katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "katastru e o itostí ČR Jiří Poláček"

Transkript

1 Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

2 Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2

3 On-line Geoportál ETL 3

4 E-gon služby Veřejný dálkový přístup a VFR Dálkový přístup včetně webových služeb VFK Služba sledování změn Nahlížení do KN WMS WFS 4

5 Jak se použí ají data a služ On-line služ WMS, WFS, e o é služ DP, prá e s aktuál í i údaji a hodi staré o eze ý rozsah dat ( cca1 k.ú. e o alá o e Předpřipra e á data (VFR, VFK, GML) ož ost pro ádět a alýz a rozsáhlý h lokalitá h kraj, stát ne z ela aktuál í data frek e e z ě je z ač á) Větši a zákaz íků uží á o a odel Strá ka 5

6 )drojo ý i for ač í s sté ISKN ISKN ISKN RÚIAN Klíčo é aplika e Aplikace Dálko ý přístup k údajů katastru e o itostí DP https://katastr.cuzk.cz Nahlíže í do katastru e o itostí Služ a sledo á í z ě https://ozs.cuzk.cz/ Veřej ý dálko ý přístup Pod í k použití Pla e á služ a, pro eřej ou sprá u zdarma Vol ě dostup á (bez registrace) Pla e á služ a Vol ě dostup á (bez registrace) Strá ka 6

7 Dostup á data )drojo ý i for ač í S sté ISKN Aplikace Vý ě ý for át katastru (VFK) Výdej í for át VFK, XML Pod í k použití Katastrál í mapa v digitál í Pro sa osprá u a podo ě část stát í sprá zdarma zdarma RÚIAN Vý ě ý for át RÚIAN (VFR) Te to ý GML Zdarma pro še h Pu likač í data áze Parcely, Adresy, Ad i istrati í jednotky podle INSPIRE Te to ý GML Zdarma pro še h Strá ka 7

8 )drojo ý i for ač í s sté ISKN ISKN Dostup é služ Služ a We o é služ DP ISKN (WSDP) We o é služ pro sledo á í z ě Pod í k použití Pla e á služ a, pro eřej ou sprá u zdar a Pla e á služ a RÚIAN E-gon e o é rozhra í Pouze pro eřej ou sprá u Pu likač í data áze Prohlíže í WMS a staho a í WFS služ pro par el, Adres, Ad i istrati í jednotky podle INSPIRE a jejich árod í rozšíře í Zdarma pro še h Strá ka 8

9 Služ a sledo á í z ě aplika e i e o á služ a Ofi iál í áze : Služ a sledo á í z ě Pra o í áze : Oz a o a í služ a Náze jak ho z á eřej ost: Hlída í pes K e o itoste jsou posk to á i for a e o z ače í upozor ě í, že prá í ztah jsou dotče z ě ou, pro ede í vkladu, pro ede í záz a u, zápisu poz á k. I for a e jsou zasílá elektro i kou poštou, dato ou s hrá kou, krátkou te to ou zprá ou nebo e o ou služ ou. Výše úplat za služ u sledo á í z ě : 0 e o itostí = Kč jed orázo ý poplatek, a í e e o itostí = Kč za e o itost a rok. Pro e o ou služ u s íže a o % Strá ka 9

10 18000 Služ a sledo á í z ě počt účtů Strá ka 10

11 Plate í portál Mož ost o -li e plat za údaje do tis. Kč Apliko á o pro ýstup DP prostřed i t í Nahlíže í, e í ut é zakládat zákaz i ký účet a o hod í odul geoportálu (data) Výstup z DP přes plate í portál de í o rat přes 20 tis. Kč, elke za o do í září 2014 řeze tis. Kč za DP, a 132 tis. Kč o hod í modulu Geoportálu Strá ka 11

12 Strá ka DP - platby týd ě

13 Strá ka DP - tra sak e týd ě

14 No i k aplika i Nahlíže í do KN Plate í portál )přístup ě í o ove ého operátu )výraz ě í udov Strá ka 14

15 No ý Ar hi -WEB Auto ati ká příprava dat ez zásahu operátora ze zdrojový h IS ISKN ISÚI Metadata o k.ú. Podstat é rozšíře í i for ač ího o sahu Ulič í síť v hledá í uli e ZSJ Vole í okrsk Půso ost stave í h úřadů Půso ost soudu Strá ka 15

16 Dálko ý přístup K.. založe o e ter í h zákaz i ký h účtů: platí í h uživatelů ezúplat ý h ověřovatelů Požada k V pra ov í h d e h a tis. reportů de ě Celke v r. přes il. ode ra ý h výstupů Strá ka 16

17 Dálkový přístup přehled sestav za r vytvořené: stažené: Strá ka 17

18 Staho á í VFR Přístup é z ela ol ě a ez o eze í Ope Data Te to é sou or jaz ku XML (GML 3.2.1) Na začátku ěsí e sta o á data a de ě z ě Měsíč ě adres e for átu CSV O sah: sprá í čle ě í, hra i e až do úro ě )SJ, adres a adres í ísta č. jeji h defi ič í h odů, par el č. defi ič í h odů a hra i, udo, ulič í čár... Strá ka 18

19 Tisí e Počt staže ý h sou orů VFR adresy v CSV znaky a vlajky - obce základ í - stát úpl ý - stát základ í - o e úpl ý - o e spe iál í - čísel ík spe iál í - ol. okrsk Strá ka 19

20 O je staže ý h dat GB 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 znaky a vlajky - obce znaky a vlajky - obce základ í - stát úpl ý - stát základ í - o e úpl ý - o e spe iál í - čísel ík spe iál í - ol. okrsk Strá ka 20

21 Staho á í VFK lok ap Od.. jsou katastrál í ap e ektoro é podo ě dostup é ezúplat ě )ačátke každého ěsí e jsou sta e ke staže í zazipo á Soubory: Po katastrál í h úze í h Po katastrál í h pra o iští h Strá ka 21

22 Počt staže ý h sou orů VFK Strá ka 22

23 O je staže ý h dat 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 GB 20,0 0,0 Strá ka 23

24 Nahlíže í - prů ěr é ěsíč í údaje á ště tis. IP adresy (tis.) objem dat (GB) Strá ka 24

25 We o é apo é služ ěsíč í prů ěr 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 á ště tis. IP adresy (tis.) objem dat GB 200,0 100,0 0, Strá ka 25

26 No i k připra o a é a rok Ske o a é listi přístup é přes DP )avede í DMS pro u hová í listi v el. podo ě ko e r. 2014) Ske ová í listi a jeji h igra e do ISKN -2015) V součas é do ě jsou ske ova é listi dostup é v i ter í části ISKN, předpoklad zavede í do Dálkového přístupu - červe e Pokračo á í i ple e ta i s ěr i e INSPIRE (viz preze ta e I g. Součka, PhD. Strá ka 28

27 No i k připra o a é a rok We o é služ pro geodet 2 varianty We ové služ pro v hotovitele a ověřovatele GP Rezerva e par el í h čísel, )PM), čísel PBPP V tvoře í požadavku a e port vý ě ého for átu Po o é opera e ruše í rezerva í, zo raze í, We ové služ pro ověřovatele GP U ožňují zaslá í podkladů k potvrze í GP žádost o potvrze í, GP a )PM) )přístup ě í ISUI pro e ter í aplika e Rozhra í u ožňují í o -li e apoje í e ter í h IS a ISÚI, včet ě edita e dat Strá ka 29

28 Děkuji za pozornost. Strá ka 30

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Služba sledování změn. Jana Apeltauerová

Služba sledování změn. Jana Apeltauerová Služba sledování změn Jana Apeltauerová Jak to bylo od začátku? Oficiální název: Služba sledování změn Pracovní název: Oznamovací služba Název jak ho zná veřejnost: Hlídací pes https://ozs.cuzk.cz Jak

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

janitor systé m pro analýzu a synté zu dat B U L L E T I N No. 5/2009

janitor systé m pro analýzu a synté zu dat B U L L E T I N No. 5/2009 Obsah: Obsah.1 Janitor přinášíve verzi2.5 zajímavé novinky.1 Užitečné návo dy.2 Po jďte s nám ido katastrálníknihy.2 Znáte M etadatový portál? Co takhle jeho pro pojenís ap likacíjanm ap?.2 Také často

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více