POCT technologie pro intenzivní medicínu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POCT technologie pro intenzivní medicínu"

Transkript

1 MUDr. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division POCT technologie pro intenzivní medicínu Èeská spoleènost intenzivní medicíny poøádala 18. listopadu v Praze odborné sympozium Metody Point of Care Testing - co by o nich mìli intenzivisté vìdìt?. Pìt erudovaných biochemikù a odborníkù na intenzivní medicínu pøedneslo stovce úèastníkù aktuální informace a názory na využití POCT analyzátorù ve specifické oblasti klinické praxe. Centralizovaná a decentralizovaná laboratorní diagnostika byl název sdìlení pøednosty Pracovištì laboratorních metod IKEM (Praha) Prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc. Jeho prezentace pøiblížila klinikùm výhody a nevýhody POCT analyzátorù a centrálních laboratoøí a složitosti managementu kvality a regulace POCT techniky. Na konkrétních pøíkladech pøednášející demonstroval využití POCT v pøednemocnièní i nemocnièní péèi s dùrazem na koncept medicíny založené na dùkazech (Evidence Based Medicine). Špièkový klinický biochemik zahájil pøednášku definicí POCT podle ÈSN EN ISO 15189:2012. Vyšetøení v místì péèe (vyšetøení u pacienta) je takové, které se provádí v blízkosti pacienta nebo pøímo u pacienta, s výsledkem vedoucím k možné zmìnì péèe o pacienta. Výhodami POCT jsou optimalizace úvodního vyšetøení pacienta vèetnì nasmìrování anamnézy, získání výsledku v dobì, kdy se lékaø nejvíce pacientem zabývá, zkrácení analytického èasu, zmìna péèe v pøípadì èasného získání výsledku, možnost vìtší klinické agresivity a zlepšení kvality života pacienta. Mezi jeho nevýhody patøí vyšší náklady, omezená paleta metod (by dnes najdeme na POCT platformách už i testy molekulárnì-biologické) i obtížnì prokazatelný klinický efekt. Odpovìdnost za kvalitu vyšetøení na POCT analyzátorech je v rukách nelaboratorních pracovníkù, kteøí vìtšinou nejsou vùbec obeznámeni se správnou laboratorní praxí a jsou zaneprázdnìni léèebnì-preventivními úkoly. Vyšetøení v centrálních laboratoøích provádí vyškolení zkušení laboratorní odborníci, kteøí mají k dispozici výkonnou techniku. Laboratoøe nabízejí široký sortiment metod, nižší náklady na vyšetøení parametrù, možnost provést i vzácná vyšetøení, mají možnost výzkumných aktivit. Nevýhodami stanovení rùzných parametrù v centrálních laboratoøích ve srovnání s POCT je prodloužení TAT (turn around time) i urèité odosobnìní a omezená komunikace s kliniky a ošetøujícím personálem. Profesor Jabor upozornil na negativní jev dnešní doby - prodej výsledkù laboratorních testù komerèními laboratoøemi bez vazby na jejich klinický význam. POCT technologie z pohledu lokálních a mezinárodních doporuèení Guidelines NACB (National Academy of Clinical Biochemistry, USA), která se zabývají POCT, jsou z r a mají 203 CoaguChek XS Plus pro kontrolu INR stran. Najdeme v nich kapitoly o managementu POCT, o vyšetøení bilirubinu (transkutánnì), kardiálních markerù, parametrù 22 Labor Aktuell 04/13

2 koagulace, o použití POCT v intenzivní péèi, vyšetøení parametrù diabetes mellitus, hladin lékù, drog a etanolu, dále vyšetøení u infekèních chorob, hodnocení okultního krvácení, vyšetøení parathormonu intraoperativnì, kapitoly o mìøení ph, renálních funkcí a reprodukèním testování. Pro srovnání, doporuèení Èeské spoleènosti klinické biochemie jsou z r a mají pìt stran. Smìrnice NACB podle síly dùkazù (Evidence Based) silnì doporuèují vytvoøení interdisciplinární komise pro øízení POCT, zavedení tréninkových programù pro zlepšení kvality POCT a používání principù kontinuálního zlepšování kvality s využitím indikátorù kvality. Se støední silou dùkazù guidelines doporuèují zavedení managementu dat jako mechanismu pro zlepšení kvality POCT a uskuteènìní formálního procesu øízení kvality POCT pro podporu managementu rizika a redukci lékaøských chyb (systémy externí a interní kontroly kvality). POCT v prostøedí emergency Kontroverzní informace z literárních pramenù pøicházejí na téma efektivity využití POCT analyzátorù na pøíjmových (urgentních) oddìleních nemocnic (Emergency Department, ED). Více než dvì tøetiny pacientù na ED potøebují laboratorní testy, pøièemž použití centrální laboratoøe prodlužuje podle nìkterých studií dobu pobytu na pøíjmových oddìleních nemocnic o cca 80 minut. Pokud se na oddìlení emergency používá POCT technika, uvádìjí studie zkrácení èasu na získání výsledku a pobytu na ED o øádovì desítky minut, ale bez vlivu na klinický výsledek (outcome) pacientù. Tyto studie je tøeba ale kriticky hodnotit pro jejich heterogenitu a nízkou reprodukovatelnost výsledkù. Zlepšení laboratorního testování na ED je možné dvìma cestami: buï optimalizací využití centrální laboratoøe (potrubní pošta), nebo optimalizací palety vyšetøení POCT technologií. Pro zlepšení fungování pøíjmových oddìlení by mìl být ideálnì sestavený multidisciplinární tým, ve kterém by byli lékaøi, sestry a administrativní pracovníci ED, zástupci lùžkových oddìlení, zástupci oddìlení zobrazovacích metod, zástupci laboratoøí, lékaøi první linie nebo ambulancí s vazbou na emergency a specialisté a konzultanti ED. Multidisciplinární tým by mìl být vytvoøený i pro øešení problémù POCT. Kvalita, kvalita, kvalita peníze, peníze, peníze V kapitole o intenzivní péèi hovoøí smìrnice NACB o výhodném použití POCT se zkrácením TAT pøi vyšetøení glykémie (vysoký benefit, silné dùkazy), laktátu (vysoký benefit, støední dùkazy), ph, krevních plynù, ionizovaného kalcia, kalia, COHb a MetHb (støední benefit, støední dùkazy). NACB nedoporuèuje POCT vyšetøení so 2 (COOX) v intenzivní medicínì. Pro management kvality POCT je vždy podstatná týmová spolupráce a informace. Ve svìtì management kvality vychází z ISO (In vitro diagnostic test syscobas b 121 vhodný pro jednotky intenzivní péèe a pøíjmová oddìlení nemocnic Labor Aktuell 04/13 23

3 diagnostiku, ale i možnost využití všech diagnostických postupù a modalit (napø. ultrazvuková vyšetøení) umožòujících u lùžka pacienta získat v krátké dobì informaci ovlivòující zásadnì rozhodování lékaøù. Tento koncept vychází z toho, že vèasná detekce abnormalit umožní vèasnou intervenci a ta je spojená s rychlejší korekcí dané abnormality a zlepšením klinického výsledku. tems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus), v USA mají CLIA 88, a opírá se i o doporuèení odborných spoleèností. Plátci zdravotní péèe ve svìtì vyvíjejí tlak na zajištìní interního i externího hodnocení kvality. Existují i specializované agentury (SKUP, Skandinávie), kde si výrobci POCT analyzátorù nechávají nezávisle testovat a hodnotit své analyzátory. V Èeské republice spoléháme na doporuèení odborných spoleèností. V pøípadì tlaku plátcù zdravotní péèe mùžeme hovoøit o typicky èeské cestì. Rozum, tým, supervize Centralizované i decentralizované laboratorní vyšetøení má svá pravidla (by jejich dodržování je sporné). Point of Care Testing má své místo, výhody a úskalí v klinické praxi a intenzivní medicínì zvláš. Vždy je nutné racionální hodnocení za všech okolností, týmová spolupráce a existence supervize. Dnes se na prvním místì v péèi o nemocné uvádí bezpeènost pacienta. V této souvislosti zdùraznil Prof. Jabor nutnost redukce rizika zbyteèného poškození spojeného s poskytováním zdravotní péèe na akceptovatelné minimum (definice WHO). Renomovaní výrobci mají (obvykle) kvalitní produkty a renomovaný výrobce poskytuje vždy nìco navíc - péèi o zákazníka, surveillance, hlášení nežádoucích pøíhod, celosvìtové zkušenosti, vývoj a výzkum a obvykle vazbu na laboratorní systémy. POCT v intenzivní medicínì nutnost, nebo luxus? bylo tématem pøednášky Prof. MUDr. Vladimíra Èerného, Ph.D., CCM z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny akultní nemocnice a Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Podle autora pøednášky koncept Point of Care Testing v souèasném pojetí do sebe zahrnuje nejen laboratorní Prof. Èerný rozdìlil laboratorní vyšetøení s ohledem na požadovanou rychlost poskytnutí výsledkù do tøí skupin. Co nejrychleji požadují intenzivisté stanovení arteriálních krevních plynù, elektrolytù, laktátu, hemoglobinu/hematokritu, leukocytù/neutrofilù, prokalcitoninu /C-reaktivního proteinu, kreatininu/urey, amyláz, vyšetøení likvoru a též vyšetøení nìkterých parametrù v moèi. Do jedné hodiny je potøebné získat výsledky stanovení srdeèních troponinù, natriuretických peptidù, D-dimeru, protrombinového èasu, aptt, fibrinogenu a beta-hcg (urgentní rozhodnutí o operaèním výkonu u žen s možnou graviditou). Do tøetí skupiny zaøadil testy, jejichž výsledek postaèuje získat do dvou hodin. Sem patøí jaterní testy, albumin, toxikologické testy a orientaèní bakteriální vyšetøení z likvoru. V èeských podmínkách má podle Prof. Èerného rychlost mìøení, kterou nabízí POCT technologie, význam právì v intenzivní péèi ( ICU, intensive care unit), ménì už v péèi bìžné, primární 24 Labor Aktuell 04/13

4 ( non-icu ). Jsou to právì akutní stavy v pøednemocnièní i nemocnièní péèi, kde POCT technologie pomáhají. Podobnì je tomu u sebetestování nemocných v domácím prostøedí. Technologie POCT mají ale své nezastupitelné místo v zemích s velkými vzdálenostmi a špatnou dostupností nemocnic (Austrálie, Kanada, Skandinávie). POCT analyzátory se používají i pøi péèi o VIP osoby (paluba Air orce One amerických prezidentù). Hybatelem vývoje POCT technologií jsou bohužel èasto války, resp. váleèná medicína. Hlavní význam POCT technologií v intenzivní péèi vidí Prof. Èerný v situacích, kdy je možné ovlivnit klinický výsledek nemocného. Jde o tyto klinické situace: bolest na hrudi, dušnost nejasné etiologie, intoxikace oxidem uhelnatým, bolesti bøicha, akutní (vaginální) krvácení, horeèka nejasného pùvodu, sepse, podezøení na plicní embolii, trauma. Závìrem pøednášky sdìlil Prof. Èerný zajímavé údaje z prùzkumù na téma Jak moc klinici vìøí metodám POCT?. Podle nich asi polovina lékaøù i pøi znalosti výsledkù z POCT stále èeká na potvrzení z (centrální) laboratoøe. Mezi hlavní výhody POCT z pohledu klinikù patøí okamžitost výsledkù a možnost vèasné diagnostiky a intervence, jejími nevýhodami jsou pak náklady a pøesnost mìøení. Vèasná diagnostika rozhoduje To bylo ústøední téma pøednášky Doc. MUDr. Pavla Tìšínského, který je vedoucím lékaøem Jednotky intenzivní metabolické péèe II. Interní kliniky akultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. POCT technologie a centrální laboratoøe jsou dva doplòující se systémy, které spolu vzájemnì nesoutìží. Možné zdroje potíží, které èasto znesnadòují plné využití POCT technologií u lùžka pacienta, vidí Doc. Tìšínský mimo jiné v jasném nastavení kompetencí a zodpovìdností pro obsluhu POCT analyzátorù, filtraci a autorizaci výsledkù zdravotnickým personálem, archivování neautorizovaných výsledkù, pøístupu obsluhujícího personálu èi zvýšení støediskových provozních nákladù pøi provádìní analýz pro jiná oddìlení. Využití POCT analyzátorù ovlivòuje typ nemocnice (pavilony, monobloky), lokalizace nemocnice, dostupnost laboratoøe a logistika a systémy pøepravy vzorkù. Vzhledem k pavilonovému uspoøádání jeho nemocnice našly POCT analyzátory svoje pevné místo v klinické péèi. Na pracovišti Doc. Tìšínského se na POCT analyzátorech dennì provádí (kromì glykémií) 45 analýz, tedy asi 16 tisíc analýz roènì. Tyto analýzy slouží jednak Jednotce intenzivní metabolické péèe, ale i centrálním pøíjmùm, koronární jednotce a angiocentru. Podle vlastních dat Doc. Tìšínského je výsledek analýzy na POCT analyzátoru dostupný za sedm minut, zatímco výsledek z laboratoøe v prùmìru za minut (statimy). POCT analýzy se dìlají pøi akutních pøíjmech, rutinních kontrolách hospitalizovaných pacientù a zmìnách klinického stavu. Nejèastìjšími analýzami jsou kontroly glykémií, krevní plyny, Na, K, Cl a laktát. V souèasnosti se rozhoduje o rozšíøení spektra analýz o markery léze myokardu, renální funkce a stanovení D-dimerù. Závìr prezentace byl vìnovaný kazuistikám a ukázkám využití POCT pro rychlou diferenciální diagnostiku dušnosti. Prokalcitonin v akutní péèi Druhá èást pøednáškového veèera byla vìnovaná využití prokalcitoninu v diagnostice sepsí a øízení péèe o septické pacienty. První sdìlení na toto téma pøednesl MUDr. Roman Kula, CSc. z Anesteziologicko-resuscitaèní kliniky akultní nemocnice Ostrava, který se vìnoval využití prokalcitoninu pro øízení léèby antibiotiky. cobas h 232 stanovuje kardiální markery Nejpalèivìjším problémem intenzivistù v této oblasti totiž není rozhodnutí o nasazení antibiotik a šíøe jejich spektra, ale tzv. de-eskalace antibiotické léèby, tedy její vèasné vysazení. Tento problém úzce souvisí s otázkou, jak rychle antibiotika mikroby usmrcují. Ètyøi validní klinické studie na toto téma u nemocných s ventilátorovou pneumonií dospìly k závìru, že k eradikaci infekce dochází do tøí dnù od zahájení adekvátní antibiotické léèby. Pøesto je bìžným standardem podávat antibiotika 8-10 dnù. O délce antibiotické terapie obvykle rozhoduje dynamika klinicko-laboratorních známek zánìtu. Je tøeba si však uvìdomit, že zánìtová odpovìï odráží nejenom eradikaci infekce, ale také reparaci již sterilní tkánì. I ve fázi reparace zaznamenáme zvýšený poèet leukocytù, zvýšenou koncentraci CRP nebo infiltráty na rtg snímku plic. Prokalcitonin je dnes na základì výsledkù velkých randomizovaných studií obecnì považován za užiteèný marker pøi rozhodování o ukonèení ATB léèby bez zhoršení prognózy pacientù. Podle mezinárodnì respektované smìrnice Surviving Sepsis Campaign (International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Labor Aktuell 04/13 25

5 Septic Shock: 2012) je doporuèené použít nízké koncentrace prokalcitoninu pro klinické rozhodnutí o ukonèení antibiotické léèby u nemocných, kteøí byli septiètí, ale již nemají známky infekce (síla dùkazù 2C podle Evidence Based Medicine). Kinetika prokalcitoninu v sepsi Patofyziologicko-biochemicky orientovanou pøednášku pøivezl z Maïarska Doc. János azakas, který pracuje na Transplantaèní jednotce intenzivní péèe Semmelweisovy univerzity v Budapešti. Úèastníkùm sympozia prezentoval nejnovìjší objevy v patofyziologii sepse a septického šoku. Demonstroval kaskádu reakcí, které probíhají pøi interakci hostitele a patogenù v naivním terénu a pøi opakovaných infekcích. Interakce mezi hostitelem (èlovìk) a patogenem probíhá nejprve jako cytokinová bouøe s výraznou elevací koncentrací celé øady cytokinù a prokalcitoninu. Tento stav mùže vyústit až v septický šok, který má 30procentní mortalitu. Pokud nemocný toto stadium pøekoná, hrozí mu ale nebezpeèí ještì vìtší. Kompenzatorní patofyziologické reakce mohou totiž vést do stavu imunoparalýzy s mortalitou 70procentní! POCT analyzátor cobas b 221 Zajímavá experimentální práce in vivo byla publikována vloni (Am J Respir Crit Care Med 186: , 2012). Prokázala zmìny v sekreci cytokinù pøi experimentálním podání lipopolysacharidu (LPS), který provokuje sekreci celé øady proinflamatorních cytokinù. Po prvním podání LPS došlo k výrazné elevaci koncentrací TN -alfa, IL-6 a IL-10. Opakovaná stimulace organismu LPS ale vedla k podstatnì nižší produkci tìchto cytokinù. Investigátoøi prokázali, že bìhem opakované stimulace dochází ke zmìnì fenotypu monocytù: dochází k nižší expresi HLA DR na jejich povrchu. Hodnoty prokalcitoninu pøi prvním útoku sepse dosahují øádovì koncentrací desítek ng/ml. Pøi správnì vedené antibiotické léèbì dochází k rychlému poklesu koncentrací prokalcitoninu. Podle Doc. azakase lze za terapeutický úspìch považovat pokles prokalcitoninu alespoò o 80 procent nejvyšší dosažené koncentrace u nemocného. Pøi neúspìchu terapie antibiotiky vysoké koncentrace pøetrvávají. V pozdní fázi sepse, když se rozvíjí imunoparalýza, dochází k elevaci prokalcitoninu jen v øádu jednotek ng/ml, ale i to znaèí závažný klinický stav s velmi vysokou úmrtností. Co nabízí Roche v POCT? Závìreèné sdìlení pøednesla Ing. Hana erdová, která má v naší spoleènosti na starosti produktovou stránku portfolia analyzátorù Point of Care Testing. Seznámila pøítomné s našimi produkty a pøedevším možností propojení našich analyzátorù na nemocnièní informaèní systémy a øešením Roche cobas IT Více informací najdete na stránkách 26 Labor Aktuell 04/13

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ Pa vel Cha lup ní èek, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze * 1. Úvod Lid ské ak ti vi ty mo ti vo va né al tru is mem pøi

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES, ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM A REFRAKTERNÍ TROMBOCYTOPENIÍ

SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES, ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM A REFRAKTERNÍ TROMBOCYTOPENIÍ 13, 1999, è. 1, s. 191 196 KAZUISTIKA ÚSPÌŠNÉ PODÁNÍ CYKLOSPORINU A U NEMOCNÉ SE SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES, ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM A REFRAKTERNÍ TROMBOCYTOPENIÍ Z. DVOØÁK, T. SOUKUP, P. BRADNA,

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více