Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3. Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3. Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076"

Transkript

1 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN

2 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3 ISSN Registrační číslo MK ČR E1420 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2010 (50) přispěli Medicinae universae doctores: Bardfeld Čermák Revmatologie 3/2010 (50) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 3 A. Klinika Artropatie (zánětlivé, degenerativní, infekční aj.) Systémová onemocnění pojiva (SLE, DM, PM, SCL, PAN, vaskulitidy) Dorzopatie (AS, spondylopatie, spondartritida, spondylóza aj.) Jiná onemocnění svalů, kostí, pojiva (metabol., endokrin., nádory, neurovask., mimokloubní revmatismus) B. Etiopatogeneze C. Diagnostika a dif. diagnostika D. Laboratorní vyšetření Imunologie a imunogenetika Rtg a jiné zobrazovací metody E. Experimentální studie F. Terapie Analgetika, nesteroidní antirevmatika, koxiby Léky modifikující chorobu (DMARDs) Jiná léčba (biologická terapie aj.) Revmatologie 3/2010 (50) 2

4 Seznam excerpovaných časopisů Annals of the Rheumatic Diseases Rheumatology - Ann.Rheum.Dis. - Rheumatology Revmatologie 3/2010 (50) 3

5 A. Klinika 1. Artropatie (zánětlivé, degenerativní, infekční aj.) JONSSON, H., HELGADOTTIR, G.P., ASPELUND, T. a ost.: Osteoartritida ruky má u starších žen spojitost s aterosklerózou karotid a koronárních arterií: reykjavická studie AGES. /Hand osteoarthritis in older women is associated with carotid and coronary atherosclerosis: the AGES Reykjavik study./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 11, s Osteoartritida (OA) je nejčastějším onemocněním ze skupiny muskuloskeletálních chorob a zejména u starších jedinců je závažnou příčinou jejich morbidity a invalidity. Její etiologie dosud není plně objasněna. Postihuje všechny části kloubu chrupavku, subchondrální kostní tkáň, synovii, kloubní pouzdro i vazy. Řada studií prokázala spojitost mezi postižením cévního systému a vznikem a progresí osteoartritidy a byla vyslovena domněnka, že v jejich patogenezi existují některé společné faktory. Někteří autoři popisují patologické změny tepen i žil v subchondrální zóně, které přispívají k rozvoji OA, Ghosh a Cheras popsali u OA přítomné poruchy hemokoagulace a fibrinolýzy, další autoři předpokládají vliv snížené elasticity arterií. Provedená studie ověřovala, zda může ateroskleróza přispívat ke vzniku a progresi OA: přítomnost a závažnost osteoartritidy ruky (hand osteoarthritis HOA) byla u starších jedinců srovnávána s projevy aterosklerotických cévních změn. Do studie bylo zařazeno žen a mužů s průměrným věkem 76 let, kteří byli účastníky multidisciplinární populační studie o stárnutí (studie AGES; uskutečněná byla v Reykjaviku se souborem seniorů ve věku let). Tito jedinci se podrobili rozsáhlému vyšetření zaměřenému na známky HOA a aterosklerózy. Rozsah aterosklerotických cévních změn byl určen ultrazvukovým vyšetřením šíře intimy a médie obou art. carotis communis a rozsahu sklerotických plátů v oblasti bifurkace art. carotis com. a art. carotis inter. a computerovou tomografií hrudníku, která prokázala ev. přítomnost vápenatých depozit v koronárních arteriích, vzestupné a sestupné aortě a oblouku aorty. Pacienti byli také cíleně dotázáni na prodělané cerebrovaskulární a kardiální příhody (infarkt myokardu, perkutánní koronární intervenci a implantaci bypassu v oblasti koronárních arterií). Rozsah osteoartritických změn na rukou byl hodnocen pomocí vysoce kvalitních fotografických snímků rukou metodika odečítání těchto snímků byla vypracována prvními dvěma jmenovanými autory tohoto sdělení. Výsledky: Prevalence i závažnost HOA byla vyšší u žen než u mužů, závažnost HOA u obou pohlaví rostla s přibývajícím věkem. Pouze u žen byla zjištěna signifikantní pozitivní spojitost mezi přítomností a závažností HOA a rozsahem cévních změn sklerotických plátů v karotidách a kalcifikací v koronárních arteriích. Výskyt prodělaných kardiálních příhod se u jedinců s HOA a bez ní výrazněji nelišil: kardiovaskulární příhodu udávalo 7,4 % žen s HOA a 8,8 % bez ní, 24, 7 % mužů s HOA a 26,9 % bez ní. Revmatologie 3/2010 (50) 4

6 Bardfeld Závěr: U starších žen byla prokázána lineární spojitost mezi závažností HOA a aterosklerózou. SOKKA, J., KAUTIAINEN, H., PINCUS, T. a ost.: Rozdíly v aktivitě onemocnění revmatoidní artritidou podle hrubého domácího produktu ve 25 zemích v databázi QUEST-RA. (Disparities in rheumatoid arthritis disease activity according to gross domestic product in 25 countries in the QUEST-RA database./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 11, s Databáze QUEST-RA (Quantitative Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis) byla založena v roce 2005, měla umožnit kvantitativní hodnocení běžné revmatologické péče shromážděním dat o pacientech, postupně přicházejících do ordinací revmatologů. Do dubna 2008 bylo do tohoto programu zařazeno pacientů z 25 států (z toho 18 evropských). Je známou skutečností, že u řady onemocnění existuje zřetelná souvislost mezi chorobou a socioekonomickými poměry. Provedené šetření bylo zaměřeno na spojitost mezi klinickým stavem pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a úrovní hrubého domácího produktu (HDP) země, v níž tito nemocní žijí. Výsledky Podle výše HDP byly zúčastněné státy rozděleny do dvou skupin: 1. Země s HDP vyšším než USD na 1 obyvatele (Irsko, Dánsko, USA, Švédsko, Holandsko, Finsko, Velká Británie, Kanada, Spojené arabské emiráty, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Řecko) Země s HDP nižším než USD na 1 obyvatele (Maďarsko, Estonsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Turecko, Brazílie, Argentina, Srbsko a Kosovo). Šetřený soubor tvořilo pacientů (79 % žen, 21 % mužů) s průměrným věkem 56 let. Mezi nemocnými ze zemí s nižším HDP byl vyšší podíl žen (86 % oproti 75 %) a nižší průměrný věk nemocných (54 proti 58 letům). Mezi oběma skupinami nebyly rozdíly v délce trvání choroby (prům. 9 let), indexu tělesné hmotnosti ani délce formálního vzdělání. Pacienti ze zemí s nižším HDP měli oproti nemocným ze států s vyšším HDP statisticky významně vyšší stupeň aktivity choroby: DAS28 (skóre aktivity choroby ve 28 kloubech) u nich dosáhl 5,1 (oproti 3,7), prům. rychlost sedimentace erytrocytů 30 mm/hod. (oproti 18 mm/hod.), erozivní změny byly prokázány u 72 % nemocných (oproti 58 %), pozitivní revmatoidní faktor byl u 76 % pacientů (oproti 72 %). Mezi oběma skupinami nemocných nebyly rozdíly ve frekvenci léčby chorobu modifikujícími antirevmatiky (97 %) ani v době mezi prvními příznaky RA a nasazením těchto preparátů (prům. 9 měsíců). Frekvence léčby metotrexátem byla v obou skupinách obdobná. Méně pacientů ze zemí s nižším HDP bylo léčeno biologickými preparáty 9,4 % (oproti 31 %), více naopak prednisolonem 80 % (oproti 66 %). Revmatologie 3/2010 (50) 5

7 Závěr: Klinický stav pacientů s RA je prokazatelně spjat s výší HDP země, v níž tito nemocní žijí závažnost RA je podstatně vyšší v zemích s nižším HDP. Bardfeld HELLIO Le GRAVERAND, M.P., BRANDT, K., MAZZUCA, S.A. a ost.: Progresivní vzestup indexu tělesné hmotnosti není u obézních žen s osteoartritidou kolene spojen s progredujícím zužováním kloubní štěrbiny. (Progressive increase in body mass index is not associated with a progessive increase in joint space narrowing in obese women with osteoarthritis of the knee./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 11, s Spojitost mezi obezitou a osteoartritidou (OA) kolen je známým faktem. Reijman a spolupracovníci již dříve zjistili, že pravděpodobnost progrese rentgenem ověřené OA kolene je během 6,6letého sledování o 3,2 % vyšší u osob s indexem tělesné hmotnosti (body mass index BMI) nad 27,5 kg/m 2 oproti nemocným s nižším BMI. Obdobný závěr publikovali také Dennison a Cooper. Existují ale také studie s opačným závěrem; navíc byla v minulosti šíře kloubní štěrbiny často hodnocena podle předozadních rentgenových snímků extendovaného kolene tato projekce byla nahrazena vhodnější projekcí Lyon Schuss (LS). Této zobrazovací metody využili autoři studie, při níž zjišťovali změny šíře kloubní štěrbiny kolenního kloubu během 12 měsíců u souboru 60 obézních pacientek (BMI 30-50,5 kg/m 2 ) se subjektivními příznaky a rentgenovými projevy osteoartritidy kolene. Získané hodnoty pak porovnávali s nálezy 81 neobézních žen (BMI pod 28 kg/m 2 ), které neměly subjektivní příznaky ani rentgenové změny svědčící pro OA kolenního kloubu. Všechny posuzované pacientky byly účastnicemi rozsáhlé multicentrické observační 24měsíční studie zaměřené na progresi OA u žen ve věku 40 let a vyšším, které nepociťovaly výraznější zdravotní potíže. Vybrané pacientky se podrobily běžnému rtg vyšetření obou kolenních kloubů u žen z kontrolní skupiny byl nález oboustranně negativní, u zařazených obézních žen muselo dosáhnout postižení alespoň jednoho kolenního kloubu stupně podle Kellgrena a Lawrence (KL). Dalšímu sledování byl u obézních žen podroben kloub s výraznějším postižením (při rovnosti skóre bolesti byl zvolen kloub s vyšším KL skóre, pokud i zde byl nález rovnocenný, soustředili se autoři na koleno dominantní končetiny) ten byl vyšetřen ještě v projekci LS. Do studie pak byly zařazeny pouze pacientky, u nichž šíře kloubní štěrbiny v mediálním tibiofemorálním oddíle přesáhla 2 mm. Výsledky BMI pacientek s OA a pacientek z kontrolního souboru Obézní pacientky s OA měly BMI v rozmezí 30-50,5 kg/m 2 s prům. hodnotou 37,2 kg/m 2. Neobézní pacientky z kontrolní skupiny měly BMI v rozmezí 17,8-27,9 kg/m2 s průměrnou hodnotou 23,5 kg/m 2. U obézních pacientek měl vyšší BMI spojitost s výraznějšími rtg změnami vyjádřenými vyšším hodnocením podle KL: u pacientek s rtg změnami 2. stupně podle KL dosáhl průměrný BMI Revmatologie 3/2010 (50) 6

8 hodnoty 36 kg/m 2, u pacientek se změnami 3. stupně podle KL byl průměrný BMI 38,4 kg/m 2. Rozdíl 2,4 kg/m 2 se blíží signifikantní hodnotě. Zúžení kloubní štěrbiny ve vztahu ke KL hodnocení V kontrolním souboru byla průměrná 12měsíční změna šíře kloubní štěrbiny jen nepatrná (0,02 mm). U obézních žen se změnami 2. stupně podle KL se kloubní štěrbina zúžila průměrně o 0,12 mm, u obézních žen se změnami 3. stupně podle KL o 0,32 mm rozdíl 0,2 mm se blíží signifikantní hodnotě. Průměrný věk obézních žen se změnami 2. stupně podle KL a obézních žen se změnami 3. stupně podle KL se lišil o 2,6 roku (nesignifikantní rozdíl), stupeň zúžení kloubních štěrbin nesouvisel u pacientek s OA s jejich věkem. Nedostatečná spojitost mezi BMI a zúžením kloubní štěrbiny Regresní diagram potvrdil u obézních pacientek s OA kolene nedostatečnou spojitost mezi BMI a zúžením kloubní štěrbiny. Závěr: U obézních pacientek s OA nebyl vzestup BMI provázen progredujícím zužováním kloubní štěrbiny. V této studii nebyla hodnocena zátěž kloubu je možné, že výrazná obezita mohla omezením funkční zdatnosti pacientky do určité míry chránit její kolenní klouby před přetěžováním. Bardfeld SCHMULDERS, E., SCHREVEN, C., WEERDESTEYN, V. a ost.: Incidence a rizikové faktory pádů u lidí s revmatoidní artritidou. /Fall incidence and fall risk factors in people with rheumatoid arthritis./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 11, s Pády nemocných s revmatoidní artritidou (RA) jsou stále podceňovaným problémem. Téměř u všech pacientů s RA dochází ke snížení pohyblivosti, posturální stability, svalové síly i propriocepce důsledkem těchto nepříznivých změn jsou potíže s dolními končetinami a zvýšené riziko pádů. Dosud byly zveřejněny výsledky 3 studií, které se zabývaly frekvencí pádů u pacientů s RA na jednoho nemocného podle nich připadá ročně 0,62 pádů (u zdravých starších jedinců 0,45 pádů), alespoň jeden pád zaznamená v průběhu jednoho roku % pacientů s RA. Všechny tyto studie byly koncipovány jako retrospektivní a u těch bývá tendence k podceňování nálezů. Autoři sdělení provedli prospektivní šetření v souboru 84 pacientů s RA (59 žen, 25 mužů, průměrný věk 59,3 roku, průměrné trvání choroby 13 let), kteří udávali potíže s dolními končetinami. Nejprve byly u těchto nemocných podrobně zjišťovány rizikové faktory pádů: demografické údaje, medikamentózní léčba, přidružené choroby, poruchy zraku, obavy z pádů, počet pádů během předchozího roku, celkový zdravotní stav, funkční zdatnost, jistota při Revmatologie 3/2010 (50) 7

9 udržování rovnováhy, výskyt bolestí. Pak tito nemocní průběžně zaznamenávali své pády po dobu jednoho roku. Pád postihl během trvání studie 35 (42 %) pacientů počet pádů se u nich pohyboval mezi 1 a 9, na 1 nemocného a 1 rok připadalo 0,82 pádu. Mezi skupinami pacientů postižených a nepostižených pádem nebyly rozdíly ve věku, zastoupení obou pohlaví, trvání choroby, medikamentózní léčbě, stavu zraku, jistotě při udržování rovnováhy ani kvalitě života. Signifikantními prediktory pádů byla bolest a pády proběhlé v minulosti pacient, který v předešlém roce upadl, měl desetinásobně vyšší riziko pádu v roce probíhajícím. Incidence pádů zjištěná provedenou studií je vysoká tento nález zdůrazňuje nutnost vyvinout pro pacienty s RA, zejména pokud již někdy byli postiženi pádem, preventivní programy ke snížení rizika pádu. Zlepší to pohyblivost i nezávislost nemocných a sníží náklady na jejich léčbu. Bardfeld 2. Systémová onemocnění pojiva (SLE, DM, PM, SCL, PAN, vaskulitidy) HARBOE, E., TJENSVOLL, A.B., MARONI, S. a ost.: Neuropsychiatrické syndromy u pacientů se systémovým lupus erythematodes a primárním Sjögrenovým syndromem: srovnávací populační studie. /Neuropsychiatric syndromes in patients with systemic lupus erythematosus and primary Sjögren syndrome: a comparative population based study./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 10, s Americká revmatologická společnost (American College of Rheumatology ACR) navrhla kritéria a definice 19 neuropsychiatrických syndromů popisovaných u pacientů se systémovým lupus erythematodes (systemic lupus erythematosus SLE). Patří mezi ně akutní stavy zmatenosti, syndrom Guillain-Barré, úzkostné stavy, aseptická meningitida, neurovegetativní poruchy, cerebrovaskulární choroba, poruchy poznávacích funkcí, demyelinizační syndromy, bolesti hlavy, mono- a polyneuropatie, poruchy nálady, myasthenia gravis, pohybové poruchy, myelopatie, plexopatie, kraniální neuropatie, psychózy a záchvatovitá onemocnění. SLE a primární Sjögrenův syndrom (primary Sjögren syndrome PSS) mají řadu společných imunologických a klinických rysů včetně postižení nervového systému. Donedávna chyběla u nemocných PSS přesná a široce akceptovaná kritéria pro diagnostiku PSS i posouzení neurologických a psychiatrických změn situace se výrazně zlepšila po dosažení konsenzuálního přístupu příslušných evropských a amerických institucí. Cílem provedené studie bylo zhodnotit zastoupení a prevalenci jednotlivých neuropsychiatrických syndromů u pacientů se SLE a PSS za použití v úvodu zmíněných diagnostických kritérií ACR. Do studie bylo zařazeno 68 pacientů se SLE a 72 pacientů s PSS, kteří byli sledováni v Univerzitní nemocnici v norském Stavangeru. Všichni nemocní byli vyšetřeni internistou, neurologem a psychologem, podrobili se vyšetření mozku nukleární magnetickou rezonancí, neurofyziologickému, hematologickému, biochemickému a imunologickému vyšetření. Revmatologie 3/2010 (50) 8

10 Výsledky: minimálně jeden neuropsychiatrický příznak byl prokázán téměř u všech pacientů (u 97 % ve skupině se SLE, u 96 % ve skupině s PSS). U nemocných SLE byla nejčastěji zjištěným syndromem bolest hlavy (u 87 % pacientů), porucha poznávacích funkcí (46 %), změny nálady (26 %), polyneuropatie (18 %), úzkostné stavy a cerebrovaskulární choroba (obojí u 12 % nemocných). U nemocných PSS byla nejčastěji zjišťovaným syndromem bolest hlavy (78 % pacientů), polyneuropatie (56 %), poruchy poznávacích funkcí (50 %), změny nálady (33 %), mononeuropatie (8 %). S obdobnou prevalencí se v obou skupinách nemocných vyskytovaly bolesti hlavy (87 % u SLE, 78 % u PSS), poruchy poznávacích funkcí (46 % u SLE, 50 % u PSS), změny nálady (26 % u SLE, 33 % u PSS), stavy úzkosti (12 % u SLE, 4 % u PSS), kraniální neuropatie (1 % u SLE, 4 % u PSS) a záchvatovitá onemocnění (7 % u SLE, 3 % u PSS). Cerebrovaskulární choroba byla častějším nálezem u nemocných SLE (12 % oproti 3 % u PSS); u pacientů s PSS byla častějším nálezem mononeuropatie (8 % oproti 0 % u SLE) a polyneuropatie (56 % oproti 18 % u SLE). Závěr: Bolesti hlavy, poruchy poznávacích funkcí a změny nálady jsou častým nálezem u obou chorob, existuje ale i řada rozdílů např. vysoká prevalence cerebrovaskulární choroby u pacientů se SLE nebo častý výskyt neuropatií u nemocných PSS. Svědčí to o zčásti shodných, zčásti rozdílných mechanismech postižení nervové tkáně u SLE a PSS. Bardfeld OGAWA, T., OGURA, T., OGAWA, K. a ost.: Paraspinální a intraspinální kalcinóza: časté komplikace u pacientů se systémovou sklerózou. /Paraspinal and intraspinal calcinosis: frequent complications in patients with systemic sclerosis./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 10, s Kalcinóza měkkých tkání, zejména kůže končetin, je u pacientů se systémovou sklerózou (systemic sclerosis SSc) častým nálezem. Naproti tomu spinální kalcinóza dosud nebyla předmětem většího zájmu. K objasnění výskytu tohoto nálezu shromáždili autoři sdělení soubor 41 pacientů se SSc, kteří splňovali kritéria Americké revmatologické společnosti a nikdy neprodělali úraz, který by mohl vést k rozvoji spinální kalcinózy. Tito nemocní (36 žen a 5 mužů, průměrný věk 60,3 roku) se podrobili computerové tomografii hrudníku. Paraspinální kalcinóza (PSC) v oblasti hrudní páteře byla prokázána u 24 (58,5 %) pacientů, z nich pak 12 (29,3 %) mělo současně také intraspinální kalcinózu (ISC). Dva pacienti s ISC a dva pacienti s PSC měli v anamnéze neurologické poruchy v důsledku komprese míchy (spastickou paraplegii a senzorické poruchy). PSC a ISC byly často sdruženy s výskytem Raynaudova fenoménu, digitálních ulcerací a kalcinózy kůže. Raynaudův fenomén se vyskytoval u všech pacientů s PSC a ISC, ale jen u 52,9 % Revmatologie 3/2010 (50) 9

11 pacientů bez spinální kalcinózy. Digitální ulcerace byly prokázány u 8 (33,3 %) pacientů s PSC a 5 (41,7 %) pacientů s ISC, ale nebyly nalezeny u žádného pacienta, který neměl spinální kalcinózu. Zpráv o ISC u pacientů se systémovou sklerózou zatím není mnoho a většina z nich popisuje kalcifikace v oblasti krční a bederní páteře. Toto sdělení zdůrazňuje překvapivě vysokou prevalenci PSC a ISC u pacientů se SSc na základě provedené computerové tomografie hrudníku. Většina pacientů s ISC byla bez neurologické symptomatologie vápenatá ložiska nebyla natolik objemná, aby způsobila kompresi míchy, navíc vykazovala spíše stabilitu nebo regresi, jen zřídka progredovala. Autoři sdělení považují intraspinální kalcinózu, jejíž patogeneze nebyla dosud plně objasněna, za důležitý projev onemocnění systémovou sklerózou. Bardfeld SOUNDQUIST, K., MARTINEUS, J.C., LI, X. a ost.: Shodné a rozporné vztahy mezi revmatoidní artritidou, systémovým lupus erythematosus a ankylozující spondylitidou na základě všech hospitalizací ve Švédsku v době od r do /Concordant and discordant associations between rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and ankylosing spondylitis based on all hospitalizations in Sweden between 1973 and 2004./ Rheumatology, 47, 2008, č. 8, s Problematika práce: Revmatoidní artritida (RA), systémový lupus erythematosus (SLE) a ankylozující spondylitida (AS M. Bechtěrev) jsou působeny chybně řízeným zánětem kloubů vnitřních orgánů a/nebo páteře. Výskyt RA a AS je v industrializovaných zemích 1-2 %, resp. 0,5-4 % (Braun, J. a ost., Lancet, 2007, 369, s ). Počty výskytu SLE jsou přibl. 4/ mužů a 45/ žen (Nightingale, A.L. a ost., Pharmacoepiderm Dr S. 2007, 16, s a 1 další citace). Tato zánětlivá onemocnění jsou nevyléčitelná a charakterizuje je chronická bolest, deformity kloubů, neuropsychiatrické poruchy (Kozora, E. a ost., Lupus, 2005, 14, s a dalších 5 citací) a snížená kvalita života. Účelem práce je kvantifikovat riziko příbuzných při RA, SLE a AS. Dále zhodnotit souhlasné a rozporné vztahy mezi RA, SLE a AS. Metodika: Byla provedena studie se sledováním všech jedinců a jejich příbuzných narozených v r nebo po něm a hospitalizovaných pro RA, SLE nebo AS v době od r do r (32 let). Údaje byly získány z obsáhlé databáze MigMed zřízené v Karolinska Institute ve Stockholmu. Databáze byla zřízena pomocí různých národních švédských registrů údajů, včetně celkového registru populace, švédského registru propuštění z nemocnice a multigeneračního registru. K odhadu rizik příbuzných bylo použito poměru standardizovaných výskytů (SIRs standardized incidence ratios). Revmatologie 3/2010 (50) 10

12 Výsledky: Pro muže byly celkové významné SIRs pro RA - 4,72, pro SLE - 4,35 a pro AS - 4,14, pokud byl postižen příbuzný jakýmkoli zánětlivým onemocněním. Odpovídající významné SIRs byly pro ženy 4,12, 3,73 a 4,73. Souhlasné významné SIRs u příbuzných byly 5,12, 17,02 a 17,14 pro RA SLE, resp. AS. Existovaly také rozporné vztahy mezi RA a SLE zatímco AS souvisela pouze s AS. Závěry: Tato studie byla schopna kvantifikovat objektivně riziko příbuzných při RA, SLE a AS, což představuje výhodnou znalost pro kliniky a genetiky. Hodnocení shodných a rozporných vztahů může být výhodné a užitečné pro budoucí studie zaměřené na nalezení specifických genů souvisejících s těmito onemocněními. Čermák 3. Dorzopatie (AS, spondylopatie, spondartritida, spondylóza aj.) MATHIEU, S., JOLY, H., BARON, G. a ost.: Trend ke zvětšené tuhosti tepen nebo tloušťce intima media u pacientů s ankylozující spondylitidou bez klinicky zřetelného kardiovaskulárního onemocnění. /Trend towards increased arterial stiffness or intima-media thickness in ankylosing spondylitis patients without clinically evident cardiovascular disease./ Rheumatology, 47, 2008, č. 8, s Problematika práce: Byla pozorována zvýšená kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost ve vztahu k různým zánětlivým revmatickým onemocněním včetně revmatoidní artritidy (RA), systémového lupus erythematosus (SLE) a také ankylozující spondylitidy (AS). Příčiny tohoto zvětšeného výskytu kardiovaskulárního onemocnění (CVD) nejsou zcela objasněny. Jednalo se o tradiční koronární rizikové ukazatele, jako je hyperlipidemie, kuřáctví, hypertenze a diabetes; to ale plně nevysvětluje zvýšené riziko CVD u pacientů se SLE a RA. Vliv mohou mít i důsledky léčení NSAIDs nebo biologický zánět. Účelem této studie bylo zjistit tloušťku intima-media (IMT intima-media thickness) a tuhost tepen (tj. index zvětšení, AIx Augmentation index), markery subklinické aterosklerózy u pacientů s AS a zjistit vlivy inhibitorů TNF-α na tuhost tepen u pacientů s aktivní AS. Metodika: V rámci studie v době od února do října 2006 bylo sledováno 60 pacientů s AS (stáří 40,0 let; 31,0-51,0) a 60 zdravých kontrol (40,5 let; 30,0-50,0). Byly zaznamenávány hodnoty skóre jejich BASDAI (Bath Ankylosin Spondylitis Disease Activity Index) a BASFI (Bath Ankylosin Spondylosis Functional Index), hladiny ESR a CRP. Subklinická ateroskleróza se zjišťovala měřením AIx, hodnocením tepové vlny a IMT echografií karotid. Výsledky: Autoři zjistili zvětšenou IMT ve skupině pacientů s AS ve srovnání se zdravými kontrolami. Po vyrovnání se se zamlžujícími ukazateli existoval stále trend ke zvětšené IMT (P = 0,06). Nezjistil se rozdíl v tuhosti tepen mezi oběma skupinami. Pacienti s AS léčení či neléčení na začátku TNF-α, měli významně zvýšenou IMT a AIx, nebo trend ke zvýšení. IMT korelovala pozitivně s užíváním tabáku, WHR (waist-to-hip ratio) a s krevním tlakem, ale nekorelovala s hladinou CRP. I přes zlepšení markerů aktivity onemocnění nezměnila se tuhost tepen po 14 týdnech léčení antagonisty TNF. Revmatologie 3/2010 (50) 11

13 Závěr: Tato studie ukazuje trend ke zvětšení subklinické aterosklerózy u pacientů s AS. Nezdá se, že by blokáda TNF-α zlepšovala tuhost tepen u pacientů s AS, ale výsledky autorů nemají statistickou průkaznost. Čermák STONE, M.A., POMEROY, E., KEAT, A. a ost.: Zjišťování vlivu vzplanutí aktivity onemocnění u ankylozující spondylitidy pomocí vysvětlení vzplanutí. /Assessment of the impact of flares in ankylosing spondylitis disease activity using the Flare Illustration./ Rheumatology, 47, 2008, č. 8, s Problematika a účel práce: Při dosažení alespoň účinného, ale potenciálně toxického a drahého léčení ankylozující spondylitidy (AS) (TNF-blokátory) bylo nutno stratifikovat jednotlivé pacienty podle pravděpodobného výsledku tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi riziky a výhodami biologického léčení. To je obzvláště obtížné, pokud chybějí dobré prognostické markery a existuje variabilita příznaků jak mezi pacienty, tak u nich samých. Jedním z těchto problémů je výskyt epizod relativně závažných příznaků s následnými obdobími relativního klidu; jak potom můžeme být jisti, že klinický stav v době vyšetření pro biologické léčení obráží aktuálně reálnou prognózu? Reálný průběh AS byl u jednotlivých pacientů překvapivě málo studován, jak zjistil NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) v souvislosti se svými úvahami o použití TNFblokátorů u AS (NICE, 2. dokument o posouzení konzultace Cílem této pilotní studie je dokumentovat znaky aktivity onemocnění uváděné pacienty s AS a zjistit vztahy s charakteristikami zdravotního stavu specifického pro onemocnění. Metodika: Bylo dotázáno 114 po sobě jdoucích pacientů s AS (průměrné stáří 48,7 ± 12,9 let), zda u nich došlo ke vzplanutí a zda zjistili příznaky AS mezi vzplanutími. Byly jim vysvětleny znaky onemocnění během doby a byli požádáni, aby vybrali příklady, které popisovaly nejlépe jejich onemocnění: a) od začátku příznaků a b) v posledním roce. U části souboru (n = 83) byly zjišťovány vztahy mezi uváděnými znaky onemocnění a aktivitou onemocnění (BASDAI Bath AS Disease Activity Index): funkční zhoršení (BASFI Bath AS Functional Index): ASQoL (AS Quality of Life); bolest v zádech (noční a celková) a demografické charakteristiky (za statisticky významnou hodnotu se považovalo P 0,05). Výsledky: Od začátku onemocnění uvedlo vzplanutí 108/113 pacientů (96 %) a 82/99 (83 %) uvedlo příznaky AS mezi vzplanutími. Tato vzplanutí trvala typicky dny nebo týdny. Když byli pacienti požádáni, aby charakterizovali jejich znaky onemocnění pomocí vysvětlení vzplanutí, pak souvisely znaky s trvalou převahou příznaků (> 70 % pacientů) a znaky se stálými příznaky od začátku (ve srovnání s intermitentními příznaky) s horším zdravotním stavem (ASQoL: P = 0,007; BASDAI: P = 0,029; BASFI: P = 0,013, celková bolest v zádech: P = 0,025). Závěr: Téměř všichni pacienti s AS uvádějí vzplanutí během aktivity onemocnění; % uvádí konstantní příznaky a jedinými/opakovanými vzplanutími, zatímco % uvádí vzplanutí Revmatologie 3/2010 (50) 12

14 bez intermitentních příznaků. Prvně jmenovaný stav souvisí s významně horším zdravotním stavem. Tyto výsledky budou ověřeny v perspektivní studii. Čermák 6. Jiná onemocnění svalů, kostí, pojiva (metabol., endokrin., nádory, neurovask., mimokloubní revmatismus) ALDENHOVEN, M., SAKKERS, R.J.B., BOELENS, J. a ost.: Svalové a kostní projevy střádavých onemocnění. /Muskuloskeletal manifestation of lysosomal storage disorders./ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 11, s Střádavá onemocnění (thesaurismózy, lysosomal storage disorders LSDs) představují heterogenní skupinu vrozených metabolických poruch, způsobených chyběním lysozomálních enzymů nebo poruchou funkce jiných lysozomálních proteinů. V lysozomech se pak hromadí makromolekuly proteinů, polysacharidů a lipidů, jejichž odbourávání vázne a změny v lysozomech vyvolávají sérii druhotných reakcí, které vedou k dysfunkci buněk, tkání i orgánů; konečným důsledkem je pak progredující postižení řady orgánových systémů. Výskyt těchto onemocnění je mnohem častější, než se donedávna uvádělo podle posledních údajů připadá 1 případ LSD na až živě narozených dětí. Je tedy velmi pravděpodobné, že se s nemocným LSD během své profesionální kariéry setká řada lékařů včetně revmatologů. Málokterý však na tuto diagnózu pomyslí platí to zejména pro lehčí podtypy thesaurismóz, které jsou často nesprávně diagnostikovány i léčeny. Toto pochybení může mít pro nemocné velmi závažné důsledky onemocnění unikající diagnostice postupně progreduje a pacientovi se nedostává adekvátní léčby, která v posledních letech poskytuje řadu nových účinných možností. Cílem předloženého sdělení je zvýšit informovanost lékařů o znacích a příznacích nejčastějších thesaurismóz (tj. mukopolysacharidóz a sfingolipidóz) a tím i šanci nemocných na včasnou a správnou diagnostiku i terapii těchto chorob. Mukopolysacharidózy Mukopolysacharidózy (MPS) představují asi 35 % všech LSDs; v lysozomech při nich dochází k akumulaci neúplně odbourávaných glykosaminoglykanů (GAG). Je popsáno 7 základních typů a řada podtypů této poruchy s různorodými klinickými projevy, jeden rys mají ale společný: většina postižených jedinců se zpočátku vyvíjí úplně normálně, teprve s rostoucí akumulací patologického metabolitu se objevuje progredující tělesné a/nebo mentální postižení. Kromě MPS II. typu (s recesivní dědičností vázanou na X chromozom) jsou všechny ostatní MPS autosomálně recesivně dědičné. Kostní a svalové projevy MPS - Ztuhlost kloubů a svalové kontraktury jsou důsledkem ukládání GAG v kloubních pouzdrech, šlachách a vazech. Vzhledem k časté nespecifické a mírné povaze těchto Revmatologie 3/2010 (50) 13

15 symptomů bývají často přehlédnuty nebo připsány jiné diagnóze s častějším výskytem. Vyskytují se u všech typů MPS kromě IV. a IX. Postižen může být kterýkoliv kloub, nejčastější je postižení kloubů ruky, které vede k její typické drápovité deformaci, a postižení ramenního kloubu. Ztuhlost kloubů a kontraktury při MPS mohou připomínat změny u juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a revmatoidní artritidy (RA) podstatným rozdílem je při MPS absence lokálních zánětlivých změn a přítomnost postižení distálních interfalangeálních kloubů, ztuhlost kloubu není vyvolávána klidem ani uvolňována cvičením, chybí vzestup hladiny nespecifických ukazatelů akutního zánětu i autoimunitních markerů, není také pozitivní odezva na terapii steroidy a antiflogistiky. - Syndrom karpálního tunelu (carpal tunnel syndrome CTS) a lupavé prsty jsou způsobeny ukládáním GAG v pojivové tkáni retinaculi flexorum, v kloubních pouzdrech a šlachách flexorů prstů. CTS vykazuje u nemocných MPS určité zvláštnosti: chybějí některé typické příznaky (hypestezie, brnění a noční bolesti), bývá přítomna atrofie svalů thenaru s nedostatečnou opozicí a abdukcí palce následkem je porucha jemné motoriky. Je velmi důležité, aby na MPS pomysleli při CTS pediatři 58 % případů CTS v dětském věku je způsobeno MPS. - Dysproporční nízký vzrůst je podmíněn poruchou enchondrální osifikace při ukládání GAG v růstové ploténce; výraznější je postižení axiálního skeletu. - Dysostosis multiplex je následkem depozit GAG v kloubní chrupavce. Zvýšená apoptóza chondrocytů je spjata s tvorbou abnormální matrix kloubní chrupavky, která je náchylnější k degenerativním změnám. Porucha diferenciace chondrocytů provázená přítomností jejich nezralých forem vede k poruše mineralizace a nedostatečné osifikaci chrupavky. Typické jsou u nemocných MPS rentgenové změny skeletu: ztluštění lebečních kostí, turecké sedlo ve tvaru J, makrocefalie, krátké široké klíční kosti, široká veslovitá žebra, thorakolumbální kyfóza, plochá acetabula, dysplazie hlavice femuru, valgozita v kolenních a kyčelních kloubech. Další projevy MPS Jsou velmi různorodé, často mírné a opožděné. Patří mezi ně hepatosplenomegalie, zákal rohovky, abnormality srdečních chlopní (zejména mitrální a aortální), spánková apnoe, poruchy sluchu, progredující komprese cervikální míchy, recidivující respirační infekce, mezotitidy a sinusitidy, hlučné dýchání a/nebo umbilikální nebo ingvinální hernie. Sfingolipidózy Sfingolipidózy (SL) představují kolem 20 % všech LSDs, jsou podmíněny akumulací sfingolipidů v lysozomech. Jsou popsány 2 klinické typy Gaucherova choroba (s autosomálně recesivní dědičností) a Fabryho choroba (s recesivní dědičností vázanou na X-chromozom). Tyto choroby často unikají včasné diagnostice kvůli svým nespecifickým projevům i nedostatečnému Revmatologie 3/2010 (50) 14

16 povědomí lékařů např. Fabryho choroba je diagnostikována u mužů průměrně se 14letým a u heterozygotních žen s více než 16letým odstupem od prvních příznaků onemocnění. Kostní a svalové projevy SL Fabryho choroba začíná zpravidla během dospívání nebo v dospělosti záchvaty palčivých bolestí končetin. Tyto tzv. Fabryho krize bývají provokovány stresem, rychlými změnami zevní teploty, horečkou a/nebo fyzickou zátěží. Frekvence a závažnost těchto krizí zpravidla v dospělosti klesá. Vzhledem k tomu, že tyto bolesti bývají nemocnými udávány také v periferních kloubech a mohou být provázeny horečkou, malátností a vzestupem nespecifických zánětlivých markerů, je často u pacientů s Fabryho chorobou chybně stanovena diagnóza JIA, RA nebo revmatická horečka. Kromě bolestivých krizí bývá u pacientů s Fabryho chorobou popisována také osteoporóza a osteopenie. Gaucherova choroba je provázena infiltrací kostní dřeně Gaucherovými buňkami konečným důsledkem tohoto procesu je komprese a okluze cév a vzestup intraoseálního tlaku; předpokládá se také účast dalších mechanismů včetně uvolňování cytokinů. U pacientů s Gaucherovou chorobou je postižení skeletu časté, kromě generalizované osteopenie jsou popisovány také osteonekrózy, zejména hlavice femuru, bederních obratlů, proximální tibie a humeru. Nemocní trpí chronickými i těžkými akutními bolestmi kostí, patologickými frakturami i zborcením kloubů. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit kostní krize při Gaucherově chorobě od akutní osteomyelitidy a krizí při srpkovité anemii. Řadou svých projevů připomínají JIA, RA a revmatickou horečku jsou provázeny horečkou, prosáknutím a vyšší teplotou postižené partie, leukocytózou a zrychlenou sedimentací erytrocytů. Většina pacientů s Gaucherovou chorobou je nižšího vzrůstu, u 46 % nemocných je typický rentgenový nález: na distálním konci femuru a proximálním konci tibie je popisována deformace ve tvaru Erlenmeyerovy baňky. Další projevy SL U Fabryho choroby jsou popisovány charakteristické změny kožní (shluky drobných purpurových papulek na hýždích a horních partiích stehen, v tříslech a kolem pupku) a oční (asymptomatická šedohnědá depozita v rohovce viditelná při vyšetření štěrbinovou lampou), typická je také hypo- až anhidróza. Časté jsou gastrointestinální projevy (bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjmy), s postupující chorobou se přidávají také poruchy renální, kardiální a cerebrovaskulární. Pro diagnostiku Fabryho choroby je přínosem pečlivá rodinná anamnéza 92 % pacientů má příbuzného s touto nemocí. Gaucherova choroba bývá často provázena hepatosplenomegalií, ev. břišními potížemi; vystupňovaná aktivita sleziny může vést k anemii a trombocytopenii, které mohou být provázeny únavou a krvácivými projevy. Diagnostika LSDs Specializovaná pracoviště jsou schopná stanovit diagnózu výše zmíněných thesaurismóz už prenatálně. Vycházejí při tom z vyšetření lysozomální enzymatické aktivity (v leukocytech, Revmatologie 3/2010 (50) 15

17 fibroblastech, choriových klcích, amniových buňkách), vyšetření ev. mutací DNA, u MPS se stanovuje odpad GAG močí. Terapie LSDs U některých LSDs (MPS I, II, VI, Gaucherovy choroby typ I a Fabryho choroby) je možné dodávat chybějící lysozomální enzym opakovanými intravenózními infuzemi. Nevýhodou této léčby je neschopnost dodávaného enzymu procházet hematoencefalickou bariérou, nedokáže tedy předcházet a léčit poškození mozku. Transplantace kmenových buněk (stem cell transplantation SCT) umožňuje doplňovat chybějící enzym v rozsahu celého organismu včetně centrálního nervového systému. Úspěšné je její využití u MPS I, VI a VII. S léčbou MPS II a III a Gaucherovy choroby typu 3 pomocí SCT jsou zatím jen omezené zkušenosti s nejednoznačnými závěry. Lepší výsledky při léčbě SCT u mladších jedinců podtrhují naléhavost včasné diagnostiky střádavých onemocnění. Bardfeld ELLIOT, A.J., CROSS, K.W., FLEMING, D.M.: Sezonnost a trendy v incidenci a prevalenci dny v Anglii a Walesu v letech /Seasonality and trends in the incidence and prevalence of gout in England and Wales / Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 11, s Dna je jedním z nejčastějších revmatických onemocnění diagnostikovaných praktickým lékařem. Prevalence dny je v anglické populaci odhadována na 1,4 % a v letech vzrostla trojnásobně. V USA je prevalence dny odhadována až na 2 % u žen a 4,6 % u mužů a roční náklady na nově zjištěná onemocnění dnou u mužů dosahují částky přes 27 milionů USD. Cílem provedené retrospektivní studie bylo sledování sezónního výskytu a dlouhodobých trendů v incidenci a prevalenci dny. Podkladem pro toto šetření byly údaje z ordinací praktických lékařů týkaly se počtu případů nově diagnostikované dny i akutních atak již dříve zjištěného onemocnění, počtu konzultací mezi lékařem a pacientem kvůli potížím souvisejícím s dnou, zpracovány byly také údaje o preskripci allopurinolu a kolchicinu. Nově zjištěné případy dny i akutní ataky dny byly propočítány na obyvatel a u obou pohlaví sledovány ve čtyřech věkových kategoriích: 0-44 let, let, let, 75 a více let. Sezónní výkyvy byly odvozeny z výše uvedených parametrů sledovaných odděleně ve třinácti 4týdenních intervalech. Výsledky Incidence nových případů dny V letech byla průměrná roční incidence nových případů dny 12,4, příp. na obyvatel (31,5 případů na obyvatel ve věku od 45 let výše) a nevykazovala vzestupný ani sestupný trend. U mužů byla po celou dobu přibližně 3x vyšší než u žen, tento poměr se však lišil pro jednotlivé věkové kategorie: muži ve věku let onemocněli 5x častěji než ženy, 65-74letí muži 3x častěji, 75letí a starší muži 2x častěji než ženy. Incidence onemocnění dnou rostla Revmatologie 3/2010 (50) 16

18 s rostoucím věkem byla extrémně nízká u osob do 45 let, u osob 75letých a starších dosahovala průměrně 40 případů na obyvatel. Incidence akutních atak dny Její průměrná roční hodnota dosáhla v letech ,4 ataky na obyvatel (46,9 ataky na obyvatel ve věku 45 let a vyšším). Vykazovala zřetelný sestupný trend (o 4 % ročně), výrazný zejména v letech 1998 až Podobně jako incidence nově zjištěných případů dny souvisela také incidence akutních atak dny s věkem nejvyšší byla ve skupině 65-74letých (57,7 na obyvatel) a nemocných nad 75 let (50,9 na obyvatel). Incidence atak dny byla u mužů přibližně 4x vyšší než u žen, tento poměr zůstával v průběhu sledování stabilní, rozdíly ale byly mezi různými věkovými kategoriemi (u nemocných ve věku let byla incidence akutních atak dny u mužů 9násobkem hodnoty u žen, u nemocných 65-74letých 4násobkem, u 75letých a starších nemocných 3násobkem). Sezonní výskyt dny Zvýšená incidence nových případů dny i akutních atak dny byla prokázána v létě (mezi koncem dubna a polovinou září), a to pro všechny věkové kategorie. Předpokládá se, že by mohlo jít o následek teplého počasí, které může způsobit dehydrataci nemocných, vyšší fyzické aktivity a s ní souvisejících kloubních traumat, výkyvů tělesné váhy; při rozvoji některých revmatických onemocnění byl také prokázán vliv atmosférického tlaku a vlhkosti vzduchu. Prevalence dny Celková prevalence dny dosáhla v letech hodnoty 0,46 %, nejvyšší byla u mužů ve věku 75 let a vyšším (2,57 %). Ve sledovaném období se zvyšovala, nejvýrazněji ve skupině 65-74letých žen, a to o 50 %. Tento trend je zdůvodňován častějším výskytem rizikových faktorů (obezity, diabetu, léčby diuretiky) u starších žen. Závěr Incidence dny vykazuje sezonní závislost tento fakt je třeba brát v úvahu u rizikových osob i nemocných dnou. Klesající trend incidence akutních atak dny souvisí s účinnější léčbou tohoto onemocnění. Bardfeld Revmatologie 3/2010 (50) 17

19 B. Etiopatogeneze SO, A., BUSSO, N.: Zázračná kulka pro dnu? /A magic bullet for gout?/ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 10, s Hyperurikemie, na jejímž základě dochází k rozvoji dnavého zánětu, je v poslední době opět středem pozornosti na obzoru se rýsují nové terapeutické možnosti této poruchy. Terapie akutní ataky dny bývá zpravidla dobře zvládána pomocí nesteroidních antirevmatik, kolchicinu a kortikosteroidů. Přesto jsou případy, kdy zmíněné preparáty nelze považovat za optimální, zejména kvůli jejich vedlejším účinkům ty jsou zvláště nebezpečné u kardiaků a pacientů s poruchou renálních funkcí. Vzhledem k tomu, že se dna stává v posledních letech onemocněním vyšších věkových skupin, stoupá mezi pacienty s dnou podíl nemocných s kardiálním a renálním onemocněním. Je proto nezbytné hledat pro ně nové terapeutické možnosti. Interleukin 1 (IL 1) je již delší dobu známým mediátorem akutního zánětu. Působí jako silný endogenní pyrogen, stimulací adhezivity endotelií usnadňuje migraci leukocytů do zánětlivého ložiska, ovlivňuje práh bolesti a nepřímo také působí na neutrofilní granulocyty. U chorob, v jejichž patofyziologii se uplatňuje jeho zvýšená tvorba, vykazují inhibitory IL 1 výrazný klinický účinek. Zlomovým momentem pro vývoj nových preparátů proti dně bylo objasnění klíčové úlohy souboru inflamasomů hlavního regulátoru tvorby a sekrece interleukinu 1 beta (IL 1 beta) makrofágy a dendritickými buňkami. Martinon a spolupracovníci prokázali, že krystaly urátů (MSU - monosodium urate) přímo spouštějí prostřednictvím inflamasomů zvýšenou tvorbu IL 1 beta. Tuto tezi potvrdili Terkeltaub a spolupracovníci v malé pilotní studii, kdy deseti pacientům s chronickou dnou podávali po dobu 6 týdnů rilonacept (blokátor IL 1) u všech pacientů došlo k signifikantnímu zmírnění bolestivosti kloubů a poklesu hladiny C-reaktivního proteinu. Torresova studie prokázala, že současně s vzestupem tvorby IL 1 beta stoupá při akutním dnavém zánětu také produkce četných prozánětlivých cytokinů a chemokinů, včetně faktoru nádorové nekrózy alfa (TNF alfa tumour necrosis factor alfa), interleukinu 6 (IL 6), faktoru stimulujícího růst granulocytárních kolonií (G-CSF granulocyte-colony stimulating factor) a dalších. Zajímavé je, že se při blokádě IL 1 (např. rilonaceptem) zmírňovala nadprodukce TNF alfa, IL 6 a G-CSF, zatímco vliv na tvorbu chemokinů byl méně výrazný. Tyto nálezy prokazují početnost zúčastněných cytokinů a chemokinů i složitost jejich vzájemných vztahů. Pokud se inhibice IL1 prokáže jako účinná metoda léčby akutní dny, mohla by představovat relativně bezpečnou terapeutickou možnost obavy z infekčních komplikací by byly méně naléhavé při krátkodobé léčbě akutní dny než při chronické léčbě např. revmatoidní artritidy. Zkoumání biochemických procesů indukovaných přítomností urátových krystalů může u nemocných dnou otevřít nové perspektivy pro jejich účinnou léčbu. Bardfeld Revmatologie 3/2010 (50) 18

20 C. Diagnostika a dif. diagnostika RONNEBERGER, M., JANKA, R., SCHETT, G. a ost.: Může u eozinofilní fasciitidy nahradit zobrazení magnetickou rezonancí biopsii? /Can MRI substitute for biopsy in eosinophilic fasciitis?/ Ann.Rheum.Dis., 68, 2009, č. 10, s V dubnu 2008 popsali Dybowski a spolupracovníci případ pacienta s eozinofilní fasciitidou (eosinophilic fasciitis EF), u něhož nálezy zásadního významu pro diagnostiku choroby přineslo vyšetření ultrazvukem a magnetickou rezonancí (MR), zatímco výsledky laboratorních vyšetření tuto diagnózu přesvědčivě nepotvrzovaly. Autoři sdělení popisují dva případy, u nichž MR poskytla ve srovnání s biopsií nálezy srovnatelného nebo dokonce zásadnějšího významu. 35letá pacientka trpěla silnými bolestmi a symetrickým prosáknutím dolních končetin a obou předloktí, generalizovanými bolestmi svalů a ranní ztuhlostí zápěstních a hlezenných kloubů. Klinické vyšetření odhalilo citlivost a prosáknutí předloktí a dolních končetin a typický příznak rýhy, charakterizovaný výraznou retrakcí podkožní tkáně nad povrchními žilami, zřetelný při elevaci končetin. Echokardiografie a Doppler sonografie periferních cév neodhalily žádný patologický nález, laboratorní vyšetření prokázalo eozinofilii (1 027 buněk/mm 3 ), hypergamaglobulinemii a mírné zvýšení hladiny C-reaktivního proteinu. Při vyšetření četných bioptických vzorků odebraných z postižených partií byly popsány jen nespecifické fibrotické změny fascií, nebyly nalezeny eozinofilní infiltráty. Podezření na diagnózu EF jednoznačně potvrdilo vyšetření MR, které prokázalo ztluštění fascií na předloktích a dolních končetinách. Byla nasazena léčba prednisolonem v úvodní dávce 60 mg/den, která byla postupně snižována a po 8 měsících vysazena. Po 30 měsících byly u této pacientky v normě výsledky všech laboratorních vyšetření i vyšetření MR. 68letý muž byl vyšetřován pro 6 měsíců trvající pocit napětí v obou předloktích a dolních končetinách, provázený výraznou indurací a pomerančovou kůží. V krevním obraze byla zjištěna eozinofilie (2 584 buněk/mm 3 ), biopsii doporučenou k potvrzení diagnózy však pacient odmítl. Vyšetření kontrastní MR odhalilo ztluštění fascií a intermuskulárních sept a akumulaci kontrastní látky v kůži obou lýtek a podél šlachových pochev. Byla zahájena léčba prednisolonem (v dávce 50 mg/den), během 3 měsíců došlo k výraznému subjektivnímu zlepšení i ústupu eozinofilie. První popis změn na MR při onemocnění EF pochází z roku 1989, další sdělení s tímto zaměřením byla jen sporadická. Zlatým standardem pro diagnostiku EF zůstává histologické vyšetření všech tkání mezi svalem a kůží; MR pak může být přínosem v těch situacích, kdy histologické vyšetření není možné nebo nepřináší jednoznačný závěr. Bardfeld VAGLIO, A., PALMISANO, A., FERRETTI, S. a ost.: Periferní zánětlivá artritida u pacientů s chronickou periaortitidou: zpráva o pěti případech a přehled literatury. /Peripheral inflammatory arthritis in patients with chronic periaortitis: report of five cases and review of the literature./ Rheumatology, 47, 2008, č. 3, s Revmatologie 3/2010 (50) 19

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS)

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) Verze č 2016 1. CO JE CAPS 1.1 Co je to? Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) nebo také

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS)

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) Verze č 2016 1. CO JE CAPS 1.1 Co je to? Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) nebo také

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní idiopatická artritida Verze č 2016 1. CO JE JIA 1.1 Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované přetrvávajícím

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát NEUROSONOLOGIE Intimomediáln lní šíře e a Aterosklerotický plát J. Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Vzdělávac vací síť iktových center 1.Neurosonologický interaktivní

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

Hemofilie dnes. Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hemofilie dnes. Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hemofilie dnes Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zdroje: Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OPVK

Více

Ankylozující spondylitida

Ankylozující spondylitida Ankylozující spondylitida Charakteristika standardu 1. Definice Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění postihující sakroiliakální klouby a intervertebrální klouby páteře s přilehlými

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Terapie Verze č 2016 13. Biologická léčba Nové perspektivy v léčbě se rozvinuly v posledních letech s nástupem tzv. biologických léků. Tento název je používán

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více