Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz"

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání služeb umístěných na Mysliveckém prtálu (dále jen Prtál ). Vztah Pskytvatele s Uživateli shra uvedených služeb se řídí těmit Všebecnými smluvními pdmínkami (dále rvněž VSP neb Pdmínky ), nestanví-li jinak zvláštní pdmínky pr užívání Služby neb technické pdmínky užívání Služby, které mhu být specifikvány v samstatných dkumentech. 2. Definice pjmů pužívaných v těcht bchdních pdmínkách: Pskytvatel - pskytvatelem je splečnst HF Biz s.r.., se sídlem Slvanská 21, Šumperk, PSČ , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Ostravě, ddíl C, vlžka Uživatel - uživatelem Služeb je každá sba, která v suladu s těmit pdmínkami prvedla Registraci neb každá sba, která se již v minulsti zaregistrvala pr využívání některé knkrétní Služby Pskytvatele a ve využívání Služeb i nadále pkračuje. Třetí sba - třetí sbu je jakýkli subjekt dlišný d Pskytvatele a Uživatele. Služby - službami se rzumí služby, prdukty, sftware, internetvé stránky a aplikace Pskytvatele pr Uživatele umístěné na Prtálu, pkud nejsu upraveny samstatnými pdmínkami. Užívání Služeb - užíváním služeb se rzumí veškeré činnsti Uživatele prváděné na Prtálu. Bezplatné služby jedná se Služby, které Pskytvatel pskytuje uživatelům bez nárku na finanční náhradu. Rzsah a frmu Bezplatných služeb je Pskytvatel kdykliv změnit bez předchzíh upzrnění. Placené služby jedná se Služby, které jsu v těcht pdmínkách, na Prtálu, na webu pskytvatele neb jakémkli dkumentu autrizvaném pskytvatelem značeny jak Placené služby Prtálu. Uživatel může Placené služby užívat puze p uhrazení smluvní platby. Obsah Služeb - suhrn Obsahu Pskytvatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích sb: Obsah Pskytvatele. Obsahem Pskytvatele se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace a díla (vč. děl autrských) zpracvané Pskytvatelem jak sučást Služeb, a t ve frmě funkčních částí prtálu a jeh bsahvé náplně. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace a díla (vč. děl autrských) zasílané Uživatelem v suvislsti s Užíváním Služeb jak texty, brázky, videa apd. Obsah Třetích sb. Obsahem Třetích sb se rzumí zejména veškeré materiály, infrmace, data a díla (vč. děl autrských) Třetích Osb zbrazvané v rámci Služeb. Uživatelský účet - vzniká úspěšnu Registrací a bsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jmén, zvlenu vu adresu, nastavení Služeb apd.). Aplikace samstatný SW celek, bsahující specializvanu funkcinalitu a data. Aplikace mhu být integrvány d Prtálu a přístupné ve frmě Služby (Webvá aplikace), neb mhu být k dispzici pr stažení a spuštění na lkálních pčítačích (Desktp aplikace). II. REGISTRACE UŽIVATELE 1. Pr Užívání Služeb je nezbytné prvedení Registrace. I v případě, že kterákli Služba pr její Užívání (i jen mezené) nevyžaduje prvedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. Uživatel je i v takvém případě pvinen se s těmit Pdmínkami seznámit a vyslvuje s těmit Pdmínkami suhlas zahájením Užívání Služeb. Pkud Uživatel s těmit Pdmínkami nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb. 2. Registrace se prvádí vyplněním a desláním registračníh frmuláře. Registrační frmulář je právněna vyplnit a deslat puze sba způsbilá k právním úknům, a t zejména s hledem na svůj věk. Osby mladší 15 let musí mít suhlas svéh záknnéh zástupce k využívání Služeb pskytvaných Prvzvatelem na internetvých stránkách a tent záknný zástupce musí být seznámen s bsahem těcht Všebecných pdmínek a musí s těmit Všebecnými pdmínkami suhlasit. 3. Při Registraci je Uživatel pvinen uvést správné a úplné údaje své sbě, které jsu značené za pvinné (dále jen Pvinné sbní údaje ). Bez pskytnutí Pvinných sbních údajů není mžné dknčit Registraci a Užívat Služby Pskytvatele. Ostatní údaje pskytuje Uživatel dbrvlně. Pskytnuté údaje může Uživatel kdykli dplnit, změnit či upravit. Pkud Uživatel uvede neúplné neb chybné pvinné registrační údaje

2 (především vu adresu), bere na vědmí a je srzuměn s tím, že nese plnu dpvědnst za případné škdy, které tak způsbí jiné sbě, jejíž údaje neprávněně při registraci uvedl, jakž i za škdy způsbené Prvzvateli. Prvzvatel nedpvídá za zneužití jakékliv vé adresy ani dalších údajů jinu sbu v rámci Registrace a využívání Služeb Prvzvatele. 4. Uživatel je srzuměn s tím, že některé z údajů pskytnutých při registraci mají pvahu sbních údajů ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Na tyt údaje se pužije ustanvení čl. V. níže. 5. Před dknčením Registrace je Uživatel pvinen seznámit se těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. Udělení suhlasu je nezbytnu pdmínku pr dknčení Registrace a Užívání Služeb. Suhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím plíčka Suhlasím s Všebecnými smluvními pdmínkami, které je umístěn v registračním frmuláři. 6. Okamžikem dknčení Registrace (tj. bdržením ptvrzení úspěšném dknčení Registrace) je zalžen smluvní vztah mezi Uživatelem a Pskytvatelem, který se řídí těmit Pdmínkami. Pr vylučení pchybnstí strany prhlašují, že prvedením Registrace Uživatel vyslvuje suhlas s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, výslvně akceptuje veškerá jejich ustanvení a zavazuje se ddržvat pravidla v nich stanvená. Tímt ujednáním není dtčena mžnst vzniku smluvníh vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchzí registrace. 7. Dknčením Registrace je Uživateli zalžen Uživatelský účet. Zadané registrační údaje jsu Uživateli přístupné v jeh Uživatelském Prfilu. 8. Pskytvatel je právněn kdykli v buducnu v suvislsti s pskytváním Služeb změnit rzsah Pvinných sbních údajů a vyžadvat sdělení dalších údajů Uživateli. Bez pskytnutí takvých dalších Pvinných sbních údajů nemhu být Služby užívány. V takvém případě je Pskytvatel právněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/neb neumžnit přístup k jedntlivým Službám, jejichž užívání je pdmíněn sdělením těcht dalších údajů. III. PRÁVA A POVINNOSTI 1. Uživatel vůči Pskytvateli prhlašuje a zaručuje, že je plně způsbilý k právním úknům, a t zejména s hledem na svůj věk. V případě, že je mladší 15 let, má suhlas svéh záknnéh zástupce, nebyl zbaven způsbilsti k právním úknům, jeh způsbilst k právním úknům nebyla mezena v rzsahu znemžňujícím mu vyslvení suhlasu s těmit Pdmínkami a užívání Služeb, veškeré údaje, které sbě při Registraci pskytl, jsu pravdivé, úplné, přesné a správné, pužíváním Služeb ze strany Uživatele za pdmínek uvedených v těcht Pdmínkách nedjde k prušení právních předpisů včetně předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika, se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmit pdmínkami, že těmt pdmínkám zcela rzumí a suhlasí s nimi, je si vědm skutečnsti, že v důsledku pzastavení či změny pskytvání Služeb může ztratit dčasně či trvale přístup k Obsahu, a t jak Obsahu Pskytvatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích sb. 2. Uživatel se, bez hledu na jiná ustanvení těcht Pdmínek, zavazuje, že: neprvede Registraci, pkud by jejím prvedením ze strany Uživatele dšl k prušení právních předpisů včetně předpisů jiných států, než je Česká republika, nebude pužívat Služby, pkud by jejich pužitím ze strany Uživatele dšl k prušení právních předpisů včetně předpisů jiných států, než je Česká republika, pkud je mu méně než 18 let, nebude pužívat Služby, u nichž je pdmínku pr užívání minimální věk 18 let, bude pužívat Služby puze k účelu, k němuž jsu určeny, pr přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rzhraní než rzhraní pskytnuté za tím účelem Pskytvatelem, zajistí důvěrnst veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pr přihlášení Uživatele a pr přístup ke Službám, zejména tyt identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí sbě, pkud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakukli Třetí sbu, kamžitě t sdělí Pskytvateli, se nebude v suvislsti s užíváním Služeb dpuštět žádnéh prtiprávníh či neetickéh jednání, nebude činit nic, c by narušval neb pškzval Služby (neb sítě a servery připjené ke Službám).

3 3. Obecné pdmínky užívání Služeb: Pskytvatel uděluje Uživateli nepřevditelnu a nevýhradní licenci k užití Služeb ( Předmět Licence ). Licence může být bezplatná neb placená v závislsti na charakteru pskytvaných Služeb. Licence je udělena puze v rzsahu služícímu k řádnému a bvyklému užití Služeb Pskytvatele, a t s mezeními uvedenými dále v těcht Pdmínkách. Krmě případů výslvně uvedených v těcht Pdmínkách Uživatel nesmí pzměnit či upravvat, kpírvat ani jinak rzmnžvat, distribuvat, sdělvat veřejnsti, jinak rzšiřvat, předávat, prnajmut, půjčvat, zbrazvat, prvádět, reprdukvat, publikvat, pskytvat pdlicence, převádět neb prdávat jakékli infrmace, riginál či rzmnženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet subrná, či dvzená díla. Uživatel není právněn využívat Služby k jakýmkli účelům dprujícím těmt Všebecným smluvním pdmínkám neb aplikvatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsbem, který by mhl snižvat hdntu díla, neb pškdit, znemžnit, přetížit neb zhršit funkci serverů prvzvaných Pskytvatelem, neb rušit pužívání těcht serverů neb Služeb Třetími sbami. Uživatel nesmí jakýmkli způsbem získávat ani se pkušet získávat jakékli rzmnženiny díla (ani pr sbní ptřebu), jakékli materiály či infrmace týkající se Služeb, které nejsu neb nebyly veřejně zpřístupněny neb pskytnuty prstřednictvím serverů prvzvaných Pskytvatelem. V případě, že Uživatel užívá Obsah pskytvaný Třetími sbami, je pvinen seznámit se s pdmínkami užití stanvenými Třetími sbami a tyt pdmínky ddržvat. Uživatel bere na vědmí, že na základě těcht Všebecných smluvních pdmínek není právněn užívat bchdní firmu Pskytvatele, jeh chranné známky, lga, dménvá jména ani žádná jiná značení a bchdní prvky Pskytvatele. Pkud Uživatel v suvislsti s využíváním Služby předá Pskytvateli své texty, brázky, videa, autrská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen Předmět Licence Pskytvateli ), bezplatně, výslvně a dbrvlně tím pskytuje Pskytvateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsbům užití Předmětu Licence Pskytvateli. Předmětem Licence Pskytvateli se rzumí dkument, infrmace neb jiná data, která Uživatel dešle neb jinak přenese prstřednictvím Služby na webvé stránky jakéhkli serveru, jehž prstřednictvím Uživatelé využívají kterukli Službu Pskytvatele. Uživatel vůči Pskytvateli prhlašuje a zaručuje, že je právněn Pskytvateli pskytnut Licenci k Předmětu licence dle těcht Pdmínek a že pskytnutím takvé licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Pskytvatele nedjde k prušení práv třetích sb. Pskytvatel je právněn všemi způsby v nemezeném rzsahu pužívat, pzměnit a upravvat, kpírvat, distribuvat, předávat a jiným způsbem Předmět Licence Pskytvateli sdělvat veřejnsti, či jinak je rzšiřvat, zbrazvat, prvádět, reprdukvat, publikvat, či jinak je zveřejňvat, pskytvat tat právnění a udělvat pdlicence k Předmětu Licence Pskytvateli Třetím sbám, a vytvářet z nich subrná, či dvzená díla. Pskytvatel není pvinen Předmětu Licence Pskytvateli jakkli užívat a je právněn Předmět Licence Pskytvateli kdykli na základě vlastníh uvážení dstranit ze serverů prvzvaných Pskytvatelem. Uživatel se zavazuje ddržvat při předávání jakéhkli Obsahu Uživatele Pskytvateli pvinnsti uvedené v těcht Pdmínkách. Předávání jakéhkli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názrů neb připmínek Pskytvali Uživatelem je dbrvlné a za pskytnutí licence nenáleží Uživateli úplata. 4. Pdmínky pskytvání a užívání Bezplatných služeb: Pskytvatel je právněn kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele uknčit, pzastavit neb mezit pskytvání jakékli Bezplatné služby či jakkli změnit způsb pskytvání jakékli Bezplatné služby, a t ve vztahu ke všem Uživatelům neb puze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele, a t včetně smazání, dstranění neb znepřístupnění Obsahu Uživatele. Pskytvatel je právněn kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti tmt předem infrmvat Uživatele zrušit či zablkvat Uživatelský účet Uživatele. 5. Pdmínky pskytvání a užívání Placených služeb: Smluvní vztah pr pskytvání Placených služeb vzniká na základě samstatné smluvy neb na základě bjednávky Uživatele, pkud tat bjednávka byla Pskytvatelem ptvrzena a sjednaná cena Placené služby byla Uživatelem uhrazena. Uživatel je právněn užívat Placenu službu puze způsbem a v rzsahu stanveném samstatnu smluvu neb jiným dkumentem Pskytvatele, který způsb a rzsah užívání

4 služby upřesňuje. Tyt dkumenty jsu VSP nadřazeny. Ve všech případech, které nejsu těmit dkumenty specifikvány, je Uživatel pvinen řídit se pdmínkami VSP. Placenu službu může Uživatel využít puze k účelu, za kterým je služba pskytvána. Uživatel nesmí využívat služby takvým způsbem, který by vedl k prušení práva Pskytvatele, Třetích stran neb by mhl zapříčinit znevýhdnění statních Uživatelů. Uživatel nesmí využívat pskytnuté prstředky ani takvým způsbem, kterým by získal neprávněné zvýhdnění prti statním Uživatelům, neb takvým způsbem, který by mhl vést k prušení neb pškzení jakékliv Služby Prtálu. Za závažné prušení pvinnstí Uživatele je pvažván zejména pkus narušení bezpečnsti a nepřetržitsti prvzu služby. Uživatel je pvinen pskytnut pravdivé kntaktní údaje a udržvat je aktuální pr účely kmunikace s Pskytvatelem. Uživatel je pvinen chránit pskytnutá přístupvá jména a přístupvá hesla k zřízeným službám před zneužitím Třetí stranu. Uživatel se zavazuje neprdleně infrmvat Pskytvatele služby na zjištěnu technicku neb bezpečnstní závadu prvzu služby em zaslaným na adresu Uživatel dpvídá za veškeru úmyslnu i neúmyslnu škdu způsbenu při užívání pskytnuté Služby. Pskytvatel je právněn žádat p Uživateli náhradu škdy způsbenu Uživatelem a ušlý zisk. Náhradu škdy se rzumí zejména čas vynalžený Pskytvatelem pr dstranění závadnéh stavu, vznikléh neprávněným neb nedbrným užíváním prstředků serveru Uživatelem, škda vzniklá na prvzu serveru, škda vzniklá Třetím stranám a zejména statním Uživatelům, škda vzniklá zastavením prvzu serveru atd. Náhradu ušléh zisku se rzumí zejména náhrada účtvána dle aktuální hdinvé sazby práce Pskytvatele strávené při dstraňvání závady. Pskytvatel je pvinen zajistit nepřetržitý prvz Placené služby. Výjimku z tét pvinnsti tvří skutečnsti, které nejsu Pskytvatelem vlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší mci, havárie, výpadky veřejných telekmunikačních sítí apd.), neb úkny nezbytné pr zajištění chdu služeb Pskytvatele (např. údržba hardware, aktualizace sftware apd.). Pskytvatel je pvinen prvádět nepřetržitý mnitring prvzu na serveru a zajišťvat průběžně správu serveru pr ptimální prvz Placené služby. Pskytvatel je pvinen zabezpečvat Placenu službu před narušením prvzu Třetí stranu či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislsti na charakteru pskytnutých prgramvých prstředků. Pskytvatel je pvinen upzrnit Uživatele včas na skutečnst, kdy se blíží uplynutí dby, na kteru má Uživatel předplacenu Službu, a t frmu zprávy elektrnické pšty zaslané na kntaktní pskytnutý Uživatelem. Pskytvatel má práv zrušit pskytnutu Placenu službu Uživateli, který je v prdlení s platbu za Službu déle než 30 dnů. V případě zrušení Služby z důvdu neuhrazení služby Uživatelem, nedpvídá Pskytvatel za škdu vzniklu ztrátu dat Uživatele a ztrátu dstupnsti Placené služby. Prušením pvinnsti Pskytvatele zajistit nepřetržitý prvz služby není přerušení prvzu Placené služby vzniklé klnstmi, které nejsu Pskytvatelem vlivnitelné (např. dstávka el. energie, výpadek přípjnéh bdu k internetu, havárie, apd.) neb přerušení prvzu z důvdu systémvých zásahů Pskytvatele d prvzu serveru. Pskytvatel má práv jednstranně vylučit Uživatele z prvzu a tedy pzastavit pskytvání služeb v případech, kdy knáním Uživatele dchází neb by mhl djít k pškzení statních Uživatelů či Pskytvatele. Pskytvatel může v těcht případech vylučit Uživatele z prvzu i bez předchzíh upzrnění. Pskytvatel má práv jednstranně měnit funkce služby, aniž by byla narušena pdstata funkčnsti Placené služby či knzistentnst uživatelských dat. V případě bměny funkcí Placené služby uvede Pskytvatel ppis tét změny na Prtálu. 6. Zásady chvání uživatele: Uživatel nese dpvědnst za důsledky svých činů spjených s užíváním Služeb a suhlasí s tím, že služby nebude pužívat k žádným aktivitám, které jsu neb by mhly být v rzpru s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly pužívání služeb Pskytvatele a jeh právněnými zájmy, jakž i becně uznávanými zásadami pužívání služeb pskytvaných prstřednictvím sítě Internet. Uživatel je pvinen vždy respektvat práva Pskytvatele a Třetích sb, zejména při nakládání s daty, autrskými díly a jinými předměty práv duševníh vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: užívat kterukli Službu Pskytvatele v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, bez písemné dhdy kmerčně užívat kterékli Služby způsbem způsbilým pškdit Pskytvatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatnéh, či bezúplatnéh převdu jinému Uživateli,

5 získávat přihlašvací jména a/neb hesla jiných Uživatelů Služeb Pskytvatele i služeb a prduktů Třetích sb, zneužívat, blkvat, mdifikvat či jinak měnit jakukliv sučást Služby, neb se i jen pkusit narušit stabilitu, chd neb data Služeb, užívat svůj Uživatelský účet pr rzesílání nevyžádaných ů (tzv. spamů, haxů atd.), virů neb jinéh nelegálníh či btěžujícíh bsahu, vyvlat djem, že Uživatelem Služby je jiná právnická neb fyzická sba, než Uživatel, neb vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa vé schránky) mhu budit phršení či jsu v rzpru s mrálními neb etickými pravidly, pužívat Uživatelský Účet ke sdílení neb výměně dat prstřednictvím technlgie Peer T Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apd.), prušvat práva Pskytvatele neb Třetích sb jiným způsbem než je uveden v předchzích bdech, pkusit se jednat kterýmkli zde zakázaným způsbem. Uživateli se dále výslvně zakazuje předávat Pskytvateli (tj. umisťvat, nahrávat, dkazvat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména: prušuje práva duševníh vlastnictví (autrská práva, práva suvisející s právem autrským, průmyslvá práva apd.) jiných sb, vede k nekalsutěžnímu jednání, které je v rzpru s předpisy upravujícími sutěž v hspdářském styku neb se zvyklstmi sutěže, přičemž mhu pškdit dbru pvěst neb hrzit chd neb rzvj pdniku sutěžitele, bsahuje neprávněně užité chranné známky, bchdní jména a chráněná značení půvdu, k nimž přísluší výhradní práv Třetí sbě, neb jakékliv značení s ním zaměnitelné, bsahuje jakékli části, jež pdněcují neb směřují k neplnění pvinnsti ulžené záknem neb na základě zákna neb trestnému činu neb, neb schvalují trestný čin neb veřejně vychvalují pr trestný čin jeh pachatele, bsahuje jakékli části, jež svádí ke zneužívání návykvých neb živtu nebezpečných látek neb pdprují neb pdněcují zneužívání takvých látek, bsahují jakékli části, jež vyhržují jiným sbám neb skupině byvatelů usmrcením, ublížením na zdraví neb způsbením škdy velkéh rzsahu, bsahuje jakékli části, jež hanbí některý nárd, jeh jazyk, některu etnicku skupinu neb rasu, neb skupinu byvatel pr jejich plitické přesvědčení, vyznání neb prt, že jsu bez vyznání, bsahuje jakékli části, jež pdněcují k nenávisti k některému nárdu, etnické skupině, rase, nábženství, třídě neb jiné skupině sb neb k mezvání práv a svbd jejích příslušníků, bsahuje pplašnu zprávu, která je nepravdivá, bsahuje prngrafická díla, zvláště pak takvá, jež zbrazují dítě, neb v nichž se prjevuje násilí neb neúcta k člvěku, neb která zbrazují phlavní styk se zvířetem, umžňuje sbám mladším smnácti let přístup k jakýmkliv prngrafickým dílům, bsahuje nepravdivý údaj jiném, který je způsbilý značnu měru hrzit jeh vážnst u splubčanů, zejména pškdit jej v zaměstnání, narušit jeh rdinné vztahy neb způsbit mu jinu vážnu újmu, pdpruje neb prpagují hnutí, které prkazatelně směřuje k ptlačení práv a svbd člvěka neb hlásá nárdnstní, rasvu, nábžensku či třídní zášť neb zášť vůči jiné skupině sb, neb veřejně prjevují sympatie k těmt hnutím, ppírá, zpchybňuje, schvaluje neb se snaží spravedlnit nacistické neb kmunistické gencidium neb jiné zlčiny prti lidsksti, jsu v jakémkli jiném hledu v rzpru s dbrými mravy. 7. Sankce. V případě, že uživatel užívá kterukli Službu Pskytvatele v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami, má Pskytvatel v suladu s těmit Pdmínkami práv kdykli, bez předchzíh upzrnění a bez jakéhkli nárku ze strany Uživatele uknčit či mezit pskytvání Služeb, smazat, dstranit neb jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, neb zrušit či zablkvat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědmí a suhlasí s tím, že prušení zákazů uvedených v těcht pdmínkách může vést ke shra uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelskéh účtu. IV. CENA SLUŽEB A PLATBA ZA SLUŽBY 1. Registrace Uživatele a využívání Bezplatných služeb Uživatelem není zpplatněn a je pskytván Pskytvatelem Uživatelům zdarma. 2. Pskytvání Placených služeb je zpplatněn dle aktuálníh ceníku zveřejněnéh na Prtálu.

6 V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Pskytvatel shrmažďuje a uchvává Uživatelem zadané Osbní údaje prstřednictvím elektrnických nsičů infrmací v databázi. Pskytvatel chrání Osbní údaje v maximální mžné míře pmcí mderních technlgií, aby tyt údaje zabezpečil před neprávněnými zásahy Třetích sb. Pskytvatel však nenese dpvědnst za případné neprávněné zásahy Třetích sb, v důsledku nichž tyt sby neprávněně získají přístup k Osbním údajům jedntlivých Uživatelů a/neb k jejich Uživatelským účtům a/neb k příslušné databázi Pskytvatele a tyt údaje neprávněně pužijí, využijí, zneužijí neb je zpřístupní třetím sbám. Uživatel prhlašuje, že si je vědm rizik pr něh vyplývajících z výše uvedených neprávněných zásahů Třetích sb. 2. Pskytvatel nebude bez předchzíh svlení Uživatele zpracvávat, sdílet, prdávat ani pužívat údaje Uživatele z jeh Osbních údajů služby registrace způsbem, který by byl v rzpru s těmit Všebecnými smluvními pdmínkami. 3. Uživatel bere na vědmí, že Pskytvatel je právněn zpracvávat, shrmažďvat a sledvat Osbní údaje jedntlivých Uživatelů pr vlastní ptřeby (tj. za účelem pskytvání Služeb pdle těcht Všebecných smluvních pdmínek) a pr statistické účely. 4. Prvedením Registrace (tj. vyplněním registračníh frmuláře, zaškrtnutím plíčka a desláním vyplněnéh registračníh frmuláře) uděluje Uživatel v suladu se záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, v platném znění (dále jen ZOÚ ) suhlas se zpracváním Osbních údajů pskytnutých dle těcht Všebecných pdmínek Pskytvateli jak správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje suhlas s dalším marketingvým zpracváním Osbních údajů, zejména pr cílení reklamy Uživatelům Služeb. 5. Suhlas Uživatele se zpracváním Osbních údajů dle tht čl. V. VSP je dbrvlný. Uživatel je právněn kdykli p zalžení Uživatelskéh účtu tent suhlas písemně dvlat na adrese Pskytvatele. P dvlání suhlasu splečnst Pskytvatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelskéh účtu Uživatele zlikvidvány a sučasně zajistí, aby tyt údaje nebyly dále zpracvávány, či šířeny za účelem dalšíh pskytvání Služby. V takvém případě se na Uživatele nebudu vztahvat ta ustanvení Smluvních pdmínek, která jsu pdmíněna pskytnutím suhlasu. 6. Uživatel má d kamžiku zalžení Uživatelskéh účtu práv kdykliv pžádat Pskytvatele infrmaci zpracvávání svých Osbních údajů. V takvém případě Pskytvatel pskytne Uživateli infrmace v rzsahu stanveném ZOÚ. Pkud se Uživatel dmnívá, že Pskytvatel zpracvává jeh Osbní údaje v rzpru se ZOÚ, má práv pžádat Pskytvatele (neb Zpracvatele) vysvětlení neb pžadvat, aby Pskytvatel (neb Zpracvatel) dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Uživatel je dále právněn se brátit se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů. 7. Uživatel bere na vědmí, že Pskytvatel může být pvinen pskytnut Osbní údaje na základě zákna neb ke splnění své záknné pvinnsti (např. v rámci sudních či správních řízení). Pskytvatel je dále právněn, bude-li t nezbytné, zpřístupnit sbní údaje k chraně práv Pskytvatele neb k chraně sbní bezpečnsti Uživatelů neb Třetích sb. 8. Uživatel suhlasí s annymním užitím a/neb zveřejněním registračních a statistických údajů Pskytvatelem pr rzvj a prvz pskytvaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudu bsahvat Osbní údaje takvéh charakteru, které by mhly na základě jednh, či více těcht údajů, přím či nepřím identifikvat Uživatele neb které by umžnily jakékli Třetí sbě Uživatele kntaktvat. VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA 1. Uživatel tímt bere na vědmí a vyslvuje suhlas s tím, že v rámci Služeb mhu být zbrazvány reklamní a/neb prpagační sdělení (dále jen reklama ). Tat reklama se může týkat Obsahu Služeb, dtazů zadávaných prstřednictvím Služeb i jiných infrmací. Rzsah reklamy a způsb jejíh zbrazení určuje Pskytvatel a je právněn jej bez předchzíh upzrnění kdykli změnit. Reklama představuje Obsah Třetích sb, a Pskytvatel prt žádným způsbem nedpvídá za bsah reklamy. Pr vylučení pchybnstí strany výslvně prhlašují, že Pskytvatel nedpvídá za jakukli škdu vzniklu Uživateli, v důsledku existence, neúplnsti, nepřesnsti neb neaktuálnsti jakékli reklamy neb v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy neb prdejcem inzervanéh zbží neb služeb. 2. Uživatel tímt v suladu se záknem č. 480/2004 Sb. některých službách infrmační splečnsti a změně některých záknů (zákn některých službách infrmační splečnsti), v platném znění, suhlasí s tím, že

7 Pskytvatel je právněn zasílat Uživateli na vé adresy Uživatele uvedené při Registraci (neb její změně) bchdní sdělení, bsahující zejm. infrmace nvinkách Služeb a dalších prduktech a službách Pskytvatele. VII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 1. Služby pskytvané Pskytvatelem Uživateli jsu pskytvány tak jak jsu. Pskytvatel nepskytuje Uživateli žádné záruky hledně Služeb, Obsahu Pskytvatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky hledně funkčnsti a dstupnsti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budu dstupné nepřetržitě dvacet čtyři hdin denně, sedm dní v týdnu, Služby budu plně funkční p celu dbu dstupnsti Služeb, Služby budu pskytvány bez chyb, Obsah Pskytvatele či Obsah Třetích Osb je přesný či správný a neprušuje žádná práva Třetích sb. Výjimku z tht ustanvení tvří ustanveni III. Odst. 5 těcht Pdmínek, které specifikuje práva a pvinnsti při pskytvání a užívání placených služeb. 2. Uživatel prhlašuje, že bere na vědmí, že Pskytvatel nepskytuje hledně pskytvání Služeb žádné záruky, a že je prt pskytvání Služeb spjen s určitým rizikem a tt rizik akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené krky k tmu, aby v maximální mžné míře vylučil či mezil mžnst vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svjí straně v suvislsti s užíváním Služeb. Pskytvatel Uživateli nedpvídá za jakukli přímu či nepřímu újmu či škdu, která Uživateli vznikne v suvislsti s pužíváním Služeb, Obsahu Pskytvatele či Obsahu Třetích sb. Pskytvatel vůči Uživateli zejména nedpvídá za nefunkčnst, nedstupnst či špatnu dstupnst či funkčnst jakékliv Služby, nedručení u či dručení pškzenéh či neúplnéh u, nedeslání u či deslání pškzenéh či neúplnéh u, ztrátu, neulžení neb pškzení jakéhkliv Obsahu Uživatele, jakýkliv následek pskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů Uživateli při Registraci, jakýkliv následek prušení pvinnstí ze strany Uživatele hledně chrany Hesla a přístupvých údajů k Uživatelskému účtu, jakýkliv jiný následek pužívání Služeb, Pskytvatel i Uživatel prhlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dvlené kgentními ustanveními právních předpisů mezit dpvědnst Pskytvatele v suvislsti se Službami vůči Uživateli. Pskytvatel v suladu s ustanvením 3, 4 a 5 zákna č. 480/2004 Sb., některých službách infrmační splečnsti, v platném znění, zásadně nedpvídá za bsah Obsahu Uživatele. Uživatel se zavazuje dškdnit Pskytvatele za veškeru újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněnéh prušení ustanvení těcht Pdmínek Uživatelem. VIII. SOUHLAS S PODMÍNKAMI 1. Každý z Uživatelů je pvinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmit Pdmínkami a vyjádřit s nimi svůj suhlas. Suhlas lze vyjádřit buď přím kliknutím na tlačítk vyjadřující suhlas se zněním těcht Pdmínek neb fakticky tím, že Uživatel začne pužívat jakukli ze Služeb. Pkud Uživatel s těmit Pdmínkami nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb. 2. Změny a účinnst změn Pdmínek Pskytvatel je právněn kdykli jednstranně změnit bsah těcht Pdmínek. Změnu Pdmínek sdělí Pskytvatel Uživateli em a/neb zveřejněním na Prtálu. Jakékliv změny těcht Pdmínek nabývají účinnsti dnem určeným Pskytvatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli puze v případě, že Uživatel s takvu změnu prjeví suhlas. Za prjevení suhlasu ze strany Uživatele se pvažuje buď kliknutí na příslušné tlačítk vyjadřující suhlas se změnu Pdmínek neb pkračvání v pužívání služeb ze strany Uživatele i p datu určeném Pskytvatelem jak datum účinnsti změny Pdmínek. Pkud Uživatel se změnami Pdmínek nesuhlasí, je pvinen zdržet se užívání Služeb p datu určeném Pskytvatelem jak datum účinnsti změny Pdmínek. Pr vylučení pchybnstí strany prhlašují, že Uživatel, který se již v minulsti zaregistrval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnsti těcht Všebecných smluvních pdmínek a nadále na základě půvdní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšíh Uživatelem dle těcht Všebecných smluvních pdmínek a má se za t, že prvedl Registraci ve smyslu článku III. těcht Pdmínek.

8 IX. RŮZNÉ 1. Pskytvatel není dpvědný za Obsah Třetích sb zbrazvaný Uživatelům v rámci Služeb či pskytvaný Uživatelům v rámci Služeb, a t zejména za reklamní sdělení Třetích sb zbrazvaná v rámci Služeb a sftware Třetích sb nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Pskytvatel zejména nedpvídá za t, že Obsah Třetích sb nezasahuje d práv jiných sb. 2. Servery ani služby Třetích sb nejsu kntrlvány Pskytvatelem a Pskytvatel není dpvědný za bsah žádnéh ze serverů Třetích sb, ani za bsah žádnéh prpjení bsaženéh na stránkách Třetích sb, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích sb. Pskytvatel není dpvědný za žádnu frmu přensu přijatéh d jakéhkli serveru Třetích sb. Prpjení serverů Třetích sb se službami Pskytvatele neznamená, že by Pskytvatel schvalval bsah těcht serverů neb byl v jakémkli spjení s jejich prvzvateli. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Veškerá kmunikace mezi Pskytvatelem a Uživatelem může být uskutečňvána buď písemně (v případě Pskytvatele dručením na adresu sídla Pskytvatele a v případě Uživatele dručením na adresu uvedenu uživatelem při Registraci neb na adresu, kde se Uživatel zdržuje), em (v případě Pskytvatele dručením na vu adresu neb na vé adresy uvedené u jedntlivých Služeb a v případě Uživatele na vu adresu uvedenu při Registraci). Kmunikace ze strany Pskytvatele ve vztahu k jednmu či více Uživatelům může být Pskytvatelem uskutečněna rvněž frmu zveřejnění určitéh sdělení prstřednictvím Prtálu (například v případě známení změny těcht Pdmínek). Při pužití některéh ze shra uvedených způsbů kmunikace se má za t, že byla zachvána písemná frma. Ústní kmunikace mezi Pskytvatelem či Uživatelem se může uskutečňvat prstřednictvím telefnu neb prstřednictvím bdbných služeb umžňujících dálkvý přens hlasu. 2. Tyt Pdmínky jakž i veškeré právní vztahy vznikající či které v buducnu vzniknu mezi Pskytvatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v suvislsti se Službami se řídí právním řádem České republiky. 3. Veškeré spry vzniklé na základě těcht Pdmínek neb v suvislsti s nimi, neb které vzniknu v suvislsti se Službami, budu s knečnu platnstí rzhdnuty v bčanském sudním řízení becnými sudy České republiky. 4. Tyt Pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. 5. Pkud jakékliv ustanvení těcht Pdmínek je neb se stane neplatným neb nevymahatelným jak celek neb jeh část, je plně ddělitelným d statních ustanvení těcht Pdmínek a takvá neplatnst neb nevymahatelnst nebude mít žádný vliv na platnst a vymahatelnst jakýchkliv statních ustanvení těcht Pdmínek. Pskytvatel v takvém případě nahradí takvé neplatné neb nevymahatelné ustanvení jiným ustanvením, které bude v nejvyšší mžné míře dpvídat bsahu půvdníh ustanvení. 6. Tt znění Pdmínek nabývá účinnsti dne 16.dubna 2012.

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více