WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK"

Transkript

1 WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I

2

3 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MODERNÍCH TRENDŮ V EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGII: VÝZNAM BIOMOLEKULÁRNÍCH INTERAKCÍ PRO FUNKCI BUNĚČNÝCH STRUKTUR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/

4 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE sborník editoval: Václav Brázda autoři: Václav Brázda, Miroslav Fojta, Michaela Vorlíčková, Ctirad Hofr, Petr Pečinka, Iva Kejnovská Vydal: Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Královopolská 135, Brno, Česká republika Brno 2014 Česká Republika První vydání ISBN:

5 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Obsah Program workshopu , Brno... 6 Umístění... 8 Přednášky... 9 Elektrochemie biopolymerů... 9 Spektroskopie DNA Fluorescenční metody studia biomolekul Metody studia interakce proteinů s DNA Praktická cvičení Spektroskopie DNA - stanovení struktury a koncentrace Enzymatická syntéza značené DNA, magnetická separace a elektrochemická detekce Sledování změn struktury DNA pomocí elektrochemických metod na rtuťových elektrodách - AC voltametrie Fluorescenční značení proteinu Stanovení koncentrace DNA pomocí mikrofluorometru Imunolokalizace modifikovaných histonů H3metK4 a H3metK Izolace rostlinných buněčných jader Imunodetekce Imunodetekce 5-metylcytozinu Praktické úlohy firmy Biotech Real-time PCR (qpcr) Izolace plazmidové DNA Prezentace firem

6 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Program workshopu , Brno Neděle 31. srpna :00-19:00 Registrace a ubytování od 19:00 Slavnostní zahájení workshopu s večeří Pondělí 1. září :00-9:15 Úvodní slovo organizátorů workshopu (M. Fojta) 9:15-10:15 Elektrochemie biomolekul (M. Fojta) 10:15-10:30 Přestávka s občerstvením 10:30-11:30 Spektroskopie DNA (M. Vorlíčková) 12:00-14:00 Oběd 14:00-15:00 Interaktivní škola pipetování (Eppendorf) 15:00-15:30 Přestávka s občerstvením 15:30-17:00 Interaktivní škola pipetování (Eppendorf) 19:00 Večeře Úterý 2. září :00-10:00 Fluorescenční metody studia biomolekul (C. Hofr) 10:00-10:30 Přestávka s občerstvením 10:30-11:30 Metody studia interakce proteinů s DNA (V. Brázda) 12:00-14:00 Oběd a přesun do laboratoří 14:00-18:00 Rozdělení na skupiny, které budou řešit praktické úlohy na 2 stanovištích v UKB MU a 3 stanovištích na BFÚ AVČR 19:00 Večeře - 6 -

7 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Středa 3. září :00-10:00 Prezentace firem (Biotech) 10:00-10:15 Přestávka s občerstvením 10:15-11:00 Prezentace firem (Eppendorf) 11:00-12:00 Prezentace firem (Biotech) 12:00-14:00 Oběd a přesun do laboratoří 14:00-18:00 Rozdělení na skupiny, které budou řešit praktické úlohy na 2 stanovištích v UKB MU a 3 stanovištích na BFÚ AVČR 19:00 Večeře Čtvrtek 4. září :00-12:00 Exkurze do významných pracovišť MU 12:00-14:00 Oběd a přesun do Mendelova muzea 14:00-16:00 Prohlídka Mendelova muzea 19:00 21:00 Slavnostní večeře a zakončení workshopu Pátek 5. září :00-11:00 Závěrečná diskuze účastníků s pořadateli a evaluace workshopu - 7 -

8 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Umístění Workshop (ubytování, stravování a dopolední přednášky) probíhá v hotelu Santon, Přístavní 38, Brno Praktická cvičení probíhají na Biofyzikálním ústavu AV ČR, Královopolská 135, Brno a v kampusu Masarykovy univerzity v Brně, Kamenice 5, Brno - 8 -

9 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Přednášky Elektrochemie biopolymerů Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Nukleové kyseliny a proteiny jsou elektroaktivní látky poskytující analyticky využitelné elektrochemické signály na různých typech pracovních elektrod. Tyto signály mají původ v redukci a oxidaci složek biopolymerů (nukleobází, aminokyselin), adsorpčně-desorpčních a v případě bílkovin rovněž elektrokatalytických procesech. Elektrochemické chování nukleových kyselin i bílkovin je závislé na jejich struktuře. Kromě vlastní elektrochemické aktivity biopolymerů se často využívá rovněž jejich značení různými elektroaktivními skupinami, které pomáhají zvýšit citlivost a selektivitu daného měření. V rámci této přednášky budou vysvětleny základní principy, jimiž se řídí chování přírodních a chemicky modifikovaných biopolymerů na elektrodách, a budou uvedeny příklady využití elektrochemických metod ve studiu nukleových kyselin, proteinů a v praktických bioanalytických aplikacích. Literatura: M. Fojta, Detecting DNA damage with electrodes. in: E. Palecek, F. Scheller, and J. Wang, (Eds.), Electrochemistry of nucleic acids and proteins. Towards electrochemical sensors for genomics and proteomics, Elsevier, Amsterdam, 2005, pp Hocek M, Fojta M, Nucleobase modification as redox DNA labelling for electrochemical detection. Chemical Society Reviews 40, Paleček E, Bartošík M, Electrochemistry of nucleic acids. Chem. Rev E. Palecek, Electroactivity of proteins and its possibilities in biomedicine and protemics. in: E. Palecek, F. Scheller, and J. Wang, (Eds.), Electrochemistry of nucleic acids and proteins. Towards electrochemical sensors for genomics and proteomics., Elsevier, Amsterdam, 2005, pp

10 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Spektroskopie DNA prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. Přednáška bude věnována elektronické spektroskopii absorpční a cirkulárně dichroické (CD), jejich principům a využití pro studium DNA. Absorpční spektroskopie slouží k základní charakterizaci nukleových kyselin, tj. ke stanovení koncentrace a čistoty studovaných preparátů a stability jejich uspořádání. CD spektroskopie je užitečným, extrémně citlivým a relativně finančně nenáročným nástrojem pro stanovení globální struktury nukleových kyselin. Může být použita pro nízké i vysoké koncentrace studovaného materiálu, pro krátké i dlouhé molekuly, přičemž studované preparáty mohou být titrovány různými agens vyvolávajícími strukturní izomerizace. Průběh spektrálních změn umožňuje rozlišit konformační změny v rámci jedné struktury a kooperativní přechody mezi diskrétními strukturními stavy. CD lze použít k měření kinetiky vzniku jednotlivých konformérů a stanovení jejich termodynamických parametrů. Umožňuje zmapování strukturních vlastností vybraných nukleotidových sekvenčních motivů, které zahrnují konformační třídu B-, A- a Z- forem, triplexy, cytosinové a guaninové tetraplexy, které jsou v současné době intenzívně studovány, a další méně definované struktury DNA. Jednotlivá uspořádání poskytují charakteristická CD spektra. Díky svým četným přednostem se CD spektroskopie významně podílela na zásadních objevech uspořádání DNA, které budou v přednášce zmíněny

11 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Fluorescenční metody studia biomolekul Ctirad Hofr, Ph.D. Budou shrnuty základy jevu fluorescence, podstata fluorescenčních spekter a možnosti fluorescenčního značení proteinů a nukleových kyselin. Bude představena fluorescence jako nástroj pro analýzu struktury a interakcí biologických molekul. Výklad bude zaměřen na způsoby fluorescenčního značení biomolekul za účelem jejich vizualizace a využití fluorescence pro kvantitativní analýzu proteinů a nukleových kyselin. Navíc bude prezentováno využití fluorescenčních přístupů pro přímé sledování vzájemné vazby DNA a proteinů. Během přednášky budou posluchači seznámeni mimo jiné se souvislostí mezi sklenicí vína a objevem změny energie světla dopadajícího na roztok fluoroforu a světla následně roztokem fluoroforu emitovaného; dozví se, které oblíbené nápoje přirozeně fluoreskují a také bude objasněna záhada neomylné navigace Vikingů za sychravého počasí

12 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Metody studia interakce proteinů s DNA Václav Brázda, Ph.D. Interakce proteinů s DNA hrají klíčovou úlohu v základních biologických procesech a jsou esenciální pro všechny živé organismy. Vazba proteinů s DNA je nutnou podmínkou při expresi genů, transportu a translaci RNA, při organizaci chromatinu, genetické rekombinaci, replikaci, při opravách DNA atd. Proteiny interagují s DNA pomocí elektrostatické interakce, dipolární interakce, hydrofobických interakcí a disperzních sil. Interakci proteinů s DNA můžeme rozdělit podle specifity na sekvenčně specifickou, strukturně specifickou a nespecifickou vazbu. Ke studiu interakcí proteinů s DNA lze využít celou řada experimentálních metodik jako jsou chromatinová immunoprecipitace, elektroforetická retardační analýza, reportérové metody, DNA footprinting, fluorescenční annisotropie, atomová silová mikroskopie aj. Elektroforéza patří k separačním metodám, které pro rozdělení látek ve směsi využívají elektrické pole. V oblasti molekulární biologie se elektroforéza využívá především pro rozdělení elektricky nabitých biomakromolekul nukleových kyselin a proteinů. Elektroforéza nukleových kyselin je umožněna tím, že nukleové kyseliny ve svých molekulách obsahují pravidelně se opakující zbytek kyseliny fosforečné, která je v slabě kyselém, neutrálním a zásaditém protředí plně disociována je nositelkou záporného náboje. Protože počet zbytků kyseliny fosforečné v nukleových kyselinách roste přímo úměrně molekulové hmotnosti (počtu nukleotidů), je hustota náboje konstantní a při použití stejnosměrného elektrického pole dochází ve vhodném nosiči k dělení molekul nukleových kyselin podle jejich velikosti, případně topologického tvaru. Jako nosiče při elektroforetickém dělení nukleových kyselin se používají agarosové nebo polyakrylamidové gely. Polyakrylamidové gely se obecně používají pro kratší fragmenty DNA (velmi efektivně separují fragmenty v rozmezí bp). Nespornou výhodou polyakrylamidových gelů ve srovnání s agarosovými je jejich separační schopnost: dokážou rozdělit fragmenty DNA, které se liší o 0.2 % hmotnosti (tj. fragment dlouhý 500 bp od fragmentu dlouhého 501 bp). Agarosové gely nemají takovou rozlišovací schopnost jako gely polyakrylamidové, zato mají větší rozmezí separace. Při použití stejnosměrného napětí můžeme v agarosových gelech účinně dělit fragmenty DNA v rozmezí 50 bp až bp. Větší molekuly DNA (až několik Mbp) lze

13 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 v agarosovém gelu separovat pomocí pulsní elektroforézy, při které je periodicky měněn směr elektrického pole. Větší molekuly, které při stejnosměrném napětí migrují stejnou rychlostí, jsou pulsní elektroforézou děleny na základě rozdílného času potřebného k reorientaci. Čím větší molekula, tím delší čas vyžaduje k zaujetí orientace potřebné pro putování gelem. V rámci přednášky budou diskutovány různé metody studia interakcí DNA a proteinů s prezentací výsledků získaných na oddělení Biofyzikální chemie a molekulární onkologie Biofyzikálního ústavu Akademie Věd České republiky. Literatura: Coufal, J., Jagelska, E.B., Liao, J.C., and Brazda, V. (2013). Preferential binding of p53 tumor suppressor to p21 promoter sites that contain inverted repeats capable of forming cruciform structure. Biochem Bioph Res Co 441, Brazda, V., Coufal, J., Liao, J.C., and Arrowsmith, C.H. (2012). Preferential binding of IFI16 protein to cruciform structure and superhelical DNA. Biochem Bioph Res Co 422, Brazda, V., Cechova, J., Coufal, J., Rumpel, S., and Jagelska, E.B. (2012). Superhelical DNA as a preferential binding target of gamma protein. J Biomol Struct Dyn 30, Brazda, V., Laister, R.C., Jagelska, E.B., and Arrowsmith, C. (2011). Cruciform structures are a common DNA feature important for regulating biological processes. BMC Mol Biol 12, 33. Brazda, V., Jagelska, E.B., Liao, J.C., and Arrowsmith, C.H. (2009). The Central Region of BRCA1 Binds Preferentially to Supercoiled DNA. J Biomol Struct Dyn 27,

14 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Praktická cvičení Spektroskopie DNA - stanovení struktury a koncentrace Princip metody Ke stanovení struktury DNA v roztoku se s výhodou používá spektroskopická metoda cirkulárního dichroismu (CD). Je velmi citlivá ke vzájemné orientaci bazí ležících nad sebou ve šroubovici nukleových kyselin. Jednotlivé struktury poskytují charakteristická spektra CD. V poslední době jsou studovány kvadruplexy, tedy čtyřřetězcová uspořádání DNA, která mohou vznikat v oblastech bohatých na guanin. Základní jednotku tvoří guaninová tetráda (viz. obr 1). Podle vzájemné orientace řetězců rozdělujeme kvadruplexy na paralelní a antiparalelní. CD spektrum paralelního kvadruplexu je charakterizováno pozitivním pásem při 260 nm, antiparalelního pak pozitivním pásem při 295 nm a negativním pásem při 260 nm (obr. 2). Koncentrace nukleových kyselin se stanovuje na základě absorpce záření v ultrafialové oblasti spektra bázemi; maximum se nachází okolo 260 nm. Pomocí Lambert-Beerova zákona se z naměřené absorbance (A) vypočítá koncentrace (c): A = c..l, kde je absorpční koeficient, charakterizující danou sekvenci bazí, a l je tloušťka absorbující vrstvy. Absorpční spektrofotometrie se dále používá ke sledování termálních denaturací, ze kterých na základě teploty tání lze usuzovat na pevnost vazeb mezi řetězci DNA. Pro guaninové kvadruplexy je typické, že během denaturace dochází k výraznému poklesu absorpce okolo 295 nm, kdežto zvýšení okolo 260 nm odpovídá denaturaci jakékoliv uspořádané struktury

15 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Cíl úlohy Indukce guaninového kvadruplexu přidáním sodných nebo draselných iontů k neuspořádanému jednořetězci a následná termální denaturace kvadruplexů. Pracovní postup: 1. do 1 cm kyvety napipetujeme 1,3 ml 1 mm Na-fosfátového pufru, ph 7 a změříme na dichrografu baselinu kyvety 2. přidáme 10 l zásobního roztoku oligonukleotidu G 3 AG 3 AG 3 AG 3 pro závislost v draselných iontech a G 4 T 4 G 4 pro závislost v sodných iontech (objem je 1,310 ml), změříme orientačně UV absorpční spektrum při pokojové teplotě, aby optimální absorbance v maximu byla cca 0,8 a změříme CD spectrum před denaturací 3. kyvety omotáme kolem špuntů parafilmem, aby se roztok neodpařil, zahřejeme v absorpčním spektrofotometru na 90 C a změříme UV absorpční spektrum. Odečtenou absorbanci při 260 nm denaturovaného vzorku použijeme pro výpočet koncentrace DNA podle vztahu c = A/ l. je molární extinkční koeficient - veličina charakteristická pro danou sekvenci bazí: = M -1 cm -1 pro G 3 AG 3 AG 3 AG 3 a = M -1 cm -1 pro G 4 T 4 G 4 4. změříme CD spektrum vychladlého oligonukleotidu po denaturaci 5. zvýšíme iontovou sílu přidáním soli ze zásobního roztoku: pro draselnou závislost na 10 mm K-fosfátový pufr přidáním 35 l ze zásobního roztoku 0,4 M K-fosf. pufru ph 7 (objem je 1,345 ml, koncentraci vypočítáme podle V 1 c 1 = V 2 c 2 ); pro sodnou závislost na 150 mm NaCl přidáním 45 l ze zásobního roztoku 3M NaCl (objem je 1,345 ml) 6. změříme CD spektrum ve vyšší iontové síle 7. vzorky přepitujeme do zúžených kyvet 1 cm a spustíme teplotní závislost na UV absorpčním spektrofotometru 8. navržení struktury kvadruplexu

16 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Seznam potřebného vybavení a chemikálií: oligonukleotidy křemenné kyvety s 1 cm optickou dráhou pufr 1 mm Na-fosfát, ph 7 roztoky K-fosfátový pufr, ph 7; NaCl pipety a špičky H H N N H N N N N N H... N N... H... O O... N H H N O O... H... N N... H N N... H N N N H N N H Obrázek 1. Schéma guaninové tetrády

17 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 T T T T 20 [M -1 cm -1 ] T T T T wavelength [nm] Obrázek 2. Spektra cirkulárního dichroismu při vzniku guaninového kvadruplexu: paralelního a antiparalelního

18 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Enzymatická syntéza značené DNA, magnetická separace a elektrochemická detekce Přirozená DNA je elektrochemicky aktivní především díky tomu, že některé z nukleobází jsou redukovatelné na rtuťových elektrodách a oxidovatelné na uhlíkových elektrodách. Avšak tzv. label-free detekce DNA má svá omezení, např. při snaze analyzovat malé změny struktury v dlouhé sekvenci DNA, nebo rozlišit dva řetězce DNA mezi sebou (při hybridizaci DNA), apod. Proto je často DNA modifikována různými molekulami, které umožňují zviditelnění hledaného jevu. Detekována pak není vlastní DNA, ale tato molekula-značka, která je volena společně s podmínkami stanovení tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší citlivosti a specificity měření. Jednou z možností značení DNA je inkorporace značených nukleotidů pomocí DNA polymeráz. Elektrochemické stanovení DNA značené antrachinonem DNA s inkorporovanými chemicky modifikovanými nukleotidy je možné připravit metodou prodlužování primeru (primer extension, PEX). Při této metodě je pomocí různých DNA polymeráz prodlužován řetězec DNA od 5 konce ke 3 konci. Syntéza probíhá podle templátu komplementárního řetězce DNA. DNA polymerázy dokáží inkorporovat jak přirozené, tak i některé chemicky modifikované nukleotidy. Pro elektrochemické stanovení se nukleotidy modifikují navázáním funkčních skupin, které je možné elektrochemicky snadno redukovat nebo oxidovat, jako jsou například antrachinon, aromatické nitroderiváty, benzofurazan a další. V této práci bude připraven oligonukleotid značený antrachinonem. Oligonukleotid bude připravený metodou PEX s využitím templátu modifikovaného biotinem a výsledný produkt bude separovaný pomocí magnetických mikročástic pokrytých streptavidinem. Připravený oligonukleotid bude elektrochemicky detekován pomocí cyklické voltametrie (CV) na visící rtuťové kapková elektrodě (HMDE). Postup: - připravit 4 vzorky o celkovém objemu 30 μl podle tabulky (A-AQ a C-AQ jsou vzorky značené antrachinonem, neznačený je přirozený oligonukleotid a bez E je kontrola bez enzymu):

19 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 neznačený A-AQ C-AQ bez E voda 10, thermo buffer basII-bio (100 g/ml) Primer (100 g/ml) datp (1 mm) dctp (1 mm) dgtp (1 mm) dttp (1 mm) da AQ TP (1 mm) dc AQ TP (1 mm) 1.4 vent(exo)dna polymeráza vzorky nechat reagovat 40 minut při 60 C a 300 rpm - promýt 15 μl DBStr (Dynabeads M-280 Streptavidin) pomocí magnetického koncentrátoru 3x 100 μl 0,3 M NaCl / 10 mm TRIS, roztok odebrat - k DBStr přidat vzorky - DBStr se vzorky třepat 20 min při 20 C a 1200 rpm, pak pomocí magnetického koncentrátoru vzorky od DBStr odebrat - DBStr promýt 3x 100 μl PBST (fosfátový pufr s 0,05% Tween), pak ještě 3x 100 μl 0,3M NaCl / 10mM TRIS, roztok odebrat - k DBStr dát 30 μl H 2 O (Sigma), třepat při 75 C, 2 min a 900 rpm - roztok od DBStr přenést do čisté eppendorfky, přidat 3 μl 2 M NaCl - změřit Měření: - metoda CV (cyclic voltammetry) (E i = 0 V, E sw = -1,85 V nebo -0,8 V, scan rate 1 V/s) - základní elektrolyt: mf (0,3 M mravenčan amonný, 50 mm fosforečnan sodný) - pracovní elektroda: HMDE

20 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září měření pomocí adsorpční přenosové techniky: Do 5 μl vzorku připraveného pomocí DBStr ponořit HMDE, nechat 1 min adsorbovat, opláchnout v dest. H 2 O, vložit do zákl. elektrolytu, změřit primer 5 3 template DNA polymerase dn AQ TP (+dntp) biotin DB stv washing heat or NaOH measurement

21 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Sledování změn struktury DNA pomocí elektrochemických metod na rtuťových elektrodách - AC voltametrie Princip metody AC voltametrie (ACV) patří mezi voltametrické metody se střídavou složkou potenciálu. U této metody se na elektrodu vkládá lineárně se měnící potenciál. Na tento potenciál je superponováno střídavé napětím sinusového průběhu o malé amplitudě (10 mv) a nízké frekvenci (desítky až stovky Hz). Měří se závislost střídavého proudu procházejícího elektrodou na jejím potenciálu. DNA dává v ACV řadu signálů. Některé z nich jsou citlivé ke změnám struktury DNA. Dvouřetězcová (ds) a jednořetězcová (ss) DNA poskytují pík 1, který je způsoben adsorpcí/desorpcí cukrfosfátové kostry. Ds DNA dále poskytuje pík 2 v důsledku adsorpce/desorpce zdeformovaných ds úseků. Ss DNA poskytuje pík 3, který je způsoben adsorpcí/desorpcí zbytků bází v jednořetězcových úsecích. Kovalentně uzavřená (superhelikální) DNA (scdna) poskytuje pouze pík ssb 0.6 I [ A] sc DNA oc DNA ss DNA E [V] e ACV záznamy scdna, otevřené kružnicové DNA (ocdna) a ssdna na visící rtuťové kapkové elektrodě. Pracovní postup - Připravíme tří vzorky scdna o výsledné koncentraci 30 g/ml

22 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září Vzorek 1 přímo naředíme 0,2M NaCl, ostatní vzorky (2,3) inkubujeme s DNasou I (30min. 37 o C), vzorek 3 po naštěpení tepelně denaturujeme (6 minut na 99 o C) - Do vzorků 2 a 3 pro elektrochemické měření přidáme NaCl tak, aby jeho výsledná koncentrace byla 0,2M. - Měření AC voltametrie do měřící nádobky nalijeme 3 5 ml základního elektrolytu (roztok 0,3 M NaCl a 50 mm Na 2 HPO 4 ). Provedeme voltametrické měření v potenciálovám rozsahu -0,6 až -1,6 V. Jako pracovní elektrodu používáme visící rtuťovou kapkovou elektrodu. Měříme nejdříve základní elektrolyt a potom postupně vzorky DNA. Měření DNA probíhá pomocí adsorptivní přenosové rozpouštěcí voltametrie (AdTSV). Materiál a pomůcky - potenciostat (Autolab) - elektrodový systém (663 VA-stand) - tlaková láhev s argonem - DNasa I - pufr 0,3 M NaCl, 50 mm Na 2 HPO 4 - roztok 0,2 M NaCl - DNA

23 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Fluorescenční značení proteinu Materiál Fluorescenční barvička Mikrozkumavka s magnetickým míchadlem Roztok proteinu ve fosfátovém pufru (TRF2, MW = , extinkční koeficient ε = M-1cm-1, zásobní koncentrace 4 mg/ml) 1M roztok hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3, MW = 84), 1ml Fosfátový pufr (50 mm NaCl, 50 mm fosfát sodný) Kolona s náplní Sephadex G-25 (GE Healthcare) Kyvety Spektrofotometr (Beckmann) Příprava proteinu Pro optimální efektivitu značení by měl být protein ve fosfátovém pufru bez amonných inontů a primárních aminů. V případě, že protein je v jiném pufru (Trisový, glycinový), je možno dialýzou pufr změnit. Výsledná koncentrace roztoku proteinu na značení by neměla být menší než 2 mg/ml. Značení proteinu 1. Do mikrokyvety napipetujte roztok proteinu (roztok nařeďte přidáním fosfátového pufru na výslednou koncentraci 2 mg/ml). 2. Zkumavky s fluorescenční značkou nechte zahřát na laboratorní teplotu. Do této zkumavky přidejte 1M NaHCO 3 a to v množství 1/10 objemu roztoku naředěného proteinu a promíchejte pipetováním nahoru a dolů. Odpipetujte do mikrozkumavky s proteinem a promíchejte pipetováním nahoru a dolů. 3. Vše nechte míchat v mikrozkumavce s magnetickým míchadlem po dobu 30 minut při laboratorní teplotě minut před koncem inkubace připravte kolonu pro separaci proteinu a nenavázané fluorescenční značky

24 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Purifikace proteinu Náplň kolony Sephadex G-25 umožňuje gelovou filtrací oddělit nenavázanou fluorescenční značku od proteinu podle rozdílné velikosti a molekulové hmotnosti. 1. Kolonu umístěte do stojánku, odstraňte víčko a zátku a nechte obsah kolony vykapat. 2. Promyjte kolonu 5 ml fofátového pufru. 3. Opatrně naneste reakční směs proteinu a značky pipetou do středu kolony. Použijte 100 µl fosfátového pufru k vypláchnutí mikrozkumavky s reakční směsí a opět naneste na kolonu. Roztok nechte zaputovat do kolony. ml. 4. Po 1 ml přidávejte fosfátový pufr. Postupně jímejte frakce vytékající z kolony do mikrozkumavek po 1 Po cca 2-3 ml začíná vytékat značený protein. Zachyťte značený protein do jedné frakce. 5. Vzorek (frakci se zachyceným značeným proteinem) proměřte na spektrofotometru. Vzorek po změření nevylijte, přeměřte objem frakce. Zároveň proměřte frakci se samotnou značkou. Na základě absorpčního spektra odečtěte a dopočítejte odpovědi na soutěžní otázky. Nastavení spektrofotometru: Functions Wave scan interval vlnových délek ( nm) vložte kyvetu s blankem Blank vložte kyvetu se vzorkem Sample Options Graph scale upravit rozsah osy y, aby byly píky viditelné Určení koncentrace protein v mg/ ml A protein = A 280 A max *CF CF = A 280 volné značky A max volné značky ; CF je korekční factor udávající příspěvek značky k absorpčnímu spektru

25 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Výpočet stupně značení stupeň značení = A max x MW protein C protein x ε max st. značení = molární množství značky molární množství proteinu = koncentrace značky koncentrace proteinu = A max ε max C protein MW protein kde ε max je molární extinkční koeficient značky v excitačním maximu, C koncentrace proteinu v mg/ml a MW je molekulová hmotnost proteinu Alexa Fluor dye Abso rptio n max. Emissi on max (nm) Emission color Extinction coefficient (cm -1 M -1 )

26 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 (nm) Alexa Fluor Blue 19,000 Alexa Fluor Blue 34,000 Alexa Fluor Green/Yellow 16,000 Alexa Fluor Green 71,000 Alexa Fluor Yellow 81,000 Alexa Fluor Orange 104,000 Alexa Fluor Orange 150,000 Alexa Fluor Orange/Red 91,000 Alexa Fluor Red 73,000 Alexa Fluor Red 138,

27 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Stanovení koncentrace DNA pomocí mikrofluorometru Materiál Mikrofluorometr Qubit (Invitrogen) Quant-iT dsdna BR Assay Kit Standardy dsdna Vzorek DNA o neznámé koncentraci Qubit assay tubes Postup Připravit cca 1 ml Quant it working solution smícháním Quant-iT dsdna BR reagent a Quant-iT dsdna BR buffer v poměru 1:200 Standardy: 190 µl Quant-iT working solution + 10 µl dsdna standardu #1 #2 Vzorek o neznámé koncentraci 2x : 195 µl Quant-iT working solution + 5 µl vzorku Standardy i vzorky krátce promíchat na vortexu (2-3 sec), pozn.: ve vzorku nesmí být bublinky!! Inkubace 5-10 minut při laboratorní teplotě Zapnout Qbit fluorometr, vybrat příslušnou metodu, nová kalibrace (standardy), poté změřit neznámý vzorek (2 x 2 měření) Pozn.: Měření by mělo probíhat za laboratorní teploty (22-28 C). Intenzita fluorescence je závislá na teplotě. Teplota vzorků by proto měla být stejná. Nedržte zkumavku se vzorkem před měřením dlouho v rukou, po každém měření zkumavku ihned vyjměte z přístroje a mezi jednotlivými měřeními ji ponechte inkubovat alespoň 30 sec při laboratorní teplotě. Soutěžní otázka Jaká je koncentrace neznámého vzorku DNA?

28 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Imunolokalizace modifikovaných histonů H3metK4 a H3metK9 Cílem tohoto experimentu je naučit se připravovat preparáty z buněčných jader vhodných pro imunodetekci poznat dobré preparáty interpretovat fluorescenční signály Izolace rostlinných buněčných jader Buněčná jádra určená pro detekci chromatinových proteinů musejí být okamžitě po izolaci fixována ve formaldehydu, čímž se zabrání poškození epitopů nezbytných pro navázání protilátek. Materiál Metoda jaderný izolační pufr (NIB), čerstvě připravený a uchovávaný na ledu (10 mm Tris-HCl ph 9.5, 10 mm EDTA, 100 mm KCl, 0.5 M sacharóza, 4 mm spermidin, 1.0 mm spermin, 0.1% (v/v) 2-merkaptoethanol) 4% paraformaldehyd v PBS (10 mm fosfát sodný ph 7.0, 143 mm NaCl) nylonové filtry (50 a 20µm) žiletka 1 µg/ml DAPI ve Vectashieldu 1. Odebrat g mladých listů do Petriho misky umístěné na ledu. 2. Přidat ~0.5 ml pufru NIB a žiletkou sekat listovou tkáň, dokud nevznikne jemná suspenze (obvykle po 5 10 min). 3. Přepipetovat suspenzi pipetou s uřízlou špičkou do zkumavky. 4. Přidat stejný objem 4% paraformaldehydu a fixovat 20 min na ledu. 5. Přefiltrovat suspenzi přes 50 µm nylonový filtr do nové zkumavky. 6. Přefiltrovat suspenzi přes 20 µm nylonový filtr do nové zkumavky. 7. Centrifugovat 3 min, 2500 rpm, 4 C. 8. Odstranit supernatant a rozpustit pelet s jádry v ~40 µl pufru NIB. 9. Připipetovat 2 µl jaderné suspenze k 5 µl DAPI ve Vectashieldu a zkontrolovat kvalitu a hustohu jader pomocí fluorescenčního mikroskopu. 10. Zbylou suspenzi uchovávat na ledu. 11. Napipetovat 2 µl suspenze jader na podložní sklo a nechat zaschnout při 4 C (obvykle 1h)

29 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Imunodetekce Materiál pufr PBS (10 mm fosfát sodný ph 7.0, 143 mm NaCl) protilátka proti H3metK4 (rabbit anti-trimethylated histone H3 at lysine 4) protilátka proti H3metK9 (mouse anti-trimethylated histone H3 at lysine 9) 1% hovězí sérový albumin (BSA) pufr 4T (4 SSC ph 7.0, 0.05% (v/v) Tween-20) pufr TNT (100 mm Tris-HCl ph 7.5, 150 mm NaCl, with 0.05% (v/v) Tween-20) pufr TNB (100 mm Tris-HCl ph 7.5, 150 mm NaCl, 0.5% Boehringer blokovací činidlo) sekundární protilátky (Alexa 488-conjugated goat-anti-mouse, Alexa 594- conjugated donkey-anti-rabbit) 1 µg/ml DAPI ve Vectashieldu Metoda 1. Postfixovat preparáty ve 4% formaldehydu v PBS, 30 min při pokojové teplotě. 2. Inkubovat preparáty 30min v 1% BSA v PBS (100 µl na podložní sklo, přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 24x50 mm) ve vlhké komůrce při 37 C. 3. Opláchnout preparáty v PBS 1x5 min. 4. Detekce H3metK4: Připipetovat 1 µl protilátka proti H3metK4 do 100 µl 1% BSA. Inkubovat preparáty 2h ve vlhké komůrce při 37 C. 5. Detekce H3metK9: Připipetovat 1 µl protilátka proti H3metK9 do 50 µl 1% BSA. Inkubovat preparáty přes noc ve vlhké komůrce při pokojové teplotě. 6. Opláchnout preparáty v PBS 3x10 min. 7. Opláchnout preparáty v TNT 1x5 min. 8. Připipetovat 5 µl od každé sekundární protilátky do 1000 µl TNB. 9. Inkubovat 30 min při 37 C 10. Opláchnout preparáty v TNT 3x5 min. 11. Napipetovat na podložní skla 15 µl 1 µg/ml DAPI a přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 24x24 mm. Nenechat preparáty vyschnout!

30 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Imunodetekce 5-metylcytozinu Cílem tohoto experimentu je naučit se poznat dobré preparáty porozumět výhodám a limitům této metody interpretovat fluorescenční signály Materiál Imunolokalizace metylovaného cytozinu zahrnuje denaturaci templátu, která zvyšuje přístupnost modifikovaných bazí k protitátkám. Předmětem detekce je v tomto případě báze DNA, a proto je možné použít běžné preparáty připravené z rostlinné tkáně fixované v ethanolu/kyselině octové (3:1). běžné chromozomové preparáty připravené z rostlinné tkáně fixované v ethanolu/kyselině octové (3:1, Carnoy fixáž) nebo preparáty buněčných jader fixované v (para)formaldehydu 1% formaldehyd v PBS pufr HB50 (2xSSC, 50% formamid, 50 mm fosfát sodný ph 7.0) pufr PBS 1% BSA v PBS pufr TNT pufr TNB protilátka proti metylcytozinu (mouse-antibody against 5- methylcytosine) sekundární protilátka (rabbit-anti-mouse conjugated with Alexa 488) 1 µg/ml DAPI ve Vectashieldu Ethanol (70%, 90% a 100%) Metoda 1. Opláchnout preparáty v PBS 2 x 5 min. 2. Fixovat preparáty v 1% formaldehydu 10 min. 3. Opláchnout preparáty v PBS 2 x 5 min 4. Dehydratovat v 70, 90, 100% ethanolu (každý krok 1-2 min), nechat uschnout. 5. Na podložní sklo napipetovat 20 µl HB50, přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 22x22 mm a denaturovat 2 min při 80 C. 6. Opláchnout preparáty ve 2xSSC 2x5 min a šetrně odstranit krycí sklíčko

31 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září Inkubovat preparáty 30 min v 1% BSA v PBS (100 µl na podložní sklo, přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 24x50 mm) ve vlhké komůrce při 37 C. 8. Opláchnout preparáty v PBS 3x5 min. 9. Opláchnout preparáty v TNT 1x5 min. 10. Připipetovat 1 µl protilátky proti metylcytozinu do 40 µl TNB. Pufr s protilátkou napipetovat na podložní sklo a přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 22x32 mm. Inkubovat preparáty 30 min ve vlhké komůrce při 37 C. 11. Opláchnout preparáty v TNT 3x5 min. 12. Připipetevat 1 µl sekundární protilátky do 500 µl TNB. Pufr s protilátkou napipetovat na podložní sklo a přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 22x32 mm. Inkubovat preparáty 30 min ve vlhké komůrce při 37 C. 13. Opláchnout preparáty v TNT 3x5 min. 14. Napipetovat na podložní skla 15 µl 1 µg/ml DAPI a přikrýt krycím sklíčkem o velikosti 24x24 mm. Nenechat preparáty vyschnout!

32 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Praktické úlohy firmy Biotech Real-time PCR (qpcr) na přístroji TOptical Thermocycler od firmy Biometra - Nechte všechny reagencie řádně rozmrznout - Před samotným použitím každou reagencie opatrně promíchejte 2-3x pomocí pipety - Mastermix připravte do připravené mikrozkumavky (200 µl) - Při přípravě reakce postupujte podle následujícího rozpisu: Reagencie Objem pro 1 reakci Objem pro 8 reakcí Mastermix 10 µl 80 µl Primer F (10µM) 0,8 µl 6,4 µl Primer R (10µM) 0,8 µl 6,4 µl DNA 2 µl(až do každého vzorku zvlášť) 2 µl(až do každého vzorku zvlášť) Voda 6,4 µl 51,2 µl - Připravte si strip ve kterém bude probíhat reakce - Do 7 jamek napipetujte 18 µl směsi, kterou jste si připravili - Do jamek 1 a 2 napipetujte 2 µl plazmidu naředěného 10x - Do jamek 3 a 4 napipetujte 2 µl plazmidu naředěného 100x - Do jamek 5 a 6 napipetujte 2 µl plazmidu naředěného 1 000x - Do jamky 7 napipetujte 2 µl vody (negativní kontrola bez templátu) - Strip uzavřete a stočte na centrifuze po dobu 10s. Poté strip vložte do cycleru a na stavte na přístroji následující program:

33 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září Cykly Teplota Čas Poznámky 1 95 C 2 min Aktivace polymerázy 2 min pro cdna a 3 min pro gdna 95 C 5 s Denaturace C 30 s Anealing/extension - nepřekročte 30 s a nepoužívejte teploty pod 60 C Analýza tání Podle technické specifikace přístroje C s krokem 1 C Vzorek Plazmid 10x vzorek 1 Plazmid 10x vzorek 2 Plazmid 100x vzorek 1 Plazmid 100x vzorek 2 Plazmid 1 000x vzorek 1 Plazmid 1 000x vzorek 2 Hodnota změřené Cq Efektivita PCR reakce Slope reakce

34 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Izolace plazmidové DNA kitem NucleoBond Xtra Midi Plus od firmy Macherey Nagel - V předstihu jsme provedli tyto přípravné kroky: o Bakteriální kultura byla zaočkována do média rostla přes noc o Bakteriální kultura byla stočena na centrifuze za těchto podmínek: 6000 x g 10 min při 4 C. Ze vzorku bylo vylito veškeré růstové medium (supernatant) a zbyla jen peleta (usazené buňky) - Rozpusťte lyofilizovanou RNázuA v 1 ml RES pufru. Zcela rozpuštěnou RNázu A nalijte zpět do RES pufru a pufr dobře promíchejte zatřepáním - Peletu kompletně resuspendujte v 8ml RES pufru - Ke vzniklé suspenzi přidejte 8ml LYS pufru. Po přidání LYS pufru směs 5x promíchejte otočením nevortexujte - Směs inkubujte 5min při pokojové teplotě - Připravte si kolonku pro izolaci do stojánku a naneste na ni celkem 12 ml EQU pufru, který pipetujte pouze na horní okraj kolonky - Po 5 minutách inkubace přidejte k bakteriální směsi 8ml pufru NEU a suspenzi promíchejte otáčením (10-15x). Po promíchání ihned pokračuji následujícím krokem - Falkonu se suspenzí 3x otočte, aby byl roztok důkladně homogenizován. Směs naneste na filtr - Na filtr naneste 5ml EQU pufru a po promytí filtr odstraňte - Kolonku bez filtru promyjte 8ml WASH pufru - Eluce plasmidové DNA proveďte pomocí 5ml pufru ELU. Eluát zachycujte do falkony - Přidejte 3,5ml isopropanolu o pokojové teplotě. Směs zvortexuju (10-15s na max. rychlost.)a poté nechte směs 2 min odstát a poté směs přečistěte přes filtr - Propláchněte filtr 2ml 70% etanolu, vysušte a poté vymyjte DNA 500 µl TRIS pufru

35 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září Změřte koncentraci a čistotu získané DNA na nanofotometru a data zapište do tabulky Koncentrace DNA A 260/280 A 260/230 Vzorek

36 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září

37 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 Prezentace firem

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie LABRATRNÍ VIČENÍ Z BIEMIE Prof. RNDr. Pavel Peč, Sc. a kolektiv lomouc 2008 2 BSA Laboratorní řád... 6 Bezpečnost práce v chemické laboratoři...

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů Bc. Tereza Dobešová Diplomová práce 011 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo ověřit funkčnost a optimalizovat podmínky primerů, jejichž

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION Studijní texty k teoretickým modulům Olomouc 2010 Kolektiv autorů: Prof. MUDr. Evţen Weigl, CSc.; Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.; RNDr. Petr Šíma, CSc.; RNDr.

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

MIKROSKOPIE POTRAVIN

MIKROSKOPIE POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MIKROSKOPIE POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. doc. MVDr. Bohuslava

Více

METODY STUDIA STRUKTURY

METODY STUDIA STRUKTURY + Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava METODY STUDIA STRUKTURY učební text Vlastimil Vodárek Ostrava 2012 Recenze: prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSC. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Název: Metody

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více