Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Název veřejné zakázky: Monitoring bezpečnosti síťového provozu (dále jen zakázka ). Veřejná zakázka: V souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), se jedná o zakázku malého rozsahu na dodávku. Dále v souladu s 18 odst. 5 zákona, zadavatel není povinen zadávat zakázku malého rozsahu dle tohoto zákona, je však povinen dodržet zásady uvedené v 6 zákona. Zadávací řízení: Zakázka je zadávána dle článku V. Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Kabelové televize Kadaň, a.s. ze dne a bude realizována až po potvrzení o financování Ministerstva vnitra ČR. 1. Základní údaje o zadavateli Název : Zastoupená : Sídlo : IČO: Kontaktní osoba ve věcech technických : Kabelová televize Kadaň, a.s. Ing. Petrou Dudkovou, ředitelkou Kpt. Jaroše 1477, Kadaň Jméno : Josef Nový tel.: Předmět zakázky Předmětem plnění zakázky je návrh systému pro generování a uložení síťových statistik na všech hraničních linkách poskytovatele Kabelová televize Kadaň, a.s. tak, aby byl naplněn 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikací a prováděcí vyhláška 357/2012 ( 2 odst. 3 písm. a) a f)).

2 3. Specifikace předmětu plnění: 3. Požadavky na systém řešení bude umožňovat dlouhodobé monitorování sítě na bázi technologie NetFlow (nutná podpora NetFlow v5 a NetFlow v9) ucelené škálovatelné řešení podpora standardů NEL, NSEL a NBAR2 sledování bezpečnostních incidentů v několika lokalitách s centrální správou monitoring síťového provozu serverových systémů řešení umožní sledování bezpečnostních incidentů s centrální správou a možností elektronického zasílání upozorňování řešení monitoringu bude nezávislé na stávající sítové infrastruktuře (optických či metalických datových rozvodech) a použitých aktivních prvcích a nesmí docházet k ovlivňování chování sítě podpora IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10Mb/s až 10Gb/s, otevřené rozhraní s možností integrace nástrojů i třetích stran bude k dispozici plná uživatelská a implementační dokumentace včetně zákaznické podpory v českém jazyce 3.1. Požadavky na technické a programové vybavení sond: 100% přesný nezávislý autonomní zdroj NetFlow statistik s podporou lpv4, lpv6, VLAN, MPLS, NetFlow v5/v9 a s-flow možnost instalace do stávající sítové infrastruktury, rack mount zařízení pasivní zapojení bez vlivu na monitorovanou síť a s využitím stávajících technologií, možnost zapojení jak span portem, tak i pomocí TAPů bude-li vhodné, případně v kombinaci se SPAN porty preferovaná varianta minimálně jeden administrativní port 10/100/1000Mb Ethernet pro zabezpečenou správu a přenos NetFlow dat správa uživatelů a přístupových práv na zařízení, možnost nastavení rychlosti monitorované linky 10GbE časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti minimální výkon 500 tisíc paketů za sekundu na každém portu jednoduchá instalace a nastavení zařízení prostřednictvím příkazové řádky možnost přístupu a konfigurace zařízení prostřednictvím ethernetového připojení a prostřednictvím sériové linky (RS-232) vestavěný kolektor pro dočasné ukládání NetFlow statistik (zajištění redundance), který zahrnuje uživatelsky definovaný dashboard, automatickou tvorbu reportů, detekci aktivních zařízení a detailní analytické možnosti použití DNS cache na zařízení pro rychlejší překlad IP adres na doménová jména 3.2. Požadavky na zařízení pro kolektování dat možnost dohledání každé komunikace, průběžné grafy, podpora upozornění, rozšiřitelnost o pluginy na míru racková montáž dva krát CPU formát zařízení 1U Kabelová televize Kadaň, a.s., Kpt. Jaroše 1477, Kadaň

3 záložní napájení podmínkou úložná kapacita odpovídající archivaci netflow po dobu minimálně 6 měsíců zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace SSH, HTTPS podpora standardizovaných protokolů pro výměnu dat o IP tocích (NetFlow v5, v9 -RFC3954) správa uživatelů a přístupových práv na zařízení časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti jednoduchá instalace a nastavení zařízení prostřednictvím příkazové řádky možnost přístupu a konfigurace zařízení prostřednictvím sériové linky (RS-232) použití DNS cache na zařízení pro rychlejší překlad IF adres na doménová jména zobrazení uložených NetFlow dat a jejich analýzy (vyhledávání, agregace, výpisy aj.) zpřístupnění analýz dat na HW zařízeních prostřednictvím zabezpečeného rozhraní musí být ukládány dlouhodobé statistiky IP toků a umožněno jejich centrální sledování a vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v síti včetně prokazování bezpečnostních incidentů. drill-down možnost dohledat každý jednotlivý tok zaznamenaný sondou/sondami podpora geolokace na základě IP adresy otevřené rozhraní s možnostmi skriptování a zpracování dávkových úloh 3.3. Požadavky na reportovací nástroj vytváření reportů v podobě průběhových i koláčových grafů vytváření reportů online, možnost exportu do PDF a CSV formátu možnost automatického zasílání reportů em (reporty v českém jazyce) řízení uživatelského přístupu k jednotlivým typům reportů (uživatel je oprávněn zobrazovat pouze statistiky, ke kterým mu bylo nastaveno oprávnění administrátorem) Nasazení systému v síti Společnost Kabelová televize Kadaň, a.s. provozuje regionální kabelovou televizi a nabízí připojení k internetu. V monitorované síti je celkem 4400 uživatelů Stávající popis sítě Všechny adresy v síti jsou veřejné adresy, provoz není NATován v síti nedochází k překladu IP adres. Veškerý provoz prochází přes centrální aktivní prvek Huawei. Provoz z a do internetu generovaný na všech přípojkách má být kompletně monitorován díky mirror portu. Navržené řešení musí nabídnout dostatečný potřebný výkon per port včetně dostatečné rezervy i do budoucna. Veškeré generované flow musí navržený systém vyhodnotit a být schopen vytvořit statistické reporty. Veškerý celkový agregovaný tok v síti ktkadan.cz je i s ohledem na budoucí růst 1700 Mb/s Uchazeč musí v nabídce jednoznačně uvést - výčet obsahu činností, které jsou součástí dodávky a jejich přesnou kalkulaci - cenovou kalkulaci pro zákaznickou podporu měsíční support (zahrnující všechny updaty i upgrady (nová funkcionalita), přístup k webovému zákaznickému centru, podporu telefonem a em v českém jazyce v pracovní době (8x5), vzdálenou podporu přes SSH, konzultace síťového a bezpečnostního technika a MBD (Next-Business-Day) on-site hardwarovou záruku. - cenovou kalkulaci pro instalaci a nastavení systému včetně zaškolení obsluhy

4 - celkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez a včetně DPH - závazný termín dodání (termínem dodání je myšlena doba, která se počítá od data podpisu smlouvy a končí realizací/předáním všech požadovaných výstupů tj. převzetím bezvadného předmětu plnění ze strany zadavatele, kterou uvede uchazeč v kalendářních dnech) 4. Kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží ověřené kopie dokladů: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší než 90 dnů před podáním nabídky) - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění - čestné prohlášení o tom, že : 1) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 2) vůči jehož majetku v posledních 3 letech neprobíhá insolventní řízení 3) že není veden v registru dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek 5. Návrh smlouvy o dílo Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložením nepodepsaného textu smlouvy není předloženým návrhem, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky Dodavatelé mohou nabídky podat ve lhůtě pro podávání nabídek doporučeně poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8,00 11,30 hod. a od 12,00-15,30 hod. proti potvrzení v sídle zadavatele. Každá podaná nabídka dodavatele musí být v zalepené obálce, označena zpáteční adresou dodavatele a nápisem: VÝZVA Monitoring bezpečnosti síťového provozu NEOTEVÍRAT Požadovaná struktura nabídky: pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: - titulní list nabídky s označením této výzvy a identifikačními údaji uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ, telefon, , fax, osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, kontaktní osobu) - doklady na prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů (dle čl. 4) Kabelová televize Kadaň, a.s., Kpt. Jaroše 1477, Kadaň

5 - přesnou specifikaci nabídnuté dodávky (odpovídající požadavkům čl. 3) - celkovou nabídkovou cenu za dodání bez DPH a včetně DPH (odpovídající čl. 3.6) - návrh smlouvy o dílo (odpovídající požadavkům čl. 5) - Krycí list nabíkdy (viz. příloha) - přílohy ( fotografie, grafy, novinové články, reference objednatelů a další materiály) 7. Kritéria pro zadání veřejné zakázky a hodnocená nabídek Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 8. Lhůta pro podání nabídek a termín hodnocení nabídek 8.1. Lhůta pro podání nabídek: do hod Termín hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek se uskuteční do 5 dnů od odevzdání nabídek v prostorách zadavatele. 9. Podmínky veřejné zakázky Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 10. Doba plnění předmětu zakázky Plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatelem realizováno nejpozději do Místo plnění předmětu zakázky Místem plněním veřejné zakázky je sídlo zadavatele tj. Kpt. Jaroše 1477, Kadaň. 12. Platnost nabídky Uchazeči jsou vázáni podanou nabídkou po dobu 30 dnů od data vyhodnocení nabídek. 13. Další podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo: - změnit, upřesnit či doplnit podmínky výzvy

6 - výzvu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, případně veškeré případné nabídky odmítnout - při nesplnění zadávacích podmínek nebo kvalifikačních předpokladů této výzvy nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocených nabídek - jednat o vybraném návrhu smlouvy - ověřit informace o dodavateli z veřejně přístupných zdrojů - nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaložil v souvislosti s jeho účastí v této výzvě Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v této výzvě nebo s jejím zrušením V Kadani dne Ing. Petra Dudková, ředitelka KT Kadaň, a.s. Příloha: Krycí list nabídky Kabelová televize Kadaň, a.s., Kpt. Jaroše 1477, Kadaň

7 KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku Monitoring bezpečnosti síťového provozu DODAVATEL (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Oprávněná osoba jednat jménem dodavatele Kontaktní osoba dodavatele Telefon Celková cena díla bez DPH v Kč DPH v Kč Celková cena díla včetně DPH v Kč Doba plnění díla v kalendářních dnech délka záruční doby V., dne... Razítko a podpis uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Investiční dotace zakázka malého rozsahu - Dodávka SZNR. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.

Investiční dotace zakázka malého rozsahu - Dodávka SZNR. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. Investiční dotace zakázka malého rozsahu - Dodávka SZNR Naše značka: 1 / 2011/ VSK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. Jako zadavatel zmocněný k výkonu zadavatelských činností

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více