VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. katedra Management hotelnictví a lázeňství Bc. KRYSTSINA ZOLATAVA Identifikace a řízení rizik v podniku služeb Diplomová práce 2014

2 Identifikace a řízení rizik v podniku služeb Diplomová práce Bc. Krystsina Zolatava Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra Management hotelnictví a lázeňství Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master's thesis Risk identification and management in service business Bc. Krystsina Zolatava The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality and Spa Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Identifikace a řízení rizik v podniku služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Krystsina Zolatava V Praze dne

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí diplomové práce Ing. Martina Beránek za odborné rady a cenné připomínky při vedení této práce. Další poděkování patří nejbližším, kteří jsou mi podporou při vysokoškolském studiu. 5

6 Abstrakt Jméno autora: Krystsina Zolatava Název diplomové práce: Identifikace a řízení rizik v podniku služeb Označení: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: 82 Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat a prozkoumat rizika a metody řízení rizik v podniku služeb na příkladu společnosti Belogservice" a navrhnout systém řízení rizik. Ve své práci jsem prozkoumávala pojem riziko a teoretické základy rizik, provéla analýzu a hodnocení rizik, vznikajících při fungování "Belogservice. Analyzovála a poskytnula jsem ekonomickou charakteristiku podniku, na základě které býl prováděn výzkum a na základě údajů finančních reportů provédla vyhodnocení rizika pro podnik. Na konci práci jsem nabídla návrhy na zlepšení, které povedou ke zvýšení finanční situace a poklesu pohledávek v organizaci. V teoretické části práci jsou rozebrané základy rizik v podniku služeb, klasifikace,skupiny,hlavní funkce rizik a taký jejích způsoby a metody řízení. V analytické části jsou uvedeny charakteristika a analýza obchodních rizik organizace Belogservice. Poslední část práce je návrhová část, ve které jsem uvedla návrh opatření na zlepšení stávající situacijí v podniků. Klíčová slova: riziko, identifikace rizik, řízení rizik, oddělení řízení rizik, minimalizace rizik 6

7 Abstract Author s name: Krystsina Zolatava Thesis name: Risk identification and management in a service business Designation: Master's thesis Name of college: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Head of thesis: Ing. Martina Beránek Place and date: Prague, Number of pages: 82 The main focus of my thesis is to identify and research risk management tools in a service business on the example of Belogservice" company and to propose bringing it to the system of risk management.my tesis additionally explains the precise definition of risk and theoretical aspects related to it.also, i have analysed the evaluation of risks,which appeared in the functioning of "Belogservice company.on the basis of financial reports, I researched and carried out the economical description of enterpise. In the end of my work I offered proposals, that are likely to trigger the financial growth and decrease borrower s notes in the company. In theoretical part of my work i analyzed basic risks within service business: classification, types, main functions,different approaches and methods of risk management were identified. Analytical part of thesis describes core characteristics and analyses trade risks of eneterprise Belogservice. The last chapter of my work is the proposal part, in which I offered the system of risk management, which will direct to positive changes in company. Keywords: risk, risk identification, risk management, department of risk management, risk minimization. 7

8 Seznam zkratek a symbolů: tj. to jest apod. - a podobně atd. - a tak dale tzv. takzvaný rus.бамап Běloruská asociace mezinárodní automobilové dopravy mln. million BYB - běloruský rubl SWOT strength,weakness, opportunity, threat ОŘR - oddělení řízení rizik PCO - program cílových opatření NPZ- nejvíce pravděpodobné ztráty MMZ - maximálně možné ztráty OZ - očekávané ztráty FM - finanční možností NPZPCO - nejvíce pravděpodobné ztráty po zavedení PCO MMZPCO - maximálně možné ztráty po zavedení PCO OZPCO očekávané ztráty po zavedení PCO NPCO náklady na vývoj a implementaci PCO 8

9 Seznam použitých grafů a tabulek Tabulka 1.1 Základní oblasti činnosti podniků v tržní ekonomice Tabulka 1.2 Schéma pro volbu prostředků ke snížení rizika Tabulka 2.1 Přepravní činnost podniku Tabulka 2.2 Počet jízd vozového parku podle měsíců v roce 2013 Tabulka 2.3 Počet jízd chladírenských vozů po měsících v roce 2013 Tabulka 2.4 Jízdy podle států (import) Tabulka 2.5 Jízdy podle států (export) Tabulka 2.6 Dynamika objemu realizace produkce, práce a služeb Tabulka 2.7 Analýza finančních výsledků Belogservice v období , mln.byb. Tabulka 2.8 Analýza struktury aktiv organizace v roce 2012 Tabulka 2.9 Analýza struktury aktiv organizace v roce 2013 Tabulka 2.10 Dynamika aktiv organizace v letech Tabulka 2.11 Struktura a dynamika pasiv organizace v roce 2012 Tabulka 2.12 Struktura a dynamika pasiv organizace v roce 2013 Tabulka 2.13 Závazky a pohledávky Tabulka 2.14 Ukazatele, charakterizující finanční stabilitu organizace 2013 Tabulka 2.15 Hodnocení finanční stability organizace Tabulka 2.16 Hodnocení finanční stability podle funkčních příznaků Tabulka 2.17 Analýza struktury rozvahy podniku v roce 2013 Tabulka 2.18 Analýza finanční stability Belogservice Tabulka 2.19 SWOT analýza Tabulka 2.20 Analýza šancí a rizik Belogservice Tabulka 3.1 Výpočet zaměstnanců a mzdových nákladů Tabulka 3.2 Výpočet efektivity navrhovaných opatření 9

10 Tabulka 3.3 Analýza efektivity implementace PCO Graf 1.1 Proces řízení rizik Graf 2.2 Počet jízd Belogservice ( ) Graf 2.3 Objem přepravy Belogservice ( ) Graf 2.4 Měsíční objemy přepravy v roce 2013 Graf 2.5 Struktura jízd podle států (import) Graf 2.6 Struktura jízd podle států (export) Graf 2.7 Dynamika objemu realizace produkce, práci a služeb, mln.byb. Graf 2.8 Dynamika finančních výsledků činnosti Belogservice v období Graf 2.9 Změna struktury aktiv а bilance Graf 2.10 Změna struktury aktiv v roce 2013 Graf 2.11 Změna struktury pasiv organizace v 2013 Graf 2.12 Struktura pasiv organizace na začátku roku 2013 Graf 2.13 Odchylka koeficientu běžné likvidity v roce 2013 Graf 2.14 Odchylka koeficientu zabezpečení vlastními oběžnými prostředky v roce 2013 Graf 2.15 Odchylka koeficientu zabezpečení finančních závazků aktivy v roce 2013 Graf 3.1 Organizační schéma budoucího oddělení řízení rizik 10

11 Obsah Seznam použitých grafů a tabulek...9 Ůvod Teoretické základy rizik v podniku služeb Pojem a podstata oblasti podniku služeb Hodnocení kvality služby Technologií služeb Pojem rizika Klasifikace rizika Ekonomický obsah rizika Funkci rizika Skupiny rizik Způsoby hodnocení míry rizika Způsoby a metody řízení rizik Charakteristika a analýza obchodních rizik organizace "Belogservice" Organizační a ekonomická charakteristika "Belogservice" Vyhodnocení rizik podniku na základě finančních ukazatelů Analýza rizik podniku a metod používaných pro minimalizaci rizika Cesty ke zvyšování efektivity mechanismu řízení rizik v podniku Vytvoření oddělení řízení rizik Zdokonalování technologie řízení rizik pomoci vytvoření programu cílových opatření pro řízení rizik Rizika, brána programem v úvahu Procedury řízení rizik Předběžná selekce rizik Finální formování programu řízení rizik Ocenění efektivity programu řízení rizik Zdokonalování systému způsobů minimalizaci rizik používané podnikem "Belogservice"...75 Závěr...77 Seznam použitých zdrojů a literátury

12 12

13 Úvod Konkurence, nejistota a stálé změny jsou skutečnými pravidly moderního života. Začátek třetího tisíciletí stal dobou rychlých změn života a zvlášť i podnikání. Nárůst změn doprovází i růst počtu rizik. Hlavními příčiny vzniku rizik jsou globalizace trhů, zostření konkurence, růst dostupných informačních toků a databázi, а taky narůstající složitost podnikání. Tyto a jiné příčiny působí na rizikovou situaci dvojím způsobem. Na jednu stranu zvyšují možná rizika, na jinou stranu vytvářejí možnosti řízení rizik. Problém řízení rizik existuje v každém odvětví podnikání od zemědělství a průmyslu po obchod a finanční instituce, což vysvětluje jeho aktualitu ve dnešní době. Při povšimnutí reálity existence periodických procesů v ekonomice а taky negativních (pozitivních) faktorů okolí, lze vyvodit i existenci možnosti vzájemné interakce, podmíněnosti a překřížení mezi sebou. Kdyby v ekonomice existovali jenom zákonité, předem známé a objektivně podmíněné jevy tak bychom nepotřebovali ani řízení ani korigování ze strany subjektů ekonomických vztahu. Život by probíhal podle předem stanoveného plánu ve směru evolučního rozvoje 1. Bude správně zdůraznit, že subjekty ekonomiky musejí se naučit brát v úvahu vliv nečekaných událostí na vývoj systému, předvídat příchod podobných událostí a úroveň vlivu s použitím různých metod rozhodování včetně prognózování. To všechno podmiňuje aktualitu mého diplomového výzkumu. Pro podniky je velice důležité definovat systémy ukazatelů pro vyhodnocení rizika pří plánování činnosti firmy a možných faktorů vlivu, vypracovat praktická doporučení ke snížení a minimalizaci rizik а taky vypracovat strategii řízení rizik. Fungování podniku ve všech formách je spojená s mnohočetnými riziky, míra vlivu kterých stále roste. Rizika kolem finanční činnosti jsou obvykle vyčleňovaná do zvláštní skupiny finančních rizik, hrajících významnou roli v celkovém «portfeji rizik» podniku. Řízení rizik podniku představuje specifickou oblast managementu, která v poslední době vyčlenila se do zvláštní oblasti vědomostí tzv. «risk-management». 2 Od odborníků, pracujících v tomto odvětví jsou vyžadované kvalifikační požadavky typu znalostí základů 1 KIYOSAKI, Robert T.Bohatý táta,chudý táta. Praha,PRAGMA nakladatelství, ISBN [online] [cit ].Dostupné z: 13

14 ekonomiky a firemních financí, matematických metod, základů statistiky, pojišťovnictví apod. Základním úkolem takových odborníků («risk-manažerů») je řízení finančních rizik podniku. Finanční rizika jako objekt řízení předpokládají vyhodnocení a minimalizaci rizik pomoci metod řízení rizik. Existuje několik způsobů hodnocení finančního rizika a množství metod řízení. Hlavním cílem finančního managementu je dosažení stavu, kdy při uskutečnění nejhoršího scénáře následkem bude jen určitý pokles zisku, ale v žádném případě ne celkový bankrot organizace. Proto zvláštní pozornost je věnovaná stálému zlepšování řízení rizik risk-managementu 3. To je zároveň i praktický význam dané diplomové práce. Cílem diplomové práce je identifikovat a prozkoumat rizika a metody řízení rizik v podniku služeb na příkladu společnosti Belogservice" a navrhnout systém řízení rizik. Výzkumná hypotéza je: zhoršení finanční situace a narůst pohledávek v organizaci způsobují nedokonalost řízení rizik v podniku. V souladu s tím byly stanovený hlavní úkoly: - prozkoumat pojem riziko a teoretické základy rizik; - provést analýzu a hodnocení rizik, vznikajících při fungování "Belogservice : poskytnout ekonomickou charakteristiku podniku, na základě které bude prováděn výzkum a na základě údajů finančních reportů provést vyhodnocení rizika pro podnik; - vypracovat nový systém řízení rizik; Při sepsání diplomové práce jako zdroje informace byly použité zdroje ze studijní, ekonomické a finanční literatury а zároveň finanční ukazatele zkoumaného podniku. 3 MELNIKOV A.V.Risk management a pojíštění.moskva Ankil nakladatelství, s. Vlastní překlad z ruštiny 14

15 1. Teoretické základy rizik v podniku služeb 1.1. Pojem a podstata oblasti podniku služeb Podnik služeb patří do oblasti společenského užitku práce, kde v rámci existujícího způsobu výroby jsou poskytované hmotné a nehmotné služby, přispívající obsáhlejšímu uspokojování různorodých potřeb člověka. Pojem podnik služeb pro obyvatelstvo obsahuje v sobě souhrn odvětví ekonomiky zabývajících se bezprostředním uspokojováním potřeb lidi ve službách. Každé odvětví služeb má svoje vlastní místo a funkcionální význam ve sféře uspokojování lidských potřeb, ale všechny poskytují služby obyvatelstvu, tj. předáním zboží a služeb koncovým spotřebitelům. Proto vzájemný vztah s obyvatelstvem je společným příznakem a charakterním rysem činnosti jakéhokoliv podniku oblasti služeb. 4 Vzájemný vztah podniků z oblasti služeb s obyvatelstvem má mnohostranný charakter, probíhá na základě rozsahu a kvality práci, časových nákladů spotřebitelů na obdržení služeb, kvality služeb, ceny na služby a vždy je vyjadřován ve formě zájmů. Zájmy obyvatelstva tkví v obdržení všech potřebných, kvalitních a poměrně nedrahých služeb. Pří tom spotřebiteli zákonitě žádají, aby služby byly poskytované včasně a komfortní formou a maximálně odpovídali spotřebitelským požadavkům, chutím a potřebám. Zájmy podniku z oblasti služeb soustředěné na poskytování obyvatelstvu rozsáhlého počtu služeb za výhodné ceny s minimálními náklady na pracovní, materiální a finanční zdroje. Organizace služeb je části systému opatření, zaměřených na obsáhlé uspokojení potřeb obyvatelstva ve službách s menšími náklady na zdroje podniku. Jednou z velkých změn posledních let v oblasti technologií organizace je nárůst odvětví služeb. Technologie služeb liší se od průmyslových technologií a pro její správný chod je zapotřebí určitá struktura organizace 5. Průmyslové podniky dosahují svých hlavních 4 BURMENKO T.D.Podnik služeb-management. Moskva Knorus, s.vlastní překlad z ruštiny 5 FRANTIŠEK,Smetana.Podnikání v hotelnictví a gastronomii-pro střední a vyšší hotelové školy.fortuna.1.isbn

16 cílů výrobou materiální produkce, oproti tomu organizace z odvětví služeb (servisu) fungují tvorbou a poskytováním služeb, například opravy oblečení nebo techniky, čistírny oblečení, vzdělání a fast food apod. Výzkum organizací služeb je obecně soustředěn na rysech vlastních právě technologiím služeb. Nejmarkantnější rozdíl spočívá v tom, že produkce technologie služeb je nehmatatelným výsledkem oproti výrobě průmyslovou firmou plně hmatatelného produktu, například televize nebo počítače. Služba je abstraktní a často představuje sebou vědomostí nebo myšlenky a ne fyzický existující zboží. Tudíž produkci průmyslového podniku lze uskladnit pro následnou pozdější realizaci, oproti tomu v oblasti služeb výroba a prodej probíhají současně. Poskytování služby je nehmatatelným produktem, který neexistuje do chvíli než bude vyžádán zákazníkem. Tento produkt nelze skladovat nebo uschovat pro následné použití nebo podívat se na ně jako na zboží na regálech v obchodě. Když služba není spotřebovaná hned po výrobě tak následně jednoduše mizí. Ve všedním životě pojem služba je používán ve velice širokém slova smyslu, ale obvykle je tím označována činnost, která poskytuje užitek (pomoc) nějakému subjektu. Co se týče vědeckého přístupu k této kategorie, tak v zásadě rozdílné názory vůči pojmu "služba" spočívají ve vyhodnocení kvality výsledku, odpovídající pracovní činnosti nebo v kvalitě činnosti samotné nebo v celkově kvalitě činnosti a její výsledku. Osobitost služby jako ekonomické kategorie spočívá v tom, že služba představuje sebou symbiózu procesu a výsledku. 6 Služba je ekonomickou činnosti zaměřenou na uspokojení potřeb zákazníků - fyzických a (nebo) právnických osob cestou poskytnutí duševních, sociálních, materiálních užitků nebo vytvářející podmínky pro použití takových užitků 7. Služba je specifickým produktem, vytvořeným dle požadavku zákazníka a projevuje se ve změně podmínek spotřeby nebo změně spotřebitele samotného." 6 BALABANOV I.T. Risk Management Мoskva: Finance a statistika, s.vlastní překlad z ruštiny 7 Martin Diviš,Hana Schodbauerová. Co je zboží a co služba.pricewaterhouse Coopers

17 Služba je koncovým produktem práce zaměstnanců oblastí služeb. Jako produkt společenského rozdělování práce a probíhající při tom výměny pracovní činnosti různých kategorii obyvatelstva, služba má charakter sociálně-ekonomické kategorie. Existence dvou způsobu poskytování služeb (formou zboží nebo kvalitní práci): - hmotné služby, tj. spojené s vytvářením nové nebo renovaci ztracené spotřebitelské hodnoty zboží; - nehmotné služby, tj. zaměřené bezprostředně na člověka nebo obklopující ho podmínky. Avšak nezávislé na této klasifikaci, poskytování veškerých služeb předpokládá provádění účelové pracovní činnosti, užitek od které spočívá v uspokojení potřeb konkrétního člověka (zákazníka). Jednotnost cílů a koncového produktu práce spojuje všechny druhy služeb v odvětví služeb obyvatelstvu, rychlý a úspěšný rozvoj kterých projevuje se jako objektivní zákonitost společenského pokroku. Služba uspokojuje určitou potřebu fyzické nebo právní osoby; za podmínky existence poptávky služba může být prodaná nebo koupená, což podporuje tvrzení, že služba je zbožím v klasickém smyslu slova Hodnocení kvality služby V odvětví služeb obvykle má velký význam přímý kontakt mezi zákazníkem a zaměstnancem podniku, oproti tomu v průmyslových podnicích přímá spolupráce zaměstnance technického jádra se zákazníkem je spíše výjimkou. Podobné přímé kontakty znamenají, že lidský faktor (zaměstnanci) je velice důležitým prvkem pro podniky služeb. Málo kdo z lidí potká se osobně s mistrem, který montoval jejich auto ve fabrice, ale většina lidí komunikuje s technikem v autoservisu při opravách svého auta. Je zřejmě, že vztah prodejce vůči zákazníkovi stejně jako vztah lékaře, právníka nebo kadeřníka ovlivňuje to, jak zákazník bude vnímat kvalitu poskytnuté služby a míru zákaznícké spokojenosti. Hodnocení kvality služby souvisí s individuálním vnímáním jednotlivců. Kvalitu služby nelze změřit kvantitativně obdobně kvalitě fyzický exitujícího produktu. Jinou charakteristikou ovlivňující míru spokojenosti spotřebitele a jeho vnímání kvality služby je rychlost poskytnutí služby. Služba musí být poskytnuta právě v ten moment, kdy zákazník službu žádá a potřebuje. 17

18 Podniky služeb vždy byly zaměřené na výrobu produkci zaměřené na spotřebitele tj. poskytovat právě ty služby, které chce a potřebuje spotřebitel 8. Například, při návštěvě kadeřnictví jejích zaměstnanec nikdy nebude automatický stříhat Vás úplně stejně jako tři zákazníky před Vámi. Účes bude vytvořen dle Vaších požadavků. Nicméně, trend masové orientace na spotřebitele, který vyvolal revoluční změny v průmyslu, zároveň ovlivnil taky i oblast služeb. Spotřebitel stal náročným ohledně kvality služeb Technologií služeb Podnik služeb pracuje s informací a nehmatatelnou výchozí produkci a proto zdaleka ne vždy má smysl a pozitiva nadměrná velikost takového podniku. Ekonomický nejvýhodnější je členění na množství malých jednotek, které budou umístěné co nejblíž koncovému zákazníkovi. Například pro podniky typu fast-food je výhodně a zřejmě nabízet svojí produkci v místech se stálou přítomnosti většího počtu lidí na letištích, v obchodních centrech, na studentských kolejích a přímo na ulicích. Průmyslové firmy naopak soustředí výrobu na jednom místě se surovinami a volnou pracovní sílou. Velké průmyslové podniky získávají ekonomické prostředky tím, že mají možnost nabývat drahou techniku a vyrábět velké série výrobků. Servisní technologie ovlivňují vnitřní charakter organizace, spojený s řízením a kontrolními mechanizmy uvnitř organizaci. V první řadě pracovníci technického jádra organizace musejí mít výsokou kvalifikaci. Pro kvalitní řešení problémů zákazníků zaměstnancům určitě nebude stačit mechanické plnění stanovených úkolů, ale musejí disponovat i větším objemem znalostí a schopnosti porozumět a zanalyzovat zákaznické požadavky. 9 Některé organizace z odvětví služeb poskytují svým zaměstnancům vědomostí a svobodu rozhodování ve věcech uspokojení potřeb spotřebitele, jiné organizace 8 5 pravidel,jak získat a udržet věrného zákazníka [online].jana Bohutinská [cit ]. Dostupne z 9 KRAVCHENKO L.I. redakce BORUVKIN M.Y. Servisní technologie Minsk,Bělorusko s. Vlastní překlad z běloruštiny 18

19 formulují a zavádějí přesná pravidla chování k zákazníkům. Ale v obou případech, souběžně s technickou přípravou, zaměstnanci v odvětví služeb musejí být velice zruční při komunikaci se zákazníky. Z důvodu vyšší úrovni kvalifikace pracovníků a rozsáhlé organizační struktuře servisních organizací rozhodnutí v nich jsou obvykle decentralizovaná a méně formalizovaná. Chápání podstaty technologií služeb pomáhá managerům zvolit přesně odpovídající strategie, struktury a metody řízení, které mohou se významně lišit oproti fungujícím pro stanovené u výroby nebo tradiční průmyslové technologii. Kromě toho, jak již bylo zmíněno, v dnešní době moderní průmyslové podniky věnují službám větší a větší pozornost a manažery mohou využit popsané v diplomové práci koncepty a myšlenky k posílení tohoto aspektu činnosti svoji organizace Pojem rizika V moderní ekonomické teorii a praxi riziko je jednou ze základních kategorií. Je to spojeno s tím, že pravě nejistota ekonomických jevů a procesů představuje rozšířený popis, realizace kterého může vést spíš ke značným ztrátám než k výhrám. Aktualita daného problému a nutnost racionalizace chování podniku podmiňují to, že otázka nejistoty a rizika je jedním ze základních směrů moderní mikroekonomické analýzy. Navrhuji prozkoumat zde řádu různých definic rizika od různých autorů: Riziko je potenciální, vyjádřena v číslech možnost ztráty. Pojmem riziko je charakterizovaná nejistota spojená s možnosti vzniku nepříznivých situací a následků během realizace projektu 10. Riziko je možnost,že nastane určitá událost. 11 Riziko je nejistota finančních výsledků v budoucnosti. J. P. Мorgan definuje riziko jako míru nejistoty obdržení čistého zisku v budoucnu. 12 Riziko je hodnotným vyjádřením pravděpodobné události, která povede ke ztrátám BALABANOV I.T. Risk Management Мoskva: Finance a statistika, s.vlastní překlad z ruštiny 11 Co je to riziko. [online].[cit ].dostupné z: html 12 TAPMAN L.N. Risky v ekonomice Moskva: Unity s.Vlastní překlad z ruštiny 19

20 Riziko je nebezpěčí,že se dosažené výsledký budou odchylovat od výsledků předpokladáných 14. Riziko je pravděpodobnosti ztráty hodnot (finančních, hmotných a nehmotných prostředků) ve výsledku určité činnosti, když okolnosti a podmínky provádění činnosti budou se měnit ve směru odlišném od předpokládaného v plánech a výpočtech 15 Takže, riziko jako ekonomická kategorie popisuje pravděpodobnost ztrát ve výsledku nejistoty, což může přivést k nepředvídaným nebo nepříznivým pro ekonomickou činnost okolnostem. Obecně lze definovat riziko následně: za prvé, je to možná ztráta (finančních, hmotných a jiných aktiv) kvůli realizaci určitého řešení za druhé, riziko obdržení výnosu nebo zisku kvůli realizaci určitého rozhodnutí. Analýza většího počtu definic rizika dovoluje odhalit zásadní momenty, které jsou charakterní pro rizikovou situaci, například: možný charakter události, zároveň definující který z možných výsledků je realizován v praxi (existence neurčitosti); existence alternativních řešení; již známé nebo předvídatelné pravděpodobná řešení a očekávané výsledky; pravděpodobný vznik škod; pravděpodobnost získání dodatečných příjmů. Chtěla bych zde uvést definici rizika, která dle mého názoru nejlépe odráží pojem riziko. Riziko je činnosti spojenou s překonáním nejistoty za stavu nevyhnutelné volby, během které existuje možnost vyhodnotit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku, neúspěchu a odchylek od cíle GAGE,Randy. Risky is the New Safe:The Rules Have Changed.2012.ISBN Vlastní překlad z angličtiny 14 Riziko. [online].[cit ]Dostupné z: podnikatelskeriziko.aspx 15 LAPUSTA M.G. Rizika v podnikání Moskva-Finance a Statistika s.28 Vlastní překlad z ruštiny 16 K.BALDINA Statistika a analýza v U.S.A. Moskva-Finance a Statistika s.133 Vlastní překlad z ruštiny 20

21 Klasifikace rizik Riziko je základní vlastnosti každé ekonomiky. Riziko bylo, je a bude. Riziko existuje vždy a všude. Musíte se mu pečlivě věnovat a řídit ho. V tržní ekonomice podstatný počet rizik spadá do úrovní jednotlivých podniků a osoby podnikatele. Lze říct, že rizika jsou všude stejná, ale každý podnik má svoje specifika. Složení a velikost mnoha rizik jsou ovlivňované za strany lidí a organizací, s chováním kterých souvisí rozsah a tíha následků možných, ale ne obligatorních událostí. Na základě výše uvedeného lze provest klasifikaci rizik, spojených s činností podniků v odvětví služeb. 1. Podle oblasti vzniku rizika v odvětvích služeb lze je rozdělit na vnější a vnitřní. Ke vnějším patří rizika bez přímého spojení s činnosti podnikatele. Mám zde na mysli neočekávané změny právních norem, regulujících podnikatelskou činnost, změny v dáních, likvidace podniku kvůli předpisům státních orgánů. Zdrojem vnitřních rizik je přímo podnikatelský subjekt samotný. Rizika vznikají v případě neefektivního managementu, chybné marketingové politiky а taky ve výsledku zneužítí pravomoci nebo zproněvěry uvnitř organizace. 2. V závislosti na druhů služeb, poskytovaných podniky v různých odvětvích služeb, lze vyčlenit výrobní, komerční, finanční rizika a rizika vznikající pří stanovení poslání a cílů firmy. Výrobní riziko je spojeno s výrobou služeb, produkci a prováděním jakýchkoliv druhů výrobní činnosti organizacemi v odvětví služeb. Technické riziko je určováno mírou organizace výroby, přípravou preventivních opatření, možnosti rychlých oprav vybavení přímo zaměstnanci firmy a implementaci nových technologií. Riziko technologie výroby spočívá ve snížení objemu výroby výsledkem dodávek nekvalitních surovin; opotřebování vybavení; prostoje vybavení a ztráty pracovní doby kvůli absenci zákazníků; absenci potřebných materiálů; poklesu poptávky kvůli nedostatečné kvalitě služeb nebo kvůli technologickým výpadkům Guidelines for Hazard Evaluation Procedures,AIChE, CCPS,New York 1992 Vlastní překlad z angličtiny 21

22 Zvýšení výrobních nákladů ve výsledku přečerpání materiálů, surovin, elektřiny apod.; růst mzdových nákladů kvůli nadbytečnému počtu pracovníků nebo nečekanému zvyšování plátů. Riziko poškození zaměstnanců v důsledku vznikajících havarijních situací, především u podniků poskytujících služby chemického čištění oděvů, přání a mandlování. Rizika, spojená s realizací služeb: ztráta zboží (služby), ztráta kvality zboží v momentě poskytnutí služby, odmítnutí akceptovat a zaplatit poskytnutou službu, doprava objednávek. 18 Komerční riziko je riziko, které vzniká během procesu realizace služeb, což hraje významnou roli v dosažení finančních výsledků organizací v odvětví služeb. Dále podrobný popis základních druhů a příčin vzniku. Kontaktní riziko vzniká při obsluhování zákazníka (čas a etika služeb); pří přijetí objednávky (informace, absence spotřebních materiálů, nečekaně vysoka cena); pří výdeji objednávky (špatná kvalita poskytnuté služby); rychlost poskytnutí služby; orientace na spotřebitele (nové formy služeb). Snížení objemů realizace služeb ve výsledku strmého poklesu poptávky, konkurence, omezení poskytovaných služeb, zvýšení ceny spotřebních materiálů na vstupu a tím pádem i zvýšení ceny služeb. Riziko nedostatečné segmentace trhu vede k poklesu počtu zákazníků, což způsobuje změnu objemu realizovaných služeb. Riziko umístění podniku odvětví služeb je spojeno s volbou místa podnikání, které ovlivňuje rozsah oblasti služeb tím, že poskytuje spotřebitelům komfort ve službách a šetří například čas 19 Mezi dodatečná rizika patří riziko manažerských omylů, spojené s nedostatečnou kvalifikaci, slabou organizaci managementu, absenci jasných cílů; rizikem nespokojenosti zaměstnanců spojeným s mezerami ve mzdové politice, zanedbáváním sociálních problémů, absence perspektiv růstu; riziko nehod spojené se špatnými podmínkami práce, nedodržování pravidel bezpečnosti práce. 18 Řízení rizik. Ernst&Young media knihovna[online].[cit ]. Dostupné z 19 LOGOVINSKY E.Z. Algoritmy řízení rizik.članek Vedomosti od Vlastní překlad z ruštiny 22

23 Mezi rizika stanovení poslání a cílů firmy podle mého názoru patří riziko omylné definice poslání firmy, riziko nepochopení nebo nepřijetí poslání a cílů organizace její členy, riziko nesprávného předání informace о stanovených poslání a cílech, riziko změny vnějšího a vnitřního prostředí firmy v čase a rizika během realizace poslání. Finanční rizika projevují se v oblasti vztahu organizace odvětví služeb s bankami, úvěrovými organizacemi, finančními úřady a jinými finančními institucemi. Zároveň sem patří i riziko poklesu platební schopnosti obyvatelstva, vedoucí ke snížení poptávky a tím pádem i ke snížení zisku; úvěrová rizika znamenají rizika spojená s možnosti nevrácení úvěrů a úroků. Riziko neposkytnutí úvěru bankou v krátkém časovém horizontu projeví se v nemožnosti expanze nebo modernizace podniku Ekonomický obsah rizika K popisu obsahu ekonomického rizika obvykle jsou používané pojmy jako "situace rizika" a "identifikace rizika". Každý individuum v procesu ekonomické činnosti je vystaven situacím, které nemají jednoznačné řešení. Nejistá situace vyžaduje hned několik řešení s rozdílnou pravděpodobností realizace. Potřeba přijetí jednoho z několika řešení za nejistých okolnosti je označovaná pojmem "situace rizika". Když individuum pří tom chápe, že nachází se v situaci rizika, skutečnost takového pochopení je označovaná jako identifikace rizika. Uvědomění podobné situace dovoluje vyřešit nejistotu přes rozhodnutí pro jednu z variant řešení. Pojem ekonomického rizika zahrnuje nejen existenci rizikové situace a její identifikaci, ale i přijetí rozhodnutí na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy rizika. Takže podstata ekonomického rizika přepokládá rozhodování odpovídající kritériím hodnocení rizika. Nejvíce vydařenou definici ekonomického rizika je pojetí ho jako činnosti subjektů ekonomického života, spojené s překonáním nejistoty v situaci nezbytné volby během procesu, kdy existuje možnost vyhodnotit pravděpodobnost dosažení plánovaného výsledku, neúspěchu a odchylky od cílů, které jsou obsahem alternativních variant SMEJKAL,Vladimir a Karel REIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4.vyd. Praha :Grada, ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz MARKETING je aktivita

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Systém plánování v bankách

Systém plánování v bankách doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém plánování v bankách Současné období znamená pro bankovnictví ztížené podmínky podnikání. Dochází k zostření vzájemné konkurence bank, ke

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více