POCT technologie pro intenzivní medicínu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POCT technologie pro intenzivní medicínu"

Transkript

1 MUDr. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division POCT technologie pro intenzivní medicínu Èeská spoleènost intenzivní medicíny poøádala 18. listopadu v Praze odborné sympozium Metody Point of Care Testing - co by o nich mìli intenzivisté vìdìt?. Pìt erudovaných biochemikù a odborníkù na intenzivní medicínu pøedneslo stovce úèastníkù aktuální informace a názory na využití POCT analyzátorù ve specifické oblasti klinické praxe. Centralizovaná a decentralizovaná laboratorní diagnostika byl název sdìlení pøednosty Pracovištì laboratorních metod IKEM (Praha) Prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc. Jeho prezentace pøiblížila klinikùm výhody a nevýhody POCT analyzátorù a centrálních laboratoøí a složitosti managementu kvality a regulace POCT techniky. Na konkrétních pøíkladech pøednášející demonstroval využití POCT v pøednemocnièní i nemocnièní péèi s dùrazem na koncept medicíny založené na dùkazech (Evidence Based Medicine). Špièkový klinický biochemik zahájil pøednášku definicí POCT podle ÈSN EN ISO 15189:2012. Vyšetøení v místì péèe (vyšetøení u pacienta) je takové, které se provádí v blízkosti pacienta nebo pøímo u pacienta, s výsledkem vedoucím k možné zmìnì péèe o pacienta. Výhodami POCT jsou optimalizace úvodního vyšetøení pacienta vèetnì nasmìrování anamnézy, získání výsledku v dobì, kdy se lékaø nejvíce pacientem zabývá, zkrácení analytického èasu, zmìna péèe v pøípadì èasného získání výsledku, možnost vìtší klinické agresivity a zlepšení kvality života pacienta. Mezi jeho nevýhody patøí vyšší náklady, omezená paleta metod (by dnes najdeme na POCT platformách už i testy molekulárnì-biologické) i obtížnì prokazatelný klinický efekt. Odpovìdnost za kvalitu vyšetøení na POCT analyzátorech je v rukách nelaboratorních pracovníkù, kteøí vìtšinou nejsou vùbec obeznámeni se správnou laboratorní praxí a jsou zaneprázdnìni léèebnì-preventivními úkoly. Vyšetøení v centrálních laboratoøích provádí vyškolení zkušení laboratorní odborníci, kteøí mají k dispozici výkonnou techniku. Laboratoøe nabízejí široký sortiment metod, nižší náklady na vyšetøení parametrù, možnost provést i vzácná vyšetøení, mají možnost výzkumných aktivit. Nevýhodami stanovení rùzných parametrù v centrálních laboratoøích ve srovnání s POCT je prodloužení TAT (turn around time) i urèité odosobnìní a omezená komunikace s kliniky a ošetøujícím personálem. Profesor Jabor upozornil na negativní jev dnešní doby - prodej výsledkù laboratorních testù komerèními laboratoøemi bez vazby na jejich klinický význam. POCT technologie z pohledu lokálních a mezinárodních doporuèení Guidelines NACB (National Academy of Clinical Biochemistry, USA), která se zabývají POCT, jsou z r a mají 203 CoaguChek XS Plus pro kontrolu INR stran. Najdeme v nich kapitoly o managementu POCT, o vyšetøení bilirubinu (transkutánnì), kardiálních markerù, parametrù 22 Labor Aktuell 04/13

2 koagulace, o použití POCT v intenzivní péèi, vyšetøení parametrù diabetes mellitus, hladin lékù, drog a etanolu, dále vyšetøení u infekèních chorob, hodnocení okultního krvácení, vyšetøení parathormonu intraoperativnì, kapitoly o mìøení ph, renálních funkcí a reprodukèním testování. Pro srovnání, doporuèení Èeské spoleènosti klinické biochemie jsou z r a mají pìt stran. Smìrnice NACB podle síly dùkazù (Evidence Based) silnì doporuèují vytvoøení interdisciplinární komise pro øízení POCT, zavedení tréninkových programù pro zlepšení kvality POCT a používání principù kontinuálního zlepšování kvality s využitím indikátorù kvality. Se støední silou dùkazù guidelines doporuèují zavedení managementu dat jako mechanismu pro zlepšení kvality POCT a uskuteènìní formálního procesu øízení kvality POCT pro podporu managementu rizika a redukci lékaøských chyb (systémy externí a interní kontroly kvality). POCT v prostøedí emergency Kontroverzní informace z literárních pramenù pøicházejí na téma efektivity využití POCT analyzátorù na pøíjmových (urgentních) oddìleních nemocnic (Emergency Department, ED). Více než dvì tøetiny pacientù na ED potøebují laboratorní testy, pøièemž použití centrální laboratoøe prodlužuje podle nìkterých studií dobu pobytu na pøíjmových oddìleních nemocnic o cca 80 minut. Pokud se na oddìlení emergency používá POCT technika, uvádìjí studie zkrácení èasu na získání výsledku a pobytu na ED o øádovì desítky minut, ale bez vlivu na klinický výsledek (outcome) pacientù. Tyto studie je tøeba ale kriticky hodnotit pro jejich heterogenitu a nízkou reprodukovatelnost výsledkù. Zlepšení laboratorního testování na ED je možné dvìma cestami: buï optimalizací využití centrální laboratoøe (potrubní pošta), nebo optimalizací palety vyšetøení POCT technologií. Pro zlepšení fungování pøíjmových oddìlení by mìl být ideálnì sestavený multidisciplinární tým, ve kterém by byli lékaøi, sestry a administrativní pracovníci ED, zástupci lùžkových oddìlení, zástupci oddìlení zobrazovacích metod, zástupci laboratoøí, lékaøi první linie nebo ambulancí s vazbou na emergency a specialisté a konzultanti ED. Multidisciplinární tým by mìl být vytvoøený i pro øešení problémù POCT. Kvalita, kvalita, kvalita peníze, peníze, peníze V kapitole o intenzivní péèi hovoøí smìrnice NACB o výhodném použití POCT se zkrácením TAT pøi vyšetøení glykémie (vysoký benefit, silné dùkazy), laktátu (vysoký benefit, støední dùkazy), ph, krevních plynù, ionizovaného kalcia, kalia, COHb a MetHb (støední benefit, støední dùkazy). NACB nedoporuèuje POCT vyšetøení so 2 (COOX) v intenzivní medicínì. Pro management kvality POCT je vždy podstatná týmová spolupráce a informace. Ve svìtì management kvality vychází z ISO (In vitro diagnostic test syscobas b 121 vhodný pro jednotky intenzivní péèe a pøíjmová oddìlení nemocnic Labor Aktuell 04/13 23

3 diagnostiku, ale i možnost využití všech diagnostických postupù a modalit (napø. ultrazvuková vyšetøení) umožòujících u lùžka pacienta získat v krátké dobì informaci ovlivòující zásadnì rozhodování lékaøù. Tento koncept vychází z toho, že vèasná detekce abnormalit umožní vèasnou intervenci a ta je spojená s rychlejší korekcí dané abnormality a zlepšením klinického výsledku. tems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus), v USA mají CLIA 88, a opírá se i o doporuèení odborných spoleèností. Plátci zdravotní péèe ve svìtì vyvíjejí tlak na zajištìní interního i externího hodnocení kvality. Existují i specializované agentury (SKUP, Skandinávie), kde si výrobci POCT analyzátorù nechávají nezávisle testovat a hodnotit své analyzátory. V Èeské republice spoléháme na doporuèení odborných spoleèností. V pøípadì tlaku plátcù zdravotní péèe mùžeme hovoøit o typicky èeské cestì. Rozum, tým, supervize Centralizované i decentralizované laboratorní vyšetøení má svá pravidla (by jejich dodržování je sporné). Point of Care Testing má své místo, výhody a úskalí v klinické praxi a intenzivní medicínì zvláš. Vždy je nutné racionální hodnocení za všech okolností, týmová spolupráce a existence supervize. Dnes se na prvním místì v péèi o nemocné uvádí bezpeènost pacienta. V této souvislosti zdùraznil Prof. Jabor nutnost redukce rizika zbyteèného poškození spojeného s poskytováním zdravotní péèe na akceptovatelné minimum (definice WHO). Renomovaní výrobci mají (obvykle) kvalitní produkty a renomovaný výrobce poskytuje vždy nìco navíc - péèi o zákazníka, surveillance, hlášení nežádoucích pøíhod, celosvìtové zkušenosti, vývoj a výzkum a obvykle vazbu na laboratorní systémy. POCT v intenzivní medicínì nutnost, nebo luxus? bylo tématem pøednášky Prof. MUDr. Vladimíra Èerného, Ph.D., CCM z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny akultní nemocnice a Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Podle autora pøednášky koncept Point of Care Testing v souèasném pojetí do sebe zahrnuje nejen laboratorní Prof. Èerný rozdìlil laboratorní vyšetøení s ohledem na požadovanou rychlost poskytnutí výsledkù do tøí skupin. Co nejrychleji požadují intenzivisté stanovení arteriálních krevních plynù, elektrolytù, laktátu, hemoglobinu/hematokritu, leukocytù/neutrofilù, prokalcitoninu /C-reaktivního proteinu, kreatininu/urey, amyláz, vyšetøení likvoru a též vyšetøení nìkterých parametrù v moèi. Do jedné hodiny je potøebné získat výsledky stanovení srdeèních troponinù, natriuretických peptidù, D-dimeru, protrombinového èasu, aptt, fibrinogenu a beta-hcg (urgentní rozhodnutí o operaèním výkonu u žen s možnou graviditou). Do tøetí skupiny zaøadil testy, jejichž výsledek postaèuje získat do dvou hodin. Sem patøí jaterní testy, albumin, toxikologické testy a orientaèní bakteriální vyšetøení z likvoru. V èeských podmínkách má podle Prof. Èerného rychlost mìøení, kterou nabízí POCT technologie, význam právì v intenzivní péèi ( ICU, intensive care unit), ménì už v péèi bìžné, primární 24 Labor Aktuell 04/13

4 ( non-icu ). Jsou to právì akutní stavy v pøednemocnièní i nemocnièní péèi, kde POCT technologie pomáhají. Podobnì je tomu u sebetestování nemocných v domácím prostøedí. Technologie POCT mají ale své nezastupitelné místo v zemích s velkými vzdálenostmi a špatnou dostupností nemocnic (Austrálie, Kanada, Skandinávie). POCT analyzátory se používají i pøi péèi o VIP osoby (paluba Air orce One amerických prezidentù). Hybatelem vývoje POCT technologií jsou bohužel èasto války, resp. váleèná medicína. Hlavní význam POCT technologií v intenzivní péèi vidí Prof. Èerný v situacích, kdy je možné ovlivnit klinický výsledek nemocného. Jde o tyto klinické situace: bolest na hrudi, dušnost nejasné etiologie, intoxikace oxidem uhelnatým, bolesti bøicha, akutní (vaginální) krvácení, horeèka nejasného pùvodu, sepse, podezøení na plicní embolii, trauma. Závìrem pøednášky sdìlil Prof. Èerný zajímavé údaje z prùzkumù na téma Jak moc klinici vìøí metodám POCT?. Podle nich asi polovina lékaøù i pøi znalosti výsledkù z POCT stále èeká na potvrzení z (centrální) laboratoøe. Mezi hlavní výhody POCT z pohledu klinikù patøí okamžitost výsledkù a možnost vèasné diagnostiky a intervence, jejími nevýhodami jsou pak náklady a pøesnost mìøení. Vèasná diagnostika rozhoduje To bylo ústøední téma pøednášky Doc. MUDr. Pavla Tìšínského, který je vedoucím lékaøem Jednotky intenzivní metabolické péèe II. Interní kliniky akultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. POCT technologie a centrální laboratoøe jsou dva doplòující se systémy, které spolu vzájemnì nesoutìží. Možné zdroje potíží, které èasto znesnadòují plné využití POCT technologií u lùžka pacienta, vidí Doc. Tìšínský mimo jiné v jasném nastavení kompetencí a zodpovìdností pro obsluhu POCT analyzátorù, filtraci a autorizaci výsledkù zdravotnickým personálem, archivování neautorizovaných výsledkù, pøístupu obsluhujícího personálu èi zvýšení støediskových provozních nákladù pøi provádìní analýz pro jiná oddìlení. Využití POCT analyzátorù ovlivòuje typ nemocnice (pavilony, monobloky), lokalizace nemocnice, dostupnost laboratoøe a logistika a systémy pøepravy vzorkù. Vzhledem k pavilonovému uspoøádání jeho nemocnice našly POCT analyzátory svoje pevné místo v klinické péèi. Na pracovišti Doc. Tìšínského se na POCT analyzátorech dennì provádí (kromì glykémií) 45 analýz, tedy asi 16 tisíc analýz roènì. Tyto analýzy slouží jednak Jednotce intenzivní metabolické péèe, ale i centrálním pøíjmùm, koronární jednotce a angiocentru. Podle vlastních dat Doc. Tìšínského je výsledek analýzy na POCT analyzátoru dostupný za sedm minut, zatímco výsledek z laboratoøe v prùmìru za minut (statimy). POCT analýzy se dìlají pøi akutních pøíjmech, rutinních kontrolách hospitalizovaných pacientù a zmìnách klinického stavu. Nejèastìjšími analýzami jsou kontroly glykémií, krevní plyny, Na, K, Cl a laktát. V souèasnosti se rozhoduje o rozšíøení spektra analýz o markery léze myokardu, renální funkce a stanovení D-dimerù. Závìr prezentace byl vìnovaný kazuistikám a ukázkám využití POCT pro rychlou diferenciální diagnostiku dušnosti. Prokalcitonin v akutní péèi Druhá èást pøednáškového veèera byla vìnovaná využití prokalcitoninu v diagnostice sepsí a øízení péèe o septické pacienty. První sdìlení na toto téma pøednesl MUDr. Roman Kula, CSc. z Anesteziologicko-resuscitaèní kliniky akultní nemocnice Ostrava, který se vìnoval využití prokalcitoninu pro øízení léèby antibiotiky. cobas h 232 stanovuje kardiální markery Nejpalèivìjším problémem intenzivistù v této oblasti totiž není rozhodnutí o nasazení antibiotik a šíøe jejich spektra, ale tzv. de-eskalace antibiotické léèby, tedy její vèasné vysazení. Tento problém úzce souvisí s otázkou, jak rychle antibiotika mikroby usmrcují. Ètyøi validní klinické studie na toto téma u nemocných s ventilátorovou pneumonií dospìly k závìru, že k eradikaci infekce dochází do tøí dnù od zahájení adekvátní antibiotické léèby. Pøesto je bìžným standardem podávat antibiotika 8-10 dnù. O délce antibiotické terapie obvykle rozhoduje dynamika klinicko-laboratorních známek zánìtu. Je tøeba si však uvìdomit, že zánìtová odpovìï odráží nejenom eradikaci infekce, ale také reparaci již sterilní tkánì. I ve fázi reparace zaznamenáme zvýšený poèet leukocytù, zvýšenou koncentraci CRP nebo infiltráty na rtg snímku plic. Prokalcitonin je dnes na základì výsledkù velkých randomizovaných studií obecnì považován za užiteèný marker pøi rozhodování o ukonèení ATB léèby bez zhoršení prognózy pacientù. Podle mezinárodnì respektované smìrnice Surviving Sepsis Campaign (International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Labor Aktuell 04/13 25

5 Septic Shock: 2012) je doporuèené použít nízké koncentrace prokalcitoninu pro klinické rozhodnutí o ukonèení antibiotické léèby u nemocných, kteøí byli septiètí, ale již nemají známky infekce (síla dùkazù 2C podle Evidence Based Medicine). Kinetika prokalcitoninu v sepsi Patofyziologicko-biochemicky orientovanou pøednášku pøivezl z Maïarska Doc. János azakas, který pracuje na Transplantaèní jednotce intenzivní péèe Semmelweisovy univerzity v Budapešti. Úèastníkùm sympozia prezentoval nejnovìjší objevy v patofyziologii sepse a septického šoku. Demonstroval kaskádu reakcí, které probíhají pøi interakci hostitele a patogenù v naivním terénu a pøi opakovaných infekcích. Interakce mezi hostitelem (èlovìk) a patogenem probíhá nejprve jako cytokinová bouøe s výraznou elevací koncentrací celé øady cytokinù a prokalcitoninu. Tento stav mùže vyústit až v septický šok, který má 30procentní mortalitu. Pokud nemocný toto stadium pøekoná, hrozí mu ale nebezpeèí ještì vìtší. Kompenzatorní patofyziologické reakce mohou totiž vést do stavu imunoparalýzy s mortalitou 70procentní! POCT analyzátor cobas b 221 Zajímavá experimentální práce in vivo byla publikována vloni (Am J Respir Crit Care Med 186: , 2012). Prokázala zmìny v sekreci cytokinù pøi experimentálním podání lipopolysacharidu (LPS), který provokuje sekreci celé øady proinflamatorních cytokinù. Po prvním podání LPS došlo k výrazné elevaci koncentrací TN -alfa, IL-6 a IL-10. Opakovaná stimulace organismu LPS ale vedla k podstatnì nižší produkci tìchto cytokinù. Investigátoøi prokázali, že bìhem opakované stimulace dochází ke zmìnì fenotypu monocytù: dochází k nižší expresi HLA DR na jejich povrchu. Hodnoty prokalcitoninu pøi prvním útoku sepse dosahují øádovì koncentrací desítek ng/ml. Pøi správnì vedené antibiotické léèbì dochází k rychlému poklesu koncentrací prokalcitoninu. Podle Doc. azakase lze za terapeutický úspìch považovat pokles prokalcitoninu alespoò o 80 procent nejvyšší dosažené koncentrace u nemocného. Pøi neúspìchu terapie antibiotiky vysoké koncentrace pøetrvávají. V pozdní fázi sepse, když se rozvíjí imunoparalýza, dochází k elevaci prokalcitoninu jen v øádu jednotek ng/ml, ale i to znaèí závažný klinický stav s velmi vysokou úmrtností. Co nabízí Roche v POCT? Závìreèné sdìlení pøednesla Ing. Hana erdová, která má v naší spoleènosti na starosti produktovou stránku portfolia analyzátorù Point of Care Testing. Seznámila pøítomné s našimi produkty a pøedevším možností propojení našich analyzátorù na nemocnièní informaèní systémy a øešením Roche cobas IT Více informací najdete na stránkách 26 Labor Aktuell 04/13

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

cobas POC IT solution Nemocnièní sítì pøístrojù POC úèinná správa a kontrola

cobas POC IT solution Nemocnièní sítì pøístrojù POC úèinná správa a kontrola Ing. Hana erdová, Roche s.r.o., Diagnostics Division cobas POC IT solution Nemocnièní sítì pøístrojù POC úèinná správa a kontrola K významným èástem portfolia spoleènosti Roche patøí oblast POCT, která

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

VČASNÁ DIAGNOSTIKA ROZHODUJE: PREZENTACE KLINICKÝCH PŘÍPADŮ VYUŽITÍ POCT NA JIP

VČASNÁ DIAGNOSTIKA ROZHODUJE: PREZENTACE KLINICKÝCH PŘÍPADŮ VYUŽITÍ POCT NA JIP VČASNÁ DIAGNOSTIKA ROZHODUJE: PREZENTACE KLINICKÝCH PŘÍPADŮ VYUŽITÍ POCT NA JIP Pavel Těšínský MJIP, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha Sympozium POCT Praha, 18.11.2013 centrální laboratoř vs.

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Point of care testing (POCT) Miroslava Beňovská Katedra laboratorních metod LF MU

Point of care testing (POCT) Miroslava Beňovská Katedra laboratorních metod LF MU Point of care testing (POCT) Miroslava Beňovská Katedra laboratorních metod LF MU Point of care testing (POCT) zajišťuje testování v místě péče o pacienta rychlá stanovení - u lůžka pacienta (centrální

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Trombembolie po PŽOK

Trombembolie po PŽOK Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky Ing. Petr Kopecký, Ing. Igor Klimíèek, Ing. Pavel Prouza, Ing. Kateøina Málková Roche s.r.o., Diagnostics Division Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Co je důležité ze strategického hlediska zlepšit nebo udělat? NÁPADY PRO ZLEPŠOVÁNÍ/STRATEGICKÉ INICIATIVY V HORIZONTU 3 LET

Co je důležité ze strategického hlediska zlepšit nebo udělat? NÁPADY PRO ZLEPŠOVÁNÍ/STRATEGICKÉ INICIATIVY V HORIZONTU 3 LET 4. Chybí vìdecké zázemí oboru. Záchranné služby získaly odtržením od nemocnic ekonomickou nezávislost, ale negativem je odtržení od klinické základny. Spolupráce s lùžkovými zaøízeními je nutná, vìdeckou

Více

Posouzení linearity kalibraèní závislosti

Posouzení linearity kalibraèní závislosti Posouzení linearity kalibraèní závislosti Ludìk Dohnal Referenèní laboratoø pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Liverpool, Liver Birds and Clinical Biochemistry Kaleidoskop ze studijního pobytu (záøí 2004)

Liverpool, Liver Birds and Clinical Biochemistry Kaleidoskop ze studijního pobytu (záøí 2004) Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., FN Brno Liverpool, Liver Birds and Clinical Biochemistry Kaleidoskop ze studijního pobytu (záøí 2004) Liver Birds, River Mersey, Water Front, Titanic, Beatles Story, FC

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje I. INFORMACE Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

20 let Labor Aktuell 1. díl:1995 2005

20 let Labor Aktuell 1. díl:1995 2005 Ing. Lenka Nováková, Roche s.r.o., Diagnostics Division 20 let Labor Aktuell 1. díl:1995 2005 Na podzim 1995 vyšel první Labor Aktuell v èeském jazyce, a kdyby slavil narozeniny, skvìlo by se na jeho dortu

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE Cílem specializačního vzdělávání i doplňující odborné praxe je příprava samostatně pracujícího specialisty v oboru klinická

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chytra I. ARK FN Plzeň Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Příčiny Farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti antibiotik

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. listopad 2009 13. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Spray na èistìní výparníku

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

KULTURA PRACOVIŠTĚ Lukášová Věra Vondrušková Lenka 19.11.2011 v Brně O čem budeme hovořit? Co je kultura pracoviště? Kultura pracoviště a legislativa Odborné společnosti zabývající se pracovním prostředím

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014 Irena Knapovská ÚVN Praha P OINT OF CARE TESTING Provádění měření nebo testů in vitro v mimolaboratorních

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin nový marker sepse Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin Presepsin = scd14-st = glykoprotein exprimovaný na povrchu membrány monocytů a makrofágů

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi

Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi RNDr. Pavlína Šorfová, Ing. Igor Klimíèek, MBA (organizátoøi) Roche s.r.o., Diagnostics Division Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi V prvním kvartálu tohoto roku

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Exempla trahunt - pøíklady táhnou. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010

Exempla trahunt - pøíklady táhnou. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010 Exempla trahunt - pøíklady táhnou Bc. Milada Nezvedová, RNDr. Zdenìk Veškrna Oddìlení klinické biochemie, Nemocnice Znojmo, p.o. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010 Úvod ree βhcg a

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Markery dysfunkce ledvin v sepsi. Antonín Jabor, Janka Franeková Pracoviště laboratorních metod IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha

Markery dysfunkce ledvin v sepsi. Antonín Jabor, Janka Franeková Pracoviště laboratorních metod IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha Markery dysfunkce ledvin v sepsi Antonín Jabor, Janka Franeková Pracoviště laboratorních metod IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha Kidney International (2014) 85, 513 521 Markery dysfunkce ledvin v sepsi:

Více