Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroalbuminurie. Klinická příručka"

Transkript

1 Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné přikročit při prokázané mikroalbuminurii. Vyšetřování mikroalbuminurie je diagnostická metoda vyhledávání nemocných s rizikem vývoje nefropatie.jsou to především dvě skupiny nemocných, u nichž je vyšetřování mikroalbuminurie zvláště přínosné nemocní s diabetem (I. i II. typu) a nemocní s hypertenzí.nefropatie patří k nejčastějším a nejvážnějším komplikacím diabetu. Je rovněž známo, že nemocní s mikroalbuminurií mají vyšší incidenci kardiovaskulárních příhod a časnou mortalitu.zjišťovat přítomnost mikroalbuminurie lze dnes rychle a spolehlivě a to i metodami POCT.Nález mikroalbuminurie by měl upozornit klinika na nezbytnost účinnějšího léčebného postupu, protože časná léčebná intervence může progresi nefropatie zastavit nebo i zvrátit. Vyšetřování mikroalbuminurie je rentabilní, protože umožňuje časnou léčebnou intervenci a snižuje tak nezbytnost dialyzační léčby a jiných stejně nákladných léčebných postupů v konečném stadiu selhání ledvin. Definice a úvod.. 2 Patogenesa.. 3 Obecná charakteristika. 3 Hemodynamické aspekty.. 3 Metabolické aspekty.. 3 Metabolický syndrom 3 Klinický význam.. 4 Obecná charakteristika. 4 Diabetes mellitus. 5 Hypertenze a kardiovaskulární onemocnění 6 Jiné oblasti využití 7 Screening, monitorování a léčba. 8 Metoda.. 8 Variabilita a interference.. 8 Diabetes 9 Postup při zjištění mikroalbuminurie 9 Hypertenze 10 Ekonomické aspekty. 11 Závěr. 11 Dodatek : slovníček některých pojmů 12 Analytické sety firmy Orion Diagnostica ke stanovení U-ALB 14 Literatura 14

2 Definice a úvod Mikroalbuminurie je zpravidla definována jako mírný vzestup exkrece albuminu do moči, který není prokazatelný indikátorovými proužky ke stanovení proteinurie. Dnes již dostupnými metodami však lze tak nízké hladiny albuminu v moči ( ug/min, mg/d resp mg/l ) měřit. U nemocných s diabetem a u nemocných s hypertenzí je mikroalbuminurie považována za klinicky významný indikátor zhoršující se funkce ledvin. Po počáteční mikroalbuminurické fázi onemocnění dochází u nich k postupnému vzestupu exkrece bílkovin do moči a k poklesu glomerulární filtrace. Následuje proteinurie prokazatelná již indikátorovými proužky ( makroproteinurie ), která je charakteristická pro klinicky manifestní nefropatii. Bez léčebné intervence se u těchto nemocných vyvíjí renální selhání s nezbytností uplatnění léčebných režimů obvyklých v konečném stadiu renálního selhání, tj. zařazení do dialyzačního případně do transplantačního programu. Bylo rovněž prokázáno, že mikroalbuminurie je účinným a nezávislým prediktorem rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulární i celkové mortality. Vzestup exkrece albuminu do moči je důsledkem zvýšeného transkapilárního úniku albuminu v celém kapilárním řečišti a je projevem generalizované mikrovaskulární léze. Přítomnost mikroalbuminurie, tj. vzestup exkrece albuminu do moči nad dolní hodnotu rozmezí, která jsme výše uvedli, je nejvýznamnějším samostatným prediktorem progrese jak mikrovaskulárních, tak i makrovaskulárních lézí ( nefropatie, aterosklerózy, ischémické choroby srdeční, retinopatie ). Souvislost mikroalbuminurie s kardiovaskulárními chorobami lze vysvětlit endotheliální dysfunkcí, hypertenzí, poruchami metabolismu lipidů, inzulinovou rezistencí a glykací bílkovin 2. Exaktní mechanizmus všech zmíněných vztahů je již v určité míře znám, mnohé je však třeba ještě objasnit. Tabulka 1. Definice mikroalbuminurie. 1 Sběr moči v definovaném časovém období Sběr moči za 24 hod. Náhodný vzorek moči ( nejlépe první ranní moč) exkrece albuminu ug/min exkrece albuminu mg/d koncentrace albuminu mg/l

3 Patogeneza Obecná charakteristika Vznik mikroalbuminurie je zřejmě podmíněn jak metabolickými, tak i hemodynamickými faktory, které ovlivňují renální mikrocirkulaci. Na jedná straně je známo, že vzestup intraglomerulárního tlaku při trvalé hypertenzi vyvolává transkapilární únik plazmatických bílkovin, především albuminu. Na druhé straně není pochyb, že také metabolické poruchy ovlivňují přímo permselektivitu bazálních membrán, vyvolávají poruchy glomerulární funkce a vedou nakonec ke sklerotizaci glomerulů. U jednotlivých onemocnění se obě složky uplatňují v různém rozsahu ; tuto okolnost je třeba zvážit při rozhodování o léčebném postupu 3. Obr. 1. Schéma struktury ledvin.glomerulus, ve kterém probíhá filtrace, je uložen na začátku nefronu. ( viz str. 6 originální Microalbuminuria - Clinical guide) nefron arteria renalis kůra vena renalis dřeň močovod Hemodynamické aspekty Za fyziologických okolností je hydrostatický tlak v glomerulu výsledkem koordinované vasokonstrikce a vasodilatace cév vstupujících a vystupujících z glomerulu ( afferentních a efferentních arteriol). Poruchy glomerulární autoregulace mohou vyvolávat vzestup hydrostatického tlaku v glomerulu a tak podmínit zvýšenou exkreci albuminu do moči a vznik mikroalbuminurie 4. U hypertenze citlivé na sůl vyvolá příjem soli poruchu glomerulární cirkulace se vzestupem intraglomerulárního tlaku. Zvýšená citlivost na příjem soli je častější u některých nemocných s hypertenzí a se zvýšenou tendencí k vzniku renálního selhání (černoši,otylí,starší osoby a nemocní s diabetem). 5 Metabolické aspekty Na vzniku diabetické nefropatie se pravděpodobně podílí i prolongovaná hyperglykémie, která toto onemocnění provází.exkreci albuminu do moči ovlivňuje jak renální hemodynamika, tak i stav permselektivity glomerulární bazální membrány 3,6. Příčinou mikroalbuminurie může být i ztráta aniontového náboje bazální membrány glomerulu. Na bílkovinné anionty bazální membrány se totiž mohou u nemocných s diabetem vázat finální produkty pokročilé glykace ( AGE ) a neutralizovat její náboj s následným vzestupem pasáže albuminu přes bazální mebránu.u diabetu I. typu koreluje exkrece albuminu do moči s rozsahem depozit AGE. Čím vyšší je hladina glykovaného hemoglobinu HbA 1 c v krvi, tím větší je i riziko vzniku mikroalbuminurie 7. Nedávné studie prokazují souvislost mezi poklesem na náboji závislé glomerulární selektivity a vznikem mikroalbuminurie i u zdravých osob.

4 Metabolický syndrom Mikroalbuminurie se často vyskytuje současně s příznaky metabolického syndromu, tj. s hyperinzulinémií, rezistencí na inzulin, zvýšenou hladinou triacylglycerolů, snížením HDL cholesterolu, hyperglykémií a hypertenzí, tedy s rizikovými faktory diabetu; uvedená syndromologie metabolického syndromu se však může vyskytovat i u nemocných, kteří nemají diabetes nebo u osob se sníženou glukózovou tolerancí 8. O vzájemných vztazích mezi hyperglykémií, hypertenzí a mikroalbuminurií jsme se již zmínili; jednoznačné kausální vztahy s ostatními uvedenými faktory metabolického syndromu a mikroalbuminurií nejsou dosud prokázány, není však pochyb, že každý z nich je nezávisle na ostatních spojen s vývojem mikroalbuminurie a progresí nefropatie 9. U nemocných s diabetem je metabolický syndrom jedním z nejúčinějších prediktorů albuminurie 8,10. Tabulka 2. Charakteristika metabolického syndromu 8,10. Hyperinzulinémie Inzulinová rezistence S triacylglyceroly S HDL cholesterol K glukóza Hypertenze Klinický význam Obecná charakteristika Exkrece albuminu do moči je mírou glomerulární integrity i tubulární reabsorpce. Není dosud jednoznačně rozhodnuto, zda přítomnost mikroalbuminurie se podílí na postupujícím zhoršování funkce ledvin, recentní poznatky spíše naznačují, že je jen projevem jejich poškození 11. Mimo jakoukoliv pochybnost je však mikroalbuminurie spolehlivým indikátorem rizika progrese renálních i kardiovaskulárních onemocnění. Pokles mikroalbuminurie je navíc projevem pozitivní reakce na zvolený therapeutický postup 12. Mikroalbuminurie je spolehlivý indikátor rizika progrese renálních a kardiovaskulárních onemocnění. Vyšetřováním mikroalbuminurie lze sledovat a hodnotit účinnost zvoleného therapeutického postupu.

5 Diabetes mellitus Přítomnost mikroalbuminurie je u diabetu prvním projevem nefropatie. Persistentní mikroalbuminurie již charakterizuje stadium incipientní diabetické nefropatie. Hyperfiltrace, která je u diabetické nefropatie prvním prokazatelným projevem alterace renální funkce, se manifestuje brzy po vzniku mikroalbuminurie. Persistentní vzestup exkrece albuminu do moči nad 20 µg/min je u nemocných s diabetem I. i II. typu spojen s dvacetinásobně vyšším rizikem vzniku klinicky manifestní nefropatie. U nemocných s diabetem I. typu je vzestup exkrece albuminu do moči účinným prediktorem vzniku diabetické nefropatie a její progrese až do konečného stadia selhání ledvin. Polovina nemocných s diabetemy I. typu a s klinicky manifestní diabetickou nefropatií dospívá do konečného stadia renálního selhání během deseti let, tři čtvrtiny do dvaceti let. Mikroalbuminurie předchází klinicky manifestní diabetickou nefropatii a je velmi účinným prediktorem její progrese do konečného stadia selhání ledvin. Bez odpovídající léčby se u 20 40% nemocných s diabetem II.typu a s mikroalbuminurií nefropatie sice vyvine, ale do konečného stadia selhání ledvin jich během 20 let od prvních projevů dospívá jen asi 20%. Jakmile začne docházet k poklesu glomerulární filtrace, je rychlost progrese u jednotlivých nemocných značně rozdílná a nemusí se významně lišit u nemocných s I. nebo II. typem diabetu. Mikroalbuminurie je u nemocných s diabetem I. a II. typu nejen nejčasnějším projevem nefropatie, je i prognosticky významným markerem jejich vyšší kardiovaskulární morbidity a mortality. U nemocných s mikroalbuminurií by proto mělo být cíleně pátráno po projevech vaskulárních lézí a měli by být účinně léčeni se zaměřením na snížení vlivu všech známých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, včetně snížení hladiny cholesterolu v krvi. Současný výskyt mikroalbuminurie a příznaků metabolického syndromu je zvláště častý u nemocných s diabetem II. typu 5,8, Vzestup exkrece albuminu do moči je u nich velmi významným nezávislým prediktorem progredující nefropatie, atherosklerosy a kardiovaskulární i celkové mortality 18. Naopak, inzulinová rezistence je zřejmě prediktorem vzestupu exkrece albuminu do moči a vznik mikroalbuminurie předchází 9,19. Je přitom pozoruhodné, že přibližně u 20% nemocných s diabetem II. typu, u nichž se vyvinulo konečné stadium selhání ledvin, nebylo onemocnění ledvin vyvoláno diabetem ale jinými složkami metabolického syndromu 20. Mikroalbuminurie je u nemocných s diabetem I. a II. typu prognostickým markerem vyšší kardiovaskulární morbidity a mortality. Nemocní s mikroalbuminurií by měli být aktivně léčeni s cílem snížit vliv všech rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění včetně poklesu hladiny krevního cholesterolu. Aktivní klinický přístup spočívá ve vyhledávání zvláště ohrožených nemocných a v realizaci účinných opatření, která by zabránila vývoji konečného stadia selhání ledvin 16. Taková opatření mají značný význam, protože progresi diabetu II. typu lze předcházet; není totiž pochyb, že kontrolou hladiny glukosy v krvi a kontrolou krevního tlaku lze u obou typů diabetu vývoji renálních komplikací předcházet 21. Účinnost jakéhokoliv renoprotektivního režimu lze, jak jsme již uvedli, hodnotit sledováním změn exkrece albuminu do moči. Snížení proteinurie koreluje velmi významně se zpomalením progrese onemocnění do konečného stadia renálního selhání 12.

6 TAB.3 Stadia vývoje diabetické nefropatie 21 Stadium Normoalbuminurie Mikroalbuminurie Charakteristika Exkrece albuminu do moči v normě (< 20 µg/min) Vzestup exkrece albuminu do moči ( µg/min) Incipientní diabetická nefropatie Časná fáze klinicky manifestní diabetické nefropatie Pokročilá fáze diabetické nefropatie Konečné stadium renálního selhání Persistentní mikroalbuminurie (tj. mikroalbuminurie v nejméně dvou ze tří vzorků, vyšetřených v rozmezí 6 měsíců), hyperfiltrace, zvýšený krevní tlak Klinicky manifestní proteinurie (exkrece albuminu do moči > 200 µg/min v nejméně dvou ze tří vzorků,vyšetřených v rozmezí 6 měsíců nebo proteinurie prokazatelná indikátorovými proužky), hypertenze Progredující proteinurie, hypertenze, pokles glomerulární filtrace (snížená clearance kreatininu) Urémie Nefrotický syndrom Nezbytnost náhrady funkce ledvin (transplantace nebo dialýza ). Hypertenze a kardiovaskulární onemocnění Vzájemná souvislost mezi hypertenzí a zvýšenou exkrecí albuminu do moči je zřejmá i u nemocných, kteří nemají diabetes 14, Podobně jako u diabetu se mikroalbuminurie zjistí je asi u 40% nemocných s esenciální hypertenzí, přičemž to nemusí být nemocní s nejvyššími hodnotami krevního tlaku 22. Mikroalbuminurie se často vyvíjí u nemocných s hypertenzí která je citlivá na sůl, u kuřáků a při současné přítomnosti několika metabolických a hemodynamických poruch z okruhu metabolického syndromu 22. Význam průkazu mikroalbuminurie u nemocných s esenciální hypertenzí spočívá v tom, že tak lze identifikovat subpopulaci nemocných s maximálním rizikem vzniku pro hypertenzi typických orgánových lézí a včas přistoupit k preventivním opatřením, která by komplikacím, jakou je např. hypertonická nefropatie, předcházela 22,25.

7 U nemocných s hypertenzí by měl být prováděn screening mikroalbuminurie, aby bylo možno včas identifikovat nemocné s vyšším rizikem pro hypertenzi typických orgánových lézí. Vztah mezi mikroalbuminurií a současným výskytem rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, výskytem kardiovaskulárních onemocnění a kardiovaskulárně podmíněnou mortalitou byl zjištěn i u nemocných, kteří diabetes nemají. Důležitou součástí komplexního léčebného režimu u diabetu, zvláště pak u diabetu II. typu, je proto i prevence a léčba kardiovaskulárních nemocnění 16. Není sice pochyb, že rizikové faktory, jako jsou hypertenze a hypercholesterolémie, podmiňují vznik kardiovaskulárních onemocnění, mikroalbuminurie však může být dokonalejším indikátorem stávajícího mikrovaskulárního poškození a lepším prediktorem kardiovaskulárních příhod. Byla zjištěna přímá souvislost mezi exkrecí albuminu do moči a hladinami inzulinu na lačno na jedné straně a angiograficky prokázáným postižením koronárních tepen na druhé straně 8. Je pravděpodobné, že u nemocných, kteří nemají diabetes, je mikroalbuminurie nejen projevem renálního, ale spíše generalizovaného vaskulárního onemocnění 17,25,26. U nemocných, kteří nemají diabetes, souvisí mikroalbuminurie s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění a s vyšší kardiovaskulárně podmíněnou mortalitou. Jiné oblasti využití mikroalbuminurie Těhotenská pre - eklampsie Výskyt pre - eklampsie je podstatně častější u těhotných s diabetem a je spojen s vyšší těhotenskou i perinatální morbiditou a mortalitou. Byl vysloven názor, že výskyt mikroalbuminurie již před těhotenstvím je prediktorem výskytu pre eklampsie u nemocných s diabetem I.typu27. U těhotných s rizikovým průběhem gravidity, které přitom ale diabetes nemají, je mikroalbuminurie velmi účinným prediktorem hypertenzních komplikací a významně koreluje s porodní váhou novorozence 28,29. Chemotherapie nádorů. Nefrotoxicita bývá nežádoucím účinkem některých chemotherapeutik v takové míře, že může úspěšnou léčbu nádorových onemocnění značně znesnadnit 30. Poruchy renálních funkcí vyvolané chemotherapií jsou zpravidla důsledkem poškození renálních cév a strukturních komponent ledvin, hemolyticko - urémického syndromu a prerenálně podmíněného omezení renální perfuze. Mikroalbuminurie je v těchto případech považována za indikátor glomerulární léze, citlivým indikátorem poklesu glomerulární filtrace se jeví spíše stanovení cystatinu C 31. Je uváděno, že mikroalbuminurie je časným projevem glomerulárního poškození při léčbě cisplatinou 32. Podle exkrece bílkovin do moči byla rovněž monitorována léčba Ifosamidem 33. Časný průkaz poruch renální funkce umožňuje přesnější dávkování chemotherapeutik. Akutní infekční zánět ledvin. Vyšetřování mikroalbuminurie bylo také následků akutních infekčních zánětů ledvin 34. navrženo k dlouhodobému sledování

8 Screening, monitorování a léčba. Metoda. Screening mikroalbuminurie lze provádět třemi způsoby: (1) stanovením koncentrace albuminu v moči z první ranní mikce nebo stanovením poměru albuminu a kreatininu v náhodném vzorku moči; (2) ze sběru moči za 24 hod. se stanovením kreatininu, což umožňuje současné zjistit clearance kreatininu; (3) ze sběru moči za definované časové období (nejméně za 4 hod, případně ze sběru přes noc). První způsob je zpravidla nejvhodnější pro ambulantní praxi a většinou poskytuje správné informace. Vyšetření z prvního nebo z dalších ranních vzorků moči je zase upřednostňováno s přihlédnutím k diurnální variaci exkrece albuminu do moči. Pokud takový postup nelze zajistit, je při sběru moči nezbytně třeba, aby u téhož jedince byla moč sbírána vždy ve stejném časovém intervalu. Ke stanovení mikroalbuminurie nelze používat obvyklé laboratorní postupy ke stanovení proteinurie, protože jsou málo citlivé; je nezbytně třeba použít pro tento účel určené metody. O mikroalbuminurii se jedná při exkreci albuminu do moči > 30 mg/ 24 hod., což odpovídá > 20 µg/min nebo > 20 mg/l (TAB.1). Variabilita a interference. Exkrece albuminu do moči značně závisí na monentálních fyziologických parametrech a může být ovlivňována některými interferujícími faktory. Intraindividuální variace (CV%) exkrece albuminu do moči je 30-50% a odpovídající diurnální variace %. Tab. 4. Definice poruch exkrece albuminu do moči 21. Kategorie Sběr moči za 24 hod. Sběr moči za Náhodný vzorek (mg/24 hod.) definované (mg/mg Cr) časové období (mg/ min) normalní exkrece < 30 < 20 < 21,4 mikroalbuminurie ,4-213 klinicky manifestní albuminurie > 300 > 200 > 214 S přihlédnutím k variaci exkrece albuminu do moči je nezbytné, aby nejméně ve dvou ze tří vzorků vyšetřených v rozmezí 3-6 měsíců hodnoty albuminurie překročily limit kategorie, v níž je nemocný klasifikován. K vzestupu bazálních hodnot exkrece albuminu do moči může docházet i po fyzické námaze v předchozích 24 hodinách, při zvýšené teplotě, u infekčních

9 onemocnění, u městnavého srdečního selhání, při značném vzestupu glykémie a krevního tlaku, při pyurií a při hematurii. Uvádí se, že u nemocných s diabetickou nefropatií se exkrece albuminu ve dne zvyšuje o 20 50% ve srovnání s hodnotami v průběhu noci 35. Sběr moči k vyšetření nemá být prováděn po fyzické námaze, při infekci močových cest, v průběhu akutních onemocnění, bezprostředně po chirurgickém zákroku a po větším příjmu tekutin. Je třeba vzít v úvahu i případné tubulární nebo postrenální příčiny albuminurie 36. Přechodný vzestup exkrece albuminu do moči může vyvolat vzpřímená poloha těla, změny diurézy, krátce trvající hyperglykémie, cvičení, infekce močových cest, vzestup krevního tlaku, srdeční selhání a akutní horečnatá onemocnění. Vyšetření mikroalbuminurie má být provedeno nejméně dvakrát nebo třikrát, pro mikroalbuminurii svědčí dva pozitivní nálezy. Diagnosa mikroalbuminurie vyžaduje dva až tři pozitivní výsledky při vyšetření rozdílných vzorků moči. Diabetes Screening mikroalbuminurie by měl být prováděn každoročně u všech nemocných s diabetem I. nebo II. typu 2,12, 37, 38. Pokud je u nemocného s diabetem I. typu zjištěna mikroalbuminurie, je třeba přistoupit k intenzivní léčbě s cílem snížit exkreci albuminu do moči a zastavit další zhoršování renálních funkcí. U nemocných s diabetem II. typu je mikroalbuminurie významným indikátorem zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění. 39 Intenzita mikroalbuminurie má u nich být sledována každé 2-3 měsíce až do ustálení hodnot. Pokud u nemocného s diabetem zjistíme mikroalbuminurii je třeba přistoupit ke čtyřem opatřením, která dále uvádíme: Při zjištěné mikroalbuminurii mají být sledovány hodnoty exkrece albuminu do moči každé 2-3 měsíce. Postup při zjištění mikroalbuminurie První a zcela zásadní je kontrola hladiny glukózy v krvi. Předpokládá se, že vysoká hladiny glukózy v krvi poškozuje bazální membránu glomerulů tím, že podmiňuje vznik finálních produktů pokročilé glykace (AGE). Z výsledků několika rozsáhlých studií lze soudit, že intenzívní léčba vedoucí k poklesu hladiny glukózy v krvi může snížit vznik a progresi diabetických komplikací (retinopatie, nefropatie a pravděpodobně i neuropatie) 16,40,41. Z výsledků studie UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) je zřejmé, že při intenzivním léčebném režimu (výsledný medián HbA 1 c = 7.0% ) došlo, ve srovnání s konvenční léčbou (medián HbA 1 c = 7.9%), k poklesu všech mikrovaskulárních komplikací o 25% 37. Na druhém místě by měla být optimalizace léčby hypertenze. Žádoucí výsledné hodnoty krevního tlaku by u diabetu s mikroalbuminurií měly být / 75-80mm Hg 26,37 a měly by být nekompromisně udržovány 41,42. Zmíněná studie UKPDS prokázala, že s poklesem krevního tlaku na průměrnou hodnotu 144/82 mm Hg došlo k významnému poklesu cévních mozkových příhod, diabetem podmíněné mortality,

10 srdečního selhání, mikrovaskulárních komplikací a ztráty zraku 37. V současnosti je považována za metodu volby léčby hypertenze u nemocných s diabetem léčba inhibitory ACE, o nichž bylo prokázáno, že snižují exkreci albuminu do moči. Z výsledků řady studií vyplývá, že inhibitory ACE u nemocných s mikroalbuminurií nejen snižují krevní tlak a vedou k poklesu proteinurie, ale současně i zpomalují další zhoršování renální funkce Větší antiproteinurický efekt inhibitorů ACE je ve srovnání s jinými antihypertenzivy zřejmě podmíněn selektivní vasodilatací vas efferens s následným poklesem intraglomerulárního hydrostatického tlaku. Nelze však ani vyloučit přímý účinek ACE inhibitorů na permselektivitu glomerulární bazální membrány. Pokud léčba ACE inhibitory nevede k uspokojivému poklesu krevního tlaku, lze ji doplnit podáváním diuretik a/nebo blokátorů vápníkových iontových kanálů. Za třetí je třeba přesvědčit nemocného, aby přestal kouřit. Kouření je nezávislý rizikový faktor diabetické i nediabetické nefropatie a zhoršení prognózy nemocného 49. Kouření je rovněž spojeno se zvýšeným rizikem vzniku mikroalbuminurie a s dvojnásobným zrychlením progrese nefropatie do konečného stadia selhání ledvin; je popisováno, že kuřácká abstinence progresi nefropatie zvrátí a zlepší prognózu nemocného 29,50,51. Čtvrtým opatřením by mělo být, nejlépe ve spolupráci s odborníkem pro výživu, omezení příjmu bílkovin v potravě, které u nemocných s diabetem I. typu nepochybně a významně snižuje exkreci albuminu do moči a zpomaluje pokles renální funkce. Tab. 5 Souhrn opatření při zjištění mikroalbuminurie 41 Opatření k zastavení progrese mikroalbuminurie Cíl 1. Účinná kontrola metabolismu glukózy HbA 1 c < 7% 2. Účinná léčba hypertenze inhibitory ACE Krevní tlak a pokud je třeba i diuretiky a blokátory / mm Hg vápníkových iontových kanálů. 3. Přestat kouřit 4. Omezit příjem bílkovin v potravě Hypertenze Průkaz mikroalbuminurie u hypertenze má značný význam, protože umožňuje identifikovat subpopulaci nemocných se zvýšeným rizikem vzniku pro hypertenzi typických orgánových lézí 22,23,52. Tito nemocní zpravidla vždy mají několik dalších nepochybných a ovlivnitelných rizikových faktorů cévních a metabolických komplikací, jakými jsou obezita, hyperlipidémie a intolerance glukózy. Základní onemocnění je proto nutno léčit co nejúčinněji a snažit se snížit krevní tlak na hodnotu 130/ Výsledky klinického výzkumu dokazují, že u těchto nemocných je metodou volby léčba inhibitory ACE. Bylo prokázáno, že inhibitory ACE významně zpomalují,a to i u nemocných, kteří nemají diabetes, progresi mikroalbuminurie do klinicky manifestní proteinurie i nefropatie do konečného stadia selhání ledvin ACE inhibitory snižují rovněž riziko výskytu kardiovaskulárních komplikací,

11 přičemž nemají některé u diabetu nežádoucí účinky beta blokátorů a blokátorů vápníkových iontových kanálů na kontrolu glykémie. Úprava životosprávy, medikamentózní léčba a kontrola krevního tlaku účinně snižují výskyt nefropatie, diabetu i kardiovaskulárních onemocnění 59. U nemocných s hypertenzí je nutno usilovat o snížení krevního tlaku na hodnotu 30/80 mm Hg. Inhibitory ACE významně omezují progresi mikroalbuminurie do klinicky manifestní proteinurie. Pokles exkrece albuminu do moči zlepšuje prognózu nemocných z aspektu vzniku nefropatie nebo jiných mikro- nebo makrovaskulárních komplikací. Na rozdíl od diabetu chybí dosud u nemocných s hypertenzí, kteří diabetes nemají, jednoznačná doporučení vhodných opatření při zjištění mikroalbuminurie. Je teprve třeba prokázat, zda pokles exkrece albuminu do moči u nich snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací. V každém případě by měla přítomnost mikroalbuminurie přimět lékaře, aby se snažil zjistit případnou přítomnost dalších rizikových faktorů a přikročil k jejich účinné léčbě s cílem snížit riziko vzniku klinických projevů. Ekonomické aspekty Téměř u jedné třetiny nemocných s diabetem dochází k renálním komplikacím, včetně konečného stadia renálního selhání. Ve Spojených statech amerických je nejběžnější příčinou konečného stadia renálního selhání právě diabetická nefropatie. Jak dialýza, tak i případná transplantace, které nemocní zpravidla potřebují, jsou nákladné a mohou značně zhoršit kvalitu života nemocných. Náklady na screening mikroalbuminurie byly odhadnuty na 260 miliónů USD/rok (při ceně 20 USD / vyšetření a 13 miliónech nemocných s diabetem v USA). Celkové náklady na vyšetřování a léčení nemocných s diabetem se odhadují na 2.06 biliónu USD/rok. V kontrastu s těmito údaji jsou náklady na léčbu a ošetřování nemocných s renálními komplikacemi diabetu podstatně vyšší (3.4 biliónu USD /rok). Vyšetřování mikroalbuminurie u nemocných s diabetem je spojeno nejen s významnou úsporou, přispívá navíc i k prevenci vzniku renálních komplikací a zlepšuje úděl nemocných 60. Screening mikroalbuminurie u nemocných s diabetem je ekonomicky přínosný. Závěr Vyšetřování mikroalbuminurie lze charakterizovat jako jednoduchou, účinnou a levnou metodu kontroly a léčby diabetu a hypertenze v praxi. Z aspektu co nejúčinnější kontroly a léčby by u nemocných s diabetem mělo být vyšetřování mikroalbuminurie prováděno současně se stanovením HbA 1 c. U nemocných s hypertenzí, s diabetem i bez diabetu, by mělo vyšetřování mikroalbuminurie přispívat k podchycení nemocných se zvýšeným rizikem vzniku pro hypertenzi typických orgánových lézí a současně upozornit lékaře na pravděpodobnou přítomnost dalších rizikových faktorů a nutnost kontroly efektivity zvolené léčby. V širším kontextu lze nález a stupeň mikroalbuminurie použít k časné detekci subklinických lézí funkce ledvin a jako indikátor počínající progredující nefropatie. Časná diagnóza renální léze umožní nasazení účinnějších renoprotektivních opatření. Je třeba si

12 naléhavě uvědomit, že kontrola mikroalbuminurie zcela nepochybně snižuje pravděpodobnost progrese onemocnění do konečného stadia renálního selhání. Appendix B Slovníček použitých pojmů. Albumin bílkovina o malé rel. mol. hmotnosti, běžná bílkovina v lidském organismu ACE inhibitor inhibitor enzymu, který katalyzuje konversi angiotenzinu, lék používaný při léčbě hypertenze AGE produkty konečné produkty pokročilé glykace bílkovin, vznikající při nedokonalé degradaci glukózy u nemocných s diabetem; (vznikají při neenzymatické reakci glukózy s bílkovinami ) Afferentní arterioly malé cévy, které přivádějí krev do glomerulu, kde dochází k filtraci a tvorbě filtrátu do Bowmanova prostoru Albuminurie exkrece albuminu do moči v koncentraci větší než 200 mg/l Angiografie kontrastní rtg zobrazení renálních cév Aniontový náboj záporný náboj molekuly Aniontové bílkoviny bílkoviny se záporným nábojem Antiproteinurické postupy opatření, jejichž cílem je inhibice exkrece bílkovin do moči Clearance kreatininu míra glomerulární filtrace na bázi poměru koncentrací kreatininu v moči a v séru Cystatin C bazická bílkovina s malou mol. hmotností, která není za fyziologických okolností vylučována do moči; její koncentrace v séru koreluje s glomerulární filtrací Diuréza objem vyloučené moči Efferentní arterioly malé cévy, které odvádějí krev z glomerulu do dřeně ledvin Endotheliální dysfunkce poruchy epitelu, který tvoří cévní výstelku GFR míra glomerulární filtrace Glomerulární hydrostatický tlak hydrostatický tlak v glomerulu Glomerulus výkonná filtrační jednotka nefronu, uložena v Bowmanově pouzdře ; je to malý svazek kapilár s částečně permeabilními stěnami, které umožnují filtraci vody a katabolických solutů do Bowmanova prostoru a do moči Hemodynamické faktory faktory ovlivňující funkci cév (např. krevní tlak) HbA 1 c

13 glykovaný hemoglobin je ukazatelem dlouhodobé průměrné hladiny glukózy v krvi ( životnost erytrocytů je 12 týdnů) Hypercholesterolémie vysoká hladina cholesterolu v krvi Hyperfiltrace vzestup filtrace v glomerulu Hyperglykémie vysoká hladina glukózy v organizmu Hyperinzulinémie vysoká hladina inzulinu v organizmu Hypertenze vysoký krevní tlak Hypertenze citlivá na sůl hypertenze závislá na množství NaCl v organizmu; omezením příjmu soli lze docílit snížení krevního tlaku Klinicky manifestní diabetická nefropatie klinicky manifestní onemocnění ledvin u nemocných s diabetem Klinicky manifestní proteinurie exkrece albuminu do moči větší než 300 mg/l Léčba cisplatinou chemotherapie, např. při léčbě nádorů ledvin Míra transkapilárního úniku množství albuminu, které proniká kapilární stěnou Nefropatie onemocnění ledvin Normoalbuminurie exkrece albuminu do moči u zdravých osob za fyziologických okolností Permselektivita na rel. mol. hmotnosti a kladném nebo záporném náboji závislá pasáž molekul bazální membránou glomerulu Persistentní mikroalbuminurie trvalá mikroalbuminurie Pre-eclampsie Závažná komplikace těhotenství, charakterizovaná hypertenzí, proteinurií a otoky Proteinurie exkrece bílkovin do moči Retinopatie onemocnění oční sítnice Tubulární reabsorpce reabsorpce látek v ledvinných tubulech Vasodilatace rozšíření cév Vasokonstrikce zúžení cév Incipientní nefropatie počínající nefropatie Inzulinová rezistence stav, kdy je v organizmu produkován inzulin v dostačujícím množství, ale nedokáže snížit hladinu glukózy v krvi Mikroalbuminurie exkrece albuminu do moči v rozsahu mg/l resp µg/min

14 Orion Diagnostica soupravy ke stanovení U-ALB QuikRead U ALB Prostředky POCT (určeno pro ordinace, klinická pracoviště, statimová vyšetření) QuikRead101 Instrument... kat.č QuikRead U-ALB souprava 25 vyšetření.. kat.č vyšetření.. kat.č Albumin v moči kontrolní materiál kat.č Turbox Pro malé a středně velké laboratoře Analyzátor Turbox Plus. kat.č Turbox souprava ke stanovení mikroalbuminurie kat.č Immunoturbidimetrické metody Pro chemické analýzátory Aplikace dostupné na nebo na adrese zastoupení Bělohorská 57, Praha 6, tel Souprava k immunoturbidimetrickému stanovení mikroalbuminurie.. kat.č Literatura Překlad klinické příručky publikované v angličtině firmou Orion Diagnostica. Originál je možno získat na adrese : Orion Diagnostica, Bělohorská 57, Praha 6, tel ,

Diabetes mellitus a onemocnění ledvin. Milan Kvapil

Diabetes mellitus a onemocnění ledvin. Milan Kvapil Diabetes mellitus a onemocnění ledvin Milan Kvapil Osnova Úvod Definice diabetické nefropatie Diagnóza diabetické nefropatie Klinické aspekty diabetické nefropatie Diabetické onemocnění ledvin Terapie

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: ALBUMIN ( MIKROALBUMINURIE ) Využití: diagnóza dysfunkce endotelu, incipientní nefropatie Referenční mez : < 40 mg/den (< 25 mg/l; index albumin/kreatinin z jednorázového

Více

Patologie močového ústrojí I. VIII. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie močového ústrojí I. VIII. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie močového ústrojí I. VIII. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Infantilní cystóza (mikrocystóza) ledvin Vaskulární nefroskleróza Vaskulární nefroskleróza Klasifikace glomerulárních

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

MIKROANGIOPATICKÉ KOMPLIKACE DIABETU

MIKROANGIOPATICKÉ KOMPLIKACE DIABETU MIKROANGIOPATICKÉ KOMPLIKACE DIABETU MUDr. Alena Šmahelová 1, doc. MUDr. Jindra Perušičová, CSc. 2, 1 Diabetologické centrum, Geronto-metabolická klinika, FN Hradec Králové 2 Diabetologické centrum, 3.

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice. Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB

Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice. Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB DM skupina metabolických onemocnění vyznačující se hyperglykémií: Nedostatek inzulínu.nebo Poruchy jeho působení

Více

Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014

Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014 Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014 Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 68. konzultační den 8.12.2016, SZÚ Význam podpory

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Proteinurie diagnostika, Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha. Proteinurie. patofyziologie i a význam v medicíně

Proteinurie diagnostika, Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha. Proteinurie. patofyziologie i a význam v medicíně Proteinurie diagnostika, patofyziologie i a význam v medicíně ě Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Proteinurie Diagnostika Patofyziologie Význam v medicíně Klasifikace proteinurie Glomerulární

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

In#momediální šíře a ateroskleróza

In#momediální šíře a ateroskleróza In#momediální šíře a ateroskleróza J. Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. In#momediální šíře a ateroskleróza Zajímavé a módní ( in ; cool ) Vědecké ( publikace

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Národní diabetologický program (návrh, verze 3 ze dne )

Národní diabetologický program (návrh, verze 3 ze dne ) Národní diabetologický program (návrh, verze 3 ze dne 16.8.2011) Základní teze 1. Úvod Diabetes mellitus je název heterogenní skupiny nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina

Více

Vyšetøení ledvin u diabetika

Vyšetøení ledvin u diabetika Diabetes a urogenitální systém, Hradec Králové, 1. 2. června 2007 Vyšetøení ledvin u diabetika V. Tesař Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň 24. 11. 2016 STRUKTURA PREZENTACE Epidemiologická situace Česko v kontextu Evropy Studie EHIS/EHES 2014

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy Štěpán Svačina Miroslav Souček Alena Šmahelová Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Štěpán Svačina Miroslav Souček Alena Šmahelová Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Grada Publishing

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR. Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR. Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS 15. 2. 2017 STUDIE EHES 2014 Struktura prezentace Východiska studie Organizace, sběr dat v terénu, obsah šetření Výsledky studie

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

NDP. aneb. Národní diabetologický program

NDP. aneb. Národní diabetologický program NDP aneb Národní diabetologický program 2011 Základní teze Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, jíž je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat 1 VÝSKYT TĚHOTENSKÉ CUKROVKY SE STÁLE ZVYŠUJE Těhotenská cukrovka je porucha metabolismu sacharidů v těhotenství, která je způsobena negativním vlivem

Více

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ OBSAH 1. ÚVOD 2. POMŮCKY A PRINCIP MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 3. TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 4. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U TĚHOTNÝCH ŽEN 5. NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ / DOPORUČENÍ PŘI NAMĚŘENÍ VYSOKÉHO TK 6.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3. 11. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Postižení renálních tepen

Postižení renálních tepen Postižení renálních tepen Etiologie Ateroskleróza 75% FMD = fibromuskulární dysplasie 20% Jiné (arteriitida, transpl.ledvina) 5% AS x FMD Klinické projevy Dříve: Renovaskulární hypertenze 0,6% Nyní: Renovaskulární

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více