Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014"

Transkript

1 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód k.ú , LV 968 Ostatní stavby: přístřešek Pozemky: 222/1, 222/4 Vlastník stavby: Kateřina Klanicová, Luční 1484, Valašské Meziříčí, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Kateřina Klanicová, Luční 1484, Valašské Meziříčí, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; datum obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, Praha 8 telefon: IČ: DIČ: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. Martina Bakovská Šromotovo náměstí 778, Hranice telefon: IČ: DIČ: ÚČEL OCENĚNÍ: Jiné (ocenění stávajícího stavu) Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Budoucí stav Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 24 stran Počet příloh: 14 Zpracováno programem NEMExpress verze: V Hranicích, dne Otisk razítka Ing. Martina Bakovská

2 Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí a vhodnosti zástavy Dle zákona č. 151/1997 Sb. se obvyklou cenou rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Lešná je menší obec se obyvateli ležící 7 km od města Valašské Meziříčí. Katastrem obce prochází hlavní silniční tah Olomouc - Valašské Meziříčí, jenž pokračuje směrem na Slovensko. Oceňované nemovitosti jsou situovány na okraji souvisle zastavěného území obce Lešná přímo u sjezdu ze silnice I/35 do obce Lešná. V těsné blízkosti oceňovaných nemovitostí se bude na stávající cestu I/35 směr Slovensko napojovat tzn. Palačovská spojka, která bude spojovat tento hlavní silniční tah směr Slovenská republika s dálnicí D1. Sjezd ze silnice I/35 kolem oceňovaných nemovitostí do obce Lešná je určen jen pro menší auta do hmotnosti 12 tun a ani v budoucnu nebude povolen vjezd velkých nákladních aut. Konzultací se starostou obce Ing. Jiřím Šnajdarem zjištěno, že v obci se momentálně nacházejí dvě restaurace a jeden noční klub, což dostatečně pokrývá potřebu místních obyvatel. Nevýhodou je, že žádný z těchto podniků nenabízí přípravu poledních menu. Podniky jsou využívány spíše v odpoledních a večerních hodinách. Lze se tedy domnívat, že poptávka po čerstvé kuchyni v místě není uspokojena. Oceňovaná restaurace byla kompletně zrekonstruována v roce Její provoz byl přerušovaný a vystřídalo se zde od roku 2001 cca 5 nájemců. Poslední 2 roky je restaurace nevyužívaná a neudržovaná. Z hlediska budoucího plánovaného vývoje v regionu lze konstatovat, že restaurace není moc výhodně položena, protože leží na okraji obce, u rušné komunikace a silnice, která vede kolem ní je jen pro menší auta a snižuje tak možnost využití např. pro motorest. Případné využití objektu k jinému účelu než k jakému byl kolaudován (např. objekt bydlení) není vhodné, protože v místě je výrazně zvýšená hlučnost a prašnost od provozu na blízké komunikaci. Při stanovení obvyklé ceny byly použity metody věcné hodnoty ( ,- Kč), porovnávací ( ,- Kč a výnosová ( ,-Kč). Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Poloha: Oceňované nemovitosti se nacházejí na jižním okraji obce Lešná, 7 km severozápadně od centra města Valašské Meziříčí, při sjezdu z rychlostní komunikace R 35 směr obec Lešná. Vzdálenost od centra obce Lešná činí 800 m. Obec Lešná se nachází u severozápadní hranice Zlínského kraje na rozhraní s krajem Olomouckým a Moravskoslezským. Obec má přibližně obyvatel. Nemovitosti jsou situovány v místě, kde je plánována novostavba silnice, která bude napojovat stávající silnici I/35 na silnici I/48 a dále na rychlostní komunikaci R48 a na páteřní dálniční tah D1. Toto napojení bude představovat hlavní silniční tah ze směru od Olomouce na hraniční přechod se Slovenskem ve Velkých Karlovicích/Makově. Nově otevřený sjezd z kruhového objezdu do obce Lešná, který vede kolem oceňovaných nemovitostí, je určen jen pro vozidla do 12 tun (tedy ne pro velká nákladní auta). Obec Lešná Občanská vybavenost a služby: obecní úřad, pošta, restaurace, penzion, obchod se smíšeným zbožím, mateřská škola, základní škola ročník, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště, všeobecný lékař, dětský lékař, zubař, průmyslová zóna, knihovna, výletiště, zámek. Inženýrské sítě: v obci je veřejný vodovod, plynovod a elektro, kanalizace pouze dešťová a to v části. Doprava: autobusové spojení v místě (zastávka je 500 m), vlakové nádraží ve 2 km vzdálené Lhotce nad Bečvou, nájezd na dálnici D1 ve vzdálenosti 18 km. Pracovní příležitosti: mezi Lešnou a Valašským Meziříčím je průmyslová zóna s podnikem na výrobu automobilových dílů, ve Valašském Meziříčí je větší množství průmyslových podniků. Přírodní okolí: v místě zámek, rybníky, 10 km CHKO Beskydy. Přístup: z východní strany ze zpevněné asfaltové komunikace na pozemku parc. č. 605/2 (ostatní plocha silnice ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic) přes parc. č. 222/3 (ostatní plocha jiná plocha ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic). Parkování:omezené (na veřejné komunikaci nebo na vlastním pozemku parc. č. 222/4)

3 Poloha, okolí a dopravní dostupnost Poloha v obci: Okrajová část - ostatní Okolí: bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Předmětem ocenění je objekt občanské vybavenosti (restaurace s hernou) č. p. 49, který je součástí pozemku parc. č. 222/1 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 222/1 a 222/4. Příslušenství tvoří přístřešek s krbem a venkovní úpravy. Objekt restaurace je částečně podsklepený, jednopodlažní s podkrovím, se sedlovou a pultovou střechou. Pozemky jsou rovinaté a mají výměru 712 m 2 včetně plochy zastavěné stavbami. Nemovitosti se nacházejí mimo záplavové území. Technický popis oceňované nemovitosti Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo 222/3, 605/2, 666 Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd k pozemku z veřejné komunikace přes vlastní pozemky zajištěn věcným břemenem jiné zajištění přístupu k pozemkům právně nezajištěn Přístup a příjezd přes pozemky Parcelní číslo Vlastník pozemku/komunikace - komentář 222/3 Česká republika, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 605/2 Česká republika, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 666 Česká republika, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro pronajímatele Vyhodnocení rizik nemovitosti Rating rizika: A - dopad na snížení OC do 15 % Rizika spojená s právním stavem nemovitosti Zákres objektu č.p. 49 v katastrální mapě nesouhlasí se skutečností. Objekt má ve skutečnosti obdélníkový půdorys o rozměrech 16,83 m * 15,66 m. V katastrální mapě je zakreslen půdorys o rozměrech 16,83 m * 9,20 m s nepravidelnou přístavbou cca 42 m 2. Rizika spojená s umístěním nemovitosti V místě je výrazně zvýšená hlučnost a prašnost od blízké komunikace. RIZIKO Popis rizika NE Nemovitost není situována v záplavovém území ANO Nemovitost v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) - 3 -

4 Nemovitost: byla v minulosti zaplavena nebyla v minulosti zaplavena Věcná břemena a obdobná zatížení 1. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr. J. Homolu 2. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr. P. Fučíkovou 3. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr. M. Jenerála 4. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora JUDr. V. Plášila 5. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr.D. Koncze 6. Na výpisu z katastru nemovitostí je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo smluvní pro DABACO International s. r. o. 6. Na výpisu z katastru nemovitostí je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo smluvní pro Českou spořitelnu a. s. RIZIKO Popis rizika NE Bez reálných břemen a služebností ANO Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího) Rizika ostatní Rizika nebyla zjištěna. Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 968 Kraj: CZ072 Zlínský Okres: CZ0723 Vsetín Obec: Lešná Katastrální území: Lešná Ulice: č.o.: Vlastníci Podíl FO RČ: Kateřina Klanicová Luční 1484, Valašské Meziříčí 1 / 1 Stavby je součástí část obce Lešná Stavba občanského vybavení č.p. 49 na pozemku p.č. 222/1 Pozemky 222/1 Pozemková parcela Parcela KN 276 m 2 zastavěná plocha a nádvoří 222/4 Pozemková parcela Parcela KN 436 m 2 ostatní plochy Výpočet věcné hodnoty staveb Oceňovaný objekt je částečně podsklepený jednopodlažní s podkrovím se sedlovou a pultovou. Půdorys je obdélníkový. V objektu se nachází restaurace se zázemím. Stavební vývoj domu: Objekt byl postaven dle informací z archivu obecního úřadu v Lešné v roce 1931 (telefonicky sdělila pracovnice obecního úřadu v Lešné paní Dorazilová). Do roku 2001 sloužil jako rodinný dům. V roce 2001 proběhla jeho kompletní rekonstrukce a změna užívání na restauraci s autodílnou a prodejnou autodílů. V roce 2010 byl změněn účel užívání části objektu z autodílny a prodejny autodílů na hernu. Dispoziční řešení domu: V suterénu přístupném z exteriéru z východní strany se nachází tři malé sklepní místnosti o světlé výšce 1,25 m. V suterénu přístupném z interiéru přes kuchyň, chodbu a sklad se nachází kotelna, na niž navazuje sklípek o světlé výšce 1,3 m. V 1. nadzemním podlaží je restaurace, schodiště, výčep, salonek, kuchyň, WC muži, WC ženy, chodby a skladovací prostory. V podkroví je sál s výčepem, kancelář, chodba, koupelna a WC. Přístup do podkroví je z restaurace v 1. NP a po venkovním schodišti z exteriéru. Technické řešení domu: Základy jsou betonové s izolacemi proti zemní vlhkosti (přístavby), obvodové konstrukce zděné v tl. 45 cm v 1. NP a 30 cm v podkroví. Stropy s rovnými podhledy, střecha sedlová s krytinou z lakovaného plechu a pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klemp. konstrukce z pozinkovaného plechu. Schodiště vnitřní je ocelové s dřevěnými stupnicemi, venkovní schodiště je ocelové. Fasáda silikátová, na východní straně a na části severní strany chybí. Vnitřní povrchy jsou opatřeny vápennými omítkami. V interiéru restaurace jsou dřevěné a keramické obklady, ve výčepu, kuchyni a na WC jsou běžné keram. obklady, v podkroví jsou stěny částečně obloženy palubkami. Podlahy betonové monolitické a z keram. dlažeb. Dveře hladké plné do ocelových zárubní, malá část je z masivního dřeva, okna dřevěná euro. WC jsou standardně vybaveny umyvadly a WC mísami, v podkroví je v koupelně sprchový kout. Kuchyň pro restauraci je vybavena sporákem, dřezy a vzduchotechnikou. Ve výčepu je vestavěný nábytek s dřezy. Vytápění objektu je řešeno jako ústřední s plynovým kotlem. Ohřev vody plynovým bojlerem. Nebylo zjištěno, zda jsou kotel a bojler funkční. V restauraci jsou krbová kamna. Radiátory jsou ocelové deskové. Na domě je bleskosvod

5 Technický stav domu je dobrý, údržba mírně zanedbaná. Objekt není dle sdělení starosty obce Lešná v provozu cca 2 roky. Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1. podzemní podlaží 37,22 m 2 15,57 m 2 1. nadzemnní podlaží 266,12 m 2 218,14 m 2 podkroví 155,85 m 2 120,74 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1. podzemní podlaží sklep pod přístavbou 2,80 m 2 0,50 1,40m 2 sklep pod přístavbou 8,43 m 2 0,50 4,22m 2 sklep pod přístavbou 8,20 m 2 0,50 4,10m 2 sklep za kotelnou 2,50 m 2 0,50 1,25m 2 kotelna 9,20 m 2 0,50 4,60m 2 1. podzemní podlaží - celkem 31,13 m 2 15,57 m 2 1. nadzemnní podlaží sklad 25,20 m 2 1,00 25,20m 2 chodba 11,32 m 2 1,00 11,32m 2 sklad 8,19 m 2 1,00 8,19m 2 sklad potravin 12,38 m 2 1,00 12,38m 2 kuchyně 24,43 m 2 1,00 24,43m 2 výčep 9,07 m 2 1,00 9,07m 2 restaurace 68,00 m 2 1,00 68,00m 2 WC muži-předsíň 6,23 m 2 1,00 6,23m 2 WC muži-wc 1 1,50 m 2 1,00 1,50m 2 WC muži-wc 2 1,50 m 2 1,00 1,50m 2 WC ženy-předsíň 6,34 m 2 1,00 6,34m 2 WC ženy-úklidová komora 1,40 m 2 1,00 1,40m 2 WC ženy-wc 1 2,17 m 2 1,00 2,17m 2 WC ženy-wc 2 1,41 m 2 1,00 1,41m 2 sklad skla 7,00 m 2 1,00 7,00m 2 salónek 32,00 m 2 1,00 32,00m 2 1. nadzemnní podlaží - celkem 218,14 m 2 218,14 m 2 podkroví restaurace 90,69 m 2 1,00 90,69m 2 chodba 4,45 m 2 1,00 4,45m 2 kancelář 16,85 m 2 1,00 16,85m 2 koupelna 7,37 m 2 1,00 7,37m 2 WC 1,38 m 2 1,00 1,38m 2 podkroví - celkem 120,74 m 2 120,74 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1. podzemní podlaží ((2,80+8,43+8,20)*1,3)*(1,55)+(9,20)*1,3*(2,50) = 69,05 m 3 1. nadzemnní podlaží (16,83*9,26)*(3,10)+(12,10*6,40)*(3,97)+(5,13*6,40)*(4,30) = 931,74 m 3 podkroví (16,83*9,26)*(1,14+4,17/2) = 502,60 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 1 503,39 m 3 Konstrukce Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Popis betonové pasy izolované zděné s rovným podhledem dřevěný vázaný - 5 -

6 Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady keramické Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienické vyb. Výtahy Ostatní Instalační pref. jádra lakovaný plech pozinkovaný plech dvouvrstvé vápenné omítky silikátové omítky běžné obklady kovové standardní chybí eurookna běžná keramická dlažba, betonová mazanina ústřední světelná třífázová bleskosvod studené a teplé vody nebylo zjištěno rozvod zemního plynu plynový bojler standardní standardní chybí standardní chybí Zastavěná plocha [m 2 ] 266 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 503,39 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 82 Další životnost roků 68 Opotřebení % 40,00 Věcná hodnota (VH) Kč Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH přístřešek stavba s pultovou 222/1 73,00 m Kč/m Kč 20 % Kč střechou pro posezení obsahující krb Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Pozemky jsou rovinaté. Na pozemku parc. č. 222/1 a části pozemku parc. č. 222/4 je postaven objekt restaurace a přístřešek s krbem, na pozemku parc. č. 222/4 se nachází plocha zpevněná štěrkem a malé množství okrasných porostů. V místě je možnost napojení na veřejnou přípojku elektro, vody a plynu. Veřejná kanalizace napojená na ČOV v obci není. Kanalizace z objektu je dle sdělení starosty svedena do jímky na vyvážení (nebylo možné ověřit). Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků V obci Lešná jsou běžné stavební pozemky obchodovány průměrně za částky od 150,- do 350,- Kč/m 2.v závislosti na lokalitě, velikosti, vybavenosti inženýrskými sítěmi atd. Cenu pozemku stavuji při nižší hranici rozpětí z toho důvodu, že pozemek je situován na okraji souvisle zastavěného území obce a v místě se zvýšenou hlučností a prašností od blízké komunikace. Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří 222/ / ostatní plochy 222/ / Celková výměra pozemků: 712 Hodnota pozemků celkem:

7 Výpočet porovnávací hodnoty Porovnávací hodnota nemovitosti je výsledkem porovnání hodnoty oceňovaných nemovitostí s hodnotou podobných, nedávno obchodovaných nemovitostí. Tato hodnota v sobě v jisté míře spojuje nákladovou složku (konstrukce, vybavení...) a výnosovou složku (v podobě posouzení možného užitku z užívání nemovitosti, případně výnosu z jejího pronájmu. Lokalita Užitná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Horní Moštěnice 330, restaurace , Restaurace, V obci Horní Moštěnice byl zobchodován objekt vedený v katastru nemovitostí jako rodinný dům a užívaný jako restaurace. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou. Postaveno v roce 1890, v roce 1980 rekonstrukce do současné podoby, v r plynofikace a ústřední topení s plynovým kotlem. Konstrukčně se jedná o zděný objekt se sedlovou střechou, krytina plechová. Venkovní omítky vápenné hladké, vnitřní vápenné štukové. Okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné hladké. Podlahy beton, PVC a dlažba. Vytápění ústřední kotlem na plyn, TUV el. boiler.. Mírně zhoršený technický stav. ZP 415 m2, OP m3, UP 330 m2, pozemek m2. Zobchodováno v 05/2014 za částku ,- Kč. Zdroj: spolupracující odhadce. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - obdobná - koeficient 1,00; Stáří a technický stav - horší - koeficient 1,03; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,95; Vybavení - mírně horší - koeficient 1,03; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - lepší; Typ stavby, velikost - větší; Stáří a technický stav - horší; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - mírně horší; Přerov Žeravice 204, restaurace, , pokojový byt Restaurace s bytem, V místní části města Přerov v Žeravicích byla zobchodována restaurace s bytovou jednotkou. V objektu se nachází hostinec, taneční sál a bytová jednotka se 4 pokoji. Stavba je nepodsklepená dvoupodlažní v uliční části a jednopodlažní ve dvorní části a má sedlovou střechu. Byt je umístěn ve 2. NP. Kuchyň v 1. NP slouží jak bytu, tak hostinci. WC k bytu je také v 1. NP a je přístupné jen ze dvora. Koupelna není, jen vana umístěna v kuchyni. Není zdroj teplé vody, v některých místnostech není topení (taneční sál, část bytu). Postaveno v r. 1900, v r přistavěn taneční sál se šatnou, v r výměna oken, vstupních dveří a klemp. konstrukcí v uliční části, žumpa a darling, před 20 lety zaveden plyn a osazeny Wawky a před cca 10 lety elektrické přímotopy v některých místnostech. ZP 355 m2, OP m3, PP bytová 101 m2, PP restaurace 103 m2 (celkem 204 m2), pozemky 1040 m2. Technický stav domu je mírně zhoršený. Lokálně je patrná vzlínající zemní vlhkost a klempířské konstrukce ve dvorní části jsou na konci životnosti. Vzdáleno 6 km od Přerova v centru Žeravic. Zobchodováno v 01/2014 za částku ,- Kč. Zdroj: vlastní databáze. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - menší - koeficient 0,80; Stáří a technický stav - horší - koeficient 1,05; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,95; Vybavení - horší - koeficient 1,05; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - lepší; Typ stavby, velikost - mírně menší; Stáří a technický stav - horší; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - horší; Vražné Hynčice 135, restaurace, obchod ,

8 Restaurace s obchodem, V místní části obce Vražné v Hynčice č. p. 91 byl zobchodován objekt občanské vybavenosti (restaurace s malým obchodem). Situováno v centru obce při hlavní cestě. Objekt ze 70. let minulého století, po rekonstrukci před 10 lety. ZP 189 m2, OP 750 m2, PP restaurace 90 m2, obchod 45 m2. Pozemky o výměře 870 m2. Parkování 10 aut na vedlejším obecním pozemku. Zobchodováno v 11/2013 za částku ,- Kč. Zdroj: RE/MAX Way s. r. o. Hodnocení: Lokalita - mírně lepší - koeficient 0,80; Typ stavby, velikost - menší - koeficient 0,70; Stáří a technický stav - obdobné - koeficient 1,00; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,97; Vybavení - obdobné - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - mírně lepší; Typ stavby, velikost - menší; Stáří a technický stav - obdobné; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - obdobné; Hostašovice 130, restaurace, , terasa Restaurace, V obci Hostašovice Jalovčí č. p. 219 ve vzdálenosti 8 km od oceňované nemovitosti je nabízena k prodeji obdobná restaurace s venkovním posezením. Prodávána je včetně vnitřního vybavení kuchyně. Restaurace je nepodsklepená, jednopodlažní s nízkou sedlovou střechou. Má možnost rozdělení na kuřáckou a nekuřáckou část, přičemž každá část má samostatné WC pro muže i ženy. ZP 185 m2, OP 600 m 3, PP 130 m 2, pozemky 269 m 2. Situováno 10 km od Valašského Meziříčí. Parkování na obecním pozemku přímo u objektu. Na podlahách dlažby a koberce, vytápění na tuhá paliva (krb) a ústřední plynové. Kolaudace proběhla v roce Terasa je podsklepená. V nabídce RK Blueproject s. r. o. za částku ,- Kč. Zdroj: S-reality. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - menší - koeficient 0,70; Stáří a technický stav - obdobný - koeficient 1,00; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - menší - koeficient 1,10; Vybavení - obdobné - koeficient 1,00; Zdroj nabídky - nabídka RK - koeficient 0,80; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - lepší; Typ stavby, velikost - menší; Stáří a technický stav - obdobný; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - menší; Vybavení - obdobné; Zdroj nabídky - nabídka RK; Rybí 165, restaurace, , obchod Restaurace, V obci Rybí je nabízena k prodeji restaurace s obchodem a venkovním posezením. Objekt je částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou a skládá se z restaurace (sál s barem a krbovými kamny, salónek s krbem, kuchyň, sklad, technická místnost s WC, toalety pro hosty) a obchodu, který lze přebudovat na bytovou jednotku 1+1. Vytápění ústřední s plynovým kotlem a pomocí dvou krbů, ohřev vody el. bojlerem, napojení na veřejný vodovod, plyn a elektro, kanalizace svedena do septiku. ZP 235 m 2, OP 1000 m 3, PP 165 m 2, pozemky 912 m 2. Okolí objektu tvoří oplocená zahrada o výměře 700 m2 se samostatnou garáží a posezením za domem. Parkování před budovou. Objekt je dobře přístupný po rychlostní komunikaci R48. Mírně zhoršený technický stav. V nabídce RK Stung s. r. o. za částku ,- Kč. Zdroj: S-reality. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - mírně menší - koeficient 0,70; Stáří a technický stav - horší - koeficient 1,03; Garáž - lepší - koeficient 0,95; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,95; Vybavení - horší - koeficient 1,05; Zdroj nabídky - nabídka RK - koeficient 0,80; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - obdobná; Typ stavby, velikost - mírně menší; Stáří a technický stav - horší; Garáž - lepší; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - horší; Zdroj nabídky - nabídka RK; - 8 -

9 Variační koeficient před úpravami: 38,67 % Variační koeficient po úpravách: 30,65 % Užitná plocha 354,44 m 2 Minimální jednotková cena: Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: Kč Výpočet výnosové hodnoty Výnosová hodnota je součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů z nemovitosti. Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. Výnosová hodnota reprezentuje čistě ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví nemovitosti jako věci, která má přinášet výnos. Je dána velikostí kapitálu, který při uložení na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela nemovitost. Výpočet se provádí zpětně - součtem všech předpokládaných čistých budoucích výnosů z pronájmu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že tyto výnosy budou uskutečněny v budoucnosti, jsou odúročeny (diskontovány) na současnou hodnotu - částku, kterou je třeba dnes uložit, aby v budoucnu bylo možno tento předpokládaný výnos vyplatit. Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů č. plocha - účel podlaží podlahová plocha nájem nájem nájem [m 2 ] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 1. Provozní prostory restaurace Celkový výnos za rok: Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Konstantní zisk po neomezenou dobu Podlahová plocha PP m 2 0 Reprodukční cena RC Kč Výnosy (za rok) Dosažitelné roční nájemné za m 2 Nj Kč/(m 2* rok) Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 90 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok Náklady (za rok) Opravy a údržba Nemovitost v dobrém stavu 0.80 % z RC Kč/rok Správa nemovitosti Kč/rok Pojištění 0.15 % z RC Kč/rok Daň z nemovitosti Kč/rok Ostatní náklady Kč/rok 0 Náklady celkem V Kč/rok Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odečtení nákladů na uvedení do pron. stavu) Kč Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu Kč Výnosová hodnota Cv Kč

10 Rekapitulace ocenění Komentář ke stanovení ceny obvyklé a vhodnosti zástavy Dle zákona č. 151/1997 Sb. se obvyklou cenou rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Lešná je menší obec se obyvateli ležící 7 km od města Valašské Meziříčí. Katastrem obce prochází hlavní silniční tah Olomouc - Valašské Meziříčí, jenž pokračuje směrem na Slovensko. Oceňované nemovitosti jsou situovány na okraji souvisle zastavěného území obce Lešná přímo u sjezdu ze silnice I/35 do obce Lešná. V těsné blízkosti oceňovaných nemovitostí se bude na stávající cestu I/35 směr Slovensko napojovat tzn. Palačovská spojka, která bude spojovat tento hlavní silniční tah směr Slovenská republika s dálnicí D1. Sjezd ze silnice I/35 kolem oceňovaných nemovitostí do obce Lešná je určen jen pro menší auta do hmotnosti 12 tun a ani v budoucnu nebude povolen vjezd velkých nákladních aut. Konzultací se starostou obce Ing. Jiřím Šnajdarem zjištěno, že v obci se momentálně nacházejí dvě restaurace a jeden noční klub, což dostatečně pokrývá potřebu místních obyvatel. Nevýhodou je, že žádný z těchto podniků nenabízí přípravu poledních menu. Podniky jsou využívány spíše v odpoledních a večerních hodinách. Lze se tedy domnívat, že poptávka po čerstvé kuchyni v místě není uspokojena. Oceňovaná restaurace byla kompletně zrekonstruována v roce Její provoz byl přerušovaný a vystřídalo se zde od roku 2001 cca 5 nájemců. Poslední 2 roky je restaurace nevyužívaná a neudržovaná. Z hlediska budoucího plánovaného vývoje v regionu lze konstatovat, že restaurace není moc výhodně položena, protože leží na okraji obce, u rušné komunikace a silnice, která vede kolem ní je jen pro menší auta a snižuje tak možnost využití např. pro motorest. Případné využití objektu k jinému účelu než k jakému byl kolaudován (např. objekt bydlení) není vhodné, protože v místě je výrazně zvýšená hlučnost a prašnost od provozu na blízké komunikaci. Při stanovení obvyklé ceny byly použity metody věcné hodnoty ( ,- Kč), porovnávací ( ,- Kč a výnosová ( ,-Kč). Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti Silné stránky nemovitosti Dobrý technický stav (kompletní rekonstrukce v roce 2001), malé náklady nutné na uvedení do provozu, napojeno na veřejný vodovod, elektro a plyn. Slabé stránky nemovitosti Jen velmi omezená možnost parkování na vlastním pozemku, situováno na okraji obce, v místě není veřejná kanalizace, nesouhlasí zákres staveb v katastrální mapě se skutečností, zvýšená hlučnost a prašnost od blízké komunikace. Seznam podkladů a příloh Podklad / Příloha počet stran A4 v příloze Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 968 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti ze dne Mapa oblasti 1 Informace k novostavbě silnice I/35 mezi Lešnou a Palačovem, vydalo Ředitelství silnic a dálnic v 2 09/2013 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č. j. Spr 2704/2004 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 severní pohled jihozápadní pohled jihovýchodní pohled severovýchodní pohled příjezdová cesta přístřešek s krbem

19 interiér restaurace schodiště do podkroví výčep kuchyň ohřev vody vodoměr

20 WC muži WC ženy krb salonek sál v podkroví sál v podkroví

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/5 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 14 Adresa nemovitosti: Valkeřice 14 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Valkeřice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování :

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2003/098/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 134 s rodinným domem č.p. 135 Adresa nemovitosti: Boženy Němcové 135, Byšice Katastrální údaje: Kraj

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 609/1 Adresa nemovitosti: Ještědská 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Katastrální údaje :

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 52/1 Adresa nemovitosti: Střednice 18, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 136 Adresa nemovitosti: Na Kopečku 136, Chleby Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Nymburk,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/1 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 152 Adresa nemovitosti: Alšova 152, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný č.p. 42 Adresa nemovitosti: Jestřebí 42, 471 61 Jestřebí Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 491 Adresa nemovitosti: Dolní Podluží 491 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Dolní

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 18 Adresa nemovitosti: 1. máje 18, 277 06 Lužec nad Vltavou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 144 Adresa nemovitosti: Volfartice 144, 471 12 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 238 Adresa nemovitosti: Liběchov 238, 277 21 Liběchov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 140 Adresa nemovitosti: Velká Bukovina 140, 407 29 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Velká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 149 Adresa nemovitosti: Václavská 149, 463 34 Hrádek nad Nisou Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 262 Adresa nemovitosti: Na Zájezdu 262, 277 42 Obříství Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 3897/9 Adresa nemovitosti: Beethovenova 3897 / 17, 430 01 Chomutov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 643 Adresa nemovitosti: Na Průhoně 643, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 14 Adresa nemovitosti: Huntířov 14, 407 42 Huntířov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 103/2011

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 103/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 103/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 2 Adresa nemovitosti: Václavská 2, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Liberec,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1932/027/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2856/47 s podílem na č.p. 2856/47 a na pozemku p.č. st. 5750/4 Adresa nemovitosti: Komenského 2856,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1726/001/2015

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1726/001/2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1726/001/2015 NEMOVITOST: 1/2 rodinného domu č.p. 357 Adresa nemovitosti: Hájenská 357, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/9

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/9 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 52 Adresa nemovitosti: Kozly 52, 277 15 Tišice Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 412 Adresa nemovitosti: U Herty 412, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1970/065/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 48/2 s RD č.p. 99 a pozemek p.č. 61/4 Adresa nemovitosti: Vidim 99 Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

Jiné (ocenění novostavby ve výstavbě) Datum místního šetření: Datum zpracování :

Jiné (ocenění novostavby ve výstavbě) Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1917/012/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 4 s RD č.p. 14 a pozemek p.č. 14 Adresa nemovitosti: Pětikozly 14 Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2606/20 Adresa nemovitosti: Červeného kříže 2606, 47001 Česká Lípa Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

telefon: 800 900 490 IČ: 25023217 Datum místního šetření: 22.7.2015 Datum zpracování : 22.7.2015

telefon: 800 900 490 IČ: 25023217 Datum místního šetření: 22.7.2015 Datum zpracování : 22.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/6 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, č.p. 43 Adresa nemovitosti: U Rokle 43, 47001 Česká Lípa - Lada Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3477/021/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Skuhrov nad Bělou 62 / 62 Katastrální údaje: Bytová jednotka č.p. 62/13 na parcele p.č. st.413,spoluvlastnický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1938/033/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č.st. 17 s rodinným domem č.p. 13 Adresa nemovitosti: Struhy 13, Čachovice - Struhy Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1994/089/2016 6 NEMOVITOST: Rekreační chata, č.e. 73 Adresa nemovitosti: Na stěně 73, Tupadly Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3440/306/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 735/1 v bytovém domě čp. 735 na pozemku p.č. st. 1406 vč. příslušenství a podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/17

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/17 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/17 NEMOVITOST: Penzion č.p. 79 Adresa nemovitosti: Křížany 79, 407 22 Křížany Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1960/055/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 67/1 s rodinným domem, č.p. 104 Adresa nemovitosti: Pod Kostelíčkem 104, Liběchov Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/15

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/15 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/15 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RCH č.e. 83, jiná stavba na p.č. st. 331 Adresa nemovitosti: Na Vinici 83, 289 37 Loučeň Katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3722/316/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Jednotka - byt, bytová jednotka č. 1713/3 s příslušenstvím a podílem na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 159 Adresa nemovitosti: Arnoltice 159, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3171 NEMOVITOST: Ostatní - rozšířenébudova č.p. 32 a 33 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Teplá, k.ú. Služetín u Poutnova Adresa nemovitosti: Služetín

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1155/015/2012/19

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1155/015/2012/19 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1155/015/2012/19 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 576 Adresa nemovitosti: Hlavní 576, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

Kč až Kč

Kč až Kč Znalecký posudek č. 4285-77/2015 obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 59 součást pozemku p.č. st. 57 Pozemky parc. č.:

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3681/275/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1554/44 vč. podílu na společných částech domu čp. 1554 a na pozemku p.č. st. 1834/4, vše v k.ú. Přelouč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3520/064/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 520 jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba a pozemek p.č. 311/6, to vše v k.ú. Staré Město nad Metují

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5355-63/2015 6 Objekt služeb a obč. vybavenosti prodejna Adresa nemovitosti: Modřínová 693, Třebíč - Nové Dvory Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1961/056/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 216 s motelem č.p. 66 a pozemky p.č. 215/3, p.č. 215/6 Adresa nemovitosti: Sosnová 66 Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3609/203/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. 1364, součástí je stavba Kostelec nad Orlicí, čp. 188, rodinný dům, a

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ½ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ½ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1941/036/2016 6 NEMOVITOST: 1/2 pozemku p.č.st. 96/1 s 1/2 rodinného domu č.p. 68, 1/2 pozemku p.č. st. 96/2 s 1/2 zemědělské stavby a 1/2 pozemků

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3793/031/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 266/8 v bytovém domě čp. 260,266 na pozemku p.č. st. 298, s příslušenstvím, včetně podílu o velikosti

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo1505 /170/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo1505 /170/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo1505 /170/2013 NEMOVITOST: ½ Rodinného domu č.p. 24 - samostatný Adresa nemovitosti: Generála Svobody 24, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1904/189/2015 dodatek č. 1 6 NEMOVITOST: Pozemek st. 31 s rodinným domem č.p. 75, Košátky Adresa nemovitosti: Košátky 75 Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6472-011/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/4 na zemědělských pozemcích p.č. 3257/8, 3257/67, 5805/13 a 5806/3 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Hustopeče,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3516/060/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 9/2, součástí je stavba čp. 195 rodinný dům, vše v k.ú. Moravská Třebová obce Moravská Třebová. Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3322/188/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 524/12 v bytovém domě čp. 524 na pozemku p.č. st. 470, včetně příslušenství a podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek. číslo S 293/41/2015

Znalecký posudek. číslo S 293/41/2015 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: 6 Znalecký posudek číslo S 293/41/2015 Bytová jednotka - byt, Byt č. 1221/5 v bytovém domě č. p. 1220, 1221, 1222, 1223 na pozemku parc. č. St. 1454 včetně

Více