T865 IP kamera Stru ný pr vodce instalací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T865 IP kamera Stru ný pr vodce instalací"

Transkript

1 T865 IP kamera Stru ný pr vodce instalací P ipojení k síti P ipojte sí ový kabel do p íslušné zásuvky vzadu na kame e. Použijte sí ový kabel pro p ímé p ipojení kamery k sí ové kart vašeho po íta e a spus te VilarWizard_CN.exe nebo vložte IP adresu kamery do prohlíže e, vyberte Network settings vložte uživatelské jméno a heslo a nastavte váš ADSL ú et, viz obrázek. P ipojte napájecí adaptér do p íslušné zásuvky vzadu na kame e Pak zatrhn te redial automatically a DNS service IP address provided by PPPoE Server a stiskn te OK, systém se znovuobnoví. (rebootuje.) K p ipojení kamery k ADSL použijte sí ový kabel. ADSL p ipojení je úsp šné po asi 1-2 min, pak LCD monitor bude zobrazovat PPPoE status a IP adresu. Pokud používáte ADSL pro p ipojení k Internetu pot ebujete restartovat DDNS službu protože systém pokaždé p id luje r zné adresy pro vaše ADSL. Te je kamera pln p ipravena k provozu. Zapn te po íta a zkontrolujte zda je ádn p ipojen k síti. Klikn te na START>Spustit a zadejte command (pro Windows 95/98/ME) nebo cmd (pro Windows 200/XP). Pak zvolte OK a zadejte ipconfig a stiskn te enter.

2 Vyberte DDNS supplier poskytovatele, vložte vaše jméno a heslo a klikn te Apply. Kamera se poté znovunastaví a pokud v okn Network Status uvidíte update IP address for DDNS server pak to znamená že DDNS konfigurace prob hla úsp šn. P ipojení p es ADSL Pokud používáte routek nebo jiné sdílené IP za ízení k p ipojení p es ADSL, konfigurace bude vypadat podobn jako na obrázku. Poznamenejte si údaje adresy IP, masky podsít a výchozí brány, pot ebné k nastavení kamery. Vložte do p íslušné mechaniky p iložené CD, zkopírujte VilarWizard_CN.exe do po íta e a pak tento soubor spus te. Pokud je kamera p ipojena k internetu p es ADSL možná budete muset otev ít PPPoE službu. V tomto p ípad bude konfigurace vypadat asi takto Na obrazovce se objeví okno pr vodce ve kterém se zobrazí všechny IP kamery ve vaší síti. Stiskem tla ítka Refresh seznam obnovíte.

3 Pokud IP kamery není ve stejném segmentu jako váš po íta (definovaný IP adresou a maskou podsít ) kameru neuvidíte. Když nap. IP adresa vašeho po íta e je a maska podsít je pak po íta uvidí kameru s IP adresou pouze v rozsahu až Pokud není IP kamery v tomto rozsahu po íta ji neuvidí. V tomto p ípad stiskn te tla ítko Set IP Address a IP adresa kamery m že být nastavena tak, aby byla vaším po íta em vid t. Abyste mohli používat DDNS musíte požádat nap ed o DDNS požádat. B žte na p ihlašte se íslem DDNS a heslem, které najdete vespod kamery. Vložte svou ovou adresu, na kterou dostanete své heslo v p ípad že jej zapomenete. Pak v okn kamery zvolte system setup > Network a nastavte Dynamic domain name podle obrázku Vypl te požadovaná pole parametry, které jste si poznamenali na za átku instalace. Pozor, první t i ásti adresy budou stejné jak jste si poznamenali, poslední ást adresy se bude lišit. Nap. váš po íta má IP a vy nastavíte IP kamery na O poslední ást IP kamery m žete také požádat vašeho administrátora sít. Nap. Subnet mask: (maska podsít ) GateWay : (výchozí brána) IP Address (IP adresa) Je také možno stisknout tla ítko Auto-assigned a server vaší sít, pokud je tak nastaven, p id lí adresu kame e automaticky. Pak stiskn te tla ítko Save. Budete požádáni o vložení jména a hesla. P ihlašte se jako admin s heslem Potvr te OK a systém p id lí kame e novou adresu.

4 bezpe né pro skriptování pro IE7 zatrhn te Dotázat se b) Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX zatrhn te Dotázat se c) Spoušt t ovládací prvky Activex a moduly plug-in. zatrhn te Povolit a potvr te stiskem tla ítka OK. Navíc IP kamera m že také být d v ryhodná stránka, pokud nastavíte následující 1. Vyberte Nástroje > Možnosti Internetu 2. Vyberte Zabezpe ení 3. Vyberte D v ryhodné servery > Servery 4. Zrušte zatržítko u Požadovat ov ení všech server v této zón serverem (https:) 5. Vložte adresu IP kamery nap nebo 6. Klikn te P idat a pak OK a nastavení se uloží. P ístup z Internetu Pokud je zapot ebí p istupovat k IP kame e z Internetu mimo místní sí je nutno ji správn nastavit. Toho dosáhnete umožn ním Reversal NAT (RNAT) funkce IP sdíleného za ízení. Je možno zvolit následující postupy. 1. Virtuální server, mnoho sm rova je vybaveno funkcí Virtual server Musíte p edat WAN 80 TCP port do LAN IP port kamery. (Když navštívíte zvenku port 80 budete p edáni port 80) 2. Jiný zp sob je DMZ Host. Pokud je umožn no používání LAN za ízení jako DMZ host, vn jší po íta m že p ímo p istoupit k LAN za ízení i když žádné IP sdílené za ízení neexistuje. Tento zp sob podporuje jen jedno LAN za ízení vystavené do WAN. Tedy pokud máte více IP kamer musíte použít zp sob 1. P ístup k dynamickému doménovému jménu DDN P ístup k dynamickému doménovému jménu (DDN) používá DDN systému k mapování uživatelské dynamické IP adresy k DDN služb. To vytvo í serverový program a zákaznický program. Zákaznický program odešle dynamickou IP adresu hostitelského po íta e serverovému programu a serverový program aktualizuje data. Serverový program také m že poskytnout ur ené doménové jméno zákazníkovi. Nová IP adresa bude svázaná s ur eným doménovým jménem spolu se serverovým programem. Když je dynamické doménové jméno službou analyzováno, váš server je zp ístupn n zven í. Funkcí DDNS je dosaženo rozlišení mezi dynamickou IP adresou a ur eným doménovým jménem. Po obdržení nové IP adresy uživatel musí vždy žádat o aktualizaci dat. Když je uživatel p ipojen a n kdo chce navštívit tuto doménu z Internetu DDN server vrátí správnou IP adresu. K zabrán ní nedorozum ní znovupoužitím IP adresy DNS musí zastavit používání doménového jména když je uživatel odpojen. DDNS pracuje takto: Stiskn te OK, pak se IP adresa objeví v okn.

5 Jako jméno napište admin jako heslo použijte Pokud máte správn nastavený Internet Explorer objeví se vám následující okno. Vyberte tuto kameru a stiskn te connect IPCam, otev e se okno Internet Exploreru. Stiskn te tla ítko Install. Pokud se takové okno neobjeví, musíte nastavit zabezpe ení Internet Exploreru. Upozorn ní: Prvek ActiveX nenainstalujete pokud neupravíte nastavení zabezpe ení Internet Explorer. To znamená, že IP kamera je úsp šn p ipojena k síti. M žete také vložit IP kamery do okna jako Stiskn te tla ítko User visit budete vyzváni ke vložení jména a hesla jako v p edchozím p ípad. Nastavení zabezpe ení Internet Exploreru (IE): 1. Vyberte Nástroje > Možnosti Internetu 2. Vyberte Zabezpe ení 3. Vyberte Vlastní úrove 4. Nastavte a) Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou ozna eny jako bezpe né - pro IE6 Ovládací prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou ozna eny jako

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití EU3C Profi View IP100 Síťová IP Kamera Návod k použití 1 Obsah 1 ÚVOD...... 5 1.1 CHARAKTERISTIKA... 5 1.2 OBSAH BALENÍ... 5 1.3 SEZNÁMENÍ S IP KAMEROU... 6 1.3.1 Součásti IP kamery... 6 1.3.2 Indikace

Více

SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC)

SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) Uživatelská p íru ka Poslední verze ze dne 12. 8. 2010 1 ÚVOD...3 HLAVNÍ FUNKCE SAFENET AUTENTICATION CLIENT 8.0... 3 PODPOROVANÉ TOKENY A IPOVÉ KARTY... 3 ARCHITEKTURA

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod 755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod Obsah 1 Úvod... 3 2 Funkce... 3 3 Vyobrazení a Ovládání... 4 3.1 Vyobrazení přístroje... 4 3.2 Ovládání... 4 4 Připojení k Síti... 5 4.1 Postup pro připojení...

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

Tipy technické podpory

Tipy technické podpory 18. Wonderware konference R/SR - 2012 Tipy technické podpory asté dotazy, konfigurace, doporu en ené postupy aj. Tým technické podpory Pantek (CS) Obsah prezentace Cyber Security a Wonderware Úrovn zabezpe

Více