Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky Analýza růstu a jatečné hodnoty moderních genotypů prasat ve vztahu k vybraným kandidátním genům Disertační práce Doktorand: Ing. Věra Dvořáková Školitel: doc. Ing. Roman Stupka, CSc. Školitel specialista: prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. Praha 2011

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci na téma,,analýza růstu a jatečné hodnoty moderních genotypů prasat ve vztahu k vybraným kandidátním genům vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Liběchově dne podpis

3 Poděkování Velmi ráda bych poděkovala svým školitelům doc. Ing. Romanovi Stupkovi, CSc. a prof. Ing. Antonínovi Stratilovi, DrSc. za odborné vedení a cenné rady při zpracování disertační práce. Rovněž bych ráda poděkovala RNDr. Martině Jeníkové, Ing. Evě Kluzákové, Ph.D., Ing. Jaroslavu Čítkovi, Ph.D. a doc. Ing. Michalu Špryslovi, CSc. za cenou spolupráci při řešení této práce. Zvláštní poděkování patří všem, co respektovali mou práci, co mě podporovovali a byli trpěliví, zejména v prvním roku mé disertační práce. Ráda bych tedy poděkovala všem svým přátelům a kolegům za trpělivost a projevenou důvěru.

4 Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu. (Bertolt Brecht)

5 Předkládaná disertační práce byla vypracována za podpory grantu NAZVA QG60045, výzkumného záměru CMEPt No. MSM , grantu GAČR (523/09/0844), dvou interních grantů na ČZU v Praze KSZ (r /1312/213135, rok /1312/3118) a dvou interních grantů na ÚŽFG AV ČR v Liběchově (r ÚŽFG/10/13, r ÚŽFG/11/16). V grantu GAČR jsem byla spouluřešitel a u všech uvedených interních grantů jsem byla řešitelem.

6 Obsah 1. Úvod Literární přehled Růst Kvantitatvní a molekulární genetika ve šlechtění prasat Lokusy pro kvantitativní znaky (QTL, quantitative trait loci) u prasat Mapování genomu u prasat Vazbové mapování prasete Cytogenetické mapování prasete RH mapování prasete Komparativní mapování prasat Komparativní sekvenování prasete Technologie DNA čipů Kandidátní a příčinné geny prasete Testované kandidátní geny Ryanodinový receptor 1 (RYR1) The fat mass and obesity associated gene (FTO) Proto-onkogen SKI (SKI) Fatty acid binding protein 3 (FABP3) Melanocortin 4 receptor (MC4R) Calpastatin (CAST) Src homolog 2 (SH2) B adaptorový protein (SH2B1) Cathepsin L (CTSL) B-cell translocation gene 2 (BTG2) Myocyte Enhancer Factor 2B (MEF2B) Asporin (ASPN) Epitelial membrane protein 3 (EMP3) Actin, alpha, cardiac muscle 1(ACTC1) Eukariotický elongační faktor 1 (EEF1A1, EEF1A2) Cíl a hypotéza Metodika Zvířata a sledované fenotypové hodnoty Stanovení kvalitativních ukazatelů Stanovení ph a teploty... 26

7 Stanovení elektrické vodivosti Stanovení intramuskulárního tuku Genotypování testovaných kandidátních genů Molekulární charakterizace genu SH2B Klonování genu SH2B Vazbové a RH mapování genu SH2B Identifikace polymorfizmu v genu EMP Asociační analýza Tématické okruhy Tématický okruh Tématický okruh Výsledky a diskuze Gen SH2B1: částečná strukturní analýza, polymorfizmus a mapování PCR amplifikace, sekvenování a identifikace polymorfizmů Vazbové mapování a mapování na RH panelu Závěr Asociační analýza vybraných kandidátních genů se znaky výkrmnosti a jatečné hodnoty Geny na chromozómu Geny na chromozómu Geny na chromozómu Ostatní testované geny Závěr Souhrn a doporučení pro praxi Seznam literatury Seznam zkratek Seznam databází a webových odkazů Přílohy Přílohy Přílohy Přílohy

8 1. Úvod Současné principy kvantitativní genetiky jsou směrovány ke studiu genetické architektury, tedy počtu, rozložení a interakci lokusů, jež jsou zodpovědné za variabilitu užitkových vlastností prasat s cílem nahlédnout do,,black boxu,, kvantitativních znaků, a tím dosáhnout zvýšení genetického zisku a zplešení úrovně selekčních programů. Těchto cílů je možno dosáhnout systematickým studiem jednotlivých kandidátních/příčiných genů a celogonomovým přístupem. Oba přístupy se různě prolínají a informace získané pomocí těchto metod jsou začleňovány do odhadu plemených hodnot hospodářských zvířat, a to zahrnutím dat do BLUP animal modelu (již známých QTL a neznámých vlivů kandidátních genů - residual polygenes) nebo pomocí dvoustupňové selekce s využitím genetické informace v první fázi selekce a následném výběru pouze na základě vlastní užitkovosti. Tyto metody mohou vést/vedou k získání vysoce výkonných hybridů prasat, jež budou mít/mají vysokou intenzitu růstu, vysoký podíl svaloviny, optimální rozložení tukové tkáně v těle a odpovídající kvalitativní vlastnosti vepřového masa. Z těchto znaků je nejdůležitější procento svaloviny a intenzita růstu, jež jsou v chovu prasat limitujícími faktory pro chovatele, protože představují stránku tržeb a tedy, v konečné fázi, rozvoj nebo útlum daného chovu. Dalším velmi důležitým důvodem proč provádět molekulární charakterizaci genomu prasete je fakt, že prase je modelový živočich a jeho geny vykazují vysokou podobnost s ortology člověka (v exonech i více než 97 %), čímž se prase stavá vynikajícím modelem pro studium např. obezity, jež je celosvětovým problémem. Předkládaná studie je zaměřena na otestování řady genů: RYR1, FTO, SKI, FABP3, MC4R, CAST, SH2B1, CTSL, MEF2B, BTG2, ACTC, EMP3, EEF1A1, EEF1A2 a ASPN u 697 hybridních prasat, a to především ve vztahu ke kvantitativním produkčním znakům prasat, avšak pojednává i kvalitativních produkčních znakcích, jež jsou v současné době velmi diskutovány z důvodů požadavku konzumentů na vysokou kvalitu vepřového masa. 1

9 2. Literární přehled 2.1. Růst Růst jako jeden ze základních charakteristických rysů živé hmoty je nedílnou součástí ontogenese tj. vývoje jedince, jenž prochází nejprve fází prenatální a poté postnatální (Rothschild a Ruvinsky 2006; te Pas et al. 2004; Lawrence a Fowler 1998). Růst v těchto fázích je výslednicí vzájemného působení všech orgánových a funkčních systémů organismu včetně faktorů vnějšího prostředí. Vzhledem k tomuto faktu, na základě úhlu pohledu, z kterého byl růst studován, vznikla řada definicí. Podrobněji tyto defince uvádí Šiler et al. (1980). Nověji Stupka et al. (2009a) uvádějí, že růstem rozumíme schopnost organismu vytvářet prostřednictvím přeměny látek z neživých stavebních kamenů nové živé látky potřebné k udržování vlastního látkového, plynného a energetického metabolismu a ke stavbě tělesné hmoty těla. Jako růst lze označit i takové změny, které jsou charakterizovány kvantitativními znaky, jako je např. přírůstek hmotnosti. Naproti tomu změny kvalitativního rázu tj. změny v tělesné stavbě, tvaru, vývinu orgánů a tkání označují jako vývoj. Podobné pojetí této definice uvedl dříve již Babák či Bílek (Šiler et al. 1980). Při zvyšování hmotnosti svaloviny a tuku u hospodářských zvířat je jedním z nejvýznamějších intenzifikačních faktorů produkčních znaků intenzita růstu a jatečná hodnota (ve smyslu poměru jednotlivých tkání). A to z toho důvodu, že intenzita růstu či procento svaloviny jsou jedny z nejdůležitějších faktorů, jež se promítají do stránky tržeb chovatele, čímž určují další rozvoj nebo útlum daného chovu. O důležitosti svědčí i fakt, že je těmto užitkovým znakům věnována široká vědecká pozornost (Daza et al. 2007; Hayer a Lebret 2007; Chiba et al. 2002; Mullan et al atd.). Tedy porozumění procesu růstu resp. intenzity růstu představuje základní aspekt k porozumění produkčních znaků prasat, jež může v konečné fázi ovlivnit tvorbu finálního hybrida prasat, a tím napomoci ke konkurenceschopnosti těm chovatelům, kteří znalostí těchto aspektů budou využívat. Intenzita růstu těchto tělesných tkání je ovlivňována řadou vnějších (výživa, technologie chovu, ošetřovatelská péče atd.) a vnitřních faktorů (věk zvířete, plemeno, užitkový typ, pohlaví, individualita jedince atd.). Jedním z nejdůležitějších vnějších faktorů ve vztahu k intenzitě růstu je výživa. Řada autorů uvádí, že krmení ad libitum je provázeno vyšší intenzitou růstu, ale zároveň vyšším ukládáním tuku a nižším procentem svaloviny (Bee et al. 2006; Daza et al. 2007; Heyer a Lebret 2007; Mullan et al. 2008). Tyto práce doplňuje řada studií, jež uvádějí, že na růst má vliv nejen technika krmení jako je například využití restrikce u kompenzačního růstu (Therkildsen et al. 2002), ale i přídavek doplňků do kompletní krmné 2

10 dávky, kdy např. vyšší dávka aminokyselin vede ke zvýšení intenzity růstu (Fabian et al. 2002; Chiba et al. 2002; Reynolds a O Doherty 2006; Sirtory et al. 2010) či přídavek glycerolu ke zvýšení energetické hodnoty krmiva (Berenchtein et al. 2010), což následně vede ke zvýšení průměrných denních přírůstků (Renaudeau et al 2006). Mezi méně důležité vnější faktory patří věk při odstavu (Collins etal. 2010), ošetřovatelská péče a zvolená technologie chovu (Cornale et al. 2009; Renaudeau 2009). Naopak mezi velmi důležité (podobně jako výživa) vnitřní faktory patří např. věk či plemeno (kombinace křížence) (Rothschild a Ruvinsky 2006; te Pas et al. 2004; Lawrence a Fowler 1998). Z hlediska genetického studia růstu pro potřeby techniky selekce v zušlechťovacím procesu hospodářských zvířat, zejména prasat, které mají bezprostřední význam pro produkci masa, je nejúčelnější využívat základní principy genetiky kvantitativních znaků. V tomto případě je pak možné považovat růst (podobně jako ostatní ekonomicky významné znaky, za typický znak polygenního charakteru, na jehož utváření se podílejí jak faktory genetické, tak faktory vnějšího prostředí). U takto chápaného znaku je pak možno metodami genetiky kvantitativních znaků studovat účinné složky jeho fenotypové proměnlivosti. Přičemž z hlediska teorie kvantitativní genetiky je genetická variabilita intenzity růstu způsobena expresí mnoha genů s malým efektem, avšak v současné době není objasněno, jaké geny a kolik genů ovlivňuje intenzitů růstu, a to jestli všechny geny, jež ovlivňují růst, mají malý účinek. Je možné, že značná část variability může být ovlivněna jen několika geny, jež se nacházejí v QTL oblastech (Geldermann 1975) např. pro průměrný denní přírůstek (QTLdb). Této teorii odpovídá fakt, že již byly detekovány dva příčinné geny IGF2, a RYR1, jež mají průkazný vliv na tvorbu svalové a tukové tkáně prasat u řady (divergentních) populací (Jeon et al. 1999; Krzęcio et al. 2007; Switonski et al. 2010). Z hlediska genové determinace působí na tvorbu svaloviny i řada kandidátních genů, mezi něž patří např. MRF rodina svalově specifických regulačních faktorů (MYOD1, MYF4, MYF5, MYF6), transformační růstové faktory (TGF), myocyte enhancer factors 2 (MEF2 A, B, C, D), růstové regulační faktory podobné inzulínu atd. (Blais et al. 2007; Braun et al. 1989; Davis et al. 1987; Guimaraes et al. 2007; Jespersen et al. 2006; Kocamis et al. 2002; Mal a Harter 2003; McFarlane et al. 2005; Olson 1990; Sonstegard et al. 1998; Te Pas et al. 1999; Van Laere et al. 2003; Wright et al. 1989; podrobněji o kandidátních genech viz. kapitola 4). 3

11 2.2. Kvantitatvní a molekulární genetika ve šlechtění prasat Od navržení hlavních principů kvantititativní genetiky a šlechtitelských programů již uplynulo téměř jedno století (Fisher 1918; Wright 1921) a v současné době mají chovatelé k dispozici vysoce výkonné genotypy prasat. Avšak principy, na jejichž základě probíhala selekce v období let minulého století se výrazně liší oproti období před 30 lety, kdy se začaly rozvíjet první metody molekulární biologie (Malécot 1948; Kempthorne 1957; Falconer 1989; Rothschild a Ruvinsky 2006). Selekční programy tedy prošly vývojem od měření fenotypových hodnot, kontroly užitkovosti a dědičnosti a následného odhadu plemenné hodnoty jedince (bez znalosti genetické determinace dané užitkové vlastanosti) k DNA technologiím, které doplňují předešlé selekční programy o infomaci genetické podstaty variability užitkového znaku. V současné době náplní genetiků, statistiků, šlechtitelů hospodářských zvířat a dalších výzkumných vědeckých pracovníků je vývoj takové metody, která by podávala co nejspolehlivější informaci o genetické determinaci kvantititatvních znaků (tedy takový přístup, jež v ideálním případě úplně eliminuje,,black box kvantitativních znaků; Hill 2010). Vývoj těchto technologií je založen na identifikaci sekvencí/genů podmiňujících užitkové vlastnosti hospodářských zvířat a na uplatnění poznatků z populační a kvantitativní genetiky. Tedy průnik molekulární genetiky do šlechtitelských chovů usměrnil a usměrňuje selekci ve vztahu k určité oblasti genu (QTL), jež je spojena s ekonomicky důležitými znaky, a to prostřednictvím MAS (markery asistovaná selekce) (Andersson 2001; Dekkers a Hospital 2002). Dalším krokem po identifikaci QTL je identifikace genu, potažmo příčinné mutace, což je nezbytný bod v rámci praktického využití v šlechtitelských programech prasat. V tomto ohledu se začala rozvíjet řada molekulárních metod ve vztahu k charakterizaci DNA sekvencí a detekci polymorfizmů (nejnověji DNA čipy) a současně vznikla řada databází obsahující nespočet sekvencí většiny živočišných druhů (DDBJ, EMBL, GenBank atd.) Lokusy pro kvantitativní znaky (QTL, quantitative trait loci) u prasat Hlavním cílem studia QTL je odhalení chromozómových oblastí obsahujících geny nebo DNA sekvence, které jsu asociovány s příslušným kavntitivním znakem. Pro QTL po ekomovicky významné znaky se používá také označní ETL (Economic Trait Loci). Andersson et al. (1994) publikovali jednu z prvních studií v rámci QTL. Autoři uvádí, že identifikovali oblast s majoritním vlivem na produkční znaky ve vztahu k růstovému potenciálu a ukládání tuku na chromozómu 4. Od té doby uplynula řada let a do současné 4

12 doby byly identifikovány QTL pro užitkové znaky prakticky na všech chromozómech. Z tohoto důvodu byla vytvořena databáze QTLdb (http://www.animalgenome.org/qtldb/), jež obsahuje informace o QTL z 268 vědeckých prací pro 581 užitkových znaků od roku Ke dni bylo identifikováno 607 QTL pro produkční znaky prasat (82 QTL pro průměrný denní přírůstek, 151 pro výšku tuku v linii půlícího řezu atd.) a pro kvalitativní znaky vepřového masa. Nejvíce QTL bylo nalezeno na chromozómu 1 v počtu QTL. Větší počet QTL byl nalezen i na chromozómu 2, 4, 6 a 7 v počtu okolo 500 QTL. U ostatních chromozómů je počet identifikovaných QTL výrazně nižší. Na chromozómu Y byla nalezena pouze jedna oblast QTL a to pro produkci luteinizačního hormonu (Ford et al. 2001; QTLdb). Základním předpokladem pro studium QTL jsou detailní genetické mapy založené na DNA markerech, jež umožňují disekci těchto znaků na základě statisticky průkazných asociací testovaného markeru a fenotypovou hodnotou jedince Mapování genomu u prasat U prasat je možné využít jeden z pěti způsobů mapování genomu: vazbové mapování (vazba je detekována na základě počtu crossing-overů a udává se v cm nebo v Cosambi cm), toto mapování je základním předpokladem pro studium QTL, cytogenetické mapování, s využitím hybridizace in situ (radioaktivní nebo fluorescenční značení), RH mapování (využívá somatických hybridních klonů a rentgenového záření), fyzické mapování (přímá analýza DNA, vzdálenosti mezi lokusy jsou dány počtem bází) a pátým typem je komparativní (srovnávací) mapování-jedná se o již existující mapy, na kterých jsou vyznačeny homologní úseky s geny u různých druhů. Takto lze vyhledávat kandidátní geny pro užitkové znaky Vazbové mapování prasete Genetické mapy byly vytvářeny v rámci tří projektů - evropský projekt PigMap (Archibald et al. 1995), švédský Nordic collaboration (Marklund et al 1993) a americký USDA Meat Animal Research Center (Rohrer et al. 1994; 1996). Genetická vazbová analýza je metodou genového mapování používající studium rodin ke stanovení, zda dva geny zůstávají ve vazbě při jejich přenášení z generace na generaci. Vazba může být definována jako tendence alel (polymorfních míst), které jsou blízko sebe 5

13 na jednom chromozómu, společně procházet meiotickým dělením jako intaktní jednotka (Nussbaum et al. 2004). Tedy, základním předpokladem pro vazbové mapování jsou F 2 rodiny obvykle dvou navzájem divergentních plemen a nalezení vysoce informativních (heterozygotních) polymorfních míst (Botstein et al. 1980; Rothschild a Ruvinsky 2006). Hlavní kategorii polymorfních markerů přestavují RFLP (restriction fragment length polymorphism) molekulární genetické markery a mikrosatelity. U prasat se provádí vazbové mapování u třígeneračních rodin vytvořených ze dvou divergentních plemen a mezi markery na základě proběhnutí crossing-overů a udává se v jednotkách % rekombinací (Rothschild a Ruvinsky 2006). Vazba mezi geny existuje tehdy, je-li rekombinační frekvence menší než 0,5. Ke statistickému hodnocení průkaznosti a těsnosti vazby je používán test LOD score. Tento logaritmus poměru pravděpodobností (rekombinovaných a nerekombinovaných alel) (Z) je existence (0-0,5), či neexistence (0,5) vazby. Je-li Z 3 považuje se vazba za prokázanou. Je-li Z -2 jedná se o neexistenci vazby a je-li Z mezi -2 a +3 je nutno získat další výsledky (Morton 1955; Rothschild a Ruvinsky 2006). Tyto výpočty jsou prováděny pro více markerů pomocí počítačových programů LINKAGE (Lathrop a Lalouel 1988) a CRI-MAP (Green et al. 1990) atd. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto prasečí vazbové mapy jsou neustále doplňovány a spojování informací z různých mapovacích studií není praktické (poměr pravděpodobností rekombinací závisí na pohlaví, plemeni atd.), byla vyvinuta volně dostupná databáze (http://www.animalgenome.org), ve které jsou dostupné vazbové mapy publikované různými autory Cytogenetické mapování prasete Cytogenetické mapování nutně předcházelo RH mapování, avšak v současné době patří mezi téměř nevyužívaný způsob mapování genomu prasete. Poslední aktualizace cytogenetických map proběhla v květnu roku 2002 (https://wwwlgc.toulouse.inra.fr/pig/cyto/cyto.htm; kromě cytogenetické mapy je zde i komparativní mapa člověka a prasete). Tato metoda je založena na fyzické podobě chromozómů. Za účelem identifikace je možno určitým způsobem upravené a obarvené chromozómy pruhovat a porovnávat se standardními idiogramy. Poloha genu na cytogenetické mapě je udávána číslem chromozómu, písmenem označujícím raménko a čísly jednotlivých oblastí dle pruhů. U druhů, které mají dobře definovaný karyotyp jako je prase, se ke konstrukci cytogenetických map používá 6

14 hybridizace in situ. Lokalizace genu je prováděna pomocí hybridizace určitého značeného úseku DNA (sonda) s denaturovanou DNA chromozómu. Značení se provádí radioaktivně a fluorescenčně (RISH a FISH) RH mapování prasete Tato metoda spojuje techniku hybridních somatických buněk a zároveň využívá schopnosti rentgenového záření způsobovat dvouřetězcové zlomy molekuly DNA. Jako první tuto metodu popsal Pontecorvo (1971) a o čtyři roky později byla tato metoda použita k mapování lidských chromozómů (Goss a Harris 1975). Po 15 letech byla tato metoda,,znovu objevena a využita k tvorbě vysoce rozlišujících map (Cox et al. 1990). V současné době nejvyšší rozlišovací schopnost u prasete nabízí RH panel IMNpRH2 12,000-rad (Hawken et al. 1999; Ma et al. 2009; Rattink et al. 2001; Yerle et al. 2002). Tato metoda využívá vysoké dávky rentgenového záření k fragmentaci DNA. Poté jsou chromozómové fragmenty rozděleny fúzí s hlodavčími buňkami do velkého množství různých klonů hybridních somatických buněk a analyzovány na přítomnost či nepřítomnost DNA markerů. Základní princip metody spočívá v tom, že čím menší je vzdálenost mezi dvěma různými geny na jednom chromozómu, tím je i menší pravděpodobnost, že by rentgenovým zářením vzniklý zlom tyto dva geny rozdělil. Výsledkem proto je, že geny jsou společně přítomny v řadě hybridních klonů. Naopak geny od sebe více vzdálené jsou obvykle přítomny na různých chromozómových fragmentech, a proto se taktéž nevyskytují ve stejných klonech buněčných hybridů. Informace o vzdálenosti mezi dvěma geny je získána pomocí statistického hodnocení toho, jak často jsou dva geny současně přítomny v klonech somatických hybridů. Rozlišovací možnosti mapování pomocí radiačních hybridů mohou být upraveny použitím malých nebo velkých dávek rentgenového záření, a tím i vytvořením DNA fragmentů různých délek. Přičemž k vytvoření dostatečně informativního panelu je potřeba klonů. Tyto panely jsou následně využity k tvorbě vysoce rozlišujících map prasete (Nussbaum et al. 2004; Rothschild a Ruvinsky 2006) Komparativní mapování prasat Komparativními mapami nalézáme homologie genomů a konzervativní pořadí genů u různých druhů. Tyto mapy odhalují podobnosti i mezi evolučně vzdálenými druhy a poskytují přehled o majoritních konzervativních oblastech (Chowdhary et al. 1998; Murphy et al. 2001). Metodou komparativního mapování byla detekována řada homologií 7

15 člověka a prasete. Na základě cytogenetického mapování metodou Zoo-FISH byla nalezena homologie mezi lidským chromozómem 11 (HSA11) a krátkým raménkem prasečího chromozómu 9 (SSC9p) (Goureau et al. 1996; Rettenberger et al. 1995). Tyto výsledky následně potvrdila řada studií, jež porovnávaly mapy vzniklé in situ hybridizací a radiačně hybridním mapováním (Fridolfsson et al. 1997; Lahbib-Mansais et al. 1999, 2006; Mikawa et al. 2004; Pinton et al. 2000; Rattink et al. 2001; Yerle et al. 1996, 1998;). Je tedy zřejmé, že tento přístup mapování napomáhá k identifikaci řady vysoce konzervovaných homologií, a tím napomáhá k detekci QTL oblastí a následné identifikaci kandidátního/příčinného genu. Homologií, které byly nalezeny mezi člověkem a prasetem je celá řada. Rettenberger et al. (1995) uvádějí, že mezi člověkem a prasetem je třikrát větší homologie, než mezi člověkem a myší. Nejvpodrobnější komparativní mapu člověka a prasete publikovali Meyers et al. (2005). Zahrnuje 2274 klonů, které byly lokalizovány ve 34 vazbových skupinách. Celkem bylo idenfifikováno 51 konzervovaných synténích skupin, které zahrnovaly 173 konzervovaných segmentů Komparativní sekvenování prasete Pekingský Ústav genomiky čínské akademie věd a kodaňský Výbor pro šlechtění a chov prasat oznámily zveřejnění prasečího geonomu přečteného v rámci společného projektu v roce Tento projekt byl spuštěn v roce 2001 pod názvem Čínsko-dánský projekt prasečího genomu (BMC Genomics). V současné době existuje nespočet sekvencí genomické DNA a cdna u řady živočišných druhů (databáze NCBI, Combio, Tigr atd.). Tyto ortology (především člověka) jsou používány pro navrhování primerů u zatím nepopsaných sekvencí řady genů u prasete. Hlavním tématem v oblasti molekulární genetiky je vztah mezi genetickou variabilitou u dané sekvence/genu a biologickou funkcí. Tento přístup spočívá v hledání a identifikaci DNA sekvencí lokusů/genů (Chee et al. 1996). Za tímto účelem je prováděno komparativní sekvenování, což je metoda umožňující studium variability genomu a hledání asociací určitých variant genu ve vztahu k užitkovým vlastnostem hospodářských zvířat. Sekvenování je přímé určení sekvence nukleotidů molekuly DNA. Za tímto účelem byla vyvinuta řada metod. Jedním z prvních vyvinutých přístupů je chemicky degradační technika (Maxam a Gilbert 1977). Princip této metody spočívá ve specifickém štěpení koncově značené DNA. Dnes se tato metoda nevyužívá a nahradila ji metoda terminační (Sanger et al. 1977). Tato metoda je založena na enzymatické syntéze značené 8

16 DNA s použitím určitého poměru deoxynukleotidů (Dntp) a dideoxynukleotidů (ddntp). DNA polymeráza pak s určitou frekvencí zařadí do rostoucího vlákna ddntp, který postrádá 3 -OH skupinu nutnou pro vznik další fosfodiesterové vazby, čímž dojde k ukončení syntézy DNA řetězce. Tímto způsobem vznikne řada fragmentů s různou délkou. V současné době se k sekvenování využívá vysoce výkonných automatizovaných kapilárních sekvenátorů. Avšak velmi slibným přístupem mohou být metody založené na čipech,,whole-genome shotgun, BAC klonování (Fan et al. 2006), second generation sequencing či metody založené na tzv. pyrosekvenování, což je určitá obdoba Sangerovy metody (Ronaghi et al. 1996, 1998). Pyrosekvenování se využívá zejména pro sekvenování krátkých fragmentů DNA v souvislosti s testováním SNP. Výhodou této metody je, že nevyžaduje elektroforetickou kontrolu. Metoda spočívá v emitaci světla v důsledku enzymatické reakce při začlenění nukleotidu. Tohoto principu využívá i metoda 454 sekvenování (polony sequencing), kdy probíhá paralelně obrovské množství sekvenovacích procesů a výsledek je čten počítačem (Margulies et al. 2005; Shendure et al. 2005). Další nově vyvíjenou metodou je SMRT (single molecular real-time). Tato metoda sleduje replikaci molekuly DNA a fluorescenci při zabudování nukleotidu v reálném čase (Flusberg et al. 2010; Korlach et al. 2010). Nově vyvíjenou metodou je i technologie pomocí nanopórů. Podrobnější informace k starším i novějším metodám uvádí publikace Mitchelson (2007) či Petrošová (2009) Technologie DNA čipů Jedním z hlavním limitujících faktorů asociačních studií u kvantitativních znaků je analýza nedostačeného počtu genetických markerů (mikrosatelity či SNP) a použití nevhodné populace prasat (např. třígenerační rodiny prasat). Analýzu nedostatečného počtu genetických markerů by měly eliminovat právě DNA čipy-neboli microarrays, jež umožňují detekovat desetitíce mutací v rámci jedné analýzy (Ramos et al. 2009). DNA mikročipy mohou být efektivně využity pro detekci polymorfismů, sekvenační analýzy či studie genové exprese (Bottwell a Sambrrook 2002). Princip techniky DNA čipů spočívá v hybridizační reakci mezi vzorkem DNA a sekvenčně specifickými DNA sondami, které jsou vázány na povrchu čipu. Na čipu může být imobilizováno až několik stovek tisíc sond specifických pro různé úseky DNA, což umožňuje analyzovat široké spektrum mutací (Gojová a Kozák 2006). Podle typu využití čipové analýzy je možné DNA technologie-microarrays rozdělit do dvou skupin. Jednak na tzv. expresní čipy obsahující jako sondy, buď dvouřetězcové úseky molekul cdna (komplementární DNA) vzniklé reverzní transkripcí mrna, nebo 9

17 oligonukleotidové sondy sekvenčně specifické pro každý gen z genomu (Pospíšilová a Mayer 2005). A dále na tzv. mutačně specifické oligonukleotidové čipy (čipy s uměle syntetizovanými oligonukleotidy o délce bp), jež zahrnují nové sekvenační přístupy tzv. metody druhé či další generace (např. 454 sekvenování, viz kapitola 2.2, dále Illumina Genome Analyzer-Solexa či Applied Biosystems SOLiD). V současné době se tyto přístupy využívají pro celogenomové sekvenování a detekci nových SNP (Morozova a Marra 2008). Jako velmi slibný nástroj v rámci předgenomické selekce či identifikace QTL mohou být právě mutačně specifické oligonukleotidové čipy, jež zahrnují detekci statisíců SNP (někdy nazýván jako SNP čip) (Meuwissen et al. 2001). Tyto čipy již byly vytvořeny u skotu (Matukumalli et al. 2009), koně, psa (http://www.illumina.com; Karlsson et al. 2007) i prasete (Ramos et al. 2009). U prasete byl zkonstruován PorcineSNP60 čip jež testoval SNP ( SNP bylo polymorfních a MAF bylo 0,274) u 158 prasat (Ramos et al. 2009). Navíc autoři ve své studii potvrdili využitelnost nových sekvenčních technologií Ilumina s Genome Analyzer a sekvenování 454, identifikovali řadu nových SNP v oblastech DNA, které nebyly dříve sekvenovány a nalezly řadu nových SNP, jež nebyly zahrnuty na PorcineSNP60 čipu, ale jsou nově celosvětově přístupné pro další čipové či jiné analýzy. Z výše zmíněného je patrno, že technologie DNA čipů je velmi slibný nástroj při analýze variability užitkových znaků u hospodářských zvířat. Avšak stejně jako u dalších asociačních studií v rámci DNA technologií vyžaduje vhodné populace zvířat. Z těchto důvodů je technologie čipů nejrozšířenější u holštýnsko fríského skotu, u někož se již v současné době provádí rutinní testování zvláště v USA (Matukumalli et al. 2009; VanRaden et al. 2009; Van Tassell et al. 2008). Dalším úskalím techniky DNA čipů je samotná hybridizační reakce mezi DNA sondami imobilizovanými na čipu a vzorkem DNA. Navíc čipy nejsou vhodné pro detekci inzerčních a delečních mutací v genech. Avšak i přes tato úskalí mají microarrays nesporný význam jak v rámci šlechtitelských programů prasat, tak v humánní medicíně (Gojová a Kozák 2006) Kandidátní a příčinné geny prasete Důležitým krokem pro zjištění genotypové hodnoty hospodářských zvířat je mapování kvantitativních lokusů (QTL; quantitative trait loci) ať už prostřednictvím anonymních markerů či kandidátních genů. Ačkoli je tato metoda velmi efektivní a jejím výsledkem je obsáhlá databáze QTL u prasete (Pig QTL databáze, viz kapitola 3.1.), výsledné rozlišení 10

18 mapovaného QTL je poměrně nízké (10-20 cm) a je tedy obtížné v takto velké oblasti identifikovat jednotlivé geny. Z toho důvodu byla vyvinuta řada metod pro detekci kandidátních mutací s cílem identifikovat příčinný gen (sekvenování; PCR-RFLP: restriction fragment length polymorphism, RAPD: random amplified polymorphic DNA, AFLP: amplified fragment length polymorphism, DGGE: denaturing gradient gel electrophoresis, TGGE: temperature gradient gel electrophoresis, SSCP: single strand conformation polymorphism; SNP čipy aj.). Metody studia kandidátních genů, kde hlavním cílem je identifikace genů zodpovědných za ekonomicky významné vlastnosti (QTL), jsou založeny na asociační analýze mezi lokusy pro polymorfní markery a užitkovými znaky. Asociační studie mohou být provedeny celogenomovým přístupem (Gibbs a Singleton 2006) či testováním efektu jednoho či několika SNP na vybrané užitkové znaky hospodářských zvířat. Switonski et al. (2010) publikovali souhrnnou práci několika SNP u 23 kandidátních genů ve vztahu k ukládání tuku u prasat (ACACA, APOE, CART, CTSK, FABP3, FABP4, GFAT1, GNRHR, IGF1, IGF2, IL-6, LEP, LEPR, LIF, MC4R, MTHFR, PPARGC1A, PPARD, RETN, TNF-α, TNNI1, TNNI2, VDBP). Kamiński et al. (2009), provedli asociační studii u 52 SNP na růstový potenciál a obsah masa u prasat (ACSL, APOA2, CAST, CRH, CSTB, CYP21, CYP2E1, DECR1, DES, ESR1, ESR2, FHL3, GAA, GAD2, GH, GHR, GYS1, H-FABP, HSD11B1, LDHA, LDLRRP1, LEPR, LPL, MC4R, MC5R, MEF2A, MEF2D, MYF5, MYF6, MYH4, MYOD1, MYOP, PKLR, PKM2, PPARG, PPARGC1, PRKAG3, PRLR, QTL BamHI, RYR1, SFRS1, SULT1A1, TGFB1, TGFB1R, TNNT3. TYR). Ibeagha-Awemu et al. (2008), publikovali kritickou analýzu DNA polymorfizmů u ACACA, GIP a RYR1 genů prasate. Některé geny (příčinné a kandidátní) v současné době využívá většina plemenářských organizací, svazů chovatelů a firem zabývajících se šlechtitelským procesem (např. PIC či Danish Pig Production Research Centre). Rothschild et al. (2004) uvádějí několik exkluzivně využívaných genů v chovu prasat: RYR1, PRKAG3, IGF2, KIT, MC1R, MC4R, CAST, ESR1, PRLR, RBP4, FUT1, NRAMP, SLA, HMGA1, CCKAR atd Testované kandidátní geny Tato studie byla zaměřena na molekulární charakterizaci, polymorfizmus a asociační analýzu u 14 kandidátních genů a jednoho příčinného genu (RYR1). Část této studie byla realizována ve spolupráci s ÚŽFG AV ČŘ v.v.i. v Liběchově. V rámci této spolupráce předkládaná studie zahrnuje výsledky u genů: MEF2B (SSC2), ASPN (SSC3), BTG2 (SSC9), 11

19 FTO (SSC6), SKI (SSC6), EEF1A1 (SSC1), EEF1A2 (SSC17), EMP3 (SSC6)a ACTC1 (SSC1) genu. V rámci ČZU bylo provedeno genotypování u genů: MC4R (SSC1), CAST (SSC2), FTO (SSC6), CTSL (SSC10), FABP3 (SSC6) a příčinná mutace v genu RYR1 (SSC6). Jedná se tedy o obsáhlou studii genů, jež by měla představovat kritickou analýzu asociací genů s užitkovými vlastnostmi prasat. Ačkoli je efekt příčinné mutace g.1843c>t genu RYR1 obecně znám, byl tento polymorfizmus studován z důvodu interakcí/překrytí efektů v rámci FTO, FABP3, EMP3 a SKI genu, jež se nacházejí stejně jako RYR1 na prasečím chromozómu 6. Tento gen byl použit jednak jako jeden z fixních faktorů v statistické analýze a dále nám tyto informace sloužily k vytvoření asociační analýzy u jedinců, jež nejsou nositeli alely T v RYR1 genu Ryanodinový receptor 1 (RYR1) RYR1 dříve nazývaný jako halotanový gen (HAL) patří k nejdůležitějším přičinným genům u prasat. Byl lokalizován pomocí hybridizace in situ na chromozómu 6q12 (Harbitz et al. 1990), má 108 exonů a jeho velikost přesahuje 118 kb (databáze Ensembl). Fujii et al. (1991) v genu RYR1 nalezli jednobodovou mutaci g.1843c>t (Arg615Cys), jež je ve vztahu k maligní hypertermii (MHS) prasat. Změny v genu RYR1 působí na membránu svalových buněk a jsou příčinou zvýšeného uvolňování iontů Ca 2+ ze sarkoplazmatického retikula jako odezvu na stres (Gronert et al. 1986). O Driscoll et al. (1996) uvádějí, že záměna argininu cisteinem v pozici 615 vede k hypersenzitivnímu otevírání ryadinového receptoru 1 a tato záměna aminokyselin je příčinou maligní hypertermie. U jedinců jež jsou nositeli alely T Fiedler et al. (1999) nalezli větší diametr svalových vláken, větší glykolytický potenciál, nižší ph a větší odkap. Asociační analýzu mezi příčinnou mutací genu RYR1 a užitkovými znaky u prasat publikovala řada autorů (Krzęcio et al. 2007; Otto et al. 2007; Salmi et al atd.) The fat mass and obesity associated gene (FTO) Gen FTO se u prasete nachází na p raménku chromozómu 6 (Fontanesi et al. 2009, 2010a; Onteru et al. 2008). Tento gen má 9 exonů a jeho velikost přesahuje 400 kb (databáze Ensembl). Fyziologická funkce genu FTO není zatím zcela známa. Původně byl tento gen zkoumán u myší. Z těchto studií vyplynulo, že gen FTO je spojen s programovanou buněčnou smrtí, vývojem končetin, kraniofaciálním vývojem a levo-pravou asymetrií (Peters et al. 1999, 2002; van der Hoeven et al. 1994). Dále bylo u myší zjištěno, že nejvyšší exprese mrna genu FTO 12

20 je v mozku, především v hypotalamu, který hraje klíčovou roli při kontrole energetické bilance (Gerken et al. 2007). Lidský gen FTO se nachází na chromozómu 16q12.2 a jeho velikost stejně jako u prasete je větší než 400 kb (databáze Ensembl). Při bioinformatické analýze genu FTO bylo prokázáno, že tento gen sdílí ve své sekvenci motivy s Fe (II)-2-oxoglutarát-dependentní oxygenázou, jež jsou zapojeny do řady buněčných procesů, jako jsou opravy DNA, posttranslační úpravy a metabolizmus mastných kyselin (Gerken et al. 2007; Sanchez-Pulido a Andrade-Navarro 2007). Navíc řada nezávislých studií odhalila vliv několika SNP (v intronu 1) na rozvoj obezity u lidí (Dina et al. 2007; Frayling et al. 2007; Hinney et al. 2007; Scuteri et al atd.). U prasat bylo detekováno několik SNP v genu FTO (Fan et al. 2009a; Fontanesi et al. 2009; Zhang et al. 2009a). U těchto SNP byla provedena asociační analýza pro znaky ukládání tuku, růstový potenciál, konverzi krmiva a intramuskulární tuk. Fan et al. (2009a), identifikoli dva SNP, jeden v intronu 1 a druhý v exonu 3. Autoři ve své studii uvádějí, že tyto dvě mutace jsou statisticky průkazně (P < 0,01) spojeny s růstovým potenciálem prasat a ukládáním tuku v jatečně upraveném těle prasete. Navíc Fontanesi et al. (2009) uvádějí, že mutace v intronu 3 je spojena s obsahem intramuskulárního tuku u duroka a konverzí krmiva u italského bílého ušlechtilého prasete (Large White). Řada asociačních studií potvrdila vliv genu FTO na ukládání tuku u italského duroka (P < 0,01) a u komerčních populací prasat (P < 0,05; Fontanesi et al. 2010a). Zhang et al. (2009a) nalezli vliv mutace v 5 oblasti genu FTO na obsah intramuskulárního tuku Proto-onkogen SKI (SKI) Proto-onkogen SKI (c-ski, v-ski) člověka byl lokalizován na chromozómu 1p36.3 (Colmenares et al. 2002). Lidský gen SKI má 7 exonů a 6 intronů. Celková velikost je asi 80 kb, z toho intron 1 má bp. Ostatní exony a introny jsou poměrně krátké (databáze Ensembl). Gen SKI je negativní regulátor růstového faktoru TGF-β rodiny, jež hraje důležitou roli v regulaci řady buněčných funkcí jako je růst, diferenciace či apoptóza a to prostřednictvím signální dráhy SMAD proteinů. Interakcí TGF-β a SMAD proteinů dojde k vytvoření komplexu SMAD4 (Deheuninck a Luo 2009; Kiyono et al. 2009). Tento komplex umožňuje přenos signálu z cytoplazmy do jádra, tedy stimuluje nebo inhibuje expresi cílových genů pro růst a tím i tvorbu příslušných proteinů. Signální dráha, která zprostředkovává přenos signálu 13

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy Genetická Společnosti Gregora Mendela Informační listy Číslo 30 Listopad 2006 Informační listy, tiskové forum GSGM Dostáváte do ruky 30. číslo Informačních listů (IL), které jsou vydávány od roku 1985

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Význam energie x protein u prasat 1. Úvod 1.1 bílkoviny a efekt příjmu energie na ukládání bílkovin 2. vnitřní faktory 2.1 pohlaví 2.1.1 Prasata od 20 do 50 kg živé váhy 2.1.2

Více

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Physiologic Effects of Branched-chain Amino Acids on Human Body and Its Determination in Selected Suplements

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 23 Květen 2001 OBSAH Zápis ze schůze výboru GSGM.... 1 Vyúčtování hospodaření GSGM za rok 2000... 2 Konference GSGM informace a pozvánka na konferenci

Více

Historie, vývoj a nové trendy aerobních cvičení Bakalářská práce

Historie, vývoj a nové trendy aerobních cvičení Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum Univerzitního sportu Historie, vývoj a nové trendy aerobních cvičení Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Alena Pokorná, Ph. D. Brno 2013

Více