MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BIOCHEMIE VLIV STRUKTURY MUTANTNÍCH PROTEINŮ P53 NA ONKOGENNÍ CHOVÁNÍ IN VIVO Bakalářská práce Alena Polášková Vedoucí práce: Mgr. Marie Brázdová PhD. Brno 2012

2 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Alena Polášková Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav biochemie Vliv struktury mutantních proteinů p53 na onkogenní chování in vivo Biochemie Studijní obor: Biochemie Vedoucí práce: Mgr. Marie Brázdová PhD. Akademický rok: 2011/2012 Počet stran: 46 Klíčová slova: standardní p53; mutantní p53; struktura; konformace; zisk funkce; TP53;

3 Bibliographic Entry Author Title of Thesis: Degree programme: Alena Polášková Faculty of Science, Masaryk University, Department of biochemistry Influence of mutant p53 conformation on oncogenic function in vivo Biochemistry Field of Study: Biochemistry Supervisor: Mgr. Marie Brázdová PhD. Academic Year: 2011/2012 Number of Pages: 46 Keyword: wild-type p53; mutant p53; structure; conformation; gain of function; TP53;

4 Abstrakt Protein p53 je nádorový supresor, účastnící se regulace buněčného cyklu a prevence nádorového bujení. U více než 50 % lidských maligních nádorů dochází k mutaci genu TP53. Onkologicky významné mutanty p53 nejen, že ztrácejí funkce standardního proteinu p53, ale navíc získávají nové onkogenní vlastnosti. Exprese mutantní p53 obvyklá u lidských nádorů je například spojena se zvýšenou rezistencí k chemoa radioterapii. Pro strukturu a funkci tohoto proteinu je nezbytný atom zinku, který pomáhá stabilizovat strukturu standardního proteinu tedy konformace schopnou vazby na DNA. Mutantní proteiny se obecně dělí na dvě skupiny na konformační proteiny, které mají výrazně změněnou standardní konformaci na mutantní a kontaktní, kde mutace odpovídá aminokyselině, která se přímo účastní vazby na DNA. V nedávné době bylo ukázáno u několika nádorových linií, že zinek může výrazným způsobem podporovat reaktivaci mutantní p53. V této bakalářské práci se věnujeme vlivu mutace TP53 u zinečnatých iontů na konformaci proteinu, transaktivaci a onkogenní chování u glioblastomových linií. Jako modelový systém nám právě sloužili tyto linie s různou mutací v genu pro p53. Standardní a mutantní konformace je zkoumána pomocí imunoprecipitačních metod. Vliv změny konformace na onkogenní chování je zkoumán in vivo pomocí technik buněčného přežívání a schopnosti tvořit kolonie v měkkém agaru. Abstract Protein p53 is tumor suppressor, which takes part in regulation cell cycle and prevention of tumor proliferation. Mutation in gene TP53 occurs in more than 50 % human malignant tumors. Significant cancer p53 mutants not only have lost of function wild type p53, but also some of them have gained new oncogenic properties. Expression of mutant p53 common in human cancer is associated with e.g. increased resistance to chemo- and radiotherapy. For the structure and function of this protein is required zinc atom that helps stabilize the structure of wild type protein capable of binding to DNA. Mutant proteins are commonly divided into two categories on the structural proteins, which have markedly changed the conformation form wild type to mutant and the contact proteins, which correspond to amino acid mutation, which is directly involved in DNA binding. Recently has been shown in several tumor lines that zinc can significantly support the reactivation of mutant p53. In this thesis we focus on the influence of p53 mutation and zinc ion on protein conformation, p53 transactivation function and oncogenic behaviour in glioblastoma cell lines with different mutations in the gene for p53. Wild type and mutant conformation are investigated with immunoprecipitation methods. Effect of conformational changes on oncogenic behaviour is studied in vivo using methods of cell survival and capability to form colonies in soft agar.

5

6

7 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat svojí vedoucí Mgr. Marii Brázdové PhD. za vedení, podporu, ochotu a trpělivost při vypracování experimentální části a celému laboratornímu kolektivu za občasnou pomoc. Tato práce byla podpořena z projektu r.č. P301/10/2370 "Úloha strukturně selektivní vazby proteinu p53 k DNA u nádorů mozku" Grantové agentury ČR. Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 7. května 2012 Alena Polášková

8 Obsah 1 Úvod Standardní p N-koncová část Centrální část C-koncová část Struktura mutp Mutanti v centrální oblasti Mutanti v C-koncové oblasti Konformace p Standardní konformace p Mutantní konformace Vliv konformace p53 na onkogenní chování Cíle bakalářské práce Materiál Použité přístroje Použité chemikálie Složení používaných roztoků Použité linie p Metody Spektrofotometrické stanovení koncentrace proteinů v UV oblasti Stanovení koncentrace proteinů dle Bradfordové Sklízení buněk Lýze buněk Imunoprecipitace Separace proteinů na SDS-PAGE Western-blott přenos Imunodetekce a vizualizace na LAS Tvorba kolonií v měkkém agaru Transfekce buněk Měření Luciferázy Výsledky Detekce konformace mutp53 v glioblastomových liniích

9 4.2 Vliv exprese mutantního proteinu p53 na tvorbu kolonií v měkkém agaru Vliv mutace a konformace proteinu p53 na transaktivaci promotoru p21 pomocí luciferázového reporterového systému Vliv konformace p53 na buněčné přežívání Diskuse Závěr Použitá literatura Seznam zkratek

10 1 Úvod TP53 je jeden z nejčastěji mutovaných genů u rakoviny, na můžeme najít přes článků a díky tomu je to taky jeden z nejlépe prostudovaných genů v historii rakovinného výzkumu. Protein p53 byl objeven v roce 1979 [1] a klasifikován jako onkogen, kvůli jeho vlastnosti imortalizovat buňky a plně transformovat buňky po přidání onkogenu Ras [2]. Na druhou stranu tomuto oponovaly výsledky jiného týmu, kde p53 vykazoval opačné vlastnosti nádorově supresorové. Vysvětlení bylo v podstatě jednoduché. Ve dvou různých laboratořích se pracovalo se dvěma různými genomovými klony cdna p53. V laboratoři Dr. Levina se pracovalo s klonem cdna wtp53 a Dr. Orenova laboratoř pracovala s genomovým klonem cdna mutp53. Dále bylo zjištěno, že tyto dva genomové klony cdna se liší mutací odpovídající kodonu 135 (záměna valinu za alanin). Díky usilovné práci mnoha laboratoří byl protein p53 překlasifikován na nádorový supresor v roce 1989 [3]. 1.1 Standardní p53 Nádorový supresorový protein p53 (wild type wtp53) je transkripční faktor, jehož hladina v buňce je udržována na velmi nízké úrovni, díky neustálé syntéze a degradaci. Podléhá přísné regulaci, jak je patrné také z velmi krátkého poločasu okolo 6 až 30 minut (záleží na typu tkáně). Rozmanité stresové signály (jako např. poškození DNA, hypoxie, aktivace onkogenem, nedostatek nukleotidů, ionizující a UV ozáření) aktivují protein p53, což v důsledku vede k zastavení buněčného cyklu, opravě DNA, uvedení buňky do stavu senescence (trvalé převedení do fáze G0) a nebo apoptóze (obr. č. 1) [4]. Tato aktivace je realizována pomocí modifikace proteinu fosforylací, defosforylací, ubikvitinací, acetylací, methylací, sumoylyzací, nedylací, glykosylací a ribosylací [5], [6]. Modifikace přispívá ke stabilizaci p53 a translokaci do jádra. Při stresu následujícím po poškození DNA, se aktivují specifické kinázy jako ATM, ATR, Chk1 a Chk2 a právě ty fosforylují cílová místa na p53 jako jsou Ser15, Thr18 a Ser20, čímž dojde k odtrhnutí p53 z komplexu MDM2 p53. Protein p53 se funkčně váže jako tetramer na sekvenčně specifickou sekvenci DNA a transaktivuje cílové geny (např. p21, MDM2, bax, puma atd.) [7], [8]. Tento protein p53 bývá označován jako strážce genomu [9] a to nejenom díky funkci transkripčního faktoru. p53 totiž aktivuje jak závislé, tak i nezávislé dráhy apoptózy, dále se může nespecificky vázat C-koncem na DNA a účastnit se tak zachování integrity a stability DNA. 3

11 Obrázek č. 1: Síť aktivace a působení proteinu p53. Převzato a upraveno dle výukových přednášek MU prof. J. Šmardové, 2010 Jak už bylo zmíněno výše, za fyziologických podmínek je koncentrace p53 v buňkách velmi malá, protože se na transaktivační doménu (TAD) tohoto protein váže MDM2 [10], čímž inhibuje jeho transaktivační funkci blokováním získávání nutných transaktivačních komponent. MDM2 je E3 ubikvitin ligáza, která přenáší ubikvitin na p53 a takto označený protein je degradován v proteazomu (obr. č. 2) [11]. V odpovědi na stresové signály je inaktivní p53 v komplexu s MDM2 mobilizován prostřednictvím několika mechanismů: stresově indukovanými post-translačními modifikacemi obou proteinů [12] (znemožněna interakce MDM2 p53); dále onkogenem indukované zablokování MDM2 nádorovým supresorem ARF [13] a v neposlední řadě jaderným stresem. Ten vyvolá ribosomální protein, který váže a inhibuje MDM2 zprostředkovanou ubikvitinylaci p53 [14]. P53 sám také kontroluje funkci MDM2, aktivací transkripce genu MDM2, tvořící tak negativní zpětnovazebnou smyčku [15]. Podobnou funkci jako MDM2 má jeho blízký homolog MDM4, který také reguluje funkci p53 vazbou na jeho TAD doménu, ale na rozdíl od MDM2 nemůže ubikvitinovat p53 přímo [16]. Regulace p53 se účastní ještě několik dalších molekul jako je Pirh2, Parc a p14 ARF. Například Pirh2 se váže na DNA vazebnou doménu a podporuje degradaci p53, zatímco Parc fixuje p53 v cytoplazmě, bránící mu tak ve vstupu do jádra, čímž potlačuje jeho transkripční aktivitu [17]. 4

12 Obrázek č. 2: p53 MDM2 autoregulační smyčka. Protein MDM2 váže p53 a inaktivuje ho přinejmenším dvěma odlišnými mechanismy: fyzickou blokací transkripční aktivity p53 a podporou ubikvitinace p53 a následnou proteazomální degradací. Obdobně, p53 se může vázat na p53 vazebná místa uvnitř promotoru mdm2 genu a pozitivně regulovat expresi MDM2. Upraveno dle Moshe Oren, Gen TP53 je lokalizován na chromozomu 17, přesněji řečeno na krátkém raménku tohoto chromozomu 17p13 [18] a kóduje 393 aminokyselin. Jedná se o DNA vazebný protein, který bývá nejčastěji rozdělován do 3 hlavních částí. První je N-koncová část dále centrální část a nakonec C-koncová část (obr. č. 3). Obrázek č.3: Struktura proteinu p kda jaderný fosfoprotein p53, skládající se z 393 aminokyselin, zahrnuje několik domén včetně kyselé N-koncové oblasti obsahující transaktivační doménu, centrální část obsahující sekvenčně specifickou DNA vazebnou doménu a C-konec (tetramerizační a bazická DNA vazebná doména). Upraveno dle Anzola a Burgos,

13 1.1.1 N-koncová část N-koncová část zahrnuje dvě transaktivační domény TAD1 a TAD2, které můžeme najít mezi aminokyselinami [19] a [20] (obr. č. 3). Dále tato N-koncová část zahrnuje doménu bohatou na prolin aminokyseliny 62 90, o které bylo původně předpokládáno, že se účastní protein proteinových interakcí na základě přítomnosti SH3 vazebného motivu (PxxP). Tato doména se účastní regulace apoptózy zprostředkované proteinem p53 [21]. Aminokyselinové zbytky v oblasti bohaté na prolin zahrnují negativní autoregulační doménu. Odstranění této domény zvyšuje schopnost p53 vázat se sekvenčně specificky k DNA proteinem p53 [22]. N-konec je vysoce post-translačně modifikován [23], zejména fosforylace této oblasti je důležitá pro stabilitu proteinu i výběr transkripce cílových genů [24]. Jak bylo zmíněno již dříve v souvislosti s aktivací p53 (kapitola 1.1) Centrální část Centrální doména (CD), nebo také DNA - vazebná doména (DBD) obsahuje aminokyselinové zbytky (obr. č. 3), která je zodpovědná za sekvenčně specifickou vazbu p53 k cílovým místům (responsivní elementy, p53con). K této doméně je koordinován dvojmocný atom zinku pomocí tří cysteinů (Cys176, Cys238 a Cys242) a jednoho histidinu His179 [25] (obr. č. 4), nutný pro správnou konformaci i funkci proteinu. Většina mutací TP53 spojených s rakovinou jsou bodové mutace měnící smysl kodonu (,,missence mutace) právě v této doméně. Tyto mutace tím poukazují na důležitost vazby p53 na DNA při nádorové supresi. Krystalová struktura této oblasti nám ukazuje, že centrální doména se skládá z β sendvičového lešení a DNA vazebného povrchu zahrnující smyčka list šroubovice (LSH) motiv a dvě smyčky (L2 a L3) svázané atomem zinku [26] (obr. č. 4). 6

14 Obrázek č. 4: Znázornění centrální domény p53, sekundární struktura elementů p53. β-řetězce (S), α-helixy (H), tři smyčky (L) a atom zinku (Zn) jsou vyznačeny barevně. Tři cysteiny a histidin podílející se na vazbě Zn jsou zvýrazněny. Oblast dvou β-listů, které tvoří β-sendvič jsou na pozadí šedě. Konzervované oblasti v centrální doméně jsou vybarveny žlutě (II), modře (III), červeně (IV) a růžově (V), (shodné jako v obr. č. 5). Převzato a upraveno dle Monique, van Oijen a Slootweg; C-koncová část Tato část zahrnuje dvě domény, tetramerizační a bazickou doménu (obr. č. 3). Tetramerizační nebo také oligomerizační doména se nachází mezi aminokyselinami Doména je zodpovědná za převážně tetramerní uspořádání proteinu p53 při vazbě na DNA. Struktura tetramerizační domény je tvořena dimerem dimerů, které se vážou stejným způsobem, čímž tvoří konečný tetramer. Na C-konci je sekvence označována jako jaderný exportní signál (NES) mezi aminokyselinovými zbytky a ten může vyžadovat ubikvitinaci pro plné své využití [27]. Navíc dominantní jaderný lokalizační signál (NLSI), aminokyseliny , překrývá tetramerizační doménu [28]. Pro vytvoření tetrameru p53 je nutná přítomnost většího hydrofobního postranního řetězce spíše na zbytku 341 než 344; převrácením tohoto poměru vznikají mutanti, kteří jsou schopni tvořit pouze dimery. Vysoce bazická doména (bohatá na lysin) lokalizovaná mezi zbytky je sama schopna interagovat s DNA sekvenčně nespecifickým způsobem [29]. V této doméně se nachází dva menší jaderné lokalizační signály (NLSs) [30], které obsahují 7

15 hodně ubikvitinovaných míst [31]. Nachází se zde také místa pro stresem indukované modifikace, zahrnujících fosforylaci, acetylaci a glykosylaci [23]. 1.2 Struktura mutp53 První mutace genu TP53 spojené s rakovinou byly poprvé zmíněny v roce 1989 [32]. Vzhledem k funkci standardního p53 při poškození DNA (spuštění reparačních mechanismů, navození apoptózy) je logické, že funkce tohoto proteinu je nejvíce ohrožena v nádorových buňkách, které samozřejmě chtějí zlikvidovat nádorový supresor p53. Somatické mutace TP53 se vyskytují u přibližně poloviny typů lidských rakovin a tvoří základní kámen tumorigeneze [33]. Výskyt TP53 mutací se značně liší mezi jednotlivými druhy nádorů, v rozmezí od 10% u hematopoetických nádorů [34], od 50 70% u kolorektálního karcinomu [35], rakoviny vaječníků [36], hlavy a krku [37]. Zatímco somatické mutace TP53 přispívají k výskytu ojedinělých nádorů, mutace v zárodečné linii TP53 způsobují predispozice k vzácnému typu rakoviny známému jako Li Fraumeni Syndrom (LFS) [38] (vzácné autosomálně dominantní dědičné onemocnění, při kterém v relativně nízkém věku dochází k výskytu různých druhů tumorů). Nádory obsahující mutantní proteiny p53 bývají agresivní a velmi často rezistentní vůči ozařování a chemoterapii. Toho se využívá při vývoji nových léčiv, které jsou konstruovány tak, aby dokázaly obnovit funkci standardní p53. Mutantní p53 tak představuje jedno z nejdůležitějších cílových míst pro protinádorová léčiva Mutanti v centrální oblasti Ze všech mutací se jich 97% nachází v exonech v oblasti odpovídající centrální části proteinu v DNA vazebné doméně [39]. Navíc 75% z těchto mutací se vyskytuje jako jednotlivé bodové mutace měnící smysl kodonu (,,missence mutace) častěji než delece, inzerce nebo porucha čtecího rámce. To znamená, že mutantní protein p53 je převážně protein o plné délce se záměnou jedné aminokyseliny v centrální části proteinu. Mutace, které se tu vyskytují, mohou ale i nemusí narušovat stabilitu proteinu či znemožňovat vazbu k DNA. Místa, kde se mutace vyskytují s nejvyšší frekvencí, jsou mutovaná místa TP53 odpovídající kodonům 175, 245, 248, 249, 273 a 282 (obr. č. 5), ty jsou označovány jako hot spot [33]. Tyto mutantní proteiny mohou být rozděleny na dvě skupiny, podle vlivu na termodynamickou stabilitu proteinu p53 [26], na takzvané kontaktní mutanty (R248 a R273) a strukturní mutanty (R175, G245, R249 a R282). První skupina zahrnuje mutace aminokyselin přímo zasahujících do vazby DNA, druhá skupina mutací způsobuje buď lokální (R249, G245) nebo globální (R175, R282) konformační deformace [33]. Většina TP53 mutací pozorovaných u lidských typů rakovin ruší sekvenčně specifickou DNA vazebnou aktivitu k p53 responsivním elementům [40]. 8

16 Obrázek č. 5: Frekvence a rozmístění mutací p53. p53 je protein o velikosti 393 aminokyselinových zbytků, který obsahuje N-koncovou TAD, SH3 doménu bohatou na prolin, DBD, tetramerizační doménu a C-koncovou regulační doménu. Pět míst značených římskými číslicemi znázorňuje oblasti s nejvíce konzervovanou sekvencí, z nichž se čtyři nachází v centrální doméně. Histogram,,missence mutací proteinu p53 ukazuje, že 95% mutací se vyskytuje v centrální doméně; šest vyznačených zbytků jsou,,hot spot mutace. Převzato a upraveno dle Bullock a Ferhst; Mutanti v C-koncové oblasti Mutace v této oblasti nejsou příliš časté u nádorů, možná proto, že nejdříve byly sekvenovány pouze exony odpovídající centrální doméně nebo spíše proto, že nejsou pro nádor dostatečně výhodné, jako právě mutace v DBD. Podíváme-li se na mutace v tetramerizační doméně, mohou způsobit tetramerní nestabilitu [41], nebo mohou vést až k celkové ztrátě tetramerního uspořádání [42]. Mutace R337H je spojena s adrenokortikálním karcinomem u dětí na jihu Brazílie [43] a způsobuje náchylnost k různému spektru nádorů [44]. Dále rozrušuje vnitřní solný můstek mezi aminokyselinami 333 a 349, což ve výsledku znamená narušení tetramerního uspořádání. Přibližně 20 % ze všech zárodečných mutací genu TP53, má mutaci v kodonu 337, zatímco frekvence somatických nádorových mutací v této oblasti je velmi nízká [45]. 1.3 Konformace p53 Rozlišujeme mezi standardním a mutantním proteinem p53, a dále hovoříme o dvou různých typech konformace. Za prvé je to standardní konformace, kterou reprezentuje wtp53, a za druhé se jedná o mutantní konformaci. Tyto různé konformace lze od sebe 9

17 odlišit pomocí dvou protilátek PAb1620 a PAb240 (obr. č. 6), respektive i PAb246. Protilátka DO1 zachycuje všechny typy proteinu p53 na N konci. Obrázek č. 6: Model pro konformaci p53: N a C-konec proteinu p53 jsou velmi dostupné a zobrazují se na povrchu proteinu. Obsahují imunodominantní oblasti. Centrální část je spíše celistvá a dovoluje vytvoření epitopu pro PAb1620, ale epitop pro PAb240 je skrytý. Přítomnost specifické mutace nebo částečná denaturace proteinu p53 zničí epitop pro PAb1620, ale na druhou stranu se odkryje epitop pro PAb240 v centrální části proteinu. Převzato a upraveno dle [46] Standardní konformace p53 Jak už bylo zmíněno, tato konformace je rozeznávána pomocí několika protilátek, např. pomocí PAb1620 (váže i lidský p53) a PAb246 (váže pouze myší p53), které jsou specifické pouze pro tuto konformaci [47] a neváží se na denaturovaný protein, tj. protein s mutantní konformací (obr. č. 7). Kromě toho, že tuto konformaci zaujímá wtp53, se tato konformace dá nalézt u tzv. kontaktních mutantů R273H a R248W (obr. č. 8). U těchto mutantů jsou vyměněny aminokyseliny účastnící se kontaktu s DNA, které ale nijak nepřispívají ke konformaci a tím pádem výměna jedné aminokyseliny za druhou (např. R H) neovlivní konformaci, ale pouze vazbu na DNA, ke které potom nedochází. 10

18 1.3.2 Mutantní konformace Tato konformace je rozeznávána pomocí protilátky PAb240, která rozeznává denaturovanou (obr. č. 6) nebo-li mutantní konformaci p53 [48]. Epitop pro tuto protilátku se nachází na řetězci S7 (obr. č. 7), který je při nativní konformaci skryt. Tuto konformaci zaujímají tzv. strukturní mutanti R175H, R282W, R248Q, R249S a G245S (obr. č. 8), kteří opět znemožňují vazbu DNA a navíc destabilizují DBD p53, čímž dojde k jeho denaturaci [49]. Mutanti G245S a R249S se nachází ve smyčce L3 (obr. č. 4). R249S se vyskytuje převážně u hepatocelulárního karcinomu ve východní Asii a subsaharské Africe (tumorigeneze má spojitost s expozicí aflatoxinu B1, kterým je v těchto regionech běžně kontaminována potrava). R175H je nejběžnější mutace ve smyčce L2. Zdá se, že hlavní efekt této mutace spočívá v tom, že zavedením objemnějšího histidinového zbytku dojde ke strukturním deformacím a také může přímo interferovat s iontem zinku. R282W (nachází se ve šroubovici H2, obr. č. 4) způsobuje různé strukturní odchylky ve vazebném motivu smyčka - list - šroubovice, ale celkově to nemá příliš dopad na CD. Shrnuto v [50]. Obrázek č. 7: 3D umístění epitopů. Epitopy pro protilátky PAb1620, PAb246 a PAb240 jsou označeny modře, červeně a fialově; C a N-konec centrální domény (aminokyselinové zbytky 97 a 289) jsou zeleně a světle modře; DNA je světle šedě a zinek je tmavě šedá koule. Převzato a upraveno dle Wang et al.,

19 Obrázek č. 8: Konformační model p53. Standardní p53 má velmi celistvou konformaci, která je rozpoznávána PAb1620. Přítomnost mutací indukovaného rozvolnění této struktury, která inaktivuje epitop pro PAb1620, poskytne zpřístupnění epitopu pro PAb240. Upraveno dle [46] 1.4 Vliv konformace p53 na onkogenní chování Je závažným faktem, že nádory s mutací v genu TP53 bývají rezistentní k apoptóze a cytostatikům. Navíc tyto mutace jsou obvykle následovány ztrátou heterozygozity (LOH) během nádorového vývoje, což znamená, že dojde selektivně k inaktivaci zbývající standardní alely [33]. K tomu dochází pomocí heterooligomerizace mutantního proteinu se standardním typem p53 [51 53]. Na vznik a propagaci nádoru má vliv inaktivace nádorového supresoru (obr. č. 9, zelená část), především na proliferaci a angiogenezi. V současné době je největší důraz kladen na zisk nových onkogenních vlastností (GOF). Jedním z mechanismů GOF je transaktivace/represe genů, jejichž exprese není za normálních okolností regulována wtp53 (BFGF, EGFR, HSP70), ale i těch, u kterých wtp53 má naprosto opačný efekt (např. C-Myc wtp53 ho potlačuje, naopak mtp53 ho aktivuje) [33], [54]. Dalším mechanismem je ovlivnění strukturně specifické vazby na DNA (obr. č. 9, tmavě modrá část). V neposlední řadě je to schopnost běžných mutp53 vázat a inaktivovat členy rodiny p53: p63 a p73 (obr. č. 9, žlutá oblast) [55], [56], jejichž transaktivační izoformy inhibují tvorbu metastáz a zvyšují senzitivitu pro radiochemoterapii [57], [58]. Analýza genomové DNA vazby ukazuje, že například mutant G245S interaguje s ne-b-dna konformacemi (DNA triplexy, kvadruplexy, křížové struktury [59]). 12

20 Buněčná lokalizace mutp53 je dalším parametrem určujícím jeho onkogenní vlastnosti. Ve většině případů se mutp53 obvykle akumuluje v jádře rakovinných buněk, v některých případech se nachází v cytoplazmě. Závisí to na typu mutantu, buněčném kontextu a rozmanitosti stresových signálů, které určují lokalizaci p53 [33]. Obrázek č. 9: Vybrané onkogenní vlastnosti mutantní p53 a jejich základní mechanismy. Vnitřní kruh (vybarven světle modře) reprezentuje onkogenní fenotypy spojené s činností mutantních proteinů p53. Vnější kruh znázorňuje mechanické vlastnosti mutantních p53, které jsou základem fenotypového seznamu ve vnitřním kruhu. Každý fenotypový efekt může být přisouzen k téměř jakékoliv mechanické vlastnosti; tudíž vnitřní modrý kruh může volně rotovat. Upraveno dle Brosh, Rotter,

21 1.5 Cíle bakalářské práce 1. Určení konformace mutp53 v glioblastomových buňkách pomocí imunoprecipitace 2. Vliv exprese mutantního proteinu p53 na tvorbu kolonií v měkkém agaru 3. Vliv mutace a konformace proteinu p53 a zinečnatých iontů na transaktivaci promotoru p21 a MDM2 pomocí luciferázového reporterového systému 4. Vliv konformace p53 na buněčné přežívání 14

22 2 Materiál 2.1 Použité přístroje Cytometr TALI TM Image-Based Cytometer (Invitrogen) Chemiluminátor LAS 3000 (Fujifilm) Luminometr Luminometer - LM-01T (Immunotech) Microlite TM 2+ 1x12 Strips, flatbottom (Thermo Electron Corporation) Mikrovlnná trouba Le Cygne electronic Minicentrifuga minispin plus (Eppendorf) SDS PAGE/ western blot aparatura Mini-protean Tetrasystem (BIORAD) Spektrofotometr Libra S22 (Biochrom) Spektrofotometr NanoDrop ND-1000 Termoblok Thermomixer comfort (Eppendorf) Třepačka Orbital shaker OS 10 (Biosan) Váhy Sartorius TE 412 Vortex IKA VORTEX GENIUS 3 Vortex Genie 2 (Scientific Industries) Zdroje napětí pro elektroforézu a western blot BIORAD PowerPac basic 2.2 Použité chemikálie 40% akrylamid AA, Serva 1% agar, Difco Agar Noble, Sigma APS, Sigma Bradfordovo činidlo, BIORAD BSA hovězí sérový albumin, frakce V, Sigma Butanol, Sigma Blotovací membrána BioTrace NT (Pall) Cis platina (5,5 mm), Sigma DMEM: médium s highglucose 4,5 g/l s L glutaminem a s pyruvátem sodným, PAA EDTA, Sigma 15

23 ECL Western Blotting Detection Reagents detekční kit na chemiluminiscenci, GE Healthcare Ethanol, Merck 5 Fluorouracil (500 mm), Sigma Glutamin: L-glutamin (100x), 200 mm, GIBCO, 100 ml Krystalová violeť (0,005 %), Merck Monoclonal Anti β - Actin, SIGMA, protilátka produkovaná v myši, klon AC 1-15 (laskavě věnováno RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) Monoklonální myší protilátka DO 1 (laskavě věnováno RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) NaCl (5M), Lachema NaF, Sigma odtučněné sušené mléko, Laktino PI (propidiumjodid), Sigma PMSF fenylmethylsulfurylfluorid, Sigma Pyruvát: sodium pyruvate solution, 100 ml, PAA Penicilin/streptomycin (100x), 100 ml, PAA Polyklonální protilátka ANTI RABBIT IgG (SIGMA) peroxidázový konjugát, protilátka vyvinuta v koze, protilátka se vstřebaným lidským IgG (laskavě poskytnuto RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) Polyklonální protilátka CM1 králičí, (laskavě věnováno RNDr. Bořivojem Vojtěškem DrSc., MOU) TEMED, Sigma Tween 20, Fluka ZnCl 2 (100mM), Sigma ZnSO 4 (100 mm), Sigma 1kb DNA Ladder N0468G (BioLabs) 2.3 Složení používaných roztoků Složení gelů na SDS PAGE: 12,5 % separační gel: 12,5 % akrylamid (AA), 350 mm Tris (ph 8,8), 0,1 % SDS Na přípravu jednoho gelu se smíchá 10 ml 12,5 % SDS-PAGE, 50 µl 10 % APS a 25 µl Temed 5 % koncentrační gel: 5 % akrylamid (AA), 125 mm Tris (ph 6,8), 0,1 % SDS Na přípravu jednoho gelu se smíchá 2,5 ml 5 % SDS-PAGE, 25 µl 10% APS a 12,5 µl Temed 16

24 Složení zásobních roztoků: 1x CSB: 0,0625 mm Tris (ph 6,8), 2 % SDS, 10 % glycerol, 0,1 M 2-merkaptoethanol, zbytek dolít destilovanou vodou 10x BB (Blotting buffer): 0,48 M Tris, 0,39 M glycin, 0,37 % SDS, dolít destilovanou vodou 10x RB (Running buffer): 0,025 M Tris, 0,192 M glycin, 0,1% SDS, upravit ph na 8,3 1x BB: 1/10 objemu 10x BB, 1/10 objemu methanolu, dolít destilovanou vodou PBST: 0,05 % Tween v 1x PBS 10x PBS: 1,37 M NaCl, 27 mm KCl, 43 mm Na 2 HPO 4, 14 mm K 2 HPO 4, dolít vodou do 1l a upravit ph na 7,4 5% odtučněné mléko v 1x PBS: 5 % váhy odtučněného sušeného mléka v 1x PBS LP (lyzační pufr): 150 mm NaCl, 1 % NP-40, 50 mm Tris (ph 8,0), 50 mm NaF, 5 mm EDTA (ph 8,0), před použitím přidat PMSF v poměru 1: Použité linie p53 Onda 10 obsahuje mutaci G245S (245 Gly/Ser) [60] Onda 11 obsahuje mutaci R273C (273 Arg/Cys) [60] Osi 10 potlačení exprese p53 pomocí shrna [59] U 251 obsahuje mutaci R273H (273 Arg/His) [61] U 87 linie exprimující wtp53 [61] Usi 12 potlačení exprese p53 pomocí shrna [59] Usi 16 linie s nepotlačenou expresí p53 [59] H 1299 linie odvozená z nemalobuněčného nádoru plic [59] 17

25 3 Metody 3.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace proteinů v UV oblasti Koncentrace proteinů byla měřena při vlnové délce 280 nm, vzorky byly měřeny proti vodě a jako blank byl použit lyzační pufr. 3.2 Stanovení koncentrace proteinů dle Bradfordové Byla nachystána koncentrační řada proteinu BSA o koncentracích 0,5; 1; 2; 5 a 10 µg a objem se doplnil vodou do celkem 800 µl. Od každého proteinu se odebraly 2 µl a přidalo se 798 µl vody. Jako blank bylo použito 800 µl vody. Ke všem vzorkům se přidalo 200 µl Bradfordova činidla a nechalo se to inkubovat 5 10 minut při pokojové teplotě. Poté se v plastových kyvetách naměřila absorbance při vlnové délce 595 nm. Měření bylo prováděno proti vodě. 3.3 Sklízení buněk Nejprve se z misek odlilo médium a pak byly buňky přichycené na dně misky 2x promyty roztokem 1x PBS, který byl chlazený na ledu. Za použití gumové stěrky byly buňky seškrabány a pipetou přeneseny do čisté mikrozkumavky s kulatým dnem. Gumová stěrka byla před použitím namočena v 80 % ethanolu, pak v roztoku 1x PBS a po použití opět v 80 % ethanolu. Buňky byly dále stočeny na 151 g při 4 C 5 minut. Poté byl odsát supernatant a suchý pelet byl zamrazen v tekutém dusíku na - 80 C. 3.4 Lýze buněk K zamrazenému sedimentu buněk byl přidán lyzační pufr (500 µl) a 30 minut byly mikrozkumavky ponechány na ledu, přičemž každých 10 minut se zvortexovaly. Následně proběhla centrufigace při g při 4 C 30 minut. Supernatant byl přenesen do čisté mikrozkumavky se špičatým dnem a sediment byl uschován. 3.5 Imunoprecipitace Před použitím byly magnetické kuličky Dynabeads Protein G zvortexovány, pak se odebralo 500 µl do čisté mikrozkumavky, která byla dána do paramagnetického stojanu. Následovalo 3x promytí lyzačním pufrem. Při promývání byly magnetické kuličky přichycené na stěně mikrozkumavky, takže byl odsán pouze pufr, po přidání čistého 18

26 lyzačního pufru (500 µl) se mikrozkumavka umístila na třepačku a následně byla opět přemístěna do paramagnetického stojanu až do úplného promytí. Pak byl přidán čistý lyzační pufr a kuličky byly připravené k použití. K supernatantu získanému při lýzi buněk (450 µl) bylo přidáno 50 µl magnetických kuliček s proteinem G, a nechalo se to inkubovat 30 minut při 4 C na třepačce. Poté se to zcentrifugovalo při g/2 min/4 C a supernatant byl přenesen do čisté mikrozkumavky, ze které byl následně rozdělen do 3 nových mikrozkumavek po 150 µl. K těm byla přidána příslušná protilátka (DO1, PAb1620, PAb240) tak, aby supernatant obsahoval 1 µg dané protilátky. Celé se to nechalo inkubovat 2 hodiny při 4 C na třepačce. Následně bylo přidáno ke každému vzorku 20 µl magnetických kuliček s proteinem G a nechalo se to opět inkubovat 40 min při 4 C na třepačce. Pak se to zcentrifugovalo při 67 g/2 min/4 C, supernatant byl odsán, k sedimentu bylo přidáno 500 µl lyzačního pufru, 5 min se to nechalo inkubovat a 2x se to zopakovalo. Nezachycené proteiny byly ještě před promytím lyzačním pufrem odebrány (50 µl), přidalo se k nim 4x CSB a zamrazilo se to na - 20 C. Pokračovalo se centrifugací 67 g/5 min/4 C a odsátím supernatantu. Ke každému vzorku bylo přidáno 20 µl 1x CSB, bylo to zvortexováno, 3 min povařeno a lehce zchlazeno na ledu. Následovala poslední centrifugace při 67 g/6 min/4 C, supernatant byl přenesen do nových mikrozkumavek a zamrazen na - 20 C. 3.6 Separace proteinů na SDS-PAGE Vzorky byly denaturované v 1x CSB při 99 C po dobu asi 10 minut a pak krátce zcentrifugovány. Po nanesení do jamek se vzorky zakoncentrovaly v 5 % koncentračním gelu a pak separovány v 12,5 % separačním gelu. Byl použit 1x RB pufr (připravený ze zásobního 10x RB pufru) a separace probíhala 15 min/50 V, 15 min/100 V a 60 min/150 V. Detekce proteinů se prováděla buď barvením gelu pomocí Coomasie Brilliant Blue, nebo se provedl přenos proteinů na nitrocelulózovou membránu při western blotu. 3.7 Western-blott přenos Tato metoda se obvykle se provádí po SDS-PAGE a dochází při ní k přenosu proteinů z gelu na nitrocelulózovou membránu, na které se dají identifikovat proteiny pomocí protilátek. K přenosu se využívalo elektrického pole (elektroblot), 1x BB pufr a ledu kvůli chlazení. U gelu se nejprve odřízl koncentrační gel a podle následujícího pořadí: hubka, 2x whatman papír, oříznutý gel, nitrocelulózová membrána, 2x whatman papír a hubka se seskládala část aparatury. Přenos se prováděl 90 min/120 V (program 9). 19

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu disulfiramu (antabusu) s mědí proti buněčné linii odvozené od karcinomu slinivky

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie Jakub ONDROUCH Profilování exprese mirna u onemocnění jícnu Bakalářská práce Studijní obor: Bioorganická chemie B1407 Vedoucí

Více

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii PŘEHLED Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy Genetická Společnosti Gregora Mendela Informační listy Číslo 30 Listopad 2006 Informační listy, tiskové forum GSGM Dostáváte do ruky 30. číslo Informačních listů (IL), které jsou vydávány od roku 1985

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

Od ubikvitinu k antabusu

Od ubikvitinu k antabusu 14.1.2011 ZRCADLO ČESKÉ VĚDY V BRITSKÝCH LISTECH Od ubikvitinu k antabusu Boris Cvek V rámci projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie (tento projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání

Více

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie Studium interakcí derivátů transplatiny s lidskými cytochromy P450 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martina Michalová Studijní program: B1406

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Studijní program: Biologie. Studijní obor: Biologie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Studijní program: Biologie. Studijní obor: Biologie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Studijní program: Biologie Studijní obor: Biologie Markéta Petrů MANIPULACE INTRACELULÁRNÍCH PATOGENŮ S BUNĚČNÝM TRANSPORTEM HOSTITELSKÉ BUŇKY HOW INTRACELLULAR

Více