Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz"

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání služeb umístěných na Mysliveckém prtálu (dále jen Prtál ). Vztah Pskytvatele s Uživateli shra uvedených služeb se řídí těmit Všebecnými smluvními pdmínkami (dále rvněž VSP neb Pdmínky ), nestanví-li jinak zvláštní pdmínky pr užívání Služby neb technické pdmínky užívání Služby, které mhu být specifikvány v samstatných dkumentech. 2. Definice pjmů pužívaných v těcht bchdních pdmínkách: Pskytvatel - pskytvatelem je splečnst HF Biz s.r.., se sídlem Slvanská 21, Šumperk, PSČ , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Ostravě, ddíl C, vlžka Uživatel - uživatelem Služeb je každá sba, která v suladu s těmit pdmínkami prvedla Registraci neb každá sba, která se již v minulsti zaregistrvala pr využívání některé knkrétní Služby Pskytvatele a ve využívání Služeb i nadále pkračuje. Třetí sba - třetí sbu je jakýkli subjekt dlišný d Pskytvatele a Uživatele. Služby - službami se rzumí služby, prdukty, sftware, internetvé stránky a aplikace Pskytvatele pr Uživatele umístěné na Prtálu, pkud nejsu upraveny samstatnými pdmínkami. Užívání Služeb - užíváním služeb se rzumí veškeré činnsti Uživatele prváděné na Prtálu. Bezplatné služby jedná se Služby, které Pskytvatel pskytuje uživatelům bez nárku na finanční náhradu. Rzsah a frmu Bezplatných služeb je Pskytvatel kdykliv změnit bez předchzíh upzrnění. Placené služby jedná se Služby, které jsu v těcht pdmínkách, na Prtálu, na webu pskytvatele neb jakémkli dkumentu autrizvaném pskytvatelem značeny jak Placené služby Prtálu. Uživatel může Placené služby užívat puze p uhrazení smluvní platby. Obsah Služeb - suhrn Obsahu Pskytvatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích sb: Obsah Pskytvatele. Obsahem Pskytvatele se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace a díla (vč. děl autrských) zpracvané Pskytvatelem jak sučást Služeb, a t ve frmě funkčních částí prtálu a jeh bsahvé náplně. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace a díla (vč. děl autrských) zasílané Uživatelem v suvislsti s Užíváním Služeb jak texty, brázky, videa apd. Obsah Třetích sb. Obsahem Třetích sb se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace, data a díla (vč. děl autrských) Třetích Osb zbrazvané v rámci Služeb. Uživatelský účet - vzniká úspěšnu Registrací a bsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jmén, zvlenu vu adresu, nastavení Služeb apd.). Aplikace samstatný SW celek, bsahující specializvanu funkcinalitu a data. Aplikace mhu být integrvány d Prtálu a přístupné ve frmě Služby (Webvá aplikace), neb mhu být k dispzici pr stažení a spuštění na lkálních pčítačích (Desktp aplikace). II. REGISTRACE UŽIVATELE 1. Pr Užívání Služeb je nezbytné prvedení Registrace. I v případě, že kterákli Služba pr její Užívání (i jen mezené) nevyžaduje prvedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. Uživatel je i v takvém případě pvinen se s těmit Pdmínkami seznámit a vyslvuje s těmit Pdmínkami suhlas zahájením Užívání Služeb. Pkud Uživatel s těmit Pdmínkami nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb. 2. Registrace se prvádí vyplněním a desláním registračníh frmuláře. Registrační frmulář je právněna vyplnit a deslat puze sba způsbilá k právním úknům, a t zejména s hledem na svůj věk. Osby mladší 15 let musí mít suhlas svéh záknnéh zástupce k využívání Služeb pskytvaných Prvzvatelem na internetvých stránkách a tent záknný zástupce musí být seznámen s bsahem těcht Všebecných pdmínek a musí s těmit Všebecnými pdmínkami suhlasit. 3. Při Registraci je Uživatel pvinen uvést správné a úplné údaje své sbě, které jsu značené za pvinné (dále jen Pvinné sbní údaje ). Bez pskytnutí Pvinných sbních údajů není mžné dknčit Registraci a Užívat Služby Pskytvatele. Ostatní údaje pskytuje Uživatel dbrvlně. Pskytnuté údaje může Uživatel kdykli dplnit, změnit či upravit. Pkud Uživatel uvede neúplné neb chybné pvinné registrační údaje

2 (především vu adresu), bere na vědmí a je srzuměn s tím, že nese plnu dpvědnst za případné škdy, které tak způsbí jiné sbě, jejíž údaje neprávněně při registraci uvedl, jakž i za škdy způsbené Prvzvateli. Prvzvatel nedpvídá za zneužití jakékliv vé adresy ani dalších údajů jinu sbu v rámci Registrace a využívání Služeb Prvzvatele. 4. Uživatel je srzuměn s tím, že některé z údajů pskytnutých při registraci mají pvahu sbních údajů ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Na tyt údaje se pužije ustanvení čl. V. níže. 5. Před dknčením Registrace je Uživatel pvinen seznámit se těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. Udělení suhlasu je nezbytnu pdmínku pr dknčení Registrace a Užívání Služeb. Suhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím plíčka Suhlasím s Všebecnými smluvními pdmínkami, které je umístěn v registračním frmuláři. 6. Okamžikem dknčení Registrace (tj. bdržením ptvrzení úspěšném dknčení Registrace) je zalžen smluvní vztah mezi Uživatelem a Pskytvatelem, který se řídí těmit Pdmínkami. Pr vylučení pchybnstí strany prhlašují, že prvedením Registrace Uživatel vyslvuje suhlas s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, výslvně akceptuje veškerá jejich ustanvení a zavazuje se ddržvat pravidla v nich stanvená. Tímt ujednáním není dtčena mžnst vzniku smluvníh vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchzí registrace. 7. Dknčením Registrace je Uživateli zalžen Uživatelský účet. Zadané registrační údaje jsu Uživateli přístupné v jeh Uživatelském Prfilu. 8. Pskytvatel je právněn kdykli v buducnu v suvislsti s pskytváním Služeb změnit rzsah Pvinných sbních údajů a vyžadvat sdělení dalších údajů Uživateli. Bez pskytnutí takvých dalších Pvinných sbních údajů nemhu být Služby užívány. V takvém případě je Pskytvatel právněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/neb neumžnit přístup k jedntlivým Službám, jejichž užívání je pdmíněn sdělením těcht dalších údajů. III. PRÁVA A POVINNOSTI 1. Uživatel vůči Pskytvateli prhlašuje a zaručuje, že je plně způsbilý k právním úknům, a t zejména s hledem na svůj věk. V případě, že je mladší 15 let, má suhlas svéh záknnéh zástupce, nebyl zbaven způsbilsti k právním úknům, jeh způsbilst k právním úknům nebyla mezena v rzsahu znemžňujícím mu vyslvení suhlasu s těmit Pdmínkami a užívání Služeb, veškeré údaje, které sbě při Registraci pskytl, jsu pravdivé, úplné, přesné a správné, pužíváním Služeb ze strany Uživatele za pdmínek uvedených v těcht Pdmínkách nedjde k prušení právních předpisů včetně předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika, se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmit pdmínkami, že těmt pdmínkám zcela rzumí a suhlasí s nimi, je si vědm skutečnsti, že v důsledku pzastavení či změny pskytvání Služeb může ztratit dčasně či trvale přístup k Obsahu, a t jak Obsahu Pskytvatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích sb. 2. Uživatel se, bez hledu na jiná ustanvení těcht Pdmínek, zavazuje, že: neprvede Registraci, pkud by jejím prvedením ze strany Uživatele dšl k prušení právních předpisů včetně předpisů jiných států, než je Česká republika, nebude pužívat Služby, pkud by jejich pužitím ze strany Uživatele dšl k prušení právních předpisů včetně předpisů jiných států, než je Česká republika, pkud je mu méně než 18 let, nebude pužívat Služby, u nichž je pdmínku pr užívání minimální věk 18 let, bude pužívat Služby puze k účelu, k němuž jsu určeny, pr přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rzhraní než rzhraní pskytnuté za tím účelem Pskytvatelem, zajistí důvěrnst veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pr přihlášení Uživatele a pr přístup ke Službám, zejména tyt identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí sbě, pkud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakukli Třetí sbu, kamžitě t sdělí Pskytvateli, se nebude v suvislsti s užíváním Služeb dpuštět žádnéh prtiprávníh či neetickéh jednání, nebude činit nic, c by narušval neb pškzval Služby (neb sítě a servery připjené ke Službám).

3 3. Obecné pdmínky užívání Služeb: Pskytvatel uděluje Uživateli nepřevditelnu a nevýhradní licenci k užití Služeb ( Předmět Licence ). Licence může být bezplatná neb placená v závislsti na charakteru pskytvaných Služeb. Licence je udělena puze v rzsahu služícímu k řádnému a bvyklému užití Služeb Pskytvatele, a t s mezeními uvedenými dále v těcht Pdmínkách. Krmě případů výslvně uvedených v těcht Pdmínkách Uživatel nesmí pzměnit či upravvat, kpírvat ani jinak rzmnžvat, distribuvat, sdělvat veřejnsti, jinak rzšiřvat, předávat, prnajmut, půjčvat, zbrazvat, prvádět, reprdukvat, publikvat, pskytvat pdlicence, převádět neb prdávat jakékli infrmace, riginál či rzmnženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet subrná, či dvzená díla. Uživatel není právněn využívat Služby k jakýmkli účelům dprujícím těmt Všebecným smluvním pdmínkám neb aplikvatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsbem, který by mhl snižvat hdntu díla, neb pškdit, znemžnit, přetížit neb zhršit funkci serverů prvzvaných Pskytvatelem, neb rušit pužívání těcht serverů neb Služeb Třetími sbami. Uživatel nesmí jakýmkli způsbem získávat ani se pkušet získávat jakékli rzmnženiny díla (ani pr sbní ptřebu), jakékli materiály či infrmace týkající se Služeb, které nejsu neb nebyly veřejně zpřístupněny neb pskytnuty prstřednictvím serverů prvzvaných Pskytvatelem. V případě, že Uživatel užívá Obsah pskytvaný Třetími sbami, je pvinen seznámit se s pdmínkami užití stanvenými Třetími sbami a tyt pdmínky ddržvat. Uživatel bere na vědmí, že na základě těcht Všebecných smluvních pdmínek není právněn užívat bchdní firmu Pskytvatele, jeh chranné známky, lga, dménvá jména ani žádná jiná značení a bchdní prvky Pskytvatele. Pkud Uživatel v suvislsti s využíváním Služby předá Pskytvateli své texty, brázky, videa, autrská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen Předmět Licence Pskytvateli ), bezplatně, výslvně a dbrvlně tím pskytuje Pskytvateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsbům užití Předmětu Licence Pskytvateli. Předmětem Licence Pskytvateli se rzumí dkument, infrmace neb jiná data, která Uživatel dešle neb jinak přenese prstřednictvím Služby na webvé stránky jakéhkli serveru, jehž prstřednictvím Uživatelé využívají kterukli Službu Pskytvatele. Uživatel vůči Pskytvateli prhlašuje a zaručuje, že je právněn Pskytvateli pskytnut Licenci k Předmětu licence dle těcht Pdmínek a že pskytnutím takvé licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Pskytvatele nedjde k prušení práv třetích sb. Pskytvatel je právněn všemi způsby v nemezeném rzsahu pužívat, pzměnit a upravvat, kpírvat, distribuvat, předávat a jiným způsbem Předmět Licence Pskytvateli sdělvat veřejnsti, či jinak je rzšiřvat, zbrazvat, prvádět, reprdukvat, publikvat, či jinak je zveřejňvat, pskytvat tat právnění a udělvat pdlicence k Předmětu Licence Pskytvateli Třetím sbám, a vytvářet z nich subrná, či dvzená díla. Pskytvatel není pvinen Předmětu Licence Pskytvateli jakkli užívat a je právněn Předmět Licence Pskytvateli kdykli na základě vlastníh uvážení dstranit ze serverů prvzvaných Pskytvatelem. Uživatel se zavazuje ddržvat při předávání jakéhkli Obsahu Uživatele Pskytvateli pvinnsti uvedené v těcht Pdmínkách. Předávání jakéhkli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názrů neb připmínek Pskytvali Uživatelem je dbrvlné a za pskytnutí licence nenáleží Uživateli úplata. 4. Pdmínky pskytvání a užívání Bezplatných služeb: Pskytvatel je právněn kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele uknčit, pzastavit neb mezit pskytvání jakékli Bezplatné služby či jakkli změnit způsb pskytvání jakékli Bezplatné služby, a t ve vztahu ke všem Uživatelům neb puze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele, a t včetně smazání, dstranění neb znepřístupnění Obsahu Uživatele. Pskytvatel je právněn kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele zrušit či zablkvat Uživatelský účet Uživatele. 5. Pdmínky pskytvání a užívání Placených služeb: Smluvní vztah pr pskytvání Placených služeb vzniká na základě samstatné smluvy neb na základě bjednávky Uživatele, pkud tat bjednávka byla Pskytvatelem ptvrzena a sjednaná cena Placené služby byla Uživatelem uhrazena. Uživatel je právněn užívat Placenu službu puze způsbem a v rzsahu stanveném samstatnu smluvu neb jiným dkumentem Pskytvatele, který způsb a rzsah užívání

4 služby upřesňuje. Tyt dkumenty jsu VSP nadřazeny. Ve všech případech, které nejsu těmit dkumenty specifikvány, je Uživatel pvinen řídit se pdmínkami VSP. Placenu službu může Uživatel využít puze k účelu, za kterým je služba pskytvána. Uživatel nesmí využívat služby takvým způsbem, který by vedl k prušení práva Pskytvatele, Třetích stran neb by mhl zapříčinit znevýhdnění statních Uživatelů. Uživatel nesmí využívat pskytnuté prstředky ani takvým způsbem, kterým by získal neprávněné zvýhdnění prti statním Uživatelům, neb takvým způsbem, který by mhl vést k prušení neb pškzení jakékliv Služby Prtálu. Za závažné prušení pvinnstí Uživatele je pvažván zejména pkus narušení bezpečnsti a nepřetržitsti prvzu služby. Uživatel je pvinen pskytnut pravdivé kntaktní údaje a udržvat je aktuální pr účely kmunikace s Pskytvatelem. Uživatel je pvinen chránit pskytnutá přístupvá jména a přístupvá hesla k zřízeným službám před zneužitím Třetí stranu. Uživatel se zavazuje neprdleně infrmvat Pskytvatele služby na zjištěnu technicku neb bezpečnstní závadu prvzu služby em zaslaným na adresu Uživatel dpvídá za veškeru úmyslnu i neúmyslnu škdu způsbenu při užívání pskytnuté Služby. Pskytvatel je právněn žádat p Uživateli náhradu škdy způsbenu Uživatelem a ušlý zisk. Náhradu škdy se rzumí zejména čas vynalžený Pskytvatelem pr dstranění závadnéh stavu, vznikléh neprávněným neb nedbrným užíváním prstředků serveru Uživatelem, škda vzniklá na prvzu serveru, škda vzniklá Třetím stranám a zejména statním Uživatelům, škda vzniklá zastavením prvzu serveru atd. Náhradu ušléh zisku se rzumí zejména náhrada účtvána dle aktuální hdinvé sazby práce Pskytvatele strávené při dstraňvání závady. Pskytvatel je pvinen zajistit nepřetržitý prvz Placené služby. Výjimku z tét pvinnsti tvří skutečnsti, které nejsu Pskytvatelem vlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší mci, havárie, výpadky veřejných telekmunikačních sítí apd.), neb úkny nezbytné pr zajištění chdu služeb Pskytvatele (např. údržba hardware, aktualizace sftware apd.). Pskytvatel je pvinen prvádět nepřetržitý mnitring prvzu na serveru a zajišťvat průběžně správu serveru pr ptimální prvz Placené služby. Pskytvatel je pvinen zabezpečvat Placenu službu před narušením prvzu Třetí stranu či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislsti na charakteru pskytnutých prgramvých prstředků. Pskytvatel je pvinen upzrnit Uživatele včas na skutečnst, kdy se blíží uplynutí dby, na kteru má Uživatel předplacenu Službu, a t frmu zprávy elektrnické pšty zaslané na kntaktní pskytnutý Uživatelem. Pskytvatel má práv zrušit pskytnutu Placenu službu Uživateli, který je v prdlení s platbu za Službu déle než 30 dnů. V případě zrušení Služby z důvdu neuhrazení služby Uživatelem, nedpvídá Pskytvatel za škdu vzniklu ztrátu dat Uživatele a ztrátu dstupnsti Placené služby. Prušením pvinnsti Pskytvatele zajistit nepřetržitý prvz služby není přerušení prvzu Placené služby vzniklé klnstmi, které nejsu Pskytvatelem vlivnitelné (např. dstávka el. energie, výpadek přípjnéh bdu k internetu, havárie, apd.) neb přerušení prvzu z důvdu systémvých zásahů Pskytvatele d prvzu serveru. Pskytvatel má práv jednstranně vylučit Uživatele z prvzu a tedy pzastavit pskytvání služeb v případech, kdy knáním Uživatele dchází neb by mhl djít k pškzení statních Uživatelů či Pskytvatele. Pskytvatel může v těcht případech vylučit Uživatele z prvzu i bez předchzíh upzrnění. Pskytvatel má práv jednstranně měnit funkce služby, aniž by byla narušena pdstata funkčnsti Placené služby či knzistentnst uživatelských dat. V případě bměny funkcí Placené služby uvede Pskytvatel ppis tét změny na Prtálu. 6. Zásady chvání uživatele: Uživatel nese dpvědnst za důsledky svých činů spjených s užíváním Služeb a suhlasí s tím, že služby nebude pužívat k žádným aktivitám, které jsu neb by mhly být v rzpru s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly pužívání služeb Pskytvatele a jeh právněnými zájmy, jakž i becně uznávanými zásadami pužívání služeb pskytvaných prstřednictvím sítě Internet. Uživatel je pvinen vždy respektvat práva Pskytvatele a Třetích sb, zejména při nakládání s daty, autrskými díly a jinými předměty práv duševníh vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: užívat kterukli Službu Pskytvatele v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, bez písemné dhdy kmerčně užívat kterékli Služby způsbem způsbilým pškdit Pskytvatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatnéh, či bezúplatnéh převdu jinému Uživateli,

5 získávat přihlašvací jména a/neb hesla jiných Uživatelů Služeb Pskytvatele i služeb a prduktů Třetích sb, zneužívat, blkvat, mdifikvat či jinak měnit jakukliv sučást Služby, neb se i jen pkusit narušit stabilitu, chd neb data Služeb, užívat svůj Uživatelský účet pr rzesílání nevyžádaných ů (tzv. spamů, haxů atd.), virů neb jinéh nelegálníh či btěžujícíh bsahu, vyvlat djem, že Uživatelem Služby je jiná právnická neb fyzická sba, než Uživatel, neb vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa vé schránky) mhu budit phršení či jsu v rzpru s mrálními neb etickými pravidly, pužívat Uživatelský Účet ke sdílení neb výměně dat prstřednictvím technlgie Peer T Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apd.), prušvat práva Pskytvatele neb Třetích sb jiným způsbem než je uveden v předchzích bdech, pkusit se jednat kterýmkli zde zakázaným způsbem. Uživateli se dále výslvně zakazuje předávat Pskytvateli (tj. umisťvat, nahrávat, dkazvat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména: prušuje práva duševníh vlastnictví (autrská práva, práva suvisející s právem autrským, průmyslvá práva apd.) jiných sb, vede k nekalsutěžnímu jednání, které je v rzpru s předpisy upravujícími sutěž v hspdářském styku neb se zvyklstmi sutěže, přičemž mhu pškdit dbru pvěst neb hrzit chd neb rzvj pdniku sutěžitele, bsahuje neprávněně užité chranné známky, bchdní jména a chráněná značení půvdu, k nimž přísluší výhradní práv Třetí sbě, neb jakékliv značení s ním zaměnitelné, bsahuje jakékli části, jež pdněcují neb směřují k neplnění pvinnsti ulžené záknem neb na základě zákna neb trestnému činu neb, neb schvalují trestný čin neb veřejně vychvalují pr trestný čin jeh pachatele, bsahuje jakékli části, jež svádí ke zneužívání návykvých neb živtu nebezpečných látek neb pdprují neb pdněcují zneužívání takvých látek, bsahují jakékli části, jež vyhržují jiným sbám neb skupině byvatelů usmrcením, ublížením na zdraví neb způsbením škdy velkéh rzsahu, bsahuje jakékli části, jež hanbí některý nárd, jeh jazyk, některu etnicku skupinu neb rasu, neb skupinu byvatel pr jejich plitické přesvědčení, vyznání neb prt, že jsu bez vyznání, bsahuje jakékli části, jež pdněcují k nenávisti k některému nárdu, etnické skupině, rase, nábženství, třídě neb jiné skupině sb neb k mezvání práv a svbd jejích příslušníků, bsahuje pplašnu zprávu, která je nepravdivá, bsahuje prngrafická díla, zvláště pak takvá, jež zbrazují dítě, neb v nichž se prjevuje násilí neb neúcta k člvěku, neb která zbrazují phlavní styk se zvířetem, umžňuje sbám mladším smnácti let přístup k jakýmkliv prngrafickým dílům, bsahuje nepravdivý údaj jiném, který je způsbilý značnu měru hrzit jeh vážnst u splubčanů, zejména pškdit jej v zaměstnání, narušit jeh rdinné vztahy neb způsbit mu jinu vážnu újmu, pdpruje neb prpagují hnutí, které prkazatelně směřuje k ptlačení práv a svbd člvěka neb hlásá nárdnstní, rasvu, nábžensku či třídní zášť neb zášť vůči jiné skupině sb, neb veřejně prjevují sympatie k těmt hnutím, ppírá, zpchybňuje, schvaluje neb se snaží spravedlnit nacistické neb kmunistické gencidium neb jiné zlčiny prti lidsksti, jsu v jakémkli jiném hledu v rzpru s dbrými mravy. 7. Sankce. V případě, že uživatel užívá kterukli Službu Pskytvatele v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, má Pskytvatel v suladu s těmit Pdmínkami práv kdykli, bez předchzíh upzrnění a bez jakéhkli nárku ze strany Uživatele uknčit či mezit pskytvání Služeb, smazat, dstranit neb jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, neb zrušit či zablkvat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědmí a suhlasí s tím, že prušení zákazů uvedených v těcht pdmínkách může vést ke shra uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelskéh účtu. IV. CENA SLUŽEB A PLATBA ZA SLUŽBY 1. Registrace Uživatele a využívání Bezplatných služeb Uživatelem není zpplatněn a je pskytván Pskytvatelem Uživatelům zdarma. 2. Pskytvání Placených služeb je zpplatněn dle aktuálníh ceníku zveřejněnéh na Prtálu.

6 V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Pskytvatel shrmažďuje a uchvává Uživatelem zadané Osbní údaje prstřednictvím elektrnických nsičů infrmací v databázi. Pskytvatel chrání Osbní údaje v maximální mžné míře pmcí mderních technlgií, aby tyt údaje zabezpečil před neprávněnými zásahy Třetích sb. Pskytvatel však nenese dpvědnst za případné neprávněné zásahy Třetích sb, v důsledku nichž tyt sby neprávněně získají přístup k Osbním údajům jedntlivých Uživatelů a/neb k jejich Uživatelským účtům a/neb k příslušné databázi Pskytvatele a tyt údaje neprávněně pužijí, využijí, zneužijí neb je zpřístupní třetím sbám. Uživatel prhlašuje, že si je vědm rizik pr něh vyplývajících z výše uvedených neprávněných zásahů Třetích sb. 2. Pskytvatel nebude bez předchzíh svlení Uživatele zpracvávat, sdílet, prdávat ani pužívat údaje Uživatele z jeh Osbních údajů služby registrace způsbem, který by byl v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. 3. Uživatel bere na vědmí, že Pskytvatel je právněn zpracvávat, shrmažďvat a sledvat Osbní údaje jedntlivých Uživatelů pr vlastní ptřeby (tj. za účelem pskytvání Služeb pdle těcht Všebecných smluvních pdmínek) a pr statistické účely. 4. Prvedením Registrace (tj. vyplněním registračníh frmuláře, zaškrtnutím plíčka a desláním vyplněnéh registračníh frmuláře) uděluje Uživatel v suladu se záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, v platném znění (dále jen ZOÚ ) suhlas se zpracváním Osbních údajů pskytnutých dle těcht Všebecných pdmínek Pskytvateli jak správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje suhlas s dalším marketingvým zpracváním Osbních údajů, zejména pr cílení reklamy Uživatelům Služeb. 5. Suhlas Uživatele se zpracváním Osbních údajů dle tht čl. V. VSP je dbrvlný. Uživatel je právněn kdykli p zalžení Uživatelskéh účtu tent suhlas písemně dvlat na adrese Pskytvatele. P dvlání suhlasu splečnst Pskytvatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelskéh účtu Uživatele zlikvidvány a sučasně zajistí, aby tyt údaje nebyly dále zpracvávány, či šířeny za účelem dalšíh pskytvání Služby. V takvém případě se na Uživatele nebudu vztahvat ta ustanvení Smluvních pdmínek, která jsu pdmíněna pskytnutím suhlasu. 6. Uživatel má d kamžiku zalžení Uživatelskéh účtu práv kdykliv pžádat Pskytvatele infrmaci zpracvávání svých Osbních údajů. V takvém případě Pskytvatel pskytne Uživateli infrmace v rzsahu stanveném ZOÚ. Pkud se Uživatel dmnívá, že Pskytvatel zpracvává jeh Osbní údaje v rzpru se ZOÚ, má práv pžádat Pskytvatele (neb Zpracvatele) vysvětlení neb pžadvat, aby Pskytvatel (neb Zpracvatel) dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Uživatel je dále právněn se brátit se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů. 7. Uživatel bere na vědmí, že Pskytvatel může být pvinen pskytnut Osbní údaje na základě zákna neb ke splnění své záknné pvinnsti (např. v rámci sudních či správních řízení). Pskytvatel je dále právněn, bude-li t nezbytné, zpřístupnit sbní údaje k chraně práv Pskytvatele neb k chraně sbní bezpečnsti Uživatelů neb Třetích sb. 8. Uživatel suhlasí s annymním užitím a/neb zveřejněním registračních a statistických údajů Pskytvatelem pr rzvj a prvz pskytvaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudu bsahvat Osbní údaje takvéh charakteru, které by mhly na základě jednh, či více těcht údajů, přím či nepřím identifikvat Uživatele neb které by umžnily jakékli Třetí sbě Uživatele kntaktvat. VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA 1. Uživatel tímt bere na vědmí a vyslvuje suhlas s tím, že v rámci Služeb mhu být zbrazvány reklamní a/neb prpagační sdělení (dále jen reklama ). Tat reklama se může týkat Obsahu Služeb, dtazů zadávaných prstřednictvím Služeb i jiných infrmací. Rzsah reklamy a způsb jejíh zbrazení určuje Pskytvatel a je právněn jej bez předchzíh upzrnění kdykli změnit. Reklama představuje Obsah Třetích sb, a Pskytvatel prt žádným způsbem nedpvídá za bsah reklamy. Pr vylučení pchybnstí strany výslvně prhlašují, že Pskytvatel nedpvídá za jakukli škdu vzniklu Uživateli, v důsledku existence, neúplnsti, nepřesnsti neb neaktuálnsti jakékli reklamy neb v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy neb prdejcem inzervanéh zbží neb služeb. 2. Uživatel tímt v suladu se záknem č. 480/2004 Sb. některých službách infrmační splečnsti a změně některých záknů (zákn některých službách infrmační splečnsti), v platném znění, suhlasí s tím, že

7 Pskytvatel je právněn zasílat Uživateli na vé adresy Uživatele uvedené při Registraci (neb její změně) bchdní sdělení, bsahující zejm. infrmace nvinkách Služeb a dalších prduktech a službách Pskytvatele. VII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 1. Služby pskytvané Pskytvatelem Uživateli jsu pskytvány tak jak jsu. Pskytvatel nepskytuje Uživateli žádné záruky hledně Služeb, Obsahu Pskytvatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky hledně funkčnsti a dstupnsti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budu dstupné nepřetržitě dvacet čtyři hdin denně, sedm dní v týdnu, Služby budu plně funkční p celu dbu dstupnsti Služeb, Služby budu pskytvány bez chyb, Obsah Pskytvatele či Obsah Třetích Osb je přesný či správný a neprušuje žádná práva Třetích sb. Výjimku z tht ustanvení tvří ustanveni III. Odst. 5 těcht Pdmínek, které specifikuje práva a pvinnsti při pskytvání a užívání placených služeb. 2. Uživatel prhlašuje, že bere na vědmí, že Pskytvatel nepskytuje hledně pskytvání Služeb žádné záruky, a že je prt pskytvání Služeb spjen s určitým rizikem a tt rizik akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené krky k tmu, aby v maximální mžné míře vylučil či mezil mžnst vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svjí straně v suvislsti s užíváním Služeb. Pskytvatel Uživateli nedpvídá za jakukli přímu či nepřímu újmu či škdu, která Uživateli vznikne v suvislsti s pužíváním Služeb, Obsahu Pskytvatele či Obsahu Třetích sb. Pskytvatel vůči Uživateli zejména nedpvídá za nefunkčnst, nedstupnst či špatnu dstupnst či funkčnst jakékliv Služby, nedručení u či dručení pškzenéh či neúplnéh u, nedeslání u či deslání pškzenéh či neúplnéh u, ztrátu, neulžení neb pškzení jakéhkliv Obsahu Uživatele, jakýkliv následek pskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů Uživateli při Registraci, jakýkliv následek prušení pvinnstí ze strany Uživatele hledně chrany Hesla a přístupvých údajů k Uživatelskému účtu, jakýkliv jiný následek pužívání Služeb, Pskytvatel i Uživatel prhlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dvlené kgentními ustanveními právních předpisů mezit dpvědnst Pskytvatele v suvislsti se Službami vůči Uživateli. Pskytvatel v suladu s ustanvením 3, 4 a 5 zákna č. 480/2004 Sb., některých službách infrmační splečnsti, v platném znění, zásadně nedpvídá za bsah Obsahu Uživatele. Uživatel se zavazuje dškdnit Pskytvatele za veškeru újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněnéh prušení ustanvení těcht Pdmínek Uživatelem. VIII. SOUHLAS S PODMÍNKAMI 1. Každý z Uživatelů je pvinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmit Pdmínkami a vyjádřit s nimi svůj suhlas. Suhlas lze vyjádřit buď přím kliknutím na tlačítk vyjadřující suhlas se zněním těcht Pdmínek neb fakticky tím, že Uživatel začne pužívat jakukli ze Služeb. Pkud Uživatel s těmit Pdmínkami nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb. 2. Změny a účinnst změn Pdmínek Pskytvatel je právněn kdykli jednstranně změnit bsah těcht Pdmínek. Změnu Pdmínek sdělí Pskytvatel Uživateli em a/neb zveřejněním na Prtálu. Jakékliv změny těcht Pdmínek nabývají účinnsti dnem určeným Pskytvatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli puze v případě, že Uživatel s takvu změnu prjeví suhlas. Za prjevení suhlasu ze strany Uživatele se pvažuje buď kliknutí na příslušné tlačítk vyjadřující suhlas se změnu Pdmínek neb pkračvání v pužívání služeb ze strany Uživatele i p datu určeném Pskytvatelem jak datum účinnsti změny Pdmínek. Pkud Uživatel se změnami Pdmínek nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb p datu určeném Pskytvatelem jak datum účinnsti změny Pdmínek. Pr vylučení pchybnstí strany prhlašují, že Uživatel, který se již v minulsti zaregistrval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnsti těcht Všebecných smluvních pdmínek a nadále na základě půvdní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšíh Uživatelem dle těcht Všebecných smluvních pdmínek a má se za t, že prvedl Registraci ve smyslu článku III. těcht Pdmínek.

8 IX. RŮZNÉ 1. Pskytvatel není dpvědný za Obsah Třetích sb zbrazvaný Uživatelům v rámci Služeb či pskytvaný Uživatelům v rámci Služeb, a t zejména za reklamní sdělení Třetích sb zbrazvaná v rámci Služeb a sftware Třetích sb nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Pskytvatel zejména nedpvídá za t, že Obsah Třetích sb nezasahuje d práv jiných sb. 2. Servery ani služby Třetích sb nejsu kntrlvány Pskytvatelem a Pskytvatel není dpvědný za bsah žádnéh ze serverů Třetích sb, ani za bsah žádnéh prpjení bsaženéh na stránkách Třetích sb, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích sb. Pskytvatel není dpvědný za žádnu frmu přensu přijatéh d jakéhkli serveru Třetích sb. Prpjení serverů Třetích sb se službami Pskytvatele neznamená, že by Pskytvatel schvalval bsah těcht serverů neb byl v jakémkli spjení s jejich prvzvateli. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Veškerá kmunikace mezi Pskytvatelem a Uživatelem může být uskutečňvána buď písemně (v případě Pskytvatele dručením na adresu sídla Pskytvatele a v případě Uživatele dručením na adresu uvedenu uživatelem při Registraci neb na adresu, kde se Uživatel zdržuje), em (v případě Pskytvatele dručením na vu adresu neb na vé adresy uvedené u jedntlivých Služeb a v případě Uživatele na vu adresu uvedenu při Registraci). Kmunikace ze strany Pskytvatele ve vztahu k jednmu či více Uživatelům může být Pskytvatelem uskutečněna rvněž frmu zveřejnění určitéh sdělení prstřednictvím Prtálu (například v případě známení změny těcht Pdmínek). Při pužití některéh ze shra uvedených způsbů kmunikace se má za t, že byla zachvána písemná frma. Ústní kmunikace mezi Pskytvatelem či Uživatelem se může uskutečňvat prstřednictvím telefnu neb prstřednictvím bdbných služeb umžňujících dálkvý přens hlasu. 2. Tyt Pdmínky jakž i veškeré právní vztahy vznikající či které v buducnu vzniknu mezi Pskytvatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v suvislsti se Službami se řídí právním řádem České republiky. 3. Veškeré spry vzniklé na základě těcht Pdmínek neb v suvislsti s nimi, neb které vzniknu v suvislsti se Službami, budu s knečnu platnstí rzhdnuty v bčanském sudním řízení becnými sudy České republiky. 4. Tyt Pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. 5. Pkud jakékliv ustanvení těcht Pdmínek je neb se stane neplatným neb nevymahatelným jak celek neb jeh část, je plně ddělitelným d statních ustanvení těcht Pdmínek a takvá neplatnst neb nevymahatelnst nebude mít žádný vliv na platnst a vymahatelnst jakýchkliv statních ustanvení těcht Pdmínek. Pskytvatel v takvém případě nahradí takvé neplatné neb nevymahatelné ustanvení jiným ustanvením, které bude v nejvyšší mžné míře dpvídat bsahu půvdníh ustanvení. 6. Tt znění Pdmínek nabývá účinnsti dne 16.dubna 2012.

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více