Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )"

Transkript

1 Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů k vytvoření, odesílání, správě a vedení ové marketingové kampaně (dále jen služba ). 1.2 Poskytovatelem služby je COFR s.r.o., IČ se sídlem Jana Přibíka 952, Praha 9, (dále jen poskytovatel ). 1.3 Uživatelem služby je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala v souladu s těmito smluvními podmínkami na webových stránkách (dále jen uživatel ). Pokud je uživatelem fyzická osoba, musí mít plnou způsobilostí k právním úkonům. 1.4 Poskytovatel poskytuje službu uživateli za níže uvedených podmínek na webovém serveru 1.5 Předmětem služby se rozumí souhrn předmětu poskytovatele a předmětu uživatele (dále jen předmět služby ). 1.6 Předmět poskytovatele tvoří především veškeré materiály, informace a díla (včetně autorských děl), která předkládá poskytovatel jako součást služby a která vytvářejí funkční rámec služby, její formu a obsah (dále jen předmět poskytovatele ). 1.7 Předmět uživatele tvoří především veškeré materiály, informace a díla (včetně autorských děl), které uživatel v souvislosti s užíváním služby zasílá jako texty, obrázky, videa apod.. (dále jen předmět uživatele ) Pokud se jedná o díla třetích osob, uživatel odpovídá za dodržení práv těchto třetích osob (zejména práv autorských) ke zveřejňovaným či používaným dílům. II. Podmínky poskytování služby 2.1 Podmínkou pro využívání služby je, aby se uživatel registroval na webových stránkách Registrace uživatele je dále upravena v čl. 3 těchto smluvních podmínek. Na základě úspěšné a dokončené registrace je uživateli vytvořen uživatelský účet, který obsahuje parametry užívání služby (např. uživatelské jméno, uživatelem uvedenou ovou adresu, nastavení služby apod.) a služba bude uživateli zprovozněna. 2.2 Dnem úspěšné a dokončené registrace je uzavřena smlouva o poskytování služby mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen smlouva ). Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení této smlouvy je upraveno v čl. VI. těchto smluvních podmínek. 2.3 Poskytovatel uděluje uživateli licenci ke službě, předmětu poskytovatele, software a jiným autorským dílům poskytovatele (dále jen předmět licence ). Tato licence k užití předmětu licence je nepřevoditelná, nevýhradní a geograficky neomezená (dále jen licence ). Poskytovatel uděluje uživateli licenci k předmětu licence pouze v rozsahu sloužícímu k jeho řádnému a obvyklému užití, a to s omezeními uvedenými v čl. 2.4 a 2.5 těchto smluvních podmínek.

2 2.4 S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto smluvních podmínkách uživatel nesmí upravovat či pozměňovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet o získávání jakékoli rozmnoženiny díla, materiálů a informací, které se týkají služby a které nebyly poskytovatelem zpřístupněny veřejnosti nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. 2.5 Uživatel není oprávněn využívat službu k jakýmkoliv účelům, které odporují těmto smluvním podmínkám nebo právním předpisům. Uživatel nesmí využívat službu způsobem, který by mohl snižovat hodnotu předmětu poskytovatele. Uživatel dále nesmí využívat službu způsobem, který by mohl poškodit, přetížit, zhoršit či znemožnit funkci serverů provozovaných poskytovatelem a rušit používání těchto serverů nebo služby třetími osobami. 2.6 Za obsah dat (informací) uložených na serveru nebo přenesených po datových linkách k serveru odpovídá výhradně uživatel. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodních sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam). Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl spotřebitelů. Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry. 2.7 Poskytovatel neodpovídá za obsah předmětu uživatele, s výjimkou případů stanovených v 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS ). 2.8 Uživatel není oprávněn na základě těchto smluvních podmínek užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele. 2.9 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru. Poskytovatel je však povinen vyvinut maximální úsilí, aby byla služba v nejkratší možné době zprovozněna. Pokud se jedná o výpadek serveru delší než 2 hod, je poskytovatel povinen o tomto informovat uživatele em Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přerušit službu z důvodu plánovaných odstávek serveru poskytovatele kvůli údržbě tohoto serveru (dále jen odstávka ), a to za následujících podmínek: a) odstávka bude vždy předem zveřejněna na serveru poskytovatele nebo předem oznámena uživateli em; b) odstávka bude provedena vždy v nočních hodinách, tj. v době mezi a hod., pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody; c) odstávka bude provedena maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle než 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody; d) pokud dojde k překročení časů a lhůt uvedených v čl 2.11 těchto smluvních podmínek ze strany poskytovatele, platí pro poskytovatele sankční podmínky uvedené v čl. IX. těchto smluvních podmínek Uživatel bere na vědomí, že v důsledku omezení nebo přerušení služby v souladu s čl může dočasně ztratit přístup k předmětu služby.

3 III. Registrace uživatele 3.1 Uživatel se registruje vyplněním a odesláním registračního formuláře na webovém serveru Při registraci uživatel potvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a že s těmito souhlasí, a to zaškrtnutím políčka ANO, souhlasím se Smluvními podmínkami poskytování a užívání služby DirectMailer, jejichž obsah je mi znám. 3.2 Úspěšná a dokončená registrace je provedena odesláním vyplněného registračního formuláře uživatelem a doručením potvrzení o registraci poskytovatelem na ovou adresu uvedenou uživatelem v registračním formuláři. 3.3 Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Uživatel má povinnost tyto údaje aktualizovat dle platného stavu. 3.4 Uživatel má právo údaje o své osobě, které uvedl v registračním formuláři, v průběhu užívání služby měnit či doplňovat. 3.5 Poskytovatel má právo kdykoliv v budoucnu změnit rozsah uživatelem povinně poskytovaných osobních údajů v souvislosti s poskytování služby, popř. vyžadovat sdělení dalších dodatečných údajů o uživateli v případě, že toto bude vyžadováno v souvislosti s udělenou licencí na využívání služby nebo ze zákonem stanovených důvodů. 3.6 Poskytovatel může pozastavit poskytování služby uživateli do doby, než mu uživatel poskytne další dodatečné údaje o své osobě v souladu s čl. 3.5 těchto smluvních podmínek. IV. Práva a povinnosti poskytovatele 4.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, umožňujícími bezproblémový chod služby. 4.2 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, který je nezbytný k používání služby. 4.3 Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý předmět uživatele 1x denně. 4.4 Provozovatel odpovídá za řádný provoz, kontrolu a údržbu zařízení určeného k poskytování služby. Provozovatel neodpovídá za vnik poruch, závad nebo nefunkčnosti v případech, kdy k těmto stavům došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení uživatele či jiné osoby, které uživatel umožnil ke službě přístup. Za poruchu ve smyslu této smlouvy se považuje pouze taková porucha na zařízení, která způsobí přerušení dodávky poskytnutých služby nebo takovou změnu parametrů služby, která se projeví prokazatelným znehodnocením služby. 4.5 Provozovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při zásahu vyšší moci či na příkaz oprávněných orgánů státní moci. 4.6 Poskytovatel je oprávněn kontrolovat veškerý obsah šířených sdělení, spamy a případnou závadnost či protiprávnost šířených sdělení. 4.7 V případě, že poskytovatel zjistí nesrovnalosti, těmito podmínkami nedovolený či protiprávní obsah sdělení šířených uživatelem nebo neoprávněné či protizákonné užití služby uživatelem, je oprávněn uživateli službu ihned pozastavit a o tomto pozastavení neprodleně informovat uživatele.

4 V. Práva a povinnosti uživatele 5.1 Uživatel, který je fyzická osoba, prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. 5.2 Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, správné, přesné a úplné. 5.3 Uživatel prohlašuje, že si je vědom své plné odpovědnosti za poskytnutí svých identifikačních údajů a hesel, která jsou nezbytná pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službě, třetím osobám. 5.4 Uživatel je povinen respektovat práva poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. 5.5 Uživatel se zavazuje, že a) se před zahájením užívání služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi; b) neprovede registraci, pokud by tím porušil právní předpisy České republiky a právní předpisy jiných států, než je Česká republika; c) nebude užívat službu k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, s právními předpisy jiných států, než je Česká republika a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet; d) bude používat službu pouze k účelu, k němuž je určena; e) nebude se v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání; f) nebude činit nic, co by poškozovalo či narušovalo službu (nebo sítě a servery připojené ke službě); g) nebude využívat či se snažit využívat pro přístup ke službě jiné rozhraní než to, které za tímto účelem poskytuje poskytovatel; i) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli. 5.6 Uživatel zejména není oprávněn: a) užívat službu v rozporu s těmito smluvními podmínkami, právními předpisy České republiky a právními předpisy jiných států, než je Česká republika; b) užívat službu způsobem, který je způsobilý poškodit poskytovatele; c) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo jiným způsobem narušit stabilitu, chod nebo data služby, či se o takovéto narušení pokusit; d) užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání virů, nevyžádaných ů (spamů, hoaxů, apod.), mailů obtěžujícího obsahu či obsahu, který je v rozporu s právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy; e) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služby;

5 f) vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná fyzická nebo právnická osoba, než je uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly; g) používat svůj uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.); h) porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech, i) pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem. 5.7 Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. nahrávat, umisťovat, odkazovat či jinak šířit) předmět uživatele, který zejména: a) porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva příbuzná k právu autorskému, průmyslová práva apod.) jiných osob; b) vede k nekalosoutěžnímu jednání, tj. jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům; c) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, či jakékoliv označení s ním zaměnitelné; d) obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody; e) obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčen či vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání; f) obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků; g) obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku; h) umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům; i) obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele; j) obsahuje jakékoli části, jež podporují, podněcují či svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo zneužívání takových látek; k) obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, l) obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

6 m) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob; n) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti; o) jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy. VI. Ukončení smluvního vztahu 6.1 Poskytovatel i uživatel mají právo jednostranně vypovědět smlouvu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. 6.2 V případě ukončení smluvního vztahu bude uživateli na jeho žádost vrácena poměrná část zaplacené a nevyužité ceny za využívání služby. 6.3 Uživatel má právo, nad rámec výše uvedeného, do 15 dní ode dne registrace smluvní vztah jednostranně vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi na adresu sídla poskytovatele nebo na 6.4 Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování služby (např. změnou právních předpisů). Zaplacená a nevyužitá cena za službu bude na žádost vrácena uživateli. 6.5 Výpověď může být doručena buď osobně, poštou, em nebo jiným obdobným způsobem s podpisem uživatele/poskytovatele, osoby jednající jejich jménem či jejich oprávněného zástupce. 6.6 V případě ukončení smluvního vztahu má poskytovatel povinnost odstranit veškerý předmět uživatele a jeho archivovaná data tak, aby tyto nebylo možné žádným způsobem obnovit, použít či zneužít poskytovatelem či jinou třetí osobou. VII. Ochrana osobních údajů 7.1 Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat (dále jen osobní údaje ). 7.2 V souladu s čl. III těchto smluvních podmínek vyžaduje poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Dále může uživatel dobrovolně dle svého uvážení sdělit poskytovateli další nepovinné údaje. 7.3 Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (dále jen citlivé údaje ). 7.4 Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat žádné citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

7 7.5 Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v registraci způsobem, který by byl v rozporu s těmito smluvními podmínkami. 7.6 Uzavřením smlouvy o poskytování služby, tj. registrací uživatele, uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ZOOÚ ) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto smluvních podmínek a registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání služby. 7.7 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování služby podle těchto smluvních podmínek a pro statistické účely. 7.8 Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované služby. Tyto statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat. 7.9 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout uživatelovy osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení) Uživatel uděluje v čl. 7.6, 7.7 a 7.8 těchto smluvních podmínek uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení smluvního vztahu je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle čl. 7.6, 7.7 a 7.8 těchto smluvních podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu na adresu poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze služby a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. V takovémto případě smlouva zaniká Uživatel je oprávněn od okamžiku založení uživatelského účtu kdykoliv požádat poskytovatele o sdělení informací o zpracovávání uživatelových osobních údajů. V takovémto případě poskytovatel poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ V případě, že se uživatel domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZOOÚ, má právo požádat poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů V případě, že uživatel poskytuje poskytovateli ke zpracování osobní údaje třetích osob pro účely užívání služby, nese uživatel odpovědnost za to, že dotčené třetí osoby udělily k nakládání s jejich osobními údaji souhlas dle ZOOÚ a že nakládání s těmito osobními údaji je v souladu se ZOOÚ Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. v té době známá opatření pro zabezpečení těchto údajů před neoprávněnými zásahy třetích osob.

8 7.16 Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto třetí osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtů a/nebo k příslušné databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle čl těchto smluvních podmínek Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k předmětu služby, zejména k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že předmět uživatele neposkytne třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že úsilí vyvinuté poskytovatelem nemusí nutně stačit k tomu, aby osobní údaje byly ochráněny před zneužitím, ztrátou či zcizení Uživatel bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k předmětu služby a jeho zneužití může také dojít použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla). V případě úniku dat se poskytovatel zavazuje o tomto neprodleně uživatele informovat (telefonicky, em) Uživatel se zavazuje, že využívá a importuje kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané ZNSIS, tj. že je zejména jeho zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení. VIII. Cena za užívání služby a platební podmínky 8.1 Cena za užívání služby je stanovena dle aktuálního platného ceníku, který je umístěn na webových stránkách 8.2 Poskytovatel bude informovat uživatele o změně ceny služby, pokud se ho tato změna ceny služby týká. 8.3 Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené vždy prvním dnem účtovacího období. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána em uživateli a považuje se za doručenou dnem následujícím po doručení. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost faktury prodlužuje o počet dnů, o kolik se zpozdilo doručení. 8.4 Uživatel je povinen uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu řádně a včas. Pokud takto neučiní, je poskytovatel oprávněn omezit či pozastavit uživateli užívání služby. Opětovné zprovoznění služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku provozovatele. IX. Porušení smluvních povinností 9.1 V případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami nebo zákonem nebo neuhradí řádně a včas cenu za užívání služby, má poskytovatel právo uživateli omezit či pozastavit užívání služby. Opětovné zprovoznění služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku poskytovatele.

9 9.2 Poskytovatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služby v případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami nebo zákonem nebo neuhradí řádně a včas cenu za službu nebo se některé z prohlášení uživatele dle čl. 5.1, 5.2, 5.4 a 5.5 těchto smluvních podmínek ukáže jako nepravdivé. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání služby. 9.3 Omezení či pozastavení užívání služby poskytovatelem dle čl. 9.1 těchto smluvních podmínek nevylučuje, aby poskytovatel následné odstoupil od smlouvy dle čl. 9.2 těchto smluvních podmínek. 9.4 Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement), a to 95% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl těchto smluvních podmínek. 9.5 V případě, že dostupnost služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA), uživatel má nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu uživatel uplatní formou reklamace. 9.6 Reklamace musí mít písemnou formu, musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci uživatele, identifikaci služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, dobu vzniku nebo dobu zjištění důvodu reklamace, dobu opětovného zprovoznění služby a jméno kontaktní osoby. Reklamace musí být podána poskytovateli nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a uživatel ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu. 9.7 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má uživatel právo na náhradu. 9.8 Náhrada se stanoví jako dvojnásobek poměrné části ceny za službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita. 9.9 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou službu V případě jakéhokoliv porušení povinností sjednaných v čl. VII. těchto smluvních podmínek má oprávněná strana vůči povinné straně, tj. té, která porušila svoji povinnost, nárok na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, kterou uživatel hradí poskytovateli za používání služby. Jestliže je závazek uživatele hradit platby za používání služby v jiných než měsíčních intervalech, vypočítá se výše smluvní pokuty jako jedna dvanáctina roční platby za poskytování služby. X. Obchodní sdělení 10.1 Uživatel tímto souhlasí v souladu se ZNSIS s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na aktuální ové adresy uvedené uživatelem v registračním formuláři obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách služby Uživatel tímto souhlasí s tím, že u ové zprávy odeslané v rámci služby bude automaticky přidána identifikační patička poskytovatele. Uživatel má možnost požádat o změnu patičky dle ceníku poskytovatele. XI. Závěrečná ustanovení

10 11.1 Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby a předmětu poskytovatele Poskytovatel uživateli dále neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v případě porušení povinností ze strany uživatele, zejména pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných, neúplných či nepřesných údajů o uživateli při registraci Poskytovatel uživateli dále neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením u či doručením poškozeného či neúplného u Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď em či písemně na adresu sídla poskytovatele/aktuální adresu udanou uživatelem v registračním formuláři. Komunikace ze strany poskytovatele ve vztahu k jednomu či více uživatelům může být poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Při použití některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit smluvní podmínky. Jakékoliv změny smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem. Poskytovatel je povinen na svých internetových stránkách oznámit, že smluvní podmínky byly změněny a zveřejnit jejich nové aktuální znění. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se změnou smluvních podmínek se považuje pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny Veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé, které tímto vznikají či v budoucnu vzniknou v souvislosti s poskytováním služby, se řídí právním řádem České republiky Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci Pro doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně do vlastních rukou, tj. doporučeně, se užije ustanovení 49 Občanského soudního řádu. Není-li adresát zastižen a nevyzvedne-li si písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl Poskytovatel zasílá písemnosti uživateli na aktuální (tj. naposledy uvedenou) uživatelem uvedenou adresu v registračním formuláři Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou a těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka Toto znění smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem

Smlouva o poskytování služby Smartemailing

Smlouva o poskytování služby Smartemailing Smlouva o poskytování služby Smartemailing uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Firma 2.0 s.r.o., IČ 292 10 372 se sídlem: Krakovská 583/9, 110 00 Praha

Více

Smlouva o poskytování služby AutoMail

Smlouva o poskytování služby AutoMail Smlouva o poskytování služby AutoMail Uzavřená na základě paragrafu 269 odst. 2 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ROUCEK Group s.r.o., IČ: 01451561 Se sídlem: Rvačov 154, 413

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Sendik.cz

Obchodní podmínky pro poskytování služby Sendik.cz Obchodní podmínky pro poskytování služby Sendik.cz Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz)

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická

Více

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky Posílejte newslettery profesionálně Smluvní podmínky 1 Smluvní podmínky poskytování služby Email kampaně (Dále jen Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) stanoví práva a povinnosti mezi společností Klub NEOMEZENE.cz

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky HypotekaHned.cz

Obchodní podmínky HypotekaHned.cz Obchodní podmínky HypotekaHned.cz 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) stanoví práva a povinnosti mezi společností Ontran Technologies s.r.o., IČ 28892895, se sídlem

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o. IČ 26294974 se sídlem Brno, Hudcova 78b zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42267, pro poskytování služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz 1.1 Internetový portál wikireality.cz, který je provozován společností Pricetown.s.r.o, IČ: 279 17 223, se

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti poskytovatele služby, jímž je Lukáš Linhart, nar. 12.1.1988, IČ: 87683041, místem podnikání

Více

Podmínky užívání Portálu

Podmínky užívání Portálu Podmínky užívání Portálu 1. ÚVOD Portál je služba, která nabízí Uživateli možnost stahování souborů ze Serverů třetích stran a to tak, že uživatel Portálu vyhledá odkaz (link) na konkrétní soubor umístěný

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE NA NÁRODNÍM GEOPORTÁLU INSPIRE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OOÚ)

SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE NA NÁRODNÍM GEOPORTÁLU INSPIRE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OOÚ) SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE NA NÁRODNÍM GEOPORTÁLU INSPIRE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OOÚ) I. Úvodní ustanovení II. 1. Státní příspěvková organizace CENIA, česká informační agentura životního prostředí,

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pan Michal Lukáš, IČ: 71395695, místem podnikání Milánská 465, Praha 10 109 00 (dále jen cardbook ), poskytuje za níže uvedených

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender (dále jen Podmínky ) Následující text je smluvním ujednáním jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedené služby FileSender zavazuje dodržovat pravidla

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více