PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH Supportive Enterprise Infrastructure in Selected Regions Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. Autor: Bc. Jakub ŘEZNÍČEK Brno, duben 2010

2 Jméno a příjmení autora: Jakub Řezníček Název diplomové práce: Podpůrná podnikatelská infrastruktura ve vybraných regionech Název práce v angličtině: Supportive Enterprise Infrastructure in Selected Regions Katedra: Regionální ekonomie a správy Vedoucí diplomové práce: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Předmětem diplomové práce je analýza a srovnání existující podnikatelské infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. První část je zaměřena na teoretická východiska a možnosti podpory podnikání v České republice, druhá část se týká charakteristiky a srovnání vybraných ekonomických ukazatelů ovlivňujících podnikání v regionech. Poslední část popisuje konkrétní strukturu nemovitostí pro podporu podnikání v daných lokalitách. Práce obsahuje také závěrečné srovnání přístupu jednotlivých regionů k rozvoji a podpoře podnikání. Annotation This thesis deals with the analysis of existing enterprise infrastructure in the regions of Hradec Kralove and Pardubice. The first part is focused on the theoretical bases and possibilities of business support in the Czech Republic, and then the second part relates to the characteristics and the comparison of selected economic indicators influencing business. The last part describes a concrete structure of realties for business support in given localities. The thesis contains also the final comparison of approaches of the individual regions to development and support of enterprise. Klíčová slova Podnikatelská infrastruktura, průmyslové zóny, vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, podpora podnikání. Keywords Enterprise infrastructure, industrial zones, science and technology parks, enterprise incubators, business support.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Podpůrná podnikatelská infrastruktura ve vybraných regionech vypracoval samostatně pod vedením Ing. Viktorie Klímové, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. dubna 2010 vlastno r uční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Viktorii Klímové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

5 OBSAH ÚVOD PODPORA PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ JEDNORÁZOVĚ PODPOROVANÉ NEMOVITOSTI Průmyslové zóny DLOUHODOBĚ PODPOROVANÉ NEMOVITOSTI Vědeckotechnické parky Podnikatelské inkubátory INSTITUCE PODPORUJÍCÍ PODNIKÁNÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR CzechInvest Hospodářská komora ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka Společnost vědeckotechnických parků Regionální poradenská a informační centra Regionální rozvojová agentura CHARAKTERISTIKA KOMPAROVANÝCH REGIONŮ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Obyvatelstvo a zaměstnanost Ekonomické ukazatele Výzkum a vývoj PARDUBICKÝ KRAJ Obyvatelstvo a zaměstnanost Ekonomické ukazatele Výzkum a vývoj KOMPARACE VYBRANÝCH UKAZATELŮ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Průmyslové zóny Vědeckotechnické parky Podnikatelské inkubátory PARDUBICKÝ KRAJ Průmyslové zóny Vědeckotechnické parky Podnikatelské inkubátory KOMPARACE KRAJŮ Komparace statutárních měst Komparace průmyslových zón v regionech Komparace vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů...63 ZÁVĚR...65 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ...68 SEZNAM OBRÁZKŮ...71 SEZNAM TABULEK...71 SEZNAM GRAFŮ...71 SEZNAM PŘÍLOH...71 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...72

6 ÚVOD Budování podpůrné podnikatelské infrastruktury v regionech je mnoha autory chápáno jako dobrý předpoklad pro rozhodnutí podnikatelů či velkých nadnárodních firem zamýšlenou investici přinést právě do určitého regionu. Tito potenciální investoři pak mohou pomoci snížit nezaměstnanost a zvýšit ekonomickou prosperitu oblasti ze dvou důvodů. Tím prvním jsou přímo vytvořené pracovní místa a tím druhým je přínosný efekt dodavatelům a firmám poskytující služby v dané oblasti, kteří mohou ve spolupráci s nově příchozím subjektem zvýšit svůj ekonomický potenciál. V posledních letech se však ustupuje od podpory výstavby jednotlivých továren s čistě výrobním programem a dochází k uplatňování filozofie rozvoje podnikatelské infrastruktury pro inovativní a vývojové podniky. Za celým tímto procesem je možné vidět snahu evropských struktur o naplnění deklarace, podle níž má Evropská unie rozvinout svoji ekonomiku na znalostní, založenou právě na inovacích, konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnotě. Toho lze docílit zejména transferem výsledků vědy do průmyslové výroby, úzkou spoluprací mezi oběma sektory a konečně snahou budovat infrastrukturu na podporu takto zaměřených aktivit. Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat existenci a přístup k budování podpůrné podnikatelské infrastruktury na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Práce se zaměří na teoretický náhled do problematiky, pojmenování základních subjektů přispívající k rozvoji regionálních podnikatelských nemovitostí. V další části na základních ekonomických ukazatelích přiblíží zpracovávané lokality a porovná jejich předpoklady pro efektivní rozvoj těchto oblastí. Konečně praktická část bude věnována přehledu významné podpůrné podnikatelské infrastruktury, jejího rozvoje a přístupu obou krajů k novým investorům. Domnívám se, že právě vzájemná vnější i vnitřní podobnost regionů a jejich geografická blízkost je přínosná pro komparaci a pro poznatky rozvoje podnikatelských podpůrných programů. Klíčovou oblastí této práce pak budou existující průmyslové zóny, vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory, které v Hradci Králové a Pardubicích vznikly téměř současně během roku Této problematice se z velké části věnovala má bakalářská práce, která se však zaměřila na geograficky menší oblast - na území okresů těchto dvou měst. Z této práce jsem pak učinil závěry týkající se přístupu obou statutárních měst k inovačnímu podnikání a zvyšování jeho potenciálu. Druhotným výstupem této práce pak může být odpověď, zda-li 6

7 platí, že jaký vztah preferují administrativní centra krajů v přístupu k budování podnikatelské infrastruktury, takový přístup pak je přebírán jako postup nejvhodnější pro celý kraj. Jinými slovy, jestli rozhodnutí těchto měst je patrné na celém území kraje a je beze zbytku naplňováno. Vypracování bude postaveno na teoretických znalostech získaných studiem zdrojů, jako je odborná literatura či články, internetové portály, dokumenty a informace získané při konzultacích na magistrátu jednotlivých měst či na krajských úřadech, údaje Českého statistického úřadu, data příslušných agentur či institucí. Takto získané poznatky budou podrobeny analýze, která zahrnuje rozbor literárních a ostatních zdrojů a syntéze, kdy budou data shrnuta a setříděna. V praktické části pak budou použity metody pozorování, prosté analogie a metoda komparace. V regionálních charakteristikách bude využito také matematicko-statistických metod. 7

8 1. PODPORA PODNIKÁNÍ V současné době je podpora podnikání považována za nástroj ke snížení disparit mezi jednotlivými regiony. Bez těchto regulativních opatření často dochází k výraznému růstu určitých oblastí, který však je doprovázen na druhé straně charakteristickým hospodářským oslabením zbývajících regionů. Proto je v dnešní době kladen velký důraz na podporu podnikání zejména malých a středních inovativních firem s velkou přidanou hodnotou jako ochrana před vznikem hospodářsky zaostalých a strukturálně postižených ekonomických center. Samotná podpora podnikání se nejčastěji člení na adresnou (přímou) a neadresnou (nepřímou) subvenci. Přímá podpora podnikání je často chápána jako kontroverzní, protože jsou finance poskytovány pouze vybrané společnosti. Proto zde vzniká prostor pro obavy z korupčního jednání a ovlivňování ve prospěch vítězných firem. Při splnění stanovených podmínek může být poskytnuta podpora formou nevratných dotací prostřednictvím CzechInvestu. Adresné podpory podnikání mohou být uskutečňovány také Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a to nabídnutím úvěru s nižší úrokovou mírou než nabízejí komerční banky či poskytnutím záruk za čerpaný úvěr. Do této kategorie spadají také jednotlivé finanční příspěvky či granty, které jsou často přísněji účelově vázány. Velkou výhodou neadresné podpory je její prvotní přidělení všem podnikatelským subjektům na trhu, které nejsou z těchto programů prioritně vyloučené. Mezi podporu podnikatelského prostředí jako celku lze řadit výstavbu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, rozvoj průmyslových zón, regenerace brownfieldů, vznik jednotlivých poradenských center pro podnikání například Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) či aktivity agentury na podporu podnikání CzechInvest nebo jednotlivá Podnikatelská a inovační centra (BIC) 1. V dnešní době se tak setkáváme s předcházením regionálních disparit pomocí podpory malých a středních podnikatelů (MSP), mezi jejichž hlavní pozitiva patří vysoká flexibilita, zaměření podniku na okrajové trhy, schopnost hrát roli vestavěného stabilizátoru v ekonomice a velký podíl zaměstnanců pracujících v těchto firmách. Tyto firmy mohou disponovat 1 Klímová, V.: Regionální podpora podnikání. Masarykova univerzita, Brno, ISBN

9 velkým inovačním potenciálem, kterým jsou schopny pomoci ke zvýšení úrovně regionu ve kterém působí. Často na sebe nabalují další společnosti s vysokou přidanou hodnotou produkce a zajišťují růst konkurenční výhody 2. Z těchto společností se poté mohou stát silné společnosti nadnárodního významu s vysokým významem pro daný region. 1.1 Podnikání a regionální rozvoj Začátek podnikání pro mnohé mladé podnikatele s vysokým inovační potenciálem a úspěšnou perspektivou je zatížen velkou byrokracií, citelným personálním zatížením a konečně nedostatkem finančních prostředků. Samozřejmě toto může platit také pro společnosti již na trhu zavedené a prosperující, které usilovně hledají nové možností odbytu a udržení se na trhu skrz nové produkty, diky nimž v budoucnu mohou získat konkurenční výhodu a stát se tak opět prosperující firmou s dobrým zázemím pro své zaměstnance. Z pohledu regionální politiky je proto důležité zajistit těmto institucím podporu a podmínky příznivé pro jejich inovativní podnikání s ohledem na prospěch a rozvoj celého regionu. Inovační podnikání Inovační podnikání je definováno jako soubor podnikatelských aktivit, které se zaměřují na soustavnou realizaci inovací. Mezi inovační podniky řadíme malé s střední podnikatele, kteří jako hlavní předmět podnikání deklarují realizaci projektů k uvedení nových produktů na trh. Může se jednat jak přímo o výrobek, tak o technologie k jeho výrobě či o služby. 3 Regionální rozvoj Regionální rozvoj je tvořen souborem procesů probíhajících na území určitého regionu. Řízení a usměrňování těchto procesů se děje pomocí regionální politiky. Hlavním cílem regionální politiky pak bývá označována podpora regionálního rozvoje k vyrovnávání meziregionálních disparit, k vyváženému rozvoji odpovídajícímu potenciálu určitého regionu a jeho specifickým stránkám a dosahování růstu životní úrovně v nich. Zásadní je tedy ekonomický rozvoj regionu opírající se o rozvoj podnikání s podporou místní infrastruktury 2 Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. Praha, Karolinum, ISBN Jáč, I., Rydvalová, P., Žižka, M.: Inovace v malém a středním podnikání. Vyd. 1. Brno, Computer Press, a.s., ISBN

10 spolu s vyrovnaným rozvojem v oblasti sociální a environmentálním s důrazem na růst blahobytu tamních obyvatel. 4 Podpůrná infrastruktura Podpůrná podnikatelská infrastruktura tvoří spolu s institucemi produkujícími nové znalosti a se složkami převádějící tyto vědomostí do praxe trojlístek regionálního inovačního systému. Určení hranic jednotlivých složek je téměř nemožné, neboť se tyto v praxi často prolínají. Samotná podpůrná podnikatelská infrastruktura může být: Fyzická sem řadíme jak samotné nemovitosti tak také infrastrukturu jako jsou i informační a komunikační technologie k vzájemné výměně informací Institucionální do této kategorie se řadí instituce jako jsou vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, centra pro přenos technologií či inovační centra. Velmi důležitou podmínkou při budování těchto podpůrných center je důraz kladený na úroveň a kvalitu zde poskytovaných služeb, což je v praxi často opomíjeno. Při výstavbě těchto institucí je proto nezbytné zajistit nejenom samotnou fyzickou výstavbu, ale následně rozvoj kvalitních služeb v těchto budovách podporujících inovativní podnikání. Je proto nutné neomezit se pouze na část fyzické výstavby, ale především na dlouhodobou péči o tyto nemovitosti Jednorázově podporované nemovitosti Jednorázově podpořené nemovitosti lze definovat jako objekty zejména se jedná o průmyslové zóny a areály - které byly zainvestovány (byly zde vybudovány technické sítě: přípojky k vodovodu, kanalizaci, elektřině, plynu, telefonu a proběhlo napojení na dopravní infrastrukturu) ve vytipovaných lokalitách z veřejných zdrojů pomocí státních institucí, krajských či obecních prostředků. Tyto plochy pak jsou nabízeny potencionálním investorům za výhodnějších podmínek. Důležitou vlastností této podpory podnikatelům přicházejících do těchto prostor vidím v tom, že je konečná a nadále již nemohou čekat žádnou pomoc například v podobě sdílených služeb, ekonomického či právní poradenství. Do této kategorie 4 Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Vyd. 1. Ostrava, Repronis, ISBN Stejskal, J., Kovárník, J.: Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha, Portál, ISBN

11 lze řadit také jednorázové dotační tituly, snížení úrokových měr a daňové prázdniny. Také prodávání zasíťovaných pozemků pod cenou nákladů na zainvestování pak lze definovat jako určitý typ nevratné dotace Průmyslové zóny Významný rozvoj průmyslových zón na celém území České republiky byl vyvolán zejména potřebou prostoru pro aktivity investorů na jedné straně a nutností vzniku nových pracovních příležitostí zejména po restrukturalizaci našeho hospodářství na straně druhé. Tato potřeba pak byla umocněna zejména ve více postižených oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti, na čemž měla také pochopitelný zájem státní správa i veřejnost. Zde vznikla nutnost podílet se veřejnými prostředky na nákladech vedoucích k zainvestování pozemku, který byl pro tyto účely speciálně vymezen v územním plánu určité obce. Nově budované průmyslové zóny nenesou pouze výhody nových pracovních příležitostí, ale současně rozvoj celé oblasti pomocí synergických efektů, jako je navazování dalších regionálních subdodavatelů či podnikatelů zajišťujících outsourcingové služby pro podnik v novém areálu. Přínosem těchto nemovitostí je pak skutečnost, že jsou budovány na předem vyhrazených vhodných místech určených místní samosprávou, že je okolí technicky a infrastrukturně připraveno, zejména napojení na silniční síť vhodné pro budoucí intenzivní provoz. Z pohledu kritéria počtu ekonomických subjektů fungujících v průmyslové zóně můžeme areály dělit na dvě skupiny. Prvním případem je obsazení celého areálu pouze jednou firmou, což se děje v menším počtu případu. Právě to může být vnímáno jako vysoce kontroverzní s ohledem na efektivní využití veřejných prostředků či možnému protekcionalismu. Mnohem častější je však přístup multifiremní, kdy je v objektu lokalizováno více firem, které zpravidla nejsou odděleny oplocenými dvory a zajišťují tak volný pohyb zaměstnanců, partnerů či konkurentů. V ideálním případě tak vytváří ucelený průmyslový celek s velkou návazností firem mezi sebou, využívající společné poradenství, mezinárodních kontaktů, služeb či sdílení informací 6. 6 Internetové stránky týkající se dané problematiky, [cit. 18. ledna 2010]. Dostupné na: < 11

12 Od roku 1998 do roku 2009 bylo státem prostřednictvím agentury CzechInvest podpořeno 101 průmyslových zón, které poskytly prostor pro podnikání 603 nových společností, zaměstnávajících přes 102 tisíc lidí. Obsazenost takto podpořených areálů financemi ze státního rozpočtu se pohybuje téměř okolo 78%. Tyto nové firmy díky podpoře proinvestovaly více než 210 mld. Kč 7. V komparovaných regionech pak v případě Pardubického kraje byly podpořeny 4 projekty a na území Královéhradeckém kraji bylo podpořeno dokonce 6 nových průmyslových zón. Obrázek 1 - Podpořené průmyslové zóny prostřednictvím agentury CzechInvest Pramen: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest V souvislosti s těmito nemovitostmi se často uvádí jejich rozdělení na investice v oblasti greenfields nebo brownfields. Jak už název napovídá, greenfields (v překladu zelená louka) značí lokalitu, kde se nacházely louky, pole či neudržované pozemky tohoto typu. Dnes zde vyrůstají popisované průmyslové zóny, což je samozřejmě finančně příznivější varianta oproti regeneraci brownfields. Hlavní kritiku staveb na zelených loukách nese nutnost zabírání dalších pozemků pro průmyslové potřeby na úkor přírody a životního prostředí, jejich dislokace oproti urbanistickým centrům a také možnost, že se s těchto staveb stanou po dožití areálu problematické brownfields. Druhou skupinou nemovitostí jsou výše zmíněné brownfields (v překladu hnědý prostor). Toto označení platí pro v současnosti nevyužívané zemědělské, hospodářské, vojenské či průmyslové objekty, pozemky a areály. Velkým problémem zde je jejich častý havarijní stav 7 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. ledna 2010]. Dostupné na: 12

13 a některé nesou navíc ekologickou zátěž z předchozího využívání. Na druhou stranu je možné v těchto objektech spatřit ekonomický potenciál, zajímavou lokalitu a přímou návaznost na okolní prostředí či kulturní a historický odkaz minulosti. Jak dokládá praxe pomoci regenerace těchto ploch je možné nabídnout kvalitní infrastrukturu pro podnikatele. Samozřejmě za cenu podpory přeměny z veřejných zdrojů, protože náklady na obnovu a výstavbu nových podnikatelských prostor jsou pro soukromého investora oproti greenfields nepřiměřeně vysoké 8. Samotný původ vzniku brownfields do jisté míry determinuje další možné využití určitého pozemku, neboť jejich sanace a následná regenerace je nákladnější při změně funkce dotčených pozemků. Paní docentka Kadeřábková ve své knize používá tuto klasifikaci původu opuštěných areálů: 9 Nevyužité průmyslové zóny Nevyužité administrativní objekty Nevyužívané objekty dopravní infrastruktury Nevyužívané objekty bezpečnostních složek Nevyužívané zemědělské objekty Do popředí zájmu se dostala problematika regenerace brownfields teprve po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy se díky dotacím ze strukturálních fondů zvýšil počet úspěšně oživených areálů. Před tím šla většina státních dotací do výstavby na zelené louce, z důvodu omezených finančních zdrojů a naléhavé potřeby rychlého rozvoje nových průmyslových lokalit Dlouhodobě podporované nemovitosti Dlouhodobě podporované nemovitosti lze chápat tak, že se zde nejedná pouze o podporu subjektů při vstupu do těchto nemovitostí. Tato pomoc podnikatelům je ale založena na dlouhodobé a systematické spolupráci zainteresovaných skupin nabízí společné řešení obtíží 8 Internetové stránky Institutu udržitelného rozvoje sídel, [cit. 18. ledna 2010]. Dostupné na: < 9 Kadeřábková, B., Piecha, M. a kol.: Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. C.H.Beck, 1. vydání, Praha, ISBN Ihned.cz, zpravodajský server Hospodářských novin, [cit. 19. ledna 2010]. Dostupné na: < 13

14 při podnikání, snižování administrativní a finanční zátěže začínajících firem a také na rozložení nákladů na více těchto subjektů tyto služby poptávajících, což přináší nemalé finanční úspory. Jedná se proto o delší časovou spolupráci a propracovanou podporu zejména začínajících dynamických a inovativních firem. K dlouhodobě podporovaným nemovitostem proto řadíme Vědeckotechnické parky a Podnikatelské inkubátory Vědeckotechnické parky Pojem Vědeckotechnické parky (VTP) se u nás vyskytuje od počátku devadesátých let pro všechny instituce podporující snahu o propojení akademických výzkumníků s průmyslovými podniky a organizacemi zabývající se výzkumem a vývojem k dosažení efektivnější spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Iniciativa k založení parku může být vznesena veřejnou správou, vysokoškolskými institucemi, výrobními podniky, bankovním sektorem, výzkumnými organizacemi či pro tyto účely zřízenými sdruženími a svazy. VTP se profilují zejména do následujících skupin: Vědecký park (centrum) Technologický park (centrum) Podnikatelské a inovační centrum (BIC) 11 Vědecké parky jsou obvykle situovány do blízkosti akademických pracovníků a jejich hlavním posláním je vědecká činnost na rozdíl od technologických center, která jsou zaměřena především na transfer výsledků vědy do výroby a nachází se v blízkosti výrobních podniků. Hlavním posláním podnikatelských a inovačních center pak je zejména podpora podnikatelů při zahájení činnosti a je orientována na přenos know-how do komerčního využití. Toto vymezení parků je pouze orientační, neboť v praxi dochází ke splývání jednotlivých funkcí a není možné stanovit přesné hranice jejích činností. O tom, že nelze přesně definovat VTP, může ilustrovat i velmi obecná definice Mezinárodní asociace vědeckých parků IASP (International Association of Science Parks) sdružující vědeckotechnické parky na celém světě. IASP je nevládní organizace s poradním statusem pro Hospodářskou a sociální radu Organizace spojených národů. IASP definuje VTP jako organizaci řízenou specializovaným odborníkem s cílem zvýšení bohatství jeho společenství 11 Společnost vědeckotechnických parků ČR, oficiální internetové stránky, [cit. 19. ledna 2010]. Dostupné na: < 14

15 podporou kultury inovací a konkurenceschopnosti jeho přidružených podniků a znalostních institucí. 12 VTP mají několik funkcí, kdy za tu nejzákladnější je považována podpora inovačnímu podnikání a inkubační zajištění procesu. Díky existenci VTP je snadnější pro firmy vyvíjet nové technologie a postupy, protože zde nacházejí personální, finanční i konzultační zázemí. Velký význam mají VTP pro vytváření mezipodnikatelských kontaktů a možné spolupráce, pro podporu nových podnikatelů, pro přenos výsledků výzkumu a vědy do výrobních procesů a poskytovaných služeb. VTP dále generují nová pracovní místa, zvyšují atraktivitu regionu a odbornost místních podniků 13. Hlavní cíle VTP popsala Společnost vědeckotechnických parků dle zkušeností s jejich rozvojem na našem území ve své publikaci takto: uskutečňování strukturálních změn podíl při uskutečňování hospodářského programu rozvoje regionu využití výzkumného a vývojového potenciálu vznik malých a středních inovačních firem konkurenční schopnosti výrobků zajišťování transferu technologií výchova k inovačnímu podnikání vytváření nových pracovních příležitostí podíl na rekvalifikaci podíl na vytváření inovační infrastruktury součinnost s regionálními poradenskými a informačními centry mezinárodní spolupráce na úrovni VTP a inovačních firem umístěných ve VTP Podnikatelské inkubátory Podnikatelské inkubátory slouží začínajícím podnikatelům jako podpůrná instituce, která nabízí zázemí pro tyto nové firmy s inovačním potenciálem. Snahou podnikatelských 12 International Association of Science Parks, oficiální internetové stránky, [cit. 25. ledna 2010]. Dostupné na: < 13 Konečný, M., Skokan, K., Zamarský, V.: Inovační centra. Transferová inovační pracoviště, Inkubátory pro výchovu inovačních podnikatelů, Vědeckotechnické parky v regionálním rozvoji. VŠB-TUO, Ostrava, ISBN Švejda, P., a kol.: Vědeckotechnické parky v České republice. Str. 11. SVTP ČR, Praha, ISBN

16 inkubátorů je umožnění jednoduššího rozjezdu životaschopných projektů při jejich zakládání a počátečním rozvoji. V těchto nemovitostech tak nájemce nalezne podporu v podobě poradenských služeb, rozvíjení kontaktů jak na straně dodavatelů tak také odběratelů, podporu při školeních a zvyšování odbornosti či při hledání nových zaměstnanců a spolupracovníků. Společně mohou nájemci využívat také služeb daňových a ekonomických poradců či právních služeb, čímž dochází k úsporám nemalých nákladů firem fungujících v tomto objektu. Velmi důležitým faktorem je také vzájemná blízkost začínajících subjektů, kdy mohou spolupracovat, vyměňovat si cenné poznatky a informace důležité k úspěšnému nastartování podnikání. Zájemce o tyto prostory by měl mít zpracovaný vlastní podnikatelský plán týkající se nějakého inovativního řešení s reálnými dopady na společnost. Tedy takový plán, který má komerční vyhlídky a reálnou šanci uspět na trhu. V takovém případě je třeba podat přihlášku provozovateli patřičného objektu, který při kladném zhodnocení nabídne firmě prostory v kýženém inkubátoru. Smlouva na pronájem těchto prostor (tzv. inkubační doba) je obvykle uzavřena na 3 roky, ale v některých případech může být prodloužena až na 5 8 let 15. Výhody z využívání podnikatelského inkubátoru pro začínající firmu jsou zejména: Konzultace při tvorbě podnikatelského plánu Konzultace k dotačním možnostem Daňové a finanční poradenství Organizace školení Snížení nájemného v počátku spolupráce, odložení platby Užívání technického vybavení (fax, kopírovací stroje) Užívání předváděcí místnosti s audiovizuální technikou Dotace na ostatní služby Možnost zřízení dočasného sídla firmy Výše zmíněná pozitiva podnikatelských inkubátorů vedou ke snížení počátečních nákladů. Jedná se například o právní služby, pomáhají začínající firmě k prosazení na trhu a vedou k získání nových obchodních partnerů. Nejvýraznějším faktorem je pak finanční poradenství společně s pomocí při získávání kapitálu potřebného pro úspěšné založení komerční společnost, kdy na trhu je často velmi obtížné, zejména pro začínající podnikatele bez finančního zázemí a určité platební historie, získat potřebou půjčku. Dalším podstatným 15 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: <http:// 16

17 přínosem těchto institucí je, že mohou člověku usnadnit rozhodnutí o začátku podnikání, protože to je spojeno s obrovským podnikatelským rizikem a zatíženo nemalou administrativou, kterou se snaží tyto objekty aspoň částečně ze zájemce sejmout. Pro názornější ilustraci výše popsaného procesu při výběrovém řízení slouží obrázek označen jako Příloha A. Na něm je schématicky znázorněn celý hodnotící proces od podaní žádosti až po případné přijetí či odmítnutí přihlášené firmy. Je tam také naznačena každoroční evaluace úspěšnosti firem a rozhodování o prodloužení smlouvy. V Příloze B pak je žádost o vstupu do podnikatelského inkubátoru Technologického centra v Hradci Králové. 1.4 Instituce podporující podnikání Instituce podporující podnikání v současné době tvoří v České republice ustálený hierarchický řád uspořádaný dle logických celků a kompetencí s důrazem na pokrytí celého spektra jednotlivých stupňů provázejících výrobek od jeho vývoje, výrobu až k jeho distribuci ke konečnému spotřebiteli. Tyto instituce mohou být děleny dle funkčního poslání nebo dle regionálního hlediska. Pro potřeby této práce byly vybrány pouze ty organizace, které se podílí na přípravách či provozu podnikatelské infrastruktury v ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) je ústředním orgánem státní správy v oblasti průmyslové politiky, zahraniční obchodní politiky, surovin a ekonomickým vztahům vůči zahraničí. Pro potřeby této diplomové práce je pak MPO ČR klíčové z hlediska jeho odpovědnosti za vývoj a výzkum, rozvoj technologií a techniky a podporu malého a střední podnikání v ČR na celorepublikové úrovni. MPO řídí také několik organizací, z nichž mezi ty nejvýznamnější z pohledu průmyslové infrastruktury jednoznačně patří agentura na podporu podnikání CzechInvest 16. MPO ČR také zajišťuje finanční zdroje pro rozvoj podnikatelských aktivit, které jsou alokovány z rozpočtových kapitol tohoto ministerstva. 16 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, oficiální internetové stránky instituce, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: < 17

18 1.4.2 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace spadající do řídící kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Úlohou agentury je posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky především koncepční podporou malých a středních podnikatelů (MSP), získávání významných zahraničních investorů, pomoc při získávání finančních prostředků z fondů evropské unie a státního rozpočtu a konečně podporu při vybudovávání patřičné podnikatelské infrastruktury či hledání investorů k regeneraci brownfields 17. Agentura na svých internetových stránkách popisuje své klíčové poslání takto: V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. 18 V roce 2004 bylo založeno 13 regionálních agentur v krajských městech České republiky kvůli blízkosti k místním institucím a možnosti řešit problémy na nižší úrovni erudovaným přístupem a místní znalostí. Ale agentura nemá své zastoupení jen v ČR, ale její pobočky lze najít na 5 kontinentech, kde se starají o povědomí místních podnikatelů o ČR a snaží se dávat informace potencionálním investorům, jež by k nám mohli nasměrovat své záměry Hospodářská komora ČR K subjektům hájícím zájmy podnikatelů patří také Hospodářská komora ČR. Jejím posláním je podpora podnikatelských aktivit svých členů, kam patří podnikatelé malí, střední a také velké společnosti, a jejich zastupování navenek. Již z podstaty věci však je jasné, že tyto zájmy mohou být úplně rozdílné dle zaměření či ekonomické významnosti firmy. Z tohoto důvodu se komora za určitých podmínek dělí na jednotlivé frakce odrážející například 17 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: <http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu> 18 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: <http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu> 18

19 velikost společnosti. Hospodářská komora je samostatnou institucí nezávislou na politických stranách a státních orgánech. Organizace komory je uskutečňována rozdílnými složkami oborovou a regionální. Oborová složka, jinak označována jako profesní unie, je tvořena 83 živnostenskými společenstvy, která sdružují podnikatele a živnostníky stejných či obdobných oborů. Regionální složka je pak členěna dle geografického hlediska, kdy je dnes Hospodářská komora zastoupena v 72 městech, tedy téměř v každém okrese ČR. V současné době má Hospodářská komora přes členů (firem, živnostníků) organizovaných v 65 regionálních a 83 oborových složkách, což dokládá její významnost podpořenou od roku 2004 tím, že je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy Českomoravská záruční a rozvojová banka Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou ČR pro podporu a rozvoj podnikatelského prostředí, zejména pak s důrazem na rozvoj malého a středního podnikání, konkurenceschopnosti regionů a tamní infrastruktury a dalších sektorů vyžadující pozornost. Tato činnost je prováděna zejména prostřednictvím: zvýhodněných úvěrů a záruk podpora vlastníků panelových domů při rekonstrukcích zvýhodněné úvěry na vodohospodářské stavby Instituce také řídí financování rozvoje infrastruktury jako finanční manager prostředků poskytnutých z externích zdrojů Společnost vědeckotechnických parků Dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob nazvané Společnost vědeckotechnických parků ČR naplňuje pomocí tohoto seskupení cíle, mezi něž patří podpora vzniku nových VTP a jejich provozu, účast na jednáních při legislativních změnách týkajících se tohoto oboru či zastupování těchto členů před státními organizacemi. Významné úsilí klade společnost na 19 Hospodářská komora ČR, oficiální internetové stránky, [cit. 20. března 2010]. Dostupné na: < 20 Českomoravská záruční a rozvojová banka, oficiální internetové stránky, [cit. 20. března 2010]. Dostupné na: < 19

20 marketingovou činnost těchto projektů a propagaci mezi širokou veřejností. V dnešní době společnost eviduje 45 takových to parků na území ČR, z toho 12 je již akreditovaných Regionální poradenská a informační centra V současné době v ČR působí 32 Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) poskytující pro malé a střední podnikatele bezplatné informační konzultace a cenově zvýhodněné poradenství v těchto oblastech: pomoc při sestavování business plánů pomoc při zakládání firem zprostředkování bankovních úvěrů manažerské, organizační a marketingové služby pořádají semináře pro podnikatele poskytují informace o regionálních a programových podporách 22 Jednotlivé RPIC jsou pak profesně sdruženy v organizaci Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP), jež byla založena v roce 1992 za účelem podpory rozvoje podnikání v ČR. Hlavním posláním NARP je pak koordinace činností sítě RPIC, zvyšování úrovně a profesní způsobilosti zaměstnanců a komunikace s veřejnoprávními institucemi. V roce 2008 NARP prostřednictvím jednotlivých center zaměstnával 208 interních pracovníků a vytvořil obrat převyšující 200 mil. Kč. 23 K dalším regionálním informačním místům, kam se může veřejnost obrátit pro informace a rady jsou Podnikatelská a inovační centra (BIC), která spadají do evropské sítě těchto center. V ČR je v současné době pouze 5 plnohodnotných členů této sítě, z nichž ani jedno není na území komparovaných regionů v této práci. 24 Přesto zde RPIC působí, i když nepatří ke členům výše zmíněné celosvětové sítě. Tyto centra pak sídlí v Hradci Králové, Pardubicích a také v Náchodě. 21 Společnost vědeckotechnických parků ČR, oficiální internetové stránky, [cit. 20. března 2010]. Dostupné na: < > 22 BusinessInfo.cz, oficiální portál pro podnikání a export, [cit. 21. března 2010]. Dostupné na: < 23 Národní asociace pro rozvoj podnikán, oficiální internetové stránky, [cit. 21. března 2010]. Dostupné na: < 24 European Business & Innovation Centre Network, oficiální internetové stránky, [cit. 21. března 2010]. Dostupné na: < 20

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Liberec 12.4.2007 Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Ing. Kateřina Lorencová Divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury CzechInvest Struktura prezentace 1. Aktivity Agentury CzechInvest

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více