MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

2 Jan Diblík François Veit MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, Praha

3 Jan Diblík François Veit MEDIÁLNÍ PRÁVO A PRÁVA K NEHMOTNÝM STATKŮM V ČESKÉ REPUBLICE Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, Praha

4 Vzor citace: DIBLÍK, Jan; VEIT, François. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, s. ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Diblík, Jan Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice / Jan Diblík, François Veit. -- Praha : Linde, s. V tiráži souběžný název: Media law and intellectual property law in the Czech Republic ISBN : * * * /.78 * * (437.3) - mediální právo -- Česko - regulace reklamy -- Česko - osobnostní práva -- Česko - právo duševního vlastnictví -- Česko - nekalá soutěž -- Česko - monografie - media law -- Czech Republic - advertising regulation -- Czech Republic - right of privacy -- Czech Republic - intellectual property law -- Czech Republic - unfair competition -- Czech Republic - monographs Soukromé právo [16] Private law [16] Jan Diblík François Veit, 2012 ISBN

5 I fear three newspapers more than a hundred thousand bayonets. Více strachu mi nahání troje noviny nežli sto tisíc bajonetů. Napoleon Bonaparte

6 CONTENTS 1 THE press Introduction Periodical Press Non-periodical publications Czech News Agency (ČTK) Interference between freedom of speech and personality rights Non-contractual liability of publishers Strict liability Publisher s liability for quotations and for infringement of personality protection rights Exception for advertising Right of reply Right to subsequent statement Journalists Protection of journalists sources Status of foreign journalists Television and Radio Television Public and commercial broadcasters Czech Television Audiovisual media services Radio Czech Radio Commercial broadcasters Protection of persons affected by the content of broadcasting The Council for Radio and Television Broadcasting Basic information Powers and duties of the Council for Radio and TV Broadcasting

7 Obsah 1 TISK Úvod Periodický tisk Neperiodické publikace Česká tisková kancelář (ČTK) Střet mezi svobodou projevu a osobnostními právy Mimosmluvní odpovědnost vydavatelů Objektivní odpovědnost Odpovědnost vydavatele za citaci a za zásah do práva na ochranu osobnosti Výjimka pro reklamu Právo na odpověď Právo na dodatečné sdělení Novináři Ochrana zdrojů novináře Status zahraničních novinářů TELEVIZE A ROZHLAS Televize Veřejnoprávní a komerční vysílatelé Česká televize Audiovizuální mediální služby Rozhlas Český rozhlas Komerční vysílatelé Ochrana osob dotčených obsahem vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Základní informace Práva a povinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

8 CONTENTS 3 THE Internet Principle of territoriality Application of special laws Domain names Creation of a domain name Registration Protection Potential new rules for domain name creation Advertising and regulation Definition Participants in the advertising industry Liability Self-regulation and the Czech Advertising Standards Council Legal regulation of advertising Sponsorship Legal regulation of sponsorship Sponsorship versus advertising Types of advertising Monitoring advertising and supervisory bodies PROTECTION OF PERSONALITY RIGHTS AND REPUTATION Introduction Protection of name Protection of image Publishing of truthful information Data collection via the Internet Limits and exceptions to personality rights Official license Scientific and artistic license Reporting license and reporting of criminal cases

9 OBSAH 3 Internet Zásada teritoriality Aplikace zvláštních zákonů Doménová jména Vytvoření doménového jména Registrace Ochrana Možná nová pravidla pro tvorbu doménových jmen Reklama a regulace Vymezení Účastníci reklamního průmyslu Odpovědnost Samoregulace a Rada pro reklamu Právní úprava reklamy Sponzorství Právní úprava sponzorství Sponzorství a reklama Druhy reklam Dohled na poli reklamy a orgány dozoru ochrana osobnosti a dobré pověsti Úvod Ochrana jména Ochrana podoby Zveřejnění pravdivých informací Shromažďování dat prostřednictvím Internetu Omezení a výjimky z osobnostních práv Úřední licence Vědecká a umělecká licence Zpravodajská licence a zpravodajství v trestních věcech

10 CONTENTS 5.7 Protection of name and reputation of legal entities Legal protection against violations of personality rights copyright and RELATED rights in the media The term of Intellectual property rights Intellectual property rights in the Czech Republic Copyright (Author s Right) Author s work Moral and economic rights The Author Types of author s works Employee works Commissioned work Rights related to copyright Performer of artistic performance Producer of a phonogram Producer of an audiovisual fixation Radio and television broadcasters Publisher of previously unpublished work Publisher Copyright protection Protection under the Copyright Act Other means of protection Exceptions and limits to copyright Objects which do not qualify as author s works Works excluded from copyright protection in public interest Use of free author s works Free use of author s works Use of author s works on the basis of legal licenses Exhaustion of rights doctrine Granting licenses and their assignment License to a work Publisher s license agreement

11 OBSAH 5.7 Ochrana názvu a dobré pověsti právnických osob Právní ochrana proti porušení osobnostních práv autorské právo a práva související v médiích Pojem práv k nehmotným statkům Práva k nehmotným statkům v České republice Autorské právo Autorské dílo Osobnostní a majetková práva Autor Druhy autorských děl Zaměstnanecké dílo Dílo vytvořené na objednávku Práva související s právem autorským Výkonný umělec Výrobce zvukového záznamu Výrobce zvukově obrazového záznamu Rozhlasový a televizní vysílatel Zveřejnitel dosud nezveřejněného díla Nakladatel Ochrana autorského práva Ochrana dle autorského zákona Další způsoby ochrany Výjimky a omezení autorského práva Předměty nezpůsobilé být autorským dílem Díla vyloučená z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu Užití volných autorských děl Volná užití autorských děl Užití autorských děl na základě zákonné licence Doktrína vyčerpání práv Udělování licence a postoupení licence Licence k dílu Licenční smlouva nakladatelská

12 CONTENTS 6.9 Collective management of rights International element Unfair business practices in THE media Media and unfair competition Unfair competition in the Commercial Code Fundamental provisions Misleading advertising Misbranding Evoking mistaken identity (passing off) Parasitic use of reputation Bribery Disparagement Comparative advertising Violation of trade secrets Jeopardizing the health of consumers and the environment Means of legal protection against unfair competition General Burden of proof in unfair competition cases International element Unfair commercial practices towards consumers List of legal regulations and literature Legal regulations of the Czech Republic Legal regulations of the European Union International treaties Literature (book publications)

13 OBSAH 6.9 Kolektivní správa práv Mezinárodní prvek nekalé obchodní praktiky v médiích Média a nekalá soutěž Nekalá soutěž v obchodním zákoníku Základní ustanovení Klamavá reklama Klamavé označování zboží a služeb Vyvolávání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušování obchodního tajemství Ohrožování zdraví a životního prostředí Právní prostředky ochrany před nekalou soutěží Obecně Důkazní břemeno v případech nekalé soutěže Mezinárodní prvek Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům Seznam právních předpisů a literatury Právní předpisy České republiky Právní předpisy Evropské unie Mezinárodní smlouvy Literatura (knižní publikace)

14 14 We would like to thank Mgr. Kateřina Bičovská for her help in the initial phase of the preparation of this book, JUDr. Irena Holcová for her precious remarks during the finalization of this publication, Mgr. Dalibor Kovář for his general assistance, and also Mgr. Ing. Štěpán Kleček for proofreading the English text. We thank our families for their patience and for creating space for our writing during evenings and weekends.

15 Děkujeme Mgr. Kateřině Bičovské za pomoc při prvotní přípravě této knihy, JUDr. Ireně Holcové za cenné postřehy při dokončování této publikace, Mgr. Daliboru Kovářovi za všeobecnou asistenci a Mgr. Ing. Štěpánu Klečkovi za korekturu angličtiny. Našim rodinám děkujeme, že nám vytvořily prostor na psaní během večerů a víkendů. 15

16 16 Evolving throughout the 20 th century, the media has become an important international social and cultural phenomenon. The various types of media shape peoples minds and affect their everyday lives in both positive and negative ways. The media and mass media can be perceived in terms of content (e.g. news), the form of content transmission (e.g. radio), or as a social institution in which the information for transmission is processed (e.g. Czech Television as a public institution). In essence, media is a tool for intermediating communication, and as such it is indispensable for society. As a result, it is an essential element in national and international business, and also in the cultural, political and scientific development of society. With the liberalization which followed the fall of the communist regime in 1989, Czech media underwent a profound transformation. The end of state censorship and the recognition of private ownership attracted the attention of Czech entrepreneurs and foreign investors to what has become a flourishing business sector. Twenty years after the Velvet Revolution, media law remains in contrast with some other countries rather underdeveloped in the Czech Republic. Moreover, Czech media law has not at this point evolved into an autonomous legal field. It covers a wide variety of areas, and practitioners have to find their way through a jungle of dispersed national and international legal texts and regulations. This publication aims to provide the reader, both Czech and English speaking, with a basic overview of the legal framework for the individual media sectors in the Czech Republic, both from the viewpoint of public law, as well as private law. Aside from mentioning general regulatory aspects, and the influence of European legislation on Czech media law, reference is made also to relevant case law. In the first half of the book we address mostly public law aspects of the regulation of particular mass media the press, television and radio and also the Internet and advertising. In the second half, we discuss predominantly private law aspects of media regulation from the intellectual property law point of view, namely the right of protection of personality and goodwill, copyright and related rights and the right to protection against unfair business practices.

17 Média se během svého vývoje ve 20. století stala významným mezinárodním sociálním a kulturním fenoménem. Různé druhy médií formují smýšlení lidí a ovlivňují jejich každodenní životy jak pozitivně, tak i negativně. Média a masmédia lze vnímat podle jejich obsahu (např. zprávy), podle formy přenosu obsahu (např. rádio), nebo jako sociální instituci, v níž jsou informace k vysílání zpracovávány (např. Česká televize jako veřejná instituce). Ve své podstatě jsou média nástrojem ke zprostředkování komunikace a jako taková jsou pro společnost nepostradatelná. Proto jsou také nezbytným faktorem národního i mezinárodního rozvoje obchodu, ale i kultury, vědy a politiky. S liberalizací, která následovala po pádu komunistického režimu v roce 1989, prošla česká média důkladnou transformací. Ukončení státní cenzury a uznání soukromého vlastnictví upoutalo k tomuto vzkvétajícímu obchodnímu odvětví pozornost českých podnikatelů i zahraničních investorů. Dvacet let po sametové revoluci zůstává mediální právo v České republice, na rozdíl od některých jiných zemí, poněkud méně rozvinuté. Navíc se české mediální právo doposud nevyvinulo v samostatné odvětví práva. Zahrnuje širokou škálu oborů a ti, kdo se s ním ve své praxi setkávají, se musí potýkat se změtí rozptýlených národních i mezinárodních právních textů. Tato publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři, jak česky tak anglicky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle uvedení aspektů obecné regulace a ovlivnění českého mediálního práva evropskou legislativou je zmiňována též příslušná judikatura. V první polovině knihy se zabýváme převážně veřejnoprávními aspekty regulace jednotlivých hromadných sdělovacích prostředků (médií) tiskem, televizí a rozhlasem i Internetem a reklamou. Ve druhé polovině pak uvádíme především soukromoprávní aspekty mediální regulace z pohledu práv k nehmotným statkům, a to právo na ochranu osobnosti a dobré pověsti, právo autorské a práva související a právo na ochranu proti nekalým soutěžním praktikám. 17

18 1 THE press 1.1 Introduction The fundamental principles regulating the press are contained in the Press Act 1 and in the Publishing Act. 2 Both the Press Act and Publishing Act set forth only certain rights and duties of publishers and other natural persons and legal entities in relation to publishing periodical and non-periodical press, and are thus not substantively exhaustive. It is therefore necessary that one also refers to case law and other legal regulations, in particular the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic 3 and the Czech News Agency Act. 4 The Czech press market is rather small and geographically dominated by the Capital City of Prague. The major publishers are accustomed to cooperating on certain issues such as newspaper legislation, self-regulation, or the establishment of ethical codes for journalists. Interestingly, in comparison with other countries, Czech law does not prescribe any specific obligations regarding the disclosure of the identity of the owner of newspaper/prints companies. 5 Foreign shareholding or exclusive ownership of a media company by a foreigner is entirely legal. Many publishers of daily press (newspapers) in other countries could not exist at all without state subsidies. By contrast, in the Czech Republic there is no regulation of state subsidies, that is, economic or fiscal measures provided to entities publishing daily press, with the intention of protecting the plurality of the press. 6 In the Czech Republic, the press is financed merely by its earnings from sales, advertising, and from sponsors. 1.2 Periodical Press According to the Press Act, periodical press means newspapers, magazines and other prints, published under the same title, with the same content orientation, and in unified See Act No. 46/2000 Coll., on Respecting the Rights and Duties Concerning Publishing of Periodical Press and on Amendment of Other Acts (Press Act), as amended, the Press Act. See Act No. 37/1995 Coll., on Non-Periodical Publications, as amended, the Publishing Act. See Decree of the Presidium of the Czech National Council No. 2/1993 Coll., on Declaration of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms as the Part of the Constitutional Order of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms or the Charter. See Act No. 517/1992 Coll., on Czech News Agency, as amended, the Czech News Agency Act. The shares of such publishing company do not need to be registered i.e. identifiable. See also Derieux, E. Droit de la communication, 4th edition, Paris: LGDJ, With the exception of cases when the press is published in the language of a national minority, for reason of its protection.

19 1 TISK 1.1 Úvod Výchozí principy upravující tisk jsou obsaženy v tiskovém zákoně 1 a ve vydavatelském zákoně. 2 Vzhledem k tomu, že tiskový zákon i vydavatelský zákon upravují pouze některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického a neperiodického tisku a nejsou tak zcela vyčerpávající, je třeba vycházet též z judikatury a dalších právních předpisů, zejména pak z Listiny základních práv a svobod České republiky 3 a zákona o České tiskové kanceláři. 4 Český trh s tiskovinami je poměrně malý a geograficky mu dominuje hlavní město Praha. Přední vydavatelství jsou zde zvyklá vzájemně spolupracovat. Oblasti této spolupráce zahrnují například novinářskou legislativu, samoregulaci či ustavování etických kodexů pro novináře. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných zemí, zde neexistuje výslovná povinnost ohledně zveřejnění identity vlastníků vydavatelství novin a jiných tiskovin. 5 Majetková účast či výhradní vlastnictví mediálních společností zahraniční osobou je zcela legální. Mnoho vydavatelství denního tisku (novin) v jiných zemích by nemohlo vůbec existovat bez státní podpory. Naproti tomu v České republice státní finanční podpora, tedy hospodářská či fiskální opatření, poskytovaná subjektům vydávajícím denní tisk za účelem ochrany plurality tisku, upravena není. 6 Tisk je v České republice financován pouze z vlastních příjmů z prodeje, inzerce a od sponzorů. 1.2 Periodický tisk Periodickým tiskem se podle tiskového zákona rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednot Viz zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen tiskový zákon. Viz zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vydavatelský zákon. Viz Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod České republiky jako součásti ústavního pořádku České republiky, dále jen Listina základních práv a svobod nebo Listina. Viz zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o ČTK. Akcie těchto vydavatelství nemusí být na jméno, tedy identifikovatelné. Viz též Derieux, E. Droit de la communication. 4. vyd. Paris: LGDJ, Kromě případů, kdy je tisk publikován v jazyce národnostní menšiny z důvodů její ochrany. 19

20 THE PRESS graphical layout, at least twice per year. The term newspaper is usually used only for periodical publications of news. Other types of periodicals fall under the category of magazines and other prints. A publisher is a natural person or legal entity which publishes periodical press, i.e., a person which ensures, on its own account and its own liability, the content of such press, its issuing and public dissemination by making it accessible to a group of persons who are not individually determined in advance (or, even persons determined this way, if the group exceeds family members of a publisher who is a natural person, and the pertaining group of personal friends). An issue of periodical press is defined as a set of identical copies (printouts) of periodical press or a set of such copies differing only by regional parts (mutations). 7 Newspapers are most often published on a daily, or, as the case may be, weekly basis within a geographically determined area, whereas magazines are usually published on a weekly or monthly basis. According to these criteria, a distinction can be made between national, local and international newspapers and magazines. National newspapers and magazines are distributed throughout the country and they are the most widely disseminated. Local newspapers and magazines target geographically defined areas; in the Czech Republic, these are often distributed as a part of national newspapers and magazines, as a supplement differing for each region. International periodical publications are merely language versions of the original foreign issue; they are often only translations of original foreign versions. 8 Sometimes, editors remove articles that they evaluate as not as interesting for the Czech readership, and replace them with articles dealing with local problems. As in other countries, there is a wide range of daily and weekly newspapers and magazines on the Czech press market. 9 In addition, periodical publications distributed free of charge have a growing importance on the Czech press market. 10 The Ministry of Culture of the Czech Republic is in charge of keeping record of periodical press titles. 11 Nonetheless, the fundamental principle of freedom of speech, which is anchored in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, 12 requires that the creation of a new periodical press cannot be conditional to any governmental authorization and any preliminary censorship is strictly prohibited. However, a person who intends to publish periodical press has the obligation to notify the same in writing to the Ministry of Culture 30 days in advance. Such written notification must contain the title of the periodical press, its content orientation, the frequency (periodicity) of its publishing, data on its regional versions and identification of the publisher (whether a legal entity, natural person, or a natural person publishing the periodical press on the basis of a trade license). The Ministry of Culture sub See Section 3 of the Press Act. See e.g. See e.g. daily and weekly www. euro.cz, For example the daily newspaper Metro has, after only a few years, become one of the most widely read Czech newspaper. This type of publication fully satisfies those who have little or no time for reading long articles and do not wish to spend money on a newspaper, see See Section 7 of the Press Act. See Article 17 of the Charter.

21 TISK né grafické úpravě nejméně dvakrát do roka. Pojem noviny je obvykle užíván pouze pro pravidelnou publikaci zpráv. Ostatní druhy periodik spadají do kategorie časopisů a jiných tiskovin. Vydavatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk, tedy která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření coby zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob (nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel). Vydáním periodického tisku je soubor stejných či pouze regionálních částí (mutace) se lišících hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku. 7 Noviny jsou nejčastěji vydávány denně, popřípadě týdně v rámci určitého územně vymezeného prostoru, časopisy pak bývají vydávány týdně či měsíčně. Podle toho lze rozlišovat noviny a časopisy na celostátní, místní a mezinárodní. Celostátní noviny a časopisy jsou distribuovány po celé zemi a jsou nejrozšířenější. Místní noviny a časopisy se zaměřují na územně vymezený prostor a v České republice jsou tyto často šířeny jako součást celostátních novin a časopisů, tj. příloha lišící se podle regionů. Mezinárodní periodické publikace jsou pouze jazykovými verzemi původního zahraničního vydání; bývají tedy často pouze překladem původních zahraničních verzí. 8 Někdy editoři vyřazují články, které nejsou příliš zajímavé pro české čtenáře a nahrazují je články pojednávajícími o místních záležitostech. Stejně jako v jiných zemích i na českém tiskovém trhu existuje široká paleta denních a týdenních novin a časopisů. 9 Vzrůstající důležitost na českém tiskovém trhu pak nabývají periodické publikace distribuované zdarma. 10 Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury České republiky. 11 Stěžejní princip svobody slova, zakotvený v Listině základních práv a svobod, 12 nicméně stanovuje, že vznik nového periodického tisku nemůže být podmíněn žádným úředním povolením a jakákoliv předchozí cenzura je přísně zakázána. Osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, však má povinnost tuto skutečnost písemně oznámit s 30 denním předstihem Ministerstvu kultury. Takovéto písemné oznámení pak musí obsahovat název periodického tisku, jeho obsahové zaměření, četnost (periodicitu) jeho vydávání, údaje o jeho regionálních mutacích a identifikaci osoby vydavatele (právnické osoby, fyzické osoby či fyzické osoby vydávající periodický tisk na základě živnostenského oprávnění). Ministerstvo kultury následně zapíše periodický tisk do evidence periodického tis Viz 3 tiskového zákona. Viz např. Viz např. deníky a týdeníky Kupříkladu denní noviny Metro se za pouhých několik let staly jedněmi z nejčtenějších českých novin. Takovýto typ periodické publikace plně uspokojí ty, kdo nemají čas číst dlouhé články a nepřejí si za noviny utrácet peníze, viz Viz 7 tiskového zákona. Viz článek 17 Listiny. 21

22 THE PRESS sequently enters the periodical press into the registry of periodical press, and, within 15 days from the day of delivery of the notification of the specified data, it informs the person, who submitted such notification, of the assigned registration number of the periodical press. 13 Every publisher is obliged to provide a so called statutory copy of its newspapers or magazines, free of charge, to the Ministry of Culture and to national libraries for archiving purposes. Each copy must contain information that enables the identification of the publisher, the title of the publication, the periodicity of its publishing, place of publishing, issue number and date, and registration number assigned by the Ministry of Culture. 14 Without this obligatory information, situated in the so-called printer s mark, the periodical press may not be distributed. The printer s mark is usually situated on the last page of the periodical or nonperiodical publication. The printer s mark may also contain non-mandatory information.. 15 Periodical press also usually contains an ISSN International Standard Serial Number, which serves as an identifier of periodical publications (newspapers, magazines, including those published online). 16 The Regional Authorities, in their capacity as administrative bodies (according to the registered seat or place of residence of the publisher), may impose a fine for the breach of the above mentioned obligations, amounting up to CZK 200,000; repeatedly, if necessary. 17 In addition, a publisher of a periodical is obliged to publish, at any time, certain types of announcements of state or local authorities of public importance, such as a declaration of a state of emergency or state of war, or in case of a threat to the state. 1.3 Non-periodical publications According to the Publishing Act, a non-periodical publication (typically a book), means a reproduction of literary, scientific and artistic works in the sense of the Copyright Act, 18 designated for public dissemination, published once, or up to once a year, or by parts even more frequently, if the contents comprise an integral whole. By the term public dissemination, the Publishing Act means making a non-periodical publication accessible to a group of persons who are not individually determined. 19 The Publishing Act also contains an enumeration of non-periodical publications to which it does not apply (for example, reproductions of audio-visual works, plastic and wall See Section 7 of the Press Act. See Section 8 of the Press Act. Wikipedia, the free encyclopedia: Tiráž [online], [cited on 28 June 2011]. Available from WWW: Wikipedia, the free encyclopedia: International Standard Serial Number [online], [cited on 28 June 2011]. Available from WWW: Serial_Number&oldid= See Section 17 of the Press Act. See Act No. 121/2000 Coll., on Copyright, Rights Related to Copyright and on Amendment of Certain Acts (Copyright Act), as amended, the Copyright Act. See Section 1 of the Publishing Act.

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7.

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000 ISSN 0862 6162 Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

celní správa České republiky novodobá historie Novodobá historie celnictví v České republice je úzce spjata s přechodem na ekonomické tržní podmínky v listopadu 1989. Tato zásadní ekonomická proměna se

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners Právnická firma roku 2009 v oblasti bankovnictví a finance* Law firm of the year 2009 in category banking and finance* Právní aktuality / Legal update Duben / April 2010 Obsah / Content Obchodní

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více