MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem Rady města i jménem svým v první den roku 2014, v den, kdy se každý z nás zamýšlí nad uplynulým rokem, hodnotí ho a uvažuje o roce nastupujícím. Konec roku zakončený 13 může přinést pověrčivým lidem klid do duše a života vůbec, že už je ta nešťastná třináctka pryč. Při hodnocení uplynulého roku se jistě spolu v mnohém shodneme. Život města i člověka je sám o sobě pestrý a určitě každý z nás ho prožívá a hodnotí s ohledem na prožité dny v roce po svém. Byly to dny dobré, veselé, radostné a šťastné, ale i ty ostatní. Upřímně se raduji ze všech úspěchů, kterých město a jeho občané dosáhli. Naopak mne mrzí, když se po městě šíří neopodstatněné pomluvy a útoky na radnici a kdy někteří lidé mají pocit, že je to instituce, která stojí proti nim. Co významného přinesl uplynulý rok našemu městu? Asi jednou z nejvýznamnějších událostí je ostrý start v budování léta potřebného obchvatu města. Průběh dosavadních stavebních prací nahrává optimistickému výhledu k termínu dokončení chrudimské etapy. Při hodnocení roku 2013 bych také rád připomněl, že do našeho města svou významnou investicí vstoupila japonská firma KYB Manufacturing Czech, která zprovozněním nového závodu v letošním roce vytvoří 80 nových pracovních míst při výrobě tlumičů pro automobilový průmysl. Město Chrudim dokončilo řadu významných investičních akcí, které přispěly k bezpečnosti chodců a vylepšily podmínky pro život ve městě. Zastupitelstvo města v minulém roce schválilo nový územní plán, významný dokument pro další rozvoj města. Teprve budoucnost patřičně docení význam tohoto strategického dokumentu pro další rozvoj města. Stejně jako i to, že Chrudim dosáhla jako první a jediné město v celé České republice nejvyššího možného ohodnocení v aplikaci metody kvality Místní agenda 21 k udržitelnému rozvoji. Rád bych také připomenul, že od listopadu minulého roku má Chrudim Městské kino vybavené novou promítací technologií, která umožňuje promítání filmů i v 3D kvalitě. Navzdory hektické době, ve které žijeme, s vyššími požadavky na kvalitu života a ne vždy s dostatkem finančních prostředků, jsem přesvědčen, že společnými silami se nám daří naše záměry naplňovat. I když je stále co zdokonalovat, vylepšovat a zkrášlovat. Naše město a jeho obyvatelé si to zaslouží. K tomu je zapotřebí hodně úsilí, dobré vůle, vzájemné spolupráce, ochoty a tolerance. Co si přát z tohoto pohledu v roce, na jehož prahu stojíme? Přál bych sobě i nám všem, aby nastupující rok byl v tomto smyslu lepší i přesto, že nás čeká období před komunálními volbami. Bude to také rok, kdy v listopadu uplyne 25 let od pádu totalitního režimu. Abychom na dobu nesvobody tak snadno nezapomínali a ideálům listopadu se tak lehce nevzdalovali. V životě jde naštěstí i o jiné věci než o politiku a ekonomiku. Nejdůležitějším poselstvím do nového roku by mělo být prohloubení a upevnění mezigeneračních vztahů, vzájemná úcta a pochopení. Podporujme odvěké, nezničitelné hodnoty života člověka, jako je naděje, víra a láska, úcta k životu, pravda a pokora k druhým lidem. V závěru svého novoročního sdělení bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou a mírou podíleli na zvelebení našeho města, obohacení jeho kulturního, společenského i duchovního života. Děkuji za spolupráci všem zastupitelům, spolupracovníkům MěÚ a organizací města. V neposlední řadě děkuji i členům neziskového sektoru, kteří přispěli k zlepšování kvality života v našem městě. Vážení spoluobčané, v roce 2014 přeji nám všem více hezkých dnů než těch špatných, více lásky než nenávisti, více hojnosti a radosti než smutku a trápení, pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. Petr Řezníček Bude v lednu 2014 Novoroční ohňostroj v Klášterních zahradách Společně zahájíme rok 2014 a projekt Chrudim sobě. středa 1. ledna v 17 hodin Klášterní zahrady Tříkrálový koncert Nejznámější árie a dueta ze světových oratorií pondělí 6. ledna v 19 hodin Muzeum barokních soch Měšťanský bál sobota 18. ledna ve 20 hodin velký sál Muzea Čarodějná pohádka úterý 28. ledna v 17 hodin malá scéna Divadla Karla Pippicha Oldřich Černý Srí Lanka středa 29. ledna v 18 hodin malá scéna Divadla Karla Pippicha 783. chrudimský hudební pátek úvodní koncert Roku české hudby 2014 pátek 31. ledna v 19 hodin velký sál Muzea XXIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 27. ledna 2014 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Dne 4. ledna 2014 bude v Chrudimi probíhat Tříkrálová sbírka 2014 Otevřete koledníkům nejen dveře, ale především svá srdce. I díky Vám můžeme pomáhat potřebným. Děkujeme. Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Koncem roku bylo ve městě a jeho okolí několik dohotovených dopravních staveb. Jednalo se o jeden ze stavebních objektů obchvatu Chrudimě o stavbu mostu nad budoucím obchvatem a zároveň o spojku mezi silnicemi I/37 Pardubice Chrudim a III/34026 Ostřešany Chrudim, která odvádí část dopravy do Chrudimě na Dašickou ulici. Tím pomáhá snížit provoz na nejkritičtějším místě v Chrudimi na tzv. křižovatce Bída. Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice, zhotovitelem EUROVIA CS. Kolaudace proběhla 28. listopadu PROJEKTY Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim V prosinci 2013 ukončilo město Chrudim revitalizaci dalších ploch veřejného prostranství v lokalitě pod nádražím. Jednalo se o dva dílčí projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Samotné práce v rámci projektu Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim spočívaly v rekonstrukci veřejného prostranství ulic Revoluční a Rooseveltovy. V lokalitě byly upraveny zpevněné a nezpevněné veřejné plochy (zeleň, chodník, parkoviště a komunikace) včetně vybavení, např. veřejné osvětlení, mobiliář a místo pro ukládání komunálního a tříděného odpadu. Byly též rozšířeny parkovací plochy. V Rooseveltově ulici byla komplexně zrekonstruována stávající opěrná zeď s kamenným obkladem včetně osazení vrchního betonového zábradlí. Projekt Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim pokračoval svou druhou etapou. Tyto práce spočívaly v demolici stávajících cihelných zdí, ve výstavbě nízkého oplocení s výsadbou keřů, v rekonstrukci nezpevněné komunikace, ve zřízení zpevněných ploch ze zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, v řešení problematiky odpadového hospodářství, ve výsadbě vzrostlé zeleně s rekultivací zatravněných ploch, ve výstavbě veřejného osvětlení a v osazení městského mobiliáře. Oba dva projekty stavebně zajišťovala firma MATEX HK, s. r. o. Jejich realizace probíhala od března do prosince letošního roku. V konečné fázi byla zajištěna pravidla povinné publicity, a to umístění pamětních desek v lokalitě. Obě akce přišly město na cca Kč včetně DPH. Celková dotace na způsobilé náklady činí 85 % z fondů Evropské unie. Realizací tohoto Informace o dopravních stavbách ve 4. čtvrtletí 2013 Třetí stavbou a nejdůležitější z hlediska bezpečnosti chodců byla úprava křižovatky Bída. Zde došlo k posunu přechodu pro chodce dále od křižovatky v Pardubické ulici a dalších dvou přechodů na Masarykově náměstí a nasvícení u všech přechodů. Investorem bylo město Chrudim, které převzalo stavbu 14. listopadu 2013, zhotovitelem byla firma D&D PROFI Dašice. Cena celkem za stavební práce činila 2,7 mil. Kč. Na tuto stavbu však město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,7 mil. Kč. Stavba probíhala bez omezení provozu vozidel i chodců. projektu se celkově zlepšila životní úroveň nejen pro obyvatele dané lokality, ale zlepšení je patrné i v rámci celého města. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažerka IPRM Dotace a granty na rok 2014 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2014, že termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní 2) dotace kulturní 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Bližší informace: Monika Slaninová (tel , ms Druhou významnou stavbou pro dopravu jak dnes, tak po dobudování prvé části obchvatu, je křižovatka U Guláška. Investorem této okružní křižovatky bylo opět Ředitelství silnic a dálnic. Za pouhé dva měsíce předal stavbu investorovi zhotovitel M-Silnice Chrudim dne 4. prosince Křižovatkou při výstavbě s výjimkou tří dnů, kdy se pokládal povrch prstence, byl provoz veden jako u standardní okružní křižovatky. Poslední a zároveň čtvrtou ukončenou stavbou v období listopad prosinec byla cyklostezka z Chrudimě do Markovic při silnici I/17. Nahrazuje v úseku od ulice Vaňkova ke kraji Markovic původní nevábnou cestu. Podobně jako u výše uvedené stavby bylo investorem město Chrudim, zhotovitelem činily však M-Silnice Chrudim. Celkové náklady stavby byly 1,6 mil. Kč, město však získalo dotaci opět od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 860 tisíc Kč. Kolaudace stavby proběhla 18. listopadu Na tomto místě musím zdůraznit, že prioritním zájmem města v oblasti dopravy je odklonění dálkové dopravy z centra města, z ulic Pardubické, Masarykova náměstí, Palackého a Obce Ležáků. Jakákoli nehoda nebo porucha vozidla, zvláště nákladního, znamená kolaps dopravy a tím značné zdržení účastníků silničního provozu, o zvýšení množství exhalací a tak vlivu na naše životní prostředí ani nemluvě. Jaroslav Trávníček, místostarosta Termíny uzávěrek Chrudimského Zpravodaje v roce 2014 leden st 8. únorové číslo únor st 5. březové číslo březen st 12. dubnové číslo duben st 9. květnové číslo květen út 7. červnové číslo červen st 11. červenec a srpen červenec srpen st 6. zářijové číslo září st 10. říjnové číslo říjen st 8. listopadové číslo listopad st 5. prosincové číslo prosinec st 3. lednové číslo roku 2015 Zápis dětí do základních škol Zápis dětí do chrudimských základních škol pro školní rok 2014/2015 se bude konat v pátek 24. ledna 2014 od do hodin a v sobotu 25. ledna 2014 od 8.00 do hodin. Zápis dětí do základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální se bude konat v pátek 24. ledna 2014 od do hodin. Zápis dětí do soukromé základní školy Bohemia proběhne ve čtvrtek 16. ledna Podrobnější informace byly uvedeny v prosincovém čísle Chrudimského zpravodaje. Zápis do ZŠ Na Rovině Chrudim se koná v pátek 24. ledna 2014 od 16 do 19 hodin v prostorách budoucí ZŠ Na Rovině (Na Rozhledně 766, 1. patro). Více na Ing. Veronika Straková, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 2

3 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. prosince 2013 schválilo rozpočet města na rok Podmínkou jeho účinnosti je schválený státní rozpočet na rok V případě, že se Poslanecké sněmovně nepodaří schválit jej před koncem roku 2013, vstoupí město Chrudim do rozpočtového provizoria. I na tuto situaci se město Chrudim připravilo a stanovilo pro takový případ pravidla, která by znamenala pozastavení všech investic, velkých nákupů, dotační politiky a přípravy veřejných soutěží a zakázek. V žádném případě by však nedošlo k ohrožení běžného chodu města. Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2014 činí 390,5 mil. Kč. Rozpočet města je vyrovnaný. Celkové zdroje odpovídají celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů fondů města a čerpáním kontokorentního úvěru na předfinancování projektu IPRM do doby vyplacení dotace. V příjmové části rozpočtu představují 272,9 mil. Kč daňové příjmy, 33,2 mil. Kč nedaňové příjmy, 10,9 mil. Kč příjmy kapitálové a 36,7 mil. Kč dotace. Z vlastních zdrojů města fondů a finančních rezerv je do rozpočtu zapojena částka 28,6 mil. Kč (z toho z běžných rezerv 27,1 mil. Kč a z fondu rozvoje bydlení 1,5 mil. Kč). V příjmech oproti roku 2013 klesne podíl na financování cizím kapitálem (úvěry). Je ukončeno čerpání úvěru na IPRM (od se úvěr mění na investiční a začne probíhat jeho standardní pravidelné splácení). Dokončení akcí zařazených v rámci projektu IPRM bude kryto vlastními zdroji. Na předfinancování dokončení projektů IPRM a Regenerace parku Střelnice počítá město s použitím kontokorentního úvěru (cca 8 mil. Kč). Tyto prostředky však budou v průběhu roku splaceny dotací, takže konečné úvěrování v roce 2014 bude nulové. Snížení příjmů města se promítlo také do objemu výdajových rozpočtových kapitol, a to podle zdrojových oblastí. Vlivem uzavření úvěru, Rozpočet města Chrudim na rok 2014 Fond rozvoje bydlení na který byl navázán objem výdajů Odboru investic, poklesl objem výdajů kapitoly tak, jak bylo ukončeno čerpání úvěru. Ve stejné souvislosti pak vzrostly výdaje Odboru finančního, který zahajuje splácení úvěru EU II (projekt IPRM), což má dopad na růst výdajů spojených s obsluhou dluhu. Z dalších rozpočtových kapitol vzrostly výdaje Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (záměr architektonické soutěže u sportovní haly), Odboru školství a kultury (kulturní akce a podpora činnosti příspěvkových organizací), Odboru sociálních věcí (dotace na provozování Domu na půl cesty azylového domu pro matky s dětmi), Městské policie (obnova vozového parku) a Odboru kanceláře tajemníka (vozový park dobrovolných hasičů, prostorové úpravy v úřadu a rotační kartotéka do prostor pro vydávání OP a cestovních dokladů). Ve výdajové části rozpočtu pro rok 2014 je na výdaje Odboru investic plánováno 81,3 mil. Kč. Z dotačních projektů (s podporou EU či státního rozpočtu) budou v roce 2014 pokračovat: Integrovaný plán rozvoje města, odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé Transporty, regenerace parku Střelnice, digitální povodňový plán, analýza rizik. Další větší objemy prostředků jsou vyčleněny na opravy silnic a místních komunikací 17 mil. Kč, na rekonstrukce a běžnou údržbu mateřských a základních škol 11,5 mil. Kč, na opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a hřišť 6,3 mil. Kč, na opravu a rekonstrukci památek a kulturních objektů 2,5 mil. Kč, na veřejné osvětlení 1,9 mil. Kč, na veřejnou zeleň 11,5 mil. Kč, na vodovody 4 mil. Kč. Částka 8,2 mil. Kč je v rozpočtu určena na oblast komunálních služeb a územního rozvoje. Mezi větší chystané investiční akce v roce 2014 kromě již jmenovaných projektů podpořených z fondů EU patří: Na základě Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 8/2005, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chrudim vypisujeme výběrové řízení na poskytnutí půjček z tohoto fondu. Adresáty půjček mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy starší 10 let na území města. Výše půjčky u jednotlivých titulů je omezena horní hranicí půjčky a zároveň může činit max. 50 % rozpočtových nákladů na titul. Obecně závaznou vyhlášku včetně vzoru smlouvy a žádosti naleznete na (Občan» Odbory MěÚ» Odbor územního plánování a regionálního rozvoje) nebo na Městském úřadě v Chrudimi (na Pardubické ul.), v přízemí na oddělení klientského servisu nebo na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, odd. regionálního rozvoje. V případě Vašich dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel , , Uzávěrka pro příjem žádostí je dne ve hod. Žádosti můžete odevzdávat osobně, případně odeslat na Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, Chrudim. Přehled podporovaných titulů Název Splatnost Úrok Max. půjčka 01 Obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let 4 roky 4 % do 500 tis. Kč 02 Vybudování přípojky na stávající kanalizaci v délce 4 roky 5 % do 50 tis. Kč větší 30 m 03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 3 roky 4 % do 100 tis. Kč 04 Obnova fasády domu vč. oplechování staršího 10 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 05 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 06 Zřízení plyn. nebo el. topení v domě starším 10 let 3 roky 5 % do 40 tis. Kč 07 Kompletní výměna oken, z nichž 50 % je do ulice 4 roky 5 % do 60 tis. Kč 08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchy ve stávajícím bytě 4 roky 5 % do 50 tis. Kč 09 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 3 roky 7 % do 70 tis. Kč 10 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 3 roky 7 % do 50 tis. Kč 11 Obnova vývěsního štítu a výkladců provozovny schválená 4 roky 3 % do 50 tis. Kč architektem města 12 Obnova a statické zabezpečení balkónů 4 roky 5 % do 30 tis. Kč Ing. Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje rekonstrukce Slovenské ulice 8,1 mil. Kč výstavba vodovodu Píšťovy 4,0 mil. Kč výstavba tribuny na stadionu v Novoměstské ul. 5,4 mil. Kč rekonstrukce lesních cest Pohled-Rtenín 1,3 mil. Kč V dalších oblastech město plánuje vydat na regionální rozvoj, územní plánování a zajištění činností prováděných Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o. 44,8 mil. Kč pro Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Na oblast školství a kultury jsou určeny prostředky ve výši 61,3 mil. Kč, a to zejména na činnost příspěvkových organizací města mateřských, základních škol, DDM a ZUŠ (20,4 mil. Kč), Chrudimské besedy (12 mil. Kč), Městské knihovny (8,4 mil. Kč) a celková dotace pro obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim (17,1 mil. Kč). Na podporu sportovních, kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení je v rozpočtu města zahrnuta částka 7,5 mil. Kč. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb a pomoci získá příspěvek na provoz ve výši 12,4 mil. Kč. V provozní a mzdové oblasti fungování Městského úřadu a orgánů města, činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizovém řízení jsou plánovány celkové výdaje v částce 123,3 mil. Kč. Na splátky přijatých úvěrů, platby úroků a další výdaje spojené se zabezpečením finančních operací město vydá minimálně v řádném rozpočtu 20,6 mil. Kč. V rámci rozpočtu je pro rok 2014 schválen také příspěvek na provozování MHD ve výši 7,1 mil. Kč. Hospodaření města Chrudim v roce 2014 má za cíl pokračovat v úsporném režimu a soustředit se na cílené snižování dluhů města u finančních ústavů, což je trend, který byl zahájen v roce 2011 a pokračoval i v letech 2012 a Celkový objem rozpočtu se proti roku 2013 sníží o 5 %, což v číslech znamená minus 18,7 mil. Kč. Hlavní důvod popsaný výše je omezení v čerpání cizích zdrojů (úvěrů). Podrobné členění rozpočtu města je uveřejněno na internetových stránkách města Chrudim. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku rodinných účtů Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až Kč (podle počtu členů domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za všechny členy domácnosti. Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu sociálních opatření, hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Statistici hledají konkrétně tři rodiny, ve kterých je v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním bez dětí s čistým příjmem na osobu do Kč, Kč a Kč. Dále hledáme domácnost, ve které je v čele domácnosti osoba samostatně výdělečně činná bez dětí s čistým příjmem na osobu Kč. Jedná se o domácnosti žijící v obci s až obyvateli, domácnosti zaměstnanců v rodinných domech, domácnost OSVČ v bytovém domě. Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na internetových stránkách cz. V případě zájmu o spolupráci se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel , mobil , Věra Čermáková 3

4 Představujeme chrudimské poslance PSP ČR JUDr. Jan Chvojka se narodil v Hlinsku. V roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2009 absolvoval rigorozní řízení z pracovního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.). Po studiích převážně pracoval ve veřejné správě jako právník. Do sněmovny byl za ČSSD zvolen stejně jako v roce 2010 díky tzv. kroužkování. Minulé funkční období sněmovny byl vyhodnocen 13. nejaktivnějším poslancem. Mezi jeho záliby patří historie, literatura, hudba a film. Jeho kancelář sídlí v Široké ulici 29 v Chrudimi. Je zastupitelem města Chrudim a předsedou jeho finančního výboru. MUDr. David Kasal se narodil v Chrudimi. Po maturitě na Gymnáziu Josefa Ressela odešel v roce 1987 studovat na Vojenskou lékařskou akademii Hradec Králové. Po 3 letech Jarmarky a významné akce v roce 2014 Právě začínající rok bude opět bohatý na množství akcí. Svou tradici si již vydobyly populární jarmarky. Letošní jarmareční sezóna začíná 1. března Masopustním rejem a končí 14. prosince Stříbrnou nedělí: Masopustní jarmark, Resselovo náměstí Jarní jarmark, Resselovo náměstí Velikonoční jarmark, Resselovo náměstí Jarmark na české svatbě, Resselovo náměstí Dětský jarmark, Resselovo náměstí Svatojánský jarmark, rozhledna Bára Mariánská pouť, Klášterní zahrady Obžinky, Resselovo náměstí Trienále ex libris Sjezd sběratelů ex libris Bramborový jarmark, Resselovo náměstí Včelařský jarmark, Resselovo náměstí Rybí jarmark, Resselovo náměstí Kateřinské posvícení, Resselovo náměstí Mikulášský jarmark, Resselovo náměstí Stříbrná neděle, Muzeum Kromě těchto trhů se letos můžeme těšit na další významné akce. V dubnu to budou Athény východních Čech ( ), 13. května v Divadle K. Pippicha vystoupí Radůza, začátkem prázdnin, ve dnech až Chrudim opět opanují loutky a loutkáři při 63. Loutkářské Chrudimi a ve dnech 8. až se bude konat tradiční Salvátorská pouť. Jistě toho bude víc koncerty, výstavy, divadelní představení čím bude v roce 2014 žít kulturní obec chrudimská. Mnohé z těchto akcí jsou teprve v jednání, nechť tedy zůstanou příjemným překvapením, které bude postupně odhalováno v průběhu roku. redakce Zakládáme Dobrovolnické centrum při Farní charitě v Chrudimi Hledáme lidi, kterým nevadí občas ve svém volném čase pomáhat dělat společnost seniorům a kteří mají zájem zapojit se do tvorby podpůrné sítě dobrovolných služeb, kterou může jednou potřebovat každý z nás! Podrobnosti na www. chrudim.charita.cz, nebo pište na Bc. Lukáš Roztočil, DiS., koordinátor dobrovolníků, Farní charita Chrudim Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje Jménem občanského sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, které zřizuje Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat městu Chrudim za finanční podporu, kterou nám poskytlo v roce 2013 a které si velmi vážíme. Dále bychom chtěli informovat, že sociální služba telefonické krizové intervence Linka důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila možnost komunikace zdarma prostřednictvím programu Skype. Zájemci o naši službu nás naleznou na Skype pod uživatelským jménem linka.duvery.uo. Zároveň přejeme všem občanům města Chrudim krásný rok Jarmila Hrušková, předsedkyně sdružení o. s. KONTAKT Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na leden Ochutnávka jídel ve hodin jídelna CSSP v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin Měšťanská restaurace Kavárničky ve hodin CSSP v Soukenické ulici ve hodin Dům s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků Dům s pečovatelskou službou v ulici Strojařů Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Klub seniorů v Městském parku. první skupina 13., 20. a v 9.00 hodin druhá skupina 14., 21. a v 9.00 hodin třetí skupina 15., 22. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 16., 23. a v 9.00 hodin Arteterapie přednášející paní Ing. Eva Mašínová Klub seniorů v Městském parku první skupina pokračování 10. a od 9.00 hodin a od hodin druhá skupina pokračování 17. a od 9.00 hodin a od hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim přešel na LF Karlovy Univerzity Hradec Králové. Po ukončení studií oboru všeobecného lékařství nastoupil v roce 1993 na Dětské a novorozenecké oddělení v Chrudimské nemocnici. Roku 2003 se ujal funkce primáře oddělení, kterou zastává do současné doby. Poslední 2 roky působí jako lékař ve futsalovém klubu Era-Pack Chrudim. Věnuje se rekreačnímu sportu běhá, jezdí na in-linech, hraje futsal a v zimě lyžuje. Rád zajde na dobrý film i do divadla. V roce 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Chrudimi jako nestraník za stranu Věci veřejné a následně se stal chrudimským radním. Jako nezávislý kandidát se zúčastnil senátních voleb v Chrudimi na podzim V roce 2013 získal poslanecký mandát do PSP ČR za Hnutí ANO. redakce Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál v novém roce 2014 především zdraví, osobní spokojenost, rodinnou pohodu a ekonomickou stabilitu. V posledních letech není naše ekonomická situace růžová, a tak všichni doufejme, že rok 2014 bude rokem obratu k lepšímu. Společnost Technické služby v tomto roce neplánuje razantní změny v systému poskytovaných služeb. Zaměříme se především na jejich zkvalitnění. Větší měrou se chceme zaměřit na systém třídění odpadů, který, jak vyplývá ze statistik, stagnuje. Je třeba si uvědomit, že tříděním odpadů šetříme peníze za skládkování, vytříděný odpad se recykluje, a tím šetříme naše životní prostředí. Mysleme tak na budoucnost našich dětí! Bohužel odpady nás přežijí o několik tisíc let. Například sklo se v přírodě nerozloží nikdy, kelímek od jogurtu se rozloží za 50 až 80 let, taška z PVC za 20 až 30 let. Proto bych Vás rád požádal, abychom se každý z nás v tomto roce zaměřili na třídění odpadů. V ulicích města také začnete vídat nový svozový vůz na svoz plastů a komunálního odpadu, který společnost pořídila v závěru minulého roku. Jedná se o střední nákladní vůz, který nám pomůže zefektivnit svoz separovaného a komunálního odpadu. V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoli pomocí našim čtyřnohým svěřencům v útulku. Jedná se hlavně o dobrovolníky k venčení psů a samozřejmě o Vás všechny, kteří nám nosíte do útulku krmivo, pamlsky, materiál, anebo jste se rozhodli přispět finančně. Věříme, že zachováte přízeň jak nám, tak i všem zvířátkům, která se nedobrovolně ocitla v útulku. Ještě jednou mi, vážení spoluobčané, dovolte popřát nám všem úspěšný rok 2014 a hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. 4

5 Nejvyšší ocenění v realizaci místní Agendy 21 pro Chrudim Město Chrudim, prostřednictvím projektu Zdravé město a místní Agenda 21, převzalo v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském ocenění za splnění náročných kritérií udržitelnosti za rok Chrudim současně jako první v České republice splnila nejvyšší požadavky kategorie A v mezinárodně používané metodě kvality místní Agenda 21. Klíčovým podkladem pro hodnocení byl tzv. Audit udržitelného rozvoje. Bylo třeba doložit naplnění schválených ukazatelů dle příslušné metodiky. Nutností bylo též prokázat pozitivní vývoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. Jednalo se o hloubkovou analýzu 10 jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje. Bylo potřeba doložit, jak naplňujeme mezinárodní standardy v oblasti kvality veřejné správy, ochrany životního prostředí, územního plánování, dopravy, sociální problematiky, podpory zdraví, ale i například přístupu ke globálním problémům zkrátka, jaký je stav kvality života ve městě. Byla hodnocena tvrdá data, například o kvalitě ovzduší, množství vytříděného odpadu nebo existenci územně plánovací dokumentace. Současně se přihlíželo i k tomu, jaké sociální služby jsou ve městě nabízeny, jaká je jejich kvalita, či jak je v Chrudimi rozvíjena kultura. Zdravé město Chrudim splnilo všechna potřebná kritéria kategorie A MA 21 a stalo se tak prvním městem v České republice, které získalo tuto nejvyšší kategorii. Manažer prevence kriminality informuje Máme tady nový rok a já ukončuji svůj cyklus o osobách bez přístřeší. Od příštího čísla pro Vás mám připravena nová témata, která Vás jistě budou zajímat. I když praxe nám ukazuje, že nejvíce se zajímá člověk o sociální témata pouze ve chvíli, když se ho začnou osobně týkat, nebo se najednou objeví v jeho bezprostředním okolí. Tím nechci říkat, že o bezdomovectví čtete, neboť Vás v současné chvíli ohrožuje. Naopak, jsem ráda, že se zajímáte o dění. Dnešní příspěvek je krátké shrnutí všeho, o čem tady celou dobu hovoříme. Dovolím si říci, že je to ta poslední kostička, která nám chybí pro pochopení celé problematiky bezdomovectví, a to je pohled na lidi bez přístřeší z pohledu sociálních schopností a dovedností. Hlavní příčinou bezdomovectví je skutečnost, že určitým skupinám lidí chybí sociální schopnosti a dovednosti, které by jim umožnily bezproblémový život v manželství, rodině, bytě, získání a udržení si zaměstnání, a celková schopnost mít bezkonfliktní vztahy se společností. K tomu se přidává neochota změnit svoji situaci, to znamená nedostatek energie a vůle něčemu novému se naučit, odstranit své různé nedostatky a zlozvyky, vyléčit se ze závislosti apod. Bezdomovci žijí přítomností, nic neplánují, nic neočekávají a o budoucnosti příliš neuvažují. Je to určitá ochrana před dalším stresem a obavami, že budoucnost stejně nemůže přinést nic pozitivního. Odlišné jsou i psychické potřeby bezdomovců. Především jim schází (nebo je silně potlačena) potřeba seberealizace. Sociální selhání bezdomovce je takového rázu, že mu často bere naději na zlepšení vlastní situace. Důsledkem toho bývá nízká sebeúcta a poruchy sebevědomí. Identita bezdomovce je v negativním pojímání sebe sama. Sebeúctu se snaží udržovat tím, že vinu za své selhání nevidí v sobě, ale vždy v druhých lidech a svém širším okolí, v postoji úřadů atd. Mnohé potřeby bezdomovců tak proto zůstávají neuspokojivé. Psychikou bezdomovců se zabýval profesor Pěnkava (Univerzita Hradec Králové, 2005) z pozice svých dlouholetých zkušeností s nimi. Mluví mi z duše a krásně ve své práci rozebral toto téma, proto použiji jeho slov. Mezi vnitřní handicapy bezdomovců počítá např. neschopnost přiměřeně komunikovat, nízké sebevědomí, chorobnou lhavost, nepřiměřené emotivní reakce v dané situaci, absenci pocitu zodpovědnosti, problémy s přijímáním autority, sociální stigma některých sociálních znevýhodnění (zejména záznam v rejstříku trestů) a celou řadu psychosociálních poruch a onemocnění. Za vnější handicapy znevýhodnění považuje rostoucí nároky na uchazeče o zaměstnání, obavu, že pracovník se sociálními problémy podá nekonkurenceschopný pracovní výkon, odmítavý postoj vůči lidem žijícím na okraji společnosti, xenofobii vůči nekonformnímu vzhledu a chování. Ochota společnosti vyrovnávat sociální handicapy je přímo závislá na míře zavinění jejich nositeli, složité administrativě při vykonávání různých úkonů, rychle se transformující společnosti na tržní principy, atd.. Profesor Pěnkava dochází k závěru, že lidé sociálně handicapovaní obdobně jako zdravotně handicapovaní nejsou zcela schopni změnit svoji situaci sami ze své vůle, nedovedou se ovládat a v běžných životních situacích (vyřizování na úřadech apod.) potřebují pomoc. Často si ani nedojdou na poštu pro důchod, jehož zasílání jim bylo zprostředkováno. A s tímto se my, kteří pracujeme s bezdomovectvím, setkáváme. Toť vše, domluvila jsem a na závěr si dovolím použít své heslo: Nerozmazlujte nám bezdomovce. Tím je pak práce s nimi složitější a náročnější. Radka Pochobradská, manažer Prevence kriminality Poděkování Hospici v Chrudimi Větší část kritérií byla ze strany města Chrudim splněna bez podmínek, u některých oblastí byly stanoveny podmínky pro další zlepšení či udržení stávajícího stavu. Podmínky se týkají např. udržení trendu klesající nezaměstnanosti, zpracování generelu dopravy ve vazbě na realizaci obchvatu města, zavedení systematického energetického managementu v budovách a zařízeních města nebo další sledování kvality ovzduší ve městě. Tento výsledek je společnou prací vedení i zastupitelů města, odborů MěÚ, škol, neziskových a příspěvkových organizací ve městě, veřejnosti apod. Je to velká výzva do budoucna. Doporučení, která město získalo, budou zohledněna při sestavování nového strategického plánu pro rozvoj města do roku Tato systematická práce a strategické řízení k udržitelnému rozvoji má svůj význam v přípravě projektů pro nové programovací období. Více informací na Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města Chrudim Dovolte mi za celou naši rodinu vyjádřit poděkování chrudimskému Hospici. Letos na podzim jsme měli možnost umístit v tomto zařízení naši babičku. Po celou dobu svého pobytu zde byla velice spokojená, cítila se tu jako doma a její zdravotní stav se zlepšoval. Jsme velice vděčni za to, že v našem městě existuje instituce, která umožňuje důstojné prožití posledních dnů života a děkujeme za citlivou péči personálu, ochotu, trpělivost a porozumění. za paní B. Tvarohovou rodina Po uzávěrce: Rozumné a zdravé hubnutí v Chrudimi Od 16. ledna nabízíme dvanáctitýdenní program společnosti STOB. Kurz pro omezený počet osob (cvičení na fitballech) bude probíhat každý čtvrtek pod odborným vedením lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové v ZŠ Speciální v Chrudimi od do hodin. Kurz je určen pouze pro osoby s nadváhou a obézní. Informace na tel , Jana Boučková 5

6 Výnos z Tříkrálové sbírky 2013 byl využit následujícím způsobem: Dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence, zakoupení ochranných potřeb a pořízení dalších zdravotních a kompenzačních pomůcek. Mimo drobné pomůcky byly zakoupeny tři vozíky, o které je stále veliký zájem. U všech zdravotnických prostředků byla provedena revize. Další část sbírky byla věnována na dofinancování provozu občanské poradny při Farní charitě Chrudim, která zdarma poskytuje sociálně právní poradenství klientům z celého regionu. Zde se jedná především o kancelářské potřeby a zejména papír, pokud klientům pomáháme sepisovat různá podání a žádosti, a dále o poplatky za školení a vzdělávání poradců, nájemné a poplatky za energie. Farní charita věnovala část sbírky na akutní finanční pomoc sociálně slabým rodinám i jednotlivcům. Při této pomoci je nutná spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, která se věnují dlouhodobé sociální práci s takovýmito klienty a finanční pomoc doporučí. Využití Tříkrálové sbírky 2013 Pět procent výtěžku sbírky jsme odeslali na výstavbu vodárny v Nirma Nagar v Indii. V roce 2013 obdržela Farní charita Chrudim z Tříkrálové sbírky částku Kč. Záměr na využití Tříkrálové sbírky Dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a služby osobní asistence, zakoupení a renovace zdravotních pomůcek, zejména těch, o které je největší zájem polohovací postele. Zakoupení nutných ochranných potřeb zdravotnické rukavice a jiné. Nájemné, poplatky za energie, provozní náklady na vozidla. Celkem 60 %. 2. Dofinancování provozu bezplatné občanské poradny, nájem, energie, kancelářské potřeby, poplatek AOP. Celkem 25 % 3. Finanční pomoc sociálně slabým rodinám i jednotlivcům v akutních nepříznivých situacích do kterých se nedostali převážně vlastní vinou, na základě doporučení k výplatě takovéto pomoci. Celkem 10 % 4. Finanční pomoc pro rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku. Celkem 5 % Bc. Hana Petrusová, ředitelka Farní charity Chrudim Montessori firemní zařízení péče o děti předškolního věku Na Rozhledně 766 jako předstupeň komunitního centra při nestátní MŠ a ZŠ Na Rovině Chrudim V září 2013 jsme otevřeli novou firemní školku, do které v tuto chvíli pravidelně dochází 18 dětí zaměstnanců o. s. EDDA, o. s. Šance pro Tebe a o. p. s. Rytmus Chrudim. V našem zařízení se starají o děti 3 osoby, které jsou odborně způsobilé k výkonu práce péče o dítě dle podmínek projektu. Jdeme společně s rodiči po alternativní cestě vzdělání a výchovy. Základy pokládáme na respektujícím přístupu k dítěti, postupně zavádíme prvky montessori pedagogiky (práce s didaktickými pomůckami atd.), projektovou výuku a principy kritického myšlení. Naším primárním cílem je šťastné a spokojené svobodomyslné dítě, které je zároveň ohleduplné k ostatním a umí přijmout zodpovědnost za sebe a své chování. Jelikož bychom rádi působili na dění v lokalitě z pozice malého komunitního centra, spolupořádáme aktuálně nejen pro rodiče našich dětí tyto aktivity: Pravidelná setkání 1 za měsíc s holistickým učitelem Seymourem Koblinem vždy v pondělí od 17 do 19 hodin, dále oblíbené výchovné besedy s psychoterapeutkou Petrou Polokovou vždy ve čtvrtek od 17 do 20 hodin. Jako novinka jsou na našem programu semináře Play Wisely s lektorkou Renatou Vodehnalovou ukázková lekce proběhne od 17 hodin u nás v zařízení. Na všechny tyto akce zajišťujeme hlídání dětí! Děti, rodiče i prarodiče zveme v sobotu mezi 10. a 17. hodinou, aby si k nám přišli společně pohrát na Den s Geomagem. Pod chrudimskou pobočkou nestátní základní školy Na Rovině proběhnou v první polovině roku 2014 nové vzdělávací kurzy pro dospělé: Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou, kurz Respektovat a být respektován a kurz Kritického myšlení neváhejte se přihlásit již nyní na jana. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že zápis a přestup do ZŠ Na Rovině se koná v pátek od 16 do 19 hodin v prostorách budoucí základní školy (nyní prostory zařízení péče o děti) v 1. patře budovy Na Rozhledně 766, Chrudim. Více informací na webu cz, nebo na tel či na u Bc. Ivana Hrubá, jednatelka o. s. EDDA a manažerka projektu Montessori Chrudim Rozviňte jedinečný potenciál mozku Vašeho dítěte! V lednu otevíráme nové centrum PlayWisely v Chrudimi. Srdečně Vás zveme na úvodní seminář PlayWisely určený rodičům dětí od 4 měsíců do 5 let. Dozvíte se, co je metoda PlayWisely, jak se odlišuje od ostatních cvičení pro miminka a batolata a proč přispívá k rozvoji mozku Vašeho dítěte a umožňuje využít jedinečný potenciál Vašeho děťátka. Koná se dne od 17 hod. v Montessori firemním zařízení péče o děti předškolního věku v Chrudimi, Na Rozhledně 766 v 1. patře (chodba vlevo). Během semináře zajišťujeme hlídání dětí. Přihlaste se em na adrese Seminář je zdarma a povede ho zakladatelka centra PlayWisely v Chrudimi Renata Vodehnalová. Těšíme se na Vás! Pro více informací www. facebook.com/pw.vodehnalova. Renata Vodehnalová Postavme školu v Africe Letos se ve dnech 29. a 30. listopadu uskutečnil již 10. ročník celostátní veřejné sbírky Postavme školu v Africe, kterou každoročně organizuje Junák svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci s Člověkem v tísni. Rádi bychom poděkovali všem, kteří letos přispěli do kasiček chrudimských skautů nebo se zastavili na ochutnávku etiopské kávy a čaje ve skautské klubovně. Peníze z tohoto projektu putují do Etiopie, která je zařazena mezi prioritní programové země Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Od roku 2003 díky těmto prostředkům vyrostlo v Etiopii osm nových škol. Mimo zajišťování zázemí, školních pomůcek a vyučujících se tamní dobrovolníci zabývají také zlepšením podmínek pro život, kdy například v posledních dvou ročnících byly peníze věnovány na zkvalitnění pitné vody v okolí škol. Na další spolupráci v následujícím roce se těší skautské středisko Chrudim. Zdenka Picková Willy za skautské středisko Chrudim Na minutu s Vladislavem Pekem Ahoj lidi! Vítám Vás v novém roce... Vlastně to je nesmysl, to by vypadalo, že je to můj nový rok nebo že mám nějakou zásadní zásluhu na tom, že přišel. Přiznám se rovnou nemám. Takže Vás v novém roce nevítám, ale co nejsrdečněji pozdravuji a hned na Vás mám otázku: Také se zabýváte takzvanými předsevzetími? Já jsem to několikrát zkoušel, ale nikdy to nevyšlo. Tak jsem se na to slovo předsevzetí podíval a vyšlo mi toto (podotýkám, že nejsem jazykovědec, takže jsou mé závěry možná zcela mylné): Předsevzetí můžeme chápat jako před sebe vzetí (něčeho) jenže, když něco dáme před sebe, tak to pak musíme obcházet, přelézat, podlézat, můžeme do toho narazit, šlápnout, ale nikdy se to nestane naší součástí. Anebo můžeme předsevzetí pochopit jako sebe vzít před (asi před sebe) nebo sebe vzít vpřed ale jak je známo, žádný člověk nemůže vzít sám sebe a někam se přemístit. To jednoduše není možné. Navíc ve chvíli, kdy se před sebe přesouvám, již nestojím na místě, ze kterého jsem se přesouvat začal. To znamená, že se nepřesouvám před sebe, jelikož tam již nejsem. Z toho je jasně vidět, že předsevzetí jsou jevem nanejvýš pochybným. Ale co s tím? To se nemáme snažit být lepší, to se nemáme snažit zlepšovat svět okolo sebe? Samozřejmě, že máme usilovat o nápravu věcí lidských, ale prosím Vás, je opravdu nutné s tím čekat na 1. ledna? Není. Jak je z uvedeného patrno, já si předsevzetí nedávám. Zkouším to jinak, a sice takovou malou prosbou, jejíž účinek je výrazně jistější než má vůle při pochybných předsevzetích: Náš dobrý Bože, náš Stvořiteli, ukazuj mi prosím, kterou cestou mám jít, abych byl prospěšný Tvému dílu a tím i svému okolí. A když se občas svobodně rozhodnu, že Tvá doporučení neuposlechnu, a nabiju si pak nos, pomoz mi zase vstát a znovu zkusit jít Tvou cestou. A hlavně Tě prosím, Hospodine, neztrácej se mnou Svou svatou trpělivost. Amen! Vladislav Pek, Církev československá husitská Chrudim 6

7 Busta Viktorina Kornela ze Všehrd Od roku 2010 byly již třikrát slavnostně odhalovány busty významných osobností města ve vestibulu budovy chrudimského Muzea (v tzv. Chrudimském panteonu) a v září letošního roku by měly být odhaleny poslední dvě. V seriálu článků bychom Vám proto chtěli přiblížit osobnosti, které tyto busty zpodobují jako prvního představíme Viktorina Kornela ze Všehrd (kolem roku září 1520). O životě a díle tohoto významného chrudimského rodáka bylo napsáno mnoho studií a publikací, zabývajících se nejen jeho působením na pražské univerzitě (v letech učil na filozofické fakultě a řadu let byl i jejím děkanem), ale především dalšími deseti lety jeho života, kdy působil u zemského soudu (od roku 1493 až do svého křivého obvinění a zbavení úřadu v roce 1497 byl dokonce místopísařem zemských desk). Odbornou veřejností je Viktorin Kornel ze Všehrd vnímán jako zakladatel a teoretik českého humanistického překladatelství (program českého národního humanismu zformuloval poprvé v roce 1495 v předmluvě k překladu díla Knihy sv. Jana Zlatoústého o napravení padlého), ale především jako autor, bohužel neúspěšného, proměšťansky orientovaného návrhu zemského zřízení, který Osobnosti Chrudimského panteonu (1) byl dokončen v roce 1499 a v upravené podobě vyšel tiskem v roce 1508 pod názvem O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. O vztazích Viktorina k rodnému městu toho mnoho nevíme. Ze záznamů knih smluv uložených ve Státním okresním archivu Chrudim lze však kromě údajů o jeho majetkoprávních vztazích k matce Barboře a k neteři Kateřině, dceři jeho zemřelého bratra Václava, mj. doložit jeho měšťanský původ. Jeho otcem byl zámožný chrudimský řezník Janúšek (do vladyckého stavu byl Viktorin povýšen a přídomek ze Všehrd získal nejspíše v roce 1488, humanistické příjmení Cornelius začal používat již v době svého působení na univerzitě). V chrudimském archivu má případný zájemce o dílo našeho rodáka možnost zhlédnout i originál opisu Viktorinova nejznámějšího díla z 2. poloviny 16. stol., který je ceněný i pro krásnou vazbu z roku 1603 a rukopisné poznámky obrozeneckého děkana J. L. Zieglera. V blízkosti chrudimského archivu, na Všehrdově náměstí, se nachází pomník Viktorina Kornela ze Všehrd. Slavnostně odhalen byl po deseti letech příprav 27. října 1901 za účasti předních zástupců právní vědy, reprezentantů vědeckých ústavů a korporací. Hlavní proslov u pomníku měl prof. dr. A. ryt. Randa, odbornou přednášku v budově Průmyslového muzea přednesl dr. J. Čelakovský, slavnosti se zúčastnil i autor pomníku sochař F. Rous. Kamennou část pomníku zhotovil kameník a sochař Rejl, bronzové poprsí odlila Karlínská firma Bendlmajer a spol. Na prostranství v okolí pomníku se uskutečnily dvě významné oslavy: v roce 1920 (při příležitosti 400. výročí Viktorinova úmrtí) a v roce 1960, kdy zde bylo připomínáno 500 let, jež uplynuly od jeho narození. Obě akce se uskutečnily za významné podpory centrálních institucí. Na programu slavnostního matiné v chrudimském muzeu 24. října 1920 se aktivně podíleli mj. děkan právnické fakulty Karlovy univerzity prof. J. Kapras, v zastoupení ministra vnitra promluvil ministerský rada J. Česaný, shromáždění pozdravil i starosta pražské Právnické jednoty. Vzpomínkové slavnosti v Chrudimi dne 25. září 1960 (byla především vědeckou konferencí) se zúčastnili např. prof. dr. V. Vaněček, prof. J. B. Čapek a dr. J. Klabouch. Lze předpokládat, že při dalším kulatém výročí v roce 2020, kdy se bude připomínat 500. výročí Viktorinova úmrtí, nepovedou kroky představitelů města a jeho obyvatel ve snaze uctít památku této významné postavy českých dějin jen k tomuto Rousovu pomníku, ale také do Chrudimském panteonu. I on bude v té době slavit malé výročí: v něm byla za přítomnosti ministra spravedlnosti České republiky J. Pospíšila slavnostně odhalena právě busta Viktorina Kornela ze Všehrd od akad. sochaře J. Brože. Pavel Kobetič Ministr spravedlnosti J. Pospíšil spolu s autorem busty akad. sochařem J. Brožem při slavnosti odhalení busty Viktorina Kornela ze Všehrd. (foto archiv CHZ) Přednáškový cyklus Osobnosti Chrudimského pantheonu Osobnosti Chrudimského Pantheonu představí také stejnojmenný přednáškový cyklus, který začne v úterý 14. ledna v 17 hodin v kinosále Muzea barokních soch přednáškou Mgr. Tomáše Malého, Ph.D., o osobnosti Viktorina Kornela ze Všehrd. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. šg 6. ledna 1959 se občané Orle na hřbitově u Tří Bubnů rozloučili se svým rodákem a čestným občanem, regionálním historikem Čeňkem Floriánem (zemřel v Chrudimi 2. ledna ve věku 74 let). Rok české hudby byl v Chrudimi slavnostně zahájen 6. ledna 1984 cyklem symfonických básní B. Smetany Má vlast v provedení Symfonického orchestru z Hradce Králové. 7. ledna 1904 zemřel v Chrudimi ve věku 64 let Josef Tomš, majitel a redaktor orgánu strany konservativní východních Čech Českého východu; původně krejčovský pomocník a později písař v advokátních kancelářích dovedl tyto noviny na úroveň významného krajinského listu (přispěly k tomu i jeho vlastní příspěvky, jež sršely vtipem a mnohdy až nepříjemnou ironií). 7. ledna 1979 zahájili čs. tenisoví reprezentanti v chrudimské sportovní hale Královský pohár vítězstvím nad Francií (při slavnostním nástupu byl Ivanu Lendlovi předán diplom s čestným titulem Mistr sportu). 8. ledna 1999 se v chrudimském arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala poprvé Výročí měsíce komentovaná mše (výklad dr. T. Pavlíka doprovázel mši arciděkana J. Smoly). 11. ledna 1959 se v chrudimském Domě osvěty konala krajská konference fotoamatérů, na níž byli vyhlášeni vítězové krajské fotografické soutěže (nejvyšší ocenění ze 142 soutěžních snímků získala fotografie V přírodní rezervaci MUDr. Č. Pokorného ze Skutče). 12. ledna 1939 zemřela v Chrudimi koncertní pěvkyně, proslulá interpretka písňové tvorby skladatele Vítězslava Nováka, Marie Musilová (ve své závěti odkázala 50 tisíc korun chrudimskému divadlu a 10 tisíc korun Hudebnímu spolku Slavoj). V polovině ledna 1964 navštívila Chrudim spisovatelka Helena Dvořáková (ve zdejším muzeu studovala materiály pro svou novou knihu z chrudimského prostředí). 27. ledna 1939 uspořádal Divadelní klub a Spolek akademiků chrudimských v muzejní Sůvě smuteční večer pod názvem Za Karlem Čapkem (15. února Divadelní klub sehrál Čapkovu hru Loupežník). 29. ledna 1994 začal po 125 letech vycházet v Chrudimi deník Noviny Chrudimska (první deník Koruna vydával v Chrudimi od do známý staročeský pražský žurnalista Jan Stanislav Skrejšovský; odpovědný redaktor, chrudimský malíř František Müller, byl za články vycházející v listu odsouzen celkem na 29 měsíců žaláře). Koncem ledna 1969 podepsali v Chrudimi zástupci rumunského Industriál exportu smlouvu na stavbu nového hotelu (stavět jej Rumuni začali počátkem května). V lednu 1939 vyšel 4. svazek Vlastivědného sborníku východočeského chrudimského Vlastivědného musea pro východní Čechy (redigoval ho dr. K. V. Adámek). V lednu a počátkem února 1914 byly chrudimským Sportovním klubem a turistickým odborem vypravovány z Chrudimi do Vápenného Podola zvláštní sněhové vlaky (možnosti lyžování či sáňkování využívalo až 180 chrudimských občanů). Pavel Kobetič 7

8 Po uzávěrce: Základní a střední škola Bohemia S prosincem se také do soukromé ZŠ Bohemia v Chrudimi vplížila zima i s předvánočním časem. Mohl to pozorovat ve třídách i na chodbách každý návštěvník, který přišel na Den otevřených dveří ve středu 11. prosince. Šestnáct prvňáků spojilo v ten den své síly s předškoláky z MŠ Dr. J. Malíka při společném počítání i zpívání. Na chvíli se tak z těch školou povinných stali hrdí průvodci svou novou školou. Jsou tak připraveni i na další návštěvu, kterou rádi přivítáme na dalším Dnu otevřených dveří 7. ledna. V odpoledních hodinách se v ten den opět otevřou prostory všem návštěvníkům. Věra Kuzmová Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, Chrudim, nabízí ve školním roce 2014/2015 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na akci Den otevřených dveří 15. ledna 2014 od do hodin nebo po domluvě mimo tyto dny. Tel , Vítání občánků Dne 25. listopadu 2013 byli v obřadní síni města Chrudim uvítáni do života tito noví občánci: Sára Hanáková, Nicol Lankašová, Jan Trunec, Marek Nevečeřal, Veronika Šárová, Václav Jireček, Apolena Unčovská, Helena Wollmannová, Marek Lukeš, Matyáš Pilcer, Tereza Ročková, Laura Korbelová, Viktorie Zemanová a Anna Perkálová. rt Speciální základní škola Chrudim Vánoční radosti v MŠ v ulici Svatopluka Čecha Na zahradě v naší mateřské škole na podzim zakotvili piráti. Už to vypadalo na divoký souboj, ale nakonec vše dobře dopadlo. Pomohla nám chrudimská radnice, která všechny piráty z lodi vyhnala. Naše děti tak mohou každý den prozkoumávat jejich tajuplné plavidlo, které nám po nich na zahradě zůstalo. Aby mohly svá tělíčka připravovat na plavbu také pěkně v teple, vybudovali jsme ve školce tělocvičnu. Novotou září i paluba školky, vymalované jsou všechny chodby a ložnice, heřmánková třída a hlavní vchod, zrekonstruované jsou i šatny pro paní učitelky a děti. Každý správný mořeplavec ví, že na dlouhou plavbu celým školním rokem to chce hodně sil. A ty tělu dodá, jak říkal už Pepek Námořník, jen pořádné jídlo. Naše paní kuchařky ale nevystačí jenom se špenátem. Zeleniny, ovoce, luštěnin, čerstvého masa a dalších zdravých věcí vaří mnohem víc. Díky projektu Zdraví na talíři umí z toho všeho vyrobit i velké dobroty. Každá cesta přes širé moře ovšem lépe utíká, když si může posádka spolu pěkně zanotovat. Sami můžete na některá místa přijít posoudit, jak se nám to daří. Naše školka přeje Vám všem napnuté plachty a šťastný směr po celý nový rok! Velké poděkování patří všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří o svátcích a víkendech pracovali na rekonstrukcích školky, a také velké poděkování posíláme našim sponzorům, firmám a v neposlední řadě městu Chrudim, které se největší měrou zasloužilo o nádhernou reprezentativní školku v centru města, Odboru školství, Odboru investic a Odboru finančnímu za výbornou pomoc a spolupráci. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ DDM Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel , Akce v lednu OK Matematické olympiády Z5, Z OK Dějepisné olympiády Pololetní prázdniny v DDM Připravujeme: příměstský tábor Jarní prázdniny. Podrobnosti na webu DDM a na letácích ve školách. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim V MŠ Na Valech do nového roku s novou učebnou Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem ze SpZŠ proběhnou začátkem roku 2014 v MŠ Na Valech praktické ukázky logopedické péče pro rodiče od hrubé přes jemnou motoriku. Zařazena budou i dechová cvičení. Přednášející Mgr. Dana Marková seznámí rodiče, jak mají doma s dětmi v oblasti logopedie pracovat a bude je motivovat k tomu, aby byli svým dětem mluvním vzorem. Instruktáž se uskuteční v průběhu ledna v nové kvalitně vybavené logopedické učebně s moderním technickým zázemím včetně interaktivní tabule. Rodiče budou včas informováni. Jana Kobetičová Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 pořádá Dny otevřených dveří Pro školní rok 2014/2015 budeme otevírat 2 třídy čtyřletého studia, obor vzdělání K/41 Gymnázium, a jednu třídu osmiletého studia, obor vzdělání K/81 Gymnázium. Všechny zájemce o studium si dovolujeme pozvat na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 23. ledna 2014 a v pátek 24. ledna 2014 vždy od do hodin. Mimo tyto dny je možné si domluvit individuální návštěvu na tel Mgr. Klára Jelinková, ředitelka gymnázia V klidu jsme prožili Vánoční svátky a pomalu se blíží konec prvního pololetí. V předvánočním shonu jste si určitě našli chvilku a zavítali na naše tradiční Vánoční trhy. Jistě Vás svým zpěvem potěšili žáci z dramatického kroužku Rozmarýn, kteří pořádají řadu vystoupení a účastní se recitačních soutěží. V Moravské Třebové zase vyhráli. Podpořili jsme Plaveckou štafetu měst a Běh duhové naděje a zúčastnili se turisticko-pobytového zájezdu do Krkonoš. Chlapci z ročníku změřili síly v turnaji v halové kopané a florbalu. Velmi pěkných individuálních úspěchů dosáhli naši žáci na MČR v Přespolním běhu. V rámci projektu Volba povolání se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Projektových dní v OU Chroustovice. Fotografie z akcí naší školy a jiné důležité informace můžete zhlédnout na stránkách Ve čtvrtek se konají v ZŠ speciální rodičovské schůzky trochu jinak a Den otevřených dveří. Bude možné si prohlédnout prostory naší školy, připravujeme celou řadu aktivit, mimo jiné i prodejní výstavu obrazů pana Prchlíka. V odpoledních hodinách si budete moci vyzkoušet svoji zručnost v tvořivých dílnách. V pátek se koná od do hodin Zápis do ZŠ praktické, ZŠ speciální a přípravného stupně. Děti čeká Cesta za pohádkou. I v roce 2014 pokračuje činnost Aktivačního centra projekt MŠMT, který nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro mládež do 26 let s MP, kombinovaným postižením a autismem. Naše poděkování patří PPP Chrudim za odbornou péči poskytovanou našim žákům a jejich rodičům. Děkujeme i ostatním institucím a organizacím, které nám pomáhají s výchovou a vzděláváním žáků a ochotně a trpělivě s námi spolupracují. Přejeme úspěšný rok 2014! Mgr. Kamila Kopecká Jak jsme připravovali Vánoce 2013 Příprava na Vánoce u nás začala výletem za kouzelnou rybkou do Heřmanova Městce, kde jsme spolu s vodníkem plnili úkoly a za jejich splnění jsme si odvezli poklad. Rok co rok chodí děti s rodiči za čertem a Mikulášem pro pochvalu i malé pokárání. Společná předvánoční dílna dětí a rodičů nám pomohla vyzdobit náš domov vlastnoručně vyrobenou dekorací. Sváteční atmosféru nám vykouzlilo vánoční zpívání u stromečku na naší zahradě, v Topoli pro seniory a v dřevěném kostelíčku v Kočí společně s Hotelovou školou Bohemia. Nový rok jsme přivítali doma s rodinou a v MŠ si přejeme spolu se Třemi králi. Do nového roku Vám všem přejí zaměstnanci MŠ Dr. J. Malíka hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a pohody. Jitka Langová, MŠ J. Malíka 8

9 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v lednu 2014 středa 1. ledna Vejšlap k rozhledně Báře, 12 km Sraz v hod. na cyklostezce u Tesca, odchod v hod. Vedoucí: Helena Linková sobota 4. ledna Novoroční Chrast a okolí, 12 km Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.31 hod. Vedoucí: Jaroslav Jelínek, Jan Tesař čtvrtek 9. ledna Valná hromada KČT, odbor Chrudim Začátek v hod. v restauraci Muzeum Výbor KČT sobota 11. ledna Novoroční Pardubice, 12 km Sraz v 8.40 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.49 hod. Vedoucí: Josef Kožený středa 15. ledna Okolí Chrudimě, 12 km Sraz v 9.50 hod. na náměstí J. Ressela, odchod v hod. Vedoucí: Jan Tesař čtvrtek 16. ledna Kukátko posezení v restauraci Muzeum od hod. sobota 18. ledna Horka Smrček Zaječice, 12 km Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.31 hod. Vedoucí: Hana Pilařová, Helena Linková středa 22. ledna Hrochův Týnec Chrudim, km Sraz v hod. na nádraží ČD, odjezd v hod. Možnost odjezdu též ze stanice Chrudim-město. Vedoucí: Dana Neufingerová sobota 25. ledna Vraclav Vysoké Mýto a okolí, 12 km Sraz v 8.15 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: Jan Tesař středa 29. ledna Pardubice Svítkov, km Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.47 hod. Vedoucí: Helena Linková sobota 1. února Tajný výlet za plným talířem Sraz v 8.30 hod. u Divadla K. Pippicha Vedoucí: Gabriela Hoffmannová Očekávané změny v jízdních řádech budou uvedeny na našich vývěskách. Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Zima začíná, lyžaři, na hory! Lyžařský oddíl pro Vás pořádá od 4. ledna 2014 každou sobotu zájezd na hory. Vystřídáte celkem 10 různých sjezdovek. Přihlášky na zájezdy i do oddílu v prodejně OK Sport Chrudim v Široké ulici 115 od pondělí do čtvrtka 8 17 hodin. Těšíme se na Vás. Jaromír Voženílek, předseda oddílu Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 2. čt ženy 3. pá spol. 4. so spol. 5. ne spol. 6. po muži 7. út ženy 8. st muži 9. čt ženy 10. pá spol. 11. so spol. 12. ne spol. 13. po muži 14. út ženy 15. st muži 16. čt ženy 17. pá spol. 18. so spol. 19. ne spol. 20. po muži 21. út ženy 22. st muži 23. čt ženy 24. pá spol. 25. so spol. 26. ne spol. 27. po muži 28. út ženy 29. st muži 30. čt ženy 31. pá spol. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2014 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Další informace o sportovištích na Pozor, akce k novoročnímu předsevzetí shodit pár kilo: Kdo si v lednu 2014 koupí permanentku do KPB na 15 vstupů, získá slevu 10 %! Kurz bruslení pro děti od 4 let dne od hod. na zimním stadionu v Chrudimi. Podrobné informace podá Mgr. Štěpánka Karešová na tel Areál pevných kontrol pro orientační běh Podhůra jaký byl rok 2013 a plány do roku 2014 Od jara roku 2013 přivítala návštěvníky Rekreačních lesů Podhůra řada novinek, mezi nimi i tzv. areál pevných kontrol pro orientační běh, jehož sloganem jsou slova Dobrodružství v přírodě. V turisticky frekventovaných místech (informační kiosek u rozhledny Báry, restaurace Monako a Infocentrum ve Slatiňanech) si zájemci mohou zdarma vyzvednout speciální velmi podrobnou mapu pro orientační běh v měřítku 1 : a tento běh si vyzkoušet na vlastní kůži. V lesích v okolí rozhledny Báry je připraveno celkem 23 kontrolních stanovišť. Každý si může podle vlastní fyzické výkonnosti a schopnosti orientovat se v přírodě vybrat mapu s jednou ze tří předem připravených tras. První rok fungování areálu pevných kontrol oba zakladatelé areálu, společnost Městské lesy Chrudim i klub orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice, hodnotí jednoznačně úspěšně. Během roku 2013 areál vyzkoušelo několik stovek zájemců od nejmenších dětí až po zdatné seniory. Po úspěšné startovací sezóně Městské lesy Chrudim i klub orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice společně spřádají plány na rok 2014, kterými chtějí areál pevných kontrol ještě více oživit. Již nyní se rýsuje nastartování orienťáckého koutku pro veřejnost, který se má stát součástí programu tradičních akcí pořádaných v Rekreačních lesích Podhůra (Otvírání studánek, Svatojánských slavností a Lesní slavnosti). Pod osobním lektorským vedením členů klubu orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice si zájemci z řad veřejnosti v různých výkonnostních skupinkách budou moci vyzkoušet techniky orientace v přírodě a pro ty nejzdatnější bude pod vedením zkušených trenérů připraven i celý ukázkový sportovní trénink. I v roce 2014 se moc těšíme na všechny návštěvníky areálu pevných kontrol v Rekreačních lesích Podhůra. Nejen pro orientační běžce, ale také pro cyklisty chystáme oživení Rekreačních lesů. Do konce června 2014 bude slavnostně otevřena 1. část Cykloparku Podhůra. Cyklisté všech výkonností i věku budou moci vyzkoušet techniku své jízdy na tzv. singltreku. Jedná se o cca 80 cm širokou upravenou lesní cestu s lehce klopenými zatáčkami, terénními vlnami, mostky apod., které zpestřují jízdu terénem. Singltrekový okruh bude dlouhý cca 1,3 km a bude začínat i končit v malém lomu nedaleko parkoviště u bývalé restaurace Kometa. Bližší informace a mapku, kde budete moci singltrek najít, připravíme do některého z dalších vydání Zpravodaje a aktuální informace budeme umísťovat také na webové stránky www. podhura.cz. Karel Haas, OK Lokomotiva Pardubice, Lucie Janovská, Městské lesy Chrudim, s. r. o. 9

10 ve výstavní síni divadla Karla Pippicha v Chrudimi ve dnech a XI. ročník festivalu Tomáškova a Novákova Hudební ve dnech V rámci XI. ročníku zazní Verdiho Rigoletto, Čajkovského Labutí jezero, Svobodova a Štaidlova Noc na Karlštejně, Pavel Šporcl zahraje s Gipsy Way, Smetanovo trio vystoupí na koncertu věnovaném Roku české hudby, je připravena soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů O cenu Vítězslava Nováka, dále se můžete těšit na Barocco Sempre Giovane & Gabrielu Demeterovou, na koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV., s názvem Vivat Carolus Quartus, na Verdiho La Traviatu, na Vangelisovo slavné Dobytí ráje 1492: Conquest of Paradise, na Dvořákovo Te Deum (v provedení Chrudimské komorní filharmonie), na Svěceného a Dvořákovo Vivaldianno a nakonec zazní Beethovenova Symfonie č. 9 d moll, op Prodej vstupenek byl zahájen na na Odboru kultury MěÚ a v Turistickém informačním centru Městského muzea. Podrobný program včetně cen najdete na Informace na tel /487, , Lenka Balounová, MěÚ G. VERDI: RIGOLETTO Nesmrtelné dílo vrcholného představitele romantického hudebního dramatu Jihočeské divadlo České Budějovice 2. března 16 hodin, Kulturní klub P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO Nejslavnější klasický balet s vrcholným tanečním uměním Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem 9. března 16 hodin, Kulturní klub NOC NA KARLŠTEJNĚ Muzikál na motivy stejnojmenného filmu K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmer, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml. Moravské divadlo Olomouc 16. března 16 hodin, Kulturní klub PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY Hudební show plná strhujícího rytmu a vášně Houslový virtuos Pavel Šporcl a romská cimbálová kapela 23. března 16 hodin, Kulturní klub SMETANOVO TRIO Koncert věnovaný Roku české hudby V. Novák: Baladické trio, B. Smetana: Trio g moll, A. Dvořák: Trio f moll, V. J. Tomášek: výběr z klavírního díla 27. března 18 hodin, Městské muzeum O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů 29. března po celý den, Kulturní klub BAROCCO SEMPRE GIOVANE & GABRIELA DEMETEROVÁ Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí Gabriela Demeterová sólové housle 6. dubna 16 hodin, Kostel na Chlumku v Luži VIVAT CAROLUS QUARTUS Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV. Alfred Strejček recitace, Štěpán Rak kytara 11. dubna 18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie G. VERDI: LA TRAVIATA Opera na námět románu Dáma s kaméliemi Divadlo F. X. Šaldy Liberec 13. dubna 16 hodin, Kulturní klub VANGELIS 1492: CONQUEST OF PARADISE Slavné Dobytí ráje v galakoncertu na zimním stadionu Filharmonie Hradec Králové, Pražský filharmonický sbor, sólo klavír: Helena Suchárková Weiser dirigent: Andreas Sebastian Weiser 25. dubna 21 hodin, Zimní stadion A. DVOŘÁK: TE DEUM Koncert věnovaný 110. výročí úmrtí A. Dvořáka Z díla A. Dvořáka zazní jeho Biblické písně, V přírodě a Te Deum Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš a PS Slavoj Chrudim, dirigent: Martin Profous 27. dubna 18 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO Unikátní spojení mezi hudbou minulosti a současnosti Jaroslav Svěcený sólové housle, Michal Dvořák klávesové nástroje 2. května 21 hodin, Zimní stadion L. v. BEETHOVEN: SYMFONIE č. 9 d moll op. 125 Závěrečný koncert festivalu s jedinečnou Ódou na radost Jihočeské divadlo České Budějovice 4. května 16 hodin, Kulturní klub Výstava železničních modelů Železniční modeláři ve spolupráci s Chrudimskou besedou si Vás dovolují pozvat na výstavu, která se uskuteční ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi ve dnech a Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. Vystavována budou kolejiště HO, TT, N, železniční modely a fotografie s železniční tematikou. Více na Aleš Rotrekl 14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014 Památník národního písemnictví připravuje 14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014, přehlídku současné tvorby českého ex libris za roky 2012, 2013 a Přihlášky přijímáme do 28. února 2014 na adrese: PNP Kabinet ex libris, Chrudim IV., Široká 29, nebo centrum.cz, tel , mobil Na těchto číslech a na obdržíte veškeré informace. Marie Sedmíková, PNP Kabinet ex libris Chrudim Nové kontejnery na použitý textil v Chrudimi Diakonie Broumov umístila ve Vašem městě 2 kontejnery žluté barvy na použitý textil. Tyto 2 kontejnery najdete vlevo od hlavního vlakového nádraží za budovou pošty u vlečkové koleje. Máte doma nepotřebné věci, ošacení, obuv, hračky a nevíte co s nimi? Tak na tuto otázku existuje jediná smysluplná odpověď: Pomozte potřebným prostřednictvím Diakonie Broumov. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel a PhDr. Vítězslav Králík, Diakonie Broumov č. 1/2014 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 4. prosince

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více