Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroalbuminurie. Klinická příručka"

Transkript

1 Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné přikročit při prokázané mikroalbuminurii. Vyšetřování mikroalbuminurie je diagnostická metoda vyhledávání nemocných s rizikem vývoje nefropatie.jsou to především dvě skupiny nemocných, u nichž je vyšetřování mikroalbuminurie zvláště přínosné nemocní s diabetem (I. i II. typu) a nemocní s hypertenzí.nefropatie patří k nejčastějším a nejvážnějším komplikacím diabetu. Je rovněž známo, že nemocní s mikroalbuminurií mají vyšší incidenci kardiovaskulárních příhod a časnou mortalitu.zjišťovat přítomnost mikroalbuminurie lze dnes rychle a spolehlivě a to i metodami POCT.Nález mikroalbuminurie by měl upozornit klinika na nezbytnost účinnějšího léčebného postupu, protože časná léčebná intervence může progresi nefropatie zastavit nebo i zvrátit. Vyšetřování mikroalbuminurie je rentabilní, protože umožňuje časnou léčebnou intervenci a snižuje tak nezbytnost dialyzační léčby a jiných stejně nákladných léčebných postupů v konečném stadiu selhání ledvin. Definice a úvod.. 2 Patogenesa.. 3 Obecná charakteristika. 3 Hemodynamické aspekty.. 3 Metabolické aspekty.. 3 Metabolický syndrom 3 Klinický význam.. 4 Obecná charakteristika. 4 Diabetes mellitus. 5 Hypertenze a kardiovaskulární onemocnění 6 Jiné oblasti využití 7 Screening, monitorování a léčba. 8 Metoda.. 8 Variabilita a interference.. 8 Diabetes 9 Postup při zjištění mikroalbuminurie 9 Hypertenze 10 Ekonomické aspekty. 11 Závěr. 11 Dodatek : slovníček některých pojmů 12 Analytické sety firmy Orion Diagnostica ke stanovení U-ALB 14 Literatura 14

2 Definice a úvod Mikroalbuminurie je zpravidla definována jako mírný vzestup exkrece albuminu do moči, který není prokazatelný indikátorovými proužky ke stanovení proteinurie. Dnes již dostupnými metodami však lze tak nízké hladiny albuminu v moči ( ug/min, mg/d resp mg/l ) měřit. U nemocných s diabetem a u nemocných s hypertenzí je mikroalbuminurie považována za klinicky významný indikátor zhoršující se funkce ledvin. Po počáteční mikroalbuminurické fázi onemocnění dochází u nich k postupnému vzestupu exkrece bílkovin do moči a k poklesu glomerulární filtrace. Následuje proteinurie prokazatelná již indikátorovými proužky ( makroproteinurie ), která je charakteristická pro klinicky manifestní nefropatii. Bez léčebné intervence se u těchto nemocných vyvíjí renální selhání s nezbytností uplatnění léčebných režimů obvyklých v konečném stadiu renálního selhání, tj. zařazení do dialyzačního případně do transplantačního programu. Bylo rovněž prokázáno, že mikroalbuminurie je účinným a nezávislým prediktorem rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulární i celkové mortality. Vzestup exkrece albuminu do moči je důsledkem zvýšeného transkapilárního úniku albuminu v celém kapilárním řečišti a je projevem generalizované mikrovaskulární léze. Přítomnost mikroalbuminurie, tj. vzestup exkrece albuminu do moči nad dolní hodnotu rozmezí, která jsme výše uvedli, je nejvýznamnějším samostatným prediktorem progrese jak mikrovaskulárních, tak i makrovaskulárních lézí ( nefropatie, aterosklerózy, ischémické choroby srdeční, retinopatie ). Souvislost mikroalbuminurie s kardiovaskulárními chorobami lze vysvětlit endotheliální dysfunkcí, hypertenzí, poruchami metabolismu lipidů, inzulinovou rezistencí a glykací bílkovin 2. Exaktní mechanizmus všech zmíněných vztahů je již v určité míře znám, mnohé je však třeba ještě objasnit. Tabulka 1. Definice mikroalbuminurie. 1 Sběr moči v definovaném časovém období Sběr moči za 24 hod. Náhodný vzorek moči ( nejlépe první ranní moč) exkrece albuminu ug/min exkrece albuminu mg/d koncentrace albuminu mg/l

3 Patogeneza Obecná charakteristika Vznik mikroalbuminurie je zřejmě podmíněn jak metabolickými, tak i hemodynamickými faktory, které ovlivňují renální mikrocirkulaci. Na jedná straně je známo, že vzestup intraglomerulárního tlaku při trvalé hypertenzi vyvolává transkapilární únik plazmatických bílkovin, především albuminu. Na druhé straně není pochyb, že také metabolické poruchy ovlivňují přímo permselektivitu bazálních membrán, vyvolávají poruchy glomerulární funkce a vedou nakonec ke sklerotizaci glomerulů. U jednotlivých onemocnění se obě složky uplatňují v různém rozsahu ; tuto okolnost je třeba zvážit při rozhodování o léčebném postupu 3. Obr. 1. Schéma struktury ledvin.glomerulus, ve kterém probíhá filtrace, je uložen na začátku nefronu. ( viz str. 6 originální Microalbuminuria - Clinical guide) nefron arteria renalis kůra vena renalis dřeň močovod Hemodynamické aspekty Za fyziologických okolností je hydrostatický tlak v glomerulu výsledkem koordinované vasokonstrikce a vasodilatace cév vstupujících a vystupujících z glomerulu ( afferentních a efferentních arteriol). Poruchy glomerulární autoregulace mohou vyvolávat vzestup hydrostatického tlaku v glomerulu a tak podmínit zvýšenou exkreci albuminu do moči a vznik mikroalbuminurie 4. U hypertenze citlivé na sůl vyvolá příjem soli poruchu glomerulární cirkulace se vzestupem intraglomerulárního tlaku. Zvýšená citlivost na příjem soli je častější u některých nemocných s hypertenzí a se zvýšenou tendencí k vzniku renálního selhání (černoši,otylí,starší osoby a nemocní s diabetem). 5 Metabolické aspekty Na vzniku diabetické nefropatie se pravděpodobně podílí i prolongovaná hyperglykémie, která toto onemocnění provází.exkreci albuminu do moči ovlivňuje jak renální hemodynamika, tak i stav permselektivity glomerulární bazální membrány 3,6. Příčinou mikroalbuminurie může být i ztráta aniontového náboje bazální membrány glomerulu. Na bílkovinné anionty bazální membrány se totiž mohou u nemocných s diabetem vázat finální produkty pokročilé glykace ( AGE ) a neutralizovat její náboj s následným vzestupem pasáže albuminu přes bazální mebránu.u diabetu I. typu koreluje exkrece albuminu do moči s rozsahem depozit AGE. Čím vyšší je hladina glykovaného hemoglobinu HbA 1 c v krvi, tím větší je i riziko vzniku mikroalbuminurie 7. Nedávné studie prokazují souvislost mezi poklesem na náboji závislé glomerulární selektivity a vznikem mikroalbuminurie i u zdravých osob.

4 Metabolický syndrom Mikroalbuminurie se často vyskytuje současně s příznaky metabolického syndromu, tj. s hyperinzulinémií, rezistencí na inzulin, zvýšenou hladinou triacylglycerolů, snížením HDL cholesterolu, hyperglykémií a hypertenzí, tedy s rizikovými faktory diabetu; uvedená syndromologie metabolického syndromu se však může vyskytovat i u nemocných, kteří nemají diabetes nebo u osob se sníženou glukózovou tolerancí 8. O vzájemných vztazích mezi hyperglykémií, hypertenzí a mikroalbuminurií jsme se již zmínili; jednoznačné kausální vztahy s ostatními uvedenými faktory metabolického syndromu a mikroalbuminurií nejsou dosud prokázány, není však pochyb, že každý z nich je nezávisle na ostatních spojen s vývojem mikroalbuminurie a progresí nefropatie 9. U nemocných s diabetem je metabolický syndrom jedním z nejúčinějších prediktorů albuminurie 8,10. Tabulka 2. Charakteristika metabolického syndromu 8,10. Hyperinzulinémie Inzulinová rezistence S triacylglyceroly S HDL cholesterol K glukóza Hypertenze Klinický význam Obecná charakteristika Exkrece albuminu do moči je mírou glomerulární integrity i tubulární reabsorpce. Není dosud jednoznačně rozhodnuto, zda přítomnost mikroalbuminurie se podílí na postupujícím zhoršování funkce ledvin, recentní poznatky spíše naznačují, že je jen projevem jejich poškození 11. Mimo jakoukoliv pochybnost je však mikroalbuminurie spolehlivým indikátorem rizika progrese renálních i kardiovaskulárních onemocnění. Pokles mikroalbuminurie je navíc projevem pozitivní reakce na zvolený therapeutický postup 12. Mikroalbuminurie je spolehlivý indikátor rizika progrese renálních a kardiovaskulárních onemocnění. Vyšetřováním mikroalbuminurie lze sledovat a hodnotit účinnost zvoleného therapeutického postupu.

5 Diabetes mellitus Přítomnost mikroalbuminurie je u diabetu prvním projevem nefropatie. Persistentní mikroalbuminurie již charakterizuje stadium incipientní diabetické nefropatie. Hyperfiltrace, která je u diabetické nefropatie prvním prokazatelným projevem alterace renální funkce, se manifestuje brzy po vzniku mikroalbuminurie. Persistentní vzestup exkrece albuminu do moči nad 20 µg/min je u nemocných s diabetem I. i II. typu spojen s dvacetinásobně vyšším rizikem vzniku klinicky manifestní nefropatie. U nemocných s diabetem I. typu je vzestup exkrece albuminu do moči účinným prediktorem vzniku diabetické nefropatie a její progrese až do konečného stadia selhání ledvin. Polovina nemocných s diabetemy I. typu a s klinicky manifestní diabetickou nefropatií dospívá do konečného stadia renálního selhání během deseti let, tři čtvrtiny do dvaceti let. Mikroalbuminurie předchází klinicky manifestní diabetickou nefropatii a je velmi účinným prediktorem její progrese do konečného stadia selhání ledvin. Bez odpovídající léčby se u 20 40% nemocných s diabetem II.typu a s mikroalbuminurií nefropatie sice vyvine, ale do konečného stadia selhání ledvin jich během 20 let od prvních projevů dospívá jen asi 20%. Jakmile začne docházet k poklesu glomerulární filtrace, je rychlost progrese u jednotlivých nemocných značně rozdílná a nemusí se významně lišit u nemocných s I. nebo II. typem diabetu. Mikroalbuminurie je u nemocných s diabetem I. a II. typu nejen nejčasnějším projevem nefropatie, je i prognosticky významným markerem jejich vyšší kardiovaskulární morbidity a mortality. U nemocných s mikroalbuminurií by proto mělo být cíleně pátráno po projevech vaskulárních lézí a měli by být účinně léčeni se zaměřením na snížení vlivu všech známých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, včetně snížení hladiny cholesterolu v krvi. Současný výskyt mikroalbuminurie a příznaků metabolického syndromu je zvláště častý u nemocných s diabetem II. typu 5,8, Vzestup exkrece albuminu do moči je u nich velmi významným nezávislým prediktorem progredující nefropatie, atherosklerosy a kardiovaskulární i celkové mortality 18. Naopak, inzulinová rezistence je zřejmě prediktorem vzestupu exkrece albuminu do moči a vznik mikroalbuminurie předchází 9,19. Je přitom pozoruhodné, že přibližně u 20% nemocných s diabetem II. typu, u nichž se vyvinulo konečné stadium selhání ledvin, nebylo onemocnění ledvin vyvoláno diabetem ale jinými složkami metabolického syndromu 20. Mikroalbuminurie je u nemocných s diabetem I. a II. typu prognostickým markerem vyšší kardiovaskulární morbidity a mortality. Nemocní s mikroalbuminurií by měli být aktivně léčeni s cílem snížit vliv všech rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění včetně poklesu hladiny krevního cholesterolu. Aktivní klinický přístup spočívá ve vyhledávání zvláště ohrožených nemocných a v realizaci účinných opatření, která by zabránila vývoji konečného stadia selhání ledvin 16. Taková opatření mají značný význam, protože progresi diabetu II. typu lze předcházet; není totiž pochyb, že kontrolou hladiny glukosy v krvi a kontrolou krevního tlaku lze u obou typů diabetu vývoji renálních komplikací předcházet 21. Účinnost jakéhokoliv renoprotektivního režimu lze, jak jsme již uvedli, hodnotit sledováním změn exkrece albuminu do moči. Snížení proteinurie koreluje velmi významně se zpomalením progrese onemocnění do konečného stadia renálního selhání 12.

6 TAB.3 Stadia vývoje diabetické nefropatie 21 Stadium Normoalbuminurie Mikroalbuminurie Charakteristika Exkrece albuminu do moči v normě (< 20 µg/min) Vzestup exkrece albuminu do moči ( µg/min) Incipientní diabetická nefropatie Časná fáze klinicky manifestní diabetické nefropatie Pokročilá fáze diabetické nefropatie Konečné stadium renálního selhání Persistentní mikroalbuminurie (tj. mikroalbuminurie v nejméně dvou ze tří vzorků, vyšetřených v rozmezí 6 měsíců), hyperfiltrace, zvýšený krevní tlak Klinicky manifestní proteinurie (exkrece albuminu do moči > 200 µg/min v nejméně dvou ze tří vzorků,vyšetřených v rozmezí 6 měsíců nebo proteinurie prokazatelná indikátorovými proužky), hypertenze Progredující proteinurie, hypertenze, pokles glomerulární filtrace (snížená clearance kreatininu) Urémie Nefrotický syndrom Nezbytnost náhrady funkce ledvin (transplantace nebo dialýza ). Hypertenze a kardiovaskulární onemocnění Vzájemná souvislost mezi hypertenzí a zvýšenou exkrecí albuminu do moči je zřejmá i u nemocných, kteří nemají diabetes 14, Podobně jako u diabetu se mikroalbuminurie zjistí je asi u 40% nemocných s esenciální hypertenzí, přičemž to nemusí být nemocní s nejvyššími hodnotami krevního tlaku 22. Mikroalbuminurie se často vyvíjí u nemocných s hypertenzí která je citlivá na sůl, u kuřáků a při současné přítomnosti několika metabolických a hemodynamických poruch z okruhu metabolického syndromu 22. Význam průkazu mikroalbuminurie u nemocných s esenciální hypertenzí spočívá v tom, že tak lze identifikovat subpopulaci nemocných s maximálním rizikem vzniku pro hypertenzi typických orgánových lézí a včas přistoupit k preventivním opatřením, která by komplikacím, jakou je např. hypertonická nefropatie, předcházela 22,25.

7 U nemocných s hypertenzí by měl být prováděn screening mikroalbuminurie, aby bylo možno včas identifikovat nemocné s vyšším rizikem pro hypertenzi typických orgánových lézí. Vztah mezi mikroalbuminurií a současným výskytem rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, výskytem kardiovaskulárních onemocnění a kardiovaskulárně podmíněnou mortalitou byl zjištěn i u nemocných, kteří diabetes nemají. Důležitou součástí komplexního léčebného režimu u diabetu, zvláště pak u diabetu II. typu, je proto i prevence a léčba kardiovaskulárních nemocnění 16. Není sice pochyb, že rizikové faktory, jako jsou hypertenze a hypercholesterolémie, podmiňují vznik kardiovaskulárních onemocnění, mikroalbuminurie však může být dokonalejším indikátorem stávajícího mikrovaskulárního poškození a lepším prediktorem kardiovaskulárních příhod. Byla zjištěna přímá souvislost mezi exkrecí albuminu do moči a hladinami inzulinu na lačno na jedné straně a angiograficky prokázáným postižením koronárních tepen na druhé straně 8. Je pravděpodobné, že u nemocných, kteří nemají diabetes, je mikroalbuminurie nejen projevem renálního, ale spíše generalizovaného vaskulárního onemocnění 17,25,26. U nemocných, kteří nemají diabetes, souvisí mikroalbuminurie s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění a s vyšší kardiovaskulárně podmíněnou mortalitou. Jiné oblasti využití mikroalbuminurie Těhotenská pre - eklampsie Výskyt pre - eklampsie je podstatně častější u těhotných s diabetem a je spojen s vyšší těhotenskou i perinatální morbiditou a mortalitou. Byl vysloven názor, že výskyt mikroalbuminurie již před těhotenstvím je prediktorem výskytu pre eklampsie u nemocných s diabetem I.typu27. U těhotných s rizikovým průběhem gravidity, které přitom ale diabetes nemají, je mikroalbuminurie velmi účinným prediktorem hypertenzních komplikací a významně koreluje s porodní váhou novorozence 28,29. Chemotherapie nádorů. Nefrotoxicita bývá nežádoucím účinkem některých chemotherapeutik v takové míře, že může úspěšnou léčbu nádorových onemocnění značně znesnadnit 30. Poruchy renálních funkcí vyvolané chemotherapií jsou zpravidla důsledkem poškození renálních cév a strukturních komponent ledvin, hemolyticko - urémického syndromu a prerenálně podmíněného omezení renální perfuze. Mikroalbuminurie je v těchto případech považována za indikátor glomerulární léze, citlivým indikátorem poklesu glomerulární filtrace se jeví spíše stanovení cystatinu C 31. Je uváděno, že mikroalbuminurie je časným projevem glomerulárního poškození při léčbě cisplatinou 32. Podle exkrece bílkovin do moči byla rovněž monitorována léčba Ifosamidem 33. Časný průkaz poruch renální funkce umožňuje přesnější dávkování chemotherapeutik. Akutní infekční zánět ledvin. Vyšetřování mikroalbuminurie bylo také následků akutních infekčních zánětů ledvin 34. navrženo k dlouhodobému sledování

8 Screening, monitorování a léčba. Metoda. Screening mikroalbuminurie lze provádět třemi způsoby: (1) stanovením koncentrace albuminu v moči z první ranní mikce nebo stanovením poměru albuminu a kreatininu v náhodném vzorku moči; (2) ze sběru moči za 24 hod. se stanovením kreatininu, což umožňuje současné zjistit clearance kreatininu; (3) ze sběru moči za definované časové období (nejméně za 4 hod, případně ze sběru přes noc). První způsob je zpravidla nejvhodnější pro ambulantní praxi a většinou poskytuje správné informace. Vyšetření z prvního nebo z dalších ranních vzorků moči je zase upřednostňováno s přihlédnutím k diurnální variaci exkrece albuminu do moči. Pokud takový postup nelze zajistit, je při sběru moči nezbytně třeba, aby u téhož jedince byla moč sbírána vždy ve stejném časovém intervalu. Ke stanovení mikroalbuminurie nelze používat obvyklé laboratorní postupy ke stanovení proteinurie, protože jsou málo citlivé; je nezbytně třeba použít pro tento účel určené metody. O mikroalbuminurii se jedná při exkreci albuminu do moči > 30 mg/ 24 hod., což odpovídá > 20 µg/min nebo > 20 mg/l (TAB.1). Variabilita a interference. Exkrece albuminu do moči značně závisí na monentálních fyziologických parametrech a může být ovlivňována některými interferujícími faktory. Intraindividuální variace (CV%) exkrece albuminu do moči je 30-50% a odpovídající diurnální variace %. Tab. 4. Definice poruch exkrece albuminu do moči 21. Kategorie Sběr moči za 24 hod. Sběr moči za Náhodný vzorek (mg/24 hod.) definované (mg/mg Cr) časové období (mg/ min) normalní exkrece < 30 < 20 < 21,4 mikroalbuminurie ,4-213 klinicky manifestní albuminurie > 300 > 200 > 214 S přihlédnutím k variaci exkrece albuminu do moči je nezbytné, aby nejméně ve dvou ze tří vzorků vyšetřených v rozmezí 3-6 měsíců hodnoty albuminurie překročily limit kategorie, v níž je nemocný klasifikován. K vzestupu bazálních hodnot exkrece albuminu do moči může docházet i po fyzické námaze v předchozích 24 hodinách, při zvýšené teplotě, u infekčních

9 onemocnění, u městnavého srdečního selhání, při značném vzestupu glykémie a krevního tlaku, při pyurií a při hematurii. Uvádí se, že u nemocných s diabetickou nefropatií se exkrece albuminu ve dne zvyšuje o 20 50% ve srovnání s hodnotami v průběhu noci 35. Sběr moči k vyšetření nemá být prováděn po fyzické námaze, při infekci močových cest, v průběhu akutních onemocnění, bezprostředně po chirurgickém zákroku a po větším příjmu tekutin. Je třeba vzít v úvahu i případné tubulární nebo postrenální příčiny albuminurie 36. Přechodný vzestup exkrece albuminu do moči může vyvolat vzpřímená poloha těla, změny diurézy, krátce trvající hyperglykémie, cvičení, infekce močových cest, vzestup krevního tlaku, srdeční selhání a akutní horečnatá onemocnění. Vyšetření mikroalbuminurie má být provedeno nejméně dvakrát nebo třikrát, pro mikroalbuminurii svědčí dva pozitivní nálezy. Diagnosa mikroalbuminurie vyžaduje dva až tři pozitivní výsledky při vyšetření rozdílných vzorků moči. Diabetes Screening mikroalbuminurie by měl být prováděn každoročně u všech nemocných s diabetem I. nebo II. typu 2,12, 37, 38. Pokud je u nemocného s diabetem I. typu zjištěna mikroalbuminurie, je třeba přistoupit k intenzivní léčbě s cílem snížit exkreci albuminu do moči a zastavit další zhoršování renálních funkcí. U nemocných s diabetem II. typu je mikroalbuminurie významným indikátorem zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění. 39 Intenzita mikroalbuminurie má u nich být sledována každé 2-3 měsíce až do ustálení hodnot. Pokud u nemocného s diabetem zjistíme mikroalbuminurii je třeba přistoupit ke čtyřem opatřením, která dále uvádíme: Při zjištěné mikroalbuminurii mají být sledovány hodnoty exkrece albuminu do moči každé 2-3 měsíce. Postup při zjištění mikroalbuminurie První a zcela zásadní je kontrola hladiny glukózy v krvi. Předpokládá se, že vysoká hladiny glukózy v krvi poškozuje bazální membránu glomerulů tím, že podmiňuje vznik finálních produktů pokročilé glykace (AGE). Z výsledků několika rozsáhlých studií lze soudit, že intenzívní léčba vedoucí k poklesu hladiny glukózy v krvi může snížit vznik a progresi diabetických komplikací (retinopatie, nefropatie a pravděpodobně i neuropatie) 16,40,41. Z výsledků studie UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) je zřejmé, že při intenzivním léčebném režimu (výsledný medián HbA 1 c = 7.0% ) došlo, ve srovnání s konvenční léčbou (medián HbA 1 c = 7.9%), k poklesu všech mikrovaskulárních komplikací o 25% 37. Na druhém místě by měla být optimalizace léčby hypertenze. Žádoucí výsledné hodnoty krevního tlaku by u diabetu s mikroalbuminurií měly být / 75-80mm Hg 26,37 a měly by být nekompromisně udržovány 41,42. Zmíněná studie UKPDS prokázala, že s poklesem krevního tlaku na průměrnou hodnotu 144/82 mm Hg došlo k významnému poklesu cévních mozkových příhod, diabetem podmíněné mortality,

10 srdečního selhání, mikrovaskulárních komplikací a ztráty zraku 37. V současnosti je považována za metodu volby léčby hypertenze u nemocných s diabetem léčba inhibitory ACE, o nichž bylo prokázáno, že snižují exkreci albuminu do moči. Z výsledků řady studií vyplývá, že inhibitory ACE u nemocných s mikroalbuminurií nejen snižují krevní tlak a vedou k poklesu proteinurie, ale současně i zpomalují další zhoršování renální funkce Větší antiproteinurický efekt inhibitorů ACE je ve srovnání s jinými antihypertenzivy zřejmě podmíněn selektivní vasodilatací vas efferens s následným poklesem intraglomerulárního hydrostatického tlaku. Nelze však ani vyloučit přímý účinek ACE inhibitorů na permselektivitu glomerulární bazální membrány. Pokud léčba ACE inhibitory nevede k uspokojivému poklesu krevního tlaku, lze ji doplnit podáváním diuretik a/nebo blokátorů vápníkových iontových kanálů. Za třetí je třeba přesvědčit nemocného, aby přestal kouřit. Kouření je nezávislý rizikový faktor diabetické i nediabetické nefropatie a zhoršení prognózy nemocného 49. Kouření je rovněž spojeno se zvýšeným rizikem vzniku mikroalbuminurie a s dvojnásobným zrychlením progrese nefropatie do konečného stadia selhání ledvin; je popisováno, že kuřácká abstinence progresi nefropatie zvrátí a zlepší prognózu nemocného 29,50,51. Čtvrtým opatřením by mělo být, nejlépe ve spolupráci s odborníkem pro výživu, omezení příjmu bílkovin v potravě, které u nemocných s diabetem I. typu nepochybně a významně snižuje exkreci albuminu do moči a zpomaluje pokles renální funkce. Tab. 5 Souhrn opatření při zjištění mikroalbuminurie 41 Opatření k zastavení progrese mikroalbuminurie Cíl 1. Účinná kontrola metabolismu glukózy HbA 1 c < 7% 2. Účinná léčba hypertenze inhibitory ACE Krevní tlak a pokud je třeba i diuretiky a blokátory / mm Hg vápníkových iontových kanálů. 3. Přestat kouřit 4. Omezit příjem bílkovin v potravě Hypertenze Průkaz mikroalbuminurie u hypertenze má značný význam, protože umožňuje identifikovat subpopulaci nemocných se zvýšeným rizikem vzniku pro hypertenzi typických orgánových lézí 22,23,52. Tito nemocní zpravidla vždy mají několik dalších nepochybných a ovlivnitelných rizikových faktorů cévních a metabolických komplikací, jakými jsou obezita, hyperlipidémie a intolerance glukózy. Základní onemocnění je proto nutno léčit co nejúčinněji a snažit se snížit krevní tlak na hodnotu 130/ Výsledky klinického výzkumu dokazují, že u těchto nemocných je metodou volby léčba inhibitory ACE. Bylo prokázáno, že inhibitory ACE významně zpomalují,a to i u nemocných, kteří nemají diabetes, progresi mikroalbuminurie do klinicky manifestní proteinurie i nefropatie do konečného stadia selhání ledvin ACE inhibitory snižují rovněž riziko výskytu kardiovaskulárních komplikací,

11 přičemž nemají některé u diabetu nežádoucí účinky beta blokátorů a blokátorů vápníkových iontových kanálů na kontrolu glykémie. Úprava životosprávy, medikamentózní léčba a kontrola krevního tlaku účinně snižují výskyt nefropatie, diabetu i kardiovaskulárních onemocnění 59. U nemocných s hypertenzí je nutno usilovat o snížení krevního tlaku na hodnotu 30/80 mm Hg. Inhibitory ACE významně omezují progresi mikroalbuminurie do klinicky manifestní proteinurie. Pokles exkrece albuminu do moči zlepšuje prognózu nemocných z aspektu vzniku nefropatie nebo jiných mikro- nebo makrovaskulárních komplikací. Na rozdíl od diabetu chybí dosud u nemocných s hypertenzí, kteří diabetes nemají, jednoznačná doporučení vhodných opatření při zjištění mikroalbuminurie. Je teprve třeba prokázat, zda pokles exkrece albuminu do moči u nich snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací. V každém případě by měla přítomnost mikroalbuminurie přimět lékaře, aby se snažil zjistit případnou přítomnost dalších rizikových faktorů a přikročil k jejich účinné léčbě s cílem snížit riziko vzniku klinických projevů. Ekonomické aspekty Téměř u jedné třetiny nemocných s diabetem dochází k renálním komplikacím, včetně konečného stadia renálního selhání. Ve Spojených statech amerických je nejběžnější příčinou konečného stadia renálního selhání právě diabetická nefropatie. Jak dialýza, tak i případná transplantace, které nemocní zpravidla potřebují, jsou nákladné a mohou značně zhoršit kvalitu života nemocných. Náklady na screening mikroalbuminurie byly odhadnuty na 260 miliónů USD/rok (při ceně 20 USD / vyšetření a 13 miliónech nemocných s diabetem v USA). Celkové náklady na vyšetřování a léčení nemocných s diabetem se odhadují na 2.06 biliónu USD/rok. V kontrastu s těmito údaji jsou náklady na léčbu a ošetřování nemocných s renálními komplikacemi diabetu podstatně vyšší (3.4 biliónu USD /rok). Vyšetřování mikroalbuminurie u nemocných s diabetem je spojeno nejen s významnou úsporou, přispívá navíc i k prevenci vzniku renálních komplikací a zlepšuje úděl nemocných 60. Screening mikroalbuminurie u nemocných s diabetem je ekonomicky přínosný. Závěr Vyšetřování mikroalbuminurie lze charakterizovat jako jednoduchou, účinnou a levnou metodu kontroly a léčby diabetu a hypertenze v praxi. Z aspektu co nejúčinnější kontroly a léčby by u nemocných s diabetem mělo být vyšetřování mikroalbuminurie prováděno současně se stanovením HbA 1 c. U nemocných s hypertenzí, s diabetem i bez diabetu, by mělo vyšetřování mikroalbuminurie přispívat k podchycení nemocných se zvýšeným rizikem vzniku pro hypertenzi typických orgánových lézí a současně upozornit lékaře na pravděpodobnou přítomnost dalších rizikových faktorů a nutnost kontroly efektivity zvolené léčby. V širším kontextu lze nález a stupeň mikroalbuminurie použít k časné detekci subklinických lézí funkce ledvin a jako indikátor počínající progredující nefropatie. Časná diagnóza renální léze umožní nasazení účinnějších renoprotektivních opatření. Je třeba si

12 naléhavě uvědomit, že kontrola mikroalbuminurie zcela nepochybně snižuje pravděpodobnost progrese onemocnění do konečného stadia renálního selhání. Appendix B Slovníček použitých pojmů. Albumin bílkovina o malé rel. mol. hmotnosti, běžná bílkovina v lidském organismu ACE inhibitor inhibitor enzymu, který katalyzuje konversi angiotenzinu, lék používaný při léčbě hypertenze AGE produkty konečné produkty pokročilé glykace bílkovin, vznikající při nedokonalé degradaci glukózy u nemocných s diabetem; (vznikají při neenzymatické reakci glukózy s bílkovinami ) Afferentní arterioly malé cévy, které přivádějí krev do glomerulu, kde dochází k filtraci a tvorbě filtrátu do Bowmanova prostoru Albuminurie exkrece albuminu do moči v koncentraci větší než 200 mg/l Angiografie kontrastní rtg zobrazení renálních cév Aniontový náboj záporný náboj molekuly Aniontové bílkoviny bílkoviny se záporným nábojem Antiproteinurické postupy opatření, jejichž cílem je inhibice exkrece bílkovin do moči Clearance kreatininu míra glomerulární filtrace na bázi poměru koncentrací kreatininu v moči a v séru Cystatin C bazická bílkovina s malou mol. hmotností, která není za fyziologických okolností vylučována do moči; její koncentrace v séru koreluje s glomerulární filtrací Diuréza objem vyloučené moči Efferentní arterioly malé cévy, které odvádějí krev z glomerulu do dřeně ledvin Endotheliální dysfunkce poruchy epitelu, který tvoří cévní výstelku GFR míra glomerulární filtrace Glomerulární hydrostatický tlak hydrostatický tlak v glomerulu Glomerulus výkonná filtrační jednotka nefronu, uložena v Bowmanově pouzdře ; je to malý svazek kapilár s částečně permeabilními stěnami, které umožnují filtraci vody a katabolických solutů do Bowmanova prostoru a do moči Hemodynamické faktory faktory ovlivňující funkci cév (např. krevní tlak) HbA 1 c

13 glykovaný hemoglobin je ukazatelem dlouhodobé průměrné hladiny glukózy v krvi ( životnost erytrocytů je 12 týdnů) Hypercholesterolémie vysoká hladina cholesterolu v krvi Hyperfiltrace vzestup filtrace v glomerulu Hyperglykémie vysoká hladina glukózy v organizmu Hyperinzulinémie vysoká hladina inzulinu v organizmu Hypertenze vysoký krevní tlak Hypertenze citlivá na sůl hypertenze závislá na množství NaCl v organizmu; omezením příjmu soli lze docílit snížení krevního tlaku Klinicky manifestní diabetická nefropatie klinicky manifestní onemocnění ledvin u nemocných s diabetem Klinicky manifestní proteinurie exkrece albuminu do moči větší než 300 mg/l Léčba cisplatinou chemotherapie, např. při léčbě nádorů ledvin Míra transkapilárního úniku množství albuminu, které proniká kapilární stěnou Nefropatie onemocnění ledvin Normoalbuminurie exkrece albuminu do moči u zdravých osob za fyziologických okolností Permselektivita na rel. mol. hmotnosti a kladném nebo záporném náboji závislá pasáž molekul bazální membránou glomerulu Persistentní mikroalbuminurie trvalá mikroalbuminurie Pre-eclampsie Závažná komplikace těhotenství, charakterizovaná hypertenzí, proteinurií a otoky Proteinurie exkrece bílkovin do moči Retinopatie onemocnění oční sítnice Tubulární reabsorpce reabsorpce látek v ledvinných tubulech Vasodilatace rozšíření cév Vasokonstrikce zúžení cév Incipientní nefropatie počínající nefropatie Inzulinová rezistence stav, kdy je v organizmu produkován inzulin v dostačujícím množství, ale nedokáže snížit hladinu glukózy v krvi Mikroalbuminurie exkrece albuminu do moči v rozsahu mg/l resp µg/min

14 Orion Diagnostica soupravy ke stanovení U-ALB QuikRead U ALB Prostředky POCT (určeno pro ordinace, klinická pracoviště, statimová vyšetření) QuikRead101 Instrument... kat.č QuikRead U-ALB souprava 25 vyšetření.. kat.č vyšetření.. kat.č Albumin v moči kontrolní materiál kat.č Turbox Pro malé a středně velké laboratoře Analyzátor Turbox Plus. kat.č Turbox souprava ke stanovení mikroalbuminurie kat.č Immunoturbidimetrické metody Pro chemické analýzátory Aplikace dostupné na nebo na adrese zastoupení Bělohorská 57, Praha 6, tel Souprava k immunoturbidimetrickému stanovení mikroalbuminurie.. kat.č Literatura Překlad klinické příručky publikované v angličtině firmou Orion Diagnostica. Originál je možno získat na adrese : Orion Diagnostica, Bělohorská 57, Praha 6, tel ,

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Za výbory odborných společností: Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová,

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky Tiskové materiály k tiskové konferenci Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky 4. května 2010 v 10:00 hod La Veranda Elišky Krásnohorské 2/10, Praha 1 Obsah Tichý zabiják Rekapitulace na úvod

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes mellitus (DM) představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění se společným fenotypem, tím je hyperglykémie. Rozlišujeme několik

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Anémie a chronické onemocnění ledvin. Stadium 1-4

Anémie a chronické onemocnění ledvin. Stadium 1-4 Anémie a chronické onemocnění ledvin Stadium 1-4 Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI) Věděli jste, že iniciativa Národní nadace pro onemocnění ledvin Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Souhrn: Výskyt diabetes mellitus zejména 2. typu v současné době stoupá prakticky

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

O chronickém onemocnění ledvin. Průvodce pro pacienty a jejich rodiny

O chronickém onemocnění ledvin. Průvodce pro pacienty a jejich rodiny O chronickém onemocnění ledvin Průvodce pro pacienty a jejich rodiny Iniciativa The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF KDOQI) Národní nadace pro onemocnění ledvin vyvíjí pokyny klinické praxe

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku Společné doporučení českých odborných společností Tato doporučení jsou dílem společné pracovní skupiny, kterou vytvořily Česká kardiologická společnost

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více