Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu"

Transkript

1 Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ NOVÁ KOORDINAČNÍ NAŘÍZENÍ EU V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 6 ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH POSKYTNUTÝCH V ROCE 2009 Z POHLEDU DPH 7 SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR K PLATBÁM POJISTNÉHO 8 CENA OBVYKLÁ V ZÁKONĚ O DPH OD VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM 9 ZMĚNY V POJISTNÉM 10 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 12

2 Paušální výdaje na dopravu Paušální výdaje na dopravu V druhé polovině roku 2009 byla do zákona o daních z příjmů doplněna úprava týkající se uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souvislosti s využíváním silničních motorových vozidel. Jedná se o tzv. paušální výdaj na dopravu, který mohou při splnění určitých předpokladů využít poplatníci daně z příjmů, a to jak fyzické osoby s příjmy z podnikání a s příjmy z pronájmu (příjmy dle 7 a 9 zákona o daních z příjmů), tak právnické osoby. Paušální výdaj na dopravu je možné poprvé uplatnit ve zdaňovacím období, které započalo v roce Jedná se vlastně o pevně stanovenou částku výdajů za pohonné hmoty a parkovné, která nezávisí na skutečně vynaložených výdajích. Poplatník při následné kontrole ze strany finančního úřadu neprokazuje pro účely daně z příjmů výši tohoto výdaje, ale prokazuje splnění podmínek pro jeho uplatnění. Využití paušálního výdaje není povinné, jeho využití záleží na rozhodnutí poplatníka. Jde o vozidlo zatříděné v kategorii L, M nebo N podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (tj. např. osobní, nákladní auta vozidla, motocykly) Jeho využití je možné u maximálně tří aut ve zdaňovacím období Zákon stanoví dva paušály na dopravu Paušální výdaj na dopravu ve výši CZK za každý kalendářní měsíc zdaňovacího období Krácený paušální výdaj na dopravu ve výši CZK za kalendářní měsíc zdaňovacího období, pokud je auto využíváno k dosažení, zajištění a udržení příjmu pouze částečně (např. podnikatel vyžívá vozidlo rovněž k soukromým cestám) Ing. Olga Krnáčová E Podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu Vozidlo bylo v kalendářním měsíci používáno k dosažení, zajištění a udržení příjmů Vozidlo nebylo přenecháno ani po část měsíce k užívání jiné osobě např. paušální výdaj není možné využít u vozidel přenechaných zaměstnancům k použití jak pro služební tak soukromé účely Jde o vlastní vozidlo nebo o vozidlo v nájmu; není jej možné ale využít u vozidel využívaných na základě smlouvy o výpůjčce 2

3 Zahrnutí jednotlivých druhů nákladů do základu daně z příjmů v případě využití paušálního výdaje na dopravu PHM, parkovné Opravy, údržba, pojištění, nájemné atp. Plný paušál CZK /měs. Skutečné výdaje jsou nedaňovým výdajem Podle skutečnosti Krácený paušál CZK /měs. Skutečné výdaje jsou nedaňovým výdajem 80 % skutečných výdajů = daňový výdaj 20 % skutečných výdajů = nedaňový výdaj Paušální výdaj na dopravu a nárok na odpočet DPH Nárok na odpočet u přijatých plnění souvisejících s provozem vozidla, u kterých je pro účely daně z příjmů využit paušální výdaj na dopravu, je nutné i nadále prokazovat daňovými doklady. Současně je nutné stejně jako dříve prokázat, že přijatá zdanitelná plnění v souvislosti s užitím vozidla byla použita pro ekonomickou činnost plátce. Jaké k tomu využije plátce důkazní prostředky, záleží na něm. Praxe ukazuje, že takovým důkazním prostředkem může být právě kniha jízd. Z těchto důvodů lze doporučit, aby plátce DPH v jejím vedení pokračoval i v případě, že u vozidla pro účely daně z příjmů využívá paušální výdaj na dopravu. Daňový odpis Daňový výdaj v plné výši 80 % = daňový výdaj 20 % = nedaňový výdaj 3

4 Sazby cestovních náhrad pro rok 2010 Sazby cestovních náhrad pro rok 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo vyhlášku, kterou se pro účely cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví se průměrná cena pohonných hmot. Náhrada za jeden litr PHM (pokud není doložena skutečná cena paragonem) při použití soukromého vozidla zaměstnancem: PHM Oktanové číslo Benzin Speciál BA ,50 Kč 26,30 Kč Benzin Natural Benzin Super plus (Natural) Nafta motorová BA ,70 Kč 26,80 Kč BA - 98, ,70 Kč 29,00 Kč 27,20 Kč 28,50 Kč Náhrada za opotřebení soukromého vozidla použitého pro služební cestu zůstává ve výši 3,90 Kč. Stravné při tuzemské služební cestě: Trvání služební cesty od 5 do 12 hod od 12 do 18 hod nad 18 hod Od 61 do 73 Kč Od 93 do 112 Kč Od 146 do 174 Kč Od 60 do 72 Kč Od 92 do 110 Kč Od 144 do 172 Kč Stravné při zahraniční služební cestě: Také vstoupila v platnost vyhláška č. 459/2009 Sb. Ministerstvo financí, o stanovení výše zahraničního stravného pro rok Zde vybíráme nejfrekventovanější měny: Země Měna Denní sazba Německo EUR 45,- Rakousko EUR 45,- Slovensko EUR 30,- Švýcarsko CHF 75,- USA USD 50,- Velká Británie GBP 40,- Ing. Andrea Kotková E 4

5 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 Ministerstvo financí pokynem D-337 stanovilo jednotné kurzy za zdaňovací období Jednotné kurzy podle 38, odst. 1 zákona o daních z příjmů použijí pro přepočet cizí měny poplatníci, kteří nevedou účetnictví. Ing. Monika Chvalová E Vybíráme několik měn: Země Množství Měna Jednotný kurz Austrálie 1 AUD 15,06 EMU 1 EUR 26,50 Švýcarsko 1 CHF 17,58 USA 1 USD 19,06 Velká Británie 1 GBP 29,78 5

6 Nová koordinační nařízení EU v oblasti sociálního zabezpečení Nová koordinační nařízení EU v oblasti sociálního zabezpečení Dne vstoupí v účinnost nová koordinační pravidla EU v oblasti sociálního a zdravotního pojištění (nařízení 883/2004 a prováděcí nařízení 987/2009), která nahradí dosud platné předpisy (nařízení 1408/71). Cílem nových předpisů je především zjednodušení a vyjasnění stávajících pravidel. Nejdůležitější změny: - Posílení principu příslušnosti k právním předpisům jednoho státu na osoby vykonávající činnost na území více členských států se budou vztahovat výlučně předpisy sociálního zabezpečení jednoho státu. Neměla by tak nastat situace, kdy je jedna osoba pojištěna ve více členských státech jako je tomu v současnosti např. v případě, kdy je osoba samostatně výdělečná v ČR a zároveň vykonává zaměstnání v jiném členském státě. - Zaměstnanci vyslaní zaměstnavatelem vykonávat do jiného členského státu EU činnost na dobu nepřesahující 24 měsíců budou (za splnění určitých předpokladů) nadále podléhat právním předpisům domácího státu. V současnosti nesmí doba vyslání přesahovat 12 měsíců. - U osoby, která je zaměstnána na území více států, se určí příslušnost k právním předpisům dle státu bydliště v případě, že ve státě bydliště vykonává alespoň 25 % své činnosti z hlediska pracovní doby a/nebo mzdy. Pro osobu samostatně výdělečně činnost platí obdobná pravidla. - V případě, že byla příslušnost k právním předpisům určená dle stávajícího nařízení 1408/71, bude platit až do změny situace nebo žádosti osoby o přehodnocení dle nového nařízení, maximálně však 10 let. V současné době je diskutováno, co se rozumí změnou situace a v této věci by mělo být vydáno Rozhodnutí. - Budou zavedeny nové dokumenty - strukturované elektronické dokumenty pro komunikaci mezi institucemi a přenositelné dokumenty vydávané pojištěncům. Stávající formuláře budou nahrazeny novými (např. pro potvrzení aplikovatelné legislativy bude místo formuláře E101 používán formulář A1). - Změny nastanou rovněž v oblasti přeúčtovacích procedur mezi státy, v oblasti spolupráce institucí (pružnější pravidla pro komunikaci, doručování, mezinárodní vymáhání pohledávek apod.) Ing. Monika Chvalová E 6

7 Zúčtování záloh poskytnutých v roce 2009 z pohledu DPH Zúčtování záloh poskytnutých v roce 2009 z pohledu DPH V souvislosti se zvýšením sazeb DPH v roce 2010 na 10/20% vyvstala otázka, jakým způsobem se budou zúčtovávat zálohy poskytnuté v roce 2009, u kterých byla uplatněna sazba ve výši 9/19%. Ministerstvo financí vydalo v této souvislosti Informaci k novele zákona o DPH Č.j. 18/18/99264/2009. Z této informace vyplývá, že v roce 2010 se úplaty přijaté do vyúčtují v sazbě 9/19% a úplaty přijaté v roce 2010 v sazbě 10/20%. V případě, kdy částka uskutečněného zdanitelného plnění převýší částku přijatých úplat, ze kterých daň byla přiznána přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po tj. buď 10 % nebo 20 %. Ing. Ondřej Štedrý E Ministerstvo financí dále na svých stránkách na adrese D77B2702A8A2E1D4/cds/xsl/legislativa_metodik a_10152.html?year=0 uvádí několik příkladů na vyúčtování záloh u stavebních firem. 7

8 Sdělení Ministerstva financí ČR k platbám pojistného Sdělení Ministerstva financí ČR k platbám pojistného Ministerstvo financí vydalo sdělení (Č.j. 051/11681/2010) k povinnosti podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů z titulu podání žádosti o vrácení zaplaceného sociálního pojištění za období 01-06/2007. Ministerstvo je toho názoru, že do doby, než bude v dané věci známo definitivní rozhodnutí soudu, není nutné, aby subjekty, které požádaly o vrácení zaplaceného sociálního pojištění, podaly (do konce následujícího měsíce od podání žádosti) dodatečné přiznání k dani z příjmů za období, kterého se žádost týká. Ze strany finančních úřadů rovněž vzhledem k výjimečnému charakteru celé události nebude uplatňována sankce za pozdní podání dodatečného daňového přiznání. O případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou (v případě potřeby) jednotlivé daňové subjekty vyrozuměny finančními úřady - formou výzvy. Ing. Monika Chvalová E 8

9 Cena obvyklá v zákoně o DPH od ve vztahu k zaměstnancům Cena obvyklá v zákoně o DPH od ve vztahu k zaměstnancům V novele zákona o DPH je od je zařazen nový 36a, dle kterého v určitých případech základem daně není úplata, ale cena obvyklá. Jednou ze situací, kdy plátce bude muset cenu obvyklou použít, je případ, kdy je zdanitelné plnění uskutečněné ve prospěch osoby v pracovněprávním vztahu k plátci podle zákoníku práce či jiném obdobném vztahu ( zaměstnanec ) a úplata za toto zdanitelné plnění je nižší, než cena obvyklá stanovená podle 2 zákona o oceňování. Toto ustanovení se na rozdíl od Směrnice, která do okruhu osob, u kterých se uplatní obvyklá cena, umožňuje zařadit i rodinu zaměstnance či jiné osoby se zaměstnancem úzce spojené, vztahuje pouze na osobu zaměstnance. Pro konkrétní použití tohoto ustanovení připadají v úvahu především zboží a služby, které zaměstnavatel sám vyrábí či poskytuje, které poskytne svým zaměstnancům za sníženou cenu. Další možností je prodej majetku zaměstnavatele zaměstnancům (např. použité notebooky) nebo poskytnutí služby za nižší cenu, než jaká je účtována zaměstnavateli (např. poskytnutí vozidla na operativní leasing). Do této kategorie také patří poskytnutí stravovacích služeb zaměstnavatelem zaměstnanci za zvýhodněnou cenu. Jde o případy, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancům umožní stravování v restauraci, dováží jídlo do závodní kantýny apod. Názory na stanovení obvyklé ceny se liší, nejčastějším je názor, že se stanoví ve výši vynaložených nákladů. Ministerstvo financí ČR zatím k této otázce nevydalo žádný výklad. Stanovení ceny obvyklé se však netýká stravenek, které jsou alternativou peněz. Ing. Ondřej Štedrý E 9

10 Změny v pojistném Změny v pojistném na sociální zabezpečení V Zákoně 362/2009 byla publikována úsporná opatření v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR pro rok Opatření budou platit od do Legislativní změny se dotýkají 4 oblastí: - pojistného na sociální zabezpečení - státní sociální podpory - zaměstnanosti - nemocenského pojištění S účinností od se ruší poskytování slev na pojistném za zaměstnavatele. Tato sleva, která byla zavedena zákonem č. 221/2009 jako jeden z bodů protikrizového opatření měla původně platit do konce roku Přehled pojistného bude od ledna předkládán na nových tiskopisech, které nebudou obsahovat údaje o slevách ani o vyplacených dávkách. Sazby pro odvod pojistného na sociální zabezpečení zůstávají nadále ve výši 25% z vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění a i nadále si zaměstnavatelé mohou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy vyplacené všem zaměstnancům za období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Od měla nabýt účinnosti změna, která byla odložena o jeden rok, kdy byla schválena sazba pro odvod zaměstnavatele ve výši 24,1% a zaměstnavatelé již si neměli odečítat polovinu náhrady mzdy z odváděného pojistného. Polovinu náhrady mzdy si měli odečítat pouze u osob se zdravotním pojištěním. Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojistného rok 2010 činí 72 násobek průměrné mzdy, tzn.: ,- Kč. Změny v nemocenském pojištění Důvodem změn v nemocenském pojištění je snížení výdajů státního rozpočtu, proto se snižuje i výše dávek Při výpočtu výše dávek nemocenského pojištění se vychází z denního vyměřovacího základu, který se však redukuje do 3 redukčních hranic. Od 1.ledna 2010 se redukční hranice mírně zvyšují: 1. redukční hranice ze 786,- na 791,- 2. redukční hranice ze 1.178,- na 1.186,- 3. redukční hranice ze 2.356,- na 2.371,- U všech dávek (včetně peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství) se započítává jen 90% do denního vyměřovacího základu. Pro výpočet nemocenského, ošetřovného i peněžité pomoci v mateřství platí jednotná sazba 60% Ošetřovné nenáleží za první 3 kalendářní dny trvání potřeby ošetřování, stejně jako u nemocenského. Všechna opatření, která byla přijata ke snížení vyplacené výše dávek nemocenského pojištění s účinností od byla schválena jen pro rok 2010 Ing. Ivana Hamplová E 10

11 Změny ve zdravotním pojištění S účinností od byla přijata změna, která vede ke sjednocení termínu plateb splatnosti pojistného. Pojistné placené zaměstnavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce je splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen předat nejpozději v den splatnosti pojistného. Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením Osoby zdravotně postižené, kterým se v rámci pracovně právních vztahů poskytuje zvýšená ochrana dosud byly: - osoby plně invalidní - osoby částečně invalidní - osoby zdravotně znevýhodněné od 1.ledna 2010 to jsou osoby uznané orgánem sociálního zabezpečení: - invalidní ve třetím stupni - invalidním v prvním nebo druhém stupni - zdravotně znevýhodněné Částka průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely zákona o zaměstnanosti činí ,- Kč. Z této částky se odvozuje výše odvodu do státního rozpočtu při nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Finanční částku, plynoucí z neplnění povinného podílu za rok 2009, je třeba odvést do Roční zúčtování daně za rok 2009 Pravidla pro vypořádání záloh zaměstnanců za rok 2009 se oproti roku 2008 neměnila. 11

12 IB Service Daňový kalendář Leden pondělí Spotřební daň Splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Spotřební daň Splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za prosinec 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009 Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2009 Únor pondělí Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2009 Daň z nemovitostí Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2010 Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) úterý Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2009 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí Daň z příjmů Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2010 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2009 Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně pondělí Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období středa Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2009 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek Spotřební daň Daňové přiznání za leden 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za leden 2010 Souhrnné hlášení za leden 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2010 Daň silniční Daň a daňové přiznání za rok 2009 Biopaliva Hlášení dle 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb. 12

13 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Fritz Himmer, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Marsala Birjuzova 51a, RS Beograd T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 13

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Dřívější placení daní a pojistného

Dřívější placení daní a pojistného Daně 10/09 říjen 2009 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se zkrátí. Zatímco

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více