VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO"

Transkript

1 2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

2 Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného účtu 2011 Vyhodnocení investičního rozpočtu Vyhodnocení provozního rozpočtu 2 tabulky Vyhodnocení kalkulace vodného za r Vyhodnocení kalkulace stočného za r Inventarizační zpráva Vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje Tabulka Přehled úvěrů, půjček. Doložka o převzetí zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření včetně příloh účetní závěrka Prohlášení k přezkumu účetní závěrky 2011 Výpočet ukazatele dluhové služby

3 Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v roce 2011 ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne s trváním na dobu neurčitou. Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Privatizačním projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK, který vlastní činností, spolufinancováním s obcemi a za pomoci dotací SR, EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje. V současné době má svazek celkem 74 členských obcí, z nichž největší je Město Znojmo. Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem sdružení je Ing. Luděk Műller. Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti pronájem infrastrukturního majetku provozovateli VAS, a.s., divizi Znojmo na základě Smlouvy o provozování. Na výši nájemného na následující rok se uzavírá každoročně Dodatek ke Smlouvě o provozování. Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného. Od roku 2004 je svazek plátcem DPH. V hospodářské činnosti jsou proti příjmům nákladem hlavně účetní odpisy, které jsou vyšší než příjmy, proto hospodaření končí účetní ztrátou. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí ( 1 hlas na 1000 obyvatel = Kč) a také dotace od obcí na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastrukturního majetku, popř. na splácení úvěrů. Do roku 2013 se splácí úvěr ČMZRB na stavbu SV Božice (ročně Kč, na splátky přispívají obce,

4 kterých se stavba týkala) zbývá uhradit Kč, do roku 2014 se splácí úvěr ČMZRB na rekonstrukci ÚV Znojmo (ročně Kč, přispívá město Znojmo) - zbývá uhradit Kč. V roce 2011 obdržel svazek dotaci JmKÚ a to: Kč na akci PD zkapacitnění SV Božice. Z dalších větších investičních akcí pokračovaly v roce 2011 Rekonstrukce vyhnívacích nádrží ČOV Znojmo, Rekonstrukce vodovodního přivaděče Štítary, proběhla akce Rekonstrukce vodovodu Mramotice. Kromě menších staveb připravuje svazek realizaci II. etapy Rekonstrukce kanalizace Znojma, akci Zkvalitnění pitné vody rekonstrukce ÚV a vodovodů ve Znojmě, rekonstrukci ČOV Prosiměřice, intenzifikaci ČOV Únanov, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Blížkovice, dokončení kanalizace v obcích Božice a Lesná a další. V souladu se stanovami přebírá svazek na základě smluv o převodu majetku od členských obcí dokončený infrastrukturní majetek (vodovody a kanalizace svazek částečně spolufinancuje) za účelem zajištění provozování tohoto majetku, zajištění zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a čištění a odvádění odpadních vod. Ve Znojmě, Ing. Luděk Műller, tajemník svazku

5 Vyhodnocení rozpočtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2011 částky bez DPH Investiční výdaje v tis. Kč Schválený Upraven Čerpání ý rozpočet rozpočet skutečnost tis Kč tis Kč tis Kč nebylo čerpáno, převod do Správce stavby ISPA - záruční doba FO Splátka úvěru ÚV Znojmo od obcí Splátka půjčky SV Božicko od obcí Plán financování obnovy Vodoměry Čerpadla a zařízení Ič svazku Provoz svazku Majetková evidence Tvorba fondu obnovy / FO/ Celkem investice nutné Priorita I. Pozn. nebylo čerpáno, převod do FO ÚV Znojmo + SV Znojmo Odkanalizování obce Lesná Kanalizace Božice - II. Etapa ČOV Znojmo - vyhnívací nádrže -1. a II. Etapa úhrada pozastávek Znojmo - revitalizace parku -1. Etapa Mramotice - rekonstrukce vodovodu převod zůstatku do FO Bezkov - přeložka vodovodu od obce Bezkov Rekonstrukce vodovodu Jiřice u Miroslavi od obce Jiřice u Mir Celkem priorita I Priorita II. Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2. etapa Rekonstrukce ČOV Prosiměřice Rekonstrukce ČOV Blížkovice

6 Kravsko - průtah - v roce přesun z SV Božicko, Miroslavsko - Našiměřice = SV Damnice Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul. Průmyslová Štítary - vodovod. Přivaděč - rekonstrukce Zkapacitnění vodovodu Přímětice - Suchohrdly Rekonstrukce ČOV Únanov + Plavec ČS Štítary - zkapacitnění akumulace Vran. Pláž Kanalizace Načeratice - Derflice + ČS Oblekovice Rekonstrukce kanalizace - Citonice cca 95 bm Znojmo - Komenského náměstí, ul. Studentská a Jana od Znojma Palacha Celkem priorita II Priorita III. Jevišovice - půjčka Těšetice - půjčka rezerva Vranov nad Dyjí - šoupata - z oprav Vodárenská Celkem priorita III Akce navíc proti rozpočtu Rekonstrukce kanalizace u MŠ Kuchařovice Ochranné žebříky HG Úprava provozní smlouvy Celkem navíc proti rozpočtu Příjmy ZSO VAK Znojemsko 2011 Přebytek rozpočtu Nájemné Zvýšené nájemné dotace Mze, JmK atd. -

7 příspěvky obcí na splátky půjček příspěvky obcí na investice vratka z Hlubokých Mašůvek 400 příspěvky obcí na provoz Svazku 480 nájemné od operátorů 178 Celkem

8 Vyhodnocení provozního rozpočtu 2011 text rozpočet UR účet/pol. prosinec 2011 ROZPOČTOVÁ ČÁST mzdy / ,00 Kč zdrav. pojištění / ,00 Kč sociál. pojištění / ,00 Kč mzdy - dohody o prov. práce benzín / ,00 Kč kancel.potř., všeobec.materiál / ,00 Kč knihy, pomůcky, tisk 15 15, / ,00 Kč obědy pracovníků / ,00 Kč cestovné 4 4, / ,00 Kč telefony / ,00 Kč poštovné / ,00 Kč reprefond / ,00 Kč práv.a porad sl.,konzult.,překl. ap / ,00 Kč školení / ,00 Kč ost.sl. - vjezd ap / ,00 Kč kolky / ,00 Kč dálniční známka / ,00 Kč 569 poplatky spořit. (tř. 6310) 0303/ rozpočtová část celkem ,00 Kč PŘÍJMY rozpočtová část financování příspěvky od obcí - příjem ,00 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČÁST mzdy , ,00 Kč ZP ,00 Kč SP ,00 Kč mzdy - dohoda

9 nákup materiálu ,23 Kč benzín ,33 Kč nájemné , ,00 Kč pojiš.majetku ,00 Kč pojištění kooperativa ,00 Kč studie, ekon. rozvahy, školení ,00 Kč opr. auta apod ,49 Kč daň z nemovitostí ,00 Kč poplatky spořitelně ,00 Kč telefony ,59 Kč poštovné ,00 Kč silniční daň ,00 Kč cestovné 512 právní služby (Leder) ,00 Kč ostatní služby ,10 Kč jiné daně a poplatky ,00 Kč penále / manka a škody/úroky / /562 hospodářská část celkem ,74 Kč CELKEM ,74 Kč

10 Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2011 provozní výdaje v tis. Kč rozp. rozp. skutečnost z příspěvků obcí z nájemného v tis.kč v tis.kč 476 tis. Kč 900 tis. Kč uprav. upr. 495 tis. Kč upr. 930 tis. Kč v Kč v Kč mzdy pracovníků , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč mzdy - dohoda o provedení práce benzín ,33 Kč ,00 Kč ,33 Kč kancelářské potřeby, všeobec. materiál ,23 Kč 1 503,00 Kč 4 352,23 Kč knihy, pomůcky, tisk 15 15, ,00 Kč ,00 Kč poštovné ,00 Kč 5 615,00 Kč 427,00 Kč telefony ,59 Kč ,00 Kč ,59 Kč obědy pracovníků ,00 Kč ,00 Kč cestovné 4 4, ,00 Kč 4 063,00 Kč právní a porad. služby, konzultace, překlady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč studie, ekonomické rozvahy, posudky ,00 Kč ,00 Kč ostatní služby - opravy, mytí auta ap ,49 Kč ,49 Kč školení ,00 Kč 8 310,00 Kč kolky apod ,00 Kč 3 700,00 Kč ostatní služby - ověření, vjezd ap ,10 Kč 6 253,00 Kč 7 029,10 Kč poplatky bankovním ústavům ,00 Kč ,00 Kč nájemné za kancelář, PF , ,00 Kč ,00 Kč pohoštění a dary ,00 Kč 1 042,00 Kč pojištění majetku ,00 Kč ,00 Kč pojištění kooperativa ,00 Kč 2 911,00 Kč škody, penále, jiné daně a poplatky ,00 Kč 218,00 Kč

11 daň z nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč daň silniční ,00 Kč 2 400,00 Kč na provoz svazku celkem ,74 Kč ,00 Kč ,74 Kč

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet. za rok 2014. Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2014. Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí K VYVĚŠENÍ VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2014 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku

81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram A. Příjmy (vč. DPH) účet číslo název 4121 2111 2131 2132 2141 2133 2310 2324 2329 členské příspěvky příjem z poskytovaných služeb

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více