Právní aspekty problematiky doménových jmen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty problematiky doménových jmen"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní aspekty problematiky doménových jmen Bakalářská práce Autor: Robin Habáň Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací V Ježově, dne Robin Habáň

3 Rád bych tímto poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D za příkladné vedení při tvorbě práce, za rady, zkušenosti z praxe a konzultace, které byly nepostradatelné při zpracování této bakalářské práce.

4 Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámit s právní povahou doménových jmen a identifikovat problémy, které mohou nastat při používání doménových jmen na internetu. Úvod práce se věnuje základním pojmům v oblasti doménových jmen, bez jejich znalosti bychom nemohli plynule navázat na další problematiku. Následuje kapitola, která se zabývá doménami nejvyšších řádů a sdružením, které má na starosti jejich registraci v zóně CZ. Z této obecné části se již dostáváme k jádru problému, kvůli kterému byla tato práce vypracována. Popisuji zde povahu doménových jmen dle českého práva, způsoby jejich zneužití a konkrétní soudní případy při řešení doménových sporů a práva proti nekalé soutěži. Je důležité si uvědomit, že s přibývajícím množstvím doménových jmen stoupá i pravděpodobnost soudních sporů. I když subjekty, které si domény registrují, stále více dbají na prevenci a obezřetnost, vždy se mezi námi najdou jedinci, kteří budou chtít doménových jmen využít k vlastnímu prospěchu. Klíčová slova: TLD, doménové jméno, CZ.NIC, doménový spor, rozhodce, nekalá soutěž Annotation: The main objective of the Bachelor thesis was familiar with the legal nature of the domain names and identify problems that may occur when you use domain names on the Internet. Introduction to the basic concepts of work in the area of domain names, without their knowledge, we continuously build on other issues. Followed by a chapter, which deals with the domains of the highest orders of magnitude and the Association, which is in charge of their registration in zone CZ. From this general part has been getting to the heart of the problem, because of which this work is drawn up. Describe here the nature of the domain names according to Czech law, ways of their abuse and the specific court cases when solving domain disputes, and the law against unfair competition. It is important to realize that with the increasing amount of domain names is rising and the likelihood of litigation. Even if the bodies which register their domain's, still more to ensure prevention and vigilance, always between us to find individuals who will want to use the domain names for their own benefit. Key words: TLD, domain name, CZ. NIC, domain dispute, the arbitrator, unfair competition

5 Obsah Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Základní pojmy v oblasti doménových jmen Pojem doménového jména Funkce a struktura doménových jmen Druhy doménových jmen Národní TLD Generické TLD Doména druhého a n-tých řádů Domény, doménová jména a jejich správa Doména nejvyššího řádu.cz Sdružení CZ.NIC Registrace v zóně CZ Odpovědnost sdružení CZ.NIC pasivní procedurální legitimace Povaha doménových jmen dle českého práva Nakládání s doménovými jmény Soudem nařízený převod Sukcese Zneužití doménových jmen Cybersquatting Domain grabbing Typosquatting Cybergripping Revers domain hijacking Soudní řešení doménových sporů českými soudy a právo proti nekalé soutěži

6 5.1 Nekalosoutěžní jednání Naplnění znaků generální klauzole případ Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže Klamavé označení zboží a služeb Vyvolávání nebezpečí záměny případ sprace.cz a bilezbozi.com Parazitování na pověsti případ kaufland.cz Ochrana obchodní firmy případ ceskapojistovna.cz Právo ochranných známek případ ibico.cz Všeobecná osobnostní práva případ dagmarhavlova.cz Řešení doménových sporů RS HK AK ČR Pravomoc a příslušnost RS HK AK ČR Nekalá soutěž, zaměnitelnost ochraných známek případ tmobily.cz Parazitování, ochranné známky, nárokovatelné plnění případ absolutsexportal.cz Nekalá soutěž, ochranné známky případ benetton.cz Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Jedním z fenoménů konce dvacátého a začátku dvacátého prvního století se stal internet. Tato celosvětová se síť se stává středem podnikání společností a dochází zde k toku velkého množství finančních prostředků. V dnešní moderní době již lidstvo čerpá spoustu informací z internetových služeb a nemalou měrou stoupl počet nákupů na internetu. Díky mobilním přístrojům je přístup k internetu možný prakticky odkudkoliv, což výrazně rozšiřuje možnosti obchodování prostřednictvím této sítě. K tomu, aby se jednotlivé subjekty mohly začít prezentovat v prostředí internetu je zapotřebí doménového jména. Doménová jména a s nimi svázané webové prezentace hrají nezastupitelnou roli při propagaci daného subjektu. Vzhledem k tomu, že technické limity neumožňují existenci duplicitních doménových jmen, vznikají mezi zájemci spory o doménová jména, které lze posuzovat dle různých právních aspektů. Cílem této práce je seznámení s právní povahou domén a shrnutí jednotlivých způsobů porušování práv k doménovým jménům se zaměřením na vymezení pojmů a identifikaci okruhu problémů při používání doménových jmen na internetu. V obecné části práce se budu zabývat základními výklady k doménovým jménům a pokusím se osvětlit problematiku domén vrcholných úrovní a jejich funkci. Řekneme si, jaká sdružení hrají prim na českém poli domén nejvyššího řádu.cz a jak probíhá jejich registrace. Rovněž popíšu různé způsoby zneužívání doménových jmen, se kterými se nejčastěji setkáváme. V hlavní části se zaměřím na právní povahu doménových jmen a možnosti nakládání s doménovými jmény. Jako stěžejní vidím tu část práce, kde se budu zabývat nekalou soutěží a řešením doménových sporů obecnými a rozhodčími soudy. Zde nabídnu konkrétní případy a rozbor zajímavých kauz v souvislosti se zneužíváním registrace doménových jmen. 7

8 Zvolené metody zpracování Jelikož zvolené téma není z hlediska pochopení úplně nejjednodušší, zvolil jsem pro svou práci v určitých částech metodu analýzy a v určitých naopak metodu syntézy, aby mohlo být téma adekvátně objasněno i pro širokou veřejnost. Daná práce obsahuje rovněž nemalé množství pojmů, které bylo nutné klasifikovat a tím pádem jasně určit jejich začlenění v dané problematice. Při zpracování práce jsem čerpal z poznatků vlastní praxe v oblasti internetových prezentací, což mi umožnilo vnést do této problematiky své názory a zkušenosti. 8

9 1 Základní pojmy v oblasti doménových jmen Doménové jméno je pojmem, se kterým se široká veřejnost začala potýkat u registrací prvních doménových jmen v 80. letech 20. století 1. Abychom mohli definovat doménové jméno, je třeba vysvětlit a pochopit způsob komunikace a přenosu dat v síti. Základem komunikace jsou protokoly Transmission Control Protocol/Internet Protocol (dále jen TCP/IP), z nichž je pro doménová jména nejdůležitější Internet protokol (dále jen protokol IP) a systém pro překlad jmen (Domain Name System, dále jen DNS). Pomocí protokolu IP probíhá komunikace v celé síti Internet. Uzlům sítě neboli zařízením, která se v této síti vyskytují (síťové prvky, počítače poskytující ostatním určité služby a v dnešní době zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, atd.) je přidělena tzv. adresa IP, díky níž je zařízení v této síti identifikovatelné. Adresa IP je číslo reprezentující určité zařízení v síti. V dnešní době na ústupu, ale stále používána čtvrtá verze toho protokolu IPv4, je číselný kód tvořený v desítkové, dvojkové nebo šestnáctkové soustavě. Nejpoužívanějším zápisem je ten pomocí desítkové soustavy, která je uživatelsky nejpříjemnější. Délka tohoto čísla je 32 bitů oddělených tečkami po jednotlivých bajtech 2 a adresa IPv4 zapsaná v desítkové soustavě může vypadat následovně, např Jedná se tedy o čtyři desítková čísla v rozsahu Z uvedeného vyplývá, že takových variací adres IPv4 může být 2 32 = , což s nárůstem uživatelů Internetu, ale hlavně zařízeních připojujících se do této celosvětové sítě, znamená nedostatek těchto adres. Tato situace nastala v únoru roku 2011, kdy autorita pro přidělování čísel na Internetu (Internet Assigned Numbers Authority, dále jen IANA), ohlásila rozdělení posledních adres svým pěti regionálním internetovým registrátorům (Regional Internet Registry, dále jen RIR). Z tohoto důvodu je nevyhnutelný přechod na novější adresy IPv6 protokolu IPv6, který bývá často označován jako protokol nové generace. Adresa IPv6 je 128 bitové číslo oddělené dvojtečkami po jednotlivých bajtech (celkem tedy 16 bajtů). Zápis bývá realizován pomocí šestnáctkové soustavy, ale může být vyjádřen i desítkovými číslicemi tak, jak je tomu standardně u protokolu IPv4, což je vhodné využít v prostředí používající zároveň protokolů IPv4 a IPv6. Zapamatovat si větší množství adres IPv4 nebo libovolnou adresu IPv6 je pro uživatele Internetu naprosto nemožné. Pro usnadnění uživatelské navigace v síťové komunikaci nám slouží systém 1 Seznam nejstarších doménových jmen je k nahlédnutí na adrese 2 1 bajt (anglicky byte) = 8 bitů, 1 bit je základní jednotkou informace nabývající hodnoty 0 nebo 1. 9

10 DNS. Ten byl zaveden v roce 1984 a jeho fungování lze přirovnat k telefonnímu seznamu. Uživatel si daleko lépe pamatuje jména, resp. názvy a slovní spojení než samotné adresy IP, ale komunikace mezi zařízeními probíhá skrze adresy IP. Systém DNS k jednotlivé číselné adrese IP přiřazuje žádné nebo jedno doménové jméno a tím usnadňuje uživatelům orientaci na Internetu. Je možné a v některých případech dokonce žádoucí, aby bylo k jedné adrese IP uloženo více doménových jmen, ale že by bylo k jednomu doménovému jménu přiřazeno více adres IP, je nemožné. Zjednodušeně to funguje tak, že se v síti nachází tzv. server DNS, který obsahuje celosvětově distribuovanou databázi DNS. Jednotlivé záznamy jsou tzv. DNS a jsou umístěny na jmenných serverech, které vyřizují dotazy na překlad adresy IP na doménové jméno a opačně. 1.1 Pojem doménového jména Dle výše uvedených informací lze nyní definovat pojem doménového jména. Podle Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, dále jen WIPO) je doménové jméno uživatelsky přívětivou formou internetových adres, které jsou běžně využívány k nalezení webových stránek. 1.2 Funkce a struktura doménových jmen Doménové jméno můžeme vymezit z několika hledisek, resp. funkcí. Mezi základní funkce patří funkce technická. Ta spočívá v převodu adresy IP na řetězec znaků, resp. na doménové jméno a naopak. Z této funkce lze snadno odvodit i další tzv. uživatelskou funkci, která umožňuje uživateli vhodnější a lepší identifikaci zapojeného uzlu do sítě Internet a to díky použití řetězce znaků jakožto doménového jména než adresy IP. Další funkcí doménového jména je funkce identifikační. Uživatel by si již ze samotného pohledu na doménové jméno mohl odvodit, jaký obsah se bude na webové stránce nacházet, popř. v jakém jazyce bude napsaná. Tuto funkci však plní pouze ve velice omezeném rozsahu a není záruka že, obsah webu bude korelovat s doménovým jménem. Dalšími funkcemi doménového jména je funkce vyhledávací, která při volbě nekomplikovaného doménového jména usnadní jeho zapamatování a snazší vyhledání požadované webové stránky, než volba jiných doménových jmen, dále pak propagační, sloužící k propagaci doménového jména především formou webové stránky a v neposlední řadě funkce s ní spojené, tj. informační a soutěžní. 10

11 Skladba doménového jména je poměrně jednoduchá. Skládá se z doménových jmen oddělených tečkou, může obsahovat pouze číslice, pomlčku a písmena anglické abecedy. U délky domény je zásadní, že nesmí přesáhnout 63 znaků a délka doménového jména 256 znaků. Dalším aspektem je, že jméno nesmí začínat ani končit pomlčkou a nesmí obsahovat dvě po sobě jdoucí pomlčky. Co se struktury týče, pro doménová jména byla zvolena hierarchie v podobě stromové struktury, což vede ke značnému ulehčení práce s doménami, a to zejména v oblasti jejich množství. Doménové jméno čteme zprava doleva. Jako první je uvedena tzv. kořenová doména, anglicky root domain, což je nepojmenovaná doména nejvyšší instance označována tečkou na konci doménového jména, která se běžně neuvádí, ale je součástí systému DNS. Následuje doména nejvyšší úrovně (TLD), která může být dvou typů, a to víceznakovou generickou doménou nejvyššího řádu (gtld) nebo dvojznakovou národní doménou nejvyššího řádu (country-code Top-Level Domain, dále jen cctld). Dva znaky u cctlds jsou totožné s identifikací země podle normy ISO gtlds se dále dělí na sponzorované a nesponzorované. Po TLD je uvedena doména druhého řádu (Second Level Domain, dále jen SLD), za níž mohou následovat domény třetího, čtvrtého, pátého a dalšího řádu, které již žádnými speciální názvy nedisponují. 1.3 Druhy doménových jmen Jak již bylo naznačeno v předchozích statích, jedním z klíčových pojmů je doména nejvyššího řádu představující jednotlivé země, případně zájmové skupiny. V současné době lze domény nejvyššího řádu rozdělit do skupin, podle toho jaké subjekty zastupují. Základní členění TLD je následující: - národní TLD - generické TLD Národní TLD Národní domény nejvyššího řádu představují početnou skupinu TLD, které se vyznačují tím, že jsou ve většině případů tvořeny dvojpísmenným označením země podle standardu ISO Příkladem národní TLD je.cz pro Českou republiku nebo.sk pro Slovensko. Existují však i cctld, které neodpovídají standardu ISO 3166, např. cctld pro Velkou Británii, která je.uk ač podle standardu ISO 3166 by jí mělo být.gb. Je nutno dodat, že cctld nejsou direktivně určovány a spravovány státními orgány, ale pouze a jenom 11

12 soukromoprávními institucemi a ve většině případů bez návaznosti na předchozí kontrolu. Někteří správci domén vyžadují, aby registrant měl k danému území vztah, ale ve většině případů se spokojí s prohlášením registranta nebo s uvedením kontaktní adresy na území dané země, jako je tomu například i v České republice. Nedá se tudíž z národní domény nejvyššího řádu jednoznačně určit, že subjekt, který pod touto doménou vystupuje, pochází z dané země nebo má své zájmy na jejím území. Dá se však předpokládat, že zvolí-li subjekt národní TLD, je pravděpodobné, že je se zemí hospodářsky nebo jinak propojen anebo že většina jeho aktivit směřuje do dané země, nicméně existuje i řada zajímavých slovních kombinací využívajících národních TLD bez ohledu na hospodářské aktivity registrujících subjektů (např. I.am, start.at atd.) Velice specifickou kategorií národních TLD představuje doména nejvyššího řádu.eu, která se svými parametry, zejména registrací a ochranou a poměrně komplexní právní úpravou, liší od výše popsaných národních TLD Generické TLD Generické TLD, jak již napovídá samotný název, rozlišují subjekty působící na internetu na základě příslušnosti k určité profesní skupině. Generické TLD lze rozlišovat podle možnosti přístupu jednotlivých subjektů k těmto doménám na domény s volným přístupem všech subjektů (.com,.info), domény sponzorované, tedy s omezeným přístupem, kdy sponzorující organizace dohlíží na subjekty žádající o registraci doménového jména druhého řádu, a to za účelem udržení profesní orientace daných TLD (.aero,.museum) a generické TLD vyhrazené institucím USA (.edu,.gov a.mil). Původně existovalo sedm generických TLD (.edu,.gov.,.mil,.int,.com,.org,.net). Vzhledem ke skutečnosti, že pouze tři z těchto původních sedmi domén nejvyššího řádu jsou volně přístupné, byly zajímavé domény poměrně rychle obsazeny a bylo tudíž nezbytné vyřešit otázku nedostatku vhodných a použitelných doménových jmen. V roce 2000 bylo přijato sedm dalších doménových jmen nejvyššího řádu a o dva roky později v letech bylo množství doménových jmen rozšířeno o dalších šest. Podobně jako národní TLD, ani generické TLD umožňující volný přístup všech subjektů nejsou nikým kontrolovány ani omezovány a není podmínkou, že generická TLD.com patří obchodní společnosti anebo, že generická TLD.net poskytuje služby počítačových sítí. Existuje jistý předpoklad, že osoba vyvíjející hospodářskou činnost pomocí nebo prostřednictvím generické TLD, zejména.com, se snaží zasáhnout globální spotřebitele 12

13 přesahující hranice jednoho státu nebo vyvíjí hospodářskou činnost v USA. Ani tento předpoklad však nemusí být pravdivý a často se i regionální subjekty uchylují ke gtld jednoduše z důvodu nedostatku volných domén v národní TLD. 1.4 Doména druhého a n-tých řádů Pro potřeby této práce nejdůležitějším prvkem v doménové hierarchii jsou domény druhé úrovně. Právě tyto domény, resp. doménová jména složená ze SLD a TLD, jsou meritem doménových sporů. Jak již bylo řečeno, každé doménové jméno musí být unikátní, není tudíž přípustné (a technicky možné), aby pod konkrétní doménou nejvyššího řádu existovalo více identických domén druhého řádu. Tento specifický aspekt však není reflektován právem. Jména, názvy, chráněná označení 3 slovní vyjádření ničeho z toho nemusí být unikátní. Často tak dochází k situacím, kdy se v prostředí internetu střetávají různě silná práva několika subjektů k jedinému jménu. V nejobecnější rovině je problém řešen uplatňováním principu priority, kdy právo disponovat doménovým jménem získává pouze ten, kdo si jej zaregistroval jako první a jehož registrace neexpirovala. To však nevylučuje existenci sporů: prioritní registrace totiž nevylučuje další osoby z možnosti uplatňovat vůči registrantovi své nároky týkající se doménového jména. Osoba, která je zapsána v rejstříku jako držitel SLD, může téměř libovolně disponovat s doménami nižších úrovní, přičemž platí, že pokud délka celého řetězce nepřesáhne 253 znaků a délka jednotlivých domén nepřesáhne 63 znaků, lze teoreticky vytvořit až 127 podúrovní domény vrcholného řádu. Zvláštní úpravu SLD zavedly doménové autority Velké Británie a Austrálie. Zájemci o registraci v národních doménách uk. a.au mají k dispozici teprve domény třetí úrovně (např. bbc.co.uk), SLD má sloužit k lepšímu rozlišení registrovaných subjektů. 4 Zdaleka nejvyužívanější britskou SLD je.co. 3 Známka nemusí být vyjádřena pouze slovně, obvykle je to kombinace slova, barvy, typu písma. Proto slovní vyjádření různých ochranných známek může být totožné, splňuje-li náležitosti dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. 4 Dochází tedy ke zlepšení informační funkce doménových jmen. Viz Choosing your domain name [online]. Nominet, 2010 [cit ]. Dostupné z: 13

14 1.5 Domény, doménová jména a jejich správa Globální správu domén, přidělování IP adres, operabilitu kořenových serverů a zavádění domén nejvyššího řádu institucionálně zajišťuje nezisková organizace ICANN, neboli Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN je centrální doménovou autoritou obdařenou normativní způsobilostí, určuje doménovou politiku a stanoví priority dalšího rozvoje internetu. Organizace byla založena podle kalifornského práva, svou činnost zahájila 30. září 1998, když převzala funkce vykonávané do té doby buď přímo americkým ministerstvem obchodu, nebo nevládními subjekty, například organizací IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA původně zabezpečovala fungování DNS, její pravomoci z větší části přešly na ICANN, avšak organizace samotná nezanikla. IANA dnes odpovídá za přidělování IP adres, správu kořenových zón DNS a náležitosti internetových protokolů; podléhá ICANN. Na nižších příčkách správního žebříčku stojí národní a generické doménové autority, které odvozují pravomoci od kontraktů uzavřených s ICANN. Správa domény vždy přísluší jedinému subjektu, který tak má v dané oblasti monopol. Například správu domény.com a příslušného registru obstarává firma Verisign, správu české národní domény má na starosti sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. Správci domén jsou označováni jako doménové autority. V oblasti své působnosti zajišťují hladké fungování DNS, hrají důležitou roli při výkonech soudních rozhodnutí. Přístup k odpovědnosti doménových autorit se v jednotlivých právních prostředích poměrně výrazně liší. Soudy některých zemí (Itálie) činí doménové autority absolutně neodpovědné za registrace porušující práva třetích osob, jiné nikoliv. Jak patrno, systém doménových jmen funguje na soukromoprávní bázi. Subjekty, jež v tomto systému vystupují, jsou nezávislé samosprávné organizace: ICANN a doménové autority, které prostřednictvím registrátorů plní smluvní povinnosti vůči držitelům (registrantům) 5. Veškeré vztahy vznikající při registraci a správě doménových jmen jsou založeny smluvně, veřejnoprávní ingerence je minimální. 5 Srov. POLČÁK, R. Právo a evropská informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s

15 2 Doména nejvyššího řádu.cz cctld.cz nahradila doménu.cs, která byla v letech vyhrazena pro ČSFR. Po rozpadu federace a vzniku dvou nových nezávislých států postupně vyšla z používání, v lednu 1995 byla vyřazena z DNS. Od roku 2003 se znak cs stal dle normy ISO kódem pro Bosnu a Hercegovinu, příslušná doména však nikdy nevznikla. Prvním správcem české národní domény byla firma CONET s. r. o., která byla později přejmenovaná na Internet CZ s.r.o. a následně na EUnet Czechia s. r. o. Od 1. září 1999 převzalo odpovědnost za správu CZ.NIC, z.s.p.o., které tuto funkci zastává doposud. 2.1 Sdružení CZ.NIC Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC (dále též Sdružení ) zabezpečuje správu a chod systému doménových jmen v doméně.cz. Sdružení, jež k lednu 2015 evidovalo 113 členů, vzniklo v roce Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Dalšími orgány sdružení jsou kolegium, představenstvo a dozorčí rada. Členská základna se dělí do tří komor komory registrátorů, komory ISP a komory držitelů domén. Každá komora nominuje do kolegia šest zástupců, zároveň je po jednom místu v kolegiu obsazeno zástupci státních orgánů Ministerstva informatiky ČR, ČTÚ a Hospodářské komory ČR. Právní vztah sdružení a organizace ICANN je založen dokumentem nazvaným Accountability Framework. Tento odpovědnostní rámec upravuje vzájemná práva a povinnosti stran. A tak zatímco sdružení spravuje jmenné servery pro českou národní doménu, zajišťuje interoperabilitu DNS a kontinuální update zónových dat, ICANN zabezpečuje koordinaci přidělování a přiřazování internetových identifikátorů (IP adresy, doménová jména), a koordinuje provozování a vývoj DNS. Pro případ sporů mezi sdružením a ICANN byla zřízena pravomoc (příslušnost) Rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Spory mají být rozhodovány podle pravidel rozhodčího soudu třemi rozhodci. Právní vztah, jehož trvání není časově omezeno, zaniká z následujících důvodů: dohodou; jestliže jedna ze stran není schopna plnit povinnosti ze smlouvy a dá o tom protistraně písemně vědět; jestliže rozhodci autoritativně rozhodli, že jedna ze stran porušuje svou smluvní povinnost a v tomto porušování pokračuje; jestliže bude s jednou ze stran zahájeno konkurzní řízení. 15

16 2.2 Registrace v zóně CZ Kdo má zájem o registraci v české doméně nejvyššího řádu, musí kontaktovat registrátora akreditovaného Sdružením. Registrátor je subjekt, oprávněný přistupovat k Centrálnímu registru a zadávat do něj požadavky změn záznamů, vedených v Centrálním registru. 6 Jinými slovy, registrátor provádí správu domén pro koncové uživatele (registranty). Jeho činnost je motivována ekonomickými faktory, registraci doménových jmen provádí za poplatek. Podle obchodních podmínek pro registrátory, jež s platností od 1. ledna 2014 vymezují právní vztah Sdružení a registrátora, se registrátorem může stát pouze právnická osoba se sídlem v některém z členských států EU, ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu. Může se jím stát nicméně stát i právnická osoba, jež sice nesplňuje podmínky sídla, avšak je akreditovaným registrátorem ICANN. Na majetek registrátora nesmí být prohlášen konkurz, zahájeno proti němu konkurzní nebo vyrovnací řízení, návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku a registrátor nesmí být v likvidaci. Aby registrátor 7 mohl poskytovat služby spojené s.cz doménou, musí do pokladny Sdružení uhradit zálohu v minimální výše Kč a dále platit roční poplatek ve výši Kč. Za vedení jednoho záznamu o doménovém jménu v centrálním registru pro cctld.cz po dobu jednoho roku pak hradí registrátor Sdružení 125 Kč. Od těchto poplatků se pak odvíjí cena, za kterou registrátoři poskytují služby zájemcům o volné doménové jméno. Smlouva mezi Registrátorem a sdružením CZ.NIC se uzavírá jako nepojmenovaná podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb. NOZ, tento smluvní vztah se řídí českým právním řádem. Vznikne-li spor týkající se vzájemného plnění smluvního vztahu, jsou strany zavázány vyvinout maximální úsilí 8 k jeho odstranění, a to zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců. Nedojde-li k vyřešení sporu dohodou, zakládá se příslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 6 Jak se stát registrátorem? [online]. CZ.NIC, 2015 [cit ]. Dostupné z: 7 Ceník služeb pro doménová jména druhé úrovně v cctld [online]. CZ.NIC, 2012 [cit ]. Dostupné z: 8 Obchodní podmínky pro registrátory [online]. CZ.NIC, 2014 [cit ]. Dostupné z: 16

17 ČR. Rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce; rozhodčí nález je pro smluvní strany konečný a závazný. Při registraci doménových jmen se zásadně uplatňuje metoda first come, first served, kterou bychom mohli přeložit do češtiny jako kdo dřív přijde, ten dřív mele. Kdo si jako první zaregistruje požadované doménové jméno, ten může vykonávat práva s ním spojená. Jak ukazuje obrovský počet doménových sporů, v žádném případě se nejedná o ideální metodu. Registrátor ani registr nemusí u každého požadavku na registraci kontrolovat, zda zájemci slouží práva ke jménu požadovaného znění. Registraci doménového jména je možné prodloužit o celé násobky roku, nejvýše však na 10 let, a to i opakovaně. Z povahy věci plyne, že každé doménové jméno má definované datum expirace. Dnem expirace je den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo doménové jméno zaregistrováno. Neprodlouží-li registrant včas platnost o další rok(y), dnem expirace začíná plynout hmotněprávní ochranná lhůta v délce 45 dní. Platí přitom, že během prvních 30 dní uvedené lhůty je doménové jméno plně funkční a veřejně dostupné; je možné prodloužit jeho platnost u stávajícího registrátora, nebo provést transfer k jinému registrátorovi. Uplynutím 30 dní je doména smazána ze zóny.cz (přestane být veřejně dostupná), nicméně je stále možné její prodloužení, které má zpětnou platnost Odpovědnost sdružení CZ.NIC pasivní procedurální legitimace Jak píše R. Polčák, význam problematiky odpovědnosti doménových autorit je přímo úměrný významu doménových jmen 10. Je otázkou, zda lze Sdružení, jakožto národní doménovou autoritu, považovat za poskytovatele služeb informační společnosti ve smyslu směrnice č. 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ( směrnice o elektronickém obchodu ). Směrnici transponuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 9 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz [online]. CZ.NIC, 2014 [cit ]. Dostupné z: https://www.nic.cz/files/nic/doc/pravidla_registrace_cz_dsdng_ pdf. 10 POLČÁK. R., Právo a evropská informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s

18 Zákon rozlišuje tři skupiny ISP: 1) provozovatele služeb spočívajících v přenosu informací ( 3) 2) provozovatele služeb spočívajících v dočasném automatickém meziukládání ( 4) 3) provozovatele služeb spočívajících v ukládání informací ( 5). V případě, že budeme doménovou autoritu považovat za ISP, podle uvedeného dělení ji zařadíme mezi provozovatele služeb spočívajících v ukládání informací, protože doménové jméno není nic než datový záznam, specifická informace uložená v databázi jmenného serveru. Doménová autorita jakožto ISP není ze zákona povinna dohlížet na obsah ukládaných informací ani nemusí aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Dle 5 uvedeného zákona je však činěna odpovědnou tehdy: 1) mohla-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo 2) dozvěděla-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinila veškeré kroky, které lze po ní požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Doménová autorita nemusí aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost aktu registrace, ale může za ni určitým způsobem odpovídat, pokud se o protiprávnosti dozví. Je třeba si uvědomit, že přístupy k odpovědnosti doménových autorit se v jednotlivých národních prostředích výrazně liší, a to podle toho, zda jsou považovány za ISP ve smyslu směrnice č. 2000/31/ES či nikoli. Jelikož tedy například německé či italské soudy nepřiznávají doménovým autoritám povahu poskytovatele služeb informační společnosti, nejsou tyto činěny odpovědnými z protiprávní registrace doménového jména. Doménová autorita potom odpovídá za technickou stránku registrace a údržbu registrů, je pouze technickým správcem rejstříku 11 a nemusí kontrolovat, zda je či není registrací jména zasahováno do práv třetích osob. 12 Odlišný postoj zaujaly české soudy, které byť v omezené míře uznávají odpovědnost a tedy i způsobilost doménové autority, sdružení CZ.NIC, stát na straně žalované v řízení o 11 Srov. POLČÁK. R. Právo a evropská informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s Rozhodnutí BGH ze dne , sp. zn. I ZR 82/01 (věc kurt-biedenkopf.de ). 18

19 doménových sporech. Opodstatněnost českého přístupu vychází zjevně ze zásady, že rozhodnutím mohou být stanoveny povinnosti pouze účastníkům řízení, nikoli třetím osobám: nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení. 13 Kdyby neexistovala způsobilost doménové autority být žalovaným účastníkem řízení týkajícího se sporu z doménového jména, neexistovala by ani povinnost podřídit se rozhodnutí (zajistit převod doménového jména), případně strpět jeho výkon. Pasivní legitimace je však nutně omezená. Soudy uznávají konstantní argumentaci Sdružení, že doménovou autoritu nelze činit odpovědnou za akt protiprávní registrace, nelze po ní oprávněně požadovat, aby zkoumala, zda každému svědčí právo, protože jako soukromoprávní subjekt nemá postavení, jež by mu umožňovalo rozhodnout, zda právo registrace přihlašujícímu náleží či nikoli. 14 Tento názor pak zákonodárce potvrdil zákonem č. 480/2004 Sb, když odpovědnost ISP třetího řádu omezil na výše uvedené případy. Žalobní nároky vůči doménové autoritě se v českém prostředí proto omezovaly v případě úspěchu žalobce jen na stanovení povinnosti převést doménové jméno či zrušit jeho registraci. Dřívější praxe tedy doporučovala žalovat vedle hlavního žalovaného i sdružení CZ.NIC. Domnívám se, že s ohledem na 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb. již není takové jednání nezbytně nutné. Předloží-li úspěšný žalobce pravomocné rozhodnutí soudu či rozhodčí nález doménové autoritě, dojde k jejímu prokazatelnému dozvědění se o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele ve smyslu 5 zákona, což založí zákonnou povinnost autority podniknout kroky potřebné k nápravě. 15 Pokud by k nápravě ze strany CZ. NIC nedošlo, osoba, jíž svědčí rozhodnutí, by se vůči CZ.NIC mohla svého práva domáhat u soudu v dalším řízení s poukazem na citované ustanovení a rozhodnutí v řízení původním a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 14 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 10. srpna 2004, č.j. 2 Cm 290/ Náprava nemusí znamenat převod jména na úspěšného žalobce, 5zákona požaduje odstranění nebo znepřístupnění, tzn. i jen pouhé zrušení protiprávní registrace. To by z hlediska ochrany práv nebyl ideální stav, soudy proto ukládají rovnou převod doménového jména. Povinnost převést doménové jméno je v současnosti ukládána držiteli a nikoli Sdružení, které už nestává na straně žalované. Teprve kdyby k převodu nedošlo, mohla by Sdružení nastoupit uvedená povinnost ze zákona. 19

20 3 Povaha doménových jmen dle českého práva Český právní řád v současné době pojem doménových jmen explicitně nedefinuje, ani nezmiňuje 16. Obdobná situace panuje i ve většině ostatních zemí jednotlivé národní řády tento pojem přímo neupravují a aplikují související právní instituty. Jako spíše výjimku lze uvést právní řády USA, případně pak Slovenské republiky 17. Přestože částečné odpovědi ohledně právní povahy můžeme dohledat v judikatuře obecných soudů České republiky, případně pak v právní teorii, nepanuje na právní povahu doménového jména mezi odbornou veřejností jednotný názor a v průběhu let se vyprofilovalo hned několik názorových větví. Částečně ustálené názorové proudy navíc poznamenalo nové pojetí věci z přijatého občanského zákoníku. Mezi názorové proudy s nejpočetnější řadou zastánců patří následující: 1. doménové jméno je relativní majetkové právo registrujícího vůči registrátorovi 2. doménové jméno je jinou majetkovou hodnotou a nehmotným statkem 3. doménové jméno je věcí způsobilou být předmětem vlastnictví Pro posuzování právního charakteru doménových jmen jsou dle mého názoru významné odpovědi na dvě otázky a sice, jaké byly důvody pro samotné zavedení tohoto institutu a jakým způsobem dochází k nabývání či vzniku jednotlivých doménových jmen. Z úvodních kapitol této práce plyne, že doménové jméno vzniklo jako jakási alternativa k často si podobajícím IP adresám. Doménové jméno bylo tedy pouhou, pro uživatele internetu lépe zapamatovatelnou, alternativou IP adresy. IP adresa je potom odkazem na konkrétní počítač v síti internetu, k jehož obsahu prostřednictvím tohoto odkazu přistupujeme. I když je zřejmé, že doménová jména začala postupem času plnit i další role, jsem toho názoru, že ve své podstatě jsou doménová jména stále právě těmito odkazy, adresami či označeními konkrétních počítačů či dokumentů v síti. K obdobnému názoru dospěl i nejvyšší soud ČR v pravděpodobně nejrelevantnějším rozhodnutí k posouzení právní povahy doménového jména, dle kterého Jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, případně skupiny počítačů v síti Výjimkou v tomto ohledu byl zákon č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti, jež pojem doménového jména zmiňoval v souvislosti definicí obchodního sdělení. Dle 2 písm. f) doménové jméno nebylo považováno za obchodní sdělení. Novela zákona z roku 2011 nicméně tento pojem vynechala. 17 Zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickom obchode, dle kterého se podle 2 písm. d) bodu 1. pod pojmem doménového jména rozumí symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti. 18 Vzhledem k soukromoprávní povaze smluvně získaného práva k doménovému jménu (v právním řádu nijak neupravenému), právní teorie jednotně odmítla názor, že právo k doméně je právem vlastnickým, neboť 20

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů PRÁVO DOMÉNOVÝCH JMEN ODPOVĚDNÍKY Otazka č. 1 b) smluvní strany závazkového vztahu jsou následujicí: - správce domény - registrátor - držitel doménového jména Z

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1.Úvodní ustanovení...1 2.Definice pojmů... 1 3.Registrace Doménového jména...2 4.Prodloužení registrace Doménového jména...

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 30.9.2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu Tomáš Gongol Počet sporů Počet ADR.eu v jednotlivých letech 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Více

Pravidla registrace doménových jmen prostřednictvím RegZone.cz, registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 1 2. Definice pojmů 1 3. Registrace Doménového jména

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) Stránka č. 1 z 5 ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) Žalobní návrh B1

Více

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012 možná to už víte, možná ještě ne 19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD.cz) když se (kolem Internetu) hovoří o

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky VE SPORU

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky VE SPORU POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Pravidla registrace doménových jmen v ENUM

Pravidla registrace doménových jmen v ENUM Pravidla registrace doménových jmen v ENUM V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé a dalších úrovní pod doménou.0.2.4.e164.arpa

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Právní aspekty doménových jmen. BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010)

Právní aspekty doménových jmen. BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010) Právní aspekty doménových jmen BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010) 2 O mně Mgr. Jaromír Šavelka Ústav práva a technologií, PrF MU Tel.: +420 736241293 Email: jaromir.savelka@law.muni.cz ICQ: 279-544-589

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Právo doménových jmen

Právo doménových jmen Právo doménových jmen Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Michal Matějka, 2011 Právo a informatika BI-PAI, 16. 12. 2011 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai Evropský

Více

3. PRODLOUŢENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

3. PRODLOUŢENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.11.2011 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Doménová jména. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Doménová jména. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Doménová jména 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnické fakultě Univerzity

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY V platnosti od 1.1.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2. doménových

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. (Správce) Rozhodnutí

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. (Správce) Rozhodnutí POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty)

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty) Konečně je třeba vyzdvihnout rovněž zákonnou precizaci definice a úpravy tzv. neúčinných právních úkonů, tedy těch, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015 Brand a jeho ochrana Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík 30. září 2015 Obsah I. Brand z právního hlediska III. Domény a doménové spory 1. Co je to brand 2. Brand z právního hlediska

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.12.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více