NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Bezpečnostní upozornění! Popis přístroje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 25 35. Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Bezpečnostní upozornění! Popis přístroje."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Čištění a údržba Uchovávejte přístroj vždy na suchém a čistém místě. Používejte pro čištění vnějších částí produktu suchý, měkký hadřík. Verze 04/02 Budete - li mít dotazy ohledně zapojení zařízení, či jiný dotaz na který nenaleznete v této příručce odpověď, kontaktujte našeho technika. Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Tento produkt nesmí být měněn, nebo přestavován! Je bezpodmínečně nutné dbát bezpečnostních pokynů! Obj. č.: Co je zapotřebí, aby mohlo rádio pracovat? 1. Širokopásmové internetové spojení, zpravidla DSL připojení. 2. FLAT RATE. 3. Wireless AP (Access Point) který je spojen širokopásmovým spojením, především routerem. 4. Pokud je vaše WLAN síť chráněna klíčem WER nebo WPA, měli byste jej znát, abyste při přihlášení mohli zadat klíč zadat. 5. Pokud vaše síť pracuje s pevnou IP adresou je nutné znát vaši MAC adresu, proto abyste ji mohli zadat do WIRELESS AP. MAC adresu naleznete v rádiu pod konfigurací zobrazení konfigurace. K zadání MAC adresy do vaší WIRELESS AP, čtěte návod, který byl dodán společně s WIRELESS APOD. 6. Dejte pozor na to, aby WIRELESS AP bylo zapnuté. Bezpečnostní upozornění! Při škodách, které vzniknou nedodržováním návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku zboží. Za následné škody a za škody způsobené vinou nedodržování tohoto návodu, na majetku, či škody na zdraví nepřejímáme taktéž žádnou zodpovědnost. Ve všech těchto případech zaniká právo na záruku zboží. Z bezpečnostních a registračních důvodů (CE) je svévolné přestavování nebo pozměňování produktu zakázáno! Toto zařízení není dětská hračka a měla by být uložena z dosahu dětských rukou! Taktéž nenechte volně ležet obalový materiál, v dětských rukou je to velice nebezpečná hračka. S přístrojem nakládejte s velkou opatrností, abyste jej neupustili, protože při pádu i z nepatrné výšky by mohlo dojít k závažnému poškození přístroje. Přístroje, které jsou provozovány síťovým napětím, nenáleží do dětských rukou. Prosíme, dbejte při přítomnosti dětí zvláštní opatrnosti. Nepoužívejte přístroj tak, aby omezoval ostatní např.co do hlučnosti. Nedávejte přístroj příliš hlasitě, ohrožujete tak, konec konců i své zdraví. Produkt nesmí být v žádném případě vystaven, mokru, ani vlhkosti. Hrozí tak vážné nebezpečí zkratu, požáru, nebo jiných stejně závažných poškození, či poranění. Nestavte nikdy přístroj na nestabilní povrchy. Pádem může dojít k poranění osob. Přístroj nenáleží do dětských rukou. Dbejte bezpečnostních upozornění a návodů k obsluze dalších přístrojů, které jsou k přístroji připojeny. Ve školách vzdělávacích centrech, hobby oblastech apod. je provoz elektronických produktů možný jen tehdy, jeli přítomen proškolený personál. Prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody, vzniklé nerespektováním návodu k obsluze. Okolní podmínky Držte od přístroje dále magnetické karty, např.: kreditní nebo EC karty jakož hodiny s hodinovým setrvačníkem, abyste zabránili škodám způsobených magnetem zabudovaným v reproduktoru. Vyvarujte se silné mechanické zátěži přístroje, chraňte přístroj před silnou vibrací, nenechte jej spadnout a netřeste s ním. Nadměrný tlak na LCD displej mlže způsobit jeho poškození. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, např. nad 60 C a silným teplotním výkyvům. Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením a neumisťujte jej do blízkosti topení. Chraňte přístroj před vlhkostí. Nepoužívejte zařízení v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, např. v koupelně. Nepoužívejte přístroj na prašných místech, chraňte jej před prachem. Pokud by do přístroje vnikla tekutina, či jiný předmět, vyjměte z něj baterie. Nechte přístroj přezkoušet autorizovaným servisem, předtím než jej budete dále používat. Doporučujeme vám, obrátit se na naše servisní středisko. Některé elektronické přístroje, jako lampy, počítače, telefony apod. vyrábějí elektromagnetické pole. Neumísťujte žádnou elektroniku do blízkosti rádiového přístroje, pro zabránění nežádoucích poruch a škodám. Nenechte volně ležet obalový materiál. Plastikové fólie apod. mohou být pro děti nebezpečnou hračkou. Popis přístroje 230V kabelová přípojka Přípojka pro sluchátka Anténa Reproduktor Ovládací tlačítka a knoflíky (viz.níže) 2

2 Tlačítka a knoflíky Internet Radio Mode Mediaplayer Mode Ovládání Stiskněte ON (zapnuto) / OFF (vypnuto) pro zapnutí/vypnutí přístroje Stupňovité procházení v menu. Žádná funkce Zobrazení uložených titulů Žádná funkce Žádná funkce Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Předcházející titul Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Start / pauza Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Následující titul Repeat ON/OFF Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Shuffle ON/OFF Krátce stiskněte, pro volbu uložené stanice Stop Nastavení hlasitosti Pro výběr otočte napravo, nebo nalevo Stiskněte pro potvrzení výběru (SELECT) Pomocí knoflíku SELECT se můžete otáčením vpravo, nebo vlevo pohybovat v nabídce MENU. Stisknutím knoflíku SELECT můžete výběr potvrdit. Pomocí tlačítka BACK se můžete vždy vrátit k předcházejícímu bodu. Výběr bude zobrazen ve 2 sloupech napravo a nalevo. Glosář WAP (Wireless Application Protocol) je systém pro zajištění provozu elektronických služeb na mobilních telefonech. WAP byl definován organizací Wap Forum v roce 1998 jako ekvivalent k internetovým protokolům určený pro GSM sítě. Jednotlivé protokoly ze standardu WAP mají své ekvivalenty v TCP/IP sítích a na nich postavených webových aplikacích DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti. Současně s IP adresou posílá server stanicím (klientům) další nastavení potřebná pro používání sítě jako je adresa nejbližšího směrovače (default gateway), masku sítě, adresy DNS serverů. Ve větších sítích se správce někdy rozhodne posílat i adresy doporučených NTP, WINS, SMTP serverů, stáhnutí ARP cache a jiné. Navíc je možné definovat i uživatelské parametry. Parametry, kterým klient nerozumí, ignoruje. DHCP protokol přináší několik výhod: uživatelé si na počítači v souvislosti s připojením k síti nemusí nic nastavovat zaručuje, že se na síti nevyskytnou dvě stejné IP adresy (tzv. konflikt IP adres) správce sítě může přečíslovat síť nebo změnit vlastnosti sítě s minimálním zásahem do práce uživatelů DHCP protokol je rozšířením staršího BOOTP protokolu, který přiděloval IP adresy na neomezenou dobu. DHCP je s BOOTP obousměrně kompatibilní. To znamená, že DHCP klienti dovedou získat nastavení z BOOTP serveru a DHCP server může přidělit IP adresu 3 BOOTP klientovi (zde je třeba opatrnosti, protože BOOTP klient bude jednou přidělenou IP adresu používat už navždy). IP adresa IP adresa je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (typicky počítače) v prostředí Internetu. Veškerá data (ve formě datagramů), která jsou z/na dané zařízení přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu odesilatele i příjemce. Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu. Dnes nejčastěji používaná je jeho čtvrtá verze (označovaná jako IPv4), postupně se však bude přecházet na novější verzi 6 (IPv6). V jiných protokolech se adresování jednotlivých zařízení může provádět jinak (viz např. MAC adresa). Jelikož by pro běžné uživatele počítačových sítí bylo velice obtížné pamatovat si číselné adresy, existuje systém specializovaných počítačů, které převádějí zapamatovatelná doménová jména na IP adresy a opačně. Tomuto systému se říká DNS (Domain Name System). Pevná IP adresa V tomto módu je napevno přidružená k routeru IP adresy určitá MAC adresa. To je potom výhodnější pokud se trvale v síti nevyskytnou žádné změny a zvýší se bezpečnost sítě. MAC adresa MAC adresa (zkratka media Access control) je jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. Je přiřazována síťové kartě NIC bezprostředně při její výrobě (u starších karet je přímo uložena do EEPROM paměti), nicméně ji lze dnes u moderních karet dodatečně změnit. Ethernetová MAC adresa se skládá ze 48 bitů a podle standardu by se měla zapisovat jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel (např ab), mnohem častěji se ale píše jako šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkami (např ab nebo 01:23:45:67:89:ab). MAC adresa přidělená výrobcem je vždy celosvětově jedinečná. Z hlediska přidělování je rozdělena na dvě poloviny. O první polovinu musí výrobce požádat centrálního správce adresního prostoru a je u všech karet daného výrobce stejná (či alespoň velké skupiny karet, velcí výrobci mají k dispozici několik hodnot pro první polovinu). Výrobce pak každé vyrobené kartě či zařízení přiřazuje jedinečnou hodnotu druhé poloviny adresy. Jednoznačnost velmi usnadňuje správu lokálních sítí novou kartu lze zapojit a spolehnout se na to, že bude jednoznačně identifikována. Kompletní seznam výrobců k daným adresám zařízení lze najít zde výrobci mac zařízení WEP WEP (Wired Equivalent Privacy, česky soukromí ekvivalentní drátovým sítím) je původní zabezpečení Wi-Fi sítí a je součástí IEEE standardu z roku Už z názvu je patrné, že cílem bylo poskytnout zabezpečení jaké je dostupné v drátových sítích. Protože se ale veškeré informace v bezdrátových sítích přenáší vzduchem, je snadné je odposlouchávat. Není totiž nutné se fyzicky drátem připojit k síti. WEP používá proudovou šifrovací metodu RC4 pro utajení informaci a pro ověření jejich správnosti používá metodu CRC-32 kontrolního součtu. Takzvaný 64bitový WEP používá 40bitový klíč, ke kterému je připojen 24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 64bitový RC4 klíč. 128bitový WEP používá 104 bitový klíč, ke kterému je připojen 24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 128bitový RC4 klíč. Někteří výrobci bezdrátových zařízení poskytují i 256bitový WEP. Bohužel je ale známo mnoho slabostí WEP zabezpečení a tak je dnes doporučováno používat silnější metody jako jsou WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access). Délka klíče není jedinou slabostí WEP zabezpečení. Společně s kolizemi inicializačních vektorů a možností útoků pomocí zasílání pozměněných paketů, dělá z WEP velmi slabé zabezpečení. WPA (Wi-Fi Protected Access, česky Wi-Fi chráněný přístup) je druh zabezpečení bezdrátových počítačových sítí (Wi- Fi). Vznikl jako reakce na vážné bezpečnostní nedostatky objevené v předchozím systému, jímž byl Wired Equivalent Privacy (WEP). Vznikl s cílem využít hardware podporující WEP, ale vhodnými doplňkovými mechanismy (především prací s klíči) eliminovat jeho slabá místa. WPA WPA implementuje velkou část standardu IEEE i. Vznikl jako dočasná náhrada WEP do doby, než bude dokončena specifikace i. WPA je navržen tak, aby pracoval se všemi Wi-Fi síťovými kartami, ale nemusí fungovat na nejstarší generaci přístupových bodů. Kompletní implementací standardu IEEE i je WPA2, což je následník WPA, který ale není podporován některými staršími kartami. WPA a WPA2 poskytují kvalitní zabezpečení, pokud jsou správně použity: Většina bezdrátových zařízení, má jako první volbu žádné nebo WEP zabezpečení, je tedy třeba zvolit zabezpečení WPA nebo WPA2. Pokud se zvolí režim zabezpečení vyžadující heslo, je důležité, aby toto heslo odolávalo slovníkovým útokům i útokům hrubou silou. Tedy heslo by nemělo být žádné známé slovo, a mělo by být dostatečně dlouhé, například 10 znaků. SSID 4

3 SSID (Service Set Identifier) je jedinečný identifikátor každé bezdrátové (WiFi) počítačové sítě. Přístupový bod (AP) vysílá pravidelně každých několik sekund svůj identifikátor v takzvaném majákovém rámci (beacon frame) a klienti si tak mohou snadno vybrat, ke které bezdrátové síti se připojí. GATEWAY Brána (gateway) je v počítačových sítích uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Brána musí vykonávat i funkci směrovače (routeru) a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení výše. Brána například přijme z mobilní GSM sítě SMS zprávu a odešle ji do Internetu jako . Pojem implicitní brána (anglicky default gateway) označuje směrovač (router), přes který se stanice dostanou do vnější sítě (tj. obvykle do Internetu). Oba významy jsou často nesprávně zaměňovány. UPNP Plug and Play (v překladu připoj a hraj) je počítačová technologie umožňující jednodušší rozpoznávání hardwaru. Umožňuje operačním systémům správně zjistit jaký hardware je v počítači, na základě čehož může automaticky (s větší či menší úspěšností) k tomuto hardware nainstalovat či spustit příslušné ovladače a také danému zařízení dokáže automaticky přidělit číslo přerušení (IRQ) a I/O adresu FIREWALL Firewall (čti [faɪɘwoː l]) je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS. Firewally se během svého vývoje řadily zhruba do následujících kategorií: Paketové filtry Aplikační brány Stavové paketové filtry Stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů a popř. kombinované s IDS WINDOWS SHARES Datové uvolnění řadičů a souborů na PC ke společnému užívání v síti. WIFI Informatika, [zkratka Wireless Fidelity = bezdrátová věrnost], bezdrátová technologie přenosu dat využívající bezlicenční nekoordinované pásmo 2,4 GHz pojmenované ISM (Industrial Scientific and Medical). Technologie WiFi je založena na přenosovém protokolu b. Uvedení do provozu WPA kód má 16 pozic, WEP má pozic 13. Po zadání kódu zvolte END a potvrďte Obdržíte hlášení Špatný klíč nebo Chyba sítě, při zadání špatného klíče. Opakujte zadání, nebo pokračujte v manuálním nastavení. Potom se zobrazí spojení se sítí a Síť OK, pokud byl klíč zadán správně. Displej se přepne po 3 sekundách. Nyní se na displeji zobrazí STATIONS, KONFIGURATION, Přehrávání médií. Zvolte STATIONS pro výběr rádiové stanice podle lokality nebo žánru (hudebního stylu). Pokud zvolíte lokalitu, obdržíte seznam kontinentů. Vyberte např. Evropu a potom Německo, nabídne vám rádio automaticky seznam s německými rozhlasovými stanicemi. DSL připojení. Recive vliv. Manuální nastavení IP adresy Vyberte požadovaný program a potvrďte pomocí knoflíku SELECT. Spojení bude založeno, pokud bude právě přenášen rádiový program. Proběhne hlášení ukládání do vyrovnávací paměti a poté bude na displeji zobrazena přenosová kvalita. Založení spojení a kvalita jsou výhradně závislé na rozpětí rádiových senzorů a šířce server poskytne nashromážděná spojení a nemá na kvalitu přenosové rychlosti žádný Následující nastavení se dozvíte v nastavení síti vašeho PC: Sítové spojení - Vlastnosti LAN spojení vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP). Změna konfigurace knoflík SELECT. Automaticky (DHCP) knoflík SELECT otočte na NE stiskněte knoflík SELECT. Zadejte IP adresu stiskněte knoflík SELECT. Zvolená čísla nebo END stojí uprostřed v horním řádku. Ke zrušení špatně zadané číselné hodnoty, stiskněte tlačítko BACK. Zvolte jeden po druhém čísla IP adresy (např.: ) a potvrďte každou zadanou pozici Pro ukončení vyberte END a potvrďte Pokud je skupina čísel jen jedno, nebo dvoumístná, musí být rovněž zadaná tečka. Zadání síťové masky: postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u IP adresy. Síťová maska je obyčejně Zadejte GATEWAY: postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u IP adresy. Zadejte DNS server: postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u IP adresy. Síť je vyhledávána: spojení se sítí Pokud jste všechna nastavení provedli správně, zobrazí se na displeji síť OK. Při zobrazení chybného hlášení Chyba sítě, neplatná síťová maska, nebo nedostačující GATEWAY, přezkoušejte ještě jednou nastavení routeru. Doporučujeme vám provést první uvedení do provozu provést v bezprostřední blízkosti routeru. Spojte rádio se zásuvkou. Displej je na 6 sekund jako startovací displej. Potom následuje automatické přepnutí na vyhledání sítě. Nastavený jazyk je angličtina, můžete tedy nejprve nastavit na displeji zobrazovanou jazykovou mutaci. Stiskněte tlačítko BACK. Otáčejte knoflíkem SELECT na LANGUAGE a stiskněte knoflík SELECT. Vyberte knoflíkem SELECT na vybraný jazyk a potvrďte stisknutím knoflíku SELECT. Potom zvolte vyhledávání podle sítí. Jakmile je ukončeno hledání, budou zobrazeny všechny WLAN sítě v dosahu IPdio. Pokud není nalezena žádná síť, zobrazí se tato hláška na displeji přezkoušejte nastavení vašeho WLAN routeru. Vyberte SSID vaší sítě a potvrďte knoflíkem SLECT. Název sítě zjistíte v nastavení routeru. DHCP (Automatické odebrání IP adresy) Je-li síť zajištěna klíčem, rozsvítí se ZADÁNÍ WPA kódu nebo ZADÁNÍ WEP kódu. Zadejte nyní místo pro místo kódu. 5 6

4 Nastavení času Nastavení alarmu Uděláte-li v kterémkoliv bodě zadání chybu, stiskněte tlačítko BACK pro návrat k předcházejícímu symbolu. Zvolte Konfiguraci. Otočte knoflíkem SELECT, dokud se na displeji nezobrazí <HODINY>. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud se na displeji nezobrazí <NASTAVEN Í ČASU>. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota HODIN a potvrďte Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota MINUT a potvrďte Displej zobrazí čas na ca. 3 sekundy a poté se vrátí zpět ke zobrazení rádiové stanice. Výběr umístění Po přihlášení rádia k síti, můžete vyhledat místo, kde budete chtít rádio provozovat. Dbejte přitom pozor na to, že teoretický dosah platí pouze ve volném prostoru a to za nejlepších podmínek a činí 100 metrů. V praxi, u vás doma, skříňě, zdi a betonové stropy tento dosah velmi silně omezují. Proto může být nevyhnutelné, vyzkoušet více pozic pro umístění pro zajištění bezchybného rádiového přenosu. IPdio vám může při vyhledávání vhodné pozice pomoci. Může vydat varovný signál, pokud je rádiový signál na rádiu nepatrný. Signální upozornění můžete nastavit následujícím způsobem: Přehrávání médií pomocí WINDOWS SHARES Vyberte v hlavním menu KONFOGURACE. Potom se pomocí knoflíku SELECT dostaňte k položce SIGNÁLNÍ UPOZORNĚNÍa potvrďte pomocí knoflíku SELECT. Následující dotaz ZOBRAZENÍ VAROVÁNˇi PŘI SLABÉM SIGNÁLU, potvrďte tlačítkem ANO. Odblokujte na vašem PC řadič, ve kterém se nalézají vaše mediální údaje. Řadič pravé tlačítko myši vyřazení a bezpečnost síťové odpojení a bezpečnost odblokujte háček na tomto řadiči síti háček u síťového uživatele smí změnit data OK. Aby spojení bylo provedeno, musejí se PC a rádio nelézat ve stejné síti, např.: oblast xxx, stejná podsíťová maska např.: Můžete založit Firewall, odblokujte odpovídající oblast adresy. Uděláte-li v kterémkoliv bodě zadání chybu, stiskněte tlačítko BACK pro návrat k předcházejícímu symbolu. Zvolte Konfiguraci. Otočte knoflíkem SELECT, dokud se na displeji nezobrazí <HODINY>. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud se na displeji nezobrazí <NASTAVENÍ ALARMU>. Otáčejte knoflíkem SELECT mezi ANO a NE a stiskněte knoflík SELECT. Pokud jste zvolili NE, alarm bude vypnutý. Na displeji se na cca. 3 sekundy zobrazí ALARM VYPNUT. Pokud jste ale zvolili ANO, můžete nyní nastavit čas pro spuštění alarmu. Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota HODIN a potvrďte Otáčejte knoflíkem SELECT dokud nebude zobrazena správná hodnota MINUT a potvrďte Displej zobrazí čas alarmu na ca. 3 sekundy a poté se vrátí zpět ke zobrazení rádiové stanice. V režimu StandBy bude čas alarmu zobrazen vedle zobrazení hodin. Dejte pozor na vhodné nastavení hlasitosti. 7 Zapněte rádio. Vyčkejte dokud se na displeji nezobrazí STATIONS, nebo naposledy nastavená rádiová stanice. Stiskněte tlačítko BACK dokud nebude zobrazeno přehrávání médií. Zvolte záznam PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ a stiskněte tlačítko SELECT. Zobrazí se WINDOWS SHARES. Stiskněte nyní znovu knoflík SELECT. Zvolte vyhledávání v PC. Zobrazí se hlášení Hledání podle PC Zvolte v PC s vymazaným řadičem. PotvrĎte Zvolte libovolný řadič, potvrďte Displej ukáže SCHRÁNKA. Pokud máte velký datový seznam, může vyhledávací postup chvilku trvat. 8

5 Poté co bude ukončen proces rádiového snímání, může být datový seznam tříděn: Podle alba, podle interpreta a seznam přehrávání, pokud je k dispozici. Při prvním zavádění titulu musí být titul uložen. Dbejte bezpečnostních předpisů pro vymazání médií, dat a řadičů. Upravení Media Player jako UPNP server Jen pro Media Player 11. Pro Windows Media Player 10 mohl být donedávna použit ještě software Windows Media Connect od Microsoft. Po vydání Media Player 11, není již více tento download k dispozici, jelikož Media Connect jsou nyní integrována v Media Playeru 11. Může být naprosto vhodný pro úpravy a práci UPNP serveru. To je velmi dobrá ochrana pro váš PC, jelikož při tomto postupu nemusejí být vymazány žádné řadiče na PC. Zásah bude v tomto případě řízen Media Playerem. Otevřete Media Player 11 Klikněte na knihovnu medií Vymazání médií. Klikněte na Odblokování médií OK Okno vám ukáže neznámý přístroj Pokud se v tomto případě neznámého přístroje jedná o rádio, můžete jej stanovit přes MAC adresu. Označte proto přístroj pravé tlačítko myši. Na rádiu můžete stanovit MAC adresu pod zobrazením konfigurace. Tlačte na tlačítko BACK tak dlouho, dokud nebudete na nejvyšší úrovni menu. Zvolte konfigurace stiskněte tlačítko SELECT nastavení sítě stiskněte tlačítko SELECT Zobrazení konfigurace stiskněte tlačítko SELECT. Otáčejte knoflíkem SELECT tak dlouho dokud se na displeji nezobrazí MAC adresa a přirovnejte potom údaje s MAC adresou v Media Playeru. Další informace o zacházením s Media daty se můžete dozvědět z nápovědy pro Media Player 11. Přehrávání z na UPNP server uložená hudební data Stiskněte tlačítko BACK dokud se nezobrazí přehrávání médií. Vyberte záznam Přehrávání médií a stiskněte knoflík SELECT. Zvolte UPNP server a stiskněte knoflík SELECT. Po ca. 3 sekundách bude zobrazen existující UPNP server. Nejdříve bude zobrazeno COMPUTER NAME (TEST):, následuje Název výmazu (odblokování) (XP_MUSIC:) v Media Playeru 11. Učiňte příslušnou volbu a stiskněte posléze knoflík SELECT. Obdržíte nyní seznam odblokovaných médií na PC. Vyberte MUSIOC a stiskněte knoflík SELECT. Přehrávání Klikněte na nastavení, pro přizpůsobení mediálního výběru. Jako v Media Playeru obdržíte seznam kategorií. Vyberte si kategorii, stiskněte knoflík SELECT. Řazení titulů následuje výběrem kategorie. Vyberte přidat do fronty a stiskněte knoflík SELECT. Rádio potvrdí hláškou Přidání titulů do fronty. Pokud je seznam titulů příliš velký např.: při všechna hudební data, může dojít k chybné funkci, hlášení chyby. Poté můžete omezit výběr např. podle interpreta. Alternativně můžete také do fronty přidat jednotlivé tituly.zvolte pomocí knoflíku SELECT libovolný titul a stiskněte knoflík SLECT pro potvrzení výběru. Zadejte jednoznačný konečný název. Dbejte přitom bezpečnostních předpisů k výmazu médií, dat a řadičů. Zobrazení uložených titulů ve frontě pro přehrávání. Stiskněte tlačítko BROWSE. Otáčejte knoflíkem SELECT, dokud nebudete mít k náhledu uložené tituly. Chcete-li zvolit konkrétní titul, stiskněte jednoduše knoflík SELECT. 9 Přidání titulu do fronty pro pozdější přehrávání 10

6 Stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí výběr kategorie. Vyberte titul a stiskněte poté knoflík SELECT. Na displeji se zobrazí hláška Titul přidán do fronty. Přidání alba do fronty pro pozdější přehrávání Stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí výběr kategorie. Vyberte požadované album a stiskněte poté knoflík SELECT. Otáčejte knoflíkem SELECT, dokud se na displeji nezobrazí Přidáno do fronty. Stiskněte znovu knoflík SELECT. Na displeji se zobrazí hláška Titul přidán do fronty. Přehrávání Přehrávání titulů můžete zrušit pomocí tlačítka na čelní straně přístroje. Zastavte přehrávání pomocí tlačítka STOP. Stiskněte tlačítko START / PAUZE pro zastavení přehrávání a znovu spuštění přehrávání. Pro změnu mezi jednotlivými tituly použijte tlačítka krok vpřed / krok vzad Zrušení titulu Stiskněte tlačítko BROWSE. Zobrazí se aktuální titul. Vyberte titul, který má být zrušen a držte poté stisknuté ca. Po dobu 2 sekund tlačítko STOP Na displeji se zobrazí TITUL ZRUŠIT ANO NE. Vyberte tedy ANO a potvrďte volbu opět pomocí knoflíku SELECT. Na displeji se zobrazí ODSTRANIT Z FRONTY Pokud chcete zrušit všechny tituly, stiskněte tlačítko BACK, dokud se na displeji nezobrazí FRONTA VYPRÁZDNĚNA. Stiskněte zvonu knoflík SELECT. Opakované přehrávání a nebo přehrávání v náhodném pořadí Vyberte titul, jak bylo právě popsáno. Stiskněte tlačítko BACK, dokud se nezobrazí menu záznam PŘEHRÁVÁNÍ. Vyberte mezi SHUFFLE (náhodné pořadí), nebo REPEAT (opakované přehrávání). Na displeji se zobrazí ZAPNOUT ANO NE. Vyberte mezi těmito dvěma volbami ANO NE Pokud bude PC restartován, musí být také přístup k Windows Shares a UPNP serveru nově nastaven. Konfigurace Ovládání Pomocí knoflíku SELECT můžete otáčet vpravo, nebo vlevo a vybírat v záznamech menu nabídky. Stiskem knoflíku SELECT můžete každý konkrétní výběr potvrdit. Pomocí tlačítka BACK se můžete vždy vrátit k předcházejícímu bodu. Výběr bude zobrazen 2 sloupky nalevo a napravo. Konfigurace sítě FIRMWARE (Mikroprogramové vybavení) Update To je volba k downloadu nového FIRMAWARE (mikroprogramového vybavení) reciva portálu přes internet. Pokud je FIRMWARE (mikroprogramové vybavení) k dispozici, budete tázán, zda má být nainstalováno nové FIRMWARE (mikroporgramové vybavení). Pokud potvrdíte ANO přijme rádio spojení se serverem. Displej zobrazí FIRMWARE (mikroprogramové vybavení) bude updatován. Jakmile bude update ukončen, proběhne nový start rádia. Update může v závislosti na DSL připojení trvat 3 5 minut. Jazyk (LANGUAGE) Zde můžete měnit nastavení zobrazované jazykové mutace. Původní nastavení (RESTART) Příležitostně může být nutné, vrátit rádio k původnímu nastavení, protože např. může být provedeno nastavení sítě, ale není jasné, které hodnoty byly přesně nastaveny. V tomto případě můžete vymazat všechna nastavení. Registrace Ukazuje klíč se kterým je rádio přihlášeno a registrováno k reciva portálu- To má výhodu, že může být vytvořen takzvaný seznam oblíbených. Na displeji se zobrazí klíč: XXXXXXX (číslo klíče). Poznamenejte si klíč. Hodiny Nastavte aktuální čas. Čas buzení může být nastaven pod nastavení alarmu. Pokud se chcete nechat vzbudit prostřednictvím rádia, přesvědčte se předtím, zda je příslušný rádiový program k dispozici. Spínací hodiny SLEEP TIMER může být nastaven v 30 sekundových krocích. Stiskněte knoflík SELECT pro potvrzení. Jakmile je dosaženo příslušného času, přepne se rádio do pohotovostního režimu StandBy. Pro uvedení přístroje do provozu, stiskněte tlačítko ON/OFF. Zadní podsvětlení displeje (RUECKSLICHT) Pomocí této volby můžete nastavit zadní podsvětlení displeje. Menu umožňuje 3 druhy nastavení: AKTIV, INAKTIV a STANDBY. Nastavení INAKTIV: Pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko. Nastavení AKTIV: Na přístroji jsou provedena nastavení. Nastavení STANDBY: Osvětlení ve vypnutém stavu. Nastavte pomocí knoflíku SELECT hodnoty mezi 0 a 31, přičemž 31 je nejsvětlejší ukazatel. Likvidace odpadu Zlikvidujte nepotřebný odpad vztahující se k tomuto produktu, podle platných zákonů Zde můžete vyhledávat podle sítě nebo provést ruční nastavení sítě. Pokud rádio bude provozováno síťově např. po stěhování, musí být nově nainstalovaná síť být vyhledána. Verze Displej vám zobrazuje číslo verze různých softwarových součástí, které jsou v rádiu užity a sériové číslo rádia

7 Technická data Automatické vyhledání sítě, nebo ruční nastavení Standardy IEEE802.11b a IEEE802.11g Ukazatel hodin, budík a SLEEP TIMER Displej s modrým zadním podsvětlením Výstupní výkon přípojky pro stereo sluchátka 15mW Reproduktor 4,5W Čelní reproduktor s interním subwooferem 5 tlačítek stanic Příkon proudu 20W Rozměry 250 x 130 x 135 mm Napájení 230V 50Hz Ujistěte se, že vaše PC schopné WI-FI, se nalézá ve stejné síti. Přezkoušejte, zda je dostupný DHCP server, nebo zda je statická IP v rádiu správně konfigurována. DHCP nastavte odpovídajícím způsobem podle návodu, který je dodán společně s Wireless AP. Přezkoušejte vaše Firewall nastavení, nejsou-li výchozí porty blokovány. Minimálně musejí být uvolněny UPD a TCP porty : 80, 554, 1755, 5000 a Musíte uvolnit porty také na vašem Wireless AP, čtěte váš návod. Ujistěte se, že vaše Wireless AP neomezuje určitá MAC adresa. MAC adresu rádia naleznete pod konfigurací síťová nastavení zobrazení konfigurace MAC adresa. Máte uzamčenou síť. Ujistěte se, že jste použili správný klíč. Dejte pozor na zadávání malých a velkých písmen. Jsou rádio i síť správně nakonfigurovány, ale přesto nepřijímáte stanice? Může se jednat o následující příčiny: Radiostanice nejsou v tomto čase ONLINE, vyzkoušejte příjem celosvětových stanic v rozdílných časových zónách. Radiostanice již neexistuje. Link rádiové stanice nesouhlasí. Internetové spojení mezi serverem radiostanicí a vámi je pomalé /10/Krec 13

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ 1. Bezpečnost a obsluha Při manipulaci s FRITZ!WLAN Repeater dbejte následujících bezpečnostních pokynů, abyste se vyvarovali poranění nebo škod na zařízení FRITZ!WLAN Repeater. FRITZ!WLAN

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více