č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne Lorecká Kutná Hora (IČO ) Oddíl I Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení"

Transkript

1 nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne Lorecká Kutná Hora (IČO ) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení Čl. 1. Legislativní rámec Předmětem úpravy jsou cestovní náhrady stravné 2014, diety, cestovní náhrady, průměrné ceny pohonných hmot v AZO TSČ ČR. Cestovní náhrady jsou upraveny v souladu se zákonem, platnými směrnicemi a zákoníkem práce - zákonem č. 200/2013 Sb.,novým občanským zákoníkem v platném znění: Čl. 2. Základní charakteristika Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách pověřených aktivistů, představitelů a zaměstnanců spolku a pobočných spolků AZO TSČ ČR Čl. 3. Cíl směrnice Cílem vydání této směrnice je zabezpečení průkaznosti, přehlednosti, správnosti, srozumitelnosti a úplatnosti záznamů při vyplácení cestovních náhrad pro rok náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách -výši průměrných cen pohonných hmot -sazbu stravného při akcích následujícími právními předpisy: - povolení pracovní cesty - poskytování záloh - povolení soukromého vozidla - jízdné, parkovné, stravné, nocležné, - jiné výdaje - předložení zprávy z pracovní cesty - vyúčtování pracovní cesty - tiskopisy Čl. 4. Předmět směrnice 2014 směrnice 020/14 1 / 6

2 Oddíl II Dokladové zabezpečení Čl. 5. Povolení pracovní cesty Pracovní cestu je oprávněn povolit předseda organizace a nebo je dána schváleným plánem práce příslušného období v daném rozsahu technicko-organizačního opatření. Cestovní doklad musí být řádně a úplně vyplněn a před vyplacením podepsán pověřenou osobou (s přiloženou cestovní zprávou mimo společných akcí, ze kterých je pořízen protokol nebo zápis). Čl. 6. Poskytování záloh Požádá-li o to osoba pověřená pracovní cestou, může mu být poskytnuta finanční záloha do výše předpokládaných nákladů. yúčtování zálohy musí být vyúčtováno nejpozději do 10 dnů po ukončení pracovní cesty. Čl. 7. Povolení soukromého vozidla Dohodne-li se, že při pracovní cestě bude použito soukromé vozidlo musí se jednat o vozidlo ve vlastnictví pověřené osoby a předložen technický průkaz vozidla a havarijní pojištění platné v příslušném období. Pro pracovní cestu, není použití soukromého vozidla s řidičem povoleno, v takovém případě je cestovné proplaceno pouze pověřené osobě ve výši použití veřejného dopravního prostředku. Čl. 8. Jízdné, parkovné, stravné, a nocležné yslanému na pracovní cestu přísluší - náhrada prokázaných jízdních výdajů - náhrada prokázaných výdajů na ubytování - stravné z podmínek stanovených - náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (parkovné, jiné nevyhnutelné poplatky) Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách. (4 (vyhl č. 435/2013 Sb.) Sazba je stanovena takto: --za1 km jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek... 1,00 --za 1 km jízdy u osobních motorových vozidel... 3,70 Při použití přívěsu k motorovému vozidlu je sazba základní náhrady zýšena o 15%.,25 /km) Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem, vydaným MPS podle 189 zákoníku práce. ýše průměrných cen pohonných hmot. - účinnost od Benzín automobilový 95 oktanů ,70 Benzín automobilový 98 oktanů ,90 Motorová nafta , směrnice 020/14 2 / 6

3 ýše stravného při pracovních cestách příspěvková a státní sféra. vyhláška ( č. 435/2013 Sb)- 109 ZP Za každý kalendářní den pracovní cesty : - trvá-li cesta 5 až déle, než 12,nejvýše však ,-123,- - trvá-li pracovní cesta déle než ,-191,- O maximální výši stravného při hromadných akcích nebo poskytnutého očerstvení (stravy) rozhodne v jednotlivých případech orgán Republikového kolegia nebo z jeho pověření Republikový výbor. Cestovné bude proplaceno při společných akcích na základě nominace, delegace nebo pozvánky. Pokud bylo během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně,oběda nebo večeře, přísluší stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu: - 100% stravného trvá-li pracovní cesta % stravného trvá-li pracovní cesta % stravného trvá-li pracovní cesta % stravného trvá-li pracovní cesta déle než 18 Povinnost krácení platí i v případě, kdy je snídaně zahrnuta již v ceně ubytování Při schválených samostatných cestách se cestovné proplácí až po předložení písemné zprávy o výsledku jednání. Čl. 9. Předložení zprávy z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty se předkládá písemně do deseti dnů oprávněné osobě která pracovní cestu nařídila nebo povolila. Čl. 10. yúčtování pracovní cesty Písemné doklady potřebné k vyúčtování předloží aktivista do deseti dnů po uokončení cesty a též vrátí nevyúčtovanou zálohu. ýpisy a upřesnění směrnice ODDÍL III Čl. 11. Závěrečná ustanovení 1) yjíždět (popřípadě dojíždět) na pracovní cesty je povoleno jen z místa bydliště 2) Cestovní náhrady se řídí zákonem a platnými předpisy o cestovních náhradách v platném znění. 3) Služební cesta musí vyplývat z plánu práce nebo usnesení RK a musí být nařízena předsedou AZO TSČ ČR, není-li stanoveno v jednotlivých případech jinak. 4) Služební cestou je den a čas nástupu na cestu z místa trvalého bydliště do místa konání akce včetně doby pobytu na tomto místě až do návratu z této cesty zpět do místa svého trvalého bydliště. 5) Způsob, výpočet a výplata cestovného je vždy součástí pozvánky, propozic nebo příkazu k provedení služební cesty směrnice 020/14 3 / 6

4 6) Předseda může povolit použití soukromého vozidla. Souhlas potvrzuje předem. ozilo musí být vytíženo plným počtem míst podle technického průkazu, řádně pozvanými účastníky akce, Tito spolujezdci nemají nárok na náhradu cestovného. 7) Ke služební cestě může být použit pouze osobní automobil v soukromém vlastnictví s obsahem do 2 litrů..u nevytíženého vozidla nebo specielních vozidel se vždy počítá jako základ nejméně 5 míst. 8) případech kdy byl použitý nepovolený dopravní prostředek, nebo nebyl plně vytížený, proplácí se těmto účastníkům cestovné ve výši hromadného dopravního prostředku. U soukromého vozidla pouze podíl obsazený řádně pozvanými účastníky akce z celkového počtu sedadel.. 9) Náhrady při služební cestě 10) Při individuální služební cestě náleží aktivistovi a) Náhrada prokázaných nutných jízdních výdajů doložených doklady,(jízdenky, parkovné, účtenky a pod,) b) Náhrada prokázaných výdajů za ubytování- doložená dokladem c) Při jednodenní akci začínající v dopoledních ách je možné ubytování noc před akcí. Nocování po akci je nákladem účastníka. d) Stravné e) Krácení stravného (n.př. zahrnutí snídaně v nocležném) je povinné a vyplývá za zákona. f) Sazba základní náhrady za 1 km vozidla (amortizace) se vylácí v závislosti na ujetých km a sazbě/km, dle sazeb platného zákona. Ujetá vzdálenost se nedokládá. g) Náhrada výdajů z ubytování hradí se v závislosti na předloženém dokladu - maximálně do výše ) Stravné se proplácí tehdy, jestliže není zajištěno stravování společné. 12) Použití soukromého vozidla ke služební cestě za úhradu kilometrovného může být v souladu s platným zněním zákona použito za podmínek : a) Předem schváleno předsedou (nebo jiným statutárním zástupcem oprávněným k hospodaření s rozpočtem. b) případě předem vydaných podmínek pro stanovenou účelovou akci. c) K neodkladnému zamezení škod vzniklých nepředvídanými událostmi nebo živelnou pohromou. d) Kilometrovné musí odpovídat oficiálnímu kilometrovníku nejkratší vzdálenosti z místa bydliště účtovatele do místa konání a zpět. (maximální tolerance 5%) e) Do účtovatelných nákladů nepatří při jednorázové akci časový poplatek za dálniční známku f) případech obsazení soukromého auta více osobami nemůže mít žádný z účastníku další náklady na cestovné 13) Ze služební cesty, mimo hromadných akcí daných propozicemi nebo pozvánkou je nutné nejpozději do 30 dnů provést řádné vyúčtování a předat potřebné doklady s případným vyúčtování poskytnuté finanční zálohy. 14) Podmínkou pro vyplacení cestovného z individuální cesty je písemná zpráva nebo zápis /záznam/ z místa jednání, který musí být nedílnou součástí příslušného cestovního dokladu a to i v případě že aktivista funkcionář byl na tuto akci delegován nebo nominován. 15) Cestoví doklad pro vyplacení musí být proveden na tiskopise YÚČTOÁNÍ CESTONÍCH ÝLOH str. 1 a výpočet strana 2 /internet-dokumenty-tiskopis/ 16) Ustanoveními této směrnice jsou povinni řídit se všichni aktivisté AZO TSČ ČR 17) Tato směrnice je součástí vnitřního řídícího organizačního článku a kontrolního systému organizace. 18) Touto směrnicí se řídí republiková organizace a analogicky všechny orgány a organizační články spolku AZO TSČ ČR. 19) Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení předsedou dne 15.ledna směrnice 020/14 4 / 6

5 YÚČTOÁNÍ CESTONÍCH ÝLOH PŘI PRACONÍ CESTĚ Občanské sdružení AZO TSČ ČR JMÉNO, PŘÍJMENÍ TIT. BYDLIŠTĚ, PSČ, MÍSTO Akce konaná dne Dne Použitý dopravní prostředek 1 MHD, LAK AUTOBUS Číslo zpáteční jízdenky 2 výpočet druhá strana tiskopisu Spolu cestující Odjezd dne Návrat dne JÍZDNE a MHD Od ÚČEL CESTY Místo jednání Do Auto SPZ Typ Obsah Spotřeba podle TechPrů Stravné za ,- celk , Nutné vedlejší výdaje Nocležné CELKEM Upraveno Z Příjezd do místa Z Příjezd do místa 102,- 168, , ,- 179, ,- DATUM A PODPIS Příjemce Pokladní schválil 2014 směrnice 020/14 5 / 6

6 c ÝPOČET JÍZDNÉHO SOUKROMÝM OTZIDLEM SPZ- Prohlašuji, že údaje použité k vyúčtování cesty soukromým vozidlem jsou správně opsány z technického průkazu použitéh vozidla Km celkem x anort. = A x = Km celkem x prům spotř. : 100 x BZ/lt B x : 100 x = A + B = C + = C : počet míst x osob = k vyúčtování : x = Na základě platné státní legislativy činí sazba stravného viz l strana. Pokud je vypočtená cena nižší než cestovné veřejným dopravním prostředkem, může být proplacena hodnota vlakem nebo autobusem. Při vyšší ceně PHM než je vyhláška přiložit paragon z nákupu. BZ 95 oktanů 35,70 BZ 98 oktanů 37,80 NAFTA motorová 36,00 U ceny vyšší musí být přiložený doklad o jejich nákupu. 3,70 / 1 km místo,datum, čas odjezdu Místo datum, čas návratu Přiložené jízdenky Jiné doklady Přiložena cestovní zpráva ze dne: listů A4 PODPIS účtovatele: 2014 směrnice 020/14 6 / 6

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová 6 2003 Silniční motorová vozidla se stala významnou součástí běžného způsobu života, a to jak v soukromé,

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více