MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU"

Transkript

1 MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele: Kontaktní adresa zadavatele Město Ždírec nad Doubravou Školní Ždírec nad Doubravou Osoba zastupující zadavatele : Jan Martinec, starosta Telefon, fax:

2 Preambule Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č. 40/ 2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Práva a povinnosti neuvedené v této dokumentaci se řídí tímto zákonem. 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí bankovního úvěru na investiční akce města realizované v roce Základní obchodní podmínky specifikace požadovaného úvěru Předmětem plnění je zajištění financování níže uvedených investičních akcí realizovaných v roce 2005 městem Ždírec nad Doubravou: a) výstavba Domu s pečovatelskou službou s 20 byty - rozpočet stavby 18,5 mil.kč (dotace SFRB 14 mil.kč) - termín realizace 05/ /2005 b) dokončení TI pro rodinné domy v ulici Nad Řekou - rozpočet stavby 4 mil.kč - termín realizace 06/ /2005 c) přístavba tělocvičny základní školy - rozpočet stavby 6,8 mil.kč (dotace MF 4,5 mil.kč) - termín realizace stavby 07/ /2005 Výše úvěru: ,- Kč Úroková sazba: odvozená od 6M PRIBORU + marže; marže bude konstantní po celou dobu trvání úvěrového vztahu Způsob výpočtu úroků: na bázi skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech Předpokládané zahájení čerpání úvěru: 5/2005 Ukončení čerpání úvěru: 12/2005 Zahájení splácení : 03/2006 Splatnost: 09/2010 Způsob čerpání úvěru: - na základě předložených faktur dodavatele díla a převodem na účet dodavatele - zadavatel má právo úvěr nedočerpat bez jakýchkoliv sankcí, poplatků a případných náhrad vzniklých výdajů; - bez poplatků za rezervaci zdrojů. Splácení úvěru: - formou pravidelných čtvrtletních splátek vždy v poslední měsíc čtvrtletí počínaje 03/ poslední splátka úvěru bude provedena nejpozději do Platba úroku: 2

3 - formou pravidelných měsíčních plateb. Úrok z prodlení: - nabídka uchazeče Možnost provádění mimořádných splátek úvěru: - kdykoli v průběhu trvání úvěrového vztahu při změně úrokové sazby, a to vždy na základě písemného oznámení o výši a datu provedení mimořádné splátky, doručeného poskytovateli úvěru alespoň 10 kalendářních dnů předem bez jakýchkoliv sankcí, poplatků a případných náhrad vzniklých výdajů. Způsob zajištění úvěru: - nabídka uchazeče 3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena nejpozději 10 pracovních dnů před termínem stanoveným pro podání nabídek. Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem stanoveným pro podání nabídek. Tyto dodatečné informace poskytne zadavatel všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Forma vyžádání dodatečných informací Žádost o dodatečné informace musí být písemná. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna elektronickými prostředky nebo jiným způsobem, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem Adresa pro vyžádání dodatečné dokumentace: Žádost o dodatečné informace doručí uchazeč nebo zájemce ve stanovené lhůtě na adresu Kontaktní osoba : Jan Martinec, starosta Ing.Jiří Pavlíček, místostarosta E- mail: Fax: Lhůta a místo plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba čerpání úvěru: 05/ /2005 Místem plnění je sídlo zadavatele. 5. Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria a) Oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu v souladu s 30 odst. 2 písmeno c) zákona. 3

4 b) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle 31 odstavce 1 písmeno a),b),c), e) zákona podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. c) Výpis evidence rejstříku trestů či jiný odpovídající doklad ne starší 6 měsíců všech osob oprávněných za uchazeče jednat podle 31 odst. 1 písm. d) zákona. d) Čestné prohlášení o tom, že uchazeč, jde-li o fyzickou osobu, nebo osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce nebyl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravující výkon odborné činnosti související s předmětem veřejné zakázky, podepsané samotným uchazečem, jde-li o fyzickou osobu, anebo osobou odpovědného zástupce. e) Prokázání technické způsobilosti v rozsahu uvedeném v oznámení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby prokáže uchazeč dle 33 odst. 1c) písmeno 2 a to seznamem významných půjček obdobnému segmentu klientů poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu. Tento seznam bude podepsán oprávněnou osobou dle výpisu z obchodního rejstříku nebo pověřenou osobou. f) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být splněny požadavky 30 odst. 5) a 7) zákona číslo 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. g) Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 76 zákona, může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle 30 odst. 2 písm. a), c), a d), zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů. 6. Požadavek na poskytnutí jistoty K zajištění splnění povinností uchazeče není požadována jistota. 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a) Nabídková cena bude sestavena na základě výše uvedených předpokládaných termínů plnění veřejné zakázky (viz bod 2.) a musí obsahovat i veškeré další náklady nutné ke splnění veřejné zakázky součet všech nákladů spojených s poskytnutím finančních prostředků k zajištění finančního krytí finančních nákladů na investiční akce města po celou dobu trvání smluvního vztahu, tj. musí obsahovat součet všech úroků, poplatků, provizí a jiných nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru (k určitému datu). Pro výpočet nabídkové ceny bude použita hodnota 6M PRIBOR k dni zveřejněná na REUTERS v 11:00 hod plus nabízená marže. Pro výpočet úroků pro konstrukci nabídkové ceny bude uvažováno s jednorázovým čerpáním k b) Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. c) Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce uvede přehledně všechny poplatky a provize související s poskytnutím úvěru (např. poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za správu úvěru, jiné poplatky související s poskytnutím úvěru). d) Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce předloží návrh smlouvy o úvěru, který bude zpracován v souladu s podmínkami obsaženými v předložené nabídce. e) Zadavatel nebude akceptovat nabídky, ve kterých uchazeč stanovuje další podmínky, které budou v přímém rozporu s podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci nebo ve kterých uchazeč bude požadovat úhradu nákladů, které mu vzniknou v případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů. 4

5 8. Kritéria pro hodnocení zadání veřejné zakázky - marže k 6M PRIBORu váha 50% - způsob zajištění úvěru 25% - veškeré poplatky související s úvěrem 25% 9. Pokyny pro zpracování nabídky Místo pro podávání nabídek a doba v níž lze nabídky podat osobně Podávání obálek : MÚ Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec n.d., podatelna Po, St : 8:00 11:30 12:00 16:45 hod. Doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou V poslední den lhůty pro podání nabídek 16.března lze tuto podat pouze osobně do 13:00 hod. a) Nabídka bude v uzavřené obálce opatřené názvem Soutěž č.1/2005 Úvěr na spolufinancování investičních akcí v roce 2005 a označené dle 53, odst. 3, zákona.40/2004 Sb. b) Nabídka bude předložena v jednom výtisku, v písemné formě, v českém jazyce. c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. d) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. e) Uchazeč závazně použije Krycí list nabídky - Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 1 - Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat f) Obsah nabídky Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů ( kapitol), vzor Obsah nabídky je uveden v příloze č Další části zadávací dokumentace Struktura financování investičních akcí města realizovaných v roce 2005 vlastní zdroje, dotace, úvěr. ROZVAHA (BILANCE) k , k FIN 2-12M k , k Návrh rozpočtu na další období Přehled závazků k vč. termínů splatnosti 11. Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 5

6 č. 1 Příloha Obsah nabídky Krycí list nabídky 1. Obsah s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. Listů str. 2. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů ( 31) str. 3. Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti ( 32) str. 4. a) Nabídková cena vč. její konstrukce str. b) Podmínky zajištění úvěru str. c) Ostatní údaje vztahující se k hodnocení nabídek str. 5. Ostatní údaje, které tvoří nabídku str. 6. Návrh smlouvy str. 6

7 Krycí list nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázky na podlimitní dodávky zadané v otevřeném řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Název Město Ždírec nad Doubravou Sídlo Školní 500, Ždírec nad Doubravou Tel./Fax IČ DIČ Osoba oprávněná jednat jménem Jan Martinec, starosta zadavatele Ing.Jiří Pavlíček, místostarosta Kontaktní osoba Jan Martinec, starosta Ing.Jiří Pavlíček, místostarosta Tel./fax , Uchazeč Název Sídlo Tel./Fax IČ DIČ Spisová značka v obchodním rejstříku Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba Tel./Fax 3. Nabídková cena Úroková sazba u úvěru 6M PRIBOR + marže Nabídková cena úroky celkem + všechny poplatky 5. Měna, ve které je nabídková cena 6. Oprávněné osoby jednat za uchazeče Titul, jméno, příjmení Funkce Podpis oprávněných osob 7

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více