NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Bezpečnostní upozornění! Popis přístroje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 25 35. Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Bezpečnostní upozornění! Popis přístroje."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Čištění a údržba Uchovávejte přístroj vždy na suchém a čistém místě. Používejte pro čištění vnějších částí produktu suchý, měkký hadřík. Verze 04/02 Budete - li mít dotazy ohledně zapojení zařízení, či jiný dotaz na který nenaleznete v této příručce odpověď, kontaktujte našeho technika. Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Tento produkt nesmí být měněn, nebo přestavován! Je bezpodmínečně nutné dbát bezpečnostních pokynů! Obj. č.: Co je zapotřebí, aby mohlo rádio pracovat? 1. Širokopásmové internetové spojení, zpravidla DSL připojení. 2. FLAT RATE. 3. Wireless AP (Access Point) který je spojen širokopásmovým spojením, především routerem. 4. Pokud je vaše WLAN síť chráněna klíčem WER nebo WPA, měli byste jej znát, abyste při přihlášení mohli zadat klíč zadat. 5. Pokud vaše síť pracuje s pevnou IP adresou je nutné znát vaši MAC adresu, proto abyste ji mohli zadat do WIRELESS AP. MAC adresu naleznete v rádiu pod konfigurací zobrazení konfigurace. K zadání MAC adresy do vaší WIRELESS AP, čtěte návod, který byl dodán společně s WIRELESS APOD. 6. Dejte pozor na to, aby WIRELESS AP bylo zapnuté. Bezpečnostní upozornění! Při škodách, které vzniknou nedodržováním návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku zboží. Za následné škody a za škody způsobené vinou nedodržování tohoto návodu, na majetku, či škody na zdraví nepřejímáme taktéž žádnou zodpovědnost. Ve všech těchto případech zaniká právo na záruku zboží. Z bezpečnostních a registračních důvodů (CE) je svévolné přestavování nebo pozměňování produktu zakázáno! Toto zařízení není dětská hračka a měla by být uložena z dosahu dětských rukou! Taktéž nenechte volně ležet obalový materiál, v dětských rukou je to velice nebezpečná hračka. S přístrojem nakládejte s velkou opatrností, abyste jej neupustili, protože při pádu i z nepatrné výšky by mohlo dojít k závažnému poškození přístroje. Přístroje, které jsou provozovány síťovým napětím, nenáleží do dětských rukou. Prosíme, dbejte při přítomnosti dětí zvláštní opatrnosti. Nepoužívejte přístroj tak, aby omezoval ostatní např.co do hlučnosti. Nedávejte přístroj příliš hlasitě, ohrožujete tak, konec konců i své zdraví. Produkt nesmí být v žádném případě vystaven, mokru, ani vlhkosti. Hrozí tak vážné nebezpečí zkratu, požáru, nebo jiných stejně závažných poškození, či poranění. Nestavte nikdy přístroj na nestabilní povrchy. Pádem může dojít k poranění osob. Přístroj nenáleží do dětských rukou. Dbejte bezpečnostních upozornění a návodů k obsluze dalších přístrojů, které jsou k přístroji připojeny. Ve školách vzdělávacích centrech, hobby oblastech apod. je provoz elektronických produktů možný jen tehdy, jeli přítomen proškolený personál. Prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody, vzniklé nerespektováním návodu k obsluze. Okolní podmínky Držte od přístroje dále magnetické karty, např.: kreditní nebo EC karty jakož hodiny s hodinovým setrvačníkem, abyste zabránili škodám způsobených magnetem zabudovaným v reproduktoru. Vyvarujte se silné mechanické zátěži přístroje, chraňte přístroj před silnou vibrací, nenechte jej spadnout a netřeste s ním. Nadměrný tlak na LCD displej mlže způsobit jeho poškození. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, např. nad 60 C a silným teplotním výkyvům. Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením a neumisťujte jej do blízkosti topení. Chraňte přístroj před vlhkostí. Nepoužívejte zařízení v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, např. v koupelně. Nepoužívejte přístroj na prašných místech, chraňte jej před prachem. Pokud by do přístroje vnikla tekutina, či jiný předmět, vyjměte z něj baterie. Nechte přístroj přezkoušet autorizovaným servisem, předtím než jej budete dále používat. Doporučujeme vám, obrátit se na naše servisní středisko. Některé elektronické přístroje, jako lampy, počítače, telefony apod. vyrábějí elektromagnetické pole. Neumísťujte žádnou elektroniku do blízkosti rádiového přístroje, pro zabránění nežádoucích poruch a škodám. Nenechte volně ležet obalový materiál. Plastikové fólie apod. mohou být pro děti nebezpečnou hračkou. Popis přístroje 230V kabelová přípojka Přípojka pro sluchátka Anténa Reproduktor Ovládací tlačítka a knoflíky (viz.níže) 2

2 Tlačítka a knoflíky Internet Radio Mode Mediaplayer Mode Ovládání Stiskněte ON (zapnuto) / OFF (vypnuto) pro zapnutí/vypnutí přístroje Stupňovité procházení v menu. Žádná funkce Zobrazení uložených titulů Žádná funkce Žádná funkce Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Předcházející titul Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Start / pauza Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Následující titul Repeat ON/OFF Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Shuffle ON/OFF Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Stop Nastavení hlasitosti Pro výběr otočte napravo, nebo nalevo Stiskněte pro potvrzení výběru (SELECT) Pomocí knoflíku SELECT se můžete otáčením vpravo, nebo vlevo pohybovat v nabídce MENU. Stisknutím knoflíku SELECT můžete výběr potvrdit. Pomocí tlačítka BACK se můžete vždy vrátit k předcházejícímu bodu. Výběr bude zobrazen ve 2 sloupech napravo a nalevo. Glosář WAP (Wireless Application Protocol) je systém pro zajištění provozu elektronických služeb na mobilních telefonech. WAP byl definován organizací Wap Forum v roce 1998 jako ekvivalent k internetovým protokolům určený pro GSM sítě. Jednotlivé protokoly ze standardu WAP mají své ekvivalenty v TCP/IP sítích a na nich postavených webových aplikacích DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti. Současně s IP adresou posílá server stanicím (klientům) další nastavení potřebná pro používání sítě jako je adresa nejbližšího směrovače (default gateway), masku sítě, adresy DNS serverů. Ve větších sítích se správce někdy rozhodne posílat i adresy doporučených NTP, WINS, SMTP serverů, stáhnutí ARP cache a jiné. Navíc je možné definovat i uživatelské parametry. Parametry, kterým klient nerozumí, ignoruje. DHCP protokol přináší několik výhod: uživatelé si na počítači v souvislosti s připojením k síti nemusí nic nastavovat zaručuje, že se na síti nevyskytnou dvě stejné IP adresy (tzv. konflikt IP adres) správce sítě může přečíslovat síť nebo změnit vlastnosti sítě s minimálním zásahem do práce uživatelů DHCP protokol je rozšířením staršího BOOTP protokolu, který přiděloval IP adresy na neomezenou dobu. DHCP je s BOOTP obousměrně kompatibilní. To znamená, že DHCP klienti dovedou získat nastavení z BOOTP serveru a DHCP server může přidělit IP adresu 3 BOOTP klientovi (zde je třeba opatrnosti, protože BOOTP klient bude jednou přidělenou IP adresu používat už navždy). IP adresa IP adresa je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (typicky počítače) v prostředí Internetu. Veškerá data (ve formě datagramů), která jsou z/na dané zařízení přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu odesilatele i příjemce. Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu. Dnes nejčastěji používaná je jeho čtvrtá verze (označovaná jako IPv4), postupně se však bude přecházet na novější verzi 6 (IPv6). V jiných protokolech se adresování jednotlivých zařízení může provádět jinak (viz např. MAC adresa). Jelikož by pro běžné uživatele počítačových sítí bylo velice obtížné pamatovat si číselné adresy, existuje systém specializovaných počítačů, které převádějí zapamatovatelná doménová jména na IP adresy a opačně. Tomuto systému se říká DNS (Domain Name System). Pevná IP adresa V tomto módu je napevno přidružená k routeru IP adresy určitá MAC adresa. To je potom výhodnější pokud se trvale v síti nevyskytnou žádné změny a zvýší se bezpečnost sítě. MAC adresa MAC adresa (zkratka media Access control) je jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. Je přiřazována síťové kartě NIC bezprostředně při její výrobě (u starších karet je přímo uložena do EEPROM paměti), nicméně ji lze dnes u moderních karet dodatečně změnit. Ethernetová MAC adresa se skládá ze 48 bitů a podle standardu by se měla zapisovat jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel (např ab), mnohem častěji se ale píše jako šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkami (např ab nebo 01:23:45:67:89:ab). MAC adresa přidělená výrobcem je vždy celosvětově jedinečná. Z hlediska přidělování je rozdělena na dvě poloviny. O první polovinu musí výrobce požádat centrálního správce adresního prostoru a je u všech karet daného výrobce stejná (či alespoň velké skupiny karet, velcí výrobci mají k dispozici několik hodnot pro první polovinu). Výrobce pak každé vyrobené kartě či zařízení přiřazuje jedinečnou hodnotu druhé poloviny adresy. Jednoznačnost velmi usnadňuje správu lokálních sítí novou kartu lze zapojit a spolehnout se na to, že bude jednoznačně identifikována. Kompletní seznam výrobců k daným adresám zařízení lze najít zde výrobci mac zařízení WEP WEP (Wired Equivalent Privacy, česky soukromí ekvivalentní drátovým sítím) je původní zabezpečení Wi-Fi sítí a je součástí IEEE standardu z roku Už z názvu je patrné, že cílem bylo poskytnout zabezpečení jaké je dostupné v drátových sítích. Protože se ale veškeré informace v bezdrátových sítích přenáší vzduchem, je snadné je odposlouchávat. Není totiž nutné se fyzicky drátem připojit k síti. WEP používá proudovou šifrovací metodu RC4 pro utajení informaci a pro ověření jejich správnosti používá metodu CRC-32 kontrolního součtu. Takzvaný 64bitový WEP používá 40bitový klíč, ke kterému je připojen 24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 64bitový RC4 klíč. 128bitový WEP používá 104 bitový klíč, ke kterému je připojen 24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 128bitový RC4 klíč. Někteří výrobci bezdrátových zařízení poskytují i 256bitový WEP. Bohužel je ale známo mnoho slabostí WEP zabezpečení a tak je dnes doporučováno používat silnější metody jako jsou WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access). Délka klíče není jedinou slabostí WEP zabezpečení. Společně s kolizemi inicializačních vektorů a možností útoků pomocí zasílání pozměněných paketů, dělá z WEP velmi slabé zabezpečení. WPA (Wi-Fi Protected Access, česky Wi-Fi chráněný přístup) je druh zabezpečení bezdrátových počítačových sítí (Wi- Fi). Vznikl jako reakce na vážné bezpečnostní nedostatky objevené v předchozím systému, jímž byl Wired Equivalent Privacy (WEP). Vznikl s cílem využít hardware podporující WEP, ale vhodnými doplňkovými mechanismy (především prací s klíči) eliminovat jeho slabá místa. WPA WPA implementuje velkou část standardu IEEE i. Vznikl jako dočasná náhrada WEP do doby, než bude dokončena specifikace i. WPA je navržen tak, aby pracoval se všemi Wi-Fi síťovými kartami, ale nemusí fungovat na nejstarší generaci přístupových bodů. Kompletní implementací standardu IEEE i je WPA2, což je následník WPA, který ale není podporován některými staršími kartami. WPA a WPA2 poskytují kvalitní zabezpečení, pokud jsou správně použity: Většina bezdrátových zařízení, má jako první volbu žádné nebo WEP zabezpečení, je tedy třeba zvolit zabezpečení WPA nebo WPA2. Pokud se zvolí režim zabezpečení vyžadující heslo, je důležité, aby toto heslo odolávalo slovníkovým útokům i útokům hrubou silou. Tedy heslo by nemělo být žádné známé slovo, a mělo by být dostatečně dlouhé, například 10 znaků. SSID 4

3 SSID (Service Set Identifier) je jedinečný identifikátor každé bezdrátové (WiFi) počítačové sítě. Přístupový bod (AP) vysílá pravidelně každých několik sekund svůj identifikátor v takzvaném majákovém rámci (beacon frame) a klienti si tak mohou snadno vybrat, ke které bezdrátové síti se připojí. GATEWAY Brána (gateway) je v počítačových sítích uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Brána musí vykonávat i funkci směrovače (routeru) a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení výše. Brána například přijme z mobilní GSM sítě SMS zprávu a odešle ji do Internetu jako . Pojem implicitní brána (anglicky default gateway) označuje směrovač (router), přes který se stanice dostanou do vnější sítě (tj. obvykle do Internetu). Oba významy jsou často nesprávně zaměňovány. UPNP Plug and Play (v překladu připoj a hraj) je počítačová technologie umožňující jednodušší rozpoznávání hardwaru. Umožňuje operačním systémům správně zjistit jaký hardware je v počítači, na základě čehož může automaticky (s větší či menší úspěšností) k tomuto hardware nainstalovat či spustit příslušné ovladače a také danému zařízení dokáže automaticky přidělit číslo přerušení (IRQ) a I/O adresu FIREWALL Firewall (čti [faɪɘwoː l]) je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS. Firewally se během svého vývoje řadily zhruba do následujících kategorií: Paketové filtry Aplikační brány Stavové paketové filtry Stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů a popř. kombinované s IDS WINDOWS SHARES Datové uvolnění řadičů a souborů na PC ke společnému užívání v síti. WIFI Informatika, [zkratka Wireless Fidelity = bezdrátová věrnost], bezdrátová technologie přenosu dat využívající bezlicenční nekoordinované pásmo 2,4 GHz pojmenované ISM (Industrial Scientific and Medical). Technologie WiFi je založena na přenosovém protokolu b. Uvedení do provozu WPA kód má 16 pozic, WEP má pozic 13. Po zadání kódu zvolte END a potvrďte Obdržíte hlášení Špatný klíč nebo Chyba sítě, při zadání špatného klíče. Opakujte zadání, nebo pokračujte v manuálním nastavení. Potom se zobrazí spojení se sítí a Síť OK, pokud byl klíč zadán správně. Displej se přepne po 3 sekundách. Nyní se na displeji zobrazí STATIONS, KONFIGURATION, Přehrávání médií. Zvolte STATIONS pro výběr rádiové stanice podle lokality nebo žánru (hudebního stylu). Pokud zvolíte lokalitu, obdržíte seznam kontinentů. Vyberte např. Evropu a potom Německo, nabídne vám rádio automaticky seznam s německými rozhlasovými stanicemi. DSL připojení. Recive vliv. Manuální nastavení IP adresy Vyberte požadovaný program a potvrďte pomocí knoflíku SELECT. Spojení bude založeno, pokud bude právě přenášen rádiový program. Proběhne hlášení ukládání do vyrovnávací paměti a poté bude na displeji zobrazena přenosová kvalita. Založení spojení a kvalita jsou výhradně závislé na rozpětí rádiových senzorů a šířce server poskytne nashromážděná spojení a nemá na kvalitu přenosové rychlosti žádný Následující nastavení se dozvíte v nastavení síti vašeho PC: Sítové spojení - Vlastnosti LAN spojení vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP). Změna konfigurace knoflík SELECT. Automaticky (DHCP) knoflík SELECT otočte na NE stiskněte knoflík SELECT. Zadejte IP adresu stiskněte knoflík SELECT. Zvolená čísla nebo END stojí uprostřed v horním řádku. Ke zrušení špatně zadané číselné hodnoty, stiskněte tlačítko BACK. Zvolte jeden po druhém čísla IP adresy (např.: ) a potvrďte každou zadanou pozici Pro ukončení vyberte END a potvrďte Pokud je skupina čísel jen jedno, nebo dvoumístná, musí být rovněž zadaná tečka. Zadání síťové masky: postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u IP adresy. Síťová maska je obyčejně Zadejte GATEWAY: postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u IP adresy. Zadejte DNS server: postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u IP adresy. Síť je vyhledávána: spojení se sítí Pokud jste všechna nastavení provedli správně, zobrazí se na displeji síť OK. Při zobrazení chybného hlášení Chyba sítě, neplatná síťová maska, nebo nedostačující GATEWAY, přezkoušejte ještě jednou nastavení routeru. Doporučujeme vám provést první uvedení do provozu provést v bezprostřední blízkosti routeru. Spojte rádio se zásuvkou. Displej je na 6 sekund jako startovací displej. Potom následuje automatické přepnutí na vyhledání sítě. Nastavený jazyk je angličtina, můžete tedy nejprve nastavit na displeji zobrazovanou jazykovou mutaci. Stiskněte tlačítko BACK. Otáčejte knoflíkem SELECT na LANGUAGE a stiskněte knoflík SELECT. Vyberte knoflíkem SELECT na vybraný jazyk a potvrďte stisknutím knoflíku SELECT. Potom zvolte vyhledávání podle sítí. Jakmile je ukončeno hledání, budou zobrazeny všechny WLAN sítě v dosahu IPdio. Pokud není nalezena žádná síť, zobrazí se tato hláška na displeji přezkoušejte nastavení vašeho WLAN routeru. Vyberte SSID vaší sítě a potvrďte knoflíkem SLECT. Název sítě zjistíte v nastavení routeru. DHCP (Automatické odebrání IP adresy) Je-li síť zajištěna klíčem, rozsvítí se ZADÁNÍ WPA kódu nebo ZADÁNÍ WEP kódu. Zadejte nyní místo pro místo kódu. 5 6

4 Nastavení času Nastavení alarmu Uděláte-li v kterémkoliv bodě zadání chybu, stiskněte tlačítko BACK pro návrat k předcházejícímu symbolu. Zvolte Konfiguraci. Otočte knoflíkem SELECT, dokud se na displeji nezobrazí <HODINY>. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud se na displeji nezobrazí <NASTAVEN Í ČASU>. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota HODIN a potvrďte Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota MINUT a potvrďte Displej zobrazí čas na ca. 3 sekundy a poté se vrátí zpět ke zobrazení rádiové stanice. Výběr umístění Po přihlášení rádia k síti, můžete vyhledat místo, kde budete chtít rádio provozovat. Dbejte přitom pozor na to, že teoretický dosah platí pouze ve volném prostoru a to za nejlepších podmínek a činí 100 metrů. V praxi, u vás doma, skříňě, zdi a betonové stropy tento dosah velmi silně omezují. Proto může být nevyhnutelné, vyzkoušet více pozic pro umístění pro zajištění bezchybného rádiového přenosu. IPdio vám může při vyhledávání vhodné pozice pomoci. Může vydat varovný signál, pokud je rádiový signál na rádiu nepatrný. Signální upozornění můžete nastavit následujícím způsobem: Přehrávání médií pomocí WINDOWS SHARES Vyberte v hlavním menu KONFOGURACE. Potom se pomocí knoflíku SELECT dostaňte k položce SIGNÁLNÍ UPOZORNĚNÍa potvrďte pomocí knoflíku SELECT. Následující dotaz ZOBRAZENÍ VAROVÁNˇi PŘI SLABÉM SIGNÁLU, potvrďte tlačítkem ANO. Odblokujte na vašem PC řadič, ve kterém se nalézají vaše mediální údaje. Řadič pravé tlačítko myši vyřazení a bezpečnost síťové odpojení a bezpečnost odblokujte háček na tomto řadiči síti háček u síťového uživatele smí změnit data OK. Aby spojení bylo provedeno, musejí se PC a rádio nelézat ve stejné síti, např.: oblast xxx, stejná podsíťová maska např.: Můžete založit Firewall, odblokujte odpovídající oblast adresy. Uděláte-li v kterémkoliv bodě zadání chybu, stiskněte tlačítko BACK pro návrat k předcházejícímu symbolu. Zvolte Konfiguraci. Otočte knoflíkem SELECT, dokud se na displeji nezobrazí <HODINY>. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud se na displeji nezobrazí <NASTAVENÍ ALARMU>. Otáčejte knoflíkem SELECT mezi ANO a NE a stiskněte knoflík SELECT. Pokud jste zvolili NE, alarm bude vypnutý. Na displeji se na cca. 3 sekundy zobrazí ALARM VYPNUT. Pokud jste ale zvolili ANO, můžete nyní nastavit čas pro spuštění alarmu. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota HODIN a potvrďte Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota MINUT a potvrďte Displej zobrazí čas alarmu na ca. 3 sekundy a poté se vrátí zpět ke zobrazení rádiové stanice. V režimu StandBy bude čas alarmu zobrazen vedle zobrazení hodin. Dejte pozor na vhodné nastavení hlasitosti. 7 Zapněte rádio. Vyčkejte dokud se na displeji nezobrazí STATIONS, nebo naposledy nastavená rádiová stanice. Stiskněte tlačítko BACK dokud nebude zobrazeno přehrávání médií. Zvolte záznam PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ a stiskněte tlačítko SELECT. Zobrazí se WINDOWS SHARES. Stiskněte nyní znovu knoflík SELECT. Zvolte vyhledávání v PC. Zobrazí se hlášení Hledání podle PC Zvolte v PC s vymazaným řadičem. PotvrĎte Zvolte libovolný řadič, potvrďte Displej ukáže SCHRÁNKA. Pokud máte velký datový seznam, může vyhledávací postup chvilku trvat. 8

5 Poté co bude ukončen proces rádiového snímání, může být datový seznam tříděn: Podle alba, podle interpreta a seznam přehrávání, pokud je k dispozici. Při prvním zavádění titulu musí být titul uložen. Dbejte bezpečnostních předpisů pro vymazání médií, dat a řadičů. Upravení Media Player jako UPNP server Jen pro Media Player 11. Pro Windows Media Player 10 mohl být donedávna použit ještě software Windows Media Connect od Microsoft. Po vydání Media Player 11, není již více tento download k dispozici, jelikož Media Connect jsou nyní integrována v Media Playeru 11. Může být naprosto vhodný pro úpravy a práci UPNP serveru. To je velmi dobrá ochrana pro váš PC, jelikož při tomto postupu nemusejí být vymazány žádné řadiče na PC. Zásah bude v tomto případě řízen Media Playerem. Otevřete Media Player 11 Klikněte na knihovnu medií Vymazání médií. Klikněte na Odblokování médií OK Okno vám ukáže neznámý přístroj Pokud se v tomto případě neznámého přístroje jedná o rádio, můžete jej stanovit přes MAC adresu. Označte proto přístroj pravé tlačítko myši. Na rádiu můžete stanovit MAC adresu pod zobrazením konfigurace. Tlačte na tlačítko BACK tak dlouho, dokud nebudete na nejvyšší úrovni menu. Zvolte konfigurace stiskněte tlačítko SELECT nastavení sítě stiskněte tlačítko SELECT Zobrazení konfigurace stiskněte tlačítko SELECT. Otáčejte knoflíkem SELECT tak dlouho dokud se na displeji nezobrazí MAC adresa a přirovnejte potom údaje s MAC adresou v Media Playeru. Další informace o zacházením s Media daty se můžete dozvědět z nápovědy pro Media Player 11. Přehrávání z na UPNP server uložená hudební data Stiskněte tlačítko BACK dokud se nezobrazí přehrávání médií. Vyberte záznam Přehrávání médií a stiskněte knoflík SELECT. Zvolte UPNP server a stiskněte knoflík SELECT. Po ca. 3 sekundách bude zobrazen existující UPNP server. Nejdříve bude zobrazeno COMPUTER NAME (TEST):, následuje Název výmazu (odblokování) (XP_MUSIC:) v Media Playeru 11. Učiňte příslušnou volbu a stiskněte posléze knoflík SELECT. Obdržíte nyní seznam odblokovaných médií na PC. Vyberte MUSIOC a stiskněte knoflík SELECT. Přehrávání Klikněte na nastavení, pro přizpůsobení mediálního výběru. Jako v Media Playeru obdržíte seznam kategorií. Vyberte si kategorii, stiskněte knoflík SELECT. Řazení titulů následuje výběrem kategorie. Vyberte přidat do fronty a stiskněte knoflík SELECT. Rádio potvrdí hláškou Přidání titulů do fronty. Pokud je seznam titulů příliš velký např.: při všechna hudební data, může dojít k chybné funkci, hlášení chyby. Poté můžete omezit výběr např. podle interpreta. Alternativně můžete také do fronty přidat jednotlivé tituly.zvolte pomocí knoflíku SELECT libovolný titul a stiskněte knoflík SLECT pro potvrzení výběru. Zadejte jednoznačný konečný název. Dbejte přitom bezpečnostních předpisů k výmazu médií, dat a řadičů. Zobrazení uložených titulů ve frontě pro přehrávání. Stiskněte tlačítko BROWSE. Otáčejte knoflíkem SELECT, dokud nebudete mít k náhledu uložené tituly. Chcete-li zvolit konkrétní titul, stiskněte jednoduše knoflík SELECT. 9 Přidání titulu do fronty pro pozdější přehrávání 10

6 Stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí výběr kategorie. Vyberte titul a stiskněte poté knoflík SELECT. Na displeji se zobrazí hláška Titul přidán do fronty. Přidání alba do fronty pro pozdější přehrávání Stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí výběr kategorie. Vyberte požadované album a stiskněte poté knoflík SELECT. Otáčejte knoflíkem SELECT, dokud se na displeji nezobrazí Přidáno do fronty. Stiskněte znovu knoflík SELECT. Na displeji se zobrazí hláška Titul přidán do fronty. Přehrávání Přehrávání titulů můžete zrušit pomocí tlačítka na čelní straně přístroje. Zastavte přehrávání pomocí tlačítka STOP. Stiskněte tlačítko START / PAUZE pro zastavení přehrávání a znovu spuštění přehrávání. Pro změnu mezi jednotlivými tituly použijte tlačítka krok vpřed / krok vzad Zrušení titulu Stiskněte tlačítko BROWSE. Zobrazí se aktuální titul. Vyberte titul, který má být zrušen a držte poté stisknuté ca. Po dobu 2 sekund tlačítko STOP Na displeji se zobrazí TITUL ZRUŠIT ANO NE. Vyberte tedy ANO a potvrďte volbu opět pomocí knoflíku SELECT. Na displeji se zobrazí ODSTRANIT Z FRONTY Pokud chcete zrušit všechny tituly, stiskněte tlačítko BACK, dokud se na displeji nezobrazí FRONTA VYPRÁZDNĚNA. Stiskněte zvonu knoflík SELECT. Opakované přehrávání a nebo přehrávání v náhodném pořadí Vyberte titul, jak bylo právě popsáno. Stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí menu záznam PŘEHRÁVÁNÍ. Vyberte mezi SHUFFLE (náhodné pořadí), nebo REPEAT (opakované přehrávání). Na displeji se zobrazí ZAPNOUT ANO NE. Vyberte mezi těmito dvěma volbami ANO NE Pokud bude PC restartován, musí být také přístup k Windows Shares a UPNP serveru nově nastaven. Konfigurace Ovládání Pomocí knoflíku SELECT můžete otáčet vpravo, nebo vlevo a vybírat v záznamech menu nabídky. Stiskem knoflíku SELECT můžete každý konkrétní výběr potvrdit. Pomocí tlačítka BACK se můžete vždy vrátit k předcházejícímu bodu. Výběr bude zobrazen 2 sloupky nalevo a napravo. Konfigurace sítě FIRMWARE (Mikroprogramové vybavení) Update To je volba k downloadu nového FIRMAWARE (mikroprogramového vybavení) reciva portálu přes internet. Pokud je FIRMWARE (mikroprogramové vybavení) k dispozici, budete tázán, zda má být nainstalováno nové FIRMWARE (mikroporgramové vybavení). Pokud potvrdíte ANO přijme rádio spojení se serverem. Displej zobrazí FIRMWARE (mikroprogramové vybavení) bude updatován. Jakmile bude update ukončen, proběhne nový start rádia. Update může v závislosti na DSL připojení trvat 3 5 minut. Jazyk (LANGUAGE) Zde můžete měnit nastavení zobrazované jazykové mutace. Původní nastavení (RESTART) Příležitostně může být nutné, vrátit rádio k původnímu nastavení, protože např. může být provedeno nastavení sítě, ale není jasné, které hodnoty byly přesně nastaveny. V tomto případě můžete vymazat všechna nastavení. Registrace Ukazuje klíč se kterým je rádio přihlášeno a registrováno k reciva portálu- To má výhodu, že může být vytvořen takzvaný seznam oblíbených. Na displeji se zobrazí klíč: XXXXXXX (číslo klíče). Poznamenejte si klíč. Hodiny Nastavte aktuální čas. Čas buzení může být nastaven pod nastavení alarmu. Pokud se chcete nechat vzbudit prostřednictvím rádia, přesvědčte se předtím, zda je příslušný rádiový program k dispozici. Spínací hodiny SLEEP TIMER může být nastaven v 30 sekundových krocích. Stiskněte knoflík SELECT pro potvrzení. Jakmile je dosaženo příslušného času, přepne se rádio do pohotovostního režimu StandBy. Pro uvedení přístroje do provozu, stiskněte tlačítko ON/OFF. Zadní podsvětlení displeje (RUECKSLICHT) Pomocí této volby můžete nastavit zadní podsvětlení displeje. Menu umožňuje 3 druhy nastavení: AKTIV, INAKTIV a STANDBY. Nastavení INAKTIV: Pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko. Nastavení AKTIV: Na přístroji jsou provedena nastavení. Nastavení STANDBY: Osvětlení ve vypnutém stavu. Nastavte pomocí knoflíku SELECT hodnoty mezi 0 a 31, přičemž 31 je nejsvětlejší ukazatel. Likvidace odpadu Zlikvidujte nepotřebný odpad vztahující se k tomuto produktu, podle platných zákonů Zde můžete vyhledávat podle sítě nebo provést ruční nastavení sítě. Pokud rádio bude provozováno síťově např. po stěhování, musí být nově nainstalovaná síť být vyhledána. Verze Displej vám zobrazuje číslo verze různých softwarových součástí, které jsou v rádiu užity a sériové číslo rádia

7 Technická data Automatické vyhledání sítě, nebo ruční nastavení Standardy IEEE802.11b a IEEE802.11g Ukazatel hodin, budík a SLEEP TIMER Displej s modrým zadním podsvětlením Výstupní výkon přípojky pro stereo sluchátka 15mW Reproduktor 4,5W Čelní reproduktor s interním subwooferem 5 tlačítek stanic Příkon proudu 20W Rozměry 250 x 130 x 135 mm Napájení 230V 50Hz Ujistěte se, že vaše PC schopné WI-FI, se nalézá ve stejné síti. Přezkoušejte, zda je dostupný DHCP server, nebo zda je statická IP v rádiu správně konfigurována. DHCP nastavte odpovídajícím způsobem podle návodu, který je dodán společně s Wireless AP. Přezkoušejte vaše Firewall nastavení, nejsou-li výchozí porty blokovány. Minimálně musejí být uvolněny UPD a TCP porty : 80, 554, 1755, 5000 a Musíte uvolnit porty také na vašem Wireless AP, čtěte váš návod. Ujistěte se, že vaše Wireless AP neomezuje určitá MAC adresa. MAC adresu rádia naleznete pod konfigurací síťová nastavení zobrazení konfigurace MAC adresa. Máte uzamčenou síť. Ujistěte se, že jste použili správný klíč. Dejte pozor na zadávání malých a velkých písmen. Jsou rádio i síť správně nakonfigurovány, ale přesto nepřijímáte stanice? Může se jednat o následující příčiny: Radiostanice nejsou v tomto čase ONLINE, vyzkoušejte příjem celosvětových stanic v rozdílných časových zónách. Radiostanice již neexistuje. Link rádiové stanice nesouhlasí. Internetové spojení mezi serverem radiostanicí a vámi je pomalé /10/Krec 13

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více