Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice"

Transkript

1 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Zadávací dokumentace strana 1 z 9 Město Pohořelice

2 Obsah: 1 Identifikace zadavatele Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Podmínky zadavatele pro požadovaný úvěr: Doba a místo plnění veřejné zakázky Kriteria pro hodnocení nabídek Kvalifikační kritéria Základní kvalifikační kritéria Profesní kvalifikační předpoklady Kvalifikační kritéria technické způsobilosti Platební podmínky a návrh smlouvy Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a místo pro podání nabídek Místo a datum otevírání obálek Způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Práva zadavatele Variantní řešení...8 Přílohy: 1. Krycí list nabídky Zadávací dokumentace strana 2 z 9 Město Pohořelice

3 1 Identifikace zadavatele Název zadavatele: Město Pohořelice IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ , plátce DPH Sídlo zadavatele: Vídeňská 699, Pohořelice, PSČ Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Josef Svoboda, starosta Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Novák, DiS. Telefon, fax: , Vymezení předmětu veřejné zakázky 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru pro zadavatele Město Pohořelice, a to v rozsahu a za podmínek níže specifikovaných. Jedná se o účelový úvěr na financování projektu Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Požadovaná výše úvěru činí ,- Kč s dobou splatnosti 8 let. 2.2 Podmínky zadavatele pro požadovaný úvěr: a) pohyblivá úroková sazba daná pevnou odchylkou od hodnoty 12M PRIBOR, hodnota 12M PRIBOR k ; b) variantně fixní úroková sazba platná po celou dobu splácení úvěru; c) předpokládaná délka splácení úvěru 8 let; d) splácení jistiny měsíčně, vždy k 25. dni měsíce; e) splácení úroků měsíčně, vždy k ultimu měsíce; f) první splátka jistiny k ; g) předpokládaná poslední splátka jistiny ; h) pro jednotné zpracování nabídek zadavatel předpokládá uhrazení mimořádné splátky ve výši ,- Kč k a další mimořádnou splátku ve výši ,- Kč k ; i) úrok bude počítán dle aktuálního zůstatku úvěru, tj. ode dne čerpání; j) možnost čerpání úvěru postupně, do dvou let od data uzavření smlouvy; k) možnost splatit úvěr předčasně, či uhradit mimořádnou splátku, po předchozím písemném upozornění 10 dní předem, a to bez jakýchkoliv sankcí; l) uchazeč dodá návrh úvěrové smlouvy v plném rozsahu zpracování; m) bezplatné vyhotovení úvěrové smlouvy a jejích případných změn; n) rezervační odměna ve výši 0,- Kč; o) poplatek za nedočerpání úvěru 0,- Kč; p) zajištění úvěru: bez zajištění; q) způsob čerpání úvěru: postupně převodem na účet zadavatele do 10 dnů od výzvy zadavatele. Zadávací dokumentace strana 3 z 9 Město Pohořelice

4 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění: Místo plnění: 8 let od podpisu smlouvy s vítězným uchazečem (předpokládaný termín uzavření smlouvy je plánován na listopad 2009) Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Číslo účtu: / Kriteria pro hodnocení nabídek Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria celková nabídková cena 95 % výše úrokové sazby z prodlení při splácení jistiny 5 % Pro účely výpočtu nabídkové ceny předpokládejte následující způsob čerpání a splácení úvěru: a) 12M PRIBOR k navrhovaná odchylka; b) respektive nabízená fixní úroková sazba na 8 let; c) čerpání úvěru ve výši ,- k ; ,- k ; ,- vždy k ultimu měsíce počínaje do včetně; d) splácení jednorázově k ve výši ,-, jednorázově k ve výši ,-, dále rovnoměrně od , vždy k 25. dni měsíce, konečná splatnost k ; e) předpokládaná konečná splatnost úvěru Nabídková cena musí obsahovat úroky včetně všech poplatků a ostatních nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru!!! Pro hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria výše pevné odchylky úrokové sazby nebo absolutní hodnota fixní úrokové sazby, použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 10. Každé jednotlivé variantě nabídky bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Následně bude součet bodů od všech členů hodnotící komise převeden na 100 bodovou škálu. Pro číselně vyjádřitelná kritéria celková nabídková cena a výše úrokové sazby z prodlení při splácení jistiny, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti Zadávací dokumentace strana 4 z 9 Město Pohořelice

5 jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 5 Kvalifikační kritéria 5.1 Základní kvalifikační kritéria Zadavatel požaduje ve smyslu 51 zákona č. 137/2006 Sb., aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst.1 zákona, a to způsobem podle 53 odst.2 zákona. Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, může prokázat splnění kvalifikace podle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. V tomto případě uchazeč nepředkládá výše požadované doklady. 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj.: živnostenský list nebo koncesní listinu - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím plnění předmětu této veřejné zakázky, a dále uchazeč rovněž předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů. 5.3 Kvalifikační kritéria technické způsobilosti Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedených požadavků na prokázání technické způsobilosti: seznamem alespoň 3 významných služeb v rozsahu nejméně 30 mil. Kč poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služeb vyhotovených veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením uchazeče o provedení služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého objednatele získat. 6 Platební podmínky a návrh smlouvy a) Platební podmínky: Uchazeč v nabídce stanoví způsob splácení poskytnutého úvěru a způsob úhrady ceny za služby spojené s poskytnutím úvěru včetně splátkového kalendáře. b) Návrh smlouvy Uchazeč v nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy, ve kterém budou obsaženy všechny podmínky a požadavky zadavatele definované v této zadávací dokumentaci. Návrh úvěrové smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče podle platného výpisu z obchodního rejstříku nebo jinou osobou, která je oprávněnou osobou Zadávací dokumentace strana 5 z 9 Město Pohořelice

6 zmocněnou k podpisu závazného návrhu úvěrové smlouvy za předpokladu, že v nabídce bude doložena písemná úředně ověřená plná moc k takovému zmocnění. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle výše uvedených platebních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (čl. 10) a podmínky pro překročení výše nabídkové ceny (čl.11). 7 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 7.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do tří samostatných svazků: Svazek č. 1 Doklady k prokázání splnění kvalifikace Svazek č. 2 Nabídka na 12M PRIBOR + navrhovaná odchylka Svazek č. 3 Nabídka na fixní úrok Každý z těchto svazků musí být na první straně označen číslem svazku, názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 7.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Uchazeč sestaví nabídku a doklady k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1. Svazek č. 1 Doklady k prokázání splnění kvalifikace a) identifikační údaje o uchazeči v rozsahu 17 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, b) obsah svazku, c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií, d) profesní kvalifikační předpoklady (živnostenský list, koncesní listina), e) doklady prokazující splnění dalších kvalifikačních kriterií - technické kvalifikační předpoklady, f) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90 dnů, g) prohlášení o počtu listů. Zadávací dokumentace strana 6 z 9 Město Pohořelice

7 Svazek č. 2 Nabídka na 12M PRIBOR + navrhovaná odchylka a) krycí list nabídky, b) obsah svazku, c) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky zadávací dokumentace (zejména čl. 3, čl. 11 a čl. 12), d) přílohy návrhu smlouvy (detailní rozpis ceny), e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc), f) prohlášení o počtu listů. Svazek č. 3 Nabídka na fixní úrok a) krycí list nabídky, b) obsah svazku, c) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky zadávací dokumentace (zejména čl. 3, čl. 11 a čl. 12), d) přílohy návrhu smlouvy (detailní rozpis ceny), e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc), f) prohlášení o počtu listů. Krycí listy nabídky, čestná prohlášení a návrhy smluv budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče. 8 Způsob a místo pro podání nabídek Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice, a to nejpozději do 10. listopadu 2009, hod. Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat svazek nabídky. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. 9 Místo a datum otevírání obálek Místo: Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Datum otevírání obálek: 11. listopadu Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato Zadávací dokumentace strana 7 z 9 Město Pohořelice

8 cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na poskytnutí úvěru na základě celkové marže zahrnující veškeré poplatky související s úvěrem. Uchazeč v nabídce doloží kompletní konstrukci výpočtu nabídkové ceny. Uchazeč samostatně uvede: a) Úrokové náklady úvěru v procentech a Kč. b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru. c) Cena úvěru celkem. Uchazeč jako součást nabídky doloží podrobný harmonogram splátek úvěru. Uchazeč uvede v návrhu úvěrové smlouvy podmínky pro možnost poskytnutí mimořádné splátky a pro předčasné splacení úvěru, tak jak je vymezuje zadávací dokumentace Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Splnění požadavků zadavatele uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. 11 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Změna sjednané ceny je možná pouze: - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, - nabídkovou cenu je možno překročit v případě navýšení objemu úvěru na základě požadavku žadatele o úvěr (zadavatel). 12 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem hodnocení nabídky. Každý uchazeč je oprávněn podat jen 1 nabídku. 13 Variantní řešení Zadavatel připouští a požaduje variantní řešení, a to: Zadávací dokumentace strana 8 z 9 Město Pohořelice

9 a) pohyblivá úroková sazba daná pevnou odchylkou od hodnoty 12M PRIBOR, hodnota 12M PRIBOR k a b) fixní sazba na 8 let. V Pohořelicích dne Ing. Josef Svoboda, starosta, v.r. zadavatel Zadávací dokumentace strana 9 z 9 Město Pohořelice

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více