Zadávací dokumentace pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace pro"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy glukometry v rámci POCT Kód CPV: Diagnostika Evidenční číslo v IS VZ US: Identifikační údaje o zadavateli: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Sídlo: Sokolská tř. 581, Hradec Králové Právní forma: státní příspěvková organizace Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. - ředitelem IČ: DIČ: CZ tel.: , fax:

2 O B S A H : I. Základní informace o předmětu plnění veřejné zakázky... 3 II. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek... 6 III. Variantní řešení ( 70 zákona)... 8 IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny... 8 V. Hodnocení nabídek:... 8 VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:... 9 VII. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty... 9 VIII. Místo a doba pro podávání nabídek... 9 IX. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami X. Prokázání splnění kvalifikace podle 50 a 51 zákona... 10

3 I. Základní informace o předmětu plnění veřejné zakázky Zadávací dokumentace (dále jen ZD) byla zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Zadávací podmínky zpracovala: Ing. Jana Špirková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky (dále jen ÚKBD) tel Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci a dodatečné informace: Ing. Petra Benešová, oddělení veřejných zakázek tel , Žádosti o dodatečné informace musí být doručeny zadavateli v písemné podobě dle 49 zákona. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na profilu zadavatele, tj. Zakázka není rozdělena na části dle 98 zákona. 1. Přesné vymezení předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky po dobu 2 let testovacích proužků pro glukometr a dodávky kontrolního materiálu za účelem stanovení glykémie glukometry v rámci POCT (jedná se o stanovení koncentrace glukosy ze vzorků plné krve s využitím biosenzorové technologie), dále jen zboží. Součástí předmětu plnění je dále bezplatná výpůjčka 110 glukometrů stejného typu (kompatibilních s nabízenými testovacími proužky) a výpůjčka informačního systému umožňujícího přímou komunikaci s Laboratorním informačním systémem OpenLIMS firmy STAPRO a Nemocničním informačním systémem AMIS*H pomocí čárových kódů. Předmětem plnění je též doprava na místo instalace, provedení instalace, zaškolení obsluhy a servisní náklady související s údržbou či opravou vypůjčených glukometrů a informačního systému. Zadavatel dále požaduje doložení českého návodu k obsluze k vypůjčeným glukometrům a informačnímu systému (požadujeme dodání 1x v tištěné a 1 x v elektronické podobě pro potřeby pracoviště ÚKBD). Glukometry a informační systém musí být bezplatně vypůjčeny po celou dobu trvání rámcové smlouvy. Předpokládané množství: Celkové předpokládané množství dodávek testovacích proužků pro glukometr a dodávky kontrolního materiálu (dále jen zboží ) odpovídá předpokládanému počtu provedených analýz za období jednoho roku (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Předpokládaný počet analýz byl stanoven na základě předchozího období jednoho roku. 3

4 Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství zboží s ohledem na své potřeby a finanční možnosti. 2. Technické požadavky Glukometry musí být opatřeny systémem, který jednoznačně identifikuje pomocí čárových kódů ID pacienta, ID autora měření a časového údaje naměřené hodnoty glukosy. ID pacienta a autora měření lze vložit rovněž manuálně. Požadujeme možnost u pacientů nahlédnout do historie naměřených výsledků. Požadujeme dodání glukometrů s povrchem, který lze bezpečně desinfikovat a čistit vlhkou cestou. Požadujeme minimální množství vzorku 3 µl a nejkratší dobu měření max. 20 vteřin. Stanovení glukózy testačními proužky nesmí být ovlivněno interferenty (např. hodnotou hematokritu, maltózy, xylózy, k.askorbové ). Tuto skutečnost uchazeč předloží formou čestného prohlášení nebo návodem k použití testačního proužku. Při měření glukometry musí být zabezpečena kalibrace. Glukometr musí být vybaven funkcí kontroly expirace používaných testačních proužků. Požadujeme bezplatnou technickou podporu při řešení technických a analytických problémů (informační servis, záložní glukometry) a záruku dodávek zboží do 14 dnů od doby objednání za podmínky, kdy do ukončení expirace v době dodávky zbývá nejméně 6 měsíců. Požadujeme bezplatné a pravidelné (min. 1x rok) školení obsluhy glukometrů na jednotlivých pracovištích zadavatele. Dodávka a instalace glukometrů a informačního systému bude uskutečněna dodavatelem veřejné zakázky plně na jeho náklady. Zapůjčené glukometry a informační systém musí mít provedeny (a to s kladným výrokem pro používání) veškeré zkoušky, testy a schválení vyžadovaná příslušnými zákonnými nařízeními a doporučeními výrobce či profesních organizací pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky a všechny požadavky uvedené v tomto zadání. Jedná se především o požadavky zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění, kdy k vypůjčeným glukometrům musí být dodán český návod k obsluze (požadujeme 1x v tištěné a 1x v digitální podobě), prohlášení o shodě (pokud není v češtině, tak včetně jeho překladu do českého jazyka) a uvedení výrobce nabízených glukometrů. 4

5 Dále musí být splněny všechny požadavky vyhlášky MZČR č. 195/2005 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (doložte v nabídce čestným prohlášením). Další požadavky zadavatele Uchazeč je povinen ve své nabídce popsat způsob ukládání dat a předpokládanou velikost inkrementu za 1 rok provozu. Uchazeč dále uvede: - zda chce samostatný server nebo jen vyhradit místo na centrálním datovém úložišti. Pozn.: V případě, že bude uchazeč požadovat samostatný server, je uchazeč povinen ve své nabídce uvést sizing serveru pro jím navrhovaný systém. Sizing bude obsahovat počet a typ doporučených procesorů, velikost RAM a velikost požadovaných diskových prostor. Uchazeč dále navrhne typ a verzi operačního systému a případně databáze. Zadavatel předpokládá provoz ve formě virtuálního serveru VMWare ESX 4. a využití stávajících diskových úložišť - pravděpodobně HP EVA 6xxx. K dispozici je omezený výkon - jedno jádro procesoru a 4 GB RAM. V případě požadavků na výkonnější server je nutné pořizovací cenu tohoto serveru zahrnout do nabídkové ceny. Pokud budou součástí nabídky licence na produkty firmy Microsoft, zadavatel sděluje, že je v této oblasti smluvně vázán Microsoft Select kontraktem s vítězem jiného tendru. Zadavatel dle tohoto kontraktu nakupuje licence Microsoft v rámci MS Select - cenová kategorie D. - jak dlouho chce data ukládat. 3. Způsob realizace a místo plnění veřejné zakázky Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu pouze s jedním uchazečem a to na dobu 2 let. Tento uchazeč bude zavázán zajistit kompletní dodávku požadovaného zboží ve složení a rozsahu, jež bude definován ve výzvě k plnění k jednotlivým dodávkám po dobu účinnosti uzavřené rámcové smlouvy. Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem dílčí smlouvu na realizaci veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy vítězným uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy. Uchazeč bude povinen v rámci svých dílčích plnění veřejné zakázky nabídnout alespoň takové podmínky, které jsou předmětem hodnocení při výběru uchazeče k uzavření rámcové smlouvy v tomto zadávacím řízení a na jejichž základě bude s uchazečem rámcová smlouva uzavřena. Dílčí smlouvy budou uzavírány dle potřeb zadavatele. Požadované dodávky zboží, které jsou předmětem rámcové smlouvy, budou dodávány ode dne účinnosti rámcové smlouvy po celou dobu jejího trvání. Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude Fakultní nemocnice Hradec Králové, ÚKBD, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ

6 II. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Součástí nabídky musí být návrh rámcové smlouvy na dodávku testovacích proužků pro glukometr a dodávky kontrolního materiálu a návrh smlouvy o výpůjčce glukometrů a informačního systému (v jednom vyhotovení) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrhy smluv požadujeme též v elektronické podobě (na CD, ve formátu *.doc nebo *.docx). Předkládaný návrh rámcové smlouvy na dodávku zboží musí respektovat námi definované následující smluvní podmínky: a) Přesná identifikace smluvních stran zadavatel/dodavatel (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním). b) Přesné vymezení předmětu plnění v rámci zakázky Vyšetření glukosy glukometry v rámci POCT (včetně odkazu na nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele). c) Cena - uvedení částky nebo způsobu jejího stanovení (celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH), dle požadavků uvedených v bodě IV. zadávací dokumentace. d) Nabídnutá cena v Kč bez DPH za zboží je pro vítězného uchazeče, se kterým bude uzavřena rámcová smlouva, maximální a nejvýše přípustná v rámci jednotlivých nabídek k uzavření dílčích smluv. e) Platební podmínky - platba na základě faktury vystavené vždy po dodávce, splatnost faktury musí být minimálně 60 dnů. Platby budou probíhat v Kč. f) Místo plnění Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ: , Hradec Králové, FN HK - ÚKBD. g) Doba a způsob plnění plnění bude realizováno průběžně po dobu 2 let od data uzavření rámcové smlouvy na základě výzvy k plnění dílčích objednávek podle aktuální potřeby odběratele. Uveďte Vámi nabízenou dobu dodání od data objednání. Požadujeme dodání zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od data objednání. h) Záruční podmínky Minimální expirace v době dodávky zboží musí být nejméně 6 měsíců. Reklamované zboží musí být bezplatně vyměněno za bezvadné, a to max. do 14 dnů ode dne nahlášení reklamace. Délka záruční doby, na co se záruka uchazeče vztahuje, způsob a postup reklamace definuje uchazeč ve své nabídce. i) Sankce - pokud bude vůči zadavateli uplatňována uchazečem sankce, tak pouze v případě prodlení s úhradou ceny úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení; vůči uchazeči bude uplatňována sankce v případě prodlení s plněním závazků ve výši 0,015 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. 6

7 j) Závěrečná ustanovení Ukončení rámcové smlouvy (dohodou, výpovědí, případná úprava odstoupení od smlouvy nad rámec případů stanovených právními předpisy); uvedení právních předpisů, dle kterých je rámcová smlouva uzavírána; vymezení platnosti a účinnosti rámcové smlouvy. Zadavatel požaduje ukončení smluvního vztahu dohodou smluvních stran, či výpovědí kterékoli ze smluvních stran, bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. k) Tato rámcová smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních majících stejnou platnost, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Předkládaný návrh smlouvy o výpůjčce glukometrů a informačního systému musí respektovat námi definované následující smluvní podmínky: a) Přesná identifikace smluvních stran zadavatel/dodavatel (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním). b) Přesné vymezení předmětu plnění v rámci zakázky Vyšetření glukosy glukometry v rámci POCT (včetně odkazu na nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele). Nedílnou součástí smlouvy musí být technický popis předmětu bezplatné zápůjčky. c) Místo plnění Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ: , Hradec Králové, FN HK - ÚKBD. d) Doba a způsob plnění Vypůjčené glukometry a informační systém musí být bezplatně dodány, nainstalovány a uvedeny do provozu nejpozději do 1 měsíce od podpisu rámcové smlouvy na dodávku zboží. Současně s uvedením do provozu musí být provedeno bezplatné zaškolení obsluhy. e) Podmínky výpůjčky - Po dobu platnosti rámcové smlouvy musí být zajištěn bezplatný servis, bezplatná technická podpora při řešení technických a analytických problémů, validace a kalibrace předmětu výpůjčky. Po dobu výpůjčky požadujeme nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady a odstranění závady max. do 48 hod. od nahlášení závady. Pokud závada nebude odstraněna do 48 hod. od nahlášení, je uchazeč povinen zajistit bezplatně náhradu ve stejné nebo vyšší kvalitě po celou dobu opravy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. f) Sankce Pro případy nedodržení ustanovení viz písm. d) nebo neodstranění závady do 48 hod. od nahlášení nebo zadavateli nebude poskytnuta náhrada stejné nebo vyšší kvality po celou dobu opravy a nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění závady jinak, je zadavatel oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení. g) Závěrečná ustanovení možnost ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí výpovědní doba, případná úprava odstoupení od smlouvy nad rámec případů stanovených právními předpisy); uvedení právních předpisů, dle kterých je smlouva uzavírána; vymezení platnosti a účinnosti 7

8 smlouvy. Po ukončení platnosti rámcové smlouvy provede dodavatel demontáž předmětu výpůjčky a jeho odvoz na vlastní náklady. h) Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních majících stejnou platnost, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. POZN.: Do návrhů smluv je nutné zapracovat zadávací podmínky zadavatele a nabídku uchazeče. Závaznost nabídky Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky. Vybraný uchazeč je svoji nabídkou vázán po celou dobu trvání smluvního vztahu týkajícího se plnění této veřejné zakázky. III. Variantní řešení ( 70 zákona) Variantní řešení není přípustné. IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 6 mil Kč včetně DPH za 2 roky. Rámcová smlouva na dodávku zboží a smlouva o výpůjčce budou uzavřeny na dobu 2 let. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady související s realizací veřejné zakázky a musí se jednat o cenu konečnou. Celková nabídková cena musí být uvedena ve struktuře: cena bez DPH, DPH, včetně DPH. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil vyplněnou tabulku s cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. V. Hodnocení nabídek: Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce dle zákona. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny a to pomocí elektronické aukce prostřednictvím atestovaného elektronického nástroje, kdy uchazeči vyzvaní k účasti do elektronické aukce mohou upravovat své předběžné (vstupní) cenové nabídky. Uchazeč musí mít počítač, jež má připojení k Internetu a musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. Informace o základních technických nárocích elektronického nástroje a veškeré informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího nastavení budou uvedeny ve výzvě, která bude odeslána všem nevyloučeným uchazečům. 8

9 Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle nejnižší celkové nabídkové ceny za předpokládané množství analýz za jeden rok v Kč včetně DPH. Hodnotící komise provede po ukončení elektronické aukce hodnocení nabídek dle nejnižší celkové nabídkové ceny za předpokládané množství analýz za jeden rok v Kč včetně DPH, a to na základě výsledků elektronické aukce. Rámcová smlouva na dodávku zboží a smlouva o výpůjčce bude uzavřena s vítězným uchazečem, který se dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH po ukončení elektronické aukce, umístí jako 1. v pořadí. VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady (vyjma dokladů ve slovenském jazyce) musí být předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Nabídka musí být pevně svázána, zabezpečena proti nežádoucí manipulaci s listy a stránky budou očíslovány. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Uchazeč je povinen vyjádřit se ke všem požadavkům, které jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci. Veškeré náklady na účast v soutěži nese uchazeč. Nabídka musí obsahovat vyplněný krycí list. Vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. VII. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Zadavatel, v souladu s 67 odst. 1) zákona, poskytnutí jistoty nepožaduje. VIII. Místo a doba pro podávání nabídek Nabídky se podávají osobně v pracovní dny od 8.00 do hod. nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka Vyšetření glukosy NEOTVÍRAT a zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ing. Petra Benešová, oddělení veřejných zakázek, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ Nabídky musí být doručeny nejpozději v termínu do hod. dne Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. 9

10 IX. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ , budova ředitelství č. 12, kancelář oddělení veřejných zakázek. Otevírání obálek se uskuteční pouze za účasti členů komise stanovené zadavatelem. Otevírání obálek se v souladu s 71 odst. 7 zákona koná bez přítomnosti uchazečů. Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle 71 odst. 8 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. X. Prokázání splnění kvalifikace podle 50 a 51 zákona Obecné ustanovení ke kvalifikaci: předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Doba prokazování kvalifikace: ve lhůtě pro podání nabídek doložit v nabídce. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: Základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. 10

11 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, že tato skutečnost (dle 49 obchodního zákoníku) nenastala. d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. e) který není v likvidaci. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení od příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení. g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. 11

12 h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení s aktuálním seznamem statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení s aktuálním seznamem akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci V souladu s 57 zákona předloží dodavatel doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. POZN: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též doložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce ( 127 zákona). 12

13 Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: - kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o schopnosti plnit své finanční závazky. V souladu s 57 odst. l zákona předloží dodavatel doklad prokazující splnění ekonomické kvalifikace v prosté kopii. Doklad nesmí být starší více jak 90 kalendářních dnů. Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 a 4 zákona Splnění technické způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: 1/ seznam významných dodávek Rozsah požadovaných informací a dokladů: Seznam min. 3 významných odběratelů testovacích proužků a kontrolního materiálu, které jsou uchazečem nabízeny v tomto zadávacím řízení a které uchazeč dodává nebo dodával v některém z uplynulých tří let. V seznamu uveďte tyto informace: 1/ identifikační údaje odběratele 2/ obecná specifikace název, druh a množství dodaného zboží 3/ rozsah dodávky danému odběrateli (uveďte počet analýz za 1 rok) 4/ doba plnění 5/ kontaktní údaje na oprávněné osoby odběratelů za účelem případného ověření předložených informací. Přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly zakázky realizovány u veřejného zadavatele, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly zakázky realizovány u jiné osoby než je veřejný zadavatel, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Seznam významných odběratelů a osvědčení (příp. čestné prohlášení) od oprávněného zástupce každého uvedeného odběratele. Osvědčení musí být ve formě kladného vyjádření (reference) oprávněného zástupce odběratele. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu: Za významného odběratele se považuje veřejný zadavatel či jiná osoba, které uchazeč dodává či dodával předmětné zboží pro zajištění min. 100 tis. analýz/ rok alespoň v jednom z uplynulých 3 let. 13

14 2/ popis zboží Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží - popis nabízeného zboží (testovacích proužků a kontrolního materiálu) - technický popis vypůjčených glukometrů a informačního systému obsahující údaje podstatné pro posouzení splnění technických požadavků předmětu veřejné zakázky uvedených v této zadávací dokumentaci Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Např. technickou dokumentací, tedy technickými listy nebo katalogy. Předkládané technické listy nebo katalogy nemusí být v českém jazyce. Pokud nebudou v českém jazyce, musí být doplněny překladem do češtiny pro předmět veřejné zakázky, které jsou součástí nabídky. Tento požadavek se netýká technických listů nebo katalogů ve slovenském jazyce. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu: Předložení technického popisu (případně včetně vyobrazení), z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky. Z popisu musí jasně vyplývat, že nabízené vybavení plně splňuje technické požadavky uvedené v této zadávací dokumentace. 3/ prohlášení o shodě Rozsah požadovaných informací a dokladů: - Uchazeč ve své nabídce doloží prohlášení o shodě vydané příslušným orgánem pro nabízené zboží i vypůjčené glukometry a informační systém - čestné prohlášení o přidělení CE značky pro nabízené zboží i vypůjčené glukometry a informační systém : V souladu s 57 odst. l zákona požadujeme předložení dokladů prokazujících splnění technické kvalifikace v prosté kopii. POZN.: Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady uvedené dle 51 odst. 4 zákona. V Hradci Králové dne Příloha: 1/ Tabulka pro zpracování cenové nabídky 2/ Krycí list nabídky 14

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více