MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

2 Jan Diblík François Veit MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, Praha

3 Jan Diblík François Veit MEDIÁLNÍ PRÁVO A PRÁVA K NEHMOTNÝM STATKŮM V ČESKÉ REPUBLICE Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, Praha

4 Vzor citace: DIBLÍK, Jan; VEIT, François. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, s. ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Diblík, Jan Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice / Jan Diblík, François Veit. -- Praha : Linde, s. V tiráži souběžný název: Media law and intellectual property law in the Czech Republic ISBN : * * * /.78 * * (437.3) - mediální právo -- Česko - regulace reklamy -- Česko - osobnostní práva -- Česko - právo duševního vlastnictví -- Česko - nekalá soutěž -- Česko - monografie - media law -- Czech Republic - advertising regulation -- Czech Republic - right of privacy -- Czech Republic - intellectual property law -- Czech Republic - unfair competition -- Czech Republic - monographs Soukromé právo [16] Private law [16] Jan Diblík François Veit, 2012 ISBN

5 I fear three newspapers more than a hundred thousand bayonets. Více strachu mi nahání troje noviny nežli sto tisíc bajonetů. Napoleon Bonaparte

6 CONTENTS 1 THE press Introduction Periodical Press Non-periodical publications Czech News Agency (ČTK) Interference between freedom of speech and personality rights Non-contractual liability of publishers Strict liability Publisher s liability for quotations and for infringement of personality protection rights Exception for advertising Right of reply Right to subsequent statement Journalists Protection of journalists sources Status of foreign journalists Television and Radio Television Public and commercial broadcasters Czech Television Audiovisual media services Radio Czech Radio Commercial broadcasters Protection of persons affected by the content of broadcasting The Council for Radio and Television Broadcasting Basic information Powers and duties of the Council for Radio and TV Broadcasting

7 Obsah 1 TISK Úvod Periodický tisk Neperiodické publikace Česká tisková kancelář (ČTK) Střet mezi svobodou projevu a osobnostními právy Mimosmluvní odpovědnost vydavatelů Objektivní odpovědnost Odpovědnost vydavatele za citaci a za zásah do práva na ochranu osobnosti Výjimka pro reklamu Právo na odpověď Právo na dodatečné sdělení Novináři Ochrana zdrojů novináře Status zahraničních novinářů TELEVIZE A ROZHLAS Televize Veřejnoprávní a komerční vysílatelé Česká televize Audiovizuální mediální služby Rozhlas Český rozhlas Komerční vysílatelé Ochrana osob dotčených obsahem vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Základní informace Práva a povinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

8 CONTENTS 3 THE Internet Principle of territoriality Application of special laws Domain names Creation of a domain name Registration Protection Potential new rules for domain name creation Advertising and regulation Definition Participants in the advertising industry Liability Self-regulation and the Czech Advertising Standards Council Legal regulation of advertising Sponsorship Legal regulation of sponsorship Sponsorship versus advertising Types of advertising Monitoring advertising and supervisory bodies PROTECTION OF PERSONALITY RIGHTS AND REPUTATION Introduction Protection of name Protection of image Publishing of truthful information Data collection via the Internet Limits and exceptions to personality rights Official license Scientific and artistic license Reporting license and reporting of criminal cases

9 OBSAH 3 Internet Zásada teritoriality Aplikace zvláštních zákonů Doménová jména Vytvoření doménového jména Registrace Ochrana Možná nová pravidla pro tvorbu doménových jmen Reklama a regulace Vymezení Účastníci reklamního průmyslu Odpovědnost Samoregulace a Rada pro reklamu Právní úprava reklamy Sponzorství Právní úprava sponzorství Sponzorství a reklama Druhy reklam Dohled na poli reklamy a orgány dozoru ochrana osobnosti a dobré pověsti Úvod Ochrana jména Ochrana podoby Zveřejnění pravdivých informací Shromažďování dat prostřednictvím Internetu Omezení a výjimky z osobnostních práv Úřední licence Vědecká a umělecká licence Zpravodajská licence a zpravodajství v trestních věcech

10 CONTENTS 5.7 Protection of name and reputation of legal entities Legal protection against violations of personality rights copyright and RELATED rights in the media The term of Intellectual property rights Intellectual property rights in the Czech Republic Copyright (Author s Right) Author s work Moral and economic rights The Author Types of author s works Employee works Commissioned work Rights related to copyright Performer of artistic performance Producer of a phonogram Producer of an audiovisual fixation Radio and television broadcasters Publisher of previously unpublished work Publisher Copyright protection Protection under the Copyright Act Other means of protection Exceptions and limits to copyright Objects which do not qualify as author s works Works excluded from copyright protection in public interest Use of free author s works Free use of author s works Use of author s works on the basis of legal licenses Exhaustion of rights doctrine Granting licenses and their assignment License to a work Publisher s license agreement

11 OBSAH 5.7 Ochrana názvu a dobré pověsti právnických osob Právní ochrana proti porušení osobnostních práv autorské právo a práva související v médiích Pojem práv k nehmotným statkům Práva k nehmotným statkům v České republice Autorské právo Autorské dílo Osobnostní a majetková práva Autor Druhy autorských děl Zaměstnanecké dílo Dílo vytvořené na objednávku Práva související s právem autorským Výkonný umělec Výrobce zvukového záznamu Výrobce zvukově obrazového záznamu Rozhlasový a televizní vysílatel Zveřejnitel dosud nezveřejněného díla Nakladatel Ochrana autorského práva Ochrana dle autorského zákona Další způsoby ochrany Výjimky a omezení autorského práva Předměty nezpůsobilé být autorským dílem Díla vyloučená z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu Užití volných autorských děl Volná užití autorských děl Užití autorských děl na základě zákonné licence Doktrína vyčerpání práv Udělování licence a postoupení licence Licence k dílu Licenční smlouva nakladatelská

12 CONTENTS 6.9 Collective management of rights International element Unfair business practices in THE media Media and unfair competition Unfair competition in the Commercial Code Fundamental provisions Misleading advertising Misbranding Evoking mistaken identity (passing off) Parasitic use of reputation Bribery Disparagement Comparative advertising Violation of trade secrets Jeopardizing the health of consumers and the environment Means of legal protection against unfair competition General Burden of proof in unfair competition cases International element Unfair commercial practices towards consumers List of legal regulations and literature Legal regulations of the Czech Republic Legal regulations of the European Union International treaties Literature (book publications)

13 OBSAH 6.9 Kolektivní správa práv Mezinárodní prvek nekalé obchodní praktiky v médiích Média a nekalá soutěž Nekalá soutěž v obchodním zákoníku Základní ustanovení Klamavá reklama Klamavé označování zboží a služeb Vyvolávání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušování obchodního tajemství Ohrožování zdraví a životního prostředí Právní prostředky ochrany před nekalou soutěží Obecně Důkazní břemeno v případech nekalé soutěže Mezinárodní prvek Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům Seznam právních předpisů a literatury Právní předpisy České republiky Právní předpisy Evropské unie Mezinárodní smlouvy Literatura (knižní publikace)

14 14 We would like to thank Mgr. Kateřina Bičovská for her help in the initial phase of the preparation of this book, JUDr. Irena Holcová for her precious remarks during the finalization of this publication, Mgr. Dalibor Kovář for his general assistance, and also Mgr. Ing. Štěpán Kleček for proofreading the English text. We thank our families for their patience and for creating space for our writing during evenings and weekends.

15 Děkujeme Mgr. Kateřině Bičovské za pomoc při prvotní přípravě této knihy, JUDr. Ireně Holcové za cenné postřehy při dokončování této publikace, Mgr. Daliboru Kovářovi za všeobecnou asistenci a Mgr. Ing. Štěpánu Klečkovi za korekturu angličtiny. Našim rodinám děkujeme, že nám vytvořily prostor na psaní během večerů a víkendů. 15

16 16 Evolving throughout the 20 th century, the media has become an important international social and cultural phenomenon. The various types of media shape peoples minds and affect their everyday lives in both positive and negative ways. The media and mass media can be perceived in terms of content (e.g. news), the form of content transmission (e.g. radio), or as a social institution in which the information for transmission is processed (e.g. Czech Television as a public institution). In essence, media is a tool for intermediating communication, and as such it is indispensable for society. As a result, it is an essential element in national and international business, and also in the cultural, political and scientific development of society. With the liberalization which followed the fall of the communist regime in 1989, Czech media underwent a profound transformation. The end of state censorship and the recognition of private ownership attracted the attention of Czech entrepreneurs and foreign investors to what has become a flourishing business sector. Twenty years after the Velvet Revolution, media law remains in contrast with some other countries rather underdeveloped in the Czech Republic. Moreover, Czech media law has not at this point evolved into an autonomous legal field. It covers a wide variety of areas, and practitioners have to find their way through a jungle of dispersed national and international legal texts and regulations. This publication aims to provide the reader, both Czech and English speaking, with a basic overview of the legal framework for the individual media sectors in the Czech Republic, both from the viewpoint of public law, as well as private law. Aside from mentioning general regulatory aspects, and the influence of European legislation on Czech media law, reference is made also to relevant case law. In the first half of the book we address mostly public law aspects of the regulation of particular mass media the press, television and radio and also the Internet and advertising. In the second half, we discuss predominantly private law aspects of media regulation from the intellectual property law point of view, namely the right of protection of personality and goodwill, copyright and related rights and the right to protection against unfair business practices.

17 Média se během svého vývoje ve 20. století stala významným mezinárodním sociálním a kulturním fenoménem. Různé druhy médií formují smýšlení lidí a ovlivňují jejich každodenní životy jak pozitivně, tak i negativně. Média a masmédia lze vnímat podle jejich obsahu (např. zprávy), podle formy přenosu obsahu (např. rádio), nebo jako sociální instituci, v níž jsou informace k vysílání zpracovávány (např. Česká televize jako veřejná instituce). Ve své podstatě jsou média nástrojem ke zprostředkování komunikace a jako taková jsou pro společnost nepostradatelná. Proto jsou také nezbytným faktorem národního i mezinárodního rozvoje obchodu, ale i kultury, vědy a politiky. S liberalizací, která následovala po pádu komunistického režimu v roce 1989, prošla česká média důkladnou transformací. Ukončení státní cenzury a uznání soukromého vlastnictví upoutalo k tomuto vzkvétajícímu obchodnímu odvětví pozornost českých podnikatelů i zahraničních investorů. Dvacet let po sametové revoluci zůstává mediální právo v České republice, na rozdíl od některých jiných zemí, poněkud méně rozvinuté. Navíc se české mediální právo doposud nevyvinulo v samostatné odvětví práva. Zahrnuje širokou škálu oborů a ti, kdo se s ním ve své praxi setkávají, se musí potýkat se změtí rozptýlených národních i mezinárodních právních textů. Tato publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři, jak česky tak anglicky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle uvedení aspektů obecné regulace a ovlivnění českého mediálního práva evropskou legislativou je zmiňována též příslušná judikatura. V první polovině knihy se zabýváme převážně veřejnoprávními aspekty regulace jednotlivých hromadných sdělovacích prostředků (médií) tiskem, televizí a rozhlasem i Internetem a reklamou. Ve druhé polovině pak uvádíme především soukromoprávní aspekty mediální regulace z pohledu práv k nehmotným statkům, a to právo na ochranu osobnosti a dobré pověsti, právo autorské a práva související a právo na ochranu proti nekalým soutěžním praktikám. 17

18 1 THE press 1.1 Introduction The fundamental principles regulating the press are contained in the Press Act 1 and in the Publishing Act. 2 Both the Press Act and Publishing Act set forth only certain rights and duties of publishers and other natural persons and legal entities in relation to publishing periodical and non-periodical press, and are thus not substantively exhaustive. It is therefore necessary that one also refers to case law and other legal regulations, in particular the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic 3 and the Czech News Agency Act. 4 The Czech press market is rather small and geographically dominated by the Capital City of Prague. The major publishers are accustomed to cooperating on certain issues such as newspaper legislation, self-regulation, or the establishment of ethical codes for journalists. Interestingly, in comparison with other countries, Czech law does not prescribe any specific obligations regarding the disclosure of the identity of the owner of newspaper/prints companies. 5 Foreign shareholding or exclusive ownership of a media company by a foreigner is entirely legal. Many publishers of daily press (newspapers) in other countries could not exist at all without state subsidies. By contrast, in the Czech Republic there is no regulation of state subsidies, that is, economic or fiscal measures provided to entities publishing daily press, with the intention of protecting the plurality of the press. 6 In the Czech Republic, the press is financed merely by its earnings from sales, advertising, and from sponsors. 1.2 Periodical Press According to the Press Act, periodical press means newspapers, magazines and other prints, published under the same title, with the same content orientation, and in unified See Act No. 46/2000 Coll., on Respecting the Rights and Duties Concerning Publishing of Periodical Press and on Amendment of Other Acts (Press Act), as amended, the Press Act. See Act No. 37/1995 Coll., on Non-Periodical Publications, as amended, the Publishing Act. See Decree of the Presidium of the Czech National Council No. 2/1993 Coll., on Declaration of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms as the Part of the Constitutional Order of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms or the Charter. See Act No. 517/1992 Coll., on Czech News Agency, as amended, the Czech News Agency Act. The shares of such publishing company do not need to be registered i.e. identifiable. See also Derieux, E. Droit de la communication, 4th edition, Paris: LGDJ, With the exception of cases when the press is published in the language of a national minority, for reason of its protection.

19 1 TISK 1.1 Úvod Výchozí principy upravující tisk jsou obsaženy v tiskovém zákoně 1 a ve vydavatelském zákoně. 2 Vzhledem k tomu, že tiskový zákon i vydavatelský zákon upravují pouze některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického a neperiodického tisku a nejsou tak zcela vyčerpávající, je třeba vycházet též z judikatury a dalších právních předpisů, zejména pak z Listiny základních práv a svobod České republiky 3 a zákona o České tiskové kanceláři. 4 Český trh s tiskovinami je poměrně malý a geograficky mu dominuje hlavní město Praha. Přední vydavatelství jsou zde zvyklá vzájemně spolupracovat. Oblasti této spolupráce zahrnují například novinářskou legislativu, samoregulaci či ustavování etických kodexů pro novináře. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných zemí, zde neexistuje výslovná povinnost ohledně zveřejnění identity vlastníků vydavatelství novin a jiných tiskovin. 5 Majetková účast či výhradní vlastnictví mediálních společností zahraniční osobou je zcela legální. Mnoho vydavatelství denního tisku (novin) v jiných zemích by nemohlo vůbec existovat bez státní podpory. Naproti tomu v České republice státní finanční podpora, tedy hospodářská či fiskální opatření, poskytovaná subjektům vydávajícím denní tisk za účelem ochrany plurality tisku, upravena není. 6 Tisk je v České republice financován pouze z vlastních příjmů z prodeje, inzerce a od sponzorů. 1.2 Periodický tisk Periodickým tiskem se podle tiskového zákona rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednot Viz zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen tiskový zákon. Viz zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vydavatelský zákon. Viz Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod České republiky jako součásti ústavního pořádku České republiky, dále jen Listina základních práv a svobod nebo Listina. Viz zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o ČTK. Akcie těchto vydavatelství nemusí být na jméno, tedy identifikovatelné. Viz též Derieux, E. Droit de la communication. 4. vyd. Paris: LGDJ, Kromě případů, kdy je tisk publikován v jazyce národnostní menšiny z důvodů její ochrany. 19

20 THE PRESS graphical layout, at least twice per year. The term newspaper is usually used only for periodical publications of news. Other types of periodicals fall under the category of magazines and other prints. A publisher is a natural person or legal entity which publishes periodical press, i.e., a person which ensures, on its own account and its own liability, the content of such press, its issuing and public dissemination by making it accessible to a group of persons who are not individually determined in advance (or, even persons determined this way, if the group exceeds family members of a publisher who is a natural person, and the pertaining group of personal friends). An issue of periodical press is defined as a set of identical copies (printouts) of periodical press or a set of such copies differing only by regional parts (mutations). 7 Newspapers are most often published on a daily, or, as the case may be, weekly basis within a geographically determined area, whereas magazines are usually published on a weekly or monthly basis. According to these criteria, a distinction can be made between national, local and international newspapers and magazines. National newspapers and magazines are distributed throughout the country and they are the most widely disseminated. Local newspapers and magazines target geographically defined areas; in the Czech Republic, these are often distributed as a part of national newspapers and magazines, as a supplement differing for each region. International periodical publications are merely language versions of the original foreign issue; they are often only translations of original foreign versions. 8 Sometimes, editors remove articles that they evaluate as not as interesting for the Czech readership, and replace them with articles dealing with local problems. As in other countries, there is a wide range of daily and weekly newspapers and magazines on the Czech press market. 9 In addition, periodical publications distributed free of charge have a growing importance on the Czech press market. 10 The Ministry of Culture of the Czech Republic is in charge of keeping record of periodical press titles. 11 Nonetheless, the fundamental principle of freedom of speech, which is anchored in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, 12 requires that the creation of a new periodical press cannot be conditional to any governmental authorization and any preliminary censorship is strictly prohibited. However, a person who intends to publish periodical press has the obligation to notify the same in writing to the Ministry of Culture 30 days in advance. Such written notification must contain the title of the periodical press, its content orientation, the frequency (periodicity) of its publishing, data on its regional versions and identification of the publisher (whether a legal entity, natural person, or a natural person publishing the periodical press on the basis of a trade license). The Ministry of Culture sub See Section 3 of the Press Act. See e.g. See e.g. daily and weekly www. euro.cz, For example the daily newspaper Metro has, after only a few years, become one of the most widely read Czech newspaper. This type of publication fully satisfies those who have little or no time for reading long articles and do not wish to spend money on a newspaper, see See Section 7 of the Press Act. See Article 17 of the Charter.

21 TISK né grafické úpravě nejméně dvakrát do roka. Pojem noviny je obvykle užíván pouze pro pravidelnou publikaci zpráv. Ostatní druhy periodik spadají do kategorie časopisů a jiných tiskovin. Vydavatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk, tedy která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření coby zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob (nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel). Vydáním periodického tisku je soubor stejných či pouze regionálních částí (mutace) se lišících hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku. 7 Noviny jsou nejčastěji vydávány denně, popřípadě týdně v rámci určitého územně vymezeného prostoru, časopisy pak bývají vydávány týdně či měsíčně. Podle toho lze rozlišovat noviny a časopisy na celostátní, místní a mezinárodní. Celostátní noviny a časopisy jsou distribuovány po celé zemi a jsou nejrozšířenější. Místní noviny a časopisy se zaměřují na územně vymezený prostor a v České republice jsou tyto často šířeny jako součást celostátních novin a časopisů, tj. příloha lišící se podle regionů. Mezinárodní periodické publikace jsou pouze jazykovými verzemi původního zahraničního vydání; bývají tedy často pouze překladem původních zahraničních verzí. 8 Někdy editoři vyřazují články, které nejsou příliš zajímavé pro české čtenáře a nahrazují je články pojednávajícími o místních záležitostech. Stejně jako v jiných zemích i na českém tiskovém trhu existuje široká paleta denních a týdenních novin a časopisů. 9 Vzrůstající důležitost na českém tiskovém trhu pak nabývají periodické publikace distribuované zdarma. 10 Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury České republiky. 11 Stěžejní princip svobody slova, zakotvený v Listině základních práv a svobod, 12 nicméně stanovuje, že vznik nového periodického tisku nemůže být podmíněn žádným úředním povolením a jakákoliv předchozí cenzura je přísně zakázána. Osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, však má povinnost tuto skutečnost písemně oznámit s 30 denním předstihem Ministerstvu kultury. Takovéto písemné oznámení pak musí obsahovat název periodického tisku, jeho obsahové zaměření, četnost (periodicitu) jeho vydávání, údaje o jeho regionálních mutacích a identifikaci osoby vydavatele (právnické osoby, fyzické osoby či fyzické osoby vydávající periodický tisk na základě živnostenského oprávnění). Ministerstvo kultury následně zapíše periodický tisk do evidence periodického tis Viz 3 tiskového zákona. Viz např. Viz např. deníky a týdeníky Kupříkladu denní noviny Metro se za pouhých několik let staly jedněmi z nejčtenějších českých novin. Takovýto typ periodické publikace plně uspokojí ty, kdo nemají čas číst dlouhé články a nepřejí si za noviny utrácet peníze, viz Viz 7 tiskového zákona. Viz článek 17 Listiny. 21

22 THE PRESS sequently enters the periodical press into the registry of periodical press, and, within 15 days from the day of delivery of the notification of the specified data, it informs the person, who submitted such notification, of the assigned registration number of the periodical press. 13 Every publisher is obliged to provide a so called statutory copy of its newspapers or magazines, free of charge, to the Ministry of Culture and to national libraries for archiving purposes. Each copy must contain information that enables the identification of the publisher, the title of the publication, the periodicity of its publishing, place of publishing, issue number and date, and registration number assigned by the Ministry of Culture. 14 Without this obligatory information, situated in the so-called printer s mark, the periodical press may not be distributed. The printer s mark is usually situated on the last page of the periodical or nonperiodical publication. The printer s mark may also contain non-mandatory information.. 15 Periodical press also usually contains an ISSN International Standard Serial Number, which serves as an identifier of periodical publications (newspapers, magazines, including those published online). 16 The Regional Authorities, in their capacity as administrative bodies (according to the registered seat or place of residence of the publisher), may impose a fine for the breach of the above mentioned obligations, amounting up to CZK 200,000; repeatedly, if necessary. 17 In addition, a publisher of a periodical is obliged to publish, at any time, certain types of announcements of state or local authorities of public importance, such as a declaration of a state of emergency or state of war, or in case of a threat to the state. 1.3 Non-periodical publications According to the Publishing Act, a non-periodical publication (typically a book), means a reproduction of literary, scientific and artistic works in the sense of the Copyright Act, 18 designated for public dissemination, published once, or up to once a year, or by parts even more frequently, if the contents comprise an integral whole. By the term public dissemination, the Publishing Act means making a non-periodical publication accessible to a group of persons who are not individually determined. 19 The Publishing Act also contains an enumeration of non-periodical publications to which it does not apply (for example, reproductions of audio-visual works, plastic and wall See Section 7 of the Press Act. See Section 8 of the Press Act. Wikipedia, the free encyclopedia: Tiráž [online], [cited on 28 June 2011]. Available from WWW: Wikipedia, the free encyclopedia: International Standard Serial Number [online], [cited on 28 June 2011]. Available from WWW: Serial_Number&oldid= See Section 17 of the Press Act. See Act No. 121/2000 Coll., on Copyright, Rights Related to Copyright and on Amendment of Certain Acts (Copyright Act), as amended, the Copyright Act. See Section 1 of the Publishing Act.

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Pracovní tabulka návrh směrnice o osiřelých dílech. (návrh ve znění 4. rev. návrhu zpracovaného dánským předsednictvím v Radě EU k 6.1.

Pracovní tabulka návrh směrnice o osiřelých dílech. (návrh ve znění 4. rev. návrhu zpracovaného dánským předsednictvím v Radě EU k 6.1. Pracovní tabulka návrh směrnice o osiřelých dílech (návrh ve znění 4. rev. návrhu zpracovaného dánským předsednictvím v Radě EU k 6.1.2012) Čl. 1 Subject matter and scope Český překlad (pracovní s využitím

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.cz ISSS Hradec Králové 7. - 8. dubna 2008 Obsah prezentace Virtualizace obecně Termíny - virtualizace

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více