PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH Supportive Enterprise Infrastructure in Selected Regions Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. Autor: Bc. Jakub ŘEZNÍČEK Brno, duben 2010

2 Jméno a příjmení autora: Jakub Řezníček Název diplomové práce: Podpůrná podnikatelská infrastruktura ve vybraných regionech Název práce v angličtině: Supportive Enterprise Infrastructure in Selected Regions Katedra: Regionální ekonomie a správy Vedoucí diplomové práce: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Předmětem diplomové práce je analýza a srovnání existující podnikatelské infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. První část je zaměřena na teoretická východiska a možnosti podpory podnikání v České republice, druhá část se týká charakteristiky a srovnání vybraných ekonomických ukazatelů ovlivňujících podnikání v regionech. Poslední část popisuje konkrétní strukturu nemovitostí pro podporu podnikání v daných lokalitách. Práce obsahuje také závěrečné srovnání přístupu jednotlivých regionů k rozvoji a podpoře podnikání. Annotation This thesis deals with the analysis of existing enterprise infrastructure in the regions of Hradec Kralove and Pardubice. The first part is focused on the theoretical bases and possibilities of business support in the Czech Republic, and then the second part relates to the characteristics and the comparison of selected economic indicators influencing business. The last part describes a concrete structure of realties for business support in given localities. The thesis contains also the final comparison of approaches of the individual regions to development and support of enterprise. Klíčová slova Podnikatelská infrastruktura, průmyslové zóny, vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, podpora podnikání. Keywords Enterprise infrastructure, industrial zones, science and technology parks, enterprise incubators, business support.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Podpůrná podnikatelská infrastruktura ve vybraných regionech vypracoval samostatně pod vedením Ing. Viktorie Klímové, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. dubna 2010 vlastno r uční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Viktorii Klímové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

5 OBSAH ÚVOD PODPORA PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ JEDNORÁZOVĚ PODPOROVANÉ NEMOVITOSTI Průmyslové zóny DLOUHODOBĚ PODPOROVANÉ NEMOVITOSTI Vědeckotechnické parky Podnikatelské inkubátory INSTITUCE PODPORUJÍCÍ PODNIKÁNÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR CzechInvest Hospodářská komora ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka Společnost vědeckotechnických parků Regionální poradenská a informační centra Regionální rozvojová agentura CHARAKTERISTIKA KOMPAROVANÝCH REGIONŮ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Obyvatelstvo a zaměstnanost Ekonomické ukazatele Výzkum a vývoj PARDUBICKÝ KRAJ Obyvatelstvo a zaměstnanost Ekonomické ukazatele Výzkum a vývoj KOMPARACE VYBRANÝCH UKAZATELŮ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Průmyslové zóny Vědeckotechnické parky Podnikatelské inkubátory PARDUBICKÝ KRAJ Průmyslové zóny Vědeckotechnické parky Podnikatelské inkubátory KOMPARACE KRAJŮ Komparace statutárních měst Komparace průmyslových zón v regionech Komparace vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů...63 ZÁVĚR...65 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ...68 SEZNAM OBRÁZKŮ...71 SEZNAM TABULEK...71 SEZNAM GRAFŮ...71 SEZNAM PŘÍLOH...71 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...72

6 ÚVOD Budování podpůrné podnikatelské infrastruktury v regionech je mnoha autory chápáno jako dobrý předpoklad pro rozhodnutí podnikatelů či velkých nadnárodních firem zamýšlenou investici přinést právě do určitého regionu. Tito potenciální investoři pak mohou pomoci snížit nezaměstnanost a zvýšit ekonomickou prosperitu oblasti ze dvou důvodů. Tím prvním jsou přímo vytvořené pracovní místa a tím druhým je přínosný efekt dodavatelům a firmám poskytující služby v dané oblasti, kteří mohou ve spolupráci s nově příchozím subjektem zvýšit svůj ekonomický potenciál. V posledních letech se však ustupuje od podpory výstavby jednotlivých továren s čistě výrobním programem a dochází k uplatňování filozofie rozvoje podnikatelské infrastruktury pro inovativní a vývojové podniky. Za celým tímto procesem je možné vidět snahu evropských struktur o naplnění deklarace, podle níž má Evropská unie rozvinout svoji ekonomiku na znalostní, založenou právě na inovacích, konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnotě. Toho lze docílit zejména transferem výsledků vědy do průmyslové výroby, úzkou spoluprací mezi oběma sektory a konečně snahou budovat infrastrukturu na podporu takto zaměřených aktivit. Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat existenci a přístup k budování podpůrné podnikatelské infrastruktury na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Práce se zaměří na teoretický náhled do problematiky, pojmenování základních subjektů přispívající k rozvoji regionálních podnikatelských nemovitostí. V další části na základních ekonomických ukazatelích přiblíží zpracovávané lokality a porovná jejich předpoklady pro efektivní rozvoj těchto oblastí. Konečně praktická část bude věnována přehledu významné podpůrné podnikatelské infrastruktury, jejího rozvoje a přístupu obou krajů k novým investorům. Domnívám se, že právě vzájemná vnější i vnitřní podobnost regionů a jejich geografická blízkost je přínosná pro komparaci a pro poznatky rozvoje podnikatelských podpůrných programů. Klíčovou oblastí této práce pak budou existující průmyslové zóny, vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory, které v Hradci Králové a Pardubicích vznikly téměř současně během roku Této problematice se z velké části věnovala má bakalářská práce, která se však zaměřila na geograficky menší oblast - na území okresů těchto dvou měst. Z této práce jsem pak učinil závěry týkající se přístupu obou statutárních měst k inovačnímu podnikání a zvyšování jeho potenciálu. Druhotným výstupem této práce pak může být odpověď, zda-li 6

7 platí, že jaký vztah preferují administrativní centra krajů v přístupu k budování podnikatelské infrastruktury, takový přístup pak je přebírán jako postup nejvhodnější pro celý kraj. Jinými slovy, jestli rozhodnutí těchto měst je patrné na celém území kraje a je beze zbytku naplňováno. Vypracování bude postaveno na teoretických znalostech získaných studiem zdrojů, jako je odborná literatura či články, internetové portály, dokumenty a informace získané při konzultacích na magistrátu jednotlivých měst či na krajských úřadech, údaje Českého statistického úřadu, data příslušných agentur či institucí. Takto získané poznatky budou podrobeny analýze, která zahrnuje rozbor literárních a ostatních zdrojů a syntéze, kdy budou data shrnuta a setříděna. V praktické části pak budou použity metody pozorování, prosté analogie a metoda komparace. V regionálních charakteristikách bude využito také matematicko-statistických metod. 7

8 1. PODPORA PODNIKÁNÍ V současné době je podpora podnikání považována za nástroj ke snížení disparit mezi jednotlivými regiony. Bez těchto regulativních opatření často dochází k výraznému růstu určitých oblastí, který však je doprovázen na druhé straně charakteristickým hospodářským oslabením zbývajících regionů. Proto je v dnešní době kladen velký důraz na podporu podnikání zejména malých a středních inovativních firem s velkou přidanou hodnotou jako ochrana před vznikem hospodářsky zaostalých a strukturálně postižených ekonomických center. Samotná podpora podnikání se nejčastěji člení na adresnou (přímou) a neadresnou (nepřímou) subvenci. Přímá podpora podnikání je často chápána jako kontroverzní, protože jsou finance poskytovány pouze vybrané společnosti. Proto zde vzniká prostor pro obavy z korupčního jednání a ovlivňování ve prospěch vítězných firem. Při splnění stanovených podmínek může být poskytnuta podpora formou nevratných dotací prostřednictvím CzechInvestu. Adresné podpory podnikání mohou být uskutečňovány také Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a to nabídnutím úvěru s nižší úrokovou mírou než nabízejí komerční banky či poskytnutím záruk za čerpaný úvěr. Do této kategorie spadají také jednotlivé finanční příspěvky či granty, které jsou často přísněji účelově vázány. Velkou výhodou neadresné podpory je její prvotní přidělení všem podnikatelským subjektům na trhu, které nejsou z těchto programů prioritně vyloučené. Mezi podporu podnikatelského prostředí jako celku lze řadit výstavbu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, rozvoj průmyslových zón, regenerace brownfieldů, vznik jednotlivých poradenských center pro podnikání například Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) či aktivity agentury na podporu podnikání CzechInvest nebo jednotlivá Podnikatelská a inovační centra (BIC) 1. V dnešní době se tak setkáváme s předcházením regionálních disparit pomocí podpory malých a středních podnikatelů (MSP), mezi jejichž hlavní pozitiva patří vysoká flexibilita, zaměření podniku na okrajové trhy, schopnost hrát roli vestavěného stabilizátoru v ekonomice a velký podíl zaměstnanců pracujících v těchto firmách. Tyto firmy mohou disponovat 1 Klímová, V.: Regionální podpora podnikání. Masarykova univerzita, Brno, ISBN

9 velkým inovačním potenciálem, kterým jsou schopny pomoci ke zvýšení úrovně regionu ve kterém působí. Často na sebe nabalují další společnosti s vysokou přidanou hodnotou produkce a zajišťují růst konkurenční výhody 2. Z těchto společností se poté mohou stát silné společnosti nadnárodního významu s vysokým významem pro daný region. 1.1 Podnikání a regionální rozvoj Začátek podnikání pro mnohé mladé podnikatele s vysokým inovační potenciálem a úspěšnou perspektivou je zatížen velkou byrokracií, citelným personálním zatížením a konečně nedostatkem finančních prostředků. Samozřejmě toto může platit také pro společnosti již na trhu zavedené a prosperující, které usilovně hledají nové možností odbytu a udržení se na trhu skrz nové produkty, diky nimž v budoucnu mohou získat konkurenční výhodu a stát se tak opět prosperující firmou s dobrým zázemím pro své zaměstnance. Z pohledu regionální politiky je proto důležité zajistit těmto institucím podporu a podmínky příznivé pro jejich inovativní podnikání s ohledem na prospěch a rozvoj celého regionu. Inovační podnikání Inovační podnikání je definováno jako soubor podnikatelských aktivit, které se zaměřují na soustavnou realizaci inovací. Mezi inovační podniky řadíme malé s střední podnikatele, kteří jako hlavní předmět podnikání deklarují realizaci projektů k uvedení nových produktů na trh. Může se jednat jak přímo o výrobek, tak o technologie k jeho výrobě či o služby. 3 Regionální rozvoj Regionální rozvoj je tvořen souborem procesů probíhajících na území určitého regionu. Řízení a usměrňování těchto procesů se děje pomocí regionální politiky. Hlavním cílem regionální politiky pak bývá označována podpora regionálního rozvoje k vyrovnávání meziregionálních disparit, k vyváženému rozvoji odpovídajícímu potenciálu určitého regionu a jeho specifickým stránkám a dosahování růstu životní úrovně v nich. Zásadní je tedy ekonomický rozvoj regionu opírající se o rozvoj podnikání s podporou místní infrastruktury 2 Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. Praha, Karolinum, ISBN Jáč, I., Rydvalová, P., Žižka, M.: Inovace v malém a středním podnikání. Vyd. 1. Brno, Computer Press, a.s., ISBN

10 spolu s vyrovnaným rozvojem v oblasti sociální a environmentálním s důrazem na růst blahobytu tamních obyvatel. 4 Podpůrná infrastruktura Podpůrná podnikatelská infrastruktura tvoří spolu s institucemi produkujícími nové znalosti a se složkami převádějící tyto vědomostí do praxe trojlístek regionálního inovačního systému. Určení hranic jednotlivých složek je téměř nemožné, neboť se tyto v praxi často prolínají. Samotná podpůrná podnikatelská infrastruktura může být: Fyzická sem řadíme jak samotné nemovitosti tak také infrastrukturu jako jsou i informační a komunikační technologie k vzájemné výměně informací Institucionální do této kategorie se řadí instituce jako jsou vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, centra pro přenos technologií či inovační centra. Velmi důležitou podmínkou při budování těchto podpůrných center je důraz kladený na úroveň a kvalitu zde poskytovaných služeb, což je v praxi často opomíjeno. Při výstavbě těchto institucí je proto nezbytné zajistit nejenom samotnou fyzickou výstavbu, ale následně rozvoj kvalitních služeb v těchto budovách podporujících inovativní podnikání. Je proto nutné neomezit se pouze na část fyzické výstavby, ale především na dlouhodobou péči o tyto nemovitosti Jednorázově podporované nemovitosti Jednorázově podpořené nemovitosti lze definovat jako objekty zejména se jedná o průmyslové zóny a areály - které byly zainvestovány (byly zde vybudovány technické sítě: přípojky k vodovodu, kanalizaci, elektřině, plynu, telefonu a proběhlo napojení na dopravní infrastrukturu) ve vytipovaných lokalitách z veřejných zdrojů pomocí státních institucí, krajských či obecních prostředků. Tyto plochy pak jsou nabízeny potencionálním investorům za výhodnějších podmínek. Důležitou vlastností této podpory podnikatelům přicházejících do těchto prostor vidím v tom, že je konečná a nadále již nemohou čekat žádnou pomoc například v podobě sdílených služeb, ekonomického či právní poradenství. Do této kategorie 4 Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Vyd. 1. Ostrava, Repronis, ISBN Stejskal, J., Kovárník, J.: Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha, Portál, ISBN

11 lze řadit také jednorázové dotační tituly, snížení úrokových měr a daňové prázdniny. Také prodávání zasíťovaných pozemků pod cenou nákladů na zainvestování pak lze definovat jako určitý typ nevratné dotace Průmyslové zóny Významný rozvoj průmyslových zón na celém území České republiky byl vyvolán zejména potřebou prostoru pro aktivity investorů na jedné straně a nutností vzniku nových pracovních příležitostí zejména po restrukturalizaci našeho hospodářství na straně druhé. Tato potřeba pak byla umocněna zejména ve více postižených oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti, na čemž měla také pochopitelný zájem státní správa i veřejnost. Zde vznikla nutnost podílet se veřejnými prostředky na nákladech vedoucích k zainvestování pozemku, který byl pro tyto účely speciálně vymezen v územním plánu určité obce. Nově budované průmyslové zóny nenesou pouze výhody nových pracovních příležitostí, ale současně rozvoj celé oblasti pomocí synergických efektů, jako je navazování dalších regionálních subdodavatelů či podnikatelů zajišťujících outsourcingové služby pro podnik v novém areálu. Přínosem těchto nemovitostí je pak skutečnost, že jsou budovány na předem vyhrazených vhodných místech určených místní samosprávou, že je okolí technicky a infrastrukturně připraveno, zejména napojení na silniční síť vhodné pro budoucí intenzivní provoz. Z pohledu kritéria počtu ekonomických subjektů fungujících v průmyslové zóně můžeme areály dělit na dvě skupiny. Prvním případem je obsazení celého areálu pouze jednou firmou, což se děje v menším počtu případu. Právě to může být vnímáno jako vysoce kontroverzní s ohledem na efektivní využití veřejných prostředků či možnému protekcionalismu. Mnohem častější je však přístup multifiremní, kdy je v objektu lokalizováno více firem, které zpravidla nejsou odděleny oplocenými dvory a zajišťují tak volný pohyb zaměstnanců, partnerů či konkurentů. V ideálním případě tak vytváří ucelený průmyslový celek s velkou návazností firem mezi sebou, využívající společné poradenství, mezinárodních kontaktů, služeb či sdílení informací 6. 6 Internetové stránky týkající se dané problematiky, [cit. 18. ledna 2010]. Dostupné na: < 11

12 Od roku 1998 do roku 2009 bylo státem prostřednictvím agentury CzechInvest podpořeno 101 průmyslových zón, které poskytly prostor pro podnikání 603 nových společností, zaměstnávajících přes 102 tisíc lidí. Obsazenost takto podpořených areálů financemi ze státního rozpočtu se pohybuje téměř okolo 78%. Tyto nové firmy díky podpoře proinvestovaly více než 210 mld. Kč 7. V komparovaných regionech pak v případě Pardubického kraje byly podpořeny 4 projekty a na území Královéhradeckém kraji bylo podpořeno dokonce 6 nových průmyslových zón. Obrázek 1 - Podpořené průmyslové zóny prostřednictvím agentury CzechInvest Pramen: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest V souvislosti s těmito nemovitostmi se často uvádí jejich rozdělení na investice v oblasti greenfields nebo brownfields. Jak už název napovídá, greenfields (v překladu zelená louka) značí lokalitu, kde se nacházely louky, pole či neudržované pozemky tohoto typu. Dnes zde vyrůstají popisované průmyslové zóny, což je samozřejmě finančně příznivější varianta oproti regeneraci brownfields. Hlavní kritiku staveb na zelených loukách nese nutnost zabírání dalších pozemků pro průmyslové potřeby na úkor přírody a životního prostředí, jejich dislokace oproti urbanistickým centrům a také možnost, že se s těchto staveb stanou po dožití areálu problematické brownfields. Druhou skupinou nemovitostí jsou výše zmíněné brownfields (v překladu hnědý prostor). Toto označení platí pro v současnosti nevyužívané zemědělské, hospodářské, vojenské či průmyslové objekty, pozemky a areály. Velkým problémem zde je jejich častý havarijní stav 7 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. ledna 2010]. Dostupné na: 12

13 a některé nesou navíc ekologickou zátěž z předchozího využívání. Na druhou stranu je možné v těchto objektech spatřit ekonomický potenciál, zajímavou lokalitu a přímou návaznost na okolní prostředí či kulturní a historický odkaz minulosti. Jak dokládá praxe pomoci regenerace těchto ploch je možné nabídnout kvalitní infrastrukturu pro podnikatele. Samozřejmě za cenu podpory přeměny z veřejných zdrojů, protože náklady na obnovu a výstavbu nových podnikatelských prostor jsou pro soukromého investora oproti greenfields nepřiměřeně vysoké 8. Samotný původ vzniku brownfields do jisté míry determinuje další možné využití určitého pozemku, neboť jejich sanace a následná regenerace je nákladnější při změně funkce dotčených pozemků. Paní docentka Kadeřábková ve své knize používá tuto klasifikaci původu opuštěných areálů: 9 Nevyužité průmyslové zóny Nevyužité administrativní objekty Nevyužívané objekty dopravní infrastruktury Nevyužívané objekty bezpečnostních složek Nevyužívané zemědělské objekty Do popředí zájmu se dostala problematika regenerace brownfields teprve po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy se díky dotacím ze strukturálních fondů zvýšil počet úspěšně oživených areálů. Před tím šla většina státních dotací do výstavby na zelené louce, z důvodu omezených finančních zdrojů a naléhavé potřeby rychlého rozvoje nových průmyslových lokalit Dlouhodobě podporované nemovitosti Dlouhodobě podporované nemovitosti lze chápat tak, že se zde nejedná pouze o podporu subjektů při vstupu do těchto nemovitostí. Tato pomoc podnikatelům je ale založena na dlouhodobé a systematické spolupráci zainteresovaných skupin nabízí společné řešení obtíží 8 Internetové stránky Institutu udržitelného rozvoje sídel, [cit. 18. ledna 2010]. Dostupné na: < 9 Kadeřábková, B., Piecha, M. a kol.: Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. C.H.Beck, 1. vydání, Praha, ISBN Ihned.cz, zpravodajský server Hospodářských novin, [cit. 19. ledna 2010]. Dostupné na: < 13

14 při podnikání, snižování administrativní a finanční zátěže začínajících firem a také na rozložení nákladů na více těchto subjektů tyto služby poptávajících, což přináší nemalé finanční úspory. Jedná se proto o delší časovou spolupráci a propracovanou podporu zejména začínajících dynamických a inovativních firem. K dlouhodobě podporovaným nemovitostem proto řadíme Vědeckotechnické parky a Podnikatelské inkubátory Vědeckotechnické parky Pojem Vědeckotechnické parky (VTP) se u nás vyskytuje od počátku devadesátých let pro všechny instituce podporující snahu o propojení akademických výzkumníků s průmyslovými podniky a organizacemi zabývající se výzkumem a vývojem k dosažení efektivnější spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Iniciativa k založení parku může být vznesena veřejnou správou, vysokoškolskými institucemi, výrobními podniky, bankovním sektorem, výzkumnými organizacemi či pro tyto účely zřízenými sdruženími a svazy. VTP se profilují zejména do následujících skupin: Vědecký park (centrum) Technologický park (centrum) Podnikatelské a inovační centrum (BIC) 11 Vědecké parky jsou obvykle situovány do blízkosti akademických pracovníků a jejich hlavním posláním je vědecká činnost na rozdíl od technologických center, která jsou zaměřena především na transfer výsledků vědy do výroby a nachází se v blízkosti výrobních podniků. Hlavním posláním podnikatelských a inovačních center pak je zejména podpora podnikatelů při zahájení činnosti a je orientována na přenos know-how do komerčního využití. Toto vymezení parků je pouze orientační, neboť v praxi dochází ke splývání jednotlivých funkcí a není možné stanovit přesné hranice jejích činností. O tom, že nelze přesně definovat VTP, může ilustrovat i velmi obecná definice Mezinárodní asociace vědeckých parků IASP (International Association of Science Parks) sdružující vědeckotechnické parky na celém světě. IASP je nevládní organizace s poradním statusem pro Hospodářskou a sociální radu Organizace spojených národů. IASP definuje VTP jako organizaci řízenou specializovaným odborníkem s cílem zvýšení bohatství jeho společenství 11 Společnost vědeckotechnických parků ČR, oficiální internetové stránky, [cit. 19. ledna 2010]. Dostupné na: < 14

15 podporou kultury inovací a konkurenceschopnosti jeho přidružených podniků a znalostních institucí. 12 VTP mají několik funkcí, kdy za tu nejzákladnější je považována podpora inovačnímu podnikání a inkubační zajištění procesu. Díky existenci VTP je snadnější pro firmy vyvíjet nové technologie a postupy, protože zde nacházejí personální, finanční i konzultační zázemí. Velký význam mají VTP pro vytváření mezipodnikatelských kontaktů a možné spolupráce, pro podporu nových podnikatelů, pro přenos výsledků výzkumu a vědy do výrobních procesů a poskytovaných služeb. VTP dále generují nová pracovní místa, zvyšují atraktivitu regionu a odbornost místních podniků 13. Hlavní cíle VTP popsala Společnost vědeckotechnických parků dle zkušeností s jejich rozvojem na našem území ve své publikaci takto: uskutečňování strukturálních změn podíl při uskutečňování hospodářského programu rozvoje regionu využití výzkumného a vývojového potenciálu vznik malých a středních inovačních firem konkurenční schopnosti výrobků zajišťování transferu technologií výchova k inovačnímu podnikání vytváření nových pracovních příležitostí podíl na rekvalifikaci podíl na vytváření inovační infrastruktury součinnost s regionálními poradenskými a informačními centry mezinárodní spolupráce na úrovni VTP a inovačních firem umístěných ve VTP Podnikatelské inkubátory Podnikatelské inkubátory slouží začínajícím podnikatelům jako podpůrná instituce, která nabízí zázemí pro tyto nové firmy s inovačním potenciálem. Snahou podnikatelských 12 International Association of Science Parks, oficiální internetové stránky, [cit. 25. ledna 2010]. Dostupné na: < 13 Konečný, M., Skokan, K., Zamarský, V.: Inovační centra. Transferová inovační pracoviště, Inkubátory pro výchovu inovačních podnikatelů, Vědeckotechnické parky v regionálním rozvoji. VŠB-TUO, Ostrava, ISBN Švejda, P., a kol.: Vědeckotechnické parky v České republice. Str. 11. SVTP ČR, Praha, ISBN

16 inkubátorů je umožnění jednoduššího rozjezdu životaschopných projektů při jejich zakládání a počátečním rozvoji. V těchto nemovitostech tak nájemce nalezne podporu v podobě poradenských služeb, rozvíjení kontaktů jak na straně dodavatelů tak také odběratelů, podporu při školeních a zvyšování odbornosti či při hledání nových zaměstnanců a spolupracovníků. Společně mohou nájemci využívat také služeb daňových a ekonomických poradců či právních služeb, čímž dochází k úsporám nemalých nákladů firem fungujících v tomto objektu. Velmi důležitým faktorem je také vzájemná blízkost začínajících subjektů, kdy mohou spolupracovat, vyměňovat si cenné poznatky a informace důležité k úspěšnému nastartování podnikání. Zájemce o tyto prostory by měl mít zpracovaný vlastní podnikatelský plán týkající se nějakého inovativního řešení s reálnými dopady na společnost. Tedy takový plán, který má komerční vyhlídky a reálnou šanci uspět na trhu. V takovém případě je třeba podat přihlášku provozovateli patřičného objektu, který při kladném zhodnocení nabídne firmě prostory v kýženém inkubátoru. Smlouva na pronájem těchto prostor (tzv. inkubační doba) je obvykle uzavřena na 3 roky, ale v některých případech může být prodloužena až na 5 8 let 15. Výhody z využívání podnikatelského inkubátoru pro začínající firmu jsou zejména: Konzultace při tvorbě podnikatelského plánu Konzultace k dotačním možnostem Daňové a finanční poradenství Organizace školení Snížení nájemného v počátku spolupráce, odložení platby Užívání technického vybavení (fax, kopírovací stroje) Užívání předváděcí místnosti s audiovizuální technikou Dotace na ostatní služby Možnost zřízení dočasného sídla firmy Výše zmíněná pozitiva podnikatelských inkubátorů vedou ke snížení počátečních nákladů. Jedná se například o právní služby, pomáhají začínající firmě k prosazení na trhu a vedou k získání nových obchodních partnerů. Nejvýraznějším faktorem je pak finanční poradenství společně s pomocí při získávání kapitálu potřebného pro úspěšné založení komerční společnost, kdy na trhu je často velmi obtížné, zejména pro začínající podnikatele bez finančního zázemí a určité platební historie, získat potřebou půjčku. Dalším podstatným 15 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: <http:// 16

17 přínosem těchto institucí je, že mohou člověku usnadnit rozhodnutí o začátku podnikání, protože to je spojeno s obrovským podnikatelským rizikem a zatíženo nemalou administrativou, kterou se snaží tyto objekty aspoň částečně ze zájemce sejmout. Pro názornější ilustraci výše popsaného procesu při výběrovém řízení slouží obrázek označen jako Příloha A. Na něm je schématicky znázorněn celý hodnotící proces od podaní žádosti až po případné přijetí či odmítnutí přihlášené firmy. Je tam také naznačena každoroční evaluace úspěšnosti firem a rozhodování o prodloužení smlouvy. V Příloze B pak je žádost o vstupu do podnikatelského inkubátoru Technologického centra v Hradci Králové. 1.4 Instituce podporující podnikání Instituce podporující podnikání v současné době tvoří v České republice ustálený hierarchický řád uspořádaný dle logických celků a kompetencí s důrazem na pokrytí celého spektra jednotlivých stupňů provázejících výrobek od jeho vývoje, výrobu až k jeho distribuci ke konečnému spotřebiteli. Tyto instituce mohou být děleny dle funkčního poslání nebo dle regionálního hlediska. Pro potřeby této práce byly vybrány pouze ty organizace, které se podílí na přípravách či provozu podnikatelské infrastruktury v ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) je ústředním orgánem státní správy v oblasti průmyslové politiky, zahraniční obchodní politiky, surovin a ekonomickým vztahům vůči zahraničí. Pro potřeby této diplomové práce je pak MPO ČR klíčové z hlediska jeho odpovědnosti za vývoj a výzkum, rozvoj technologií a techniky a podporu malého a střední podnikání v ČR na celorepublikové úrovni. MPO řídí také několik organizací, z nichž mezi ty nejvýznamnější z pohledu průmyslové infrastruktury jednoznačně patří agentura na podporu podnikání CzechInvest 16. MPO ČR také zajišťuje finanční zdroje pro rozvoj podnikatelských aktivit, které jsou alokovány z rozpočtových kapitol tohoto ministerstva. 16 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, oficiální internetové stránky instituce, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: < 17

18 1.4.2 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace spadající do řídící kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Úlohou agentury je posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky především koncepční podporou malých a středních podnikatelů (MSP), získávání významných zahraničních investorů, pomoc při získávání finančních prostředků z fondů evropské unie a státního rozpočtu a konečně podporu při vybudovávání patřičné podnikatelské infrastruktury či hledání investorů k regeneraci brownfields 17. Agentura na svých internetových stránkách popisuje své klíčové poslání takto: V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. 18 V roce 2004 bylo založeno 13 regionálních agentur v krajských městech České republiky kvůli blízkosti k místním institucím a možnosti řešit problémy na nižší úrovni erudovaným přístupem a místní znalostí. Ale agentura nemá své zastoupení jen v ČR, ale její pobočky lze najít na 5 kontinentech, kde se starají o povědomí místních podnikatelů o ČR a snaží se dávat informace potencionálním investorům, jež by k nám mohli nasměrovat své záměry Hospodářská komora ČR K subjektům hájícím zájmy podnikatelů patří také Hospodářská komora ČR. Jejím posláním je podpora podnikatelských aktivit svých členů, kam patří podnikatelé malí, střední a také velké společnosti, a jejich zastupování navenek. Již z podstaty věci však je jasné, že tyto zájmy mohou být úplně rozdílné dle zaměření či ekonomické významnosti firmy. Z tohoto důvodu se komora za určitých podmínek dělí na jednotlivé frakce odrážející například 17 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: <http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu> 18 CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, [cit. 18. března 2010]. Dostupné na: <http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu> 18

19 velikost společnosti. Hospodářská komora je samostatnou institucí nezávislou na politických stranách a státních orgánech. Organizace komory je uskutečňována rozdílnými složkami oborovou a regionální. Oborová složka, jinak označována jako profesní unie, je tvořena 83 živnostenskými společenstvy, která sdružují podnikatele a živnostníky stejných či obdobných oborů. Regionální složka je pak členěna dle geografického hlediska, kdy je dnes Hospodářská komora zastoupena v 72 městech, tedy téměř v každém okrese ČR. V současné době má Hospodářská komora přes členů (firem, živnostníků) organizovaných v 65 regionálních a 83 oborových složkách, což dokládá její významnost podpořenou od roku 2004 tím, že je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy Českomoravská záruční a rozvojová banka Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou ČR pro podporu a rozvoj podnikatelského prostředí, zejména pak s důrazem na rozvoj malého a středního podnikání, konkurenceschopnosti regionů a tamní infrastruktury a dalších sektorů vyžadující pozornost. Tato činnost je prováděna zejména prostřednictvím: zvýhodněných úvěrů a záruk podpora vlastníků panelových domů při rekonstrukcích zvýhodněné úvěry na vodohospodářské stavby Instituce také řídí financování rozvoje infrastruktury jako finanční manager prostředků poskytnutých z externích zdrojů Společnost vědeckotechnických parků Dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob nazvané Společnost vědeckotechnických parků ČR naplňuje pomocí tohoto seskupení cíle, mezi něž patří podpora vzniku nových VTP a jejich provozu, účast na jednáních při legislativních změnách týkajících se tohoto oboru či zastupování těchto členů před státními organizacemi. Významné úsilí klade společnost na 19 Hospodářská komora ČR, oficiální internetové stránky, [cit. 20. března 2010]. Dostupné na: < 20 Českomoravská záruční a rozvojová banka, oficiální internetové stránky, [cit. 20. března 2010]. Dostupné na: < 19

20 marketingovou činnost těchto projektů a propagaci mezi širokou veřejností. V dnešní době společnost eviduje 45 takových to parků na území ČR, z toho 12 je již akreditovaných Regionální poradenská a informační centra V současné době v ČR působí 32 Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) poskytující pro malé a střední podnikatele bezplatné informační konzultace a cenově zvýhodněné poradenství v těchto oblastech: pomoc při sestavování business plánů pomoc při zakládání firem zprostředkování bankovních úvěrů manažerské, organizační a marketingové služby pořádají semináře pro podnikatele poskytují informace o regionálních a programových podporách 22 Jednotlivé RPIC jsou pak profesně sdruženy v organizaci Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP), jež byla založena v roce 1992 za účelem podpory rozvoje podnikání v ČR. Hlavním posláním NARP je pak koordinace činností sítě RPIC, zvyšování úrovně a profesní způsobilosti zaměstnanců a komunikace s veřejnoprávními institucemi. V roce 2008 NARP prostřednictvím jednotlivých center zaměstnával 208 interních pracovníků a vytvořil obrat převyšující 200 mil. Kč. 23 K dalším regionálním informačním místům, kam se může veřejnost obrátit pro informace a rady jsou Podnikatelská a inovační centra (BIC), která spadají do evropské sítě těchto center. V ČR je v současné době pouze 5 plnohodnotných členů této sítě, z nichž ani jedno není na území komparovaných regionů v této práci. 24 Přesto zde RPIC působí, i když nepatří ke členům výše zmíněné celosvětové sítě. Tyto centra pak sídlí v Hradci Králové, Pardubicích a také v Náchodě. 21 Společnost vědeckotechnických parků ČR, oficiální internetové stránky, [cit. 20. března 2010]. Dostupné na: < > 22 BusinessInfo.cz, oficiální portál pro podnikání a export, [cit. 21. března 2010]. Dostupné na: < 23 Národní asociace pro rozvoj podnikán, oficiální internetové stránky, [cit. 21. března 2010]. Dostupné na: < 24 European Business & Innovation Centre Network, oficiální internetové stránky, [cit. 21. března 2010]. Dostupné na: < 20

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

URBIS 2007. Vítejte v Královéhradeckém regionu. Veronika Špačková Regionální projektová manažerka 18.04.2007

URBIS 2007. Vítejte v Královéhradeckém regionu. Veronika Špačková Regionální projektová manažerka 18.04.2007 URBIS 2007 Vítejte v Královéhradeckém regionu Veronika Špačková Regionální projektová manažerka 18.04.2007 Představení kraje Zdroj : ČSÚ, MPSV Rozloha (km 2 ) Počet obyvatel 31.12.2006 Statutární město:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více