Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz"

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání služeb umístěných na Mysliveckém prtálu (dále jen Prtál ). Vztah Pskytvatele s Uživateli shra uvedených služeb se řídí těmit Všebecnými smluvními pdmínkami (dále rvněž VSP neb Pdmínky ), nestanví-li jinak zvláštní pdmínky pr užívání Služby neb technické pdmínky užívání Služby, které mhu být specifikvány v samstatných dkumentech. 2. Definice pjmů pužívaných v těcht bchdních pdmínkách: Pskytvatel - pskytvatelem je splečnst HF Biz s.r.., se sídlem Slvanská 21, Šumperk, PSČ , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Ostravě, ddíl C, vlžka Uživatel - uživatelem Služeb je každá sba, která v suladu s těmit pdmínkami prvedla Registraci neb každá sba, která se již v minulsti zaregistrvala pr využívání některé knkrétní Služby Pskytvatele a ve využívání Služeb i nadále pkračuje. Třetí sba - třetí sbu je jakýkli subjekt dlišný d Pskytvatele a Uživatele. Služby - službami se rzumí služby, prdukty, sftware, internetvé stránky a aplikace Pskytvatele pr Uživatele umístěné na Prtálu, pkud nejsu upraveny samstatnými pdmínkami. Užívání Služeb - užíváním služeb se rzumí veškeré činnsti Uživatele prváděné na Prtálu. Bezplatné služby jedná se Služby, které Pskytvatel pskytuje uživatelům bez nárku na finanční náhradu. Rzsah a frmu Bezplatných služeb je Pskytvatel kdykliv změnit bez předchzíh upzrnění. Placené služby jedná se Služby, které jsu v těcht pdmínkách, na Prtálu, na webu pskytvatele neb jakémkli dkumentu autrizvaném pskytvatelem značeny jak Placené služby Prtálu. Uživatel může Placené služby užívat puze p uhrazení smluvní platby. Obsah Služeb - suhrn Obsahu Pskytvatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích sb: Obsah Pskytvatele. Obsahem Pskytvatele se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace a díla (vč. děl autrských) zpracvané Pskytvatelem jak sučást Služeb, a t ve frmě funkčních částí prtálu a jeh bsahvé náplně. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace a díla (vč. děl autrských) zasílané Uživatelem v suvislsti s Užíváním Služeb jak texty, brázky, videa apd. Obsah Třetích sb. Obsahem Třetích sb se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace, data a díla (vč. děl autrských) Třetích Osb zbrazvané v rámci Služeb. Uživatelský účet - vzniká úspěšnu Registrací a bsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jmén, zvlenu vu adresu, nastavení Služeb apd.). Aplikace samstatný SW celek, bsahující specializvanu funkcinalitu a data. Aplikace mhu být integrvány d Prtálu a přístupné ve frmě Služby (Webvá aplikace), neb mhu být k dispzici pr stažení a spuštění na lkálních pčítačích (Desktp aplikace). II. REGISTRACE UŽIVATELE 1. Pr Užívání Služeb je nezbytné prvedení Registrace. I v případě, že kterákli Služba pr její Užívání (i jen mezené) nevyžaduje prvedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. Uživatel je i v takvém případě pvinen se s těmit Pdmínkami seznámit a vyslvuje s těmit Pdmínkami suhlas zahájením Užívání Služeb. Pkud Uživatel s těmit Pdmínkami nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb. 2. Registrace se prvádí vyplněním a desláním registračníh frmuláře. Registrační frmulář je právněna vyplnit a deslat puze sba způsbilá k právním úknům, a t zejména s hledem na svůj věk. Osby mladší 15 let musí mít suhlas svéh záknnéh zástupce k využívání Služeb pskytvaných Prvzvatelem na internetvých stránkách a tent záknný zástupce musí být seznámen s bsahem těcht Všebecných pdmínek a musí s těmit Všebecnými pdmínkami suhlasit. 3. Při Registraci je Uživatel pvinen uvést správné a úplné údaje své sbě, které jsu značené za pvinné (dále jen Pvinné sbní údaje ). Bez pskytnutí Pvinných sbních údajů není mžné dknčit Registraci a Užívat Služby Pskytvatele. Ostatní údaje pskytuje Uživatel dbrvlně. Pskytnuté údaje může Uživatel kdykli dplnit, změnit či upravit. Pkud Uživatel uvede neúplné neb chybné pvinné registrační údaje

2 (především vu adresu), bere na vědmí a je srzuměn s tím, že nese plnu dpvědnst za případné škdy, které tak způsbí jiné sbě, jejíž údaje neprávněně při registraci uvedl, jakž i za škdy způsbené Prvzvateli. Prvzvatel nedpvídá za zneužití jakékliv vé adresy ani dalších údajů jinu sbu v rámci Registrace a využívání Služeb Prvzvatele. 4. Uživatel je srzuměn s tím, že některé z údajů pskytnutých při registraci mají pvahu sbních údajů ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Na tyt údaje se pužije ustanvení čl. V. níže. 5. Před dknčením Registrace je Uživatel pvinen seznámit se těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. Udělení suhlasu je nezbytnu pdmínku pr dknčení Registrace a Užívání Služeb. Suhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím plíčka Suhlasím s Všebecnými smluvními pdmínkami, které je umístěn v registračním frmuláři. 6. Okamžikem dknčení Registrace (tj. bdržením ptvrzení úspěšném dknčení Registrace) je zalžen smluvní vztah mezi Uživatelem a Pskytvatelem, který se řídí těmit Pdmínkami. Pr vylučení pchybnstí strany prhlašují, že prvedením Registrace Uživatel vyslvuje suhlas s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, výslvně akceptuje veškerá jejich ustanvení a zavazuje se ddržvat pravidla v nich stanvená. Tímt ujednáním není dtčena mžnst vzniku smluvníh vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchzí registrace. 7. Dknčením Registrace je Uživateli zalžen Uživatelský účet. Zadané registrační údaje jsu Uživateli přístupné v jeh Uživatelském Prfilu. 8. Pskytvatel je právněn kdykli v buducnu v suvislsti s pskytváním Služeb změnit rzsah Pvinných sbních údajů a vyžadvat sdělení dalších údajů Uživateli. Bez pskytnutí takvých dalších Pvinných sbních údajů nemhu být Služby užívány. V takvém případě je Pskytvatel právněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/neb neumžnit přístup k jedntlivým Službám, jejichž užívání je pdmíněn sdělením těcht dalších údajů. III. PRÁVA A POVINNOSTI 1. Uživatel vůči Pskytvateli prhlašuje a zaručuje, že je plně způsbilý k právním úknům, a t zejména s hledem na svůj věk. V případě, že je mladší 15 let, má suhlas svéh záknnéh zástupce, nebyl zbaven způsbilsti k právním úknům, jeh způsbilst k právním úknům nebyla mezena v rzsahu znemžňujícím mu vyslvení suhlasu s těmit Pdmínkami a užívání Služeb, veškeré údaje, které sbě při Registraci pskytl, jsu pravdivé, úplné, přesné a správné, pužíváním Služeb ze strany Uživatele za pdmínek uvedených v těcht Pdmínkách nedjde k prušení právních předpisů včetně předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika, se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmit pdmínkami, že těmt pdmínkám zcela rzumí a suhlasí s nimi, je si vědm skutečnsti, že v důsledku pzastavení či změny pskytvání Služeb může ztratit dčasně či trvale přístup k Obsahu, a t jak Obsahu Pskytvatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích sb. 2. Uživatel se, bez hledu na jiná ustanvení těcht Pdmínek, zavazuje, že: neprvede Registraci, pkud by jejím prvedením ze strany Uživatele dšl k prušení právních předpisů včetně předpisů jiných států, než je Česká republika, nebude pužívat Služby, pkud by jejich pužitím ze strany Uživatele dšl k prušení právních předpisů včetně předpisů jiných států, než je Česká republika, pkud je mu méně než 18 let, nebude pužívat Služby, u nichž je pdmínku pr užívání minimální věk 18 let, bude pužívat Služby puze k účelu, k němuž jsu určeny, pr přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rzhraní než rzhraní pskytnuté za tím účelem Pskytvatelem, zajistí důvěrnst veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pr přihlášení Uživatele a pr přístup ke Službám, zejména tyt identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí sbě, pkud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakukli Třetí sbu, kamžitě t sdělí Pskytvateli, se nebude v suvislsti s užíváním Služeb dpuštět žádnéh prtiprávníh či neetickéh jednání, nebude činit nic, c by narušval neb pškzval Služby (neb sítě a servery připjené ke Službám).

3 3. Obecné pdmínky užívání Služeb: Pskytvatel uděluje Uživateli nepřevditelnu a nevýhradní licenci k užití Služeb ( Předmět Licence ). Licence může být bezplatná neb placená v závislsti na charakteru pskytvaných Služeb. Licence je udělena puze v rzsahu služícímu k řádnému a bvyklému užití Služeb Pskytvatele, a t s mezeními uvedenými dále v těcht Pdmínkách. Krmě případů výslvně uvedených v těcht Pdmínkách Uživatel nesmí pzměnit či upravvat, kpírvat ani jinak rzmnžvat, distribuvat, sdělvat veřejnsti, jinak rzšiřvat, předávat, prnajmut, půjčvat, zbrazvat, prvádět, reprdukvat, publikvat, pskytvat pdlicence, převádět neb prdávat jakékli infrmace, riginál či rzmnženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet subrná, či dvzená díla. Uživatel není právněn využívat Služby k jakýmkli účelům dprujícím těmt Všebecným smluvním pdmínkám neb aplikvatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsbem, který by mhl snižvat hdntu díla, neb pškdit, znemžnit, přetížit neb zhršit funkci serverů prvzvaných Pskytvatelem, neb rušit pužívání těcht serverů neb Služeb Třetími sbami. Uživatel nesmí jakýmkli způsbem získávat ani se pkušet získávat jakékli rzmnženiny díla (ani pr sbní ptřebu), jakékli materiály či infrmace týkající se Služeb, které nejsu neb nebyly veřejně zpřístupněny neb pskytnuty prstřednictvím serverů prvzvaných Pskytvatelem. V případě, že Uživatel užívá Obsah pskytvaný Třetími sbami, je pvinen seznámit se s pdmínkami užití stanvenými Třetími sbami a tyt pdmínky ddržvat. Uživatel bere na vědmí, že na základě těcht Všebecných smluvních pdmínek není právněn užívat bchdní firmu Pskytvatele, jeh chranné známky, lga, dménvá jména ani žádná jiná značení a bchdní prvky Pskytvatele. Pkud Uživatel v suvislsti s využíváním Služby předá Pskytvateli své texty, brázky, videa, autrská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen Předmět Licence Pskytvateli ), bezplatně, výslvně a dbrvlně tím pskytuje Pskytvateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsbům užití Předmětu Licence Pskytvateli. Předmětem Licence Pskytvateli se rzumí dkument, infrmace neb jiná data, která Uživatel dešle neb jinak přenese prstřednictvím Služby na webvé stránky jakéhkli serveru, jehž prstřednictvím Uživatelé využívají kterukli Službu Pskytvatele. Uživatel vůči Pskytvateli prhlašuje a zaručuje, že je právněn Pskytvateli pskytnut Licenci k Předmětu licence dle těcht Pdmínek a že pskytnutím takvé licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Pskytvatele nedjde k prušení práv třetích sb. Pskytvatel je právněn všemi způsby v nemezeném rzsahu pužívat, pzměnit a upravvat, kpírvat, distribuvat, předávat a jiným způsbem Předmět Licence Pskytvateli sdělvat veřejnsti, či jinak je rzšiřvat, zbrazvat, prvádět, reprdukvat, publikvat, či jinak je zveřejňvat, pskytvat tat právnění a udělvat pdlicence k Předmětu Licence Pskytvateli Třetím sbám, a vytvářet z nich subrná, či dvzená díla. Pskytvatel není pvinen Předmětu Licence Pskytvateli jakkli užívat a je právněn Předmět Licence Pskytvateli kdykli na základě vlastníh uvážení dstranit ze serverů prvzvaných Pskytvatelem. Uživatel se zavazuje ddržvat při předávání jakéhkli Obsahu Uživatele Pskytvateli pvinnsti uvedené v těcht Pdmínkách. Předávání jakéhkli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názrů neb připmínek Pskytvali Uživatelem je dbrvlné a za pskytnutí licence nenáleží Uživateli úplata. 4. Pdmínky pskytvání a užívání Bezplatných služeb: Pskytvatel je právněn kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele uknčit, pzastavit neb mezit pskytvání jakékli Bezplatné služby či jakkli změnit způsb pskytvání jakékli Bezplatné služby, a t ve vztahu ke všem Uživatelům neb puze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele, a t včetně smazání, dstranění neb znepřístupnění Obsahu Uživatele. Pskytvatel je právněn kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele zrušit či zablkvat Uživatelský účet Uživatele. 5. Pdmínky pskytvání a užívání Placených služeb: Smluvní vztah pr pskytvání Placených služeb vzniká na základě samstatné smluvy neb na základě bjednávky Uživatele, pkud tat bjednávka byla Pskytvatelem ptvrzena a sjednaná cena Placené služby byla Uživatelem uhrazena. Uživatel je právněn užívat Placenu službu puze způsbem a v rzsahu stanveném samstatnu smluvu neb jiným dkumentem Pskytvatele, který způsb a rzsah užívání

4 služby upřesňuje. Tyt dkumenty jsu VSP nadřazeny. Ve všech případech, které nejsu těmit dkumenty specifikvány, je Uživatel pvinen řídit se pdmínkami VSP. Placenu službu může Uživatel využít puze k účelu, za kterým je služba pskytvána. Uživatel nesmí využívat služby takvým způsbem, který by vedl k prušení práva Pskytvatele, Třetích stran neb by mhl zapříčinit znevýhdnění statních Uživatelů. Uživatel nesmí využívat pskytnuté prstředky ani takvým způsbem, kterým by získal neprávněné zvýhdnění prti statním Uživatelům, neb takvým způsbem, který by mhl vést k prušení neb pškzení jakékliv Služby Prtálu. Za závažné prušení pvinnstí Uživatele je pvažván zejména pkus narušení bezpečnsti a nepřetržitsti prvzu služby. Uživatel je pvinen pskytnut pravdivé kntaktní údaje a udržvat je aktuální pr účely kmunikace s Pskytvatelem. Uživatel je pvinen chránit pskytnutá přístupvá jména a přístupvá hesla k zřízeným službám před zneužitím Třetí stranu. Uživatel se zavazuje neprdleně infrmvat Pskytvatele služby na zjištěnu technicku neb bezpečnstní závadu prvzu služby em zaslaným na adresu Uživatel dpvídá za veškeru úmyslnu i neúmyslnu škdu způsbenu při užívání pskytnuté Služby. Pskytvatel je právněn žádat p Uživateli náhradu škdy způsbenu Uživatelem a ušlý zisk. Náhradu škdy se rzumí zejména čas vynalžený Pskytvatelem pr dstranění závadnéh stavu, vznikléh neprávněným neb nedbrným užíváním prstředků serveru Uživatelem, škda vzniklá na prvzu serveru, škda vzniklá Třetím stranám a zejména statním Uživatelům, škda vzniklá zastavením prvzu serveru atd. Náhradu ušléh zisku se rzumí zejména náhrada účtvána dle aktuální hdinvé sazby práce Pskytvatele strávené při dstraňvání závady. Pskytvatel je pvinen zajistit nepřetržitý prvz Placené služby. Výjimku z tét pvinnsti tvří skutečnsti, které nejsu Pskytvatelem vlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší mci, havárie, výpadky veřejných telekmunikačních sítí apd.), neb úkny nezbytné pr zajištění chdu služeb Pskytvatele (např. údržba hardware, aktualizace sftware apd.). Pskytvatel je pvinen prvádět nepřetržitý mnitring prvzu na serveru a zajišťvat průběžně správu serveru pr ptimální prvz Placené služby. Pskytvatel je pvinen zabezpečvat Placenu službu před narušením prvzu Třetí stranu či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislsti na charakteru pskytnutých prgramvých prstředků. Pskytvatel je pvinen upzrnit Uživatele včas na skutečnst, kdy se blíží uplynutí dby, na kteru má Uživatel předplacenu Službu, a t frmu zprávy elektrnické pšty zaslané na kntaktní pskytnutý Uživatelem. Pskytvatel má práv zrušit pskytnutu Placenu službu Uživateli, který je v prdlení s platbu za Službu déle než 30 dnů. V případě zrušení Služby z důvdu neuhrazení služby Uživatelem, nedpvídá Pskytvatel za škdu vzniklu ztrátu dat Uživatele a ztrátu dstupnsti Placené služby. Prušením pvinnsti Pskytvatele zajistit nepřetržitý prvz služby není přerušení prvzu Placené služby vzniklé klnstmi, které nejsu Pskytvatelem vlivnitelné (např. dstávka el. energie, výpadek přípjnéh bdu k internetu, havárie, apd.) neb přerušení prvzu z důvdu systémvých zásahů Pskytvatele d prvzu serveru. Pskytvatel má práv jednstranně vylučit Uživatele z prvzu a tedy pzastavit pskytvání služeb v případech, kdy knáním Uživatele dchází neb by mhl djít k pškzení statních Uživatelů či Pskytvatele. Pskytvatel může v těcht případech vylučit Uživatele z prvzu i bez předchzíh upzrnění. Pskytvatel má práv jednstranně měnit funkce služby, aniž by byla narušena pdstata funkčnsti Placené služby či knzistentnst uživatelských dat. V případě bměny funkcí Placené služby uvede Pskytvatel ppis tét změny na Prtálu. 6. Zásady chvání uživatele: Uživatel nese dpvědnst za důsledky svých činů spjených s užíváním Služeb a suhlasí s tím, že služby nebude pužívat k žádným aktivitám, které jsu neb by mhly být v rzpru s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly pužívání služeb Pskytvatele a jeh právněnými zájmy, jakž i becně uznávanými zásadami pužívání služeb pskytvaných prstřednictvím sítě Internet. Uživatel je pvinen vždy respektvat práva Pskytvatele a Třetích sb, zejména při nakládání s daty, autrskými díly a jinými předměty práv duševníh vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: užívat kterukli Službu Pskytvatele v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, bez písemné dhdy kmerčně užívat kterékli Služby způsbem způsbilým pškdit Pskytvatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatnéh, či bezúplatnéh převdu jinému Uživateli,

5 získávat přihlašvací jména a/neb hesla jiných Uživatelů Služeb Pskytvatele i služeb a prduktů Třetích sb, zneužívat, blkvat, mdifikvat či jinak měnit jakukliv sučást Služby, neb se i jen pkusit narušit stabilitu, chd neb data Služeb, užívat svůj Uživatelský účet pr rzesílání nevyžádaných ů (tzv. spamů, haxů atd.), virů neb jinéh nelegálníh či btěžujícíh bsahu, vyvlat djem, že Uživatelem Služby je jiná právnická neb fyzická sba, než Uživatel, neb vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa vé schránky) mhu budit phršení či jsu v rzpru s mrálními neb etickými pravidly, pužívat Uživatelský Účet ke sdílení neb výměně dat prstřednictvím technlgie Peer T Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apd.), prušvat práva Pskytvatele neb Třetích sb jiným způsbem než je uveden v předchzích bdech, pkusit se jednat kterýmkli zde zakázaným způsbem. Uživateli se dále výslvně zakazuje předávat Pskytvateli (tj. umisťvat, nahrávat, dkazvat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména: prušuje práva duševníh vlastnictví (autrská práva, práva suvisející s právem autrským, průmyslvá práva apd.) jiných sb, vede k nekalsutěžnímu jednání, které je v rzpru s předpisy upravujícími sutěž v hspdářském styku neb se zvyklstmi sutěže, přičemž mhu pškdit dbru pvěst neb hrzit chd neb rzvj pdniku sutěžitele, bsahuje neprávněně užité chranné známky, bchdní jména a chráněná značení půvdu, k nimž přísluší výhradní práv Třetí sbě, neb jakékliv značení s ním zaměnitelné, bsahuje jakékli části, jež pdněcují neb směřují k neplnění pvinnsti ulžené záknem neb na základě zákna neb trestnému činu neb, neb schvalují trestný čin neb veřejně vychvalují pr trestný čin jeh pachatele, bsahuje jakékli části, jež svádí ke zneužívání návykvých neb živtu nebezpečných látek neb pdprují neb pdněcují zneužívání takvých látek, bsahují jakékli části, jež vyhržují jiným sbám neb skupině byvatelů usmrcením, ublížením na zdraví neb způsbením škdy velkéh rzsahu, bsahuje jakékli části, jež hanbí některý nárd, jeh jazyk, některu etnicku skupinu neb rasu, neb skupinu byvatel pr jejich plitické přesvědčení, vyznání neb prt, že jsu bez vyznání, bsahuje jakékli části, jež pdněcují k nenávisti k některému nárdu, etnické skupině, rase, nábženství, třídě neb jiné skupině sb neb k mezvání práv a svbd jejích příslušníků, bsahuje pplašnu zprávu, která je nepravdivá, bsahuje prngrafická díla, zvláště pak takvá, jež zbrazují dítě, neb v nichž se prjevuje násilí neb neúcta k člvěku, neb která zbrazují phlavní styk se zvířetem, umžňuje sbám mladším smnácti let přístup k jakýmkliv prngrafickým dílům, bsahuje nepravdivý údaj jiném, který je způsbilý značnu měru hrzit jeh vážnst u splubčanů, zejména pškdit jej v zaměstnání, narušit jeh rdinné vztahy neb způsbit mu jinu vážnu újmu, pdpruje neb prpagují hnutí, které prkazatelně směřuje k ptlačení práv a svbd člvěka neb hlásá nárdnstní, rasvu, nábžensku či třídní zášť neb zášť vůči jiné skupině sb, neb veřejně prjevují sympatie k těmt hnutím, ppírá, zpchybňuje, schvaluje neb se snaží spravedlnit nacistické neb kmunistické gencidium neb jiné zlčiny prti lidsksti, jsu v jakémkli jiném hledu v rzpru s dbrými mravy. 7. Sankce. V případě, že uživatel užívá kterukli Službu Pskytvatele v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, má Pskytvatel v suladu s těmit Pdmínkami práv kdykli, bez předchzíh upzrnění a bez jakéhkli nárku ze strany Uživatele uknčit či mezit pskytvání Služeb, smazat, dstranit neb jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, neb zrušit či zablkvat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědmí a suhlasí s tím, že prušení zákazů uvedených v těcht pdmínkách může vést ke shra uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelskéh účtu. IV. CENA SLUŽEB A PLATBA ZA SLUŽBY 1. Registrace Uživatele a využívání Bezplatných služeb Uživatelem není zpplatněn a je pskytván Pskytvatelem Uživatelům zdarma. 2. Pskytvání Placených služeb je zpplatněn dle aktuálníh ceníku zveřejněnéh na Prtálu.

6 V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Pskytvatel shrmažďuje a uchvává Uživatelem zadané Osbní údaje prstřednictvím elektrnických nsičů infrmací v databázi. Pskytvatel chrání Osbní údaje v maximální mžné míře pmcí mderních technlgií, aby tyt údaje zabezpečil před neprávněnými zásahy Třetích sb. Pskytvatel však nenese dpvědnst za případné neprávněné zásahy Třetích sb, v důsledku nichž tyt sby neprávněně získají přístup k Osbním údajům jedntlivých Uživatelů a/neb k jejich Uživatelským účtům a/neb k příslušné databázi Pskytvatele a tyt údaje neprávněně pužijí, využijí, zneužijí neb je zpřístupní třetím sbám. Uživatel prhlašuje, že si je vědm rizik pr něh vyplývajících z výše uvedených neprávněných zásahů Třetích sb. 2. Pskytvatel nebude bez předchzíh svlení Uživatele zpracvávat, sdílet, prdávat ani pužívat údaje Uživatele z jeh Osbních údajů služby registrace způsbem, který by byl v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. 3. Uživatel bere na vědmí, že Pskytvatel je právněn zpracvávat, shrmažďvat a sledvat Osbní údaje jedntlivých Uživatelů pr vlastní ptřeby (tj. za účelem pskytvání Služeb pdle těcht Všebecných smluvních pdmínek) a pr statistické účely. 4. Prvedením Registrace (tj. vyplněním registračníh frmuláře, zaškrtnutím plíčka a desláním vyplněnéh registračníh frmuláře) uděluje Uživatel v suladu se záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, v platném znění (dále jen ZOÚ ) suhlas se zpracváním Osbních údajů pskytnutých dle těcht Všebecných pdmínek Pskytvateli jak správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje suhlas s dalším marketingvým zpracváním Osbních údajů, zejména pr cílení reklamy Uživatelům Služeb. 5. Suhlas Uživatele se zpracváním Osbních údajů dle tht čl. V. VSP je dbrvlný. Uživatel je právněn kdykli p zalžení Uživatelskéh účtu tent suhlas písemně dvlat na adrese Pskytvatele. P dvlání suhlasu splečnst Pskytvatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelskéh účtu Uživatele zlikvidvány a sučasně zajistí, aby tyt údaje nebyly dále zpracvávány, či šířeny za účelem dalšíh pskytvání Služby. V takvém případě se na Uživatele nebudu vztahvat ta ustanvení Smluvních pdmínek, která jsu pdmíněna pskytnutím suhlasu. 6. Uživatel má d kamžiku zalžení Uživatelskéh účtu práv kdykliv pžádat Pskytvatele infrmaci zpracvávání svých Osbních údajů. V takvém případě Pskytvatel pskytne Uživateli infrmace v rzsahu stanveném ZOÚ. Pkud se Uživatel dmnívá, že Pskytvatel zpracvává jeh Osbní údaje v rzpru se ZOÚ, má práv pžádat Pskytvatele (neb Zpracvatele) vysvětlení neb pžadvat, aby Pskytvatel (neb Zpracvatel) dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Uživatel je dále právněn se brátit se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů. 7. Uživatel bere na vědmí, že Pskytvatel může být pvinen pskytnut Osbní údaje na základě zákna neb ke splnění své záknné pvinnsti (např. v rámci sudních či správních řízení). Pskytvatel je dále právněn, bude-li t nezbytné, zpřístupnit sbní údaje k chraně práv Pskytvatele neb k chraně sbní bezpečnsti Uživatelů neb Třetích sb. 8. Uživatel suhlasí s annymním užitím a/neb zveřejněním registračních a statistických údajů Pskytvatelem pr rzvj a prvz pskytvaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudu bsahvat Osbní údaje takvéh charakteru, které by mhly na základě jednh, či více těcht údajů, přím či nepřím identifikvat Uživatele neb které by umžnily jakékli Třetí sbě Uživatele kntaktvat. VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA 1. Uživatel tímt bere na vědmí a vyslvuje suhlas s tím, že v rámci Služeb mhu být zbrazvány reklamní a/neb prpagační sdělení (dále jen reklama ). Tat reklama se může týkat Obsahu Služeb, dtazů zadávaných prstřednictvím Služeb i jiných infrmací. Rzsah reklamy a způsb jejíh zbrazení určuje Pskytvatel a je právněn jej bez předchzíh upzrnění kdykli změnit. Reklama představuje Obsah Třetích sb, a Pskytvatel prt žádným způsbem nedpvídá za bsah reklamy. Pr vylučení pchybnstí strany výslvně prhlašují, že Pskytvatel nedpvídá za jakukli škdu vzniklu Uživateli, v důsledku existence, neúplnsti, nepřesnsti neb neaktuálnsti jakékli reklamy neb v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy neb prdejcem inzervanéh zbží neb služeb. 2. Uživatel tímt v suladu se záknem č. 480/2004 Sb. některých službách infrmační splečnsti a změně některých záknů (zákn některých službách infrmační splečnsti), v platném znění, suhlasí s tím, že

7 Pskytvatel je právněn zasílat Uživateli na vé adresy Uživatele uvedené při Registraci (neb její změně) bchdní sdělení, bsahující zejm. infrmace nvinkách Služeb a dalších prduktech a službách Pskytvatele. VII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 1. Služby pskytvané Pskytvatelem Uživateli jsu pskytvány tak jak jsu. Pskytvatel nepskytuje Uživateli žádné záruky hledně Služeb, Obsahu Pskytvatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky hledně funkčnsti a dstupnsti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budu dstupné nepřetržitě dvacet čtyři hdin denně, sedm dní v týdnu, Služby budu plně funkční p celu dbu dstupnsti Služeb, Služby budu pskytvány bez chyb, Obsah Pskytvatele či Obsah Třetích Osb je přesný či správný a neprušuje žádná práva Třetích sb. Výjimku z tht ustanvení tvří ustanveni III. Odst. 5 těcht Pdmínek, které specifikuje práva a pvinnsti při pskytvání a užívání placených služeb. 2. Uživatel prhlašuje, že bere na vědmí, že Pskytvatel nepskytuje hledně pskytvání Služeb žádné záruky, a že je prt pskytvání Služeb spjen s určitým rizikem a tt rizik akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené krky k tmu, aby v maximální mžné míře vylučil či mezil mžnst vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svjí straně v suvislsti s užíváním Služeb. Pskytvatel Uživateli nedpvídá za jakukli přímu či nepřímu újmu či škdu, která Uživateli vznikne v suvislsti s pužíváním Služeb, Obsahu Pskytvatele či Obsahu Třetích sb. Pskytvatel vůči Uživateli zejména nedpvídá za nefunkčnst, nedstupnst či špatnu dstupnst či funkčnst jakékliv Služby, nedručení u či dručení pškzenéh či neúplnéh u, nedeslání u či deslání pškzenéh či neúplnéh u, ztrátu, neulžení neb pškzení jakéhkliv Obsahu Uživatele, jakýkliv následek pskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů Uživateli při Registraci, jakýkliv následek prušení pvinnstí ze strany Uživatele hledně chrany Hesla a přístupvých údajů k Uživatelskému účtu, jakýkliv jiný následek pužívání Služeb, Pskytvatel i Uživatel prhlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dvlené kgentními ustanveními právních předpisů mezit dpvědnst Pskytvatele v suvislsti se Službami vůči Uživateli. Pskytvatel v suladu s ustanvením 3, 4 a 5 zákna č. 480/2004 Sb., některých službách infrmační splečnsti, v platném znění, zásadně nedpvídá za bsah Obsahu Uživatele. Uživatel se zavazuje dškdnit Pskytvatele za veškeru újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněnéh prušení ustanvení těcht Pdmínek Uživatelem. VIII. SOUHLAS S PODMÍNKAMI 1. Každý z Uživatelů je pvinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmit Pdmínkami a vyjádřit s nimi svůj suhlas. Suhlas lze vyjádřit buď přím kliknutím na tlačítk vyjadřující suhlas se zněním těcht Pdmínek neb fakticky tím, že Uživatel začne pužívat jakukli ze Služeb. Pkud Uživatel s těmit Pdmínkami nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb. 2. Změny a účinnst změn Pdmínek Pskytvatel je právněn kdykli jednstranně změnit bsah těcht Pdmínek. Změnu Pdmínek sdělí Pskytvatel Uživateli em a/neb zveřejněním na Prtálu. Jakékliv změny těcht Pdmínek nabývají účinnsti dnem určeným Pskytvatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli puze v případě, že Uživatel s takvu změnu prjeví suhlas. Za prjevení suhlasu ze strany Uživatele se pvažuje buď kliknutí na příslušné tlačítk vyjadřující suhlas se změnu Pdmínek neb pkračvání v pužívání služeb ze strany Uživatele i p datu určeném Pskytvatelem jak datum účinnsti změny Pdmínek. Pkud Uživatel se změnami Pdmínek nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb p datu určeném Pskytvatelem jak datum účinnsti změny Pdmínek. Pr vylučení pchybnstí strany prhlašují, že Uživatel, který se již v minulsti zaregistrval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnsti těcht Všebecných smluvních pdmínek a nadále na základě půvdní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšíh Uživatelem dle těcht Všebecných smluvních pdmínek a má se za t, že prvedl Registraci ve smyslu článku III. těcht Pdmínek.

8 IX. RŮZNÉ 1. Pskytvatel není dpvědný za Obsah Třetích sb zbrazvaný Uživatelům v rámci Služeb či pskytvaný Uživatelům v rámci Služeb, a t zejména za reklamní sdělení Třetích sb zbrazvaná v rámci Služeb a sftware Třetích sb nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Pskytvatel zejména nedpvídá za t, že Obsah Třetích sb nezasahuje d práv jiných sb. 2. Servery ani služby Třetích sb nejsu kntrlvány Pskytvatelem a Pskytvatel není dpvědný za bsah žádnéh ze serverů Třetích sb, ani za bsah žádnéh prpjení bsaženéh na stránkách Třetích sb, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích sb. Pskytvatel není dpvědný za žádnu frmu přensu přijatéh d jakéhkli serveru Třetích sb. Prpjení serverů Třetích sb se službami Pskytvatele neznamená, že by Pskytvatel schvalval bsah těcht serverů neb byl v jakémkli spjení s jejich prvzvateli. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Veškerá kmunikace mezi Pskytvatelem a Uživatelem může být uskutečňvána buď písemně (v případě Pskytvatele dručením na adresu sídla Pskytvatele a v případě Uživatele dručením na adresu uvedenu uživatelem při Registraci neb na adresu, kde se Uživatel zdržuje), em (v případě Pskytvatele dručením na vu adresu neb na vé adresy uvedené u jedntlivých Služeb a v případě Uživatele na vu adresu uvedenu při Registraci). Kmunikace ze strany Pskytvatele ve vztahu k jednmu či více Uživatelům může být Pskytvatelem uskutečněna rvněž frmu zveřejnění určitéh sdělení prstřednictvím Prtálu (například v případě známení změny těcht Pdmínek). Při pužití některéh ze shra uvedených způsbů kmunikace se má za t, že byla zachvána písemná frma. Ústní kmunikace mezi Pskytvatelem či Uživatelem se může uskutečňvat prstřednictvím telefnu neb prstřednictvím bdbných služeb umžňujících dálkvý přens hlasu. 2. Tyt Pdmínky jakž i veškeré právní vztahy vznikající či které v buducnu vzniknu mezi Pskytvatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v suvislsti se Službami se řídí právním řádem České republiky. 3. Veškeré spry vzniklé na základě těcht Pdmínek neb v suvislsti s nimi, neb které vzniknu v suvislsti se Službami, budu s knečnu platnstí rzhdnuty v bčanském sudním řízení becnými sudy České republiky. 4. Tyt Pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. 5. Pkud jakékliv ustanvení těcht Pdmínek je neb se stane neplatným neb nevymahatelným jak celek neb jeh část, je plně ddělitelným d statních ustanvení těcht Pdmínek a takvá neplatnst neb nevymahatelnst nebude mít žádný vliv na platnst a vymahatelnst jakýchkliv statních ustanvení těcht Pdmínek. Pskytvatel v takvém případě nahradí takvé neplatné neb nevymahatelné ustanvení jiným ustanvením, které bude v nejvyšší mžné míře dpvídat bsahu půvdníh ustanvení. 6. Tt znění Pdmínek nabývá účinnsti dne 16.dubna 2012.

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více