Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

2 Factoring

3 pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis. Kč Meziroční růst zisku % 88,43 Podíl na trhu % 12,90

4 Obsah 2 Obsah

5 4 Profil společnosti 5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Zpráva představenstva 10 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 13 Obchodní aktivity 14 Marketingové aktivity 14 Produktová základna 15 Informační technologie 16 Lidské zdroje 16 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 18 Vrcholové orgány 18 Vedení společnosti představenstvo 18 Změny ve složení představenstva 18 Dozorčí rada 19 Organizační schéma 20 Vlastnická struktura 21 Zpráva dozorčí rady 22 Zpráva auditora 24 Čestné prohlášení 25 Finanční část 26 Rozvaha k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 Obsah 3

6 Profil společnosti Základní informace Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČO Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Vinohrady, Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace od června 2005 Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je členem finanční skupiny mateřské banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulzy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci členství v FCI (Factors Chain International) poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Od roku 2006 společnost nabízí také nový produkt zahrnující financování dodavatelských faktur. Pro rok 2008 byly zvoleny následující strategické cíle: plné využití synergií v rámci finanční skupiny Komerční banky a finanční skupiny Société Générale, zvyšování úrovně poskytovaných služeb a zvýšení celkové flexibility, rozšiřování spolupráce se stávajícími klienty. Obecné cíle společnosti navázaly na strategii společnosti, zejména pak na: rozvoj ziskovosti jako základu podnikání, upevnění postavení společnosti na factoringovém trhu, zkvalitňování úrovně poskytovaných služeb klientům společnosti. Do samotného plnění základních cílů rozvoje společnosti se v roce 2008 promítlo několik skutečností. Tou nejvýznamnější byla změna ekonomického prostředí související s nástupem finančně-ekonomické krize. Dalším faktorem, který se do výsledků již také promítl, byla změna chování pojišťoven vůči factoringovému trhu. Přesto lze konstatovat, že zejména ve finanční oblasti pokračovala společnost v růstovém trendu. Samotný factoringový obrat již pak byl ovlivněn změněnou ekonomickou situací v rámci celosvětové ekonomiky. Z hlediska obchodní aktivity se podařilo získat plánovaný počet nových klientů, ale ti obratově nenahradili ztracené klienty. Pozitivně lze hodnotit růst obratu zejména u klientů, u nichž obchodní přístup společnosti vycházel ze systému segmentace implementovaného v roce Individuální přístup ke klientele tak přinesl v konečné fázi pozitivní efekty a je základnou pro orientaci obchodní politiky společnosti v následujících letech. 4 Profil společnosti

7 Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Celková aktiva mil. Kč 5 324, , ,79 Základní kapitál mil. Kč 84, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 188, , ,69 Zisk/ztráta mil. Kč 35,61 43,43 60,06 Zisk po zdanění mil. Kč 27,52 27,53 51,87 Podíl na trhu % 16,30 14,30 12,90 Celkový obrat mil. Kč , , ,95 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,21 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 2 608, , ,74 Výše opravných položek mil. Kč 75, 50 79,20 89,22 Výnosy celkem mil. Kč 260,96 336,56 498,87 Náklady celkem mil. Kč 225,35 293,13 438,81 Průměrný počet zaměstnanců osoby Factoringový obrat (v mil. Kč) V roce 2008 se podařilo beze zbytku naplnit většinu finančních ukazatelů, především jsme pak dosáhli nejvyššího čistého zisku za dobu existence Factoringu KB ve výši 51,9 mil. Kč. Vybrané ekonomické ukazatele 5

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, je mi ctí předložit vám výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok Úvodem musím konstatovat, že rok 2008 byl prozatím jedním z nejkomplikovanějších roků za dobu existence naší společnosti. V tomto roce se nám nepodařilo splnit plán obratu, u kterého jsme dosáhli hodnoty mil. Kč. Na druhé straně se podařilo ostatní ukazatele beze zbytku naplnit, především jsme pak dosáhli nejvyššího čistého zisku za dobu existence Factoringu KB ve výši 51,9 mil. Kč. Mezi hlavní faktory, které nás v uplynulém období ovlivnily, patří bezesporu a především počínající finančně-ekonomická krize, která hlavně v druhé polovině roku zpomalila růst našeho obratu. Na tento trend úzce navazuje chování pojišťoven, se kterými jsme v tomto období spolupracovali a jež výrazně zpřísnily kritéria poskytování pojistného, a dokonce změnily přístup k celému segmentu factoringu. Úspěšnost naplnění ostatních ukazatelů byla zapříčiněna důsledným dodržováním kritérií pro posuzování rizika, soustavnou prací se segmentací našich klientů a využíváním softwarových nástrojů implementovaných v předešlých letech. V tomto období se ukázalo jako nanejvýš vhodné, že jsme aplikovali konzervativní přístup v oblasti risk managementu a že jsme vytvořili úspěšný mechanismus upomínání a vymáhání pohledávek, čímž jsme dosáhli příznivější tvorby opravných položek. V roce 2009 můžeme očekávat výrazné zhoršení ekonomické situace jak v ČR, tak v ostatních státech Evropy a světa vůbec. Předpokládáme tedy další propad obratu při současném zvyšujícím se nebezpečí obchodních rizik. Z toho vyplývá, že jedním z našich úkolů v tomto období bude i nadále hledat nové obchodní příležitosti při naprosto striktním dodržování zásad posuzování rizik, a to především ve spolupráci s mateřskou společností Komerční bankou a s finanční skupinou Société Générale. V této oblasti musíme tedy ještě více spolupracovat s příslušnými útvary banky a využívat všechny dostupné signály ukazující možná zvýšená rizika. Samozřejmě, že další oblastí je intenzivnější spolupráce se stávajícími klienty tak, abychom včas reagovali na jejich situaci a potřeby. Zároveň budeme cílit naše aktivity do oblasti segmentu malých a středních podniků. V roce 2009 hodláme také nabídnout našim klientům služby dalších pojišťoven, které se etablují na českém trhu a se kterými jsme prozatím nespolupracovali. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva

9 Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za spolupráci v roce 2008 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. Především pak děkuji našim klientům za spolupráci a důvěru, kterou mají ve společnost Factoring KB, a.s. S úctou V rámci ekonomického prostředí se Factoring KB, a.s., v průběhu roku 2008 více zaměřil na ošetření profilu portfolia a přijali jsme přísnější pravidla pro posuzování obchodních případů. Ing. Milan Corjak předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo předsedy představenstva 7

10 Zpráva představenstva V roce 2008 jsme zaznamenali dvě tendence ve vývoji české ekonomiky, které se následně promítly i do vývoje factoringového trhu v rámci České republiky. Obě jsou výrazem plného zapojení české ekonomiky, zejména pak průmyslu, do evropské i celosvětové hospodářské struktury. Jsou i odrazem do té doby rostoucího zahraničního kapitálu, který byl investován do České republiky, a rostoucí závislosti ekonomiky na exportu jako takovém. Pro první pololetí roku 2008 tak je příznačný ještě stále dynamický růst ekonomiky, v druhém pololetí pak v návaznosti na naše zapojení do evropského ekonomického prostoru již musíme konstatovat přicházející výrazný pokles výroby a služeb. Probíhající ekonomická krize velmi úzce souvisí dokonce je odrazem s krizí samotného finančního sektoru, s jejím začátkem v roce 2007 v USA. V rámci globalizace finančních trhů se krize velmi rychle promítla i do evropských finančních institucí. Ekonomika se tak zejména ve 2. pololetí roku 2008 začala potýkat s nedostatkem podpory ze strany finančního kapitálu, se ztrátou likvidity na mezibankovních trzích a s omezováním financování ze strany samotných bank. Factoringový trh v České republice sice ještě obratově v roce 2008 narostl celkem o 5 %, ale samotné 2. pololetí se ve srovnání se srovnatelným obdobím roku 2007 již propadlo. V rámci výše uvedeného ekonomického prostředí se Factoring KB, a.s., v průběhu roku 2008 více zaměřil na ošetření rizikovosti portfolia, přijali jsme přísnější pravidla pro posuzování obchodních případů. Tato strategie sice na jedné straně znamenala snížení meziročního obratu o 5 %, na straně druhé přinesla nejvyšší zisk v historii společnosti. Společnost nemusela tvořit mimořádné opravné položky a rezervy v návaznosti na zhoršující se ekonomickou podstatu podnikatelských subjektů. Naši ekonomickou pozici z hlediska získávání zdrojů velmi posiluje příslušenství ke skupině Komerční banky a zejména pak silná kapitálová pozice naší mateřské společnosti, Komerční banky, a.s. Podnikatelské prostředí roku 2009 vnímáme jako podstatně složitější než uplynulá období. Finančně-ekonomická krize značně ovlivní výkonnost české ekonomiky. Lze předpokládat, že nejvýrazněji budou dotčena odvětví průmyslu, stavebnictví a dopravy. Propad výroby je nutno vnímat jako realitu roku 2009 a tomu přizpůsobit strategii společnosti. Budeme i nadále stavět na dosavadní spolupráci s Komerční bankou, a.s., která pro nás představuje rozhodující obchodní příležitost. Více aktivní spolupráce však předpokládáme i s ostatními společnostmi v rámci finanční skupiny KB a SG. Při aktuálním plném zapojení našich klientů do evropské výměny zboží a služeb očekáváme rozšíření spolupráce také s ostatními factoringovými společnostmi finanční skupiny Société Générale a naši aktivní participaci v mezinárodním seskupení factoringových společností FCI. Jen tyto aktivity nám pomohou udržet konkurenceschopnost na tuzemském factoringovém trhu. 8 Zpráva představenstva

11 Silné zázemí v rámci skupiny Komerční banky zajišťuje synergie i v oblasti akviziční a marketingové politiky, použití nejnovějších IT řešení, oporu v daňovém poradenství. Factoring KB, a.s., se bude obdobně jako v uplynulých letech opírat o využití synergického potenciálu skupiny Komerční banky a zároveň i samotné finanční skupiny Société Générale. Týmová spolupráce Zpráva představenstva 9

12 Strategické cíle společnosti pro rok 2009 Naše aktivity v roce 2009 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: plné využití synergických příležitostí v rámci finanční skupiny Komerční banky a finanční skupiny Société Générale; vyšší aktivace rozsahu spolupráce se stávajícími klienty; aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků; důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí. Společnost se může a bude obdobně jako v uplynulých letech opírat o využití synergického potenciálu skupiny Komerční banky a zároveň již více i samotné finanční skupiny Société Générale. Ve vztahu ke klientovi jsme tak schopni nabídnout komplexní finanční produkty, které budou relevantní všem jeho potřebám. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci finanční skupiny Société Générale nám umožňuje řídit naši produktovou základnu na úrovni evropského standardu při zabezpečení očekávané kvality našich služeb. Silné zázemí v rámci skupiny Komerční banky zajišťuje synergie i v oblasti akviziční a marketingové politiky, použití nejnovějších IT řešení, oporu v daňovém poradenství. Podstatná je však současně v aktuálním období naše silná finanční pozice a přístup ke zdrojům pro financování ze strany mateřské společnosti. Příležitost pro růst obratu spatřujeme v rozšíření obchodní spolupráce se stávajícími klienty, kteří factoring znají a používají jej vedle financování i kvůli jeho doplňkovým službám, tj. pojištění, inkasu a správě pohledávek. Nynější období, které je poznamenáno nižší úvěrovou otevřeností bank či obecným prodloužením doby úhrady pohledávek, dává rozvoji použití factoringu novou příležitost. Vedle rozvoje obchodních aktivit u segmentů corporate a top corporate máme připravenu implementaci factoringu ve spolupráci s Komerční bankou i do segmentu malých a menších středních podnikatelů segment small business. Je to nová obchodní příležitost, která je součástí standardní obchodní nabídky naší sesterské společnosti ve Francii. Prioritní oblastí pro naplnění plánovaných cílů ve finanční oblasti našeho podnikání bude v roce 2009 schopnost řídit úroveň rizika ve vztahu k poskytnutému financování. Máme připravenu řadu nástrojů pro kontrolu vývoje rizika a již v uplynulém roce jsme zpřísnili naši politiku při uvolňování zdrojů. Současně budeme pokračovat ve strategii vyšší participace pojištěných produktů při našem factoringovém financování. Factoring KB, a.s., vstoupil do roku 2008 s posílenou kapitálovou základnou navýšení základního kapitálu v roce 2007 dosáhlo úrovně 1,184 mil. Kč. 10 Zpráva představenstva

13 Nejvýznamnější události roku 2008 Společnost vstoupila do roku 2008 s posílenou kapitálovou základnou navýšení základního kapitálu v roce 2007 dosáhlo úrovně 1,184 mil. Kč. Byli jsme schopni nabídnout rovnocennou škálu factoringových produktů s orientací na pojištěné produkty a pracovali jsme se stabilním kolektivem zaměstnanců a historicky silným portfoliem klientů. Tyto skutečnosti se ukázaly jako velmi důležité pro naši schopnost reagovat na velmi rychle se měnící podmínky ekonomického prostředí v České republice. Již v průběhu prvního pololetí jsme začali pociťovat první signály finančně-ekonomické krize. Naší reakcí byl nový pohled na oceňování rizika a postupná implementace nových prvků k jeho eliminaci. Tyto aktivity nás doprovázely po celý zbytek roku. Náš obchodní model je historicky postaven na větší participaci bezregresního factoringu ve spolupráci s pojišťovacími společnostmi. V roce 2008 jsme pracovali s Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP a navýšili jsme pojistné obraty i u druhého partnera pojišťovny Euler Hermes Čescob. Ve druhém pololetí roku 2008 však došlo ze strany pojišťoven k podstatně přísnějšímu přístupu k oblasti pojišťování rizik pramenících z platební neschopnosti dlužníků. Tato nová politika pojišťoven znamenala pro naši společnost silný dopad zejména do úrovně realizovaného factoringového obratu. U Komerční úvěrové pojišťovny EGAP je nutno zmínit situaci, kdy se zvýšil počet odmítnutých žádostí o pojistné krytí a stávající limity byly často snižovány, až rušeny. Vážnější situaci jsme však řešili ve vztahu ke druhé pojišťovně Euler Hermes Čescob. Ta v průběhu října 2008 přistoupila k hromadnému vypovídání pojistných limitů a k 1. lednu 2009 zcela vypověděla naší společnosti spolupráci. Tato skutečnost vedle negativního dopadu do celkového obratu znamenala i vynaložení vysokého úsilí zaměstnanců společnosti pro získání pojistných limitů pro naše klienty u Komerční úvěrové pojišťovny EGAP či možnosti nabídky regresní formy financování. V závěru roku jsme zrealizovali i projekt elektronického zasílání faktur ve vztahu ke službám naší společnosti na platformě efactoringu, a tím jsme klientům zracionalizovali podstatným způsobem spolupráci s naší společností. V průběhu roku proběhla i změna ve složení představenstva společnosti s cílem posílit obchodní vazby na klientskou základnu mateřské společnosti. Úspěšně jsme se vypořádali i s rolí hostitele 5. mezinárodní factoringové konference factoringových společností z celosvětové finanční skupiny Société Générale a v říjnu jsme přivítali v Praze 12 sesterských společností. V rámci třídenního setkání se diskutovala témata jednotného IT systému ve skupině, produktová nabídka jednotlivých společností a zejména reálně provedené inovace factoringových produktů. Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu Factoringový trh České republiky byl v roce 2008 ovlivněn především členy Asociace českých factoringových společností. Dynamika růstu trhu byla zejména v prvním pololetí stále velmi vysoká, dosáhla 14% nárůstu proti srovnatelnému období roku Propad factoringového obratu ve druhém pololetí pak tento růst korigoval na 5 % za celý rok Novým momentem růstu factoringového obratu v roce 2008 se stala skutečnost, že některé factoringové společnosti působící na našem trhu začaly systemově svým produktem nahrazovat úvěry u klientů jejich mateřských společností. Factoring KB, a.s., i přes opatrnější politiku financování udržel v rámci asociace 4. pozici z hlediska podílu na trhu, který v roce 2008 dosáhl 12,9 %. V závěru roku se objevily první signály o připravované redukci počtu společností poskytujících v rámci České republiky factoringové služby. Zpráva představenstva 11

14 Factoring KB, a.s., i přes opatrnější politiku financování udržel v rámci asociace 4. pozici z hlediska podílu na trhu, který v roce 2008 dosáhl 12,9 %. Obrat společnosti byl v roce 2008 tvořen z 88,3 % tuzemským factoringem a podíl mezinárodního factoringu představuje 11,7 %. Zodpovědnost 12 Zpráva představenstva

15 Obchodní aktivity Společnost dosáhla v roce 2008 obratu ve výši mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 5 %. Přes prostředí trhu, které jsme již zmínili, se jedná o druhý největší dosažený obrat v historii společnosti. Na snížení obratu ve srovnání s rokem 2007 se podílely obě hlavní skupiny factoringu. Obrat tuzemského factoringu poklesl meziročně o 5,1 %, obrat mezinárodního factoringu pak o 3,4 %. Společnosti se nepodařilo realizovat zejména požadovaný růst u importního factoringu. Obrat společnosti byl i v roce 2008 tvořen z 88,3 % tuzemským factoringem, podíl mezinárodního factoringu představuje 11,7 %. Pozitivní vývoj (nárůst o 29 %) u financování závazků, produktu, který byl implementován do produktové nabídky nově v průběhu roku 2006, výpadky ve stěžejních produktech nenahradil. Mezi faktory, které v rozhodující míře ovlivnily pokles obratu, musíme zařadit např.: pokles počtu nově uzavřených smluv ve srovnání s rokem 2007 o 10 %. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména agresivní úvěrovou nabídkou bank na českém trhu v průběhu 1. pololetí se snahou získat vyšší tržní podíly, ve druhém pololetí pak již i prvními signály o zhoršující se ekonomické pozici samotných klientů. Obchodní aktivity měřené počtem schůzek a indikativních nabídek jsme udrželi na úrovni předcházejícího roku; počínající útlum některých odvětví v průběhu roku (stavebnictví, průmysl, dodávky pro automobilový průmysl, logistika apod.), jež představují v portfoliu společnosti výrazný podíl na obratu; zvýšená restrikce v přístupu pojišťoven k tomuto segmentu pojištění dodavatelsko-odběratelských vztahů, spojená s vyšší opatrností při uvolňování finančních prostředků přímo samotnou společností. Společnost pokračovala i v roce 2008 ve strategii orientace na pojištěnou formu factoringového financování s cílem minimalizovat obchodně-finanční rizika. Podíl pojištěné formy financování tak narostl ze 41 % v roce 2007 na úroveň 47 % dosaženou v roce V souladu se strategiií zajištění rizika využívala společnost ve více případech formu reverze factoringu, která umožňuje financovat i ekonomicky slabší podnikatelské subjekty při existujících dodavatelsko-odběratelských vztazích se silným odběratelem. Rok 2008 znamenal další pozitivní posun ve finanční výkonnosti společnosti. Podařilo se udržet trend rychlejšího růstu výnosů oproti nákladům a společnost vytvořila historicky nejvyšší zisk na úrovni 51,869 mil. Kč. Nárůst zisku oproti roku 2007 o 88,4 % byl umožněn zejména: participací na výnosech investice do uzavřeného investičního fondu Protos; vyšším saldem mezi výnosovými a nákladovými úroky; ůsporou v oblasti administrativních nákladů; schopností řídit náklady na riziko ze strany společnosti. Celkově lze konstatovat, že pokles obratu v daném ekonomickém prostředí loňského roku byl vysoce kompenzován dynamikou ve finanční oblasti. Zpráva představenstva 13

16 Marketingové aktivity Marketingové aktivity byly v uplynulém roce orientovány do dvou oblastí. Vzhledem k tomu, že factoringový produkt se prodává téměř výlučně individuální prezentací a nabídkou, soustředili jsme se v rámci naší spolupráce s mateřskou společností zejména na vyškolení jejích bankovních poradců. Cílem minulého roku byl trénink bankovních poradců specializovaných pro segment malých podniků a podnikatelů, protože to je oblast naší aktivity pro rok Vedle této aktivity jsme se zúčastnili řady akcí samotné Komerční banky, a.s., kde jsme jejím klientům představovali náš produkt. Pozitivně lze charakterizovat zejména spolupráci při příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Aktivity jsme pak podstatně zvýšili zejména prezentací v tisku a odborných periodikách. V roce 2008 jsme zvolili formu rozhovoru s představitelem společnosti, kde jsme naši nabídku představili. Za důležité považujeme i provedené porovnání webových stránek s naší konkurencí, na jehož základě jsme stránky inovovali. Průzkum současně prokázal, že naše produktová nabídka je velmi komplexní ve srovnání s konkurencí a můžeme na ní stavět další rozvoj našich obchodních aktivit. Produktová základna Nabídka produktů v roce 2008 korespondovala s požadavky trhu i s nabídkou konkurenčních factoringových společností. To bylo potvrzeno speciálním interním průzkumem. Ze samotných produktů došlo k nejvýraznějšímu rozvoji a poptávce po produktu přistoupení k závazkům plynoucím z obchodního styku financování závazků. Tento produkt můžeme charakterizovat i jako akviziční nástroj. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2008 tak byla reprezentována následujícími produkty: Tuzemský regresní factoring, Tuzemský factoring s pojištěním, Exportní factoring systémem dvou faktorů, Exportní factoring s pojištěním, Exportní regresní factoring, Importní factoring Reverse factoring, Přistoupení k závazkům. Samotnou nabídku produktů jsme v závěru roku doplnili rozšířením efactoringu, naší komunikační platformy s klientelou. Nově byl implementován modul zasílání efaktur vztahujících se k našim službám, což klientům přináší další komfort a úsporu administrativních činností. 14 Zpráva představenstva

17 Informační technologie V roce 2008 byla dokončena obměna pracovních stanic a notebooků spadajících do plánované pravidelné obnovy výpočetní techniky včetně vytvoření dvou monitorových referentských pracovišť, umožňujících vyšší efektivitu práce v oblasti zpracování pohledávek. V rámci zajištění vyšší dostupnosti factoringových systémů byla plánovaně navýšena záložní kapacita UPS-clusteru formou přídavných bateriových kabinetů. V této konfiguraci budou eliminovány výpadky napájení až do délky 45 minut. Současně byla s ohledem na vyšší dostupnost elektronického komunikačního kanálu efactoring navýšena kapacita datových linek, došlo ke změně poskytovatele internetových služeb a byla změněna architektura připojení. V této konfiguraci byla zajištěna plná hardwarová redundance všech aktivních prvků včetně zajištění záložní konektivity. Taktéž bylo zřízeno scanovací pracoviště pro plánovaný převod klíčové smluvní dokumentace do elektronické podoby a průběžné ukládání do elektronického systému CRM uložení v elektronickém systému CRM. Na základě požadavku na zajištění vyššího stupně bezpečnosti při komunikaci mezi Factoringem KB, a.s., a mateřskou společností Komerční bankou, a.s., byly pořízeny komponenty výpočetní techniky potřebné pro komunikační systém v rámci projektu DSDCII. V oblasti Business Continuity Plannigu byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště, umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Dále došlo k přípravám na rozšíření BCP v oblasti zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Hlavní produkční systém Faktor, zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek, byl kromě drobných provozních úprav doplněn o rozsáhlé kontrolní sestavy a podporu komplexního upomínání. Taktéž proběhla příprava pro převod SKK na EUR. Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verze 2.1 a 2.2, obsahující zejména požadavky zajišťující úplnou elektronickou podporu distribuce vydaných faktur v elektronické podobě. V této oblasti došlo také k optimalizaci výkonu běhu nejčastěji používaných zákaznických sestav. Dále byly podniknuty kroky pro podporu snazší administrace a zvýšení kvality práce s internetovým komunikačním portálem. Systém CRM byl plánovaně využit na ukládání elektronické podoby smluvní dokumentace, která vzniká v rámci rozšíření BCP. Proto došlo též k plánovanému úplnému oddělení databáze systému CRM od databáze hlavního produkčního systému Faktor. Systém byl během roku průběžně rozvíjen a doplněn o funkčnosti zajišťující podporu dalších odborů společnosti. Zpráva představenstva 15

18 Lidské zdroje V roce 2008 pracovala dozorčí rada společnosti ve stejném složení jako v roce předchozím. Vedení společnosti bylo posíleno o manažera s dlouholetou zkušeností z prostředí Komerční banky, a.s. Společnost opírá svoji činnost o stabilizovaný kolektiv zaměstnanců. Jejich průměrný počet byl totožný jako v roce 2007, tj. 41. Celkem přibyli 4 noví zaměstnanci. Všem zaměstnancům se snažíme vytvářet ideální podmínky pro jejich činnost a i nadále poskytovat zajímavé zaměstnanecké výhody. Zvýšená pozornost je věnována hodnocení a odbornému vzdělávání. Management i jednotlivé odbory lze považovat za stabilizující prvek firmy a lze očekávat další úspěšný rozvoj celé společnosti. Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Rok 2008 lze z hlediska finanční situace a výsledků hospodaření hodnotit jako rok pro společnost úspěšný. Podařilo se realizovat téměř všechny cíle, které si společnost vytyčila ve svém finančním plánu na rok Přesto, že nebyl naplněn obchodní plán z hlediska obratů, bylo dosaženo splnění hospodářského výsledku úsporou nákladů. Čistý zisk ve výši tis. Kč (bez vlivu vyplacené dividendy z fondu PROTOS) je nejvyšším dosaženým hospodářským výsledkem v celé historii Factoringu. Celkový čistý zisk pak dosáhl rekordní výše tis. Kč. Výnosy společnosti jsou v převládající míře výsledkem poskytování factoringových služeb; stejně tak jako v předchozích letech byla podstatná část výnosů vytvořena prostřednictvím tuzemského factoringu. Podíl obratu mezinárodního factoringu na celkovém obratu společnosti v roce 2008 dosáhl úrovně 11,70 %. Celkové výnosy dosáhly výše tis. Kč, celkové náklady pak činily tis. Kč. V roce 2008 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti, jejichž rozvahová hodnota dosáhla úrovně tis. Kč. 16 Zpráva představenstva

19 Společnosti se podařilo realizovat téměř všechny cíle, které si vytyčila ve svém finančním plánu na rok Celkové výnosy Factoringu KB, a.s., dosáhly výše tis. Kč, celkové náklady pak činily tis. Kč. Profesionalita Zpráva představenstva 17

20 Vrcholové orgány Vedení společnosti představenstvo Ing. Milan Corjak předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl místopředseda představenstva a první náměstek ředitele společnosti od 1. září 2008 Ing. Marcela Chalušová členka představenstva a náměstkyně ředitele společnosti Změny ve složení představenstva Ing. Tomáš Kunst místopředseda představenstva a první náměstek ředitele společnosti do 30. června 2008 Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady od 31. května 2005 Ing. Jana Hanibalová členka dozorčí rady od 1. října 2007 Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady od 10. září Vrcholové orgány

21 Organizační schéma Ředitel Oddělení lidských zdrojů Sekretariát Oddělení IT 1. náměstek Náměstek Finanční ředitelka Odbor klientských Oddělení obchodních rizik rizik Odbor obchodní Odbor Odbor Odbor a marketingu klientský klientský finanční servis servis tuzemsko mezinárodní Organizační schéma společnosti 19

22 Vlastnická struktura Akcionář Procentní podíl na základním kapitálu Komerční banka, a.s. 100 % Valná hromada se konala v roce 2008 jednou, dne 15. dubna V průběhu valné hromady byla schválena účetní závěrka za rok 2007 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok Bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byla vzata na vědomí zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 20 Vlastnická struktura

23 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náležejí podle ustanovení obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2008 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 7. dubna 2009 Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady Zpráva dozorčí rady 21

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více