Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )"

Transkript

1 Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů k vytvoření, odesílání, správě a vedení ové marketingové kampaně (dále jen služba ). 1.2 Poskytovatelem služby je COFR s.r.o., IČ se sídlem Jana Přibíka 952, Praha 9, (dále jen poskytovatel ). 1.3 Uživatelem služby je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala v souladu s těmito smluvními podmínkami na webových stránkách (dále jen uživatel ). Pokud je uživatelem fyzická osoba, musí mít plnou způsobilostí k právním úkonům. 1.4 Poskytovatel poskytuje službu uživateli za níže uvedených podmínek na webovém serveru 1.5 Předmětem služby se rozumí souhrn předmětu poskytovatele a předmětu uživatele (dále jen předmět služby ). 1.6 Předmět poskytovatele tvoří především veškeré materiály, informace a díla (včetně autorských děl), která předkládá poskytovatel jako součást služby a která vytvářejí funkční rámec služby, její formu a obsah (dále jen předmět poskytovatele ). 1.7 Předmět uživatele tvoří především veškeré materiály, informace a díla (včetně autorských děl), které uživatel v souvislosti s užíváním služby zasílá jako texty, obrázky, videa apod.. (dále jen předmět uživatele ) Pokud se jedná o díla třetích osob, uživatel odpovídá za dodržení práv těchto třetích osob (zejména práv autorských) ke zveřejňovaným či používaným dílům. II. Podmínky poskytování služby 2.1 Podmínkou pro využívání služby je, aby se uživatel registroval na webových stránkách Registrace uživatele je dále upravena v čl. 3 těchto smluvních podmínek. Na základě úspěšné a dokončené registrace je uživateli vytvořen uživatelský účet, který obsahuje parametry užívání služby (např. uživatelské jméno, uživatelem uvedenou ovou adresu, nastavení služby apod.) a služba bude uživateli zprovozněna. 2.2 Dnem úspěšné a dokončené registrace je uzavřena smlouva o poskytování služby mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen smlouva ). Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení této smlouvy je upraveno v čl. VI. těchto smluvních podmínek. 2.3 Poskytovatel uděluje uživateli licenci ke službě, předmětu poskytovatele, software a jiným autorským dílům poskytovatele (dále jen předmět licence ). Tato licence k užití předmětu licence je nepřevoditelná, nevýhradní a geograficky neomezená (dále jen licence ). Poskytovatel uděluje uživateli licenci k předmětu licence pouze v rozsahu sloužícímu k jeho řádnému a obvyklému užití, a to s omezeními uvedenými v čl. 2.4 a 2.5 těchto smluvních podmínek.

2 2.4 S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto smluvních podmínkách uživatel nesmí upravovat či pozměňovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet o získávání jakékoli rozmnoženiny díla, materiálů a informací, které se týkají služby a které nebyly poskytovatelem zpřístupněny veřejnosti nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. 2.5 Uživatel není oprávněn využívat službu k jakýmkoliv účelům, které odporují těmto smluvním podmínkám nebo právním předpisům. Uživatel nesmí využívat službu způsobem, který by mohl snižovat hodnotu předmětu poskytovatele. Uživatel dále nesmí využívat službu způsobem, který by mohl poškodit, přetížit, zhoršit či znemožnit funkci serverů provozovaných poskytovatelem a rušit používání těchto serverů nebo služby třetími osobami. 2.6 Za obsah dat (informací) uložených na serveru nebo přenesených po datových linkách k serveru odpovídá výhradně uživatel. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodních sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam). Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl spotřebitelů. Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry. 2.7 Poskytovatel neodpovídá za obsah předmětu uživatele, s výjimkou případů stanovených v 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS ). 2.8 Uživatel není oprávněn na základě těchto smluvních podmínek užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele. 2.9 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru. Poskytovatel je však povinen vyvinut maximální úsilí, aby byla služba v nejkratší možné době zprovozněna. Pokud se jedná o výpadek serveru delší než 2 hod, je poskytovatel povinen o tomto informovat uživatele em Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přerušit službu z důvodu plánovaných odstávek serveru poskytovatele kvůli údržbě tohoto serveru (dále jen odstávka ), a to za následujících podmínek: a) odstávka bude vždy předem zveřejněna na serveru poskytovatele nebo předem oznámena uživateli em; b) odstávka bude provedena vždy v nočních hodinách, tj. v době mezi a hod., pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody; c) odstávka bude provedena maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle než 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody; d) pokud dojde k překročení časů a lhůt uvedených v čl 2.11 těchto smluvních podmínek ze strany poskytovatele, platí pro poskytovatele sankční podmínky uvedené v čl. IX. těchto smluvních podmínek Uživatel bere na vědomí, že v důsledku omezení nebo přerušení služby v souladu s čl může dočasně ztratit přístup k předmětu služby.

3 III. Registrace uživatele 3.1 Uživatel se registruje vyplněním a odesláním registračního formuláře na webovém serveru Při registraci uživatel potvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a že s těmito souhlasí, a to zaškrtnutím políčka ANO, souhlasím se Smluvními podmínkami poskytování a užívání služby DirectMailer, jejichž obsah je mi znám. 3.2 Úspěšná a dokončená registrace je provedena odesláním vyplněného registračního formuláře uživatelem a doručením potvrzení o registraci poskytovatelem na ovou adresu uvedenou uživatelem v registračním formuláři. 3.3 Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Uživatel má povinnost tyto údaje aktualizovat dle platného stavu. 3.4 Uživatel má právo údaje o své osobě, které uvedl v registračním formuláři, v průběhu užívání služby měnit či doplňovat. 3.5 Poskytovatel má právo kdykoliv v budoucnu změnit rozsah uživatelem povinně poskytovaných osobních údajů v souvislosti s poskytování služby, popř. vyžadovat sdělení dalších dodatečných údajů o uživateli v případě, že toto bude vyžadováno v souvislosti s udělenou licencí na využívání služby nebo ze zákonem stanovených důvodů. 3.6 Poskytovatel může pozastavit poskytování služby uživateli do doby, než mu uživatel poskytne další dodatečné údaje o své osobě v souladu s čl. 3.5 těchto smluvních podmínek. IV. Práva a povinnosti poskytovatele 4.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, umožňujícími bezproblémový chod služby. 4.2 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, který je nezbytný k používání služby. 4.3 Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý předmět uživatele 1x denně. 4.4 Provozovatel odpovídá za řádný provoz, kontrolu a údržbu zařízení určeného k poskytování služby. Provozovatel neodpovídá za vnik poruch, závad nebo nefunkčnosti v případech, kdy k těmto stavům došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení uživatele či jiné osoby, které uživatel umožnil ke službě přístup. Za poruchu ve smyslu této smlouvy se považuje pouze taková porucha na zařízení, která způsobí přerušení dodávky poskytnutých služby nebo takovou změnu parametrů služby, která se projeví prokazatelným znehodnocením služby. 4.5 Provozovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při zásahu vyšší moci či na příkaz oprávněných orgánů státní moci. 4.6 Poskytovatel je oprávněn kontrolovat veškerý obsah šířených sdělení, spamy a případnou závadnost či protiprávnost šířených sdělení. 4.7 V případě, že poskytovatel zjistí nesrovnalosti, těmito podmínkami nedovolený či protiprávní obsah sdělení šířených uživatelem nebo neoprávněné či protizákonné užití služby uživatelem, je oprávněn uživateli službu ihned pozastavit a o tomto pozastavení neprodleně informovat uživatele.

4 V. Práva a povinnosti uživatele 5.1 Uživatel, který je fyzická osoba, prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. 5.2 Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, správné, přesné a úplné. 5.3 Uživatel prohlašuje, že si je vědom své plné odpovědnosti za poskytnutí svých identifikačních údajů a hesel, která jsou nezbytná pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službě, třetím osobám. 5.4 Uživatel je povinen respektovat práva poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. 5.5 Uživatel se zavazuje, že a) se před zahájením užívání služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi; b) neprovede registraci, pokud by tím porušil právní předpisy České republiky a právní předpisy jiných států, než je Česká republika; c) nebude užívat službu k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, s právními předpisy jiných států, než je Česká republika a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet; d) bude používat službu pouze k účelu, k němuž je určena; e) nebude se v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání; f) nebude činit nic, co by poškozovalo či narušovalo službu (nebo sítě a servery připojené ke službě); g) nebude využívat či se snažit využívat pro přístup ke službě jiné rozhraní než to, které za tímto účelem poskytuje poskytovatel; i) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli. 5.6 Uživatel zejména není oprávněn: a) užívat službu v rozporu s těmito smluvními podmínkami, právními předpisy České republiky a právními předpisy jiných států, než je Česká republika; b) užívat službu způsobem, který je způsobilý poškodit poskytovatele; c) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo jiným způsobem narušit stabilitu, chod nebo data služby, či se o takovéto narušení pokusit; d) užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání virů, nevyžádaných ů (spamů, hoaxů, apod.), mailů obtěžujícího obsahu či obsahu, který je v rozporu s právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy; e) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služby;

5 f) vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná fyzická nebo právnická osoba, než je uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly; g) používat svůj uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.); h) porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech, i) pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem. 5.7 Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. nahrávat, umisťovat, odkazovat či jinak šířit) předmět uživatele, který zejména: a) porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva příbuzná k právu autorskému, průmyslová práva apod.) jiných osob; b) vede k nekalosoutěžnímu jednání, tj. jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům; c) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, či jakékoliv označení s ním zaměnitelné; d) obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody; e) obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčen či vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání; f) obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků; g) obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku; h) umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům; i) obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele; j) obsahuje jakékoli části, jež podporují, podněcují či svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo zneužívání takových látek; k) obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, l) obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

6 m) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob; n) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti; o) jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy. VI. Ukončení smluvního vztahu 6.1 Poskytovatel i uživatel mají právo jednostranně vypovědět smlouvu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. 6.2 V případě ukončení smluvního vztahu bude uživateli na jeho žádost vrácena poměrná část zaplacené a nevyužité ceny za využívání služby. 6.3 Uživatel má právo, nad rámec výše uvedeného, do 15 dní ode dne registrace smluvní vztah jednostranně vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi na adresu sídla poskytovatele nebo na 6.4 Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování služby (např. změnou právních předpisů). Zaplacená a nevyužitá cena za službu bude na žádost vrácena uživateli. 6.5 Výpověď může být doručena buď osobně, poštou, em nebo jiným obdobným způsobem s podpisem uživatele/poskytovatele, osoby jednající jejich jménem či jejich oprávněného zástupce. 6.6 V případě ukončení smluvního vztahu má poskytovatel povinnost odstranit veškerý předmět uživatele a jeho archivovaná data tak, aby tyto nebylo možné žádným způsobem obnovit, použít či zneužít poskytovatelem či jinou třetí osobou. VII. Ochrana osobních údajů 7.1 Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat (dále jen osobní údaje ). 7.2 V souladu s čl. III těchto smluvních podmínek vyžaduje poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Dále může uživatel dobrovolně dle svého uvážení sdělit poskytovateli další nepovinné údaje. 7.3 Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (dále jen citlivé údaje ). 7.4 Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat žádné citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

7 7.5 Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v registraci způsobem, který by byl v rozporu s těmito smluvními podmínkami. 7.6 Uzavřením smlouvy o poskytování služby, tj. registrací uživatele, uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ZOOÚ ) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto smluvních podmínek a registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání služby. 7.7 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování služby podle těchto smluvních podmínek a pro statistické účely. 7.8 Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované služby. Tyto statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat. 7.9 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout uživatelovy osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení) Uživatel uděluje v čl. 7.6, 7.7 a 7.8 těchto smluvních podmínek uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení smluvního vztahu je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle čl. 7.6, 7.7 a 7.8 těchto smluvních podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu na adresu poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze služby a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. V takovémto případě smlouva zaniká Uživatel je oprávněn od okamžiku založení uživatelského účtu kdykoliv požádat poskytovatele o sdělení informací o zpracovávání uživatelových osobních údajů. V takovémto případě poskytovatel poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ V případě, že se uživatel domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZOOÚ, má právo požádat poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů V případě, že uživatel poskytuje poskytovateli ke zpracování osobní údaje třetích osob pro účely užívání služby, nese uživatel odpovědnost za to, že dotčené třetí osoby udělily k nakládání s jejich osobními údaji souhlas dle ZOOÚ a že nakládání s těmito osobními údaji je v souladu se ZOOÚ Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. v té době známá opatření pro zabezpečení těchto údajů před neoprávněnými zásahy třetích osob.

8 7.16 Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto třetí osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtů a/nebo k příslušné databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle čl těchto smluvních podmínek Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k předmětu služby, zejména k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že předmět uživatele neposkytne třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že úsilí vyvinuté poskytovatelem nemusí nutně stačit k tomu, aby osobní údaje byly ochráněny před zneužitím, ztrátou či zcizení Uživatel bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k předmětu služby a jeho zneužití může také dojít použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla). V případě úniku dat se poskytovatel zavazuje o tomto neprodleně uživatele informovat (telefonicky, em) Uživatel se zavazuje, že využívá a importuje kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané ZNSIS, tj. že je zejména jeho zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení. VIII. Cena za užívání služby a platební podmínky 8.1 Cena za užívání služby je stanovena dle aktuálního platného ceníku, který je umístěn na webových stránkách 8.2 Poskytovatel bude informovat uživatele o změně ceny služby, pokud se ho tato změna ceny služby týká. 8.3 Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené vždy prvním dnem účtovacího období. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána em uživateli a považuje se za doručenou dnem následujícím po doručení. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost faktury prodlužuje o počet dnů, o kolik se zpozdilo doručení. 8.4 Uživatel je povinen uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu řádně a včas. Pokud takto neučiní, je poskytovatel oprávněn omezit či pozastavit uživateli užívání služby. Opětovné zprovoznění služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku provozovatele. IX. Porušení smluvních povinností 9.1 V případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami nebo zákonem nebo neuhradí řádně a včas cenu za užívání služby, má poskytovatel právo uživateli omezit či pozastavit užívání služby. Opětovné zprovoznění služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku poskytovatele.

9 9.2 Poskytovatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služby v případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami nebo zákonem nebo neuhradí řádně a včas cenu za službu nebo se některé z prohlášení uživatele dle čl. 5.1, 5.2, 5.4 a 5.5 těchto smluvních podmínek ukáže jako nepravdivé. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání služby. 9.3 Omezení či pozastavení užívání služby poskytovatelem dle čl. 9.1 těchto smluvních podmínek nevylučuje, aby poskytovatel následné odstoupil od smlouvy dle čl. 9.2 těchto smluvních podmínek. 9.4 Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement), a to 95% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl těchto smluvních podmínek. 9.5 V případě, že dostupnost služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA), uživatel má nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu uživatel uplatní formou reklamace. 9.6 Reklamace musí mít písemnou formu, musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci uživatele, identifikaci služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, dobu vzniku nebo dobu zjištění důvodu reklamace, dobu opětovného zprovoznění služby a jméno kontaktní osoby. Reklamace musí být podána poskytovateli nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a uživatel ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu. 9.7 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má uživatel právo na náhradu. 9.8 Náhrada se stanoví jako dvojnásobek poměrné části ceny za službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita. 9.9 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou službu V případě jakéhokoliv porušení povinností sjednaných v čl. VII. těchto smluvních podmínek má oprávněná strana vůči povinné straně, tj. té, která porušila svoji povinnost, nárok na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, kterou uživatel hradí poskytovateli za používání služby. Jestliže je závazek uživatele hradit platby za používání služby v jiných než měsíčních intervalech, vypočítá se výše smluvní pokuty jako jedna dvanáctina roční platby za poskytování služby. X. Obchodní sdělení 10.1 Uživatel tímto souhlasí v souladu se ZNSIS s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na aktuální ové adresy uvedené uživatelem v registračním formuláři obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách služby Uživatel tímto souhlasí s tím, že u ové zprávy odeslané v rámci služby bude automaticky přidána identifikační patička poskytovatele. Uživatel má možnost požádat o změnu patičky dle ceníku poskytovatele. XI. Závěrečná ustanovení

10 11.1 Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby a předmětu poskytovatele Poskytovatel uživateli dále neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v případě porušení povinností ze strany uživatele, zejména pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných, neúplných či nepřesných údajů o uživateli při registraci Poskytovatel uživateli dále neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením u či doručením poškozeného či neúplného u Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď em či písemně na adresu sídla poskytovatele/aktuální adresu udanou uživatelem v registračním formuláři. Komunikace ze strany poskytovatele ve vztahu k jednomu či více uživatelům může být poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Při použití některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit smluvní podmínky. Jakékoliv změny smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem. Poskytovatel je povinen na svých internetových stránkách oznámit, že smluvní podmínky byly změněny a zveřejnit jejich nové aktuální znění. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se změnou smluvních podmínek se považuje pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny Veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé, které tímto vznikají či v budoucnu vzniknou v souvislosti s poskytováním služby, se řídí právním řádem České republiky Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci Pro doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně do vlastních rukou, tj. doporučeně, se užije ustanovení 49 Občanského soudního řádu. Není-li adresát zastižen a nevyzvedne-li si písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl Poskytovatel zasílá písemnosti uživateli na aktuální (tj. naposledy uvedenou) uživatelem uvedenou adresu v registračním formuláři Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou a těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka Toto znění smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Smluvní podmínky poskytování služeb. ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o.

Smluvní podmínky poskytování služeb. ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o. Smluvní podmínky poskytování služeb ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o. (dále Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem je registrované zdravotnické zařízení, které poskytuje za níže uvedených

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb v BCL clinic s.r.o. (dále jen Smluvní nebo Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky poskytování služeb v BCL clinic s.r.o. (dále jen Smluvní nebo Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky poskytování služeb v BCL clinic s.r.o. (dále jen Smluvní nebo Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem je registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky beevendo

Všeobecné obchodní podmínky beevendo Všeobecné obchodní podmínky beevendo Všeobecné obchodní podmínky společnosti beevendo s.r.o. se sídlem Radlická 7840/113d, PSČ 158 00 Praha 5, IČ: 246 78 902, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více