Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004"

Transkript

1

2 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii f. Laboratoř DNA diagnostiky g. Technický úsek Výkony OKBHI za rok 2004 Projekty/granty Odborná a výuková činnost Plánovaný rozvoj OKBHI v roku 2005 Přílohy - 2 -

3 Organizační struktura OKBHI Vedení OKBHI: Primář OKBHI MUDr. Průcha Miroslav, PhD. Zástupci primáře MUDr. Maťoška Václav Ing. Dubská Ladislava Vedoucí laborantka Berecová Alice Úseky OKBHI: Klinická biochemie Příjem a zpracování materiálu POCT (Point-of-care testing) MUDr. Táborský Luděk Hematologie MUDr. Balazs Jozef Transfusní oddělení a krevní sklad MUDr. Balazs Jozef Imunologie MUDr. Průcha Miroslav Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Doc.MUDr. Adam Pavel Laboratoř DNA diagnostiky MUDr. Maťoška Václav Technický úsek Ing. Preininger Miloš - 3 -

4 Personální stav OKBHI Klinická biochemie (4171) Příjem a zpracování materiálu POCT (Point-of-care testing) Hematologie (4173) Transfusní oddělení a krevní sklad (4172) Imunologie (4174) Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii (4175) Laboratoř DNA diagnostiky (4176) Lékařů: Počet ostatních vysokoškoláků: Počet SZP: Počet NZP: Ostatní: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: (1) Technický úsek Počet ostatních vysokoškoláků: 1 Ambulance (4140) (Specializačně podléhají jednotlivým úsekům) Lékařů: Počet SZP: 4 6 Celkem OKBHI Lékařů: Počet ostatních vysokoškoláků: Počet SZP: Počet NZP: Ostatní: Počet celkem:

5 Náplň činnosti OKBHI Provádí rutinní měření a konsultační činnost v rámci NNH a spádové oblasti Praha 5, 6 a 7 v těchto oborech: Klinická biochemie Klinická hematologie Klinická imunologie Krevní transfuse Analýza lékových hladin Likvorologie Point of care testing (POCT) 10 stanic v rámci NNH Molekulární genetika pro rutinní a výzkumné využití Zabezpečuje ambulantní činnost: Poradna pro poruchy lipidového metabolismu 3 pracoviště + Klub rodičů a dětí s hypercholesterolemií Centrum bariatrické chirurgie ve spolupráci s. Poradna pro poruchy metabolismu homocysteinu Hematologická poradna Poradna imunologická a alergologická 2 pracoviště Poradna neurologická Školící a referenční činnost s celostátní působností: Referenční laboratoř pro likvorologii SEKK (Systém externí kontroly kvality) ČR Školící pracoviště Subkatedry ILFu pro klinickou imunologii a alergologii Školící pracoviště Katedry klinické biochemie ILFu pro vyšetřování moči pomocí automatických analyzátorů Doškolovací pracoviště pro dědičné metabolické poruchy a poruchy metabolismu lipidů Školící pracoviště pro PhD

6 Zpráva činností za rok 2004 V roku 2004 OKBHI zavedla systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V červnu proběhl úspěšně závěrečný audit, prováděný firmou Det Norske Veritas. Tento systém řízení je rovněž stěžejní pro nastávající akreditaci NNH. V rámci vývoje OKBHI se do popředí dostaly projekty, které zvyšují diagnostickou úroveň OKBHI a zefektivňují její dostupnost (POCT) a rozšiřují diagnostiku v moderních kvalitách (genetika). V tomto roce v rámci systému POCT, OKBHI převzala supervizi a garanci nad ručními glukometry používanými na odděleních NNH a zahájila projektování dostupnosti dat v počítačové síti z POCT analyzátorů. Pro zajištění rozvoje molekulární genetiky byl vypracován projekt přestavby prostor budovy KPU. Tento projekt umožní rozšíření spektra molekulárně genetické diagnostiky a splnění standardních nároků na genetické pracoviště. Přestavba a zahájení provozu by se mělo uskutečnit v roce Bylo rozšířené spektrum vyšetření u většiny úseků OKBHI. OKBHI v roce 2004 zahájilo spolupráci na klinických výzkumných projektech s řadou renomovaných pracovišť. Byly rozpracovány projekty s klinickými pracovišti NNH, které umožní zavedení nových diagnostik a terapeutických přístupů. Činnosti jednotlivých úseků jsou detailně uvedeny v příslušných kapitolách (viz obsah). Klinická biochemie Vedoucí lékař: Vedoucí biochemické laboratoře: MUDr. Táborský Luděk Ing. Dubská Ludmila VŠ pracovníci: MUDr. Dvořáková J. MUDr. Tichá J. Mgr. Pejznochová H. Mgr. Vodičková M. Obecná charakteristika činnosti: Zajišťuje rutinní biochemický servis pro klinická pracoviště NNH se zaměřením na diagnostiku a léčbu kriticky nemocných všech oddělení. Pro nosná oddělení s pacienty v kritickém stavu jsou prováděna vyšetření přímo u lůžka ( POCT - point of care testing), vyšetření kardiomarkerů, hladin aminokyselin a hladin léků. KB pracuje také jako servis pro lékaře spádu P 5 a 6 v rámci svozů materiálu. Významnou částí v činnosti biochemického oddělení tvoří analýzy poruch metabolismu lipidů (vyšetření hladin homocysteinu, vitamíny B6, B12 a kyselina listová) Bezesporu nejvýznamnější akcí roku 2004, a to nejen pro úsek biochemie, ale pro celé OKBHI bylo zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V červnu proběhl úspěšně závěrečný audit, prováděný firmou Det Norske Veritas. Snaha o neustálé rozšiřování a zlepšování služeb klinickým pracovníků se projevuje v rozšiřování spektra vyšetření a zrychlení času odezvy (TAT). K tomu přispívají variabilní elektronické žádanky, kterých je v současnosti používáno 9 druhů a které jsou dostupné prakticky na všech lůžkových i ambulantních pracovištích NNH

7 Nabídka biochemických testů byla rozšířena o některé nové markery, zejména je vhodné jmenovat NTproBNP, využívaný k diferenciální diagnostice v kardiologii. Využívaným vyšetřením je také semikvantitativní stanovení 9 druhů drog a jejich metabolitů v moči. V oblasti vyšetřování lékových hladin byla nabídka rozšířena o vyšetřování amiodaronu a nového typu antiepileptika- lamotriginu, samozřejmou součástí je farmakokinetické vyhodnocení a případně návrh na úpravu dávkování léků. Do povědomí lékařů se také dostává v nedávné době zavedený parametr karbohydrátdeficitní transferin (CDT) pro diagnostiku chronického abúzu alkoholu. Ve fázi testování je v současné době nový parametr protein S100- a vhodnost jeho použití pro diagnostiku poškození mozkové tkáně. V této studii spolupracuje úsek biochemie, kde se parametr měří, s likvorologickou laboratoří. V roce 2004 převzala laboratoř supervizi a garanci nad ručními glukometry, užívanými dosud nekoordinovaně na různých odděleních NNH. Byla provedena kontrola jejich technického stavu, kalibrace a ověření správnosti funkce. Během roku 2005 Proběhne výběrové řízení na dodavatele jednotného systému glukometrů za účelem splnění požadavků ISO a akreditačního řízení. Všechny parametry měřené v OKBHI podléhají nejen interním kontrolám, ale mají osvědčení, příp. certifikát externího hodnocení kvality. OKBHI je zařazena v systému externí kontroly kvality v ČR (SEKK), v Německu (INSTAND) a v Nizozemí (SKZL). OKBHI NNH bylo i v roce 2004 zařazeno do úzkého okruhu expertních laboratoří, provádějící expertní analýzy pro potřeby organizátorů EKK. Hematologie Vedoucí lékař: MUDr. J. Balázs VŠ pracovníci: MUDr. R. Hoffmann 0.2 úvazku Obecná charakteristika činnosti: Podobně jako klinická biochemie zajišťuje rutinní servis pro klinická pracoviště, provádí specialisovaná vyšetření koagulačních parametrů pro pracoviště cévní chirurgie NNH Tak jak v ostatních laboratořích a úsecích OKBHI byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas).V tomto roce proběhla instalace nového analyzátoru (Advia 2120) s vysokou kapacitou zpracování vzorků (cca 120vz./hod) pro stanovování krevního obrazu. Byla zavedena citlivější metoda stanovení APCR. Transfuzní oddělení a krevní sklad Vedoucí lékař: MUDr. J. Balázs Obecná charakteristika činnosti: - 7 -

8 Zabezpečuje bezproblémový chod zásobování klinických oddělení krví a krevními deriváty Tak jak v ostatních laboratořích a úsecích OKBHI byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) V tomot roce Transfuzní oddělení rozšířilo kapacitu chladících zařízení pro skladování krevních derivátů a krve. V součinnosti s dalšími klinikami jsme nainstalovali na jednotlivé pracoviště NNH počítačový software pro online nahlížení do databáze krevního skladu, který zároveň umožňuje náhled na výsledky imunohematologických vyšetření, vyšetření krevních skupin a informace o nakřížených EM. Pro zvýšení kvality skladování materiálu jsem instalovali centrální monitorovací systém pro všechny chladící i mrazící zařízení s možností automatického 24 hodinového záznamu teplotní křivky. Imunologie Vedoucí lékař: MUDr. Průcha Miroslav, PhD. VŠ Pracovníci: MUDr. P. Čáp MUDr. Sedláčková Obecná charakteristika činnosti: Imunologické oddělení provádí rozsáhlé spektrum serologických a cytologických vyšetřovacích metodik v imunologii a alergologii. Specialisovaná činnost je zaměřena na diagnostiku septických stavů u kritických nemocných a na diagnostiku respiračních dysfunkcí Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) Imunologická laboratoř zavedla novou metodiku diagnostiky antigangliosidových protilátek. Významnou skutečností byl vznik centra Centrum alergologie a klinické imunologie NNH (vedoucí Doc.MUDr.V.Petrů CSc.), pracoviště zabezpečující školení pro atestaci z oboru. V tomto roce došlo k realizaci a pokračování projektů s externími pracovišti: genová exprese pacientů na jednotkách intenzivní péče, ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace Thomayerovy nemocnice, Klaudiánovou nemocnicí a SIRS Lab GmbH genetický polymorfismus u pacientů podstupující kardiochirurgickou operaci v mimotělním oběhu, spolupráce s Klinika anesteziologie a resuscitace VFN aplikace kmenových buněk ve spolupráce s kardiologickým oddělením NNH stanovení HSP 60 a 70 u pacientů na JIP - spoluúčast na projektu imunologické laboratoře I.dětské kliniky. Dr.Sedláčková složila nástavbovou atestaci z alergologie a klinické imunologie

9 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Vedoucí lékař: Doc.MUDr. Adam Pavel, CSc. VŠ pracovníci: MUDr. Sobek Ondřej, PhD. Obecná charakteristika činnosti: Provádí analýzy serologické, likvorologické a cytologické u pacientů s neurologickými a neurochirurgickými chorobami. Slouží jako konsultační pracoviště pro likvorologické laboratoře v ČR zejména v oblasti cytologických vyšetření Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) Likvorologická laboratoř Nemocnice Na Homolce, která má zároveň statut referenční laboratoře SEKK, si v roce 2004 opět upevnila svou pozici vedoucího pracoviště v ČR Počet vyšetření mozkomíšního moku stoupl meziročně o 15 %. V loňském roce jsme začali zavádět další vyšetření ze skupiny strukturálních proteinů CNS S100, jeho zavedení do rutinní praxe plánujeme v tomto roce. V rámci vědecko-výzkumné činnosti laboratoř publikovala i roce 2004 několik dalších prací týkajících se jak proteinů CSF tak cytologie. Vedoucí lékař: MUDr. Maťoška Václav Laboratoř DNA diagnostiky (LDD) Obecná charakteristika činnosti LDD provádí molekulárně genetickou diagnostiku hereditárních onemocnění a genetických predispozic pro populačně frekventované a závažné choroby. V rámci NNH se LDD zaměřuje na okruhy podle zájmu jednotlivých pracovišť nemocnice a podle plánu rozvoje NNH. Činnost LDD zahrnuje kromě rutinní diagnostiky rovněž participaci v projektech klinického výzkumu. Pracoviště je členem Neurogenetického Centra 2LF UK Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas). V rámci tohoto roku byly rutinně dostupné molekulárně genetická vyšetření mutací u trombofilních stavů (Leidenská mutace, Prothrombinové mutace, mutace v MTHFR genu), hemachromatosy, a detekce patogenu Borrelia Burgdorferii. Nově byla zavedeny diagnostiky kauzálních mutací v, ApoB100 a UGT1A1 (Gilbertův syndrom). U rutinně prováděných diagnostik LDD přistoupila k unifikaci metod detekce jednotlivých mutací (zavedení Real-Time PCR analýz FRET a Allelic discrimination pro všechny vyšetření), čímž LDD zkvalitnila a zrychlila provádění vyšetření

10 Pro perspektivu pracoviště bylo důležité rozpracování projektu přestěhování a zařízení nových laboratorních prostor pro LDD v budově KPU. Projektové zpracování bylo ukončené v prosinci Rozšíření prostor umožní LDD zavádění dalších diagnostických metodik a projektů s ekonomickým profitem. LDD zavedla diagnostiku chronické lymfatické leukemie (CLL), ve spolupráci s Genetica s.r.o.. LDD rozpracovala projekt vyšetřování LOH u oligodendrogliomu ve spolupráci s oddělením patologie NNH. Technický úsek Vedoucí pracovník: Ing. Preininger Miloš Obecná charakteristika činnosti Technický úsek OKBHI se stará o počítačovou podporu a vybavení OKBHI. Rovněž provozuje servisní činnost a modernizuje datové a informační systémy V tomto roce proběhla modernizace datového rozvodu s výměnou aktivních prvků. Průběžně probíhá modernizace počítačového vybavení se zřetelem na vývoj přístrojového vybavení OKBHI, který má zvýšené nároky na výpočetní techniku. Cílem této modernizaceje unifikace výpočetní platformy pro stabilizaci datové sítě. Výkony OKBHI za rok 2004 V rámci roku 2004 došlo k nárůstu počtu výkonů jak v laboratořích tak i v ambulancích jednotlivých úseků. OKBHI splnilo plánované výnosy a udrželo si efektivitu, která je v průběhu let již stabilním ukazatelem kvality práce. Základní statistické informace uvádíme v tabulkových přehledech:

11 Druh ambulance Počet pacientů METABOLICKÁ 6966 HEMATOLOGICKÁ 1654 IMUNOLOGICKÁ A ALERGOLOGICKÁ 5656 NEUROIMUNOLOGICKÁ 858 Celkem Přehled počtu laboratorních výkonů v roce 2004 Oddělení OKBHI Počet výkonů MOČE POCT LÉKOVÁ LABORATOŘ 4819 LIKVOROLOGIE BIOCHEMIE RUTINNÍ A STATIM BIOCHEMIE CELKEM HEMATOLOGIE IMUNOLOGIE LABORATOŘ DNA DIAGNOSTIKY 7125 KREVNÍ SKLAD Celkem laboratorní výkony Přehled počtu pacientů léčených v ambulancích OKBHI v roce 2004 Při porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu počtu výkonů Laboratoře OKBHI Nárůst počtu výkonů Biochemická laboratoř 4,6% Hematologická laboratoř 5,9% Imunologická laboratoř 5,6% Laboratoř DNA diagnostiky 70,4% Krevní sklad 8,8% Celkem 5,2% Počet pacientů v ambulancích OKBHI se vzhledem k roku 2003 zvýšil o 10,5%. Ambulance OKBHI Nárůst počtu pacientů Metabolické ambulanci 14,4% Hematologické ambulanci 8,3% Imunologické ambulanci 11,3% Neuroimunologická ambulance - 14,4% Celkem 10,5%

12 Náklady a rentabilita OKBHI v roce 2004 OKBHI rok 2004 náklady oddělení provozní režie ek.-správní režie medicínské služby režie celkem celkové náklady oddělení výnosy komerční výnosy od pojišťoven celkové výnosy ZUM body*0, body+zum zisk rentabilita (zisk / náklady) kolik 1Kč nákladů přinese zisku 10% Projekty/granty NA : Korelace genotypu a fenotypu u dětské familiární hypercholesterolemie. Hlavní řešitel Hyánek a spol. NE : Diferenciace mírné hyperhomocysteinemie, její diagnostický význam a možné využití jako selektivního screeningu u dětí s rizikem kardiovask. onemocnění. Hlavní řešitel Hyánek, spoluřešitel Pehal. M-26-3: Mírná hyperhomocysteinemie v české populaci: analýza genetických faktorů u pacientů s atherosclerosou. Spoluřešitel Hyánek et al. NR/8124-3FXTAS (premutace fragilního X chromosomu, tremor/ataxie syndrom) - rozšíření diagnostiky molekulárně geneticky diagnostikovatelnýc hereditárních ataxií s kontinuálním sledováním rodin pacientů v České republice. Spoluřeštel V. Maťoška Odborná a výuková činnost Standardně vysokou účast na odborných aktivitách dokládá seznam abstraktů a přednášek uvedený v přílohách této zprávy

13 Plánovaný rozvoj OKBHI v roku Akreditace/Certifikace Absolvování každoročního auditu certifikace ISO 9001:2000 Cílem tohoto roku je příprava OKBHI na akreditační proces a jeho absolvování. 2. Genetika Přestěhování LDD do nových laboratorních prostor 3. POCT glukometry Proběhne výběrové řízení na dodavatele jednotného systému glukometrů za účelem splnění požadavků ISO a akreditačního řízení. Podle výsledků výběrového řízení proběhne nákup a vybavení klinik přístroji a jejich zapojení do datové sítě. 4. Zavádění nových diagnostik rozšíření spektra vyšetření specifického IgE Zavedení metodiky vyšetřování fagocytozy na průtokovém cytometru rozšíření spektra vyšetřovaných autoprotilátek zavedení diagnostiky mutační analýzy LDLR zavedení diagnostiky mutační analýzy Long QT syndromu. Přílohy Publikace OKBHI 2004 L. Táborský, P. Adam, O. Sobek, M. Dostál, J. Dvořáková, L. Dubská: Levels of Apolipoprotein A-II in Cerebrospinal Fluid in Patients with Neuroborreliosis Are Associated with Lipophagocytosis. Folia Microbiol., 48 (6), 2003, Prucha M, Ruryk A, Hinnnerk B, et al: Expression profiling: toward an application in sepsis diagnostics. Shock 22, 1: 29-33, Bauer P, Kraus J, Matoska V, Brouckova M, Zumrova A, Goetz P.: Large de novo expansion of CAG repeats in patient with sporadic spinocerebellar ataxia type 7. J Neurol Aug;251(8): Bauer PO, Zumrova A, Matoska V, Mitsui K, Goetz P.: Can ataxin-2 be down-regulated by allele-specific de novo DNA methylation in SCA2 patients? Med Hypotheses. 2004;63(6): Říhová E., Šišková A., Jandusová J., Kovařík Z., Šach J., Adam P.:Nitrooční lymfom klinická studie 14 pacientů s NHL. Česká a Slovenská oftalmologie, 60, 2004, P. Adam, E. Říhová, O. Sobek: Primary intraocular lymphomas. Final Program of XV. International Congress of Cytology, Chile, p

14 L. Táborský, P. Adam, O. Sobek: CSF cytological findings in cryptococcus meningitis. Final Program of XV. International Congress of Cytology, Chile, p Šteinbachová M, Průcha M, Herold I, Kavka B: Hodnocení aktivace lymfocytů sledováním exprese časného aktivačního antigenu CD69 průtokovou cytometrií u pacientů na JIP. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie 2004, 53: L. Táborský, P. Adam, O. Sobek, M. Dostál, J. Dvořáková, L. Dubská: New Approaches to Evaluation of a Tissue Destruction in Cerebrospinal Fluid in Patients with Neuroborreliosis. 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Euromedlab 2003 Barcelona, Průcha M, Maťoška V: Genetika a sepse je důvod k optimismu? Přednáška,Kroměříž XI.Dny intenzivní medicíny , plný text uveřejněn: Ročenka intenzivní medicíny 2004, nakladatelství Galén 2004 Abstrakta/postery OKBHI 2004 O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Specific proteins in cerebrospinal fluid and their diagnostic potential. European Journal of Neurology, 11, 2004, Suppl. 2, 317. P. Adam, O. Sobek, L. Táborský: Cryptococcus meningitis. European Journal of Neurology, 11, 2004, Suppl. 2, 323. Taborsky L., Adam P., Rihova E., Sobek O.: Primary intraocular lymphomas. Clin. Chem. Lab. Med., 42, 2004, 9, A 96. P. Adam, O. Sobek, L. Táborský: Izoelektrická fokuzace. Klin. Biochem. Metab., 12 (33), 2004, Táborský L., Adam P., Sobek O.: CSF Cytological findings in Cryptococcus Meningitis. Klin. Biochem. Metab., 12. (33), 204, 262. Průcha M: Genetické predispozice a sepse. VI. Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí. Přednáška, Uveřejněno ve Sborníku abstrakt, Nakladatel ECC servis, dubna 2004 M.Průcha1, S.Russwurm 2, E. Moeller2, V.Matˇoška1, R.Zazula3, I.Herold4, B.Kavka5 Úloha genomu v patogenezi sepse. Mezinárodní kongres CSAKI, SSAKI, CIS a SIS listopad 2004, poster, abstrakt ve Sborníku Průcha M, Maťoška V, Zazula R, Herold I, Kavka B Genová exprese směr k diagnostice a terapii sepseliberec říjen 2004, přednáška kongres CSARIM s mezinárodní účastí, abstrakt ve Sborníku přednášek

15 Přednášky OKBHI Seminář Dade Behring Liberec: 1) Likvorové proteiny. 2) Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu , Praha Kurz ILF akutní chirurgický nemocný klinická biochemie a laboratorní sledování. 1) Průcha M: Imunologická problematika SIRS a sepse. Přednáška : 24.2.Seminář Dade Behring Brno 1) Proteinologie likvoru VFN 1) Neuroinfekce XV. Mezinárodní cytologický kongres Chile: 1) Primary intraocular lymphomas , Dny průtokové cytometrie, Praha 1) Sedláčková L, Průcha M, Dostál M: Quantibrite u pacientů se sepsí. Sborník přednášek, Orolínův memoriál Bratislava: 1) Soudobé trendy při vyšetřování likvoru Jena, Germany; Nd EUNITE Workshop, on intelligent technologies for gene expressed individualized medicine. 1) Ruryk A, Moller E, Prucha M, Hinnerk B, et al: Expression profiling: towards an application in sepsis diagnostics EFNS Symposium Vitebsk, Bělorusko: 1) Prion Diseases 2) CSF and Neuroinfective Diseases VFN 1) P. Adam: Neuroinfekce FTN 1) P. Adam: Cytologie likvoru 2) P. Adam: Likvorové proteiny 3) P. Adam: Diagnostika RS 4) P. Adam: Spektrofotometrie likvoru MZd-IGA 1) P. Adam, O. Sobek: Likvorové proteiny

16 Den pro likvorologii a neuroimunologii, NNH 1) Votruba M., Adam P., Hrbková M.: Antioxidační ochrana likvoru při porušené funkci krevně likvorové bariéry 2) V. Maťoška, O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Molekulárně genetická diagnostika Borrelia burgdorferi v likvoru 3) O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Likvorologický nález u spongiformní encefalopatie Creutzfeldt-Jakob 4) P. Adam. O. Sobek, L. Táborský: Cystatin C v likvoru prosinec 2004, NNH, přednáška, Neuroimunologické dny, 1) Průcha M., Adam P., Sobek O, Skovajsa V: Autoprotilátky u onemocnění nervového systému. prosinec 2004; kongres CSARIM, Liberec 1) Zazula R., Průcha M: Úskalí imunomodulační terapie prosinec 2004; ILF, Praha; Přednáška pro postgraduální kurz intenzivní mediciny 1) Průcha M: Imunologické monitorování kriticky nemocných, jeho význam pro klinickou praxi., Odborné společnosti ČLS JEP Česká společnost klinické biochemie Česká aterosklerotická společnost Česká společnost alergologie a klinické imunologie Česká imunologická společnost Česká neurologická společnost Česká společnost klinické cytologie Česká společnost pro likvorologii a neuroimunologii Česká pediatrická společnost European Atherosclerotic Society Immunocompromised Host Society EFNS Scientific Panel for CSF European CSF Consensus Group Society for Study of Inborn Errors of Metabolism American Association of Clinical Chemistry American Heart Association International Federation of Clinical Chemistry International Society for Newborn Screening European Society for Newborn Screening

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Prosinec 2012 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více