MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BIOCHEMIE VLIV STRUKTURY MUTANTNÍCH PROTEINŮ P53 NA ONKOGENNÍ CHOVÁNÍ IN VIVO Bakalářská práce Alena Polášková Vedoucí práce: Mgr. Marie Brázdová PhD. Brno 2012

2 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Alena Polášková Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav biochemie Vliv struktury mutantních proteinů p53 na onkogenní chování in vivo Biochemie Studijní obor: Biochemie Vedoucí práce: Mgr. Marie Brázdová PhD. Akademický rok: 2011/2012 Počet stran: 46 Klíčová slova: standardní p53; mutantní p53; struktura; konformace; zisk funkce; TP53;

3 Bibliographic Entry Author Title of Thesis: Degree programme: Alena Polášková Faculty of Science, Masaryk University, Department of biochemistry Influence of mutant p53 conformation on oncogenic function in vivo Biochemistry Field of Study: Biochemistry Supervisor: Mgr. Marie Brázdová PhD. Academic Year: 2011/2012 Number of Pages: 46 Keyword: wild-type p53; mutant p53; structure; conformation; gain of function; TP53;

4 Abstrakt Protein p53 je nádorový supresor, účastnící se regulace buněčného cyklu a prevence nádorového bujení. U více než 50 % lidských maligních nádorů dochází k mutaci genu TP53. Onkologicky významné mutanty p53 nejen, že ztrácejí funkce standardního proteinu p53, ale navíc získávají nové onkogenní vlastnosti. Exprese mutantní p53 obvyklá u lidských nádorů je například spojena se zvýšenou rezistencí k chemoa radioterapii. Pro strukturu a funkci tohoto proteinu je nezbytný atom zinku, který pomáhá stabilizovat strukturu standardního proteinu tedy konformace schopnou vazby na DNA. Mutantní proteiny se obecně dělí na dvě skupiny na konformační proteiny, které mají výrazně změněnou standardní konformaci na mutantní a kontaktní, kde mutace odpovídá aminokyselině, která se přímo účastní vazby na DNA. V nedávné době bylo ukázáno u několika nádorových linií, že zinek může výrazným způsobem podporovat reaktivaci mutantní p53. V této bakalářské práci se věnujeme vlivu mutace TP53 u zinečnatých iontů na konformaci proteinu, transaktivaci a onkogenní chování u glioblastomových linií. Jako modelový systém nám právě sloužili tyto linie s různou mutací v genu pro p53. Standardní a mutantní konformace je zkoumána pomocí imunoprecipitačních metod. Vliv změny konformace na onkogenní chování je zkoumán in vivo pomocí technik buněčného přežívání a schopnosti tvořit kolonie v měkkém agaru. Abstract Protein p53 is tumor suppressor, which takes part in regulation cell cycle and prevention of tumor proliferation. Mutation in gene TP53 occurs in more than 50 % human malignant tumors. Significant cancer p53 mutants not only have lost of function wild type p53, but also some of them have gained new oncogenic properties. Expression of mutant p53 common in human cancer is associated with e.g. increased resistance to chemo- and radiotherapy. For the structure and function of this protein is required zinc atom that helps stabilize the structure of wild type protein capable of binding to DNA. Mutant proteins are commonly divided into two categories on the structural proteins, which have markedly changed the conformation form wild type to mutant and the contact proteins, which correspond to amino acid mutation, which is directly involved in DNA binding. Recently has been shown in several tumor lines that zinc can significantly support the reactivation of mutant p53. In this thesis we focus on the influence of p53 mutation and zinc ion on protein conformation, p53 transactivation function and oncogenic behaviour in glioblastoma cell lines with different mutations in the gene for p53. Wild type and mutant conformation are investigated with immunoprecipitation methods. Effect of conformational changes on oncogenic behaviour is studied in vivo using methods of cell survival and capability to form colonies in soft agar.

5

6

7 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat svojí vedoucí Mgr. Marii Brázdové PhD. za vedení, podporu, ochotu a trpělivost při vypracování experimentální části a celému laboratornímu kolektivu za občasnou pomoc. Tato práce byla podpořena z projektu r.č. P301/10/2370 "Úloha strukturně selektivní vazby proteinu p53 k DNA u nádorů mozku" Grantové agentury ČR. Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 7. května 2012 Alena Polášková

8 Obsah 1 Úvod Standardní p N-koncová část Centrální část C-koncová část Struktura mutp Mutanti v centrální oblasti Mutanti v C-koncové oblasti Konformace p Standardní konformace p Mutantní konformace Vliv konformace p53 na onkogenní chování Cíle bakalářské práce Materiál Použité přístroje Použité chemikálie Složení používaných roztoků Použité linie p Metody Spektrofotometrické stanovení koncentrace proteinů v UV oblasti Stanovení koncentrace proteinů dle Bradfordové Sklízení buněk Lýze buněk Imunoprecipitace Separace proteinů na SDS-PAGE Western-blott přenos Imunodetekce a vizualizace na LAS Tvorba kolonií v měkkém agaru Transfekce buněk Měření Luciferázy Výsledky Detekce konformace mutp53 v glioblastomových liniích

9 4.2 Vliv exprese mutantního proteinu p53 na tvorbu kolonií v měkkém agaru Vliv mutace a konformace proteinu p53 na transaktivaci promotoru p21 pomocí luciferázového reporterového systému Vliv konformace p53 na buněčné přežívání Diskuse Závěr Použitá literatura Seznam zkratek

10 1 Úvod TP53 je jeden z nejčastěji mutovaných genů u rakoviny, na můžeme najít přes článků a díky tomu je to taky jeden z nejlépe prostudovaných genů v historii rakovinného výzkumu. Protein p53 byl objeven v roce 1979 [1] a klasifikován jako onkogen, kvůli jeho vlastnosti imortalizovat buňky a plně transformovat buňky po přidání onkogenu Ras [2]. Na druhou stranu tomuto oponovaly výsledky jiného týmu, kde p53 vykazoval opačné vlastnosti nádorově supresorové. Vysvětlení bylo v podstatě jednoduché. Ve dvou různých laboratořích se pracovalo se dvěma různými genomovými klony cdna p53. V laboratoři Dr. Levina se pracovalo s klonem cdna wtp53 a Dr. Orenova laboratoř pracovala s genomovým klonem cdna mutp53. Dále bylo zjištěno, že tyto dva genomové klony cdna se liší mutací odpovídající kodonu 135 (záměna valinu za alanin). Díky usilovné práci mnoha laboratoří byl protein p53 překlasifikován na nádorový supresor v roce 1989 [3]. 1.1 Standardní p53 Nádorový supresorový protein p53 (wild type wtp53) je transkripční faktor, jehož hladina v buňce je udržována na velmi nízké úrovni, díky neustálé syntéze a degradaci. Podléhá přísné regulaci, jak je patrné také z velmi krátkého poločasu okolo 6 až 30 minut (záleží na typu tkáně). Rozmanité stresové signály (jako např. poškození DNA, hypoxie, aktivace onkogenem, nedostatek nukleotidů, ionizující a UV ozáření) aktivují protein p53, což v důsledku vede k zastavení buněčného cyklu, opravě DNA, uvedení buňky do stavu senescence (trvalé převedení do fáze G0) a nebo apoptóze (obr. č. 1) [4]. Tato aktivace je realizována pomocí modifikace proteinu fosforylací, defosforylací, ubikvitinací, acetylací, methylací, sumoylyzací, nedylací, glykosylací a ribosylací [5], [6]. Modifikace přispívá ke stabilizaci p53 a translokaci do jádra. Při stresu následujícím po poškození DNA, se aktivují specifické kinázy jako ATM, ATR, Chk1 a Chk2 a právě ty fosforylují cílová místa na p53 jako jsou Ser15, Thr18 a Ser20, čímž dojde k odtrhnutí p53 z komplexu MDM2 p53. Protein p53 se funkčně váže jako tetramer na sekvenčně specifickou sekvenci DNA a transaktivuje cílové geny (např. p21, MDM2, bax, puma atd.) [7], [8]. Tento protein p53 bývá označován jako strážce genomu [9] a to nejenom díky funkci transkripčního faktoru. p53 totiž aktivuje jak závislé, tak i nezávislé dráhy apoptózy, dále se může nespecificky vázat C-koncem na DNA a účastnit se tak zachování integrity a stability DNA. 3

11 Obrázek č. 1: Síť aktivace a působení proteinu p53. Převzato a upraveno dle výukových přednášek MU prof. J. Šmardové, 2010 Jak už bylo zmíněno výše, za fyziologických podmínek je koncentrace p53 v buňkách velmi malá, protože se na transaktivační doménu (TAD) tohoto protein váže MDM2 [10], čímž inhibuje jeho transaktivační funkci blokováním získávání nutných transaktivačních komponent. MDM2 je E3 ubikvitin ligáza, která přenáší ubikvitin na p53 a takto označený protein je degradován v proteazomu (obr. č. 2) [11]. V odpovědi na stresové signály je inaktivní p53 v komplexu s MDM2 mobilizován prostřednictvím několika mechanismů: stresově indukovanými post-translačními modifikacemi obou proteinů [12] (znemožněna interakce MDM2 p53); dále onkogenem indukované zablokování MDM2 nádorovým supresorem ARF [13] a v neposlední řadě jaderným stresem. Ten vyvolá ribosomální protein, který váže a inhibuje MDM2 zprostředkovanou ubikvitinylaci p53 [14]. P53 sám také kontroluje funkci MDM2, aktivací transkripce genu MDM2, tvořící tak negativní zpětnovazebnou smyčku [15]. Podobnou funkci jako MDM2 má jeho blízký homolog MDM4, který také reguluje funkci p53 vazbou na jeho TAD doménu, ale na rozdíl od MDM2 nemůže ubikvitinovat p53 přímo [16]. Regulace p53 se účastní ještě několik dalších molekul jako je Pirh2, Parc a p14 ARF. Například Pirh2 se váže na DNA vazebnou doménu a podporuje degradaci p53, zatímco Parc fixuje p53 v cytoplazmě, bránící mu tak ve vstupu do jádra, čímž potlačuje jeho transkripční aktivitu [17]. 4

12 Obrázek č. 2: p53 MDM2 autoregulační smyčka. Protein MDM2 váže p53 a inaktivuje ho přinejmenším dvěma odlišnými mechanismy: fyzickou blokací transkripční aktivity p53 a podporou ubikvitinace p53 a následnou proteazomální degradací. Obdobně, p53 se může vázat na p53 vazebná místa uvnitř promotoru mdm2 genu a pozitivně regulovat expresi MDM2. Upraveno dle Moshe Oren, Gen TP53 je lokalizován na chromozomu 17, přesněji řečeno na krátkém raménku tohoto chromozomu 17p13 [18] a kóduje 393 aminokyselin. Jedná se o DNA vazebný protein, který bývá nejčastěji rozdělován do 3 hlavních částí. První je N-koncová část dále centrální část a nakonec C-koncová část (obr. č. 3). Obrázek č.3: Struktura proteinu p kda jaderný fosfoprotein p53, skládající se z 393 aminokyselin, zahrnuje několik domén včetně kyselé N-koncové oblasti obsahující transaktivační doménu, centrální část obsahující sekvenčně specifickou DNA vazebnou doménu a C-konec (tetramerizační a bazická DNA vazebná doména). Upraveno dle Anzola a Burgos,

13 1.1.1 N-koncová část N-koncová část zahrnuje dvě transaktivační domény TAD1 a TAD2, které můžeme najít mezi aminokyselinami [19] a [20] (obr. č. 3). Dále tato N-koncová část zahrnuje doménu bohatou na prolin aminokyseliny 62 90, o které bylo původně předpokládáno, že se účastní protein proteinových interakcí na základě přítomnosti SH3 vazebného motivu (PxxP). Tato doména se účastní regulace apoptózy zprostředkované proteinem p53 [21]. Aminokyselinové zbytky v oblasti bohaté na prolin zahrnují negativní autoregulační doménu. Odstranění této domény zvyšuje schopnost p53 vázat se sekvenčně specificky k DNA proteinem p53 [22]. N-konec je vysoce post-translačně modifikován [23], zejména fosforylace této oblasti je důležitá pro stabilitu proteinu i výběr transkripce cílových genů [24]. Jak bylo zmíněno již dříve v souvislosti s aktivací p53 (kapitola 1.1) Centrální část Centrální doména (CD), nebo také DNA - vazebná doména (DBD) obsahuje aminokyselinové zbytky (obr. č. 3), která je zodpovědná za sekvenčně specifickou vazbu p53 k cílovým místům (responsivní elementy, p53con). K této doméně je koordinován dvojmocný atom zinku pomocí tří cysteinů (Cys176, Cys238 a Cys242) a jednoho histidinu His179 [25] (obr. č. 4), nutný pro správnou konformaci i funkci proteinu. Většina mutací TP53 spojených s rakovinou jsou bodové mutace měnící smysl kodonu (,,missence mutace) právě v této doméně. Tyto mutace tím poukazují na důležitost vazby p53 na DNA při nádorové supresi. Krystalová struktura této oblasti nám ukazuje, že centrální doména se skládá z β sendvičového lešení a DNA vazebného povrchu zahrnující smyčka list šroubovice (LSH) motiv a dvě smyčky (L2 a L3) svázané atomem zinku [26] (obr. č. 4). 6

14 Obrázek č. 4: Znázornění centrální domény p53, sekundární struktura elementů p53. β-řetězce (S), α-helixy (H), tři smyčky (L) a atom zinku (Zn) jsou vyznačeny barevně. Tři cysteiny a histidin podílející se na vazbě Zn jsou zvýrazněny. Oblast dvou β-listů, které tvoří β-sendvič jsou na pozadí šedě. Konzervované oblasti v centrální doméně jsou vybarveny žlutě (II), modře (III), červeně (IV) a růžově (V), (shodné jako v obr. č. 5). Převzato a upraveno dle Monique, van Oijen a Slootweg; C-koncová část Tato část zahrnuje dvě domény, tetramerizační a bazickou doménu (obr. č. 3). Tetramerizační nebo také oligomerizační doména se nachází mezi aminokyselinami Doména je zodpovědná za převážně tetramerní uspořádání proteinu p53 při vazbě na DNA. Struktura tetramerizační domény je tvořena dimerem dimerů, které se vážou stejným způsobem, čímž tvoří konečný tetramer. Na C-konci je sekvence označována jako jaderný exportní signál (NES) mezi aminokyselinovými zbytky a ten může vyžadovat ubikvitinaci pro plné své využití [27]. Navíc dominantní jaderný lokalizační signál (NLSI), aminokyseliny , překrývá tetramerizační doménu [28]. Pro vytvoření tetrameru p53 je nutná přítomnost většího hydrofobního postranního řetězce spíše na zbytku 341 než 344; převrácením tohoto poměru vznikají mutanti, kteří jsou schopni tvořit pouze dimery. Vysoce bazická doména (bohatá na lysin) lokalizovaná mezi zbytky je sama schopna interagovat s DNA sekvenčně nespecifickým způsobem [29]. V této doméně se nachází dva menší jaderné lokalizační signály (NLSs) [30], které obsahují 7

15 hodně ubikvitinovaných míst [31]. Nachází se zde také místa pro stresem indukované modifikace, zahrnujících fosforylaci, acetylaci a glykosylaci [23]. 1.2 Struktura mutp53 První mutace genu TP53 spojené s rakovinou byly poprvé zmíněny v roce 1989 [32]. Vzhledem k funkci standardního p53 při poškození DNA (spuštění reparačních mechanismů, navození apoptózy) je logické, že funkce tohoto proteinu je nejvíce ohrožena v nádorových buňkách, které samozřejmě chtějí zlikvidovat nádorový supresor p53. Somatické mutace TP53 se vyskytují u přibližně poloviny typů lidských rakovin a tvoří základní kámen tumorigeneze [33]. Výskyt TP53 mutací se značně liší mezi jednotlivými druhy nádorů, v rozmezí od 10% u hematopoetických nádorů [34], od 50 70% u kolorektálního karcinomu [35], rakoviny vaječníků [36], hlavy a krku [37]. Zatímco somatické mutace TP53 přispívají k výskytu ojedinělých nádorů, mutace v zárodečné linii TP53 způsobují predispozice k vzácnému typu rakoviny známému jako Li Fraumeni Syndrom (LFS) [38] (vzácné autosomálně dominantní dědičné onemocnění, při kterém v relativně nízkém věku dochází k výskytu různých druhů tumorů). Nádory obsahující mutantní proteiny p53 bývají agresivní a velmi často rezistentní vůči ozařování a chemoterapii. Toho se využívá při vývoji nových léčiv, které jsou konstruovány tak, aby dokázaly obnovit funkci standardní p53. Mutantní p53 tak představuje jedno z nejdůležitějších cílových míst pro protinádorová léčiva Mutanti v centrální oblasti Ze všech mutací se jich 97% nachází v exonech v oblasti odpovídající centrální části proteinu v DNA vazebné doméně [39]. Navíc 75% z těchto mutací se vyskytuje jako jednotlivé bodové mutace měnící smysl kodonu (,,missence mutace) častěji než delece, inzerce nebo porucha čtecího rámce. To znamená, že mutantní protein p53 je převážně protein o plné délce se záměnou jedné aminokyseliny v centrální části proteinu. Mutace, které se tu vyskytují, mohou ale i nemusí narušovat stabilitu proteinu či znemožňovat vazbu k DNA. Místa, kde se mutace vyskytují s nejvyšší frekvencí, jsou mutovaná místa TP53 odpovídající kodonům 175, 245, 248, 249, 273 a 282 (obr. č. 5), ty jsou označovány jako hot spot [33]. Tyto mutantní proteiny mohou být rozděleny na dvě skupiny, podle vlivu na termodynamickou stabilitu proteinu p53 [26], na takzvané kontaktní mutanty (R248 a R273) a strukturní mutanty (R175, G245, R249 a R282). První skupina zahrnuje mutace aminokyselin přímo zasahujících do vazby DNA, druhá skupina mutací způsobuje buď lokální (R249, G245) nebo globální (R175, R282) konformační deformace [33]. Většina TP53 mutací pozorovaných u lidských typů rakovin ruší sekvenčně specifickou DNA vazebnou aktivitu k p53 responsivním elementům [40]. 8

16 Obrázek č. 5: Frekvence a rozmístění mutací p53. p53 je protein o velikosti 393 aminokyselinových zbytků, který obsahuje N-koncovou TAD, SH3 doménu bohatou na prolin, DBD, tetramerizační doménu a C-koncovou regulační doménu. Pět míst značených římskými číslicemi znázorňuje oblasti s nejvíce konzervovanou sekvencí, z nichž se čtyři nachází v centrální doméně. Histogram,,missence mutací proteinu p53 ukazuje, že 95% mutací se vyskytuje v centrální doméně; šest vyznačených zbytků jsou,,hot spot mutace. Převzato a upraveno dle Bullock a Ferhst; Mutanti v C-koncové oblasti Mutace v této oblasti nejsou příliš časté u nádorů, možná proto, že nejdříve byly sekvenovány pouze exony odpovídající centrální doméně nebo spíše proto, že nejsou pro nádor dostatečně výhodné, jako právě mutace v DBD. Podíváme-li se na mutace v tetramerizační doméně, mohou způsobit tetramerní nestabilitu [41], nebo mohou vést až k celkové ztrátě tetramerního uspořádání [42]. Mutace R337H je spojena s adrenokortikálním karcinomem u dětí na jihu Brazílie [43] a způsobuje náchylnost k různému spektru nádorů [44]. Dále rozrušuje vnitřní solný můstek mezi aminokyselinami 333 a 349, což ve výsledku znamená narušení tetramerního uspořádání. Přibližně 20 % ze všech zárodečných mutací genu TP53, má mutaci v kodonu 337, zatímco frekvence somatických nádorových mutací v této oblasti je velmi nízká [45]. 1.3 Konformace p53 Rozlišujeme mezi standardním a mutantním proteinem p53, a dále hovoříme o dvou různých typech konformace. Za prvé je to standardní konformace, kterou reprezentuje wtp53, a za druhé se jedná o mutantní konformaci. Tyto různé konformace lze od sebe 9

17 odlišit pomocí dvou protilátek PAb1620 a PAb240 (obr. č. 6), respektive i PAb246. Protilátka DO1 zachycuje všechny typy proteinu p53 na N konci. Obrázek č. 6: Model pro konformaci p53: N a C-konec proteinu p53 jsou velmi dostupné a zobrazují se na povrchu proteinu. Obsahují imunodominantní oblasti. Centrální část je spíše celistvá a dovoluje vytvoření epitopu pro PAb1620, ale epitop pro PAb240 je skrytý. Přítomnost specifické mutace nebo částečná denaturace proteinu p53 zničí epitop pro PAb1620, ale na druhou stranu se odkryje epitop pro PAb240 v centrální části proteinu. Převzato a upraveno dle [46] Standardní konformace p53 Jak už bylo zmíněno, tato konformace je rozeznávána pomocí několika protilátek, např. pomocí PAb1620 (váže i lidský p53) a PAb246 (váže pouze myší p53), které jsou specifické pouze pro tuto konformaci [47] a neváží se na denaturovaný protein, tj. protein s mutantní konformací (obr. č. 7). Kromě toho, že tuto konformaci zaujímá wtp53, se tato konformace dá nalézt u tzv. kontaktních mutantů R273H a R248W (obr. č. 8). U těchto mutantů jsou vyměněny aminokyseliny účastnící se kontaktu s DNA, které ale nijak nepřispívají ke konformaci a tím pádem výměna jedné aminokyseliny za druhou (např. R H) neovlivní konformaci, ale pouze vazbu na DNA, ke které potom nedochází. 10

18 1.3.2 Mutantní konformace Tato konformace je rozeznávána pomocí protilátky PAb240, která rozeznává denaturovanou (obr. č. 6) nebo-li mutantní konformaci p53 [48]. Epitop pro tuto protilátku se nachází na řetězci S7 (obr. č. 7), který je při nativní konformaci skryt. Tuto konformaci zaujímají tzv. strukturní mutanti R175H, R282W, R248Q, R249S a G245S (obr. č. 8), kteří opět znemožňují vazbu DNA a navíc destabilizují DBD p53, čímž dojde k jeho denaturaci [49]. Mutanti G245S a R249S se nachází ve smyčce L3 (obr. č. 4). R249S se vyskytuje převážně u hepatocelulárního karcinomu ve východní Asii a subsaharské Africe (tumorigeneze má spojitost s expozicí aflatoxinu B1, kterým je v těchto regionech běžně kontaminována potrava). R175H je nejběžnější mutace ve smyčce L2. Zdá se, že hlavní efekt této mutace spočívá v tom, že zavedením objemnějšího histidinového zbytku dojde ke strukturním deformacím a také může přímo interferovat s iontem zinku. R282W (nachází se ve šroubovici H2, obr. č. 4) způsobuje různé strukturní odchylky ve vazebném motivu smyčka - list - šroubovice, ale celkově to nemá příliš dopad na CD. Shrnuto v [50]. Obrázek č. 7: 3D umístění epitopů. Epitopy pro protilátky PAb1620, PAb246 a PAb240 jsou označeny modře, červeně a fialově; C a N-konec centrální domény (aminokyselinové zbytky 97 a 289) jsou zeleně a světle modře; DNA je světle šedě a zinek je tmavě šedá koule. Převzato a upraveno dle Wang et al.,

19 Obrázek č. 8: Konformační model p53. Standardní p53 má velmi celistvou konformaci, která je rozpoznávána PAb1620. Přítomnost mutací indukovaného rozvolnění této struktury, která inaktivuje epitop pro PAb1620, poskytne zpřístupnění epitopu pro PAb240. Upraveno dle [46] 1.4 Vliv konformace p53 na onkogenní chování Je závažným faktem, že nádory s mutací v genu TP53 bývají rezistentní k apoptóze a cytostatikům. Navíc tyto mutace jsou obvykle následovány ztrátou heterozygozity (LOH) během nádorového vývoje, což znamená, že dojde selektivně k inaktivaci zbývající standardní alely [33]. K tomu dochází pomocí heterooligomerizace mutantního proteinu se standardním typem p53 [51 53]. Na vznik a propagaci nádoru má vliv inaktivace nádorového supresoru (obr. č. 9, zelená část), především na proliferaci a angiogenezi. V současné době je největší důraz kladen na zisk nových onkogenních vlastností (GOF). Jedním z mechanismů GOF je transaktivace/represe genů, jejichž exprese není za normálních okolností regulována wtp53 (BFGF, EGFR, HSP70), ale i těch, u kterých wtp53 má naprosto opačný efekt (např. C-Myc wtp53 ho potlačuje, naopak mtp53 ho aktivuje) [33], [54]. Dalším mechanismem je ovlivnění strukturně specifické vazby na DNA (obr. č. 9, tmavě modrá část). V neposlední řadě je to schopnost běžných mutp53 vázat a inaktivovat členy rodiny p53: p63 a p73 (obr. č. 9, žlutá oblast) [55], [56], jejichž transaktivační izoformy inhibují tvorbu metastáz a zvyšují senzitivitu pro radiochemoterapii [57], [58]. Analýza genomové DNA vazby ukazuje, že například mutant G245S interaguje s ne-b-dna konformacemi (DNA triplexy, kvadruplexy, křížové struktury [59]). 12

20 Buněčná lokalizace mutp53 je dalším parametrem určujícím jeho onkogenní vlastnosti. Ve většině případů se mutp53 obvykle akumuluje v jádře rakovinných buněk, v některých případech se nachází v cytoplazmě. Závisí to na typu mutantu, buněčném kontextu a rozmanitosti stresových signálů, které určují lokalizaci p53 [33]. Obrázek č. 9: Vybrané onkogenní vlastnosti mutantní p53 a jejich základní mechanismy. Vnitřní kruh (vybarven světle modře) reprezentuje onkogenní fenotypy spojené s činností mutantních proteinů p53. Vnější kruh znázorňuje mechanické vlastnosti mutantních p53, které jsou základem fenotypového seznamu ve vnitřním kruhu. Každý fenotypový efekt může být přisouzen k téměř jakékoliv mechanické vlastnosti; tudíž vnitřní modrý kruh může volně rotovat. Upraveno dle Brosh, Rotter,

21 1.5 Cíle bakalářské práce 1. Určení konformace mutp53 v glioblastomových buňkách pomocí imunoprecipitace 2. Vliv exprese mutantního proteinu p53 na tvorbu kolonií v měkkém agaru 3. Vliv mutace a konformace proteinu p53 a zinečnatých iontů na transaktivaci promotoru p21 a MDM2 pomocí luciferázového reporterového systému 4. Vliv konformace p53 na buněčné přežívání 14

22 2 Materiál 2.1 Použité přístroje Cytometr TALI TM Image-Based Cytometer (Invitrogen) Chemiluminátor LAS 3000 (Fujifilm) Luminometr Luminometer - LM-01T (Immunotech) Microlite TM 2+ 1x12 Strips, flatbottom (Thermo Electron Corporation) Mikrovlnná trouba Le Cygne electronic Minicentrifuga minispin plus (Eppendorf) SDS PAGE/ western blot aparatura Mini-protean Tetrasystem (BIORAD) Spektrofotometr Libra S22 (Biochrom) Spektrofotometr NanoDrop ND-1000 Termoblok Thermomixer comfort (Eppendorf) Třepačka Orbital shaker OS 10 (Biosan) Váhy Sartorius TE 412 Vortex IKA VORTEX GENIUS 3 Vortex Genie 2 (Scientific Industries) Zdroje napětí pro elektroforézu a western blot BIORAD PowerPac basic 2.2 Použité chemikálie 40% akrylamid AA, Serva 1% agar, Difco Agar Noble, Sigma APS, Sigma Bradfordovo činidlo, BIORAD BSA hovězí sérový albumin, frakce V, Sigma Butanol, Sigma Blotovací membrána BioTrace NT (Pall) Cis platina (5,5 mm), Sigma DMEM: médium s highglucose 4,5 g/l s L glutaminem a s pyruvátem sodným, PAA EDTA, Sigma 15

23 ECL Western Blotting Detection Reagents detekční kit na chemiluminiscenci, GE Healthcare Ethanol, Merck 5 Fluorouracil (500 mm), Sigma Glutamin: L-glutamin (100x), 200 mm, GIBCO, 100 ml Krystalová violeť (0,005 %), Merck Monoclonal Anti β - Actin, SIGMA, protilátka produkovaná v myši, klon AC 1-15 (laskavě věnováno RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) Monoklonální myší protilátka DO 1 (laskavě věnováno RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) NaCl (5M), Lachema NaF, Sigma odtučněné sušené mléko, Laktino PI (propidiumjodid), Sigma PMSF fenylmethylsulfurylfluorid, Sigma Pyruvát: sodium pyruvate solution, 100 ml, PAA Penicilin/streptomycin (100x), 100 ml, PAA Polyklonální protilátka ANTI RABBIT IgG (SIGMA) peroxidázový konjugát, protilátka vyvinuta v koze, protilátka se vstřebaným lidským IgG (laskavě poskytnuto RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) Polyklonální protilátka CM1 králičí, (laskavě věnováno RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) TEMED, Sigma Tween 20, Fluka ZnCl 2 (100mM), Sigma ZnSO 4 (100 mm), Sigma 1kb DNA Ladder N0468G (BioLabs) 2.3 Složení používaných roztoků Složení gelů na SDS PAGE: 12,5 % separační gel: 12,5 % akrylamid (AA), 350 mm Tris (ph 8,8), 0,1 % SDS Na přípravu jednoho gelu se smíchá 10 ml 12,5 % SDS-PAGE, 50 µl 10 % APS a 25 µl Temed 5 % koncentrační gel: 5 % akrylamid (AA), 125 mm Tris (ph 6,8), 0,1 % SDS Na přípravu jednoho gelu se smíchá 2,5 ml 5 % SDS-PAGE, 25 µl 10% APS a 12,5 µl Temed 16

24 Složení zásobních roztoků: 1x CSB: 0,0625 mm Tris (ph 6,8), 2 % SDS, 10 % glycerol, 0,1 M 2-merkaptoethanol, zbytek dolít destilovanou vodou 10x BB (Blotting buffer): 0,48 M Tris, 0,39 M glycin, 0,37 % SDS, dolít destilovanou vodou 10x RB (Running buffer): 0,025 M Tris, 0,192 M glycin, 0,1% SDS, upravit ph na 8,3 1x BB: 1/10 objemu 10x BB, 1/10 objemu methanolu, dolít destilovanou vodou PBST: 0,05 % Tween v 1x PBS 10x PBS: 1,37 M NaCl, 27 mm KCl, 43 mm Na 2 HPO 4, 14 mm K 2 HPO 4, dolít vodou do 1l a upravit ph na 7,4 5% odtučněné mléko v 1x PBS: 5 % váhy odtučněného sušeného mléka v 1x PBS LP (lyzační pufr): 150 mm NaCl, 1 % NP-40, 50 mm Tris (ph 8,0), 50 mm NaF, 5 mm EDTA (ph 8,0), před použitím přidat PMSF v poměru 1: Použité linie p53 Onda 10 obsahuje mutaci G245S (245 Gly/Ser) [60] Onda 11 obsahuje mutaci R273C (273 Arg/Cys) [60] Osi 10 potlačení exprese p53 pomocí shrna [59] U 251 obsahuje mutaci R273H (273 Arg/His) [61] U 87 linie exprimující wtp53 [61] Usi 12 potlačení exprese p53 pomocí shrna [59] Usi 16 linie s nepotlačenou expresí p53 [59] H 1299 linie odvozená z nemalobuněčného nádoru plic [59] 17

25 3 Metody 3.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace proteinů v UV oblasti Koncentrace proteinů byla měřena při vlnové délce 280 nm, vzorky byly měřeny proti vodě a jako blank byl použit lyzační pufr. 3.2 Stanovení koncentrace proteinů dle Bradfordové Byla nachystána koncentrační řada proteinu BSA o koncentracích 0,5; 1; 2; 5 a 10 µg a objem se doplnil vodou do celkem 800 µl. Od každého proteinu se odebraly 2 µl a přidalo se 798 µl vody. Jako blank bylo použito 800 µl vody. Ke všem vzorkům se přidalo 200 µl Bradfordova činidla a nechalo se to inkubovat 5 10 minut při pokojové teplotě. Poté se v plastových kyvetách naměřila absorbance při vlnové délce 595 nm. Měření bylo prováděno proti vodě. 3.3 Sklízení buněk Nejprve se z misek odlilo médium a pak byly buňky přichycené na dně misky 2x promyty roztokem 1x PBS, který byl chlazený na ledu. Za použití gumové stěrky byly buňky seškrabány a pipetou přeneseny do čisté mikrozkumavky s kulatým dnem. Gumová stěrka byla před použitím namočena v 80 % ethanolu, pak v roztoku 1x PBS a po použití opět v 80 % ethanolu. Buňky byly dále stočeny na 151 g při 4 C 5 minut. Poté byl odsát supernatant a suchý pelet byl zamrazen v tekutém dusíku na - 80 C. 3.4 Lýze buněk K zamrazenému sedimentu buněk byl přidán lyzační pufr (500 µl) a 30 minut byly mikrozkumavky ponechány na ledu, přičemž každých 10 minut se zvortexovaly. Následně proběhla centrufigace při g při 4 C 30 minut. Supernatant byl přenesen do čisté mikrozkumavky se špičatým dnem a sediment byl uschován. 3.5 Imunoprecipitace Před použitím byly magnetické kuličky Dynabeads Protein G zvortexovány, pak se odebralo 500 µl do čisté mikrozkumavky, která byla dána do paramagnetického stojanu. Následovalo 3x promytí lyzačním pufrem. Při promývání byly magnetické kuličky přichycené na stěně mikrozkumavky, takže byl odsán pouze pufr, po přidání čistého 18

26 lyzačního pufru (500 µl) se mikrozkumavka umístila na třepačku a následně byla opět přemístěna do paramagnetického stojanu až do úplného promytí. Pak byl přidán čistý lyzační pufr a kuličky byly připravené k použití. K supernatantu získanému při lýzi buněk (450 µl) bylo přidáno 50 µl magnetických kuliček s proteinem G, a nechalo se to inkubovat 30 minut při 4 C na třepačce. Poté se to zcentrifugovalo při g/2 min/4 C a supernatant byl přenesen do čisté mikrozkumavky, ze které byl následně rozdělen do 3 nových mikrozkumavek po 150 µl. K těm byla přidána příslušná protilátka (DO1, PAb1620, PAb240) tak, aby supernatant obsahoval 1 µg dané protilátky. Celé se to nechalo inkubovat 2 hodiny při 4 C na třepačce. Následně bylo přidáno ke každému vzorku 20 µl magnetických kuliček s proteinem G a nechalo se to opět inkubovat 40 min při 4 C na třepačce. Pak se to zcentrifugovalo při 67 g/2 min/4 C, supernatant byl odsán, k sedimentu bylo přidáno 500 µl lyzačního pufru, 5 min se to nechalo inkubovat a 2x se to zopakovalo. Nezachycené proteiny byly ještě před promytím lyzačním pufrem odebrány (50 µl), přidalo se k nim 4x CSB a zamrazilo se to na - 20 C. Pokračovalo se centrifugací 67 g/5 min/4 C a odsátím supernatantu. Ke každému vzorku bylo přidáno 20 µl 1x CSB, bylo to zvortexováno, 3 min povařeno a lehce zchlazeno na ledu. Následovala poslední centrifugace při 67 g/6 min/4 C, supernatant byl přenesen do nových mikrozkumavek a zamrazen na - 20 C. 3.6 Separace proteinů na SDS-PAGE Vzorky byly denaturované v 1x CSB při 99 C po dobu asi 10 minut a pak krátce zcentrifugovány. Po nanesení do jamek se vzorky zakoncentrovaly v 5 % koncentračním gelu a pak separovány v 12,5 % separačním gelu. Byl použit 1x RB pufr (připravený ze zásobního 10x RB pufru) a separace probíhala 15 min/50 V, 15 min/100 V a 60 min/150 V. Detekce proteinů se prováděla buď barvením gelu pomocí Coomasie Brilliant Blue, nebo se provedl přenos proteinů na nitrocelulózovou membránu při western blotu. 3.7 Western-blott přenos Tato metoda se obvykle se provádí po SDS-PAGE a dochází při ní k přenosu proteinů z gelu na nitrocelulózovou membránu, na které se dají identifikovat proteiny pomocí protilátek. K přenosu se využívalo elektrického pole (elektroblot), 1x BB pufr a ledu kvůli chlazení. U gelu se nejprve odřízl koncentrační gel a podle následujícího pořadí: hubka, 2x whatman papír, oříznutý gel, nitrocelulózová membrána, 2x whatman papír a hubka se seskládala část aparatury. Přenos se prováděl 90 min/120 V (program 9). 19

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Mechanizmy působení proteinů p53 v nádorové buňce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Mechanizmy působení proteinů p53 v nádorové buňce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BIOCHEMIE Mechanizmy působení proteinů p53 v nádorové buňce Bakalářská práce Robert Helma Vedoucí práce: Mgr. Marie Brázdová, PhD. Brno 2012 Bibliografický

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta katedra biochemie Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Diplomová práce Brno 2006 Martin Klepárník Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Transkripční faktor CCAAT/enhancer binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u akutní myeloidní leukemie Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Holická,, Martin Vostrý, ÚHKT

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_413 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

ODDILENI BUNIENÉ A MOLEKULARNI ONKOLOGIE, MASARYKUV ONKOLOGICKÝ USTAV, ŽLUTÝ KOPEC 7, 656 53 BRNO

ODDILENI BUNIENÉ A MOLEKULARNI ONKOLOGIE, MASARYKUV ONKOLOGICKÝ USTAV, ŽLUTÝ KOPEC 7, 656 53 BRNO MELANOMOVÉ FRAGMENTY A JEJICH KRATKODOBA KULTIVACE JAKO NASTROJ PRO SLEDOVANI ODEZVY NA CYTOTOXICKÉ LATKY S ROZDILNÝ M MECHANISMEM UEINKU SHORT-TERM CULTIVATION OF MELANOMA FRAGMENTS AS A TOOL FOR TESTING

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

RNA interference (RNAi)

RNA interference (RNAi) Liběchov, 29. 11. 2013 RNA interference (RNAi) post-transkripční umlčení genové exprese přirozený mechanismus regulace genové exprese a genomové stability obranný antivirový mechanismus konzervovaný mechanismus

Více

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS)

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) OBSAH 1. Princip metody 2. Přístroje a zařízení 3. Příprava vzorků 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549 3.2 Výpočet koncentrace buněk 3.3 Hodnocení viability

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602 Autor:

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS

EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS EFFECT OF ZINC(II) IONS ON THE EXPRESSION OF PRO- AND ANTI-APOPTOTIC FACTORS IN HIGH-GRADE PROSTATE CARCINOMA CELLS EFEKT ZINEČNATÝCH IONTŮ NA EXPRESI PRO- A ANTI- APOPTOTICKÝCH FAKTORŮ V PROSTATICKÝCH

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST Sláma P. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Fyziologický proces udržující rovnováhu mezi buněčným růstem a smrtí buněk Kaskáda reakcí cysteinových proteáz (kaspázy), vazba na tzv.

Fyziologický proces udržující rovnováhu mezi buněčným růstem a smrtí buněk Kaskáda reakcí cysteinových proteáz (kaspázy), vazba na tzv. 4. Apoptóza Fyziologický proces udržující rovnováhu mezi buněčným růstem a smrtí buněk Kaskáda reakcí cysteinových proteáz (kaspázy), vazba na tzv. substráty smrti (proteiny cytoskeletu, proteinyřídící

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

STANOVENÍ HLADIN IMATINIBU POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY U PACIENTŮ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ

STANOVENÍ HLADIN IMATINIBU POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY U PACIENTŮ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ STAOVEÍ HLADI IMATIIBU POMOCÍ KAPILÁRÍ ELEKTROFORÉZY U PACIETŮ S CHROICKOU MYELOIDÍ LEUKÉMIÍ Kateřina Mičová 1, David Friedecký 1, Edgar Faber 2, Tomáš Adam 1 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch,

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD

cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD Shrnutí webináře Dystrofin 101: vše, co jste kdy chtěli vědět o dystrofinu (a nebáli jste se zeptat) Francesco Muntoni (University College of London), John Porter (PPMD) Dystrofinopatie: DMD versus BMD

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Buněčný cyklus. G0 M G1 G2 Aleš Hampl S. Replikace DNA. Buněčný cyklus skládající se z fází G1, S, G2 a M

Buněčný cyklus. G0 M G1 G2 Aleš Hampl S. Replikace DNA. Buněčný cyklus skládající se z fází G1, S, G2 a M Buněčný cyklus G0 M G1 G2 Aleš Hampl S Replikace DNA Rozdělení jádra Cytokineze Odehrávají se postupně během každého buněčného cyklu = Buněčný cyklus skládající se z fází G1, S, G2 a M Nahlédnutí do nepříliš

Více

PREPARING, ISOLATION AND PARTICAL CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS OF β-glukosidase ZM-P60.1

PREPARING, ISOLATION AND PARTICAL CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS OF β-glukosidase ZM-P60.1 PREPARING, ISOLATION AND PARTICAL CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS OF β-glukosidase ZM-P60.1 PŘÍPRAVA, IZOLACE A ČÁSTEČNÁ CHARAKTERIZACE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ β-glukosidasy ZM-P60.1 Klimeš P.

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání

Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání http://web.natur.cuni.cz/~zdenap/zdenateachingnf.html CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY BUŇKA: 99 % C, H, N,

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Šárka Pospíšilová Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Konference DNA Analýza V,

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

ODDùLENÍ PATOLOGIE, MASARYKÒV ONKOLOGICK ÚSTAV, BRNO PATOLOGICKO-ANATOMICK ÚSTAV, FAKULTNÍ NEMOCNICE, BRNO

ODDùLENÍ PATOLOGIE, MASARYKÒV ONKOLOGICK ÚSTAV, BRNO PATOLOGICKO-ANATOMICK ÚSTAV, FAKULTNÍ NEMOCNICE, BRNO laãních modifikací typu fosforylace nebo acetylace (4). Jedním z nejdûleïitûj ích míst fosforylace proteinu p53 je serin 15, kter je fosforylován jak in vivo tak in vitro celou fiadou kináz. DÛleÏitou

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Seminář Membránové procesy v mlékárenství Pardubice 7. 5. 2013 Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Jiří Štětina Ústav mléka, tuků a kosmetiky Osnova Charakterizace syrovátky přehled membránových

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Brazilský příběh mutace p53 R337H

Brazilský příběh mutace p53 R337H Přehled Brazilský příběh mutace p53 R337H Brazilian Story of the R337H p53 Mutation Šmardová J. 1,2, Koptíková J. 3 1 Ústav patologie, LF MU a FN Brno 2 Ústav experimentální bio logie, PřF MU, Brno 3 Institut

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba?

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? HD - Huntingtonova chorea monogenní choroba HD 4 HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? 0% geny 100% podíl genů a prostředí na rozvoji chorob 0% prostředí 100% F8 - hemofilie A monogenní

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Autor prezentace: Mgr. Michal Křupka

Autor prezentace: Mgr. Michal Křupka Práce s inkluzními tělísky Refoldování Fúzní proteiny Autokatalitická technika odštěpení fúzní kotvy a její separace od rekombinantního proteinu Mgr. Michal Křupka Ústav imunologie LF UP Inkluzní tělíska

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více