MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

2 Jan Diblík François Veit MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, Praha

3 Jan Diblík François Veit MEDIÁLNÍ PRÁVO A PRÁVA K NEHMOTNÝM STATKŮM V ČESKÉ REPUBLICE Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, Praha

4 Vzor citace: DIBLÍK, Jan; VEIT, François. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, s. ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Diblík, Jan Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice / Jan Diblík, François Veit. -- Praha : Linde, s. V tiráži souběžný název: Media law and intellectual property law in the Czech Republic ISBN : * * * /.78 * * (437.3) - mediální právo -- Česko - regulace reklamy -- Česko - osobnostní práva -- Česko - právo duševního vlastnictví -- Česko - nekalá soutěž -- Česko - monografie - media law -- Czech Republic - advertising regulation -- Czech Republic - right of privacy -- Czech Republic - intellectual property law -- Czech Republic - unfair competition -- Czech Republic - monographs Soukromé právo [16] Private law [16] Jan Diblík François Veit, 2012 ISBN

5 I fear three newspapers more than a hundred thousand bayonets. Více strachu mi nahání troje noviny nežli sto tisíc bajonetů. Napoleon Bonaparte

6 CONTENTS 1 THE press Introduction Periodical Press Non-periodical publications Czech News Agency (ČTK) Interference between freedom of speech and personality rights Non-contractual liability of publishers Strict liability Publisher s liability for quotations and for infringement of personality protection rights Exception for advertising Right of reply Right to subsequent statement Journalists Protection of journalists sources Status of foreign journalists Television and Radio Television Public and commercial broadcasters Czech Television Audiovisual media services Radio Czech Radio Commercial broadcasters Protection of persons affected by the content of broadcasting The Council for Radio and Television Broadcasting Basic information Powers and duties of the Council for Radio and TV Broadcasting

7 Obsah 1 TISK Úvod Periodický tisk Neperiodické publikace Česká tisková kancelář (ČTK) Střet mezi svobodou projevu a osobnostními právy Mimosmluvní odpovědnost vydavatelů Objektivní odpovědnost Odpovědnost vydavatele za citaci a za zásah do práva na ochranu osobnosti Výjimka pro reklamu Právo na odpověď Právo na dodatečné sdělení Novináři Ochrana zdrojů novináře Status zahraničních novinářů TELEVIZE A ROZHLAS Televize Veřejnoprávní a komerční vysílatelé Česká televize Audiovizuální mediální služby Rozhlas Český rozhlas Komerční vysílatelé Ochrana osob dotčených obsahem vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Základní informace Práva a povinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

8 CONTENTS 3 THE Internet Principle of territoriality Application of special laws Domain names Creation of a domain name Registration Protection Potential new rules for domain name creation Advertising and regulation Definition Participants in the advertising industry Liability Self-regulation and the Czech Advertising Standards Council Legal regulation of advertising Sponsorship Legal regulation of sponsorship Sponsorship versus advertising Types of advertising Monitoring advertising and supervisory bodies PROTECTION OF PERSONALITY RIGHTS AND REPUTATION Introduction Protection of name Protection of image Publishing of truthful information Data collection via the Internet Limits and exceptions to personality rights Official license Scientific and artistic license Reporting license and reporting of criminal cases

9 OBSAH 3 Internet Zásada teritoriality Aplikace zvláštních zákonů Doménová jména Vytvoření doménového jména Registrace Ochrana Možná nová pravidla pro tvorbu doménových jmen Reklama a regulace Vymezení Účastníci reklamního průmyslu Odpovědnost Samoregulace a Rada pro reklamu Právní úprava reklamy Sponzorství Právní úprava sponzorství Sponzorství a reklama Druhy reklam Dohled na poli reklamy a orgány dozoru ochrana osobnosti a dobré pověsti Úvod Ochrana jména Ochrana podoby Zveřejnění pravdivých informací Shromažďování dat prostřednictvím Internetu Omezení a výjimky z osobnostních práv Úřední licence Vědecká a umělecká licence Zpravodajská licence a zpravodajství v trestních věcech

10 CONTENTS 5.7 Protection of name and reputation of legal entities Legal protection against violations of personality rights copyright and RELATED rights in the media The term of Intellectual property rights Intellectual property rights in the Czech Republic Copyright (Author s Right) Author s work Moral and economic rights The Author Types of author s works Employee works Commissioned work Rights related to copyright Performer of artistic performance Producer of a phonogram Producer of an audiovisual fixation Radio and television broadcasters Publisher of previously unpublished work Publisher Copyright protection Protection under the Copyright Act Other means of protection Exceptions and limits to copyright Objects which do not qualify as author s works Works excluded from copyright protection in public interest Use of free author s works Free use of author s works Use of author s works on the basis of legal licenses Exhaustion of rights doctrine Granting licenses and their assignment License to a work Publisher s license agreement

11 OBSAH 5.7 Ochrana názvu a dobré pověsti právnických osob Právní ochrana proti porušení osobnostních práv autorské právo a práva související v médiích Pojem práv k nehmotným statkům Práva k nehmotným statkům v České republice Autorské právo Autorské dílo Osobnostní a majetková práva Autor Druhy autorských děl Zaměstnanecké dílo Dílo vytvořené na objednávku Práva související s právem autorským Výkonný umělec Výrobce zvukového záznamu Výrobce zvukově obrazového záznamu Rozhlasový a televizní vysílatel Zveřejnitel dosud nezveřejněného díla Nakladatel Ochrana autorského práva Ochrana dle autorského zákona Další způsoby ochrany Výjimky a omezení autorského práva Předměty nezpůsobilé být autorským dílem Díla vyloučená z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu Užití volných autorských děl Volná užití autorských děl Užití autorských děl na základě zákonné licence Doktrína vyčerpání práv Udělování licence a postoupení licence Licence k dílu Licenční smlouva nakladatelská

12 CONTENTS 6.9 Collective management of rights International element Unfair business practices in THE media Media and unfair competition Unfair competition in the Commercial Code Fundamental provisions Misleading advertising Misbranding Evoking mistaken identity (passing off) Parasitic use of reputation Bribery Disparagement Comparative advertising Violation of trade secrets Jeopardizing the health of consumers and the environment Means of legal protection against unfair competition General Burden of proof in unfair competition cases International element Unfair commercial practices towards consumers List of legal regulations and literature Legal regulations of the Czech Republic Legal regulations of the European Union International treaties Literature (book publications)

13 OBSAH 6.9 Kolektivní správa práv Mezinárodní prvek nekalé obchodní praktiky v médiích Média a nekalá soutěž Nekalá soutěž v obchodním zákoníku Základní ustanovení Klamavá reklama Klamavé označování zboží a služeb Vyvolávání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušování obchodního tajemství Ohrožování zdraví a životního prostředí Právní prostředky ochrany před nekalou soutěží Obecně Důkazní břemeno v případech nekalé soutěže Mezinárodní prvek Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům Seznam právních předpisů a literatury Právní předpisy České republiky Právní předpisy Evropské unie Mezinárodní smlouvy Literatura (knižní publikace)

14 14 We would like to thank Mgr. Kateřina Bičovská for her help in the initial phase of the preparation of this book, JUDr. Irena Holcová for her precious remarks during the finalization of this publication, Mgr. Dalibor Kovář for his general assistance, and also Mgr. Ing. Štěpán Kleček for proofreading the English text. We thank our families for their patience and for creating space for our writing during evenings and weekends.

15 Děkujeme Mgr. Kateřině Bičovské za pomoc při prvotní přípravě této knihy, JUDr. Ireně Holcové za cenné postřehy při dokončování této publikace, Mgr. Daliboru Kovářovi za všeobecnou asistenci a Mgr. Ing. Štěpánu Klečkovi za korekturu angličtiny. Našim rodinám děkujeme, že nám vytvořily prostor na psaní během večerů a víkendů. 15

16 16 Evolving throughout the 20 th century, the media has become an important international social and cultural phenomenon. The various types of media shape peoples minds and affect their everyday lives in both positive and negative ways. The media and mass media can be perceived in terms of content (e.g. news), the form of content transmission (e.g. radio), or as a social institution in which the information for transmission is processed (e.g. Czech Television as a public institution). In essence, media is a tool for intermediating communication, and as such it is indispensable for society. As a result, it is an essential element in national and international business, and also in the cultural, political and scientific development of society. With the liberalization which followed the fall of the communist regime in 1989, Czech media underwent a profound transformation. The end of state censorship and the recognition of private ownership attracted the attention of Czech entrepreneurs and foreign investors to what has become a flourishing business sector. Twenty years after the Velvet Revolution, media law remains in contrast with some other countries rather underdeveloped in the Czech Republic. Moreover, Czech media law has not at this point evolved into an autonomous legal field. It covers a wide variety of areas, and practitioners have to find their way through a jungle of dispersed national and international legal texts and regulations. This publication aims to provide the reader, both Czech and English speaking, with a basic overview of the legal framework for the individual media sectors in the Czech Republic, both from the viewpoint of public law, as well as private law. Aside from mentioning general regulatory aspects, and the influence of European legislation on Czech media law, reference is made also to relevant case law. In the first half of the book we address mostly public law aspects of the regulation of particular mass media the press, television and radio and also the Internet and advertising. In the second half, we discuss predominantly private law aspects of media regulation from the intellectual property law point of view, namely the right of protection of personality and goodwill, copyright and related rights and the right to protection against unfair business practices.

17 Média se během svého vývoje ve 20. století stala významným mezinárodním sociálním a kulturním fenoménem. Různé druhy médií formují smýšlení lidí a ovlivňují jejich každodenní životy jak pozitivně, tak i negativně. Média a masmédia lze vnímat podle jejich obsahu (např. zprávy), podle formy přenosu obsahu (např. rádio), nebo jako sociální instituci, v níž jsou informace k vysílání zpracovávány (např. Česká televize jako veřejná instituce). Ve své podstatě jsou média nástrojem ke zprostředkování komunikace a jako taková jsou pro společnost nepostradatelná. Proto jsou také nezbytným faktorem národního i mezinárodního rozvoje obchodu, ale i kultury, vědy a politiky. S liberalizací, která následovala po pádu komunistického režimu v roce 1989, prošla česká média důkladnou transformací. Ukončení státní cenzury a uznání soukromého vlastnictví upoutalo k tomuto vzkvétajícímu obchodnímu odvětví pozornost českých podnikatelů i zahraničních investorů. Dvacet let po sametové revoluci zůstává mediální právo v České republice, na rozdíl od některých jiných zemí, poněkud méně rozvinuté. Navíc se české mediální právo doposud nevyvinulo v samostatné odvětví práva. Zahrnuje širokou škálu oborů a ti, kdo se s ním ve své praxi setkávají, se musí potýkat se změtí rozptýlených národních i mezinárodních právních textů. Tato publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři, jak česky tak anglicky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle uvedení aspektů obecné regulace a ovlivnění českého mediálního práva evropskou legislativou je zmiňována též příslušná judikatura. V první polovině knihy se zabýváme převážně veřejnoprávními aspekty regulace jednotlivých hromadných sdělovacích prostředků (médií) tiskem, televizí a rozhlasem i Internetem a reklamou. Ve druhé polovině pak uvádíme především soukromoprávní aspekty mediální regulace z pohledu práv k nehmotným statkům, a to právo na ochranu osobnosti a dobré pověsti, právo autorské a práva související a právo na ochranu proti nekalým soutěžním praktikám. 17

18 1 THE press 1.1 Introduction The fundamental principles regulating the press are contained in the Press Act 1 and in the Publishing Act. 2 Both the Press Act and Publishing Act set forth only certain rights and duties of publishers and other natural persons and legal entities in relation to publishing periodical and non-periodical press, and are thus not substantively exhaustive. It is therefore necessary that one also refers to case law and other legal regulations, in particular the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic 3 and the Czech News Agency Act. 4 The Czech press market is rather small and geographically dominated by the Capital City of Prague. The major publishers are accustomed to cooperating on certain issues such as newspaper legislation, self-regulation, or the establishment of ethical codes for journalists. Interestingly, in comparison with other countries, Czech law does not prescribe any specific obligations regarding the disclosure of the identity of the owner of newspaper/prints companies. 5 Foreign shareholding or exclusive ownership of a media company by a foreigner is entirely legal. Many publishers of daily press (newspapers) in other countries could not exist at all without state subsidies. By contrast, in the Czech Republic there is no regulation of state subsidies, that is, economic or fiscal measures provided to entities publishing daily press, with the intention of protecting the plurality of the press. 6 In the Czech Republic, the press is financed merely by its earnings from sales, advertising, and from sponsors. 1.2 Periodical Press According to the Press Act, periodical press means newspapers, magazines and other prints, published under the same title, with the same content orientation, and in unified See Act No. 46/2000 Coll., on Respecting the Rights and Duties Concerning Publishing of Periodical Press and on Amendment of Other Acts (Press Act), as amended, the Press Act. See Act No. 37/1995 Coll., on Non-Periodical Publications, as amended, the Publishing Act. See Decree of the Presidium of the Czech National Council No. 2/1993 Coll., on Declaration of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms as the Part of the Constitutional Order of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms or the Charter. See Act No. 517/1992 Coll., on Czech News Agency, as amended, the Czech News Agency Act. The shares of such publishing company do not need to be registered i.e. identifiable. See also Derieux, E. Droit de la communication, 4th edition, Paris: LGDJ, With the exception of cases when the press is published in the language of a national minority, for reason of its protection.

19 1 TISK 1.1 Úvod Výchozí principy upravující tisk jsou obsaženy v tiskovém zákoně 1 a ve vydavatelském zákoně. 2 Vzhledem k tomu, že tiskový zákon i vydavatelský zákon upravují pouze některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického a neperiodického tisku a nejsou tak zcela vyčerpávající, je třeba vycházet též z judikatury a dalších právních předpisů, zejména pak z Listiny základních práv a svobod České republiky 3 a zákona o České tiskové kanceláři. 4 Český trh s tiskovinami je poměrně malý a geograficky mu dominuje hlavní město Praha. Přední vydavatelství jsou zde zvyklá vzájemně spolupracovat. Oblasti této spolupráce zahrnují například novinářskou legislativu, samoregulaci či ustavování etických kodexů pro novináře. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných zemí, zde neexistuje výslovná povinnost ohledně zveřejnění identity vlastníků vydavatelství novin a jiných tiskovin. 5 Majetková účast či výhradní vlastnictví mediálních společností zahraniční osobou je zcela legální. Mnoho vydavatelství denního tisku (novin) v jiných zemích by nemohlo vůbec existovat bez státní podpory. Naproti tomu v České republice státní finanční podpora, tedy hospodářská či fiskální opatření, poskytovaná subjektům vydávajícím denní tisk za účelem ochrany plurality tisku, upravena není. 6 Tisk je v České republice financován pouze z vlastních příjmů z prodeje, inzerce a od sponzorů. 1.2 Periodický tisk Periodickým tiskem se podle tiskového zákona rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednot Viz zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen tiskový zákon. Viz zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vydavatelský zákon. Viz Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod České republiky jako součásti ústavního pořádku České republiky, dále jen Listina základních práv a svobod nebo Listina. Viz zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o ČTK. Akcie těchto vydavatelství nemusí být na jméno, tedy identifikovatelné. Viz též Derieux, E. Droit de la communication. 4. vyd. Paris: LGDJ, Kromě případů, kdy je tisk publikován v jazyce národnostní menšiny z důvodů její ochrany. 19

20 THE PRESS graphical layout, at least twice per year. The term newspaper is usually used only for periodical publications of news. Other types of periodicals fall under the category of magazines and other prints. A publisher is a natural person or legal entity which publishes periodical press, i.e., a person which ensures, on its own account and its own liability, the content of such press, its issuing and public dissemination by making it accessible to a group of persons who are not individually determined in advance (or, even persons determined this way, if the group exceeds family members of a publisher who is a natural person, and the pertaining group of personal friends). An issue of periodical press is defined as a set of identical copies (printouts) of periodical press or a set of such copies differing only by regional parts (mutations). 7 Newspapers are most often published on a daily, or, as the case may be, weekly basis within a geographically determined area, whereas magazines are usually published on a weekly or monthly basis. According to these criteria, a distinction can be made between national, local and international newspapers and magazines. National newspapers and magazines are distributed throughout the country and they are the most widely disseminated. Local newspapers and magazines target geographically defined areas; in the Czech Republic, these are often distributed as a part of national newspapers and magazines, as a supplement differing for each region. International periodical publications are merely language versions of the original foreign issue; they are often only translations of original foreign versions. 8 Sometimes, editors remove articles that they evaluate as not as interesting for the Czech readership, and replace them with articles dealing with local problems. As in other countries, there is a wide range of daily and weekly newspapers and magazines on the Czech press market. 9 In addition, periodical publications distributed free of charge have a growing importance on the Czech press market. 10 The Ministry of Culture of the Czech Republic is in charge of keeping record of periodical press titles. 11 Nonetheless, the fundamental principle of freedom of speech, which is anchored in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, 12 requires that the creation of a new periodical press cannot be conditional to any governmental authorization and any preliminary censorship is strictly prohibited. However, a person who intends to publish periodical press has the obligation to notify the same in writing to the Ministry of Culture 30 days in advance. Such written notification must contain the title of the periodical press, its content orientation, the frequency (periodicity) of its publishing, data on its regional versions and identification of the publisher (whether a legal entity, natural person, or a natural person publishing the periodical press on the basis of a trade license). The Ministry of Culture sub See Section 3 of the Press Act. See e.g. See e.g. daily and weekly www. euro.cz, For example the daily newspaper Metro has, after only a few years, become one of the most widely read Czech newspaper. This type of publication fully satisfies those who have little or no time for reading long articles and do not wish to spend money on a newspaper, see See Section 7 of the Press Act. See Article 17 of the Charter.

21 TISK né grafické úpravě nejméně dvakrát do roka. Pojem noviny je obvykle užíván pouze pro pravidelnou publikaci zpráv. Ostatní druhy periodik spadají do kategorie časopisů a jiných tiskovin. Vydavatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk, tedy která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření coby zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob (nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel). Vydáním periodického tisku je soubor stejných či pouze regionálních částí (mutace) se lišících hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku. 7 Noviny jsou nejčastěji vydávány denně, popřípadě týdně v rámci určitého územně vymezeného prostoru, časopisy pak bývají vydávány týdně či měsíčně. Podle toho lze rozlišovat noviny a časopisy na celostátní, místní a mezinárodní. Celostátní noviny a časopisy jsou distribuovány po celé zemi a jsou nejrozšířenější. Místní noviny a časopisy se zaměřují na územně vymezený prostor a v České republice jsou tyto často šířeny jako součást celostátních novin a časopisů, tj. příloha lišící se podle regionů. Mezinárodní periodické publikace jsou pouze jazykovými verzemi původního zahraničního vydání; bývají tedy často pouze překladem původních zahraničních verzí. 8 Někdy editoři vyřazují články, které nejsou příliš zajímavé pro české čtenáře a nahrazují je články pojednávajícími o místních záležitostech. Stejně jako v jiných zemích i na českém tiskovém trhu existuje široká paleta denních a týdenních novin a časopisů. 9 Vzrůstající důležitost na českém tiskovém trhu pak nabývají periodické publikace distribuované zdarma. 10 Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury České republiky. 11 Stěžejní princip svobody slova, zakotvený v Listině základních práv a svobod, 12 nicméně stanovuje, že vznik nového periodického tisku nemůže být podmíněn žádným úředním povolením a jakákoliv předchozí cenzura je přísně zakázána. Osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, však má povinnost tuto skutečnost písemně oznámit s 30 denním předstihem Ministerstvu kultury. Takovéto písemné oznámení pak musí obsahovat název periodického tisku, jeho obsahové zaměření, četnost (periodicitu) jeho vydávání, údaje o jeho regionálních mutacích a identifikaci osoby vydavatele (právnické osoby, fyzické osoby či fyzické osoby vydávající periodický tisk na základě živnostenského oprávnění). Ministerstvo kultury následně zapíše periodický tisk do evidence periodického tis Viz 3 tiskového zákona. Viz např. Viz např. deníky a týdeníky Kupříkladu denní noviny Metro se za pouhých několik let staly jedněmi z nejčtenějších českých novin. Takovýto typ periodické publikace plně uspokojí ty, kdo nemají čas číst dlouhé články a nepřejí si za noviny utrácet peníze, viz Viz 7 tiskového zákona. Viz článek 17 Listiny. 21

22 THE PRESS sequently enters the periodical press into the registry of periodical press, and, within 15 days from the day of delivery of the notification of the specified data, it informs the person, who submitted such notification, of the assigned registration number of the periodical press. 13 Every publisher is obliged to provide a so called statutory copy of its newspapers or magazines, free of charge, to the Ministry of Culture and to national libraries for archiving purposes. Each copy must contain information that enables the identification of the publisher, the title of the publication, the periodicity of its publishing, place of publishing, issue number and date, and registration number assigned by the Ministry of Culture. 14 Without this obligatory information, situated in the so-called printer s mark, the periodical press may not be distributed. The printer s mark is usually situated on the last page of the periodical or nonperiodical publication. The printer s mark may also contain non-mandatory information.. 15 Periodical press also usually contains an ISSN International Standard Serial Number, which serves as an identifier of periodical publications (newspapers, magazines, including those published online). 16 The Regional Authorities, in their capacity as administrative bodies (according to the registered seat or place of residence of the publisher), may impose a fine for the breach of the above mentioned obligations, amounting up to CZK 200,000; repeatedly, if necessary. 17 In addition, a publisher of a periodical is obliged to publish, at any time, certain types of announcements of state or local authorities of public importance, such as a declaration of a state of emergency or state of war, or in case of a threat to the state. 1.3 Non-periodical publications According to the Publishing Act, a non-periodical publication (typically a book), means a reproduction of literary, scientific and artistic works in the sense of the Copyright Act, 18 designated for public dissemination, published once, or up to once a year, or by parts even more frequently, if the contents comprise an integral whole. By the term public dissemination, the Publishing Act means making a non-periodical publication accessible to a group of persons who are not individually determined. 19 The Publishing Act also contains an enumeration of non-periodical publications to which it does not apply (for example, reproductions of audio-visual works, plastic and wall See Section 7 of the Press Act. See Section 8 of the Press Act. Wikipedia, the free encyclopedia: Tiráž [online], [cited on 28 June 2011]. Available from WWW: Wikipedia, the free encyclopedia: International Standard Serial Number [online], [cited on 28 June 2011]. Available from WWW: Serial_Number&oldid= See Section 17 of the Press Act. See Act No. 121/2000 Coll., on Copyright, Rights Related to Copyright and on Amendment of Certain Acts (Copyright Act), as amended, the Copyright Act. See Section 1 of the Publishing Act.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

SPRÁVA KULTURY I. VYDÁVÁNÍ TISKU (periodický tisk, neperiodické publikace) O L G A P O U P E R O V Á

SPRÁVA KULTURY I. VYDÁVÁNÍ TISKU (periodický tisk, neperiodické publikace) O L G A P O U P E R O V Á SPRÁVA KULTURY I. VYDÁVÁNÍ TISKU (periodický tisk, neperiodické publikace) O L G A P O U P E R O V Á PRAMENY PR. ÚPRAVY VYDÁVÁNÍ TISKU Ústavněprávní a mezinárodně právní, zejm.: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certifi cate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certifi cate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certifi cate of Secondary Education FIRST LANGUAGE CZECH 0514/01 Paper 1 Reading For Examination from 2016 SPECIMEN MARK SCHEME 2 hours

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník xx, číslo xx, 201x Volume xx, Number xx, 201x Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více