Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

2 Factoring

3 pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis. Kč Meziroční růst zisku % 88,43 Podíl na trhu % 12,90

4 Obsah 2 Obsah

5 4 Profil společnosti 5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Zpráva představenstva 10 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 13 Obchodní aktivity 14 Marketingové aktivity 14 Produktová základna 15 Informační technologie 16 Lidské zdroje 16 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 18 Vrcholové orgány 18 Vedení společnosti představenstvo 18 Změny ve složení představenstva 18 Dozorčí rada 19 Organizační schéma 20 Vlastnická struktura 21 Zpráva dozorčí rady 22 Zpráva auditora 24 Čestné prohlášení 25 Finanční část 26 Rozvaha k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 Obsah 3

6 Profil společnosti Základní informace Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČO Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Vinohrady, Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace od června 2005 Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je členem finanční skupiny mateřské banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulzy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci členství v FCI (Factors Chain International) poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Od roku 2006 společnost nabízí také nový produkt zahrnující financování dodavatelských faktur. Pro rok 2008 byly zvoleny následující strategické cíle: plné využití synergií v rámci finanční skupiny Komerční banky a finanční skupiny Société Générale, zvyšování úrovně poskytovaných služeb a zvýšení celkové flexibility, rozšiřování spolupráce se stávajícími klienty. Obecné cíle společnosti navázaly na strategii společnosti, zejména pak na: rozvoj ziskovosti jako základu podnikání, upevnění postavení společnosti na factoringovém trhu, zkvalitňování úrovně poskytovaných služeb klientům společnosti. Do samotného plnění základních cílů rozvoje společnosti se v roce 2008 promítlo několik skutečností. Tou nejvýznamnější byla změna ekonomického prostředí související s nástupem finančně-ekonomické krize. Dalším faktorem, který se do výsledků již také promítl, byla změna chování pojišťoven vůči factoringovému trhu. Přesto lze konstatovat, že zejména ve finanční oblasti pokračovala společnost v růstovém trendu. Samotný factoringový obrat již pak byl ovlivněn změněnou ekonomickou situací v rámci celosvětové ekonomiky. Z hlediska obchodní aktivity se podařilo získat plánovaný počet nových klientů, ale ti obratově nenahradili ztracené klienty. Pozitivně lze hodnotit růst obratu zejména u klientů, u nichž obchodní přístup společnosti vycházel ze systému segmentace implementovaného v roce Individuální přístup ke klientele tak přinesl v konečné fázi pozitivní efekty a je základnou pro orientaci obchodní politiky společnosti v následujících letech. 4 Profil společnosti

7 Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Celková aktiva mil. Kč 5 324, , ,79 Základní kapitál mil. Kč 84, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 188, , ,69 Zisk/ztráta mil. Kč 35,61 43,43 60,06 Zisk po zdanění mil. Kč 27,52 27,53 51,87 Podíl na trhu % 16,30 14,30 12,90 Celkový obrat mil. Kč , , ,95 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,21 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 2 608, , ,74 Výše opravných položek mil. Kč 75, 50 79,20 89,22 Výnosy celkem mil. Kč 260,96 336,56 498,87 Náklady celkem mil. Kč 225,35 293,13 438,81 Průměrný počet zaměstnanců osoby Factoringový obrat (v mil. Kč) V roce 2008 se podařilo beze zbytku naplnit většinu finančních ukazatelů, především jsme pak dosáhli nejvyššího čistého zisku za dobu existence Factoringu KB ve výši 51,9 mil. Kč. Vybrané ekonomické ukazatele 5

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, je mi ctí předložit vám výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok Úvodem musím konstatovat, že rok 2008 byl prozatím jedním z nejkomplikovanějších roků za dobu existence naší společnosti. V tomto roce se nám nepodařilo splnit plán obratu, u kterého jsme dosáhli hodnoty mil. Kč. Na druhé straně se podařilo ostatní ukazatele beze zbytku naplnit, především jsme pak dosáhli nejvyššího čistého zisku za dobu existence Factoringu KB ve výši 51,9 mil. Kč. Mezi hlavní faktory, které nás v uplynulém období ovlivnily, patří bezesporu a především počínající finančně-ekonomická krize, která hlavně v druhé polovině roku zpomalila růst našeho obratu. Na tento trend úzce navazuje chování pojišťoven, se kterými jsme v tomto období spolupracovali a jež výrazně zpřísnily kritéria poskytování pojistného, a dokonce změnily přístup k celému segmentu factoringu. Úspěšnost naplnění ostatních ukazatelů byla zapříčiněna důsledným dodržováním kritérií pro posuzování rizika, soustavnou prací se segmentací našich klientů a využíváním softwarových nástrojů implementovaných v předešlých letech. V tomto období se ukázalo jako nanejvýš vhodné, že jsme aplikovali konzervativní přístup v oblasti risk managementu a že jsme vytvořili úspěšný mechanismus upomínání a vymáhání pohledávek, čímž jsme dosáhli příznivější tvorby opravných položek. V roce 2009 můžeme očekávat výrazné zhoršení ekonomické situace jak v ČR, tak v ostatních státech Evropy a světa vůbec. Předpokládáme tedy další propad obratu při současném zvyšujícím se nebezpečí obchodních rizik. Z toho vyplývá, že jedním z našich úkolů v tomto období bude i nadále hledat nové obchodní příležitosti při naprosto striktním dodržování zásad posuzování rizik, a to především ve spolupráci s mateřskou společností Komerční bankou a s finanční skupinou Société Générale. V této oblasti musíme tedy ještě více spolupracovat s příslušnými útvary banky a využívat všechny dostupné signály ukazující možná zvýšená rizika. Samozřejmě, že další oblastí je intenzivnější spolupráce se stávajícími klienty tak, abychom včas reagovali na jejich situaci a potřeby. Zároveň budeme cílit naše aktivity do oblasti segmentu malých a středních podniků. V roce 2009 hodláme také nabídnout našim klientům služby dalších pojišťoven, které se etablují na českém trhu a se kterými jsme prozatím nespolupracovali. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva

9 Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za spolupráci v roce 2008 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. Především pak děkuji našim klientům za spolupráci a důvěru, kterou mají ve společnost Factoring KB, a.s. S úctou V rámci ekonomického prostředí se Factoring KB, a.s., v průběhu roku 2008 více zaměřil na ošetření profilu portfolia a přijali jsme přísnější pravidla pro posuzování obchodních případů. Ing. Milan Corjak předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo předsedy představenstva 7

10 Zpráva představenstva V roce 2008 jsme zaznamenali dvě tendence ve vývoji české ekonomiky, které se následně promítly i do vývoje factoringového trhu v rámci České republiky. Obě jsou výrazem plného zapojení české ekonomiky, zejména pak průmyslu, do evropské i celosvětové hospodářské struktury. Jsou i odrazem do té doby rostoucího zahraničního kapitálu, který byl investován do České republiky, a rostoucí závislosti ekonomiky na exportu jako takovém. Pro první pololetí roku 2008 tak je příznačný ještě stále dynamický růst ekonomiky, v druhém pololetí pak v návaznosti na naše zapojení do evropského ekonomického prostoru již musíme konstatovat přicházející výrazný pokles výroby a služeb. Probíhající ekonomická krize velmi úzce souvisí dokonce je odrazem s krizí samotného finančního sektoru, s jejím začátkem v roce 2007 v USA. V rámci globalizace finančních trhů se krize velmi rychle promítla i do evropských finančních institucí. Ekonomika se tak zejména ve 2. pololetí roku 2008 začala potýkat s nedostatkem podpory ze strany finančního kapitálu, se ztrátou likvidity na mezibankovních trzích a s omezováním financování ze strany samotných bank. Factoringový trh v České republice sice ještě obratově v roce 2008 narostl celkem o 5 %, ale samotné 2. pololetí se ve srovnání se srovnatelným obdobím roku 2007 již propadlo. V rámci výše uvedeného ekonomického prostředí se Factoring KB, a.s., v průběhu roku 2008 více zaměřil na ošetření rizikovosti portfolia, přijali jsme přísnější pravidla pro posuzování obchodních případů. Tato strategie sice na jedné straně znamenala snížení meziročního obratu o 5 %, na straně druhé přinesla nejvyšší zisk v historii společnosti. Společnost nemusela tvořit mimořádné opravné položky a rezervy v návaznosti na zhoršující se ekonomickou podstatu podnikatelských subjektů. Naši ekonomickou pozici z hlediska získávání zdrojů velmi posiluje příslušenství ke skupině Komerční banky a zejména pak silná kapitálová pozice naší mateřské společnosti, Komerční banky, a.s. Podnikatelské prostředí roku 2009 vnímáme jako podstatně složitější než uplynulá období. Finančně-ekonomická krize značně ovlivní výkonnost české ekonomiky. Lze předpokládat, že nejvýrazněji budou dotčena odvětví průmyslu, stavebnictví a dopravy. Propad výroby je nutno vnímat jako realitu roku 2009 a tomu přizpůsobit strategii společnosti. Budeme i nadále stavět na dosavadní spolupráci s Komerční bankou, a.s., která pro nás představuje rozhodující obchodní příležitost. Více aktivní spolupráce však předpokládáme i s ostatními společnostmi v rámci finanční skupiny KB a SG. Při aktuálním plném zapojení našich klientů do evropské výměny zboží a služeb očekáváme rozšíření spolupráce také s ostatními factoringovými společnostmi finanční skupiny Société Générale a naši aktivní participaci v mezinárodním seskupení factoringových společností FCI. Jen tyto aktivity nám pomohou udržet konkurenceschopnost na tuzemském factoringovém trhu. 8 Zpráva představenstva

11 Silné zázemí v rámci skupiny Komerční banky zajišťuje synergie i v oblasti akviziční a marketingové politiky, použití nejnovějších IT řešení, oporu v daňovém poradenství. Factoring KB, a.s., se bude obdobně jako v uplynulých letech opírat o využití synergického potenciálu skupiny Komerční banky a zároveň i samotné finanční skupiny Société Générale. Týmová spolupráce Zpráva představenstva 9

12 Strategické cíle společnosti pro rok 2009 Naše aktivity v roce 2009 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: plné využití synergických příležitostí v rámci finanční skupiny Komerční banky a finanční skupiny Société Générale; vyšší aktivace rozsahu spolupráce se stávajícími klienty; aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků; důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí. Společnost se může a bude obdobně jako v uplynulých letech opírat o využití synergického potenciálu skupiny Komerční banky a zároveň již více i samotné finanční skupiny Société Générale. Ve vztahu ke klientovi jsme tak schopni nabídnout komplexní finanční produkty, které budou relevantní všem jeho potřebám. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci finanční skupiny Société Générale nám umožňuje řídit naši produktovou základnu na úrovni evropského standardu při zabezpečení očekávané kvality našich služeb. Silné zázemí v rámci skupiny Komerční banky zajišťuje synergie i v oblasti akviziční a marketingové politiky, použití nejnovějších IT řešení, oporu v daňovém poradenství. Podstatná je však současně v aktuálním období naše silná finanční pozice a přístup ke zdrojům pro financování ze strany mateřské společnosti. Příležitost pro růst obratu spatřujeme v rozšíření obchodní spolupráce se stávajícími klienty, kteří factoring znají a používají jej vedle financování i kvůli jeho doplňkovým službám, tj. pojištění, inkasu a správě pohledávek. Nynější období, které je poznamenáno nižší úvěrovou otevřeností bank či obecným prodloužením doby úhrady pohledávek, dává rozvoji použití factoringu novou příležitost. Vedle rozvoje obchodních aktivit u segmentů corporate a top corporate máme připravenu implementaci factoringu ve spolupráci s Komerční bankou i do segmentu malých a menších středních podnikatelů segment small business. Je to nová obchodní příležitost, která je součástí standardní obchodní nabídky naší sesterské společnosti ve Francii. Prioritní oblastí pro naplnění plánovaných cílů ve finanční oblasti našeho podnikání bude v roce 2009 schopnost řídit úroveň rizika ve vztahu k poskytnutému financování. Máme připravenu řadu nástrojů pro kontrolu vývoje rizika a již v uplynulém roce jsme zpřísnili naši politiku při uvolňování zdrojů. Současně budeme pokračovat ve strategii vyšší participace pojištěných produktů při našem factoringovém financování. Factoring KB, a.s., vstoupil do roku 2008 s posílenou kapitálovou základnou navýšení základního kapitálu v roce 2007 dosáhlo úrovně 1,184 mil. Kč. 10 Zpráva představenstva

13 Nejvýznamnější události roku 2008 Společnost vstoupila do roku 2008 s posílenou kapitálovou základnou navýšení základního kapitálu v roce 2007 dosáhlo úrovně 1,184 mil. Kč. Byli jsme schopni nabídnout rovnocennou škálu factoringových produktů s orientací na pojištěné produkty a pracovali jsme se stabilním kolektivem zaměstnanců a historicky silným portfoliem klientů. Tyto skutečnosti se ukázaly jako velmi důležité pro naši schopnost reagovat na velmi rychle se měnící podmínky ekonomického prostředí v České republice. Již v průběhu prvního pololetí jsme začali pociťovat první signály finančně-ekonomické krize. Naší reakcí byl nový pohled na oceňování rizika a postupná implementace nových prvků k jeho eliminaci. Tyto aktivity nás doprovázely po celý zbytek roku. Náš obchodní model je historicky postaven na větší participaci bezregresního factoringu ve spolupráci s pojišťovacími společnostmi. V roce 2008 jsme pracovali s Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP a navýšili jsme pojistné obraty i u druhého partnera pojišťovny Euler Hermes Čescob. Ve druhém pololetí roku 2008 však došlo ze strany pojišťoven k podstatně přísnějšímu přístupu k oblasti pojišťování rizik pramenících z platební neschopnosti dlužníků. Tato nová politika pojišťoven znamenala pro naši společnost silný dopad zejména do úrovně realizovaného factoringového obratu. U Komerční úvěrové pojišťovny EGAP je nutno zmínit situaci, kdy se zvýšil počet odmítnutých žádostí o pojistné krytí a stávající limity byly často snižovány, až rušeny. Vážnější situaci jsme však řešili ve vztahu ke druhé pojišťovně Euler Hermes Čescob. Ta v průběhu října 2008 přistoupila k hromadnému vypovídání pojistných limitů a k 1. lednu 2009 zcela vypověděla naší společnosti spolupráci. Tato skutečnost vedle negativního dopadu do celkového obratu znamenala i vynaložení vysokého úsilí zaměstnanců společnosti pro získání pojistných limitů pro naše klienty u Komerční úvěrové pojišťovny EGAP či možnosti nabídky regresní formy financování. V závěru roku jsme zrealizovali i projekt elektronického zasílání faktur ve vztahu ke službám naší společnosti na platformě efactoringu, a tím jsme klientům zracionalizovali podstatným způsobem spolupráci s naší společností. V průběhu roku proběhla i změna ve složení představenstva společnosti s cílem posílit obchodní vazby na klientskou základnu mateřské společnosti. Úspěšně jsme se vypořádali i s rolí hostitele 5. mezinárodní factoringové konference factoringových společností z celosvětové finanční skupiny Société Générale a v říjnu jsme přivítali v Praze 12 sesterských společností. V rámci třídenního setkání se diskutovala témata jednotného IT systému ve skupině, produktová nabídka jednotlivých společností a zejména reálně provedené inovace factoringových produktů. Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu Factoringový trh České republiky byl v roce 2008 ovlivněn především členy Asociace českých factoringových společností. Dynamika růstu trhu byla zejména v prvním pololetí stále velmi vysoká, dosáhla 14% nárůstu proti srovnatelnému období roku Propad factoringového obratu ve druhém pololetí pak tento růst korigoval na 5 % za celý rok Novým momentem růstu factoringového obratu v roce 2008 se stala skutečnost, že některé factoringové společnosti působící na našem trhu začaly systemově svým produktem nahrazovat úvěry u klientů jejich mateřských společností. Factoring KB, a.s., i přes opatrnější politiku financování udržel v rámci asociace 4. pozici z hlediska podílu na trhu, který v roce 2008 dosáhl 12,9 %. V závěru roku se objevily první signály o připravované redukci počtu společností poskytujících v rámci České republiky factoringové služby. Zpráva představenstva 11

14 Factoring KB, a.s., i přes opatrnější politiku financování udržel v rámci asociace 4. pozici z hlediska podílu na trhu, který v roce 2008 dosáhl 12,9 %. Obrat společnosti byl v roce 2008 tvořen z 88,3 % tuzemským factoringem a podíl mezinárodního factoringu představuje 11,7 %. Zodpovědnost 12 Zpráva představenstva

15 Obchodní aktivity Společnost dosáhla v roce 2008 obratu ve výši mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 5 %. Přes prostředí trhu, které jsme již zmínili, se jedná o druhý největší dosažený obrat v historii společnosti. Na snížení obratu ve srovnání s rokem 2007 se podílely obě hlavní skupiny factoringu. Obrat tuzemského factoringu poklesl meziročně o 5,1 %, obrat mezinárodního factoringu pak o 3,4 %. Společnosti se nepodařilo realizovat zejména požadovaný růst u importního factoringu. Obrat společnosti byl i v roce 2008 tvořen z 88,3 % tuzemským factoringem, podíl mezinárodního factoringu představuje 11,7 %. Pozitivní vývoj (nárůst o 29 %) u financování závazků, produktu, který byl implementován do produktové nabídky nově v průběhu roku 2006, výpadky ve stěžejních produktech nenahradil. Mezi faktory, které v rozhodující míře ovlivnily pokles obratu, musíme zařadit např.: pokles počtu nově uzavřených smluv ve srovnání s rokem 2007 o 10 %. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména agresivní úvěrovou nabídkou bank na českém trhu v průběhu 1. pololetí se snahou získat vyšší tržní podíly, ve druhém pololetí pak již i prvními signály o zhoršující se ekonomické pozici samotných klientů. Obchodní aktivity měřené počtem schůzek a indikativních nabídek jsme udrželi na úrovni předcházejícího roku; počínající útlum některých odvětví v průběhu roku (stavebnictví, průmysl, dodávky pro automobilový průmysl, logistika apod.), jež představují v portfoliu společnosti výrazný podíl na obratu; zvýšená restrikce v přístupu pojišťoven k tomuto segmentu pojištění dodavatelsko-odběratelských vztahů, spojená s vyšší opatrností při uvolňování finančních prostředků přímo samotnou společností. Společnost pokračovala i v roce 2008 ve strategii orientace na pojištěnou formu factoringového financování s cílem minimalizovat obchodně-finanční rizika. Podíl pojištěné formy financování tak narostl ze 41 % v roce 2007 na úroveň 47 % dosaženou v roce V souladu se strategiií zajištění rizika využívala společnost ve více případech formu reverze factoringu, která umožňuje financovat i ekonomicky slabší podnikatelské subjekty při existujících dodavatelsko-odběratelských vztazích se silným odběratelem. Rok 2008 znamenal další pozitivní posun ve finanční výkonnosti společnosti. Podařilo se udržet trend rychlejšího růstu výnosů oproti nákladům a společnost vytvořila historicky nejvyšší zisk na úrovni 51,869 mil. Kč. Nárůst zisku oproti roku 2007 o 88,4 % byl umožněn zejména: participací na výnosech investice do uzavřeného investičního fondu Protos; vyšším saldem mezi výnosovými a nákladovými úroky; ůsporou v oblasti administrativních nákladů; schopností řídit náklady na riziko ze strany společnosti. Celkově lze konstatovat, že pokles obratu v daném ekonomickém prostředí loňského roku byl vysoce kompenzován dynamikou ve finanční oblasti. Zpráva představenstva 13

16 Marketingové aktivity Marketingové aktivity byly v uplynulém roce orientovány do dvou oblastí. Vzhledem k tomu, že factoringový produkt se prodává téměř výlučně individuální prezentací a nabídkou, soustředili jsme se v rámci naší spolupráce s mateřskou společností zejména na vyškolení jejích bankovních poradců. Cílem minulého roku byl trénink bankovních poradců specializovaných pro segment malých podniků a podnikatelů, protože to je oblast naší aktivity pro rok Vedle této aktivity jsme se zúčastnili řady akcí samotné Komerční banky, a.s., kde jsme jejím klientům představovali náš produkt. Pozitivně lze charakterizovat zejména spolupráci při příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Aktivity jsme pak podstatně zvýšili zejména prezentací v tisku a odborných periodikách. V roce 2008 jsme zvolili formu rozhovoru s představitelem společnosti, kde jsme naši nabídku představili. Za důležité považujeme i provedené porovnání webových stránek s naší konkurencí, na jehož základě jsme stránky inovovali. Průzkum současně prokázal, že naše produktová nabídka je velmi komplexní ve srovnání s konkurencí a můžeme na ní stavět další rozvoj našich obchodních aktivit. Produktová základna Nabídka produktů v roce 2008 korespondovala s požadavky trhu i s nabídkou konkurenčních factoringových společností. To bylo potvrzeno speciálním interním průzkumem. Ze samotných produktů došlo k nejvýraznějšímu rozvoji a poptávce po produktu přistoupení k závazkům plynoucím z obchodního styku financování závazků. Tento produkt můžeme charakterizovat i jako akviziční nástroj. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2008 tak byla reprezentována následujícími produkty: Tuzemský regresní factoring, Tuzemský factoring s pojištěním, Exportní factoring systémem dvou faktorů, Exportní factoring s pojištěním, Exportní regresní factoring, Importní factoring Reverse factoring, Přistoupení k závazkům. Samotnou nabídku produktů jsme v závěru roku doplnili rozšířením efactoringu, naší komunikační platformy s klientelou. Nově byl implementován modul zasílání efaktur vztahujících se k našim službám, což klientům přináší další komfort a úsporu administrativních činností. 14 Zpráva představenstva

17 Informační technologie V roce 2008 byla dokončena obměna pracovních stanic a notebooků spadajících do plánované pravidelné obnovy výpočetní techniky včetně vytvoření dvou monitorových referentských pracovišť, umožňujících vyšší efektivitu práce v oblasti zpracování pohledávek. V rámci zajištění vyšší dostupnosti factoringových systémů byla plánovaně navýšena záložní kapacita UPS-clusteru formou přídavných bateriových kabinetů. V této konfiguraci budou eliminovány výpadky napájení až do délky 45 minut. Současně byla s ohledem na vyšší dostupnost elektronického komunikačního kanálu efactoring navýšena kapacita datových linek, došlo ke změně poskytovatele internetových služeb a byla změněna architektura připojení. V této konfiguraci byla zajištěna plná hardwarová redundance všech aktivních prvků včetně zajištění záložní konektivity. Taktéž bylo zřízeno scanovací pracoviště pro plánovaný převod klíčové smluvní dokumentace do elektronické podoby a průběžné ukládání do elektronického systému CRM uložení v elektronickém systému CRM. Na základě požadavku na zajištění vyššího stupně bezpečnosti při komunikaci mezi Factoringem KB, a.s., a mateřskou společností Komerční bankou, a.s., byly pořízeny komponenty výpočetní techniky potřebné pro komunikační systém v rámci projektu DSDCII. V oblasti Business Continuity Plannigu byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště, umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Dále došlo k přípravám na rozšíření BCP v oblasti zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Hlavní produkční systém Faktor, zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek, byl kromě drobných provozních úprav doplněn o rozsáhlé kontrolní sestavy a podporu komplexního upomínání. Taktéž proběhla příprava pro převod SKK na EUR. Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verze 2.1 a 2.2, obsahující zejména požadavky zajišťující úplnou elektronickou podporu distribuce vydaných faktur v elektronické podobě. V této oblasti došlo také k optimalizaci výkonu běhu nejčastěji používaných zákaznických sestav. Dále byly podniknuty kroky pro podporu snazší administrace a zvýšení kvality práce s internetovým komunikačním portálem. Systém CRM byl plánovaně využit na ukládání elektronické podoby smluvní dokumentace, která vzniká v rámci rozšíření BCP. Proto došlo též k plánovanému úplnému oddělení databáze systému CRM od databáze hlavního produkčního systému Faktor. Systém byl během roku průběžně rozvíjen a doplněn o funkčnosti zajišťující podporu dalších odborů společnosti. Zpráva představenstva 15

18 Lidské zdroje V roce 2008 pracovala dozorčí rada společnosti ve stejném složení jako v roce předchozím. Vedení společnosti bylo posíleno o manažera s dlouholetou zkušeností z prostředí Komerční banky, a.s. Společnost opírá svoji činnost o stabilizovaný kolektiv zaměstnanců. Jejich průměrný počet byl totožný jako v roce 2007, tj. 41. Celkem přibyli 4 noví zaměstnanci. Všem zaměstnancům se snažíme vytvářet ideální podmínky pro jejich činnost a i nadále poskytovat zajímavé zaměstnanecké výhody. Zvýšená pozornost je věnována hodnocení a odbornému vzdělávání. Management i jednotlivé odbory lze považovat za stabilizující prvek firmy a lze očekávat další úspěšný rozvoj celé společnosti. Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Rok 2008 lze z hlediska finanční situace a výsledků hospodaření hodnotit jako rok pro společnost úspěšný. Podařilo se realizovat téměř všechny cíle, které si společnost vytyčila ve svém finančním plánu na rok Přesto, že nebyl naplněn obchodní plán z hlediska obratů, bylo dosaženo splnění hospodářského výsledku úsporou nákladů. Čistý zisk ve výši tis. Kč (bez vlivu vyplacené dividendy z fondu PROTOS) je nejvyšším dosaženým hospodářským výsledkem v celé historii Factoringu. Celkový čistý zisk pak dosáhl rekordní výše tis. Kč. Výnosy společnosti jsou v převládající míře výsledkem poskytování factoringových služeb; stejně tak jako v předchozích letech byla podstatná část výnosů vytvořena prostřednictvím tuzemského factoringu. Podíl obratu mezinárodního factoringu na celkovém obratu společnosti v roce 2008 dosáhl úrovně 11,70 %. Celkové výnosy dosáhly výše tis. Kč, celkové náklady pak činily tis. Kč. V roce 2008 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti, jejichž rozvahová hodnota dosáhla úrovně tis. Kč. 16 Zpráva představenstva

19 Společnosti se podařilo realizovat téměř všechny cíle, které si vytyčila ve svém finančním plánu na rok Celkové výnosy Factoringu KB, a.s., dosáhly výše tis. Kč, celkové náklady pak činily tis. Kč. Profesionalita Zpráva představenstva 17

20 Vrcholové orgány Vedení společnosti představenstvo Ing. Milan Corjak předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl místopředseda představenstva a první náměstek ředitele společnosti od 1. září 2008 Ing. Marcela Chalušová členka představenstva a náměstkyně ředitele společnosti Změny ve složení představenstva Ing. Tomáš Kunst místopředseda představenstva a první náměstek ředitele společnosti do 30. června 2008 Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady od 31. května 2005 Ing. Jana Hanibalová členka dozorčí rady od 1. října 2007 Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady od 10. září Vrcholové orgány

21 Organizační schéma Ředitel Oddělení lidských zdrojů Sekretariát Oddělení IT 1. náměstek Náměstek Finanční ředitelka Odbor klientských Oddělení obchodních rizik rizik Odbor obchodní Odbor Odbor Odbor a marketingu klientský klientský finanční servis servis tuzemsko mezinárodní Organizační schéma společnosti 19

22 Vlastnická struktura Akcionář Procentní podíl na základním kapitálu Komerční banka, a.s. 100 % Valná hromada se konala v roce 2008 jednou, dne 15. dubna V průběhu valné hromady byla schválena účetní závěrka za rok 2007 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok Bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byla vzata na vědomí zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 20 Vlastnická struktura

23 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náležejí podle ustanovení obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2008 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 7. dubna 2009 Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady Zpráva dozorčí rady 21

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více