VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. katedra Management hotelnictví a lázeňství Bc. KRYSTSINA ZOLATAVA Identifikace a řízení rizik v podniku služeb Diplomová práce 2014

2 Identifikace a řízení rizik v podniku služeb Diplomová práce Bc. Krystsina Zolatava Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra Management hotelnictví a lázeňství Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master's thesis Risk identification and management in service business Bc. Krystsina Zolatava The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality and Spa Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Identifikace a řízení rizik v podniku služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Krystsina Zolatava V Praze dne

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí diplomové práce Ing. Martina Beránek za odborné rady a cenné připomínky při vedení této práce. Další poděkování patří nejbližším, kteří jsou mi podporou při vysokoškolském studiu. 5

6 Abstrakt Jméno autora: Krystsina Zolatava Název diplomové práce: Identifikace a řízení rizik v podniku služeb Označení: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: 82 Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat a prozkoumat rizika a metody řízení rizik v podniku služeb na příkladu společnosti Belogservice" a navrhnout systém řízení rizik. Ve své práci jsem prozkoumávala pojem riziko a teoretické základy rizik, provéla analýzu a hodnocení rizik, vznikajících při fungování "Belogservice. Analyzovála a poskytnula jsem ekonomickou charakteristiku podniku, na základě které býl prováděn výzkum a na základě údajů finančních reportů provédla vyhodnocení rizika pro podnik. Na konci práci jsem nabídla návrhy na zlepšení, které povedou ke zvýšení finanční situace a poklesu pohledávek v organizaci. V teoretické části práci jsou rozebrané základy rizik v podniku služeb, klasifikace,skupiny,hlavní funkce rizik a taký jejích způsoby a metody řízení. V analytické části jsou uvedeny charakteristika a analýza obchodních rizik organizace Belogservice. Poslední část práce je návrhová část, ve které jsem uvedla návrh opatření na zlepšení stávající situacijí v podniků. Klíčová slova: riziko, identifikace rizik, řízení rizik, oddělení řízení rizik, minimalizace rizik 6

7 Abstract Author s name: Krystsina Zolatava Thesis name: Risk identification and management in a service business Designation: Master's thesis Name of college: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Head of thesis: Ing. Martina Beránek Place and date: Prague, Number of pages: 82 The main focus of my thesis is to identify and research risk management tools in a service business on the example of Belogservice" company and to propose bringing it to the system of risk management.my tesis additionally explains the precise definition of risk and theoretical aspects related to it.also, i have analysed the evaluation of risks,which appeared in the functioning of "Belogservice company.on the basis of financial reports, I researched and carried out the economical description of enterpise. In the end of my work I offered proposals, that are likely to trigger the financial growth and decrease borrower s notes in the company. In theoretical part of my work i analyzed basic risks within service business: classification, types, main functions,different approaches and methods of risk management were identified. Analytical part of thesis describes core characteristics and analyses trade risks of eneterprise Belogservice. The last chapter of my work is the proposal part, in which I offered the system of risk management, which will direct to positive changes in company. Keywords: risk, risk identification, risk management, department of risk management, risk minimization. 7

8 Seznam zkratek a symbolů: tj. to jest apod. - a podobně atd. - a tak dale tzv. takzvaný rus.бамап Běloruská asociace mezinárodní automobilové dopravy mln. million BYB - běloruský rubl SWOT strength,weakness, opportunity, threat ОŘR - oddělení řízení rizik PCO - program cílových opatření NPZ- nejvíce pravděpodobné ztráty MMZ - maximálně možné ztráty OZ - očekávané ztráty FM - finanční možností NPZPCO - nejvíce pravděpodobné ztráty po zavedení PCO MMZPCO - maximálně možné ztráty po zavedení PCO OZPCO očekávané ztráty po zavedení PCO NPCO náklady na vývoj a implementaci PCO 8

9 Seznam použitých grafů a tabulek Tabulka 1.1 Základní oblasti činnosti podniků v tržní ekonomice Tabulka 1.2 Schéma pro volbu prostředků ke snížení rizika Tabulka 2.1 Přepravní činnost podniku Tabulka 2.2 Počet jízd vozového parku podle měsíců v roce 2013 Tabulka 2.3 Počet jízd chladírenských vozů po měsících v roce 2013 Tabulka 2.4 Jízdy podle států (import) Tabulka 2.5 Jízdy podle států (export) Tabulka 2.6 Dynamika objemu realizace produkce, práce a služeb Tabulka 2.7 Analýza finančních výsledků Belogservice v období , mln.byb. Tabulka 2.8 Analýza struktury aktiv organizace v roce 2012 Tabulka 2.9 Analýza struktury aktiv organizace v roce 2013 Tabulka 2.10 Dynamika aktiv organizace v letech Tabulka 2.11 Struktura a dynamika pasiv organizace v roce 2012 Tabulka 2.12 Struktura a dynamika pasiv organizace v roce 2013 Tabulka 2.13 Závazky a pohledávky Tabulka 2.14 Ukazatele, charakterizující finanční stabilitu organizace 2013 Tabulka 2.15 Hodnocení finanční stability organizace Tabulka 2.16 Hodnocení finanční stability podle funkčních příznaků Tabulka 2.17 Analýza struktury rozvahy podniku v roce 2013 Tabulka 2.18 Analýza finanční stability Belogservice Tabulka 2.19 SWOT analýza Tabulka 2.20 Analýza šancí a rizik Belogservice Tabulka 3.1 Výpočet zaměstnanců a mzdových nákladů Tabulka 3.2 Výpočet efektivity navrhovaných opatření 9

10 Tabulka 3.3 Analýza efektivity implementace PCO Graf 1.1 Proces řízení rizik Graf 2.2 Počet jízd Belogservice ( ) Graf 2.3 Objem přepravy Belogservice ( ) Graf 2.4 Měsíční objemy přepravy v roce 2013 Graf 2.5 Struktura jízd podle států (import) Graf 2.6 Struktura jízd podle států (export) Graf 2.7 Dynamika objemu realizace produkce, práci a služeb, mln.byb. Graf 2.8 Dynamika finančních výsledků činnosti Belogservice v období Graf 2.9 Změna struktury aktiv а bilance Graf 2.10 Změna struktury aktiv v roce 2013 Graf 2.11 Změna struktury pasiv organizace v 2013 Graf 2.12 Struktura pasiv organizace na začátku roku 2013 Graf 2.13 Odchylka koeficientu běžné likvidity v roce 2013 Graf 2.14 Odchylka koeficientu zabezpečení vlastními oběžnými prostředky v roce 2013 Graf 2.15 Odchylka koeficientu zabezpečení finančních závazků aktivy v roce 2013 Graf 3.1 Organizační schéma budoucího oddělení řízení rizik 10

11 Obsah Seznam použitých grafů a tabulek...9 Ůvod Teoretické základy rizik v podniku služeb Pojem a podstata oblasti podniku služeb Hodnocení kvality služby Technologií služeb Pojem rizika Klasifikace rizika Ekonomický obsah rizika Funkci rizika Skupiny rizik Způsoby hodnocení míry rizika Způsoby a metody řízení rizik Charakteristika a analýza obchodních rizik organizace "Belogservice" Organizační a ekonomická charakteristika "Belogservice" Vyhodnocení rizik podniku na základě finančních ukazatelů Analýza rizik podniku a metod používaných pro minimalizaci rizika Cesty ke zvyšování efektivity mechanismu řízení rizik v podniku Vytvoření oddělení řízení rizik Zdokonalování technologie řízení rizik pomoci vytvoření programu cílových opatření pro řízení rizik Rizika, brána programem v úvahu Procedury řízení rizik Předběžná selekce rizik Finální formování programu řízení rizik Ocenění efektivity programu řízení rizik Zdokonalování systému způsobů minimalizaci rizik používané podnikem "Belogservice"...75 Závěr...77 Seznam použitých zdrojů a literátury

12 12

13 Úvod Konkurence, nejistota a stálé změny jsou skutečnými pravidly moderního života. Začátek třetího tisíciletí stal dobou rychlých změn života a zvlášť i podnikání. Nárůst změn doprovází i růst počtu rizik. Hlavními příčiny vzniku rizik jsou globalizace trhů, zostření konkurence, růst dostupných informačních toků a databázi, а taky narůstající složitost podnikání. Tyto a jiné příčiny působí na rizikovou situaci dvojím způsobem. Na jednu stranu zvyšují možná rizika, na jinou stranu vytvářejí možnosti řízení rizik. Problém řízení rizik existuje v každém odvětví podnikání od zemědělství a průmyslu po obchod a finanční instituce, což vysvětluje jeho aktualitu ve dnešní době. Při povšimnutí reálity existence periodických procesů v ekonomice а taky negativních (pozitivních) faktorů okolí, lze vyvodit i existenci možnosti vzájemné interakce, podmíněnosti a překřížení mezi sebou. Kdyby v ekonomice existovali jenom zákonité, předem známé a objektivně podmíněné jevy tak bychom nepotřebovali ani řízení ani korigování ze strany subjektů ekonomických vztahu. Život by probíhal podle předem stanoveného plánu ve směru evolučního rozvoje 1. Bude správně zdůraznit, že subjekty ekonomiky musejí se naučit brát v úvahu vliv nečekaných událostí na vývoj systému, předvídat příchod podobných událostí a úroveň vlivu s použitím různých metod rozhodování včetně prognózování. To všechno podmiňuje aktualitu mého diplomového výzkumu. Pro podniky je velice důležité definovat systémy ukazatelů pro vyhodnocení rizika pří plánování činnosti firmy a možných faktorů vlivu, vypracovat praktická doporučení ke snížení a minimalizaci rizik а taky vypracovat strategii řízení rizik. Fungování podniku ve všech formách je spojená s mnohočetnými riziky, míra vlivu kterých stále roste. Rizika kolem finanční činnosti jsou obvykle vyčleňovaná do zvláštní skupiny finančních rizik, hrajících významnou roli v celkovém «portfeji rizik» podniku. Řízení rizik podniku představuje specifickou oblast managementu, která v poslední době vyčlenila se do zvláštní oblasti vědomostí tzv. «risk-management». 2 Od odborníků, pracujících v tomto odvětví jsou vyžadované kvalifikační požadavky typu znalostí základů 1 KIYOSAKI, Robert T.Bohatý táta,chudý táta. Praha,PRAGMA nakladatelství, ISBN [online] [cit ].Dostupné z: 13

14 ekonomiky a firemních financí, matematických metod, základů statistiky, pojišťovnictví apod. Základním úkolem takových odborníků («risk-manažerů») je řízení finančních rizik podniku. Finanční rizika jako objekt řízení předpokládají vyhodnocení a minimalizaci rizik pomoci metod řízení rizik. Existuje několik způsobů hodnocení finančního rizika a množství metod řízení. Hlavním cílem finančního managementu je dosažení stavu, kdy při uskutečnění nejhoršího scénáře následkem bude jen určitý pokles zisku, ale v žádném případě ne celkový bankrot organizace. Proto zvláštní pozornost je věnovaná stálému zlepšování řízení rizik risk-managementu 3. To je zároveň i praktický význam dané diplomové práce. Cílem diplomové práce je identifikovat a prozkoumat rizika a metody řízení rizik v podniku služeb na příkladu společnosti Belogservice" a navrhnout systém řízení rizik. Výzkumná hypotéza je: zhoršení finanční situace a narůst pohledávek v organizaci způsobují nedokonalost řízení rizik v podniku. V souladu s tím byly stanovený hlavní úkoly: - prozkoumat pojem riziko a teoretické základy rizik; - provést analýzu a hodnocení rizik, vznikajících při fungování "Belogservice : poskytnout ekonomickou charakteristiku podniku, na základě které bude prováděn výzkum a na základě údajů finančních reportů provést vyhodnocení rizika pro podnik; - vypracovat nový systém řízení rizik; Při sepsání diplomové práce jako zdroje informace byly použité zdroje ze studijní, ekonomické a finanční literatury а zároveň finanční ukazatele zkoumaného podniku. 3 MELNIKOV A.V.Risk management a pojíštění.moskva Ankil nakladatelství, s. Vlastní překlad z ruštiny 14

15 1. Teoretické základy rizik v podniku služeb 1.1. Pojem a podstata oblasti podniku služeb Podnik služeb patří do oblasti společenského užitku práce, kde v rámci existujícího způsobu výroby jsou poskytované hmotné a nehmotné služby, přispívající obsáhlejšímu uspokojování různorodých potřeb člověka. Pojem podnik služeb pro obyvatelstvo obsahuje v sobě souhrn odvětví ekonomiky zabývajících se bezprostředním uspokojováním potřeb lidi ve službách. Každé odvětví služeb má svoje vlastní místo a funkcionální význam ve sféře uspokojování lidských potřeb, ale všechny poskytují služby obyvatelstvu, tj. předáním zboží a služeb koncovým spotřebitelům. Proto vzájemný vztah s obyvatelstvem je společným příznakem a charakterním rysem činnosti jakéhokoliv podniku oblasti služeb. 4 Vzájemný vztah podniků z oblasti služeb s obyvatelstvem má mnohostranný charakter, probíhá na základě rozsahu a kvality práci, časových nákladů spotřebitelů na obdržení služeb, kvality služeb, ceny na služby a vždy je vyjadřován ve formě zájmů. Zájmy obyvatelstva tkví v obdržení všech potřebných, kvalitních a poměrně nedrahých služeb. Pří tom spotřebiteli zákonitě žádají, aby služby byly poskytované včasně a komfortní formou a maximálně odpovídali spotřebitelským požadavkům, chutím a potřebám. Zájmy podniku z oblasti služeb soustředěné na poskytování obyvatelstvu rozsáhlého počtu služeb za výhodné ceny s minimálními náklady na pracovní, materiální a finanční zdroje. Organizace služeb je části systému opatření, zaměřených na obsáhlé uspokojení potřeb obyvatelstva ve službách s menšími náklady na zdroje podniku. Jednou z velkých změn posledních let v oblasti technologií organizace je nárůst odvětví služeb. Technologie služeb liší se od průmyslových technologií a pro její správný chod je zapotřebí určitá struktura organizace 5. Průmyslové podniky dosahují svých hlavních 4 BURMENKO T.D.Podnik služeb-management. Moskva Knorus, s.vlastní překlad z ruštiny 5 FRANTIŠEK,Smetana.Podnikání v hotelnictví a gastronomii-pro střední a vyšší hotelové školy.fortuna.1.isbn

16 cílů výrobou materiální produkce, oproti tomu organizace z odvětví služeb (servisu) fungují tvorbou a poskytováním služeb, například opravy oblečení nebo techniky, čistírny oblečení, vzdělání a fast food apod. Výzkum organizací služeb je obecně soustředěn na rysech vlastních právě technologiím služeb. Nejmarkantnější rozdíl spočívá v tom, že produkce technologie služeb je nehmatatelným výsledkem oproti výrobě průmyslovou firmou plně hmatatelného produktu, například televize nebo počítače. Služba je abstraktní a často představuje sebou vědomostí nebo myšlenky a ne fyzický existující zboží. Tudíž produkci průmyslového podniku lze uskladnit pro následnou pozdější realizaci, oproti tomu v oblasti služeb výroba a prodej probíhají současně. Poskytování služby je nehmatatelným produktem, který neexistuje do chvíli než bude vyžádán zákazníkem. Tento produkt nelze skladovat nebo uschovat pro následné použití nebo podívat se na ně jako na zboží na regálech v obchodě. Když služba není spotřebovaná hned po výrobě tak následně jednoduše mizí. Ve všedním životě pojem služba je používán ve velice širokém slova smyslu, ale obvykle je tím označována činnost, která poskytuje užitek (pomoc) nějakému subjektu. Co se týče vědeckého přístupu k této kategorie, tak v zásadě rozdílné názory vůči pojmu "služba" spočívají ve vyhodnocení kvality výsledku, odpovídající pracovní činnosti nebo v kvalitě činnosti samotné nebo v celkově kvalitě činnosti a její výsledku. Osobitost služby jako ekonomické kategorie spočívá v tom, že služba představuje sebou symbiózu procesu a výsledku. 6 Služba je ekonomickou činnosti zaměřenou na uspokojení potřeb zákazníků - fyzických a (nebo) právnických osob cestou poskytnutí duševních, sociálních, materiálních užitků nebo vytvářející podmínky pro použití takových užitků 7. Služba je specifickým produktem, vytvořeným dle požadavku zákazníka a projevuje se ve změně podmínek spotřeby nebo změně spotřebitele samotného." 6 BALABANOV I.T. Risk Management Мoskva: Finance a statistika, s.vlastní překlad z ruštiny 7 Martin Diviš,Hana Schodbauerová. Co je zboží a co služba.pricewaterhouse Coopers

17 Služba je koncovým produktem práce zaměstnanců oblastí služeb. Jako produkt společenského rozdělování práce a probíhající při tom výměny pracovní činnosti různých kategorii obyvatelstva, služba má charakter sociálně-ekonomické kategorie. Existence dvou způsobu poskytování služeb (formou zboží nebo kvalitní práci): - hmotné služby, tj. spojené s vytvářením nové nebo renovaci ztracené spotřebitelské hodnoty zboží; - nehmotné služby, tj. zaměřené bezprostředně na člověka nebo obklopující ho podmínky. Avšak nezávislé na této klasifikaci, poskytování veškerých služeb předpokládá provádění účelové pracovní činnosti, užitek od které spočívá v uspokojení potřeb konkrétního člověka (zákazníka). Jednotnost cílů a koncového produktu práce spojuje všechny druhy služeb v odvětví služeb obyvatelstvu, rychlý a úspěšný rozvoj kterých projevuje se jako objektivní zákonitost společenského pokroku. Služba uspokojuje určitou potřebu fyzické nebo právní osoby; za podmínky existence poptávky služba může být prodaná nebo koupená, což podporuje tvrzení, že služba je zbožím v klasickém smyslu slova Hodnocení kvality služby V odvětví služeb obvykle má velký význam přímý kontakt mezi zákazníkem a zaměstnancem podniku, oproti tomu v průmyslových podnicích přímá spolupráce zaměstnance technického jádra se zákazníkem je spíše výjimkou. Podobné přímé kontakty znamenají, že lidský faktor (zaměstnanci) je velice důležitým prvkem pro podniky služeb. Málo kdo z lidí potká se osobně s mistrem, který montoval jejich auto ve fabrice, ale většina lidí komunikuje s technikem v autoservisu při opravách svého auta. Je zřejmě, že vztah prodejce vůči zákazníkovi stejně jako vztah lékaře, právníka nebo kadeřníka ovlivňuje to, jak zákazník bude vnímat kvalitu poskytnuté služby a míru zákaznícké spokojenosti. Hodnocení kvality služby souvisí s individuálním vnímáním jednotlivců. Kvalitu služby nelze změřit kvantitativně obdobně kvalitě fyzický exitujícího produktu. Jinou charakteristikou ovlivňující míru spokojenosti spotřebitele a jeho vnímání kvality služby je rychlost poskytnutí služby. Služba musí být poskytnuta právě v ten moment, kdy zákazník službu žádá a potřebuje. 17

18 Podniky služeb vždy byly zaměřené na výrobu produkci zaměřené na spotřebitele tj. poskytovat právě ty služby, které chce a potřebuje spotřebitel 8. Například, při návštěvě kadeřnictví jejích zaměstnanec nikdy nebude automatický stříhat Vás úplně stejně jako tři zákazníky před Vámi. Účes bude vytvořen dle Vaších požadavků. Nicméně, trend masové orientace na spotřebitele, který vyvolal revoluční změny v průmyslu, zároveň ovlivnil taky i oblast služeb. Spotřebitel stal náročným ohledně kvality služeb Technologií služeb Podnik služeb pracuje s informací a nehmatatelnou výchozí produkci a proto zdaleka ne vždy má smysl a pozitiva nadměrná velikost takového podniku. Ekonomický nejvýhodnější je členění na množství malých jednotek, které budou umístěné co nejblíž koncovému zákazníkovi. Například pro podniky typu fast-food je výhodně a zřejmě nabízet svojí produkci v místech se stálou přítomnosti většího počtu lidí na letištích, v obchodních centrech, na studentských kolejích a přímo na ulicích. Průmyslové firmy naopak soustředí výrobu na jednom místě se surovinami a volnou pracovní sílou. Velké průmyslové podniky získávají ekonomické prostředky tím, že mají možnost nabývat drahou techniku a vyrábět velké série výrobků. Servisní technologie ovlivňují vnitřní charakter organizace, spojený s řízením a kontrolními mechanizmy uvnitř organizaci. V první řadě pracovníci technického jádra organizace musejí mít výsokou kvalifikaci. Pro kvalitní řešení problémů zákazníků zaměstnancům určitě nebude stačit mechanické plnění stanovených úkolů, ale musejí disponovat i větším objemem znalostí a schopnosti porozumět a zanalyzovat zákaznické požadavky. 9 Některé organizace z odvětví služeb poskytují svým zaměstnancům vědomostí a svobodu rozhodování ve věcech uspokojení potřeb spotřebitele, jiné organizace 8 5 pravidel,jak získat a udržet věrného zákazníka [online].jana Bohutinská [cit ]. Dostupne z 9 KRAVCHENKO L.I. redakce BORUVKIN M.Y. Servisní technologie Minsk,Bělorusko s. Vlastní překlad z běloruštiny 18

19 formulují a zavádějí přesná pravidla chování k zákazníkům. Ale v obou případech, souběžně s technickou přípravou, zaměstnanci v odvětví služeb musejí být velice zruční při komunikaci se zákazníky. Z důvodu vyšší úrovni kvalifikace pracovníků a rozsáhlé organizační struktuře servisních organizací rozhodnutí v nich jsou obvykle decentralizovaná a méně formalizovaná. Chápání podstaty technologií služeb pomáhá managerům zvolit přesně odpovídající strategie, struktury a metody řízení, které mohou se významně lišit oproti fungujícím pro stanovené u výroby nebo tradiční průmyslové technologii. Kromě toho, jak již bylo zmíněno, v dnešní době moderní průmyslové podniky věnují službám větší a větší pozornost a manažery mohou využit popsané v diplomové práci koncepty a myšlenky k posílení tohoto aspektu činnosti svoji organizace Pojem rizika V moderní ekonomické teorii a praxi riziko je jednou ze základních kategorií. Je to spojeno s tím, že pravě nejistota ekonomických jevů a procesů představuje rozšířený popis, realizace kterého může vést spíš ke značným ztrátám než k výhrám. Aktualita daného problému a nutnost racionalizace chování podniku podmiňují to, že otázka nejistoty a rizika je jedním ze základních směrů moderní mikroekonomické analýzy. Navrhuji prozkoumat zde řádu různých definic rizika od různých autorů: Riziko je potenciální, vyjádřena v číslech možnost ztráty. Pojmem riziko je charakterizovaná nejistota spojená s možnosti vzniku nepříznivých situací a následků během realizace projektu 10. Riziko je možnost,že nastane určitá událost. 11 Riziko je nejistota finančních výsledků v budoucnosti. J. P. Мorgan definuje riziko jako míru nejistoty obdržení čistého zisku v budoucnu. 12 Riziko je hodnotným vyjádřením pravděpodobné události, která povede ke ztrátám BALABANOV I.T. Risk Management Мoskva: Finance a statistika, s.vlastní překlad z ruštiny 11 Co je to riziko. [online].[cit ].dostupné z: html 12 TAPMAN L.N. Risky v ekonomice Moskva: Unity s.Vlastní překlad z ruštiny 19

20 Riziko je nebezpěčí,že se dosažené výsledký budou odchylovat od výsledků předpokladáných 14. Riziko je pravděpodobnosti ztráty hodnot (finančních, hmotných a nehmotných prostředků) ve výsledku určité činnosti, když okolnosti a podmínky provádění činnosti budou se měnit ve směru odlišném od předpokládaného v plánech a výpočtech 15 Takže, riziko jako ekonomická kategorie popisuje pravděpodobnost ztrát ve výsledku nejistoty, což může přivést k nepředvídaným nebo nepříznivým pro ekonomickou činnost okolnostem. Obecně lze definovat riziko následně: za prvé, je to možná ztráta (finančních, hmotných a jiných aktiv) kvůli realizaci určitého řešení za druhé, riziko obdržení výnosu nebo zisku kvůli realizaci určitého rozhodnutí. Analýza většího počtu definic rizika dovoluje odhalit zásadní momenty, které jsou charakterní pro rizikovou situaci, například: možný charakter události, zároveň definující který z možných výsledků je realizován v praxi (existence neurčitosti); existence alternativních řešení; již známé nebo předvídatelné pravděpodobná řešení a očekávané výsledky; pravděpodobný vznik škod; pravděpodobnost získání dodatečných příjmů. Chtěla bych zde uvést definici rizika, která dle mého názoru nejlépe odráží pojem riziko. Riziko je činnosti spojenou s překonáním nejistoty za stavu nevyhnutelné volby, během které existuje možnost vyhodnotit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku, neúspěchu a odchylek od cíle GAGE,Randy. Risky is the New Safe:The Rules Have Changed.2012.ISBN Vlastní překlad z angličtiny 14 Riziko. [online].[cit ]Dostupné z: podnikatelskeriziko.aspx 15 LAPUSTA M.G. Rizika v podnikání Moskva-Finance a Statistika s.28 Vlastní překlad z ruštiny 16 K.BALDINA Statistika a analýza v U.S.A. Moskva-Finance a Statistika s.133 Vlastní překlad z ruštiny 20

21 Klasifikace rizik Riziko je základní vlastnosti každé ekonomiky. Riziko bylo, je a bude. Riziko existuje vždy a všude. Musíte se mu pečlivě věnovat a řídit ho. V tržní ekonomice podstatný počet rizik spadá do úrovní jednotlivých podniků a osoby podnikatele. Lze říct, že rizika jsou všude stejná, ale každý podnik má svoje specifika. Složení a velikost mnoha rizik jsou ovlivňované za strany lidí a organizací, s chováním kterých souvisí rozsah a tíha následků možných, ale ne obligatorních událostí. Na základě výše uvedeného lze provest klasifikaci rizik, spojených s činností podniků v odvětví služeb. 1. Podle oblasti vzniku rizika v odvětvích služeb lze je rozdělit na vnější a vnitřní. Ke vnějším patří rizika bez přímého spojení s činnosti podnikatele. Mám zde na mysli neočekávané změny právních norem, regulujících podnikatelskou činnost, změny v dáních, likvidace podniku kvůli předpisům státních orgánů. Zdrojem vnitřních rizik je přímo podnikatelský subjekt samotný. Rizika vznikají v případě neefektivního managementu, chybné marketingové politiky а taky ve výsledku zneužítí pravomoci nebo zproněvěry uvnitř organizace. 2. V závislosti na druhů služeb, poskytovaných podniky v různých odvětvích služeb, lze vyčlenit výrobní, komerční, finanční rizika a rizika vznikající pří stanovení poslání a cílů firmy. Výrobní riziko je spojeno s výrobou služeb, produkci a prováděním jakýchkoliv druhů výrobní činnosti organizacemi v odvětví služeb. Technické riziko je určováno mírou organizace výroby, přípravou preventivních opatření, možnosti rychlých oprav vybavení přímo zaměstnanci firmy a implementaci nových technologií. Riziko technologie výroby spočívá ve snížení objemu výroby výsledkem dodávek nekvalitních surovin; opotřebování vybavení; prostoje vybavení a ztráty pracovní doby kvůli absenci zákazníků; absenci potřebných materiálů; poklesu poptávky kvůli nedostatečné kvalitě služeb nebo kvůli technologickým výpadkům Guidelines for Hazard Evaluation Procedures,AIChE, CCPS,New York 1992 Vlastní překlad z angličtiny 21

22 Zvýšení výrobních nákladů ve výsledku přečerpání materiálů, surovin, elektřiny apod.; růst mzdových nákladů kvůli nadbytečnému počtu pracovníků nebo nečekanému zvyšování plátů. Riziko poškození zaměstnanců v důsledku vznikajících havarijních situací, především u podniků poskytujících služby chemického čištění oděvů, přání a mandlování. Rizika, spojená s realizací služeb: ztráta zboží (služby), ztráta kvality zboží v momentě poskytnutí služby, odmítnutí akceptovat a zaplatit poskytnutou službu, doprava objednávek. 18 Komerční riziko je riziko, které vzniká během procesu realizace služeb, což hraje významnou roli v dosažení finančních výsledků organizací v odvětví služeb. Dále podrobný popis základních druhů a příčin vzniku. Kontaktní riziko vzniká při obsluhování zákazníka (čas a etika služeb); pří přijetí objednávky (informace, absence spotřebních materiálů, nečekaně vysoka cena); pří výdeji objednávky (špatná kvalita poskytnuté služby); rychlost poskytnutí služby; orientace na spotřebitele (nové formy služeb). Snížení objemů realizace služeb ve výsledku strmého poklesu poptávky, konkurence, omezení poskytovaných služeb, zvýšení ceny spotřebních materiálů na vstupu a tím pádem i zvýšení ceny služeb. Riziko nedostatečné segmentace trhu vede k poklesu počtu zákazníků, což způsobuje změnu objemu realizovaných služeb. Riziko umístění podniku odvětví služeb je spojeno s volbou místa podnikání, které ovlivňuje rozsah oblasti služeb tím, že poskytuje spotřebitelům komfort ve službách a šetří například čas 19 Mezi dodatečná rizika patří riziko manažerských omylů, spojené s nedostatečnou kvalifikaci, slabou organizaci managementu, absenci jasných cílů; rizikem nespokojenosti zaměstnanců spojeným s mezerami ve mzdové politice, zanedbáváním sociálních problémů, absence perspektiv růstu; riziko nehod spojené se špatnými podmínkami práce, nedodržování pravidel bezpečnosti práce. 18 Řízení rizik. Ernst&Young media knihovna[online].[cit ]. Dostupné z 19 LOGOVINSKY E.Z. Algoritmy řízení rizik.članek Vedomosti od Vlastní překlad z ruštiny 22

23 Mezi rizika stanovení poslání a cílů firmy podle mého názoru patří riziko omylné definice poslání firmy, riziko nepochopení nebo nepřijetí poslání a cílů organizace její členy, riziko nesprávného předání informace о stanovených poslání a cílech, riziko změny vnějšího a vnitřního prostředí firmy v čase a rizika během realizace poslání. Finanční rizika projevují se v oblasti vztahu organizace odvětví služeb s bankami, úvěrovými organizacemi, finančními úřady a jinými finančními institucemi. Zároveň sem patří i riziko poklesu platební schopnosti obyvatelstva, vedoucí ke snížení poptávky a tím pádem i ke snížení zisku; úvěrová rizika znamenají rizika spojená s možnosti nevrácení úvěrů a úroků. Riziko neposkytnutí úvěru bankou v krátkém časovém horizontu projeví se v nemožnosti expanze nebo modernizace podniku Ekonomický obsah rizika K popisu obsahu ekonomického rizika obvykle jsou používané pojmy jako "situace rizika" a "identifikace rizika". Každý individuum v procesu ekonomické činnosti je vystaven situacím, které nemají jednoznačné řešení. Nejistá situace vyžaduje hned několik řešení s rozdílnou pravděpodobností realizace. Potřeba přijetí jednoho z několika řešení za nejistých okolnosti je označovaná pojmem "situace rizika". Když individuum pří tom chápe, že nachází se v situaci rizika, skutečnost takového pochopení je označovaná jako identifikace rizika. Uvědomění podobné situace dovoluje vyřešit nejistotu přes rozhodnutí pro jednu z variant řešení. Pojem ekonomického rizika zahrnuje nejen existenci rizikové situace a její identifikaci, ale i přijetí rozhodnutí na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy rizika. Takže podstata ekonomického rizika přepokládá rozhodování odpovídající kritériím hodnocení rizika. Nejvíce vydařenou definici ekonomického rizika je pojetí ho jako činnosti subjektů ekonomického života, spojené s překonáním nejistoty v situaci nezbytné volby během procesu, kdy existuje možnost vyhodnotit pravděpodobnost dosažení plánovaného výsledku, neúspěchu a odchylky od cílů, které jsou obsahem alternativních variant SMEJKAL,Vladimir a Karel REIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4.vyd. Praha :Grada, ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia Název tématického celku: Východiska marketingu v pojišťovnictví, jeho obsah a smysl Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné na finančním

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více