měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur Staročeské máje v Dolínku, Odolena Voda, Více fotografií na: 1

2 fotogalerie Pietní akt k uctění památky obětí II. světové války, Odolena Voda,

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města Odolena Voda č. 6/2015 ze dne Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup a dodání vozidla s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů a pořízení pěti kusů kontejnerů v rámci VZMR Zkvalitnění nakládání s odpadem ve městě Odolena Voda se společností Hanes, s. r. o. Dodatek řeší posunutí termínu dodání předmětu smlouvy do Zaslání žádosti Státnímu fondu životního prostředí ČR o posunutí termínu dodání předmětu smlouvy z na Podání Námitky k aktualizaci 1 ZUR Středočeského kraje - MÚK Odolena Voda. Výtah z jednání Rady města Odolena Voda č. 7/2015 ze dne Rada města schválila: Úhradu Kč z bytového fondu na pokrytí nákladů úniku vody z důvodu havárií na vodovodním řadu studené a teplé vody v období 01-04/2014 pro dům čp v ulici Komenského, Odolena Voda. Směrnici č. 2/ Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek městem Odolena Voda. Smlouvu o dílo na Zkapacitnění jídelny v ZŠ se společností MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s. r. o., Vranská 33, Praha 4, IČ: za cenu Kč bez DPH a zárukou 60 měsíců. Dodatek ke smlouvě mezi městem Odolena Voda a Komerční bankou, a. s., ve věci změny podmínek zrušení poplatků za spravování účtu a za výpisy z účtu města v KB. Dohodu o stanovení individuálních cen ve věci nastavení individuálních cen oproti sazebníku KB. Text a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava ulice Na Štěpnici Odolena Voda. Jako zřizovatel Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda v souladu s ust. 102 odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, účetní závěrku Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda k rozvahovému dni , Plán použití fondů v r. 2014, Odpisový plán na r a rozdělení hospodářského výsledku za r Text a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Restaurátorské práce na Mariánském sloupu Odolena Voda. Smlouvu o dílo s p. Milanem Hámoněm na opravu elektroinstalace v bytě č. 3 v čp. 276 Komenského, Odolena Voda za cenu Kč včetně DPH. Výpověď z nájmu bytu v majetku města Odolena Voda z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy - dlouhodobého nehrazení nájmů a služeb s nájmem spojených včetně neplnění splátkového kalendáře panu L. H., byt o velikosti v čp. 254 Horní nám., Odolena Voda. Příkazní smlouvu na výkon činnosti autorského dozoru díla v rámci investiční akce Snížení energetické náročnosti Základní školy Odolena Voda se společností KT ING, s. r. o., Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 Libeň ve výši Kč včetně DPH. Vítěze veřejné zakázky na opravu vybraných částí místních komunikací a 8 ks kanálových vpustí, za celkovou cenu Kč bez DPH spol. Tresil, s. r. o. Smlouvu o poskytování právní pomoci - Právní pomoc obci Odolena Voda ve věci pronájmu vodohospodářské infrastruktury (VKM, a. s. a Veolia CZ) s JUDr. Pavlou Plašilovou. Darovací smlouvu na Kč pro obdarovanou stranu Farní charita Neratovice na pořízení mandlu, lednice a kopírky pro denní stacionář Pod Tvrzí 395, Odolena Voda. Darovací smlouvu s p. Zdeňkou Mazancovou pro město Odolena Voda. Dar je určen pro nákup cen a zajištění organizace městské akce O Vodolskou kapku, kterou pořádala komise pro volný čas. Nákup vybavení tenisového areálu: 2x umělé lajny včetně instalace a dopravy od dodavatele: Marcel Trnka Fifteen.cz za cenu Kč. Smlouvy na přidělení finančních příspěvků pro spolky a organizace dle jejich žádostí o granty pro rok 2015 a podporu činnosti pro rok Smlouvu o dílo Evidence zeleně návrh optimalizace péče s firmou Ing. Ondřej Fous, místem podnikání: Schnirchova 29, Praha 7, IČ: za ,50 Kč s termínem zpracování do Rada města vzala na vědomí: Informaci Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda o plnění podmínek nájemní smlouvy sportovní haly ze dne s nájemcem AERO Odolena Voda, o. s., se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda, IČ: a konstatuje, že podmínka dle článku VII odst. 2 této smlouvy nebyla splněna. Informaci o konečném vyúčtování sbírky konané za účelem pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník V. Hálka v Dolínku. Výtěžek byl beze zbytku využit k účelu sbírky. Zvláštní bankovní účet byl vynulován a zrušen. Rada města uložila: Odboru správy majetku zajistit poptávku na pořízení 2 kamer do sportovního areálu a jejich umístění tak, aby byl monitorován prostor: 1. pumptrack + zadní vchod, 2. tribuna + vjezd do sportovního areálu. Vedoucímu Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda prověřit pojištění majetku města pro případnou realizaci uplatnění pojistné události - havárie na vodovodním řadu studené a teplé vody v období 01-04/2014 pro dům čp Komenského, Odolena Voda. Jednat s pojišťovnou ve smyslu pojištění majetku v rámci bytového fondu v majetku města Odolena Voda, aby byla případně možnost uplatňovat pojistné, pokud by došlo k havárii na potrubí a s tím spojený únik vody nebo jiných médií. Právníkovi města sestavit dopis s výzvou firmě Marhold, a. s., k odstranění reklamované vady díla - zazdění odvětrávacích otvorů při revitalizaci bytových domů na Horním náměstí v roce 2013/2014. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda připravit do rady města 8/2015 návrhy řešení pro případ převzetí správy sportovního areálu, pokud by došlo k ukončení nájemní smlouvy na sportovní halu ze dne Úplné znění usnesení rady města naleznete na voda.cz / Usnesení rady města 3

4 zprávy z radnice Ocenění za zásluhy na rozvoji města Město si váží občanů, kteří se svými počiny v ob- lasti vzdělávání, sociální, sportu, kultury nebo veřejného života zasloužili o rozvoj či věhlas města. Počínaje letošním rokem tak bude každoročně, jako projev uznání, udělováno ocenění Cena města Odolena Voda, případně Čestné občanství města Odolena Voda Máte ve svém okolí osobnost, která by si toto ocenění zasloužila? Máte možnost ji nominovat do Slavnostní předání prvních ocenění se uskuteční na podzim letošního roku. Pravidla pro udělování ocenění za zásluhy na rozvoji města Ocenění je projevem uznání občanům, skupinám občanů, významným osobnostem či hostům za mimořádný počin v oblasti vzdělávání, sociální, sportu, kultury nebo veřejného života, kterým se zasloužili o rozvoj či věhlas města. 1) Ocenění: Cena města Odolena Voda udělována občanům města za zásluhy např. za dlouholetou aktivní činnost nebo reprezentaci města (např. v rámci místní organizace, spolku, sportovního oddílu apod.), za záchranu života či majetku atd. 2) Nominace: Nominace, tedy písemný návrh se zdůvodněním může být podán do příslušného kalendářního roku. Návrh na ocenění mohou podat: občané, zastupitelé, radní, komise rady, pracovníci MěÚ, bez omezení. Návrh musí mít tyto náležitosti: Jméno, příjmení (titul), adresa, aktivity, přínos pro obec, oblast činnosti, za kterou je občan nominován a dále stanovisko navrhovatele a kontaktní údaje navrhovatele. Způsob podání návrhu: Návrhy na ocenění mohou být zasílány v elektronické podobě na ovou adresu: je možné je předat v písemné podobě osobně na podatelně městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. 3) Posuzování návrhů: Přijaté návrhy na ocenění posoudí komise, která bude jmenována radou města. Komise má právo doplnit své vlastní návrhy na kandidáty. Komise návrhy vyhodnotí, určí pořadí a předloží radě města ke schválení, a to v termínu do příslušného kalendářního roku. Rada města posoudí návrh komise, případně vybere vlastní návrh a rozhodne o udělení ceny. 4) Předávání ocenění: Ocenění (pamětní listy) budou předány na podzim příslušného kalendářního roku. Žijí mezi námi, přesto jsou téměř neviditelní. Pomáhají nezištně, s radostí, nečekají na vděk. Pomozte městu je najít a poděkovat jim. Ing. Dita Výborová, starostka města Okénko do činnosti Odboru správy majetku města Odolena Voda Investiční skupina pracovníků Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda (dále též OSM ) realizuje prakticky veškeré investiční akce, které jsou zahrnuty do plánu činnosti a finančního rozpočtu města. V roce 2015 činí tato částka cca 20 mil. Kč. U dvou projektů město již získalo závazný příslib čerpání dotačních prostředků (cca 9 mil. Kč). V šesti jiných případech pak byly podány žádosti o jejich přidělení v celkovém finančním objemu cca 24 mil. Kč. Administrativu těchto klíčových projektů města zajišťují pracovníci OSM, pánové Ing. Zdeněk Zrcek, Lukáš Riegr a Stanislav Pirný. Novým vedoucím odboru je od pan Ing. Robert Šolta. Tito pracovníci zajišťují i některé další hospodářské úkoly v jiných referátech (např. pojistné smlouvy města, zábory veřejného prostranství, přestupková řízení, odstraňování reklamačních vad u dříve realizovaných investičních akcí a další). K nejdůležitějším investičním akcím města v současné době patří: Rekonstrukce Mariánského sloupu na Dolním náměstí žádost o dotaci u Mi- nisterstva kultury ČR by měla pokrýt 90 % vynaložených nákladů. Obnova parku Mezi háji včetně nové výsadby a vytvoření generelu zeleně pro město Odolena Voda žádost o dotaci poskytnutá Státním fondem životního prostředí ČR by měla pokrýt 80 % vynaložených nákladů města. Nákup domácích a komunitních kompostérů žádost o dotaci poskytnutá Operačním programem životního prostředí by měla pokrýt 90 % vynaložených nákladů. Dešťová kanalizace a nový povrch v ulici U Jordánu (náklady cca 3,2 mil. Kč). Nový povrch v ulici Na Štěpnici (náklady cca 1 mil. Kč). Revitalizace návsi v Čenkově (náklady cca 0,7 mil. Kč). Nový chodník v ulici Úžická (náklady cca 1,5 mil. Kč). Rekonstrukce jídelny a družiny v ZŠ Odolena Voda (schválená dotace MF ČR cca 0,6 mil. Kč). Nová houpačka na Horním náměstí (náklady cca 0,035 mil. Kč). Rekonstrukce vstupů do budov MěÚ (náklady cca 0,1 mil. Kč). Revitalizace objektu ZŠ Odolena Voda (zateplení a výměna oken), schválená finanční dotace SFŽP ČR ve výši cca 8 mil. Kč. Revitalizace objektu restaurace Opera v Dolínku (zateplení a výměna oken včetně instalace odvětrání interiéru VZT), předpoklad schválení finanční dotace SFŽP ČR ve výši cca 1,5 mil. Kč. Rekonstrukce objektu areálu sportovní haly v Odoleně Vodě, podána žádost o přidělení finanční dotace MŠMT ČR ve výši cca 20 mil. Kč. Revitalizace Dolního náměstí, příprava projektu (náklady 0,6 mil. Kč). Rekonstrukce páteřního rozvodu vody v suterénu ZŠ Odolena Voda (náklady cca 0,3 mil. Kč). Rozšíření parkovacích stání v ulici Komenského (náklady cca 0,2 mil. Kč). Vyztužení střešní konstrukce nástavby objektu v ulici Kapitána Jaroše dle rozhodnutí STO MěÚ Odolena Voda (náklady cca 1 mil. Kč). 4

5 zprávy z radnice Adaptace bývalého prostoru prodejny optiky v objektu MěÚ na Dolním náměstí čp. 24 na multifunkční prostor pro potřeby města (obřadní síň x jednací sál). Adaptace současné obřadní síně v objektu MěÚ na Dolním náměstí čp. 14 na kancelářské prostory pro OSM (náklady cca 0,3 mil. Kč). Vypracování projektu pro vyčerpání sponzorského daru na stavební práce od společnosti MARHOLD, a. s., Pardubice ve výši Kč. Vypracování projektu pro vyčerpání sponzorského daru na stavební práce od společnosti COLAS CZ ve výši Kč. Fota: Stanislav Pirný V této souvislosti také připomínám skvělý výsledek revize fixních nákladů souvisejících se správou majetku města, kde byla nalezena úspora v pojištění majetku ve finančním objemu Kč za každý kalendářní rok. Pracovní tým OSM doplňují další níže uvedení pracovníci v referátech neinvestiční povahy. Paní Jana Bubeníčková (poplat- Dešťová kanalizace a nový povrch v ulici U Jordánu Rozšíření parkovacích stání v ulici Komenského ky z popelnic, hrobová místa, evidence psů, výherní automaty), pan Ing. Zdeněk Sova, nástup od za paní Irenu Hofmanovou (pozemková agenda), a paní Ivana Pirná (bytové, nebytové a odpadové POZVÁNKA Úvodní přednáška k astrologickému projektu Univerzální principy pro život Vesmír, Země, lidstvo a univerzální principy aneb Univerzální principy v životě každého z nás úterý 16. června 2015 od 18 hodin / klubovna č. 28, Klub Aero Vodochody Univerzální poznání přináší skutečnou svobodu, protože napomáhá vnitřnímu osvobození od toho, co omezuje. Univerzalita dává každému záruku toho, že mu nebude nic vnucováno a že si předávané informace zpracuje tak, jak je to pro něj přirozené. Na setkání s vámi se těší astroložka Jana Mašková hospodářství, udělování výjimek z kulturně společenských akcí). O dalším vývoji realizace důležitých investičních projektů města vás budou pracovníci OSM průběžně informovat v dalších číslech Odolenu. Z výše uvedeného výčtu aktivit je však zcela zřejmé, že okurková sezóna zaměstnance OSM nejen o letošních prázdninách, ale ani v období do konce letošního roku vskutku nečeká. Většina těchto akcí musí být totiž dokončena ještě letos. A navíc, v horizontu několika týdnů, se očekává vyhlášení nových dotačních titulů na období let Otevře se tím další prostor pro rozvoj města tam, kde peníze z rozpočtu nestačí, a k současným osmi investičním akcím, které jsou procesovány v režimu vyhlášených dotačních titulů, se jistě zařadí některé další. A to je velmi důležitý investiční trend, který nebýval v minulých letech tak obvyklý. (vypracováno dle podkladů spolupracovníků OSM) Stanislav Pirný, investiční technik/projektový manažer OSM MěÚ Odolena Voda 5

6 zprávy z radnice Blahopřejeme jubilea Osmdesátiny Milan Drbal Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Adéla Koubová Odolena Voda Květa Pýchová Odolena Voda Jaroslava Tomšíčková Odolena Voda Šestaosmdesátiny Helena Zemanová Odolena Voda Třiadevadesátiny Božena Volná Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Zpráva z technických služeb města Konečně jsme se dočkali trochu toho tepla, i když po ránu jsou teploty stále na toto roční období vcelku nízké. Též nám napršelo a jako obvykle každý rok tráva roste a roste. Opět nestíháme sečení, a proto bych se chtěl touto cestou omluvit obyvatelům města, že není vše tak, jak bych si představoval. Musím ale vycházet s rozpočtem, který je určen k údržbě zeleně v našem městě, i když vím, že jiná města a obce jsou na tom mnohem lépe. Vyčleňují spoustu prostředků na údržbu zeleně. My máme pouze cca jednu třetinu finančních prostředků na údržbu v porovnání s jinými. I když jsem posílil sekci údržby zeleně dalšími pracovníky, stále to nestačí. Musel jsem z tohoto důvodu zastavit i plánovanou výstavbu a údržbu městského mobiliáře do doby, kdy zeleň začneme zvládat. Současně provádíme zednické práce v požární zbrojnici na Dolním náměstí a elektroinstalaci v požární zbrojnici v Dolínku, běžnou údržbu na veřejném osvětlení, kde nás v současné době trápí lokalita Pod Tvrzí - nedaří se lokalizovat závadu. Klubovna skautů je, z pohledu požadavků zednických prací kladených na TS, již též hotová. Vážení občané, byli jste již na procházce? Já jsem to bohužel ještě nestihl, nicméně vřele doporučuji. Odolena Voda a květena je již nádherně zelená a jak známo, zelená uklidňuje. Tomáš Špička, vedoucí TS Upozornění Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda upozorňuje rodiče narozených dětí, že letošní druhé slavnostní vítání občánků se bude konat ve čtvrtek Žádáme rodiče, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte zájem a dosud se nepřihlásili na matrice MěÚ, aby tak učinili nejpozději do středy Bez jejich souhlasu nemohou být na vítání občánků pozváni. Kristýna Rotková, předsedkyně komise pro občanské záležitosti Výzva Město Odolena Voda hledá správce tenisového areálu pro sezónu červen říjen Více informací u p. Pirné na tel nebo Výběrové řízení tajemník / tajemnice městského úřadu Město zveřejnilo výběrové řízení na obsazení pozice tajemníka / tajemnice Městského úřadu Odolena Voda s nástupem od nebo dohodou. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení, které se uzavírá , naleznete na webu města na úřední desce. Služba občanům svoz odpadu do sběrného dvora Multikára 24 Kč / km Avia 28 Kč / km Pronájem kontejneru 214 Kč Tuto službu domlouvejte s p. Špičkou, vedoucím TS, na tel Devět životů, o. p. s., nabízí: Nechte své kočky a kocoury vykastrovat. My to zaplatíme! Každý rok se na venkově i ve městech narodí obrovské množství koťat, pro která není místo a často končí mrtvá nebo opuštěná na ulici, či v útulku. Kočka může mít 2x ročně 5 koťat, to je za deset let přes 120 milionů zvířat. Přirozené prostředí pro tolik zvířat už prostě neexistuje. Buďte zodpovědní a nechte své zvíře vykastrovat. Pro zdravé zvíře je kastrace jednoduchý operační zákrok. Kastrované kočky se ve volné přírodě neperou a díky tomu se významně snižuje riziko přenosu nemocí. Navíc nedochází k poraněním, která mohou v některých případech být i smrtelná. Díky kastracím docílíme ozdravení populace volně žijících zvířat. Chráníme tím i vaše vlastní zvířata. Není totiž nic horšího, než když si pořídíte zvíře, které vám po pár měsících zemře na nevyléčitelnou nemoc. Trpí nejen zvíře, ale i jeho majitelé. Obzvláště pak senioři a děti, kterým se stalo mnohdy jediným přítelem. Co nabízíme? Pomůžeme vám kastraci zaplatit. Je nám jedno, jestli je zvíře mazlivé, či pla- ché. Jsme obecně prospěšná společnost na ochranu zvířat a spolupracujeme se zkušenými veterináři, zvyklými manipulovat i s divokými a agresivními zvířaty. Pokud máte doma, nebo na svém pozemku právě takovou kočku, zavolejte nám. Přijedeme a pomocí odchytové klece zvíře odchytíme. Co vás to bude stát? Za kastraci jednoho zvířete zaplatíte pouhých 100 Kč. Tato cena platí pro kočky vykastrované v rámci našeho kastračního programu. Sami byste u veterináře zaplatili částku mnohonásobně vyšší. Kastrujeme kočky i kocoury. Domácí i venkovní. Nezáleží na počtu. Jedinou podmínkou je, že se kastrovanému zvířeti udělá v uchu značka tzv. cvik. Tím se zamezí zbytečnému opakovanému odchytu a operačnímu zákroku v budoucnosti. Kde je možné kastraci provést? Veterinární ordinace Odolena Voda je v tomto programu zapojena, kastrace je možná přímo zde. V případě vašeho zájmu se můžete objednávat v ordinaci nebo na tel. čísle: Volejte kdykoli na telefonní číslo Devět životů, o.p.s. 6

7 zprávy z radnice Z činnosti městské policie Vážení občané, úvodem bych vás chtěl seznámit s činností strážníků městské policie za uplynulé čtyři měsíce roku Nechci vás příliš zatěžovat čísly, ale je dobré vědět, že od ledna do konce měsíce dubna bylo řešeno celkem 156 přestupků, kdy 40 z nich bylo řešeno domluvou, 94 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení uložením pokuty. Zbývajících 22 přestupců, kteří nereagovali na výzvy k projednání spáchaných přestupků, bylo oznámeno k zahájení správního řízení. Nejméně přestupků, které strážnici odhalili, byl v jednom případě alkohol za volantem a taktéž jednou spáchaný přestupek - držení telefonu řidičem během jízdy. Potěšující je, že i přestupky proti majetku, které zahrnují drobné krádeže, či podvody byly zjištěny pouze ve dvou případech. Co se týče rušení nočního klidu na území města, byl tento přestupek zaznamenán v 6 případech. Ve většině dostačovalo řešení domluvou, avšak v jednom případě byl přestupek oznámen správnímu orgánu. Trochu horší už je to s dodržováním Obecně závazné vyhlášky města, kde 25 přestupků představují zejména nezodpovědní pejskaři, kteří byli strážníky přistiženi, že neuklidili hromádky po svých psech. Ne vždy se majitel psa trestal uložením pokuty v blokovém řízení, v 18 případech byla dostačující domluva a následný úklid. Kontrola majitelů psů a jejich povinnost uklízet znečištění exkrementy budou strážníci nadále monitorovat a nezodpovědné řešit. Osobně si myslím, že by to mělo být samozřejmostí, bohužel ne u každého. Je to jeden z trvalých úkolů, kladených vedením města na strážníky městské policie. Snad se kvalita městských trávníků do budoucna zlepší a děti hrající si převážně na travnatých plochách před bytovými domy nebudou chodit se znečištěnými podrážkami nevábné vůně. Vy, nezodpovědní, zamyslete se nad svým počínáním a nebuďte bezohlední k vašemu okolí. Nejvíce přestupků zaznamenaných a řešených strážníky MP je spojeno s nesprávným stáním či zastavením vozidel, případně nerespektováním zákazů zastavení, stání, ale i zákazů vjezdu. Největší nárůst těchto přestupků byl zaznamenán v období provádění blokového čištění města pracovníky technických služeb. Z celkem 113 zjištěných přestupků bylo domluvou řešeno 18 z nich, 17 pak bylo postoupeno do správního řízení a zbylé byly řešeny v blokovém řízení. Jen pro zajímavost, v době kdy píši tento článek, zbývá odeslat do správního řízení ještě 5 přestupců, kteří nereagovali na Výzvy k projednání spáchaného přestupku za stěrači svých vozidel. Je smutné, že svým počínáním ztěžovali již tak dost náročnou práci pracovníkům technických služeb při úklidu města. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že zde nebyly zmíněny přestupky spočívající v překročení rychlosti na území města. Ony ani nemohly, protože od počátku roku nebyla rychlost strážníky měřena. Město vypovědělo počátkem roku smlouvu o pronájmu zastaralého zařízení, kterým byla rychlost měřena. A za nemalé podpory Komise pro bezpečnost a prevenci při Radě města Odolena Voda a následném souhlasném stanovisku jak radních, tak i části zastupitelů města, bylo vypsáno výběrové řízení na dodání nového a především vlastního silničního rychloměru. Dne byl zástupci dodavatele ATS Telcom Praha předán do užívání městské policii silniční rychloměr TruCAM LTI 20/20. Tentýž den proběhlo i školení na obsluhu rychloměru a počínaje 1. májovým dnem začali strážníci Městské policie Odolena Voda opět měřit rychlost na úsecích, které jim byly schváleny PČR. Vím, že co člověk, to názor. Je hodně odpůrců, kteří jsou proti tomu, aby městská policie měřila rychlost. Proč? V první řadě je to nástroj prevence. Kdo jezdí tak, jak má, nemá se čeho obávat. Kdo jezdí rychle, nezodpovědně, může se mu stát, že na hlídku strážníků narazí. Proto veřejně píši, že rychlost se bude měřit jak na Vodolce, tak i v přilehlých obcích, se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva. Jedná se o obce Postřižín, Úžice, Kopeč, Netřeba a Veliká Ves. Dovolím si zde i napsat, že proti předešlému zařízení toto může pracovat za výrazně zhoršených klimatických podmínek, při splněných určitých podmínek i v noci. V pondělí i v neděli, v pátek či ve svátek. Závěrem chci rozptýlit případné obavy části těch čtenářů, které přečtením předchozích řádků asi napadla úvaha, že od této chvíle budou strážníci městské policie jen měřit rychlost. Takhle to opravdu nebude. Je to především nástroj prevence, a tak k tomu také přistupujeme. Nechceme se snížit, a věřte, že ani představitelé města ne, aby rychloměr sloužil na pokrytí provozních nákladů městské policie, jako to možná funguje leckde jinde. Chtěl bych, aby občan i nadále viděl své strážníky při pěších pochůzkách městem a ne jen u kraje silnice s radarem. Martin Zachata, vedoucí strážník městské policie Foto: M. Zachata Nový radar pro měření rychlosti vozidel Město má zájem zklidnit dopravu ve městě, dohlížet a měřit rychlost vozidel především na místech v zastavěných částech města a tam, kde se s vyšší frekvencí pohybují chodci. Hlavním cílem je eliminovat řidiče, kteří svou rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, a tím zvýšit pocit bezpečnosti u obyvatel a návštěvníků města. Z tohoto důvodu rada města schválila nákup radaru pro městskou policii, která nyní bude pravidelně kontrolovat a usměrňovat naše řidiče. Radar TruCAM je laserový měřič, který především umožňuje: měřit a zaznamenávat rychlost vozidel a motocyklů, zaznamenávat různé přestupky řidičů - bezohledná jízda, nebezpečné předjíždění, přejetí plné čáry apod., pořizovat barevné videozáznamy nebo fotografie situace. Měřené úseky: Dopravní inspektorát PČR Praha-venkov schválil úseky pro měření rychlosti v těchto ulicích: Pražská, nám. V. Hálka, Břežanská, Vodolská, Školní, Komenského, Květnová, Úžická, Revoluční, Ke Stadionu. Zažádáno je ještě o přechod u Aera Vodochody a ulici Velkoveskou. Prakticky tedy můžete natrefit na strážníka s radarem kdekoli ve městě. Dita Výborová, starostka města 7

8 zprávy z radnice Představujeme PhDr. Miroslava Měchurová Vážení čtenáři, další mojí obětí pro Odolen je PhDr. Miroslava Měchurová. Dlouholetá učitelka, posléze ředitelka v mateřské škole nás téměř všechny zná prostřednictvím našich dětí. Navíc je paní Měchurová natolik známá, že se opět o ní napíše těžko něco, co by Vodoláci nevěděli. (Omlouvám se tímto Dolíňákům i Čenkovákům, ale já si troufám je mezi Vodoláky zahrnovat. Z toho širšího hlediska, samozřejmě.) Foto: Archiv M. Měchurové Prosím, když jsem se díval na vaši profesní kariéru, bylo mi jasné, že jste k pedagogice, a speciálně k mateřinkám, směřovala celý život. Opravdu to tak bylo? A jak jste se vlastně vy, plzeňská rodačka, ocitla na Vodolce? Prapůvod mého zájmu o učitelské povolání je určitě v mé početné rodině, kde bylo běžné, že starší pomáhají s péčí o mladší sourozence. Já se v pořadí sourozenců pohybuji ve středu, tak jsem měla na starost přirozeně tři mladší sestry. Potom jsou to určitě základní škola, střední škola, ať to bylo gymnázium (tehdy SV- VŠ) nebo pedagogická škola v Karlových Varech, později, když děti odrostly, PF UK Praha. Prostě mne dodneška zajímají nové poznatky, učím se ráda i dnes i když jinak. Od Plzně do Odoleny Vody vedla cesta přes seznámení se s mým mužem, právě Vodolákem. Jaké byly vaše pedagogické začátky? Osobně se domnívám, že prožívat s tolika dětmi jejich radosti, ale i starosti, je velmi náročné na psychiku. Zrovna tak dělit spravedlivě svoji přízeň, ale i přísnost, musí být obtížné. Zvláště pak pro nováčka, ač studovaného a školou připravovaného ne na povolání, ale spíš na životní poslání. Já jsem měla štěstí na vysokou odbornost svých prvních nadřízených ředitelek, ale i na kolegyně, které mi předávaly své praktické zkušenosti. Být u té změny vývoje dítěte od tří let do vstupu do základní školy bylo obohacující, někdy i dobrodružné. Nevím, zda jde o poslání, ale jistě vím, že jde o náročnou práci, ale taková je každá práce, pokud se vykonává plně. Vaše specializace je poměrně široká problematika speciální pedagogiky. Od autismu až k dětem s poruchami řeči, vedete rodinné terapie, učíte na Západočeské univerzitě v Plzni a spolupracujete i se studenty z UK. A to jistě není všechno. Navíc nesmím zapomenout ani na vaši Literární kavárnu na Vodolce, kde poslední koncert Veroniky Smolíkové v kostele sklidil mnoho chvály. Jak to všechno stíháte? První takové přiblížení se ke speciální pedagogice se dálo kupodivu tady na Vodolce. Vždy 1. září nastoupilo tehdy ještě 35, později 30 tříletých dětí do třídy mateřské školy a jejich první vážný krok mimo rodinu byl samozřejmě doprovázen i mnoha slzičkami. To byl také nápor na učitelku, proto jsme 1x týdně na mateřské škole nabízeli rodičům, jejichž děti půjdou do mateřské školy až za rok, aby poznávaly prostředí mateřské školy se svou maminkou. Kupodivu mnoho adaptačních problémů odpadlo. Zároveň se ale podchytilo dost problémů, které již vyžadovaly třeba návštěvu odborného lékaře, poradny. Děti s problémem mne vždy zajímaly, hledat pro ně řešení, poradit rodičům to byla moje cesta k současné profesi a zřízení speciálně pedagogického centra. To má sídlo v Praze, kde jsem mnoho let řídila právě speciálku s poradnou, ale jsem k dispozici i v Odoleně Vodě v mateřské škole. Připadá mi samozřejmé, že s postupem nabývání zkušeností jsem dospěla i k výuce studentek, ale to je jenom takový malý bonbónek na dortu, centrum mne vytěžuje naplno. A ráda mám prostor pro rodiče dětí s handicapem, např. v Odoleně Vodě mám skupinu rodičů dětí s poruchou autistického spektra a věřte, že umístit je do předškolního vzdělávání je někdy téměř nemožné. V Odoleně Vodě máme již 12 tříd mateřské školy pro tzv. zdravé děti, ale ani jednu pro děti s handicapem. A tady je na místě vstoupit do role zastupitelky a přesvědčit své kolegyně a kolegy, že nejenom chodníku je nám třeba. Projekt Literární kavárny jsem si chystala na důchod, tak se snažíme s mojí kolegyní Lenkou Vondrovou a studentskou omladinou trochu přispět do kulturního dění města. Jak to všechno stíhám? Můj muž s nadsázkou na otázku známých, jakou dobrou vlastnost mám, odpovídal, je pracovitá no a vo tom to asi je. Rád bych se zeptal, možná poněkud kontroverzně, na to, co mě docela trápí a nerozumím tomu. Jde o to, kolik máme najednou mezi našimi školáky dys- lektiků, dysgrafiků, dyskalkuliků a ještě mnoho dalších dys Myslíte si, že se něco s našimi dětmi stalo, že jich tolik neumí napsat správně větu, spočítat příklad? Nebo je důvod někde jinde? Já osobně se domnívám, a to je ta kontroverze, že se jen rodiče, z mnoha různých důvodů, svým dětem nevěnují tolik, jako se jim věnovali kdysi. Někteří moji spolužáci měli problémy s násobilkou, jiní s vyjmenovanými slovy. Ale naučili se to. Stálo je to mnohdy dost úsilí, i rodinného, ale podařilo se. Kde je pravda z pohledu speciálního pedagoga? Pravda je zřejmě schována v systému školství, mnohé učebnice mne opravdu nenadchly. Já jsem přesvědčena, že i škola hrou je prostě práce, někdy i dřina to ty děti s tzv. dys. Někdy za dys je schována pouze smyslová vada, někdy nepodnětné rodinné prostředí, nedostatek pomoci rodičům. Myslím, že technické vymoženosti zlenivěly mozkové závity nejenom dětí. Začátek školní docházky je dle mého přesvědčení o čtení, psaní, počítání a všechny další vymoženosti našeho školství mají přijít na řadu teprve poté. Technika je pro nás podpora, ale ne pán. Společnost je hodně složitá, mladí rodiče nemají vůbec na růžích ustláno. A nakonec bych se chtěl zeptat na to, co vám osobně udělalo v poslední době největší radost. Ať soukromou, či profesní, podělte se, prosím, s námi o ni. V soukromí mám velkou radost, že jsme zvládli oslavu krásného věku sta let naší mami (tak se u nás u Plzně říká), že mám fajn sourozence a dokážeme se o ni doma postarat, že se rodině daří. Profesně se raduji z každého dítěte s postižením, které se nám společnými silami s rodiči podařilo zařadit do běžného života. Paní Měchurová, dovolte, abych vám poděkoval za odpovědi a hlavně za to, jak se věnujete všem dětem, které ve svém životě potkáváte. Přeji vám hodně zdraví a mnoho úspěchů. Ivan Pekárek 8

9 Zprávičky z naší školičky... Pomalu se blíží prázdniny a v mateřské škole se stále něco děje. Měsíc duben skončil rejděním čarodějnic na koštěti. Každá třída měla svůj čarodějnický den. V květnu ve třídách u kostela proběhla beseda o myslivosti a s policistkou Bc. Markétou Johnovou beseda o práci Policie České republiky. Třída Pastelek si udělala výlet na skalní hrad Vale- školství cov. Nesmíme zapomenout ani na Den matek, kdy děti pro své maminky vyrobily dárečky a přáníčka. V červnu oslavíme Mezinárodní den dětí a předškoláci pojedou do planetária. Každá třída si závěr školního roku zpestří jinak. Pojede na výlety a exkurze. Lentilky a Pastelky si udělají noční spaní ve školce. Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne na městském úřadě s paní starostkou Ditou Výborovou a třídními učitelkami z mateřské školy. Štěpánka Barcalová Den vědy a techniky v naší škole Tuto interaktivní výstavu připravila dne 28. dubna pro žáky naší školy Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci některých fakult. Žáci pracovali v následujících expozicích: Aktivní mozek, Kybernetika hrou (Virtuální dvojník, 3D skener a roboti Arduino), Interaktivní pískoviště a Technická výchova, jejíž součástí byla práce na 3D tiskárně, v kreativní dílně, hra s dominem, kostky a další Všichni si mohli vyzkoušet, jak se měří EEG a jaké další biopotenciály můžeme měřit na lidském těle. Expozic si žáci užívali až do odpoledních hodin, kdy se přišli podívat i jejich rodiče. Děti ze 4. a 5. ročníků si formou zábavných her procvičovaly matematiku a logické myšlení. Tento den plynule navázal na projektový den Vynálezy a jejich objevitelé", který byl také věnován vědě a technice a proběhl již 1. dubna. Žáci od 3. ročníku si mohli vybrat z široké nabídky dvě pracovní dílny, do kterých se mohli přihlásit, a pak v nich pracovali po celé dopoledne. Na I. stupni si žáci vybírali z těchto témat: Camera obscura; Létání; Vynález knihtisku; Vývoj počítače; Sluneční soustava; Roboti; Automobil; Fonograf a jeho vynálezce; Brýle; Chytré hlavičky; Od kouřových signálů k telefonu; Šlapací kolo. Na II. stupni pracovali v těchto dílnách: Vynálezy a objevy v pokusech; České úspěchy v medicíně; Chytré hlavičky - šikovné ručičky B. Pomahače; Od G. Bella k tabletu; Golem - umělý člověk; Leonardo da Vinci, člověk, který předběhl dobu; Byl jednou jeden vynálezce; Naši vynálezci; Pokusem k objeviteli; Vynálezy a jejich objevitelé; Mořeplavba a navigace. Všichni pracovali s velkou chutí a nadšením, protože to byla témata a aktivity, které je mimořádně zajímaly. Úžasná byla velká výstavka počítačů, přes děrovací štítky až po chytré telefony. Věříme, že si žáci z obou dnů odnesli mnoho zajímavého a že se obohatili o velké množství nových poznatků. Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka školy Fota: Archiv ZŠ 9

10 školství Základní škola slaví výročí Rozhovor do tohoto čísla Odolenu mi poskytla paní Jana Mazánková, která v současné době zastupuje jednu naši mladou kolegyni v 5. ročníku a měla tu odvahu naskočit opět po několika letech zaslouženého odpočinku do pracovního procesu. Podle mého názoru si vede velice zkušeně. Jak vzpomínáte na váš první vstup do zdejší základní školy? V roce 1961 jsem ukončila studium na Pedagogické škole v Brandýse nad Labem. Práci učitelky jsem začala v okrese Benešov na umístěnku v krásné vesničce Neustupov. Byla jsem mladá, bez závazků, a tak jsem se mohla plně věnovat práci učitelky, mimoškolním činnostem s dětmi a současně se i účastnit kulturního dění v obci. Hrála jsem ochotnické divadlo a vedla pěvecký kroužek dětí i dospělých. V roce 1963 jsem se vdala a přestěhovala do tehdy pro mě neznámé obce Odolena Voda. Zde se mi narodily dvě děti syn Michal a dcera Jaroslava. Po mateřské dovolené jsem se vrátila zpět ke své profesi učitelky. V jakých funkcích jste zde působila? V roce 1970 jsem nastoupila jako učitelka do zdejší školy vedené panem ředitelem Václavem Provazníkem. Kromě vyučování jsem vedla kroužek dovedných rukou a pěvecký kroužek za klavírního doprovodu naší bývalé žákyně Dany Šaturové. V čem vidíte největší změnu ve způsobu učení ať už v kladném, či záporném slova smyslu? V té době byly děti ochotné se zapojovat do činnosti v kroužcích a s velkou chutí v nich pracovat. Měly větší úctu k učitelům i lepší vztah ke společnému majetku, mnohem více si vážily lidské práce. Trochu jiné bylo i vyučování a dětské hry. Váš názor na současnou mladou generaci. S měnící se dobou se změnila i skladba věcí, které si děti přinášejí z domova a při vyučování je schovávají do lavic. Dříve to byla střílečka zhotovená z tužky, pak se objevily první jednoduché elektronické hry a v dnešní době tuto oblast ovládly mobilní telefony. Pokrok se však nedá zastavit, a to je dobře. I ve školství se významně projevil nástup počítačů s velkým množstvím a variabilitou učebních programů. Usnadňuje to práci učitelům a zpestřuje výuku žákům. Nemohu říci, jestli se učitelům pracovalo lépe dříve, nebo se pracuje dnes. Dříve si musel učitel řadu pomůcek vyrobit sám, dnes jsou ve vel- kém množství dostupné v kabinetech, případně je nahrazuje výpočetní technika. Dříve byly děti ukázněnější a vstřícnější, dnes však mají více prostoru pro seberealizaci. Co byste popřála pedagogům naší základní školy do budoucnosti? Všem učitelům, kteří si práci učitele zvolili, a to nejen působících na naší škole, přeji - UČTE DÁL. Tato práce je posláním, které se nám v našich dětech vrátí. Kdybych si ještě jednou měla zvolit povolání, tak jedině učitelské. Jana Mazánková Toto byl z mé strany poslední příspěvek do časopisu v rámci letošních oslav spojených s výročím založení nové školní budovy a s udělením čestného titulu naší škole. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří byli ochotni podělit se o své názory souvisící s pedagogickou prací, a vlastně tak trochu zavzpomínat, jak sami kdysi začínali. Myslím, že jsme se shodli na tom, jak důležitá je tato práce pro celou naši společnost, a doufáme, že si to uvědomuje většina veřejnosti. Po vzoru svých bývalých kolegů i já přeji svým současným spolupracovníkům i všem ostatním pedagogům hodně zdraví, síly a trpělivosti v našem sice nelehkém, ale krásném povolání. Pavla Tichá Český den proti rakovině v Odoleně Vodě V letošním roce se žákyně naší školy opět zapojily do celonárodní charitativní sbírky Český den proti rakovině, který Liga proti rakovině pořádala ve středu 13. května. Coby dobrovolníci v ulicích Odoleny Vody prodávali symbol sbírky žlutý květ měsíčku lékařského, tentokrát ozdobený stříbrnou stužkou, která symbolicky vyjadřovala 25 let činnosti Ligy proti rakovině v České republice. Aktuální 19. ročník sbírky je zaměřen na prevenci rakoviny reprodukčních orgánů, a to jak u žen, tak u mužů. V Odoleně Vodě jsme vybrali celkem Kč. Děkujeme dětem i vám všem, kteří jste přispěli. Mgr. Monika Vodičková Foto: Monika Vodičková Zleva: Denisa Konečná, Nikola Malá, Květa Šteflová, Evelýna Vokáčová, Aneta Šulcová, Denisa Vacková, Dominika Holčíková, Sára Janatová. 10

11 školství Den Země 2015 Celý svět slaví 22. dubna již od roku 1970 Den Země. Vše vzniklo na podnět skupiny amerických studentů, kteří se pokusili sestavit program na záchranu naší planety. Mimo jiné požadovali lepší využití energetických zdrojů, recyklaci odpadů a zákaz používání nebezpečných chemikálií, např. látek, které ničí ozónovou vrstvu Země. Kampaň měla nebývalý ohlas a vedla k vyhlášení Dne Země jako mezinárodního svátku životního prostředí. I naše škola se připojila k oslavám Dne Země. V úterý 14. dubna vyrazili po vyučování členové Ekotýmu na jarní úklid lesa pořádaný ZO ČSOP Vodolensis a komisí životního prostředí našeho města. Během dvou hodin se nám podařilo sesbírat velké množství opravdu rozmanitého odpadu, od nejrůznějších obalů, přes rozbité skleněné lahve, mikrotenové sáčky, staré molitany až po kus drátěného plotu. Otázkou zůstává, kde se tyto věci v lese vzaly? Obyvatelé lesa však jistě ocenili, že jsme jim pomohli se jich zbavit. V rámci oslav Dne Země byly na prostranství před školou umístěny dva stojany s květinami, které oživily vstup do školy a ve všech určitě probouzí tu správnou jarní náladu. Již tradičně rozdávali členové Ekotýmu ke Dni Země přes dvě stě rostlin, které spolu s žáky vypěstovala paní učitelka Nováková. Tři skupinky žáků roznášely po Odoleně Vodě rostlinky rajčat, paprik, petržele, afrikánů, muškátů a břečťanů. K rostlinkám přidávali žáci záložky, které informují o zapojení naší školy do kampaně na snižování odpadu. Květiny a záložky byly dárkem naší školy, který měl všem připomenout Den Země a, jak doufáme, udělat radost. Přestože rostlinky byly zdarma, děkujeme všem, kteří žákům poskytli finanční příspěvek. Za vybrané peníze bude nakoupena zemina a semena pro příští rok. Ekotým ZŠ se v rámci oslav jara zapojil také do obnovy stezky v Malém háji. Za finanční podpory města Odolena Voda a se souhlasem Lesů ČR jsme za velké pomoci členů ZO ČSOP Vodolensis upravili stezku Dřeviny Malého háje. Mimo jiné došlo ke zkrácení trasy, která vede pouze částí Malého háje nad silnicí k Dolnímu náměstí. Tato kratší trasa bude lépe vyhovovat i školním účelům pro využití stezky v rámci vyučování prvouky a přírodopisu. Upravená trasa stezky je žlutě vyznačená na turistické mapě Odoleny Vody, která je k dostání na podatelně města. Na stezce jsou označeny běžné dřeviny Malého háje a každý, komu není příroda lhostejná, se zde může seznámit s využitím těchto dřevin a s jejich typickými znaky. Na vybraných dřevinách (případně na kůlu u dřeviny) je umístěna tabulka skládající se ze dvou částí. Horní list obsahuje fotografii dřeviny s otazníkem (jaká je to dřevina?) a po odklopení horního listu je možné si zkontrolovat, jestli jste dřevinu poznali a přečíst si o ní další zajímavosti. Doufáme, že se vám nová podoba naučné stezky bude líbit a že si při procházce Malým hájem případně rozšíříte své znalosti o dřevinách. Pokud oslavy Dne Země posloužily také k tomu, abychom si uvědomili, že naše planeta je naším domovem, tím nejcennějším, co máme, a začneme-li se k ní podle toho chovat, je to určitě ten nejlepší dárek nejen pro Zemi k jejímu svátku, ale také pro nás všechny, kteří společně Zemi obýváme. Renáta Kynclová Fota: Archiv ZŠ 11

12 organizace a spolky Vodolská kapka rekordní počet účastníků Čtvrtý ročník Vodolské kapky se letos konal o něco dříve než obvykle, tedy v sobotu 25. dubna. Očekávali jsme aprílové počasí a všichni, kdo akci organizujeme, jsme počítali s pro nás již tradičním deštěm. Počasí v dubnu je ale vskutku aprílové, a tak nás mile překvapilo. Letošní Vodolská kapka poprvé proběhla bez deště, v příjemném prosluněném dni. To byl taky asi jeden z důvodů, proč jsme letos trhli rekord v počtu účastníků. Každý rok jejich počet stoupá přibližně o stovku, a letos to bylo dokonce o téměř 200 účastníků více než vloni. Celkem se tedy pochodu zúčastnilo 565 lidí. Podrobný přehled si můžete prohlédnout níže v tabulce. Rekapitulace jednotlivých ročníků Vodolské kapky Jednotlivé ročníky Počet účastníků 1. ročník ( ) 2. ročník ( ) Nejvíce frekventovanou trasou byla jako vždy ta na 6 km pro rodiče s dětmi (362 účastníků), kde mohly děti soutěžit za drobné odměny a sbírat magnetické kapičky za splněné úkoly. Další trasa byla dlouhá 15 km (100 účastníků). Jelikož trasa pro pěší na 25 km už je pro zdatnější turisty a v minulých letech se na ni příliš účastníků nehlásilo, připravili jsme ji letos jako cykloturistickou, tedy pro zdatné pěší a rodiče s dětmi na kolech. Díky tomu jsme i zde zaznamenali rekord 59 účastníků oproti loňským pěti. I na cyklistické padesátce každoročně cyklistů přibývá (letos 44). Jedinou trasou, která letos zůstala úplně nevyužita, byla trasa pro handicapované občany. Pro- 3. ročník ( ) 4. ročník ( ) Mužů Žen Nejstarší účastník Nejmladší účastník r r r r r r r r Statistika cykloturistického dne O Vodolskou kapku ze dne to zvažujeme v příštím roce jí zrušení. je- V cíli každý účastník obdržel diplom a skleněnou kapku, letos v barvě žluté. Speciální velkou kapku obdržel nejstarší účastník. (79 let, trasa 6 km). Každý mohl pochod zakončit příjemným posezením u ohně a opékáním buřtů. Jsme rádi, že se Vodolská kapka opět povedla a počet účastníků je každým rokem vyšší. Velké poděkování patří sponzorům akce: Vinotéka na faře - manželé Holečkovi, Textil u pošty - M. Lubasová, Pedikúra - I. Kutičková, Kadeřnictví Red Zone - Z. Holčíková, HAKO mzdy - manželé Šímovi. Děkujeme také spolupořadatelům akce: E. Boháčkové A. Derkové, M. Hejhalové, S. Heřmanové, K. Koblížkové, J. Kolaříkové, J. Korecké, M. Kročkové, L. Kročkovi, I. Lisé, K. Maisnerové, L. Martincové, P. Netíkové, I. Pekárkovi, I. Pirné, S. Pirnému, p. Petříčkové, B. Rosové, H. Smolíkové, O. Svobodové, M. Šimonkovi, M. Vladykovi, P. Žákovi, městské policii a technickým službám - jmenovitě p. Mužíčkovi, Pejlovi a Pohlodkovi a městu Odolena Voda. Za organizátorky akce M. Lohniská a P. Špičková Trasy 6 km handicapovaní 6 km 15 km 25 km 50 km Celkem počet účastníků / 100% mužů / 40,5% žen / 59,5% nejmladší účastník 0 r r r r nejstarší účastník 0 r r r r ODS požaduje referendum k napojení města na dálnici Rada města rozhodla 23. dubna t. r. o podání námitky proti napojení Odoleny Vody na dálnici D8 v aktualizaci Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR ) Středočeského kraje č. 1. V námitce se požaduje, aby aktualizace ZÚR č. 1 byla dána do souladu s výrokem soudu z července roku Tato aktualizace ZÚR se přitom týká pouze Benešovska a napojením Odoleny Vody na dálnici se vůbec nezabývá. Zdůvodnění vedení města, že je nutno dát do souladu soudní verdikt z loňského července, navíc krom místní bezpředmětnosti značně kulhá i z věcného hlediska. Nájezd byl z původního dokumentu ZÚR, stejně jako mnoho dalších, vyřazen soudem pro procesní chyby, které je KÚ schopen v některé z dalších aktualizací ZÚR napravit. Stalo se tak na základě žaloby tří občanů našeho města, hájících své osobní zájmy, aniž by se tehdy v této věci obrátili na zastupitelstvo města. Ve spojení mezi touto skupinkou lidí a některými členy současného zastupitelstva zřejmě pramení horlivost současné rady města vzdát se možnosti napojení na dálnici, kterou tak pracně předcházející zastupitelstva pro občany našeho města vybojovala. A to nejenom do územní dokumentace města a kraje (tehdy pražského regionu), ale i do podmínek města pro případ rozšíření provozu Letiště Vodochody. Krom toho jsme přesvědčeni, že napojení našeho města na dálnici by mu přineslo potřebný rozvoj podnikání a služeb, využití průmyslové zóny u Aera a přímé dopravní spojení pro lidi, kteří denně dojíždí za zaměstnáním do Prahy. Rada místního sdružení ODS proto žádá Zastupitelstvo města Odolena Voda, aby: 1. zrušilo nemístnou námitku rady města k aktualizaci ZÚR Stč. kraje č. 1, 2. při nejbližších volbách (předpokládáme do krajského zastupitelstva v roce 2016) spojilo tyto volby s hlasováním občanů o jejich postoji k napojení města na dálnici D8. V Odoleně Vodě Jiří Nedoma, předseda MS ODS Odolena Voda 12

13 organizace a spolky Vyjádření Rady města Odolena Voda k referendu o napojení města na dálnici D8 Město Odolena Voda je v současné době v procesu zpracování územního plánu. Tento místní územní plán je podřízený tzv. Zásadám územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje. V červenci 2014 rozhodl krajský soud o zrušení dálničního exitu v Odoleně Vodě v ZUR z důvodů absence posudku vlivu stavby na životní prostředí. Rada města využila právě probíhající aktualizace ZUR a požádala kraj, aby se dle své povinnosti s tímto problémem vypořádal a město mohlo svůj územní plán dopracovat v souladu se zákonem. Pokud si pan Jiří Nedoma myslí, že námitka byla nemístná, má na to plné právo, ale město má na druhou stranu právo po Středočeském kraji vyžadovat jeho povinnosti dané ze zákona. Námitka je směřována k problematice platnosti či ne- platnosti dálničního sjezdu v Dolínku z hlediska nadřazeného orgánu Středočeského kraje, ne proti sjezdu jako takovému, jedná se primárně o procesní záležitost. Na místní referendum má pak právo každý, kdo zajistí patřičný počet podpisů, a rada města tomuto procesu ani nemůže bránit. Zásadní je otázka, která bude v referendu položena. Nyní nevíme, kam místní sdružení ODS v této chvíli míří, ale položit referendum proti rozsudku soudu ve věci vlivu na životní prostředí by bylo pravděpodobně zcela zbytečné a není nejmenší důvod tento posudek v rámci zdraví obyvatel a kvality životního prostředí města nepožadovat. Rada města Odolena Voda Klub seniorů Také pondělí bylo veselé, přišel nám zahrát na harmoniku pan Hladký a zazpívali jsme si známé lidovky. Bylo i několik oslavenců, a tak přáním všem jsme zakončili krásné odpoledne. V úterý jsme pak navštívili v divadle Rokoko představení Želary. Tady bych chtěla poděkovat kulturní komisi, hlavně panu Strakovi, který pro nás seniory tyto vstupenky obstaral. Poslední dubnové pondělí jsme opět soutěžili o malé ceny v soutěži Česko pro pamětníky. Na tyto úžasné soutěže, které nám osvěžují paměť, se vždy velmi těšíme. Začátkem května mezi nás přišly děti ze MŠ pod vedením paní učitelky Sedláčkové a paní učitelky Říhové, aby nám přednesly Fota: Archiv Klubu seniorů básničky a zazpívaly a společně s námi si tak připomněly Den matek. Jistě si všichni užili krásné odpoledne, jak děti, tak senioři. Velký dík patří oběma paní učitelkám i dětem za krásný program, který pro nás připravily. Děti jsme nakonec odměnili sladkostmi, ale ani děti na nás nezapomněly a také nám rozdaly krásná perníková srdce a s láskou vyrobené a ručně dělané obrázky. Druhé květnové pondělí jsme se sešli na faře, abychom venku poseděli a dali si opečené klobásky. Sluníčko nám svítilo, což bylo velmi příjemné a posezení v hezkém prostředí, kde se v okolí pasou zvířátka, bylo krásné. Doporučuji i ostatním občanům zajit si na faru a uspořádat zde akci dle libosti po domluvě s majiteli. V květnu již také začínají zájezdy, každý měsíc jeden, a končí měsícem září. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů 13

14 organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Prázdninový provoz bude knihovna uzavřena. Výpůjčky, které se mají v tuto dobu vrátit, budou automaticky prodlouženy do Pro děti Karel Jaromír Erben: České pohádky František Nepil: Pohádky z pekelce Oldřiška Ciprová: Kde se vzala duha? Knížky pro nejmenší čtenáře. Zuzana Pospíšilová: Policejní pohádky Napínavé a zároveň humorné pohádky s neobvyklými zločiny a vyšetřovacími metodami. Beletrie Vlastimil Vondruška: Husitská epopej II Druhý díl se odehrává v letech 1416 až Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana Žižky. Inna Rottová: Konec milovníka žen Juraj Červenka: Mrtvý na Pekelném vrchu Jo Nesbo: Policie Detektivní romány. Kateřina Janouchová: Matčino srdce Kateřina Janouchová: Tygří žena Švédské rodinné thrillery. Karolína Becková: Kdo neriskuje, nemiluje Milostný román. Marcela Mlynářová: Dokud držím pohromadě Román ze současnosti. Na večírku Možná si porozumíme Soubory povídek známých českých autorů. Robert Ludlum: Bourneovo dilema Špionážní román. Odborná literatura Karel Richter: Historické drama volyňských Čechů Nevšední příběh volyňských Čechů, příběh plný nadějí,dramatických zvratů, hrdinství i tragédií. Esther Verhoef-Verhallen: Kočky Velký atlas plemen. Joel Fuhrman: Superimunita Rady pro zdraví. Kniha filozofie Srozumitelné vysvětlení filozofických pojmů. Martin J. Dougherty: Zbraně a bojové techniky středověkých válečníků Vývoj výzbroje a bojových technik, které se začaly uplatňovat v evropském válečnictví v období Naďa Střelbová Z činnosti komise pro životní prostředí Nemohu se zbavit dojmu, že vzhled veřejné zeleně a upravenost veřejných prostranství v našem okolí je naší vizitkou stejně jako naše zahrádka u rodinného domku, předzahrádka před bytovým domem na sídlišti nebo například naše okno s květinovými truhlíky. Proto jsme převzaly s několika kolegyněmi z komise do péče bezprostřední okolí Hálkova pomníčku. Podstavec pomníčku jsme letos zbavily mechu a s nezištnou pomocí restaurátora pana Maška i lišejníků. Kolem pomníčku jsme vysadily i letos letničky a rády bychom prosadily, aby bezprostřední okolí tohoto i dalších míst srovnatelného významu v městské části Dolínek - např. Hálkův rodný domek - bylo trvale pod dohledem našich technických služeb. Skomírající růži v zapleveleném trojúhelníku vedle Hálkova pomníčku, které jsme vloni daly šanci na přežití, jsme po úpravě doplnily začátkem měsíce darovanými trvalkami a zamulčovaly oblázky. Za dodávku oblázků děkujeme městu a TS, které nám je dovezly. Podobnou úpravu jsme realizovaly tentokrát i za pomoci muže z komise - T. Lohniského před stacionářem v ulici Pod Tvrzí. Věříme, že trvalky, které nahradily plevel, potěší jak návštěvníky stacionáře, tak i kolemjdoucí, a to i zatvrzelé stěžovatelky. Jsme připraveny v případě zájmu pomoci s úpravou i zbylých dvou vedlejších zaplevelených záhonů před provozovnami v ulici Pod Tvrzí nebo jinde ve městě. Marie Smejkalová, členka KŽP při RM Odolena Voda, Dětské centrum Sluníčko zve všechny tatínky a jejich děti na akci nazvanou DEN OTCŮ Kdy? V neděli 14. června od 16:00 hodin. Kde? Na hřišti u restaurace Domeček. Přijďte si užít odpoledne se svými dětmi. Pro tatínky a jejich dcery a syny jsou připraveny netradiční zábavné soutěže. Vítězem je každý a odměna vás nemine! Vstupné je vaše odvaha přijít a vaše dítko. Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda - děkujeme. Fota: Archiv Komise pro životní prostředí Další zajímavé informace najdete na: nebo na FB 14

15 organizace a spolky / kultura a volný čas Farní charita Neratovice připravila program pro své klienty Tradičně se 23. dubna, a to již po osmé, sešli klienti a přátelé Farní charity Neratovice v libišské Sokolovně. Počasí přálo a kolem druhé hodiny odpolední se sjeli senioři z míst, kde FCH působí. V letošním roce mezi nás zavítali i zástupci měst a obcí našich středisek. Jmenovitě paní Jitka Zimová, starostka obce Obříství, paní Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města Neratovice, se svojí zástupkyní, pan starosta obce Klecany Ivo Kurhajec nebo zástupce městské části Praha-Klánovice MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. a zástupkyně obce Libiš. Dárečky pro každého z účastníků obstarala firma Lohmann & Rauscher zastoupená paní Danou Prokopovou. Všem také děkujeme za milá slova chvály, která potěší. U dobré kávy a občerstvení si naši klienti popovídali, zazpívali, ale také zatančili při tónech oblíbených písniček pana Zahradníčka, nebo se pobavili při vystoupení dětí ze ZŠ v Libiši a u taneční formace babiček, které si říkají Bábiny di Praga. Ani letos se nezapomnělo na vyhodnocení pečovatelky a zdravotní sestry roku. Paní Marcela Mykytková a Ilona Fialová si za svoji obětavou práci ocenění a malý dárek určitě zaslouží. Ke konci setkání mezi klienty zavítal i pan farář Mgr. Peter Kováč, který přítomné potěšil vlídnými slovy. Podle ohlasů našich klientů se setkání povedlo a už se těšíme na další akce, které nás čekají. Farní charita Neratovice Fota: Archiv Farní charity Neratovice Červen každoročně slavíme jako Měsíc myslivosti. Tento měsíc není zvolen náhodně. Konec jara je totiž část roku, kdy se v krajině vyskytuje největší množství mláďat. Po zimním strádání konečně vidíme, že jsme přes zimu zvěř přikrmovali dostatečně a jaký že bude letos přírůstek. Můžete vidět bažantí kuřata, která už i kousek popolétnou, srnčata skotačící kolem srny a domáhající se přídělu mléka, ale i malého zajíčka schouleného v trávě. S tím také souvisí požadavek na klid v revíru. Všechen dorost potřebuje pro svůj řádný vývoj péči svých matek. To ale není možné po přirozeně plachých tvorech chtít, když je každou chvíli zvedne nezvládnutý pes nebo čtyřkolkář. Stačí pár bezohledných jedinců a škody jsou nevratné. Ať už ba- Vodolský revír v červnu Foto: Archiv Honebního společenstva žantí nebo srnčí mláďata mají sice ochranné zbarvení a slabou pachovou stopu, ale soustavně rušená a vyplašená matka se k nim časem přestane vracet. V těchto měsících probíhá příprava nového zákona o myslivosti. Ani už nepočítáme změny, kterými prošel. Do jeho znění se snaží neustále zasahovat nejrůznější profesní a zájmové skupiny. Počínaje zemědělci, ochránci životního prostředí a lobbisty soukromých osob, které si snaží udělat z lovu výnosný business, konče. Leckteré požadavky těchto lidí by znamenaly konec myslivosti i s jejími tradicemi u nás. Tomu se pochopitelně zase snažíme zabránit my. Ministerstvo zemědělství, které nové znění zákona připravuje, moderuje debatu o podobě tohoto nového předpisu. Pohledy na věc výše zmíněných skupin jsou však zatím diametrálně odlišné a setkání zástupců končí bez jakéhokoliv výsledku. Uvidíme, kdo bude mít navrch, zda zvěř a péče o ni, nebo soukromá klika s vidinou krátkodobého zisku. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Konečné vyúčtování veřejné sbírky Je tomu pět let, kdy tehdejší zastupitelé města Odolena Voda odsouhlasili uspořádání veřejné sbírky, která si vytkla za cíl získat finanční prostředky na pořízení nového zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku. A protože jsem byl tehdy přípravám blízko, ujal jsem se samozřejmě s pomocí mnoha dalších její organizace a také ji přes průběžné a celkové (jak to ukládá zákon o veřejných sbírkách) nakonec dovedl za vydatného přispění pana tajemníka Pavla Halvy a pana vedoucího městského ekonomického odboru, Ing. Václava Valtra, ke konečnému vyúčtování, které Krajský úřad Středočeského kraje nejprve stanovil na 31. srpna 2014 a poté jeho odevzdání prodloužil do konce března tohoto roku. Jak už jsem zmínil ve zprávě o celkovém vyúčtování, publikovaném mimo jiné v březnovém zpravodaji Odolen roku 2013, podařilo se veřejnou sbírkou získat díky vaší velké vstřícnosti a ochotě celkem Kč. Sbírkovými pokladničkami bylo vybráno Kč, prodej předmětů 100 kusů dekoračních perníků v dárkovém balení ve tvaru zvonku a lyry vynesl Kč, prodejem vstupenek na 18. a 19. vánoční koncert bylo získáno Kč. Všechny tři shora uvedené částky byly složeny na 15

16 kultura a volný čas zvláštní bankovní účet veřejné sbírky č /0100 vedený u Komerční banky, a. s. Na tomto účtu se navíc soustředily finanční příspěvky přímo zasílané dárci. Jejich součet činil Kč. Z těchto prostředků bylo připsáno na úrocích 540,58 Kč. Čistý výtěžek sbírky (rovnající se hrubému výtěžku, protože v našem případě nebyly uplatněny žádné provozní náklady) tak dosáhl částky ,58 Kč. Z tohoto čistého výtěžku tak mohla být uhrazena faktura za odlití bronzového zvonu ( Kč) a zaplaceno zhotovení předlohy reliéfu korunované madony na půlměsíci (2 000 Kč), dále byly proplaceny dvě zálohové faktury po Kč (celkem Kč) za práce na zhotovení polyuretanového odlitku lyry a zbylá část (13 233,58 Kč) využita na pokrytí podstatné části nákladů odvislých od rekonstrukce závěsného zařízení zvonu ve zvoničce. Jak víte z procházek do Čenkova a možná i z třídílné reportáže ve zpravodaji Odolen (ročník 2013), bronzový zvon již od neděle 23. června 2013 znovu zdobí čenkovskou zvoničku. Tehdy byl totiž při slavnosti, které se vedle mnohých z vás zúčastnil také zvonař pan Michal Votruba i autor výzdoby zvonu P. Pavel Kuneš, posvěcen duchovním správcem Římskokatolické farnosti Odolena Voda P. Mgr. Piotrem Grzegorzem Przechockim. Musím připustit, že průběh zhotovování zvonu a jeho samotné odlévání je neuvěřitelný zážitek a jsem rád, že jsem mohl být u toho. Pokud jde o zvon, je v zásadě hotovo. Jen po konzultacích s historiky a technology zabývajícími se degradací materiálu dojde v brzké době k náhradě stávajícího zouváku zhotoveného z lepeného dřeva s povrchovou úpravou místně autentičtější a vnějším povětrnostním podmínkám lépe odolávající rozsochou dubu. Pamětníci si jistě vybaví, že zrovna na takovém rozeklaném a pořádném kusu dubového dřeva byl původní historický zvon po léta ve zvoničce zavěšen. Když jsem vás v březnovém čísle Odolenu roku 2013 seznamoval s průběhem prací na zhotovení kopie lyry a její osazení na vrchol pískovcové stély pomníku Vítězslava Hálka v Dolínku, konstatoval jsem, že se hledá vhodný zhotovitel a že se souhlasem památkářů, kteří budou celý průběh příprav a výroby dozorovat, půjde o polyuretanový odlitek probarvený ve hmotě a povrchově upravený takovým způsobem, aby imitoval bronz. Zhotovení lyry bylo nakonec svěřeno panu Janu Holubovi, který zahájil práce na podzim loňského roku, krátce po vydání závazného stanoviska Odborem územního rozvoje a památkové péče Plastický model, z něhož bude připravena forma potřebná k odlití polyuretanového odlitku lyry. (Foto Pavel Halva.) Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Celá práce byla rozdělena do několika etap s tím, že každá tato etapa je završena schůzkou (kontrolním dnem), při kterém se za účasti zástupce památkářů z Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu středních Čech posuzují dosavadní výsledky a upřesňují následující kroky. Naposledy se účastníci (v pořadí třetího) kontrolního dne sešli počátkem února 2015, kdy pan Holub představil plastický model, nezbytný pro přípravu formy k odlití polyuretanového odlitku lyry (Obr. 1). V současné době má pan Holub odlitek hotov. Zbývá už vlastně drobnost, jeho povrchová patinace. Ta však bude moci být provedena až poté, co dojde k vyčištění bronzového portrétního medailonu nacházející v čelní horní části pomníku, které doporučili památkáři s tím, že barevnost odlitku bude sladěna s barevností medailonu. Oslovená restaurátorka kovů připravila technologický záměr, který musí posoudit památkáři a památkový odbor. Pak se teprve budou moci práce zase rozběhnout. Jako ideální vidím spojit termín slavnostního navrácení lyry na pomník Vítězslava Hálka s výročím básníkova úmrtí Vítězslava Hálka, které si připomínáme na počátku října. To ale není všechno, byť to již přímo se sbírkou a pracemi s ní spojenými nesouvisí. Při již zmíněných kontrolních dnech konstatovali památkáři mimo jiné také neuspokojivý stav ozdobného kovového plotu s pískovcovými pilířky, oddělující pomník od okolního prostoru náměstí Vítězslava Hálka a doporučili zvážit jeho rekonstrukci. Tento stav potvrdil i panem místostarostou, Ing. arch. Tomášem Lohniským, oslovený sochař a restaurátor. Práce to rozhodně nebude jednoduchá a nebude zadarmo. Přichází samozřejmě v úvahu i možnosti částečného dotačního financování, ale to předjímám rozhodování orgánů města, které mají nelehký úkol mezi sebou poměřovat důležitost a časovou naléhavost řady aktivit. A úplně poslední věc: upřednostňování polyuretanových kopií před bronzovými je v současnosti akceptováno z obavy ze ztráty s konečnou většinou ve sběrných surovinách. Pro případ, že by i nově nainstalovaná polyuretanová lyra se stala obětí podobně motivovaného útoku (zkrátka, že by někdo přece jen nevěřil, že jde o plast, jak bude uvedeno na informačním štítku, a věřil v bronz), odlil pan Holub ještě dvě záložní lyry. Ale i tak si myslím, že polyuretan je třeba brát jako nouzové a přechodné řešení a usilovat časem o jeho výměnu za materiálově autentičtější bronzovou kopii lyry. I na to bylo ostatně pamatováno. Součástí zakázky je už vlastně v tuto chvíli hotová forma, kterou bude po určitou dobu (s přibývajícími roky stále více rozměrově nestabilní) možné využít (byť nepřímo) k přípravě odlití lyry do bronzu. Budu moc rád, pokud bychom mohli mít společně i tuto věc lehce na paměti. Na rozloučenou se čtenáři Odolenu doslouživší osoba pověřená jednat ve věci veřejné sbírky Roman Straka Foto: Pavel Novotný Vernisáž výstavy: Jiří Havlice - Tak začala válka na Itálii, Minigalerie, VOSA 2015 Salon vodolských umělců bude opět v září Přihlášky do Pavel Novotný, tel.: Karel Kuška, tel.:

17 Kino Vltava Program na červen 2015 nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 2. út Divoká dvojka (USA) 110 Kč st Země zítřka (USA) 120 Kč čt Konečně doma (USA) zdarma Špion 2D/tit. (USA) 120 Kč pá Sedmero krkavců (ČR / Slov.) 120 Kč Země zítřka (USA) 120 Kč so Ovečka Shaun ve filmu (VB / F) 90 Kč Sedmero krkavců (ČR / Slov.) 120 Kč Život je život (ČR) 110 Kč ne Konečně doma 3D (USA) 100 Kč / 120 Kč Země zítřka (USA) 120 Kč Dítě číslo 44 (USA) 110 Kč út Samba (Francie) 80 Kč st Avengers: Age of Ultron (USA) 100 Kč kultura a volný čas Insidious: Počátek (USA) 120 Kč so Mimoni (USA) 100 Kč / 125 Kč Jurský svět 2D/ dab. (USA) 120 Kč Sedmero krkavců (ČR / Slov.) 110 Kč ne Mimoni 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Sejmi prezidenta (Finsko / VB) 100 Kč Dáma ve zlatém (USA / VB) 100 Kč Od do kino nehraje. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na červen 2015 nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel.: n n Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Od 1. do si můžete v pokladně předprodeje KD Vltava (otevřeno denně od 15:30 do 20:00 hodin) zakoupit abonentky na podzimní sezónu v KD Vltava. Jejich počet je omezen, tak neváhejte! Vstupenky na jednotlivá představení budou v prodeji od čt Jurský svět 2D/ tit. (USA) 120 Kč pá Špion 2D/dab. (USA) 120 Kč Trainspoting (VB) 90 Kč so Malá z rybárny (ČR) 100 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta (Austrálie / USA) 110 Kč Jurský svět 2D/ dab. (USA) 120 Kč ne Spongebob: Houba na suchu (USA) 80 Kč Jurský svět 3D/ dab. (USA) 140 Kč Sedmero krkavců (ČR / Slov.) 120 Kč út Druhá míza (USA) 100 Kč st Šílený Max: Zběsilá cesta (Austrálie / USA) 130 Kč čt Sejmi prezidenta (Finsko / VB) 100 Kč pá Sedmero krkavců (ČR / Slovensko) 120 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta (Austrálie / USA) 110 Kč so Malá z rybárny (ČR) 100 Kč Sedmero krkavců (ČR / Slov.) 120 Kč Jurský svět 3D/ dab. (USA) 140 Kč ne Kinečko pro nejmenší (ČR) 60 Kč Ovečka Shaun ve filmu (VB / F) 80 Kč Země zítřka (USA) 120 Kč Jurský svět 2D/ tit. (USA) 120 Kč út Avengers: Age of Ultron 3D (USA) 130 Kč st Život je život (ČR) 110 Kč čt Kobry a užovky (ČR) 80 Kč pá Mimoni (USA) 100 Kč / 125 Kč čt pá ne čt so ne Čaj o páté Poslední čaj o páté v jarní sezoně. Další setkání s přáteli a příjemnou hudbou bude v září. Hraje Kozelkova trojka. Vstupenky slosovatelné. Vstupné: 50 Kč Zušlechtění uměním Základní umělecká škola v Kralupech připravila v rámci oslav Dnů Kralup komponovaný pořad Zušlechtění uměním, ve kterém se představí všechny obory hudební, taneční, výtvarný a literárně- -dramatický. Vstupné dobrovolné. Cesta pohádkovým (ne)lesem s Rolničkou Dětská akce Kulturního domu Vltava pořádaná v rámci oslav Dny Kralup. Dobrodružná výprava k vltavské tůni pro všechny šikovné děti. Na konci cesty budou všechny děti za svoji šikovnost odměněny. Start je od 14:30 do 15:15 u cesty k vodě naproti cukrárně U draka. Vstup zdarma. Tančírna Vstupné: 70 Kč osoba, 120 Kč pár Konkurz Kralupský talent 2015 Hledáme nové talenty! Letos proběhne již 6. ročník oblíbené dětské pěvecké soutěže. Konkurz se koná od 9:15 do 12:00 hodin. Připravte si píseň pouze v českém nebo slovenském jazyce, pokud budete mít hudební základ, vezměte ho s sebou. Taneční koncert Tanečního a pohybového studia Zuzany Štarkové Nenechte si ujít výjimečný koncert TPS Z. Štarkové a jeho hostů. Vstupné: 80 Kč Z podkladů KASS Kralupy nad Vltavou zpracovala Naděžda Střelbová 17

18 sport Turnaj v barevném minivolejbale Sobotní ranní vstávání bylo pro mnohé příliš kruté, ale určitě ne pro ty, kteří se těšili a nemohli dospat, aby si mohli vyzkoušet své síly a svou šikovnost, kterou získali během celého roku v našich oddílech přípravky. Proto kolem osmé pospíchali do sportovní haly, aby se stihli zaregistrovat na turnaj v barevném minivolejbalu, který pořádalo AERO volejbal za podpory města Odolena Voda 16. května. Přišlo celkem 56 dětí, které soutěžily celé dopoledne ve dvojicích ve třech kategoriích. Nasazení ve všech kategoriích bylo opravdu obdivuhodné a je velmi milé, že velký zájem je nejen mezi dětmi, ale i mezi jejich nejbližšími, kteří je přišli podpořit do ochozů sportovní haly. Velké napětí nastalo po čtrnácté hodině, kdy se začaly vyhlašovat výsledky. Každý, kdo na turnaj dorazil, neodešel s prázdnou. Vítězové si odnesli barevná trička s nápisem Vítěz turnaje v barevném minivolejbalu, které jim dnešní den bude připomínat. Vyhlásili jsme také čtyři nejlepší hráče turnaje nešlo jenom o herní šikovnost, ale také o fair-play, nadšení pro hru a další skutečnosti, které dělají hráče hráčem. Doufáme, že se všem sobotní den líbil a odcházeli spokojení, i když zrovna nevyhráli. FOTBAL Minikopaná Minikopaná se v rámci své okresní mistrovské soutěže, hrané turnajovým systémem, zúčastnila koncem dubna a začátkem května dalších turnajů. V neděli v Brandýse nad Lab., kde získali 5. místo po těchto výsledcích: TJ Odolena Voda - Čelákovice 1:5 (Winkelhöfer), - Sibřina 5:1 (Bubeníček 4, Winkelhofer), - Hovorčovice 2:4 (Winkelhofer 2), - Brandýs 0:6, - Jirny 2:2 (Bubeníček, Winkelhofer). Další turnaj byl odehrán v neděli v Čelákovicích. Zde dosáhla minikopaná těchto výsledků: TJ Odolena Voda - Sibřina 3:1 (Horák, Bubeníček, Ježek), - Jirny 3:1 (Winkelhofer 2, Andrle), - Hovorčovice 1:3 (Ježek), - Brandýs 3:2 (Ježek 2, Winkelhofer), - Čelákovice 2:3 (Ježek, Slaný). S těmito výsledky obsadila naše minikopaná 3. místo. Mladší žáci Mladší žáci pokračovali v mistrovské soutěži okresního přeboru v květnu s nepříliš dobrými výsledky. V neděli na hřišti Sokola Straky porážka 10:0, v sobotu po vyrovnané hře a zlepšeném výkonu celého mužstva porážka 5:4 (Kos 2,Matviak a Čepec), v sobotu na domácím hřišti remíza se Sadskou 5:5 (Kos 4, Čepec). Pak opět porážka v sobotu na hřišti Říčan B 10:1 (Čepec) a v úterý druhé vítězství na jaře v domácím prostředí s AFK Nehvizdy 10:3 (Čepec 4, Keller 3, Juzek 2 a Matviak, který sám jednu branku dal a na dalších devět nahrál skvělý výkon). Průběžná tabulka okresního přeboru: 1. Straky :12 26 b. 6. TJ Aero :71 10 b. 8. Nehvizdy :104 0 b. Dorost Dorost i nadále pokračoval ve skvělých výkonech celého mužstva v druhé polovině dubna a začátkem května. V neděli na domácí půdě vysoko porazil Dolany 9:2 (Lubas 3, Kaplan a Laube 2, Bednařík, Syblík). Pak následovalo malé zaškobrtnutí v podobě remízy v neděli na hřišti FC Mělník 1:1 (Kaplan), ale v dalším utkání v neděli v domácím prostředí výrazné vítězství nad Chotětovem 6:0 (Šimon 3, Janovský, Hrnčíř, Holý). V neděli v Hovorčovicích výhra 3:1 (Hrnčíř, Kaplan, Holý) a opět výrazné vítězství v neděli na domácím hřišti nad Mšenem 9:0 (Lubas 3, Simon 2, Kaplan, Ježek, Holý, Jindřich). Tabulka I. A třídy po 19. kole: 1. TJ Aero :13 53 b. 7. Lužec :35 27 b. 14. Borek :69 12 b. V červnu zakončí mistrovskou soutěž takto: ne v hod.: TJ Aero - Lužec ne v hod.: FK Brandýs - TJ Aero A mužstvo A mužstvo pokračovalo v dobrých výkonech i ve druhé polovině dubna a začátkem května. V neděli výrazné vítězství ve Větrušicích 5:1 (Harmáček 2, Kymr, Kovár, Na závěr děkujeme všem rozhodčím a pořadatelům, kteří nám pomohli turnaj uspořádat. Bez jejich ochoty věnovat svůj volný čas dětem, by turnaj neproběhl. Tak tedy děkujeme: Pavle a Slávkovi Tichým, Jitce a Jirkovi Kubištovým, Šárce Míčkové, Janě Smetanové, Míše Kalinové, Lukáši Matviakovi, Michalu Flídrovi, Danu Kováříkovi, Rádě a Katce Smetanovým. Monika Vodičková a Tomáš Havlát, trenéři AERA volejbal Odolena Voda Foto: Richard Houdek Mach). Hodnocení utkání slovy trenéra p. Levého: První poločas nebyl z naší strany dobrý, ale naštěstí jsme těsně před koncem poločasu dali druhou branku a šli do kabin za stavu 2:1 pro nás, který nás uklidnil. Druhý poločas už byl o mnoho lepší. Hru jsme zcela ovládli a zaslouženě vyhráli. Neděle a druhé utkání v řadě za sebou hrané na hřišti soupeře v Klecanech s B mužstvem, pouze remíza 4:4 (Valda, Petříček, Kymr, Chodura). V sobotu v domácím prostředí vítězství nad nepříjemným soupeřem FC Škvorec 4:2 (Harmáček 2, Jindra, Kymr). Zde je hodnocení utkání ústy Honzy Levého, trenéra mužstva: Soupeř nás trápil tvrdou hrou a hrozil převážně z brejků, ale přestože jsme opět neproměnili několik velice dobrých šancí, jsme utkání relativně v klidu dovedli do úspěšného konce. Na hřišti Sokola Předboj v sobotu zcela jasné vítězství 3:0 (Syblík, Harmáček, Jindra). Tabulka III. třídy po 20. kole: 1. Vyšehořovice :23 50 b. 2. TJ Aero :19 44 b. 14. Veleň :66 13 b. Soutěž zakončí v červnu těmito utkáními: so v hod.: Vyšehořovice - TJ Aero so v hod.: TJ Aero - Měšice Domeček stará garda Domeček stará garda pokračovala ve vítězném tažení soutěží v průběhu dubna i začátkem května. Utkání hraná vždy v pondělí postupně vyhrála nad těmito Foto: Archiv oddílu soupeři: 18

19 sport 1. FC Domeček - Libčice 8:4 (Pancíř, Valeš, Kymr a Helík všichni po 2 brankách), - Postřižín 10:5 (Melmuka a Bergmann 2, Helík, Horák, Valeš, Levý, Šmíd, Vondráček), - Nelahozeves 6:3 (Valeš 2, Horák, Levý, Matviak, Pancíř). V pondělí utkání na hřišti soupeře Sokol Nová Ves a vítězství 4:1 Cesty Taneční skupiny Vodolenka v sezóně 2014/2015 Cesty malinkých tanečnic letos nebyly vůbec jednoduché. Nepřály jim okolnosti. Vodolenka v letošním roce pracovala pouze pod vedením Tamary Bučkové. A ono mít dva nebo jenom jednoho trenéra v tělocvičně, to je pane rozdíl! Svůj díl shodou okolností sehrála i modernizace školy. Jak to? Zkuste pobíhat kolem školy, vyzvedávat děti z jedné a potom druhé družiny, které jsou sice spojeny tunelem, ale ten je zcela logicky přístupný pouze pro interní pracovníky školy! Navíc vzhledem k zostření bezpečnostních opatření, která nově provázejí provoz školy, by to nebylo jednoduché ani v početně širším týmu. Prostor tělocvičny od letošního roku zcela správně chrání troje dveře, které se zamykají. Avšak pracujete-li s prvňáčky a jste-li sami, znamená to více prostoru věnovat sledování toho, zda mají všichni všechno. Pozornost, která by se měla upnout k tréninku samotnému, se poněkud tříští Také rodiče byli silně zmatení, než si zvykli na novou situaci. Poprvé po mnoha letech nemohli děti vyzvedávat přímo ve školní tělocvičně, nemohli být přítomni závěrečným minutám tréninků, v nichž mohli děti sledovat a pochválit. Nové technické podmínky logicky přispěly k odlivu některých prvňáčků, ale to se nedá nic dělat. Faktem je, že někdo k tančení na jevišti doroste dříve, někdo později a někdo vůbec A co říci o malých tanečnicích, které vydržely? Řeč je o Haně Braunové, Karolíně Dostálové, Markétě Holubové, Kláře Hoškové, Ele Kodýtkové, Nele Kubíčkové, Ester Koščové, Anně Kotrčové, Veronice Litošové, Aleně Pozlerové, Tereze Stránské a Elišce Šimečkové. V letošním roce sice soutěžily jen s jednou choreo- (Pancíř, Horák, Valeš, Levý). V červnu budou hrána tato utkání: po v hod.: Chabry - 1. FC Domeček po v hod.: Veltrusy - 1. FC Domeček Foto: Jaroslav Forman po v hod.: Dolany - 1. FC Domeček Všechny příznivce zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání všech našich mužstev. Vaše podpora i hlasivky budou potřeba. Vladimír Kulíšek grafií a celkem ze tří soutěží si přivezly jen jedno ocenění poroty, ale přesto to stálo za to. Za skladbu Spát? Ani náhodou! (choreografii na píseň Když jde malý bobr spát ) si TS Vodolenka přivezla Cenu za hravost tanečního projevu. A věřte tomu, že tančit s lehkostí i ve světle divadelních reflektorů, kde vás jinak obklopuje jenom tma, není nic lehkého! A právě proto před malými tanečnicemi smekám klobouk. Jsou nadané, mají velkou taneční invenci a ona hravost je jejich silnou i slabou stránkou zároveň. Víte, jak je to těžké? Soustředit se na jen to, co se má? Zvlášť, když si chce člověk zrovna hrát? Děkuji všem, kteří s námi letošní taneční sezónu dotáhli do konce a možná našlápli na start do té příští. Nejen dětem, ale i tatínkům a maminkám, všem, kteří své děti ochotně a s nadšením doprovázeli. Byla to a je to prima parta. Tamara Bučková Fota: Archiv Vodolenky Družstvo přípravky Aero Odolena Voda volejbal a mladší žáci útočili na medaile ve finále minivolejbalu Středočeského kraje, které se hrálo v neděli 17. května v Kolíně. Tým přípravky ve složení Kristýna Krausová, Josef Vodička a Štěpán Kos se probojovali mezi 16 nejlepších týmů ve Středočeském kraji, ale mezi osm nejlepších se jim již postoupit nepodařilo. Tým mladších žáků ve složení Ondřej Běhan, Daniel Forman, Tomáš Hart a Jaroslav Diviš obsadil krásné 4. místo. Blahopřejeme. Jana Smetanová, Tomáš Havlát a Monika Vodičková, trenéři AERO Odolena Voda volejbal Vážení příznivci sportu, místní oddíl trampolín vás zve do sportovní haly na již tradiční TRAMPOLÍNOVÝ VÍKEND SOBOTA 20. června Český závod věkových skupin Program: dopoledne tréninky, od 12 h kvalifikace jednotlivců a synchronních dvojic, od 17 h finále jednotlivců a synchronních dvojic NEDĚLE 21. června Přebor Čech 2015 pro věkové kategorie od 5 let až po dospělé / Program: od 9 h závod malých talentů, od 11 h pokračuje vlastní přebor Čech. Přijďte se podívat na olympijský sport a podpořit naše domácí závodníky! 19

20 zajímavosti Vyznání Začátkem letošního roku jsem byla pozvána na oslavu udělení nového názvu naší škole Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda. Vážím si toho, že právě já jsem byla požádána připravit na tuto slavnost prezentaci o životě a díle českého básníka Vítězslava Hálka, který se v naší obci před 180 lety narodil. Stalo se tak 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka, jak se tehdy psalo. Ze slavnosti, která se uskutečnila 11. února 2015 v aule Základní školy Odolena Voda, jsem měla několikanásobnou radost. Jednak jsem také rodák z Dolínku a pak jsem také absolventkou naší základní školy. Velkým ochráncem odkazu Vítězslava Hálka byl můj tatínek, pan Ing. Josef Kroupa, který by měl z nového pojmenování naší školy asi radost největší, protože právě jeho zásluhou Hálkův domek nebyl zbourán, jak si přáli komunisté. Stát neměl na opravu památek peníze, a tak domek chátral a chátral, a tak prý by bylo nejlepší, kdyby se zboural. Beztak stojí v nepřehledné zatáčce, tak bude stačit malá cedule s nápisem, že se zde stál domek, kde se narodil slavný český básník Vítězslav Hálek. Tisíceré díky, tatínku, že se tak nestalo! Vždy jsi viděl o kus dál dopředu, nejen jako dobrý hospodář, ale i vizionář. Dokázal jsi udělat vždy maximum pro zachování všeho dobrého pro budoucí generace. Jistě máš tam na nebi velkou radost, že i naše základní škola nese Hálkovo jméno. Chodila jsem devět let do této školy. Dokonce jsme byli prvním ročníkem, který prožil devátou třídu ve zbrusu nové části - školní přístavbě, od jejíhož otevření škola oslavuje právě 50 let. Naše 9. A byla v přízemí, voněla novotou, i když to nebyla pravda příliš útulná třída. Přesto na tuto školu ráda vzpomínám, zejména proto, že jsem se tam vrátila na pár let jako učitelka a moji bývalí učitelé se stali najednou mými kolegy, ať už to byl vzácný člověk - tehdejší pan ředitel Václav Provazník, anebo známý a oblíbený tandem Alena a František Vejvodovi, paní Věra Kameníková či třídní naší 9. A paní Marie Heřmanová. Být ve škole najednou na druhé straně katedry byl pro mne mimořádný zážitek! Vzpomínám ráda na tu dobu. Bylo mi potěšením setkat se s mnohými z nich při tak výjimečné příležitosti, jakou bylo ozdobení naší školy jménem Vítězslava Hálka. Chtěla bych poděkovat ještě jednou všem svým učitelům a kolegům za jejich obětavé vyučování a nadšení, s jakým chodili celý život, den co den, do třídy, až mne tak nadchli, že jsem chtěla být jako oni. Naši školu absolvovaly také obě mé děti, na které si mnozí z mých kolegů jistě ještě pamatují. Helenka ráda vzpomíná na matematiku paní učitelky Marcely Procházkové a na češtinu a dějepis paní učitelky Jitky Predigerové. Honzíka nadchl jeho třídní učitel pan Martin Holý již na národní škole pro matematiku a výpočetní techniku, takže vystudoval informatiku a statistiku a práce na počítači se nakonec stala nejen jeho koníčkem, ale i povoláním. Naše škola jim dala dobré základy do života, které se pak už nikde neopakovaly. Základy, na kterých se dá dobře stavět. Nápad paní ředitelky Ivany Ullmannové pojmenovat naši základní školu jménem Vítězslava Hálka mne velmi potěšil. S novým názvem souhlasilo jak ministerstvo školství, tak básníkova rodina. Je dobře, že se vše podařilo právě ve školním roce 2014/15, kdy vzpomínáme významných výročí Vítězslava Hálka, a sice v říjnu 2014 uplynulo 140 let od jeho úmrtí a v dubnu 2015 to bylo 180 let od jeho narození. Proto také hned po Velikonocích, 7. dubna 2015, si žáci osmých tříd připomněli spolu se mnou 180. výročí narození básníka Vítězslava Hálka v rámci literárního projektu, který profesionálně připravily obě paní učitelky češtiny - paní Jitka Predigerová a paní Jana Smetanová. Obě třídy navštívily také rodný domek v Dolínku, kde je uvítal pan Roman Straka. Mé závěrečné a největší poděkování patří především jemu, protože jako předseda kulturní komise a místostarosta města v minulých letech Hálkův odkaz včetně knihovny v rodném domku Vítězslava Hálka nejen chránil a podporoval, ale dále košatě rozvíjel v krásné komorní výstavní a koncertní akce, kterými se rodný domek Vítězslava Hálka oživil a zpřístupnil nejen zájemcům z daleka, ale hlavně všem velkým i malým obyvatelům našeho města. Připomeňme si na závěr ještě jiného básníka - Vítězslava Nezvala, kterému jeho otec dal křestní jméno po oblíbeném spisovateli Vítězslavu Hálkovi. Vítězslava Nezvala by dnes jistě potěšilo logo naší školy, které tvoří tolik barevných tužek! Věděli jste, že právě Vítězslav Nezval hovoří ve svých vzpomínkách o Hálkově barevné tužce? Jak symbolické! Základní vzdělání budiž tedy pestrobarevné a veselé! Hálkovo jméno bude naší škole určitě slušet. A mně bude potěšením, až jednou i moje vnoučata přinesou vysvědčení ze Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda, s vějířem barevných tužek RNDr. Alena Švandová Přezouvání pneumatik: V létě na zimních? Podle odhadů takto jezdí celoročně asi třetina řidičů. Řeč je o jízdě mnoha motoristů v létě na zimních pláštích. Povinnost používání zimních plášťů za špatných klimatických podmínek motoristy naučila a zákon přiměl přezouvat. S tím správným trendem stále vyššího počtu řidičů jezdících na zimních pláštích je spojená nesprávná myšlenka - nepřezouvat na konci zimy na letní v domnění, že tak ušetří peníze. Je to ale skutečně tak? Ve skutečnosti motoristé tímto způsobem žádné peníze neušetří. Předně je třeba připomenout, že při používání zimních plášťů v létě se zhoršují jízdní vlastnosti auta, prodlužuje se brzdná dráha a tím se snižuje celková bezpečnost provozu. Nezávislé testy potvrzují, že průměrná zimní pneumatika má proti letní pneumatice na suché vozovce při teplotě 20 C a rychlosti 100 km/h zhruba o 6 metrů delší brzdnou dráhu. Nezdá se to, ale v okamžiku, kdy auto na letních už zabrzdí a stojí, vůz na zimních pláštích ještě stále jede rychlostí 37 km/h! Zimní pneumatiky navíc zvyšují spotřebu paliva. Jejich vzorek má vyšší valivý odpor a tím roste spotřeba paliva. Rozdíl může činit i několik desetin litru na 100 km, a tedy zvýšené náklady na kilometr jízdy. Nepříjemná je i vyšší hlučnost zimních pneumatik. Je to spojeno i s přehřátím pneumatiky, a dokonce s obavou o její možný defekt. Zejména na dálnici při vyšší rychlosti se zimní pneumatiky v létě silně přehřívají a hrozí jejich prasknutí. Samozřejmě, že vliv na to, jak se zimní plášť v létě bude chovat, má i její stáří. Na bočnici je výrobní DOT kód. Jde o čtveřici čísel. První dvě označují týden. Například (5211) znamená, že 52 je 20

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

4. ÚPRAVA ROZPOČTU PRO ROK 2013 schválená ZM dne 5.8.2013

4. ÚPRAVA ROZPOČTU PRO ROK 2013 schválená ZM dne 5.8.2013 Město Odolena Voda Dolní náměstí 14, PSČ 250 70 IČ 00240559, DIČ CZ00240559 4. ÚPRAVA ROZPOČTU PRO ROK 2013 schválená ZM dne 5.8.2013 Rozpočtové opatření č. 37/2013 2212/5499 ( - 5 tis. Kč) 146 1455 tis.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015 Číslo jednání: JedNR3-21/2015 Datum jednání: 25.08.2015 program jednání (USN-R3-483/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. program jednání 4. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více