Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014"

Transkript

1 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód k.ú , LV 968 Ostatní stavby: přístřešek Pozemky: 222/1, 222/4 Vlastník stavby: Kateřina Klanicová, Luční 1484, Valašské Meziříčí, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Kateřina Klanicová, Luční 1484, Valašské Meziříčí, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; datum obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, Praha 8 telefon: IČ: DIČ: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. Martina Bakovská Šromotovo náměstí 778, Hranice telefon: IČ: DIČ: ÚČEL OCENĚNÍ: Jiné (ocenění stávajícího stavu) Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Budoucí stav Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 24 stran Počet příloh: 14 Zpracováno programem NEMExpress verze: V Hranicích, dne Otisk razítka Ing. Martina Bakovská

2 Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí a vhodnosti zástavy Dle zákona č. 151/1997 Sb. se obvyklou cenou rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Lešná je menší obec se obyvateli ležící 7 km od města Valašské Meziříčí. Katastrem obce prochází hlavní silniční tah Olomouc - Valašské Meziříčí, jenž pokračuje směrem na Slovensko. Oceňované nemovitosti jsou situovány na okraji souvisle zastavěného území obce Lešná přímo u sjezdu ze silnice I/35 do obce Lešná. V těsné blízkosti oceňovaných nemovitostí se bude na stávající cestu I/35 směr Slovensko napojovat tzn. Palačovská spojka, která bude spojovat tento hlavní silniční tah směr Slovenská republika s dálnicí D1. Sjezd ze silnice I/35 kolem oceňovaných nemovitostí do obce Lešná je určen jen pro menší auta do hmotnosti 12 tun a ani v budoucnu nebude povolen vjezd velkých nákladních aut. Konzultací se starostou obce Ing. Jiřím Šnajdarem zjištěno, že v obci se momentálně nacházejí dvě restaurace a jeden noční klub, což dostatečně pokrývá potřebu místních obyvatel. Nevýhodou je, že žádný z těchto podniků nenabízí přípravu poledních menu. Podniky jsou využívány spíše v odpoledních a večerních hodinách. Lze se tedy domnívat, že poptávka po čerstvé kuchyni v místě není uspokojena. Oceňovaná restaurace byla kompletně zrekonstruována v roce Její provoz byl přerušovaný a vystřídalo se zde od roku 2001 cca 5 nájemců. Poslední 2 roky je restaurace nevyužívaná a neudržovaná. Z hlediska budoucího plánovaného vývoje v regionu lze konstatovat, že restaurace není moc výhodně položena, protože leží na okraji obce, u rušné komunikace a silnice, která vede kolem ní je jen pro menší auta a snižuje tak možnost využití např. pro motorest. Případné využití objektu k jinému účelu než k jakému byl kolaudován (např. objekt bydlení) není vhodné, protože v místě je výrazně zvýšená hlučnost a prašnost od provozu na blízké komunikaci. Při stanovení obvyklé ceny byly použity metody věcné hodnoty ( ,- Kč), porovnávací ( ,- Kč a výnosová ( ,-Kč). Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Poloha: Oceňované nemovitosti se nacházejí na jižním okraji obce Lešná, 7 km severozápadně od centra města Valašské Meziříčí, při sjezdu z rychlostní komunikace R 35 směr obec Lešná. Vzdálenost od centra obce Lešná činí 800 m. Obec Lešná se nachází u severozápadní hranice Zlínského kraje na rozhraní s krajem Olomouckým a Moravskoslezským. Obec má přibližně obyvatel. Nemovitosti jsou situovány v místě, kde je plánována novostavba silnice, která bude napojovat stávající silnici I/35 na silnici I/48 a dále na rychlostní komunikaci R48 a na páteřní dálniční tah D1. Toto napojení bude představovat hlavní silniční tah ze směru od Olomouce na hraniční přechod se Slovenskem ve Velkých Karlovicích/Makově. Nově otevřený sjezd z kruhového objezdu do obce Lešná, který vede kolem oceňovaných nemovitostí, je určen jen pro vozidla do 12 tun (tedy ne pro velká nákladní auta). Obec Lešná Občanská vybavenost a služby: obecní úřad, pošta, restaurace, penzion, obchod se smíšeným zbožím, mateřská škola, základní škola ročník, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště, všeobecný lékař, dětský lékař, zubař, průmyslová zóna, knihovna, výletiště, zámek. Inženýrské sítě: v obci je veřejný vodovod, plynovod a elektro, kanalizace pouze dešťová a to v části. Doprava: autobusové spojení v místě (zastávka je 500 m), vlakové nádraží ve 2 km vzdálené Lhotce nad Bečvou, nájezd na dálnici D1 ve vzdálenosti 18 km. Pracovní příležitosti: mezi Lešnou a Valašským Meziříčím je průmyslová zóna s podnikem na výrobu automobilových dílů, ve Valašském Meziříčí je větší množství průmyslových podniků. Přírodní okolí: v místě zámek, rybníky, 10 km CHKO Beskydy. Přístup: z východní strany ze zpevněné asfaltové komunikace na pozemku parc. č. 605/2 (ostatní plocha silnice ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic) přes parc. č. 222/3 (ostatní plocha jiná plocha ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic). Parkování:omezené (na veřejné komunikaci nebo na vlastním pozemku parc. č. 222/4)

3 Poloha, okolí a dopravní dostupnost Poloha v obci: Okrajová část - ostatní Okolí: bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Předmětem ocenění je objekt občanské vybavenosti (restaurace s hernou) č. p. 49, který je součástí pozemku parc. č. 222/1 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 222/1 a 222/4. Příslušenství tvoří přístřešek s krbem a venkovní úpravy. Objekt restaurace je částečně podsklepený, jednopodlažní s podkrovím, se sedlovou a pultovou střechou. Pozemky jsou rovinaté a mají výměru 712 m 2 včetně plochy zastavěné stavbami. Nemovitosti se nacházejí mimo záplavové území. Technický popis oceňované nemovitosti Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo 222/3, 605/2, 666 Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd k pozemku z veřejné komunikace přes vlastní pozemky zajištěn věcným břemenem jiné zajištění přístupu k pozemkům právně nezajištěn Přístup a příjezd přes pozemky Parcelní číslo Vlastník pozemku/komunikace - komentář 222/3 Česká republika, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 605/2 Česká republika, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 666 Česká republika, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro pronajímatele Vyhodnocení rizik nemovitosti Rating rizika: A - dopad na snížení OC do 15 % Rizika spojená s právním stavem nemovitosti Zákres objektu č.p. 49 v katastrální mapě nesouhlasí se skutečností. Objekt má ve skutečnosti obdélníkový půdorys o rozměrech 16,83 m * 15,66 m. V katastrální mapě je zakreslen půdorys o rozměrech 16,83 m * 9,20 m s nepravidelnou přístavbou cca 42 m 2. Rizika spojená s umístěním nemovitosti V místě je výrazně zvýšená hlučnost a prašnost od blízké komunikace. RIZIKO Popis rizika NE Nemovitost není situována v záplavovém území ANO Nemovitost v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) - 3 -

4 Nemovitost: byla v minulosti zaplavena nebyla v minulosti zaplavena Věcná břemena a obdobná zatížení 1. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr. J. Homolu 2. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr. P. Fučíkovou 3. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr. M. Jenerála 4. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora JUDr. V. Plášila 5. Na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 968 ze dne pro kú Lešná je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo exekutorské pro soudního exekutora Mgr.D. Koncze 6. Na výpisu z katastru nemovitostí je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo smluvní pro DABACO International s. r. o. 6. Na výpisu z katastru nemovitostí je v části C Omezení vlastnického práva uvedeno Zástavní právo smluvní pro Českou spořitelnu a. s. RIZIKO Popis rizika NE Bez reálných břemen a služebností ANO Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího) Rizika ostatní Rizika nebyla zjištěna. Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 968 Kraj: CZ072 Zlínský Okres: CZ0723 Vsetín Obec: Lešná Katastrální území: Lešná Ulice: č.o.: Vlastníci Podíl FO RČ: Kateřina Klanicová Luční 1484, Valašské Meziříčí 1 / 1 Stavby je součástí část obce Lešná Stavba občanského vybavení č.p. 49 na pozemku p.č. 222/1 Pozemky 222/1 Pozemková parcela Parcela KN 276 m 2 zastavěná plocha a nádvoří 222/4 Pozemková parcela Parcela KN 436 m 2 ostatní plochy Výpočet věcné hodnoty staveb Oceňovaný objekt je částečně podsklepený jednopodlažní s podkrovím se sedlovou a pultovou. Půdorys je obdélníkový. V objektu se nachází restaurace se zázemím. Stavební vývoj domu: Objekt byl postaven dle informací z archivu obecního úřadu v Lešné v roce 1931 (telefonicky sdělila pracovnice obecního úřadu v Lešné paní Dorazilová). Do roku 2001 sloužil jako rodinný dům. V roce 2001 proběhla jeho kompletní rekonstrukce a změna užívání na restauraci s autodílnou a prodejnou autodílů. V roce 2010 byl změněn účel užívání části objektu z autodílny a prodejny autodílů na hernu. Dispoziční řešení domu: V suterénu přístupném z exteriéru z východní strany se nachází tři malé sklepní místnosti o světlé výšce 1,25 m. V suterénu přístupném z interiéru přes kuchyň, chodbu a sklad se nachází kotelna, na niž navazuje sklípek o světlé výšce 1,3 m. V 1. nadzemním podlaží je restaurace, schodiště, výčep, salonek, kuchyň, WC muži, WC ženy, chodby a skladovací prostory. V podkroví je sál s výčepem, kancelář, chodba, koupelna a WC. Přístup do podkroví je z restaurace v 1. NP a po venkovním schodišti z exteriéru. Technické řešení domu: Základy jsou betonové s izolacemi proti zemní vlhkosti (přístavby), obvodové konstrukce zděné v tl. 45 cm v 1. NP a 30 cm v podkroví. Stropy s rovnými podhledy, střecha sedlová s krytinou z lakovaného plechu a pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klemp. konstrukce z pozinkovaného plechu. Schodiště vnitřní je ocelové s dřevěnými stupnicemi, venkovní schodiště je ocelové. Fasáda silikátová, na východní straně a na části severní strany chybí. Vnitřní povrchy jsou opatřeny vápennými omítkami. V interiéru restaurace jsou dřevěné a keramické obklady, ve výčepu, kuchyni a na WC jsou běžné keram. obklady, v podkroví jsou stěny částečně obloženy palubkami. Podlahy betonové monolitické a z keram. dlažeb. Dveře hladké plné do ocelových zárubní, malá část je z masivního dřeva, okna dřevěná euro. WC jsou standardně vybaveny umyvadly a WC mísami, v podkroví je v koupelně sprchový kout. Kuchyň pro restauraci je vybavena sporákem, dřezy a vzduchotechnikou. Ve výčepu je vestavěný nábytek s dřezy. Vytápění objektu je řešeno jako ústřední s plynovým kotlem. Ohřev vody plynovým bojlerem. Nebylo zjištěno, zda jsou kotel a bojler funkční. V restauraci jsou krbová kamna. Radiátory jsou ocelové deskové. Na domě je bleskosvod

5 Technický stav domu je dobrý, údržba mírně zanedbaná. Objekt není dle sdělení starosty obce Lešná v provozu cca 2 roky. Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1. podzemní podlaží 37,22 m 2 15,57 m 2 1. nadzemnní podlaží 266,12 m 2 218,14 m 2 podkroví 155,85 m 2 120,74 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1. podzemní podlaží sklep pod přístavbou 2,80 m 2 0,50 1,40m 2 sklep pod přístavbou 8,43 m 2 0,50 4,22m 2 sklep pod přístavbou 8,20 m 2 0,50 4,10m 2 sklep za kotelnou 2,50 m 2 0,50 1,25m 2 kotelna 9,20 m 2 0,50 4,60m 2 1. podzemní podlaží - celkem 31,13 m 2 15,57 m 2 1. nadzemnní podlaží sklad 25,20 m 2 1,00 25,20m 2 chodba 11,32 m 2 1,00 11,32m 2 sklad 8,19 m 2 1,00 8,19m 2 sklad potravin 12,38 m 2 1,00 12,38m 2 kuchyně 24,43 m 2 1,00 24,43m 2 výčep 9,07 m 2 1,00 9,07m 2 restaurace 68,00 m 2 1,00 68,00m 2 WC muži-předsíň 6,23 m 2 1,00 6,23m 2 WC muži-wc 1 1,50 m 2 1,00 1,50m 2 WC muži-wc 2 1,50 m 2 1,00 1,50m 2 WC ženy-předsíň 6,34 m 2 1,00 6,34m 2 WC ženy-úklidová komora 1,40 m 2 1,00 1,40m 2 WC ženy-wc 1 2,17 m 2 1,00 2,17m 2 WC ženy-wc 2 1,41 m 2 1,00 1,41m 2 sklad skla 7,00 m 2 1,00 7,00m 2 salónek 32,00 m 2 1,00 32,00m 2 1. nadzemnní podlaží - celkem 218,14 m 2 218,14 m 2 podkroví restaurace 90,69 m 2 1,00 90,69m 2 chodba 4,45 m 2 1,00 4,45m 2 kancelář 16,85 m 2 1,00 16,85m 2 koupelna 7,37 m 2 1,00 7,37m 2 WC 1,38 m 2 1,00 1,38m 2 podkroví - celkem 120,74 m 2 120,74 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1. podzemní podlaží ((2,80+8,43+8,20)*1,3)*(1,55)+(9,20)*1,3*(2,50) = 69,05 m 3 1. nadzemnní podlaží (16,83*9,26)*(3,10)+(12,10*6,40)*(3,97)+(5,13*6,40)*(4,30) = 931,74 m 3 podkroví (16,83*9,26)*(1,14+4,17/2) = 502,60 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 1 503,39 m 3 Konstrukce Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Popis betonové pasy izolované zděné s rovným podhledem dřevěný vázaný - 5 -

6 Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady keramické Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienické vyb. Výtahy Ostatní Instalační pref. jádra lakovaný plech pozinkovaný plech dvouvrstvé vápenné omítky silikátové omítky běžné obklady kovové standardní chybí eurookna běžná keramická dlažba, betonová mazanina ústřední světelná třífázová bleskosvod studené a teplé vody nebylo zjištěno rozvod zemního plynu plynový bojler standardní standardní chybí standardní chybí Zastavěná plocha [m 2 ] 266 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 503,39 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 82 Další životnost roků 68 Opotřebení % 40,00 Věcná hodnota (VH) Kč Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH přístřešek stavba s pultovou 222/1 73,00 m Kč/m Kč 20 % Kč střechou pro posezení obsahující krb Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Pozemky jsou rovinaté. Na pozemku parc. č. 222/1 a části pozemku parc. č. 222/4 je postaven objekt restaurace a přístřešek s krbem, na pozemku parc. č. 222/4 se nachází plocha zpevněná štěrkem a malé množství okrasných porostů. V místě je možnost napojení na veřejnou přípojku elektro, vody a plynu. Veřejná kanalizace napojená na ČOV v obci není. Kanalizace z objektu je dle sdělení starosty svedena do jímky na vyvážení (nebylo možné ověřit). Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků V obci Lešná jsou běžné stavební pozemky obchodovány průměrně za částky od 150,- do 350,- Kč/m 2.v závislosti na lokalitě, velikosti, vybavenosti inženýrskými sítěmi atd. Cenu pozemku stavuji při nižší hranici rozpětí z toho důvodu, že pozemek je situován na okraji souvisle zastavěného území obce a v místě se zvýšenou hlučností a prašností od blízké komunikace. Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří 222/ / ostatní plochy 222/ / Celková výměra pozemků: 712 Hodnota pozemků celkem:

7 Výpočet porovnávací hodnoty Porovnávací hodnota nemovitosti je výsledkem porovnání hodnoty oceňovaných nemovitostí s hodnotou podobných, nedávno obchodovaných nemovitostí. Tato hodnota v sobě v jisté míře spojuje nákladovou složku (konstrukce, vybavení...) a výnosovou složku (v podobě posouzení možného užitku z užívání nemovitosti, případně výnosu z jejího pronájmu. Lokalita Užitná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Horní Moštěnice 330, restaurace , Restaurace, V obci Horní Moštěnice byl zobchodován objekt vedený v katastru nemovitostí jako rodinný dům a užívaný jako restaurace. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou. Postaveno v roce 1890, v roce 1980 rekonstrukce do současné podoby, v r plynofikace a ústřední topení s plynovým kotlem. Konstrukčně se jedná o zděný objekt se sedlovou střechou, krytina plechová. Venkovní omítky vápenné hladké, vnitřní vápenné štukové. Okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné hladké. Podlahy beton, PVC a dlažba. Vytápění ústřední kotlem na plyn, TUV el. boiler.. Mírně zhoršený technický stav. ZP 415 m2, OP m3, UP 330 m2, pozemek m2. Zobchodováno v 05/2014 za částku ,- Kč. Zdroj: spolupracující odhadce. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - obdobná - koeficient 1,00; Stáří a technický stav - horší - koeficient 1,03; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,95; Vybavení - mírně horší - koeficient 1,03; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - lepší; Typ stavby, velikost - větší; Stáří a technický stav - horší; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - mírně horší; Přerov Žeravice 204, restaurace, , pokojový byt Restaurace s bytem, V místní části města Přerov v Žeravicích byla zobchodována restaurace s bytovou jednotkou. V objektu se nachází hostinec, taneční sál a bytová jednotka se 4 pokoji. Stavba je nepodsklepená dvoupodlažní v uliční části a jednopodlažní ve dvorní části a má sedlovou střechu. Byt je umístěn ve 2. NP. Kuchyň v 1. NP slouží jak bytu, tak hostinci. WC k bytu je také v 1. NP a je přístupné jen ze dvora. Koupelna není, jen vana umístěna v kuchyni. Není zdroj teplé vody, v některých místnostech není topení (taneční sál, část bytu). Postaveno v r. 1900, v r přistavěn taneční sál se šatnou, v r výměna oken, vstupních dveří a klemp. konstrukcí v uliční části, žumpa a darling, před 20 lety zaveden plyn a osazeny Wawky a před cca 10 lety elektrické přímotopy v některých místnostech. ZP 355 m2, OP m3, PP bytová 101 m2, PP restaurace 103 m2 (celkem 204 m2), pozemky 1040 m2. Technický stav domu je mírně zhoršený. Lokálně je patrná vzlínající zemní vlhkost a klempířské konstrukce ve dvorní části jsou na konci životnosti. Vzdáleno 6 km od Přerova v centru Žeravic. Zobchodováno v 01/2014 za částku ,- Kč. Zdroj: vlastní databáze. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - menší - koeficient 0,80; Stáří a technický stav - horší - koeficient 1,05; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,95; Vybavení - horší - koeficient 1,05; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - lepší; Typ stavby, velikost - mírně menší; Stáří a technický stav - horší; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - horší; Vražné Hynčice 135, restaurace, obchod ,

8 Restaurace s obchodem, V místní části obce Vražné v Hynčice č. p. 91 byl zobchodován objekt občanské vybavenosti (restaurace s malým obchodem). Situováno v centru obce při hlavní cestě. Objekt ze 70. let minulého století, po rekonstrukci před 10 lety. ZP 189 m2, OP 750 m2, PP restaurace 90 m2, obchod 45 m2. Pozemky o výměře 870 m2. Parkování 10 aut na vedlejším obecním pozemku. Zobchodováno v 11/2013 za částku ,- Kč. Zdroj: RE/MAX Way s. r. o. Hodnocení: Lokalita - mírně lepší - koeficient 0,80; Typ stavby, velikost - menší - koeficient 0,70; Stáří a technický stav - obdobné - koeficient 1,00; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,97; Vybavení - obdobné - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - mírně lepší; Typ stavby, velikost - menší; Stáří a technický stav - obdobné; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - obdobné; Hostašovice 130, restaurace, , terasa Restaurace, V obci Hostašovice Jalovčí č. p. 219 ve vzdálenosti 8 km od oceňované nemovitosti je nabízena k prodeji obdobná restaurace s venkovním posezením. Prodávána je včetně vnitřního vybavení kuchyně. Restaurace je nepodsklepená, jednopodlažní s nízkou sedlovou střechou. Má možnost rozdělení na kuřáckou a nekuřáckou část, přičemž každá část má samostatné WC pro muže i ženy. ZP 185 m2, OP 600 m 3, PP 130 m 2, pozemky 269 m 2. Situováno 10 km od Valašského Meziříčí. Parkování na obecním pozemku přímo u objektu. Na podlahách dlažby a koberce, vytápění na tuhá paliva (krb) a ústřední plynové. Kolaudace proběhla v roce Terasa je podsklepená. V nabídce RK Blueproject s. r. o. za částku ,- Kč. Zdroj: S-reality. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - menší - koeficient 0,70; Stáří a technický stav - obdobný - koeficient 1,00; Garáž - obdobné - koeficient 1,00; Velikost pozemku - menší - koeficient 1,10; Vybavení - obdobné - koeficient 1,00; Zdroj nabídky - nabídka RK - koeficient 0,80; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - lepší; Typ stavby, velikost - menší; Stáří a technický stav - obdobný; Garáž - obdobné; Velikost pozemku - menší; Vybavení - obdobné; Zdroj nabídky - nabídka RK; Rybí 165, restaurace, , obchod Restaurace, V obci Rybí je nabízena k prodeji restaurace s obchodem a venkovním posezením. Objekt je částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou a skládá se z restaurace (sál s barem a krbovými kamny, salónek s krbem, kuchyň, sklad, technická místnost s WC, toalety pro hosty) a obchodu, který lze přebudovat na bytovou jednotku 1+1. Vytápění ústřední s plynovým kotlem a pomocí dvou krbů, ohřev vody el. bojlerem, napojení na veřejný vodovod, plyn a elektro, kanalizace svedena do septiku. ZP 235 m 2, OP 1000 m 3, PP 165 m 2, pozemky 912 m 2. Okolí objektu tvoří oplocená zahrada o výměře 700 m2 se samostatnou garáží a posezením za domem. Parkování před budovou. Objekt je dobře přístupný po rychlostní komunikaci R48. Mírně zhoršený technický stav. V nabídce RK Stung s. r. o. za částku ,- Kč. Zdroj: S-reality. Hodnocení: Lokalita - lepší - koeficient 0,70; Typ stavby, velikost - mírně menší - koeficient 0,70; Stáří a technický stav - horší - koeficient 1,03; Garáž - lepší - koeficient 0,95; Velikost pozemku - mírně větší - koeficient 0,95; Vybavení - horší - koeficient 1,05; Zdroj nabídky - nabídka RK - koeficient 0,80; Zdůvodnění koeficientu Kc: Lokalita - obdobná; Typ stavby, velikost - mírně menší; Stáří a technický stav - horší; Garáž - lepší; Velikost pozemku - mírně větší; Vybavení - horší; Zdroj nabídky - nabídka RK; - 8 -

9 Variační koeficient před úpravami: 38,67 % Variační koeficient po úpravách: 30,65 % Užitná plocha 354,44 m 2 Minimální jednotková cena: Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: Kč Výpočet výnosové hodnoty Výnosová hodnota je součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů z nemovitosti. Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. Výnosová hodnota reprezentuje čistě ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví nemovitosti jako věci, která má přinášet výnos. Je dána velikostí kapitálu, který při uložení na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela nemovitost. Výpočet se provádí zpětně - součtem všech předpokládaných čistých budoucích výnosů z pronájmu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že tyto výnosy budou uskutečněny v budoucnosti, jsou odúročeny (diskontovány) na současnou hodnotu - částku, kterou je třeba dnes uložit, aby v budoucnu bylo možno tento předpokládaný výnos vyplatit. Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů č. plocha - účel podlaží podlahová plocha nájem nájem nájem [m 2 ] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 1. Provozní prostory restaurace Celkový výnos za rok: Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Konstantní zisk po neomezenou dobu Podlahová plocha PP m 2 0 Reprodukční cena RC Kč Výnosy (za rok) Dosažitelné roční nájemné za m 2 Nj Kč/(m 2* rok) Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 90 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok Náklady (za rok) Opravy a údržba Nemovitost v dobrém stavu 0.80 % z RC Kč/rok Správa nemovitosti Kč/rok Pojištění 0.15 % z RC Kč/rok Daň z nemovitosti Kč/rok Ostatní náklady Kč/rok 0 Náklady celkem V Kč/rok Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odečtení nákladů na uvedení do pron. stavu) Kč Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu Kč Výnosová hodnota Cv Kč

10 Rekapitulace ocenění Komentář ke stanovení ceny obvyklé a vhodnosti zástavy Dle zákona č. 151/1997 Sb. se obvyklou cenou rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Lešná je menší obec se obyvateli ležící 7 km od města Valašské Meziříčí. Katastrem obce prochází hlavní silniční tah Olomouc - Valašské Meziříčí, jenž pokračuje směrem na Slovensko. Oceňované nemovitosti jsou situovány na okraji souvisle zastavěného území obce Lešná přímo u sjezdu ze silnice I/35 do obce Lešná. V těsné blízkosti oceňovaných nemovitostí se bude na stávající cestu I/35 směr Slovensko napojovat tzn. Palačovská spojka, která bude spojovat tento hlavní silniční tah směr Slovenská republika s dálnicí D1. Sjezd ze silnice I/35 kolem oceňovaných nemovitostí do obce Lešná je určen jen pro menší auta do hmotnosti 12 tun a ani v budoucnu nebude povolen vjezd velkých nákladních aut. Konzultací se starostou obce Ing. Jiřím Šnajdarem zjištěno, že v obci se momentálně nacházejí dvě restaurace a jeden noční klub, což dostatečně pokrývá potřebu místních obyvatel. Nevýhodou je, že žádný z těchto podniků nenabízí přípravu poledních menu. Podniky jsou využívány spíše v odpoledních a večerních hodinách. Lze se tedy domnívat, že poptávka po čerstvé kuchyni v místě není uspokojena. Oceňovaná restaurace byla kompletně zrekonstruována v roce Její provoz byl přerušovaný a vystřídalo se zde od roku 2001 cca 5 nájemců. Poslední 2 roky je restaurace nevyužívaná a neudržovaná. Z hlediska budoucího plánovaného vývoje v regionu lze konstatovat, že restaurace není moc výhodně položena, protože leží na okraji obce, u rušné komunikace a silnice, která vede kolem ní je jen pro menší auta a snižuje tak možnost využití např. pro motorest. Případné využití objektu k jinému účelu než k jakému byl kolaudován (např. objekt bydlení) není vhodné, protože v místě je výrazně zvýšená hlučnost a prašnost od provozu na blízké komunikaci. Při stanovení obvyklé ceny byly použity metody věcné hodnoty ( ,- Kč), porovnávací ( ,- Kč a výnosová ( ,-Kč). Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti Silné stránky nemovitosti Dobrý technický stav (kompletní rekonstrukce v roce 2001), malé náklady nutné na uvedení do provozu, napojeno na veřejný vodovod, elektro a plyn. Slabé stránky nemovitosti Jen velmi omezená možnost parkování na vlastním pozemku, situováno na okraji obce, v místě není veřejná kanalizace, nesouhlasí zákres staveb v katastrální mapě se skutečností, zvýšená hlučnost a prašnost od blízké komunikace. Seznam podkladů a příloh Podklad / Příloha počet stran A4 v příloze Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 968 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti ze dne Mapa oblasti 1 Informace k novostavbě silnice I/35 mezi Lešnou a Palačovem, vydalo Ředitelství silnic a dálnic v 2 09/2013 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č. j. Spr 2704/2004 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 severní pohled jihozápadní pohled jihovýchodní pohled severovýchodní pohled příjezdová cesta přístřešek s krbem

19 interiér restaurace schodiště do podkroví výčep kuchyň ohřev vody vodoměr

20 WC muži WC ženy krb salonek sál v podkroví sál v podkroví

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5342-50/2015 6 Bytová jednotka - byt, bytová jednotka č.425/2 v ulici Na orátě v Hlubočkách Adresa nemovitosti: Na orátě 425, Hlubočky Katastrální údaje:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

Znalecký posudek číslo S 289/37/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 1398/8 v bytovém domě č. p. 1398 na pozemcích parc. č.

Znalecký posudek číslo S 289/37/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 1398/8 v bytovém domě č. p. 1398 na pozemcích parc. č. Znalecký posudek číslo S 289/37/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 1398/8 v bytovém domě č. p. 1398 na pozemcích parc. č. 552, 553 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

OBJEDNATEL : PROKONZULTA,

OBJEDNATEL : PROKONZULTA, Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1668-48/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt č.273/19, Větřní, Na Vyhlídce 273 Adresa nemovitosti: Na Vyhlídce 273, Větřní Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 22/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 22/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 22/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 138 součást pozemku p.č.

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 767/237/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 188 na pozemku č. parc. 94 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 94, č. parc. 95, k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, obec Nové Dvory, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5396-104/2015 6 Areál - skladový, provozní areál na LV 2900 v k.ú.nepomuk Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Nepomuk, k.ú. Nepomuk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Rodinný dům č.p. 642 v KU Jablůnka s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.864/2 a parc.č.864/1 Účel ocenění Zjištění ceny pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 (předmětu dražby) pro provedení veřejné dražby nedobrovolné dle 17 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách ke dni ocenění 30.1.2013 O OBVYKLÉ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 737/207/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1829/11-29/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 737/207/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1829/11-29/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 737/207/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 1869 na pozemku č. parc. St. 1387 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 1387, č. parc. 23/1, k.ú. Těptín, obec Kamenice, zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více