OBOR: 1. Matematické a fyzikální vědy, informatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBOR: 1. Matematické a fyzikální vědy, informatika"

Transkript

1 OBOR: 1. Matematické a fyzikální vědy, informatika A *RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc. FZÚ Difrakčně-refrakční optika pro měkké rentgenové záření A *RNDr. Tomáš Jungwirth, Dr. FZÚ Spintronika v polovodičových strukturách A *RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. FZÚ Elektronové nábojové hustoty, vnitřní hladiny atomů v pevné látce a mechanické vlastnosti tetraedricky vázaných materiálů A *Ing. Miloš Kopecký, CSc. FZÚ Rentgenová holografie s atomárním rozlišením A *Ing. Alexander Shick, CSc. FZÚ */ Anizotropie v komplexních materiálech na bázi 5f-elementů: experiment a teorie Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. MFF UK A *RNDr. Jan Krůšek, CSc. FGÚ Allosterická modulace nikotinických receptorů A *RNDr. Jiří Janáček, Dr. FGÚ Prostorová statistika 3D konfokálních snímků krevních vlásečnic RNDr. Ivan Saxl, DrSc. MÚ 59 0 A *Mgr. Petr Hájek, DrSc. MÚ Struktura Banachových prostorů A *RNDr. Šárka Nečasová, CSc. MÚ Matematické modelování pohybu těles v newtonovských a nenewtonovských tekutinách a s tím související matematické problémy RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. FSI ČVUT Mgr. Petr Knobloch, Dr. MFF UK A *Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. MÚ Bifurkace a závislost na parametrech pro variační nerovnice s interpretacemi v přírodních vědách A *Tomáš Jech MÚ Měrové algebry

2 A *Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. ÚI Matematické základy inference a rozhodování za nejistoty A *RNDr. Ivana Paidarová, CSc. ÚFCH JH Dynamika excitovaných molekulárních systémů RNDr. Jiří Horáček, DrSc MFF UK A *Doc. Ing. Ladislav Krlín, DrSc. ÚFP Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. FJFI ČVUT A *Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. ÚJF Řešitelné modely nanosystémů Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. FZÚ 31 0 A *RNDr. Petr Bydžovský, CSc. ÚJF Studium hyperjader A *Doc. RNDr. Čestmír Koňák, DrSC. ÚMCH Nanočástice citlivé ke změnám prostředí OBOR: 2. Technické vědy a kybernetika A *Doc. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. ÚFM Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu A *Ing. Pavel Vlasák, DrSc. ÚH Tokové vlastnosti zahuštěných nehomogenních suspenzí A *Ing. Josef Lazar, Dr. ÚPT Přesnost optické frekvence laserů stabilizovaných prostřednictvím saturované absorpce v jodu A *Doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. ÚTAM Biomechanická analýza mikropohybů a uvolnění cementovaných acetabulárních implantátů Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. 1. LF UK 187 0

3 A *RNDr. Cyril Fischer, PhD. ÚTAM Teoretická a experimentální analýza systému nosníku s předepjatou strunou A *Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. ÚT Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem Doc. Ing. Jiří Unger, CSc. FSI TUL Doc. Ing. Pavel Šafařík, CSc. FSI ČVUT OBOR: 3. Vědy o Zemi a vesmíru A *RNDr. Pavel Ambrož, CSc. ASÚ Velkorozměrová dynamika sluneční konvekce A *Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. ASÚ */ Zářivé procesy v blízkosti kompaktních objektů: studie časové proměnnosti a polarizace A *RNDr. Jan Šílený, CSc. GFÚ Zemětřesné ohnisko konečných rozměrů z momentových tenzorů vyšších stupňů: rozlišení jeho parametrů při nepřesném modelování zemské kůry a pláště A *RNDr. Jiří Bek, CSc. GLÚ Karbonské fruktifikace a jejich spóry hornoslezské pánve (namur-vestfál D) z České republiky a Polska Mgr. Milan Libertín NM RNDr. Stanislav Opluštil, PhD. PřF UK Mgr. Josef Pšenička ZČM RNDr. Jana Drábková ČGS A *RNDr. Anna Žigová, CSc. GLÚ */ Půdní pokryv v chráněných územích Prahy jako ukazatel environmentálních změn RNDr. Martin Šťastný, CSc. ÚSMH A *RNDr. Václav Cílek GLÚ Erozní, akumulační a postdepoziční procesy v říční nivě po velké povodni v srpnu 2002 A *Josef Boška, CSc. ÚFA Dynamické struktury v ionosféře

4 A *RNDr. Radan Huth, DrSc. ÚFA Mění se perzistence a časová měřítka atmosférické cirkulace v mírných šířkách nad Evropou? A *Ing. Pavel Kottnauer ÚSMH Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS A *Ing. Ivana Sýkorová, DrSc. ÚSMH Organická hmota dispergovaná v horninách - objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností A *Ing. Miroslav Tesař, CSc. ÚH Dynamika půdní vlhkosti ve vztahu k tvorbě odtoku v horských povodích ČR Doc. Ing. Tomáš Vogel, CSc. FSv ČVUT OBOR: 4. Chemické vědy A *Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. ÚIACH Elektrická fokusační předkoncentrace a kontinuální prvková analýza aerosolů atomovou emisní spektrometrií Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. FSI VUT 86 0 A *Ing. Karel Klepárník, CSc. ÚIACH Systémy mikrofluidiky a hmotnostní spektrometrie pro diferenciální proteomickou a metabolickou analýzu průmyslově významných mikroorganismů Doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. FCH VUT A *RNDr. Jiří Dědina, CSc. ÚIACH Speciační analýza atomovou fluorescenční a atomovou absorpční spektrometrií založená na generování hydridů Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. PřF UK 82 0 A *RNDr. Milan Kočiřík, CSc. ÚFCH JH Spřažení difúzních toků v porézních membránách a katalyzátorech a jejich studium pomocí permeace a NMR techniky Ing. Zenon Starčuk, DrSc. ÚPT Ing. Irena Kratochvílová, PhD. FZÚ 160 0

5 A *Mgr. Miroslav Polášek, PhD. ÚFCH JH Kinetika monomolekulárních reakcí radikálů v plynné fázi A *Doc. Martin Hof, Dr. ÚFCH JH Relaxace rozpouštědla ve fosfolipidových dvojvrstvách: fyzikální výklad a biofyzikální aplikace Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc. ÚOCHB A *Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. ÚFCH JH Mikrovlnná spektroskopie dusíkatých a halogenových komponent atmosféry majících hyperjemnou strukturu rotačních hladin Doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. PřF UK 51 0 Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. FCHI VŠCHT A *Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc. ÚFCH JH Redox reakce volných radikálů, reaktivita v prostředí hostitelských molekul A *Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. ÚMCH Spektroskopické studium jevu supramolekulární organizace ve vodivých polymerech A *Ing. Milena Špírková, CSc. ÚMCH Nové vícesložkové autoorganizované nanokompozitní materiály A *RNDr. Eduard Brynda, CSc. ÚMCH Nanobiotechnologie pro vytváření rozhraní mezi biologickým prostředím a umělými objekty Ing. Jiří Homola, CSc. ÚRE Doc. Ing. Jan Dyr, DrSc. ÚHKT A *Ing. Michal Hocek, CSc. ÚOCHB Design a syntéza nových nukleobází a nukleosidů pro rozšíření genetické abecedy Doc.RNDr. Martin Kotora, CSc. PřF UK A *Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. ÚOCHB Přesné výpočty stabilizačních energií komplexů s vodíkovou vazbou a patrových komplexů: báse nukleových kyselin a aminokyseliny A *Ing. Vladimír Špirko, DrSc. ÚOCHB Hustota hladin a statistické vlastnosti molekulového spektra

6 OBOR: 5. Lékařské a molekulárně biologické vědy A *Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. BFÚ Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. MOÚ A *Prof. Miloslav Pospíšil, DrSc. MBÚ Imunitní rozpoznávání a buněčná signalizace při nádorové imunomodulaci glykokonjugáty A *vis.prof.mudr. Luca Vannucci, Dr. MBÚ Hypertermie a protinádorová imunomodulace: morfofunkční studie mikroprostředí u experimentálního melanomu Prof. Ing. Jan Vrba, CSc. FEL ČVUT RNDr. Lucie Kubínová, CSc. FGÚ A *Ing. Miroslav Oborník, Dr. PAÚ Evoluce metabolických drah v komplexním plastidu rozsivky Thalassiosira pseudonana A *MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. ÚEM */ Úloha PML v buněčném stárnutí A *Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. ÚMG Role transmembránových adaptorových proteinů membránových mikrodomén v imunoreceptorové signalizaci A *Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. ÚOCHB Struktura, aktivita a mechanismus účinku glutamátkarboxypeptidasy II z lidského mozku OBOR: 6. Ekologicko-biologické vědy A *Doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. BFÚ Mechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na

7 telomeráze A *Ing. Aleš Bezděk, Ph.D. ENTÚ Synekologické vazby hmyzích herbivorních a parazitoidních guildů paleorefugií rašelinišť A *RNDr. Lucie Kubínová, CSc. FGÚ Nové metody trojrozměrné analýzy anatomické stavby jehlic smrku ztepilého s využitím stereologie, analýzy obrazu a dvoufotonové mikroskopie RNDr. Jana Albrechtová, Dr. PřF UK A *Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. HBÚ Sinusoidní plavání při příjmu potravy a role ryb v údolních nádržích A *Ing. Jan Kopecký MBÚ Evoluce sekundárního metabolismu u aktinomycet: průzkum a využití genetické variability A *Ing. Miroslav Kamínek, CSc. ÚEB Mechanismy udržující hormonální homeostázi v rostlinných buňkách RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. BFÚ A *Dipl. biol. Jörg Bohlen ÚŽFG Fylogenetické vztahy sekavcovitých ryb (Cobitidae): multidisciplinární přístup využívající molekulární genetiky, morfologie a cytogenetiky A *prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc. ÚBO Behaviorální a genetické studium prezygotických izolačních bariér v hybridní zóně myši domácí A *Doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. BF JU Distribuce stabilních izotopů v orgánech rostlin - ukazatel fotosyntetické aktivity, podmínek prostředí a anatomie listu RNDr. Jiří Květoň, CSc. ÚMBR OBOR: 7. Sociální a ekonomické vědy A *Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. PSÚ 244 0

8 Autoregulace intersexuální a izosexuální agrese v adolescenci jako funkce interiorizace hodnot: Postmoderní podoba problému A *PhDr. Hana Maříková SOÚ Změny uspořádání genderových rolí v rodině: participace v rodině a domácnosti po návratu muže z rodičovské dovolené zpět do práce A *JUDr. František Cvrček, CSc. ÚSP Pojmová struktura českého právního řádu OBOR: 8. Historické vědy A *PhDr. Jiří Doležel ARÚB Středověká urbanizace českých zemí a její odraz v archeologických pramenech - příklad širšího Brněnska A *Doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. ARÚB Zvláštnosti vývoje v období mezi pozdní antikou a středověkem ve středodunajském prostoru A *PhDr. Radka Šumberová ARÚ Vnitřní a vnější vazby neolitického sídelního areálu A *PhDr. Jana Tischerová ÚDU Matěj Václav Jäckel A *PhDr. Beket Bukovinská ÚDU Kunstkomora Rudolfa II. A *PhDr. Jiří Pernes, Dr. ÚSD Československý demokratický exil a západní velmoci v letech OBOR: 9. Humanitní a filologické vědy A *PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc. EÚ Konstitutivní vliv tradice na formování vztahů žen

9 a mužů v předmanželských kontaktech a svatebním obřadu (z hlediska gender) A *PhDr. Ilona Janyšková, CSc. ÚJČ Česká etymologie v evropském kontextu

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

1. 15. 11. 2013. exkurze dny otevřených dveří NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE

1. 15. 11. 2013. exkurze dny otevřených dveří NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE 1. 15. 11. 2013 exkurze dny otevřených dveří POŘÁDÁ GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ ON-LINE PARTNER TÝDEN VĚDY

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 s původním názvem Fakulta technické a jaderné fysiky

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Studijní programy 2013-2014 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná

Více

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 s původním názvem Fakulta technické a jaderné fysiky

Více

Seznam sekcí a složení komisí

Seznam sekcí a složení komisí Seznam sekcí a složení komisí Sekce: Komise: Předseda: Členové: Soutěžící: Analytická chemie posluchárna A105, 8.00 hod doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. doc. RNDr. Dr.

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

Česká společnost pro zdravotnickou techniku BULLETIN 2011 PROGRAM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BIOMEDICÍNSKÝCH INŽENÝRŮ

Česká společnost pro zdravotnickou techniku BULLETIN 2011 PROGRAM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BIOMEDICÍNSKÝCH INŽENÝRŮ BULLETIN 2011 PROGRAM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BIOMEDICÍNSKÝCH INŽENÝRŮ Ing. Antonín Grošpic, CSc., vedoucí Kabinetu biomedicínské techniky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Absolvováním

Více

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY Praha dny otevřených dveří Praha přednášky Praha výstavy Praha filmy Program generálního partnera festivalu ČEZ, a. s. Středočeský kraj Jihočeský

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

Oblast věd o neživé přírodě

Oblast věd o neživé přírodě Oblast věd o neživé přírodě RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D. Astronomický ústav AV ČR tel.: 323 620 224, mobil: 702 145 184, e-mail: jaroslav.dudik@asu.cas.cz RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D., se zabývá zejména

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Č innost ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., v roce 2013 probíhala i nadále ve všech významných směrech, ve kterých jsou naši vědečtí pracovníci dlouhodobě

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Garantující katedra: Katedra přírodovědných oborů - KO 17101

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Číslo 158 únor 2013

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Číslo 158 únor 2013 Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Základy molekulární biologie - 17AMBZMB, zimní semestr (ZS), 2+2 hod. týdně, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze. Kurz seznamuje

Více

VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham

VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham 001 Ing. Pavel Ctibor Ph.D. ÚFP AV ČR Nástřiky keramických materiálů se speciálními fyzikálními vlastnostmi Sanjay Sampath Stony Brook Thermally sprayed ceramic coatings with special physical properties

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 2013 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 24.

Více

1. 15. 11. 2013. přednášky výstavy promítání filmů vědecké kavárny NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE

1. 15. 11. 2013. přednášky výstavy promítání filmů vědecké kavárny NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE 1. 15. 11. 2013 přednášky výstavy promítání filmů vědecké kavárny POŘÁDÁ GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ ON-LINE

Více

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ 2014 výzkum inovace vzdělávání REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc +420 585634973 http://www.rcptm.com

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI enerálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Česká republika. Spojený ústav jaderných výzkumů

Česká republika. Spojený ústav jaderných výzkumů Česká republika a Spojený ústav jaderných výzkumů Úvodní slovo Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., náměstka pro výzkum a vysoké školství MŠMT Supertěžké prvky chemické prvky mnohem těžší než ty, které známe

Více