Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004"

Transkript

1

2 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii f. Laboratoř DNA diagnostiky g. Technický úsek Výkony OKBHI za rok 2004 Projekty/granty Odborná a výuková činnost Plánovaný rozvoj OKBHI v roku 2005 Přílohy - 2 -

3 Organizační struktura OKBHI Vedení OKBHI: Primář OKBHI MUDr. Průcha Miroslav, PhD. Zástupci primáře MUDr. Maťoška Václav Ing. Dubská Ladislava Vedoucí laborantka Berecová Alice Úseky OKBHI: Klinická biochemie Příjem a zpracování materiálu POCT (Point-of-care testing) MUDr. Táborský Luděk Hematologie MUDr. Balazs Jozef Transfusní oddělení a krevní sklad MUDr. Balazs Jozef Imunologie MUDr. Průcha Miroslav Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Doc.MUDr. Adam Pavel Laboratoř DNA diagnostiky MUDr. Maťoška Václav Technický úsek Ing. Preininger Miloš - 3 -

4 Personální stav OKBHI Klinická biochemie (4171) Příjem a zpracování materiálu POCT (Point-of-care testing) Hematologie (4173) Transfusní oddělení a krevní sklad (4172) Imunologie (4174) Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii (4175) Laboratoř DNA diagnostiky (4176) Lékařů: Počet ostatních vysokoškoláků: Počet SZP: Počet NZP: Ostatní: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: (1) Technický úsek Počet ostatních vysokoškoláků: 1 Ambulance (4140) (Specializačně podléhají jednotlivým úsekům) Lékařů: Počet SZP: 4 6 Celkem OKBHI Lékařů: Počet ostatních vysokoškoláků: Počet SZP: Počet NZP: Ostatní: Počet celkem:

5 Náplň činnosti OKBHI Provádí rutinní měření a konsultační činnost v rámci NNH a spádové oblasti Praha 5, 6 a 7 v těchto oborech: Klinická biochemie Klinická hematologie Klinická imunologie Krevní transfuse Analýza lékových hladin Likvorologie Point of care testing (POCT) 10 stanic v rámci NNH Molekulární genetika pro rutinní a výzkumné využití Zabezpečuje ambulantní činnost: Poradna pro poruchy lipidového metabolismu 3 pracoviště + Klub rodičů a dětí s hypercholesterolemií Centrum bariatrické chirurgie ve spolupráci s. Poradna pro poruchy metabolismu homocysteinu Hematologická poradna Poradna imunologická a alergologická 2 pracoviště Poradna neurologická Školící a referenční činnost s celostátní působností: Referenční laboratoř pro likvorologii SEKK (Systém externí kontroly kvality) ČR Školící pracoviště Subkatedry ILFu pro klinickou imunologii a alergologii Školící pracoviště Katedry klinické biochemie ILFu pro vyšetřování moči pomocí automatických analyzátorů Doškolovací pracoviště pro dědičné metabolické poruchy a poruchy metabolismu lipidů Školící pracoviště pro PhD

6 Zpráva činností za rok 2004 V roku 2004 OKBHI zavedla systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V červnu proběhl úspěšně závěrečný audit, prováděný firmou Det Norske Veritas. Tento systém řízení je rovněž stěžejní pro nastávající akreditaci NNH. V rámci vývoje OKBHI se do popředí dostaly projekty, které zvyšují diagnostickou úroveň OKBHI a zefektivňují její dostupnost (POCT) a rozšiřují diagnostiku v moderních kvalitách (genetika). V tomto roce v rámci systému POCT, OKBHI převzala supervizi a garanci nad ručními glukometry používanými na odděleních NNH a zahájila projektování dostupnosti dat v počítačové síti z POCT analyzátorů. Pro zajištění rozvoje molekulární genetiky byl vypracován projekt přestavby prostor budovy KPU. Tento projekt umožní rozšíření spektra molekulárně genetické diagnostiky a splnění standardních nároků na genetické pracoviště. Přestavba a zahájení provozu by se mělo uskutečnit v roce Bylo rozšířené spektrum vyšetření u většiny úseků OKBHI. OKBHI v roce 2004 zahájilo spolupráci na klinických výzkumných projektech s řadou renomovaných pracovišť. Byly rozpracovány projekty s klinickými pracovišti NNH, které umožní zavedení nových diagnostik a terapeutických přístupů. Činnosti jednotlivých úseků jsou detailně uvedeny v příslušných kapitolách (viz obsah). Klinická biochemie Vedoucí lékař: Vedoucí biochemické laboratoře: MUDr. Táborský Luděk Ing. Dubská Ludmila VŠ pracovníci: MUDr. Dvořáková J. MUDr. Tichá J. Mgr. Pejznochová H. Mgr. Vodičková M. Obecná charakteristika činnosti: Zajišťuje rutinní biochemický servis pro klinická pracoviště NNH se zaměřením na diagnostiku a léčbu kriticky nemocných všech oddělení. Pro nosná oddělení s pacienty v kritickém stavu jsou prováděna vyšetření přímo u lůžka ( POCT - point of care testing), vyšetření kardiomarkerů, hladin aminokyselin a hladin léků. KB pracuje také jako servis pro lékaře spádu P 5 a 6 v rámci svozů materiálu. Významnou částí v činnosti biochemického oddělení tvoří analýzy poruch metabolismu lipidů (vyšetření hladin homocysteinu, vitamíny B6, B12 a kyselina listová) Bezesporu nejvýznamnější akcí roku 2004, a to nejen pro úsek biochemie, ale pro celé OKBHI bylo zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V červnu proběhl úspěšně závěrečný audit, prováděný firmou Det Norske Veritas. Snaha o neustálé rozšiřování a zlepšování služeb klinickým pracovníků se projevuje v rozšiřování spektra vyšetření a zrychlení času odezvy (TAT). K tomu přispívají variabilní elektronické žádanky, kterých je v současnosti používáno 9 druhů a které jsou dostupné prakticky na všech lůžkových i ambulantních pracovištích NNH

7 Nabídka biochemických testů byla rozšířena o některé nové markery, zejména je vhodné jmenovat NTproBNP, využívaný k diferenciální diagnostice v kardiologii. Využívaným vyšetřením je také semikvantitativní stanovení 9 druhů drog a jejich metabolitů v moči. V oblasti vyšetřování lékových hladin byla nabídka rozšířena o vyšetřování amiodaronu a nového typu antiepileptika- lamotriginu, samozřejmou součástí je farmakokinetické vyhodnocení a případně návrh na úpravu dávkování léků. Do povědomí lékařů se také dostává v nedávné době zavedený parametr karbohydrátdeficitní transferin (CDT) pro diagnostiku chronického abúzu alkoholu. Ve fázi testování je v současné době nový parametr protein S100- a vhodnost jeho použití pro diagnostiku poškození mozkové tkáně. V této studii spolupracuje úsek biochemie, kde se parametr měří, s likvorologickou laboratoří. V roce 2004 převzala laboratoř supervizi a garanci nad ručními glukometry, užívanými dosud nekoordinovaně na různých odděleních NNH. Byla provedena kontrola jejich technického stavu, kalibrace a ověření správnosti funkce. Během roku 2005 Proběhne výběrové řízení na dodavatele jednotného systému glukometrů za účelem splnění požadavků ISO a akreditačního řízení. Všechny parametry měřené v OKBHI podléhají nejen interním kontrolám, ale mají osvědčení, příp. certifikát externího hodnocení kvality. OKBHI je zařazena v systému externí kontroly kvality v ČR (SEKK), v Německu (INSTAND) a v Nizozemí (SKZL). OKBHI NNH bylo i v roce 2004 zařazeno do úzkého okruhu expertních laboratoří, provádějící expertní analýzy pro potřeby organizátorů EKK. Hematologie Vedoucí lékař: MUDr. J. Balázs VŠ pracovníci: MUDr. R. Hoffmann 0.2 úvazku Obecná charakteristika činnosti: Podobně jako klinická biochemie zajišťuje rutinní servis pro klinická pracoviště, provádí specialisovaná vyšetření koagulačních parametrů pro pracoviště cévní chirurgie NNH Tak jak v ostatních laboratořích a úsecích OKBHI byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas).V tomto roce proběhla instalace nového analyzátoru (Advia 2120) s vysokou kapacitou zpracování vzorků (cca 120vz./hod) pro stanovování krevního obrazu. Byla zavedena citlivější metoda stanovení APCR. Transfuzní oddělení a krevní sklad Vedoucí lékař: MUDr. J. Balázs Obecná charakteristika činnosti: - 7 -

8 Zabezpečuje bezproblémový chod zásobování klinických oddělení krví a krevními deriváty Tak jak v ostatních laboratořích a úsecích OKBHI byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) V tomot roce Transfuzní oddělení rozšířilo kapacitu chladících zařízení pro skladování krevních derivátů a krve. V součinnosti s dalšími klinikami jsme nainstalovali na jednotlivé pracoviště NNH počítačový software pro online nahlížení do databáze krevního skladu, který zároveň umožňuje náhled na výsledky imunohematologických vyšetření, vyšetření krevních skupin a informace o nakřížených EM. Pro zvýšení kvality skladování materiálu jsem instalovali centrální monitorovací systém pro všechny chladící i mrazící zařízení s možností automatického 24 hodinového záznamu teplotní křivky. Imunologie Vedoucí lékař: MUDr. Průcha Miroslav, PhD. VŠ Pracovníci: MUDr. P. Čáp MUDr. Sedláčková Obecná charakteristika činnosti: Imunologické oddělení provádí rozsáhlé spektrum serologických a cytologických vyšetřovacích metodik v imunologii a alergologii. Specialisovaná činnost je zaměřena na diagnostiku septických stavů u kritických nemocných a na diagnostiku respiračních dysfunkcí Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) Imunologická laboratoř zavedla novou metodiku diagnostiky antigangliosidových protilátek. Významnou skutečností byl vznik centra Centrum alergologie a klinické imunologie NNH (vedoucí Doc.MUDr.V.Petrů CSc.), pracoviště zabezpečující školení pro atestaci z oboru. V tomto roce došlo k realizaci a pokračování projektů s externími pracovišti: genová exprese pacientů na jednotkách intenzivní péče, ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace Thomayerovy nemocnice, Klaudiánovou nemocnicí a SIRS Lab GmbH genetický polymorfismus u pacientů podstupující kardiochirurgickou operaci v mimotělním oběhu, spolupráce s Klinika anesteziologie a resuscitace VFN aplikace kmenových buněk ve spolupráce s kardiologickým oddělením NNH stanovení HSP 60 a 70 u pacientů na JIP - spoluúčast na projektu imunologické laboratoře I.dětské kliniky. Dr.Sedláčková složila nástavbovou atestaci z alergologie a klinické imunologie

9 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Vedoucí lékař: Doc.MUDr. Adam Pavel, CSc. VŠ pracovníci: MUDr. Sobek Ondřej, PhD. Obecná charakteristika činnosti: Provádí analýzy serologické, likvorologické a cytologické u pacientů s neurologickými a neurochirurgickými chorobami. Slouží jako konsultační pracoviště pro likvorologické laboratoře v ČR zejména v oblasti cytologických vyšetření Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) Likvorologická laboratoř Nemocnice Na Homolce, která má zároveň statut referenční laboratoře SEKK, si v roce 2004 opět upevnila svou pozici vedoucího pracoviště v ČR Počet vyšetření mozkomíšního moku stoupl meziročně o 15 %. V loňském roce jsme začali zavádět další vyšetření ze skupiny strukturálních proteinů CNS S100, jeho zavedení do rutinní praxe plánujeme v tomto roce. V rámci vědecko-výzkumné činnosti laboratoř publikovala i roce 2004 několik dalších prací týkajících se jak proteinů CSF tak cytologie. Vedoucí lékař: MUDr. Maťoška Václav Laboratoř DNA diagnostiky (LDD) Obecná charakteristika činnosti LDD provádí molekulárně genetickou diagnostiku hereditárních onemocnění a genetických predispozic pro populačně frekventované a závažné choroby. V rámci NNH se LDD zaměřuje na okruhy podle zájmu jednotlivých pracovišť nemocnice a podle plánu rozvoje NNH. Činnost LDD zahrnuje kromě rutinní diagnostiky rovněž participaci v projektech klinického výzkumu. Pracoviště je členem Neurogenetického Centra 2LF UK Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas). V rámci tohoto roku byly rutinně dostupné molekulárně genetická vyšetření mutací u trombofilních stavů (Leidenská mutace, Prothrombinové mutace, mutace v MTHFR genu), hemachromatosy, a detekce patogenu Borrelia Burgdorferii. Nově byla zavedeny diagnostiky kauzálních mutací v, ApoB100 a UGT1A1 (Gilbertův syndrom). U rutinně prováděných diagnostik LDD přistoupila k unifikaci metod detekce jednotlivých mutací (zavedení Real-Time PCR analýz FRET a Allelic discrimination pro všechny vyšetření), čímž LDD zkvalitnila a zrychlila provádění vyšetření

10 Pro perspektivu pracoviště bylo důležité rozpracování projektu přestěhování a zařízení nových laboratorních prostor pro LDD v budově KPU. Projektové zpracování bylo ukončené v prosinci Rozšíření prostor umožní LDD zavádění dalších diagnostických metodik a projektů s ekonomickým profitem. LDD zavedla diagnostiku chronické lymfatické leukemie (CLL), ve spolupráci s Genetica s.r.o.. LDD rozpracovala projekt vyšetřování LOH u oligodendrogliomu ve spolupráci s oddělením patologie NNH. Technický úsek Vedoucí pracovník: Ing. Preininger Miloš Obecná charakteristika činnosti Technický úsek OKBHI se stará o počítačovou podporu a vybavení OKBHI. Rovněž provozuje servisní činnost a modernizuje datové a informační systémy V tomto roce proběhla modernizace datového rozvodu s výměnou aktivních prvků. Průběžně probíhá modernizace počítačového vybavení se zřetelem na vývoj přístrojového vybavení OKBHI, který má zvýšené nároky na výpočetní techniku. Cílem této modernizaceje unifikace výpočetní platformy pro stabilizaci datové sítě. Výkony OKBHI za rok 2004 V rámci roku 2004 došlo k nárůstu počtu výkonů jak v laboratořích tak i v ambulancích jednotlivých úseků. OKBHI splnilo plánované výnosy a udrželo si efektivitu, která je v průběhu let již stabilním ukazatelem kvality práce. Základní statistické informace uvádíme v tabulkových přehledech:

11 Druh ambulance Počet pacientů METABOLICKÁ 6966 HEMATOLOGICKÁ 1654 IMUNOLOGICKÁ A ALERGOLOGICKÁ 5656 NEUROIMUNOLOGICKÁ 858 Celkem Přehled počtu laboratorních výkonů v roce 2004 Oddělení OKBHI Počet výkonů MOČE POCT LÉKOVÁ LABORATOŘ 4819 LIKVOROLOGIE BIOCHEMIE RUTINNÍ A STATIM BIOCHEMIE CELKEM HEMATOLOGIE IMUNOLOGIE LABORATOŘ DNA DIAGNOSTIKY 7125 KREVNÍ SKLAD Celkem laboratorní výkony Přehled počtu pacientů léčených v ambulancích OKBHI v roce 2004 Při porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu počtu výkonů Laboratoře OKBHI Nárůst počtu výkonů Biochemická laboratoř 4,6% Hematologická laboratoř 5,9% Imunologická laboratoř 5,6% Laboratoř DNA diagnostiky 70,4% Krevní sklad 8,8% Celkem 5,2% Počet pacientů v ambulancích OKBHI se vzhledem k roku 2003 zvýšil o 10,5%. Ambulance OKBHI Nárůst počtu pacientů Metabolické ambulanci 14,4% Hematologické ambulanci 8,3% Imunologické ambulanci 11,3% Neuroimunologická ambulance - 14,4% Celkem 10,5%

12 Náklady a rentabilita OKBHI v roce 2004 OKBHI rok 2004 náklady oddělení provozní režie ek.-správní režie medicínské služby režie celkem celkové náklady oddělení výnosy komerční výnosy od pojišťoven celkové výnosy ZUM body*0, body+zum zisk rentabilita (zisk / náklady) kolik 1Kč nákladů přinese zisku 10% Projekty/granty NA : Korelace genotypu a fenotypu u dětské familiární hypercholesterolemie. Hlavní řešitel Hyánek a spol. NE : Diferenciace mírné hyperhomocysteinemie, její diagnostický význam a možné využití jako selektivního screeningu u dětí s rizikem kardiovask. onemocnění. Hlavní řešitel Hyánek, spoluřešitel Pehal. M-26-3: Mírná hyperhomocysteinemie v české populaci: analýza genetických faktorů u pacientů s atherosclerosou. Spoluřešitel Hyánek et al. NR/8124-3FXTAS (premutace fragilního X chromosomu, tremor/ataxie syndrom) - rozšíření diagnostiky molekulárně geneticky diagnostikovatelnýc hereditárních ataxií s kontinuálním sledováním rodin pacientů v České republice. Spoluřeštel V. Maťoška Odborná a výuková činnost Standardně vysokou účast na odborných aktivitách dokládá seznam abstraktů a přednášek uvedený v přílohách této zprávy

13 Plánovaný rozvoj OKBHI v roku Akreditace/Certifikace Absolvování každoročního auditu certifikace ISO 9001:2000 Cílem tohoto roku je příprava OKBHI na akreditační proces a jeho absolvování. 2. Genetika Přestěhování LDD do nových laboratorních prostor 3. POCT glukometry Proběhne výběrové řízení na dodavatele jednotného systému glukometrů za účelem splnění požadavků ISO a akreditačního řízení. Podle výsledků výběrového řízení proběhne nákup a vybavení klinik přístroji a jejich zapojení do datové sítě. 4. Zavádění nových diagnostik rozšíření spektra vyšetření specifického IgE Zavedení metodiky vyšetřování fagocytozy na průtokovém cytometru rozšíření spektra vyšetřovaných autoprotilátek zavedení diagnostiky mutační analýzy LDLR zavedení diagnostiky mutační analýzy Long QT syndromu. Přílohy Publikace OKBHI 2004 L. Táborský, P. Adam, O. Sobek, M. Dostál, J. Dvořáková, L. Dubská: Levels of Apolipoprotein A-II in Cerebrospinal Fluid in Patients with Neuroborreliosis Are Associated with Lipophagocytosis. Folia Microbiol., 48 (6), 2003, Prucha M, Ruryk A, Hinnnerk B, et al: Expression profiling: toward an application in sepsis diagnostics. Shock 22, 1: 29-33, Bauer P, Kraus J, Matoska V, Brouckova M, Zumrova A, Goetz P.: Large de novo expansion of CAG repeats in patient with sporadic spinocerebellar ataxia type 7. J Neurol Aug;251(8): Bauer PO, Zumrova A, Matoska V, Mitsui K, Goetz P.: Can ataxin-2 be down-regulated by allele-specific de novo DNA methylation in SCA2 patients? Med Hypotheses. 2004;63(6): Říhová E., Šišková A., Jandusová J., Kovařík Z., Šach J., Adam P.:Nitrooční lymfom klinická studie 14 pacientů s NHL. Česká a Slovenská oftalmologie, 60, 2004, P. Adam, E. Říhová, O. Sobek: Primary intraocular lymphomas. Final Program of XV. International Congress of Cytology, Chile, p

14 L. Táborský, P. Adam, O. Sobek: CSF cytological findings in cryptococcus meningitis. Final Program of XV. International Congress of Cytology, Chile, p Šteinbachová M, Průcha M, Herold I, Kavka B: Hodnocení aktivace lymfocytů sledováním exprese časného aktivačního antigenu CD69 průtokovou cytometrií u pacientů na JIP. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie 2004, 53: L. Táborský, P. Adam, O. Sobek, M. Dostál, J. Dvořáková, L. Dubská: New Approaches to Evaluation of a Tissue Destruction in Cerebrospinal Fluid in Patients with Neuroborreliosis. 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Euromedlab 2003 Barcelona, Průcha M, Maťoška V: Genetika a sepse je důvod k optimismu? Přednáška,Kroměříž XI.Dny intenzivní medicíny , plný text uveřejněn: Ročenka intenzivní medicíny 2004, nakladatelství Galén 2004 Abstrakta/postery OKBHI 2004 O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Specific proteins in cerebrospinal fluid and their diagnostic potential. European Journal of Neurology, 11, 2004, Suppl. 2, 317. P. Adam, O. Sobek, L. Táborský: Cryptococcus meningitis. European Journal of Neurology, 11, 2004, Suppl. 2, 323. Taborsky L., Adam P., Rihova E., Sobek O.: Primary intraocular lymphomas. Clin. Chem. Lab. Med., 42, 2004, 9, A 96. P. Adam, O. Sobek, L. Táborský: Izoelektrická fokuzace. Klin. Biochem. Metab., 12 (33), 2004, Táborský L., Adam P., Sobek O.: CSF Cytological findings in Cryptococcus Meningitis. Klin. Biochem. Metab., 12. (33), 204, 262. Průcha M: Genetické predispozice a sepse. VI. Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí. Přednáška, Uveřejněno ve Sborníku abstrakt, Nakladatel ECC servis, dubna 2004 M.Průcha1, S.Russwurm 2, E. Moeller2, V.Matˇoška1, R.Zazula3, I.Herold4, B.Kavka5 Úloha genomu v patogenezi sepse. Mezinárodní kongres CSAKI, SSAKI, CIS a SIS listopad 2004, poster, abstrakt ve Sborníku Průcha M, Maťoška V, Zazula R, Herold I, Kavka B Genová exprese směr k diagnostice a terapii sepseliberec říjen 2004, přednáška kongres CSARIM s mezinárodní účastí, abstrakt ve Sborníku přednášek

15 Přednášky OKBHI Seminář Dade Behring Liberec: 1) Likvorové proteiny. 2) Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu , Praha Kurz ILF akutní chirurgický nemocný klinická biochemie a laboratorní sledování. 1) Průcha M: Imunologická problematika SIRS a sepse. Přednáška : 24.2.Seminář Dade Behring Brno 1) Proteinologie likvoru VFN 1) Neuroinfekce XV. Mezinárodní cytologický kongres Chile: 1) Primary intraocular lymphomas , Dny průtokové cytometrie, Praha 1) Sedláčková L, Průcha M, Dostál M: Quantibrite u pacientů se sepsí. Sborník přednášek, Orolínův memoriál Bratislava: 1) Soudobé trendy při vyšetřování likvoru Jena, Germany; Nd EUNITE Workshop, on intelligent technologies for gene expressed individualized medicine. 1) Ruryk A, Moller E, Prucha M, Hinnerk B, et al: Expression profiling: towards an application in sepsis diagnostics EFNS Symposium Vitebsk, Bělorusko: 1) Prion Diseases 2) CSF and Neuroinfective Diseases VFN 1) P. Adam: Neuroinfekce FTN 1) P. Adam: Cytologie likvoru 2) P. Adam: Likvorové proteiny 3) P. Adam: Diagnostika RS 4) P. Adam: Spektrofotometrie likvoru MZd-IGA 1) P. Adam, O. Sobek: Likvorové proteiny

16 Den pro likvorologii a neuroimunologii, NNH 1) Votruba M., Adam P., Hrbková M.: Antioxidační ochrana likvoru při porušené funkci krevně likvorové bariéry 2) V. Maťoška, O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Molekulárně genetická diagnostika Borrelia burgdorferi v likvoru 3) O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Likvorologický nález u spongiformní encefalopatie Creutzfeldt-Jakob 4) P. Adam. O. Sobek, L. Táborský: Cystatin C v likvoru prosinec 2004, NNH, přednáška, Neuroimunologické dny, 1) Průcha M., Adam P., Sobek O, Skovajsa V: Autoprotilátky u onemocnění nervového systému. prosinec 2004; kongres CSARIM, Liberec 1) Zazula R., Průcha M: Úskalí imunomodulační terapie prosinec 2004; ILF, Praha; Přednáška pro postgraduální kurz intenzivní mediciny 1) Průcha M: Imunologické monitorování kriticky nemocných, jeho význam pro klinickou praxi., Odborné společnosti ČLS JEP Česká společnost klinické biochemie Česká aterosklerotická společnost Česká společnost alergologie a klinické imunologie Česká imunologická společnost Česká neurologická společnost Česká společnost klinické cytologie Česká společnost pro likvorologii a neuroimunologii Česká pediatrická společnost European Atherosclerotic Society Immunocompromised Host Society EFNS Scientific Panel for CSF European CSF Consensus Group Society for Study of Inborn Errors of Metabolism American Association of Clinical Chemistry American Heart Association International Federation of Clinical Chemistry International Society for Newborn Screening European Society for Newborn Screening

Výroční zpráva o činnosti za rok 2001

Výroční zpráva o činnosti za rok 2001 Oddělení klinické biochemie,hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 telefon: 2 5727 2420 Email: biochemie@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 2001 Oddělení klinické

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Předmět a organizace oboru klinická biochemie

Předmět a organizace oboru klinická biochemie Předmět a organizace oboru klinická biochemie Petr Breinek PF_uvod KB_2006 1 2 Klinická chemie je aplikací chemických, molekulárních a buněčných principů a technologií s účelem porozumět lidskému zdraví

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817)

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817) 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř (817) Odbornost Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém Miroslav Průcha Centralizace a konsolidace Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB,

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie

Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie Léčebně preventivní činnost Ambulance Lékaři Ústavu imunologie poskytují

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Screening VVV v ČR v roce 2011

Screening VVV v ČR v roce 2011 Screening VVV v ČR v roce 2011 D. Springer, T. Zima ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha XXXIII.IAD Ústí nad Labem 1.- 3.4.2012 Cíl péče o těhotnou Nekomplikovaný porod zdravého dítěte zdravé matce ve správný čas

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 16. JEDLIČKOVY DNY

Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 16. JEDLIČKOVY DNY PROGRAM Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP připravují 16. JEDLIČKOVY DNY které se budou konat ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze, Kateřinská

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE BiochemNet vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Epileptologická péče v ČR,

Epileptologická péče v ČR, Epileptologická péče v ČR ČÁST I. Epileptologická péče v ČR, Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie Čl. 1 Kontext Epilepsie a epileptické syndromy různého typu se vyskytují

Více

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno Aktuální klinická a laboratorní kritéria pro diagnostiku neuroborreliózy Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno European Journal of Neurology 2010, 17: : 8 16 EFNS guidelines on the diagnosis

Více

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty P. Schneiderka OKB FN Olomouc Symposium FONS, Pardubice 2010 Vzdělávání Kontinuální celoživotní aktualizace, rozšiřování a zvyšování (znalostní části) profesní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

Systémy řízení kvality v laboratorním komplementu

Systémy řízení kvality v laboratorním komplementu Systémy řízení kvality v laboratorním komplementu - Tomáš Zima Praha 16. března b ezna 2010 1 Nové trendy v 21. století Laboratorní automatizace, robotika a informatika konsolidace laboratoří akreditace

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

Deklarace. český národní hemofilický program. Český národní hemofilický program (ČNHP)

Deklarace. český národní hemofilický program. Český národní hemofilický program (ČNHP) český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program (ČNHP) Přílohy: 1. Přihláška k zařazení do sítě 2. Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o zařazení do sítě center ČR

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Stanovení asialotransferinu

Stanovení asialotransferinu Stanovení asialotransferinu v mozkomíšním moku metodou HPLC Pracovní den ČSKB Brno 10.11.2010 J. Gottwaldová, M. Dastych OKBH FN Brno Transferin transportní glykoprotein pro železo, váže 2 atomy Fe 3+

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Aktualizace: L. Šprongl, P. Štern, T. Zima

Aktualizace: L. Šprongl, P. Štern, T. Zima POINT-OF-CARE TESTING (POCT) Doporučení ČSKB o správném zavádění a používání POCT Spolupracovali: M. Beránek, B. Friedecký, A. Jabor, A. Kazda, L. Nováková, V. Palička, J. Racek, K. Šafarčík, I. Šebesta,

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

Možnosti a úskalí časné detekce sepse a septického šoku na urgentním příjmu

Možnosti a úskalí časné detekce sepse a septického šoku na urgentním příjmu Možnosti a úskalí časné detekce sepse a septického šoku na urgentním příjmu Michal Pisár Oddělení urgentního příjmu Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Kongres SSUMaMK, Vyhne 2017 Cíle léčby sepse na urgentním

Více

CYTOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN V KOMPLEXNÍM POJETÍ

CYTOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN V KOMPLEXNÍM POJETÍ CYTOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN V KOMPLEXNÍM POJETÍ Ondřej Sobek Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o. Praha LIKVOR jako prototyp extravaskulární tělní

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více