Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Vladimír Zacharda Srpen, 2011

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Autor: Vladimír Zacharda Finance Vedoucí práce: Ing. Roman Langfellner Praha Srpen, 2011

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Dubí, Tovární 292/64, PSČ.41702, dne Vladimír Zacharda

4 Anotace práce: Cílem mé diplomové práce je co nejlépe nastínit historický vývoj derivátů, zejména vývoj opcí a opčních strategií. Dále také popsat jednotlivé druhy zmíněných derivátů, kdy se vyuţívají, za jakých podmínek a z jakých důvodů. Ve třetí kapitole teoretické části bych se rád zmínil o způsobu oceňování opcí a strategie opční. V praktické části diplomové práce se mým hlavním cílem stalo pozorování vyuţití jednotlivých druhů opčních obchodů v závislosti na nabídkách jednotlivých bank. Najít vhodné nabídky a vysvětlit, proč právě tyto jsou výhodnější k vyuţití, neţli nabídky ostatních institucí, je cílem praktické části mé práce. Annotation: The aim of my thesis is best to describe the historical development of derivatives, particularly the development of options and option strategies. We also describe the various types of these derivatives, which are used, under what conditions and for what reasons. In the third theoretical chapter I would like to mention the method of valuation of options and option strategies. The practical part of my work is my main goal to use various types of observation option contracts based on bids for individual banks. Find a suitable offer and explain why these are more convenient to use than other institutions offer them to the practical part of my work.

5 OBSAH: Úvod:.7 1. Kapitola: Historický vývoj opčních a devizových obchodů Historický vývoj derivátových burz ve světě Historický vývoj mimoburzovních OTC derivátů v České republice Kapitola: Popis a terminologie opčních obchodů a strategie opční Opce Cap Floor Collar Swaption Zero Cost Collar Opční listy Pouţití opčních strategií k zajišťování Strategie hedgingu trţních (cenových) rizik Strategie spread Kombinační strategie Cylindrové strategie Kapitola: Metody oceňování opcí Metoda současné čisté hodnoty: Binomický model pro sestavení opčních prémií Oceňování opcí Black Scholesův model Binomický model Kapitola: Zmapování porovnání moţností vyuţití opčních obchodů v bankovním sektoru 32

6 4.1. Komerční banka Měnová opce Úroková opce Cap Floor Collar Komoditní opce Cap a Floor Bariérová měnová opce ČSOB Česká spořitelna Unicredit bank Měnové exotické opce Měnové bariérové opce Měnové digitální opce Úrokové digitální opce Raiffeisen bank Asijská opce Window opce Indexová opce Rizika opčního zajištění Forwardy nabízené bankami ČSOB, Komerční bankou a Unicredit Bank Forward ČSOB Forward Komerční banky Forward Unicredit Bank... 61

7 5. Kapitola: Závěrečné hodnocení a výběr vhodných variant vyuţití opčních obchodů v praxi Závěr: Seznam pouţité literatury:... Seznam www stránek:... Seznam grafů, tabulek, zkratek... Seznam grafů:... Seznam tabulek:... Seznam zkratek:...

8 Úvod: Úvodem své diplomové práce bych se rád zmínil, ţe toto téma, které jsem si vybral ke zpracování, je dnes podle mého názoru vhodný způsob zajištění budoucích závazků či pohledávek různých společností a jiných bankovních i nebankovních institucí. Myslím, ţe v současné době, například po finanční krizi v USA v roce 2008, ale i nadále, současné společenské trendy a ţivotní úroveň, které neustále mají tendenci růst, mohou mít dopad na nepříznivý vývoj kurzů různých měn. A právě proto je potřeba typům zajištění uvedených v mé diplomové práci věnovat více pozornosti. Tím spíše, jedná-li se o opce, které mají niţší pořizovací cenu neţ ostatní deriváty, a nemusejí být vţdy uplatněny. Podle mého názoru je to tedy jedna z nejlepších variant vyuţití derivátů. V teoretické části bych rád zmapoval historický vývoj derivátů nejen obecně, ale hlavně vývoj opcí a strategie opční. V další části práce definuji různé druhy zmiňovaných derivátů. Poslední kapitola teoretické části mé práce popisuje vhodné způsoby oceňování derivátů. V praktické části je cílem mé práce zjistit, zda vybrané společnosti nabízejí totoţné produkty za podobných podmínek, pokud ano tak jaké produkty to jsou. Dále také je cílem mé práce najít nejvhodnější nabízené produkty pro zajištění, a vysvětlit proč a v čem jsou výhodnější neţ li ostatní. Nashromáţdil jsem informace o různých nabídkách stejného produktu, z různých bankovních institucí. Všechny tyto nabídky byly zaznamenány v jedné kapitole, včetně uvedení jejich popisu, vysvětlení a shrnutí. V poslední kapitole praktické části se nacházejí zmapované výsledky všech zaznamenaných nabídek. Po provedení jejich rozboru, uvedu, pro jaký typ zajištění jsou vhodné či nevhodné a proč. Pevně doufám, ţe tento závěrečný rozbor vhodných či nevhodných variant bude jistě přínosem při rozhodování, jakých sluţeb příslušné společnosti bude vyuţito. 7

9 1. Kapitola: Historický vývoj opčních a devizových obchodů Údaje o opcích jsou obsaţeny jiţ v 1 Kodexu Chammurabiho z doby asi před 3800 lety. Podle paragrafu 48 v případě neúrody, kdy farmáři mají ztráty, nemusejí splácet jeden rok úroky (ve formě zrna). Přesto se vznik opcí obvykle připisuje řeckému filosofovi Thalesovi. Původ forwardových kontraktů spadá zřejmě do antického období, kdy si římští panovníci takto opatřovali dodávky egyptského obilí. Deriváty původně představovaly obchodování s komoditami. Nyní jsou podkladovými nástroji některých derivátů také komodity, nicméně většina derivátů má jiné podkladové nástroje, jako jsou úrokové nástroje, akciové nástroje či měnové nástroje. Deriváty jsou nástrojem, jehoţ součet zisků a ztrát je vţdy nulový. Má-li tedy jeden účastník transakce zisk, musí druhý být ve ztrátě a naopak. Hnacím motorem vývoje burzovních derivátů je zajištění finančních rizik a spekulace fyzických nebo právnických osob. Vývoj OTC derivátů (Over The Counter) je soustředěn na maximalizaci zisku finančních institucí, zajištění finančních rizik, spekulace a arbitráţ. Spekulace je nejjednodušším a pochopitelným motivem. Jde o deriváty spjaté s pákovým efektem (OTC deriváty nemají vţdy pákový efekt klasický forward či swap). Ten zajišťuje rychlé a vysoké zisky, ale naopak i ztrátu. Je nutno si uvědomit, ţe deriváty jsou také nejrůznějšího typu. Jsou to deriváty, pomocí kterých můţeme řídit trţní riziko (trţní deriváty), do kterých patří úrokové, měnové, akciové a komoditní deriváty. Dále jsou to deriváty, pomocí nichţ můţeme řídit úvěrové riziko (úvěrové deriváty). Nástroj (podkladová proměnná) můţe být finanční nebo komoditní. Finanční nástroj představuje kontrakt finančního aktiva na straně jedné a finančního závazku na straně druhé. Komoditním nástrojem je komoditní kontrakt, u něhoţ platí, ţe subjekt sjednal kontrakt, kde kupuje či prodává komoditu a očekává se, ţe kontrakt bude vypořádán před splatností a s předpokladem pozitivního zisku na pozitivním vývoji trhu. Úvěrové deriváty se skládají ze dvou či více podkladových úrokových, akciových a komoditních nástrojů, jejichţ hodnota je 1 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str. 17 8

10 ovlivněna rizikovou úrokovou mírou subjektu. Trţní deriváty, tedy úrokové deriváty, se skládají ze dvou a více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejných či rozdílných měnách. Měnové deriváty naproti tomu musí být v měnách rozdílných. U obou zmiňovaných trţních derivátů reálná hodnota derivátu není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou subjektu. Komoditní deriváty jsou nástroje, které se skládají z jednoho komoditního nástroje, nebo více úrokových nástrojů, jejichţ reálná cena není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou subjektu Historický vývoj derivátových burz ve světě Dvě dlouhodobě největší derivátové burzy na světě byly zaloţeny jiţ v předminulém století 2 Chicago board of trade (CBOT) v roce 1848 a Chicago mercantile exchange (CME) v roce Původně se na nich obchodovalo pouze se zemědělskými plodinami. Nyní však podíl obchodů se zemědělskými komoditami na CBOT představuje méně neţ 25% veškerých obchodů a má klesající trend v důsledku expanze finančních derivátů. Na CME činí podíl obchodů se zemědělskými produkty pouze 3 aţ 4 %. Úkolem těchto burz bylo především ustavení standardního trţního prostředí pro obchodníky s obilím a dalšími komoditami, dále pak stanovení jasných pravidel a kontrol kvality obchodovaných produktů a zvýšení informovanosti na trhu. Nejprve sice šlo především o obchody na spotovém trhu, ale brzy se objevily i první termínové kontrakty, tehdy nazývané to arrive. První je datován do roku V 70. letech 19. století dostalo obchodování s těmito kontrakty na CBOT základní strukturu kontrakty byly přesně specifikovány a byl zaveden i systém marţí (z důvodu častého neplnění závazků ze strany farmářů). CBOT také zavedla pravidla zajišťující volnost obchodu a dostatečnou konkurenci. Na CBOT se zrodili také spekulanti, protoţe mohli koupit kontrakty a prodat je později nebo mohli prodat a později koupit a přitom dosahovat zisku, jestliţe správně odhadli pohyb cen. Přítomnost spekulantů byla důleţitým mezníkem ve vývoji derivátových obchodů. Spekulanti byli ochotni převzít riziko v očekávání zisku ze změny cen. Účast spekulantů na trhu je ekonomicky výhodná, protoţe zajišťovali likviditu potřebnou pro pohlcení rostoucí obchodní aktivity na derivátovém trhu. Spekulanti učinili trh 2 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

11 likvidnějším a sníţili cenové výkyvy. Vstup spekulantů do těchto obchodů způsobil, ţe došlo k oddělení burzovních obchodů od obchodů na spotových trzích se skutečnými komoditami. Například zemědělec nyní prodává na místním trhu za trţní ceny. Burzovního obchodu vyuţívá pouze k ochraně proti případnému poklesu trţních cen. Potom zemědělec k eventuální nízké trţní ceně přičítá zisk z burzovního obchodu s derivátovými kontrakty. Koncem 19. století také vznikl nový druh kontraktu nazývaný privilegia ( privileges ). Privilegia umoţňovala prodávajícímu odmítnout dodávku činil tak v případě, ţe se cena zvýšila. Za tuto moţnost platil na počátku určitou prémii. V dnešní terminologii se jednalo o opce. Na konci 19. století a hlavně ve 20. století expandovaly deriváty do mnoha nezemědělských komodit a finančních nástrojů. Vývoj derivátů pomohl minimalizovat ztráty z trţního rizika. Derivátový trh zaţil obrovský růst a diverzifikaci se stále expandujícím seznamem obchodovaných nástrojů od drahých kovů po finanční nástroje. 3 V roce 1973 Chicago board options exchange (CBOE) začala obchodovat s opcemi. Zpočátku se obchodovalo s kupními opcemi na šestnáct akcií. Úspěch byl udivující a v letech 1975 a 1976 měl za následek začátek obchodování s kupními opcemi na akcie na American exchange, Philadephia exchange a Pacific stock exchange. V roce 1977 se na všech těchto trzích začalo také obchodovat s prodejními opcemi. Počet akcií s opčním právem koupě nebo prodeje se stále rozšiřoval. Na rozdíl od pevných termínových kontraktů dovolují opce obchodníkům a všem, kteří řídí riziko, definovat riziko a sníţit jej na tzv. opční prémii, coţ je cena, kterou majitel opce zaplatí prodávajícímu opce (vypisovateli) za opční právo (právo volby). V 80. a 90. letech burzy zavedly obchodování s opcemi na akciové indexy, měny, dluhopisy, atd. Vznikla také nová trţní inovace opce na future (deriváty derivátů), coţ znamenalo novou dimenzi trhu s deriváty. Kupující tedy kupuje opci od prodávajícího za opční prémii a získává tak právo koupit nebo prodat future. Vznik swapů se datuje na rok Od té doby měly z derivátů nejdynamičtější nárůst. Nejmladší deriváty jsou úvěrové deriváty, jejichţ vznik se datuje na první polovinu 90. let. 3 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

12 1.2. Historický vývoj mimoburzovních OTC derivátů v České republice. Růst mimoburzovních OTC derivátů (forwardů, swapů a opcí) byl v Česku v minulých desetiletích pozoruhodný. Likvidita OTC derivátového trhu dosáhla značné úrovně a pro banky a klienty je tedy snadné na tento trh vstoupit. S burzovními deriváty jsme se v Česku mohli poprvé setkat před několika lety, kdy se začalo obchodovat na Burze cenných papírů Praha s future na akciový index PX a samostatné akcie. Téhoţ roku se začalo obchodovat na Energetické burze Praha s termínovými kontrakty future na elektřinu. Dnes také mohou čeští investoři obchodovat s deriváty, které mají oproti klasickým derivátům tu výhodu, ţe s nimi můţeme obchodovat pomocí internetových obchodních platforem, takţe mají investoři aktuální přehled o svých investicích na svém osobním počítači, přes který také mohou provádět veškeré obchody. Kromě toho mnoho subjektů sjednává se zahraničím obchodní kontrakty, přičemţ zprostředkovatel je banka nebo některé subjekty sjednávající deriváty na OTC trzích přímo se zahraničními institucemi. Burzovní deriváty jsou sjednané českými subjekty v zahraničí a OTC deriváty jsou sjednané českými subjekty mezi sebou. Pokud jde o burzovní deriváty, tak v České republice neexistuje derivátová burza. Je to v důsledku silné konkurenceschopnosti zahraničních burz neprosaditelné a zbytečné. Pokud se jedná o český bankovní sektor, Česká národní banka vypracovala první přehled roku 1995 za rok 1994, přičemţ hodnota sektoru mohla činit desítky miliard. Vznik českého derivátového trhu byl spojen s měnovými deriváty (forwardy a swapy), které tvořily většinu trhu po několik let. Postupem času se na trhu začaly více pouţívat i úrokové a měnové deriváty. Jsou to úrokové swapy, future, ale i opce nebo FRA. V letech 1996 aţ 2001 se v České republice čím dál tím více pouţívají úrokové deriváty. Jsou asi na stejné úrovni s měnovými deriváty. Podle údajů v celosvětovém měřítku představovaly úrokové deriváty v roce 2000 na OTC trhu více neţ polovinu všech derivátů. Roku jmenovitá hodnota derivátových obchodů na OTC trhu činila tisíce miliard. Poté nastal patrný pokles, neboť koneční uţivatelé, klienti, omezovali banky při sjednávání 4 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

13 spekulačních či zajišťovacích derivátů. Téhoţ roku pevné termínové kontrakty představovaly 95% a opce 5% z celého trhu. Jakýkoli přijatý peněţní tok sniţuje reálnou hodnotu derivátu a naopak poskytnutý finanční tok reálnou hodnotu zvyšuje. Peněţními toky se rozumí například přijaté či poskytnuté opční prémie. Proto z reálných hodnot lze předpovídat ziskovost či ztrátu derivátů. Vývoj na českém měnovém derivátovém trhu od roku 1995 do roku 2001 v českém sektoru se zejména týká měnových forwardů a měnových swapů. Měnové forwardy a swapy se roku 2001 staly důleţitými produkty českého sektoru se zahraničními institucemi. Obrat českých obchodníků mezi sebou činil pouze malé procento v poměru k obratu měnových konverzí CZK/USD, USD/EUR a CZK/EUR. Průměrný denní obrat těchto měnových forwardů a swapů od roku 1995 do roku 1998 roste a od roku 1998 klesá. V říjnu činil pouze 0,84 mld. amerických dolarů. Také měnové opce byly v českém bankovním sektoru pro zahraniční finanční instituce dosti výhodné, a to pro zajištění kurzů ve zmiňovaných obchodních měnových operacích. Také měnové spotové trhy zaznamenaly růst průměrného denního obratu od roku 1995 do roku 1998 (3,43 mld. amerických dolarů) a poté začaly pozvolna opět klesat a v roce 2001 činil obrat pouze 0,76 mld. amerických dolarů. Forwardové a swapové trhy dominují konverzí mezi CZK/USD a na opčním a spotovém trhu jsou rozhodující konverze mezi CK/EUR. 5 Finanční a komoditní deriváty. ISBN Autor textu: Josef Jílek str

14 2. Kapitola: Popis a terminologie opčních obchodů a strategie opční Deriváty jsou finanční instrumenty, které se dělí na pevné termínové operace a opce. Za sjednání termínové operace se neplatí, nebo je stanovena minimální částka v poměru k hodnotě instrumentu, která je odvozena od Bazického instrumentu. Tím můţe být cenný papír nebo komodita, měna, úroková sazba apod. Změny v hodnotě bazického instrumentu pak ovlivňují hodnotu derivátu. V současnosti existuje několik různých typů derivátů. Většinu z nich rozdělujeme do dvou základních skupin: nepodmíněné kontrakty (pevné), neboli také pevné termínové operace, a podmíněné kontrakty (opční), opce. V této kapitole se budeme více zabývat podmíněnými kontrakty neboli opcemi a strategií opční. Pro úplnost se krátce zmíním o kontraktech nepodmíněných. Pevný kontrakt je takový obchod, kdy je sjednáno, ţe proběhne a obě protistrany mají povinnost dostát svým závazkům. Tyto deriváty se nazývají forwardy, future a swapy. Dále známe deriváty, které jsou odvozeny od podkladových aktiv. Například od cenných papírů, úvěrů nebo komodit. Můţeme je tedy mezi sebou kombinovat, takţe vznikají samostatné jednotky - syntetické deriváty. To jsou 6 například opce na future, forwardové swapy, opce na swapy, opce na opce, dohoda caption, nebo dohoda floortion Opce Podmíněné kontrakty opční jsou deriváty, kdy závisí na vůli jedné strany, zda bude obchod uskutečněn. Jsou to opce. Lze s nimi obchodovat jak na OTC trzích, tak i na burzách. Opce se zásadně liší od předchozích derivátů tím, ţe protistrany si nejsou rovny. Kupující opce má přednostní právo na uplatnění a prodávající musí naopak splnit stanovený závazek v téţe opci. Opce jsou ve své podstatě termínové obchody. Opce známe dvojího typu: opce na finanční instrumenty a mimoburzovní opce. Opce na finanční instrumenty se rozvíjejí od roku na opční burze. První opční burza se nazývala Chicago Board Options Exchange a její 7 Deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str

15 obrovský úspěch záhy odstartoval rozvoj celé řady opčních burz po celém světě. Vedle standardních opčních obchodů existují také mimoburzovní opce (over the counter options), které vyuţívají především banky pro speciální přání svých klientů. Například pro zajištění proti úrokovým či měnovým rizikům nebo rizikům spojených s vývojem kurzu akcií. Kupující má právo si vybrat, zda svou opci uplatní či nikoliv. Prodávající podle toho musí nebo nemusí plnění uskutečnit. Vlivem toho je na počátku opce nulová a kupující platí prodávajícímu tzv. opční prémii, jeţ je odměnou pro prodávajícího za jeho znevýhodněnou pozici. Opční prémie bývá zpravidla niţší neţ hodnota instrumentu. Opce můţe být buď kupní (call), nebo prodejní (put), coţ znamená právo prodat nebo naopak koupit. Jsou nám známy čtyři různé pozice opcí. Long call, long put: coţ znamená právo koupit nebo prodat podkladový instrument a short call, short put: neboli povinnost koupit nebo prodat podkladový instrument protistraně, pokud uplatní opci. Opce se také dělí na americké a evropské (označení je pouze historické, nyní se na obou kontinentech pouţívají oba typy). Kupující evropské opce mají právo uplatnitelnosti pouze v moment její splatnosti a kupující americké opce má právo uplatnit svou opci kdykoliv od data vystavení do data splatnosti opce. Graf č. 1: Koupě kupní opce (long call) Zdroj: Vlastní úprava 14

16 Příklad č. 1: Koupě long call opce 1. dubna byl kurz akcie 1900 Kč. Tento den kupuje pan A od pana B call opci. V opční smlouvě se pan B zavázal, ţe ve stanovený termín, a to 1. května dodá akcii ve sjednané opční ceně 2000 Korun. Pan A zaplatil za opci částku 500 Kč. Pan A se nachází ve výhodnější situaci. Předpokládá, ţe cena akcie stoupne alespoň na Kč a tím dosáhne zisku. V případě, ţe kurs nevyskočí nad tuto hranici, nemusí akcii kupovat a riskuje jen ztrátu do výše ceny opce. Pan B naopak neočekává vzestup kursu. Při poklesu nebude pan A akcii kupovat a tak dosáhne pan B maximálního zisku 500 Kč (cena opce). Pokud však kurs stoupne, bude muset prodat akcii panu A za sjednanou cenu a můţe mít neomezeně vysokou ztrátu. Graf č. 2: Prodej kupní opce (short call) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 2: Prodej short call opce Exportní firma prodává bance call opci. Objem opce Eur a realizační cena 23,654 Eur/CZK, uzavřená a splatná k Výše opční prémie je CZK (25 haléřů CZK za 1 Eur). 1. V den splatnosti je aktuální spotový kurz 23,85 Eur/CZK, tedy vyšší neţ realizační kurz. Exportní firma musí dostát svému závazku a prodat bance Eur s kurzem 23,65 Eur/ CZK, plus musí zaplatit bance opční prémie. 15

17 2. Aktuální spotový kurz je shodný s realizační cenou, 23,65 Eur/CZK. Call opce nebude vyuţita. Exportní firma musí zaplatit bance opční prémii. 3. Aktuální spotový kurz klesl na 23,30 Eur/CZK. Call opce opět nebude vyuţita a exportní firma můţe prodat Eur/CZK na trhu s kurzem Eur/CZK. Musí však zaplatit bance opční prémii za poskytnutou opci. Graf č. 3: Koupě prodejní opce (long put) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 3: Nákup short put opce Dne 1. dubna koupil pan A od pana B put opci s právem na dodání = put option akcie v termínu 1. květen. Za tuto opci zaplatil pan A částku 500 Kč. Pan B se zavázal ke stanovenému datu odebrat akcii ve sjednané opční ceně 2000 Kč. Pan A očekává, ţe kurs klesne pod hranici 1500 Kč a tím dosáhne zisku. Zisk je však při této spekulaci omezen dolní myslitelnou hranicí kursu, a to 0 Kč. Maximální zisk pana A je tedy 1500 Kč. Pokud by však kurs stoupl, byla by jeho max. ztráta 500 Kč. Pan B naopak neočekává pokles kursu a kalkuluje s tím, ţe pan A svého práva nevyuţije. Pan B můţe tedy dosáhnout max. zisku 500 Kč (cena opce). Jestliţe kurs poklesne, bude ztrátový. Jeho max. ztráta můţe činit 1500 Kč. Pan A bude chtít uplatnit své právo a pan B má povinnost akcii odebrat za stanovenou částku a tím bude ztrátový. Jeho max. ztráta můţe činit 1500 Kč. 16

18 Graf č. 4: Prodej prodejní opce (short put) Zdroj: Vlastní úprava Příklad č. 4: Prodej short put opce Importní firma prodává bance put opci. Objem opce Eur a realizační cena 23,300 Eur/CZK, uzavřená a splatná k Výše opční prémie je CZK (25 haléřů CZK za 1 Eur). 1. V den splatnosti je aktuální spotový kurz 23,100 Eur/CZK, tedy niţší neţ realizační kurz. Importní firma v tomto případě musí dostát svým závazkům a koupit Eur s kurzem 23,300 Eur/CZK. Společnost obdrţí od banky opční prémi. Výše zisku je dána rozdílem mezi inkasovanou opční prémii a ztrátou z uplatnění opce. 2. Aktuální spotový kurz je shodný s realizační cenou, 23,300 Eur/CZK. Put opce nebude vyuţita. Importní koupí Eur na trhu. Importní společnost obdrţí od banky opční prémii. 3. Aktuální spotový kurz klesl na 23,620 Eur/CZK. Put opce opět nebude vyuţita a importní spol. bude muset koupit na trhu za 23,620Eur/CZK. Importní společnost obdrţí od banky opční prémii Cap Řetězec několika evropských kupujících opcí na nákup s různou splatností. Vyuţití je například v bankách při řízení úrokového rizika. Tomuto případu se říká cap bez kapitálu, nebo můţe být také spojen s úročenými závazky. Limituje maximální výši úrokových nákladů při vzestupu trţních úrokových nákladů. Cap můţeme definovat jako dohodu mezi kupujícím 17

19 cap (pozice long cap) a prodávajícím cap (pozice short cap), ţe překročí-li ve stanoveném časovém rozmezí sjednaná referenční trţní úroková sazba pevně dohodnutou maximální úrokovou cap sazbu (označovanou téţ strike nebo cap rate ), uhradí prodávající cap kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztaţený na dohodnutou nominální hodnotu a stanovené úrokové období Floor Floor je vlastně protiklad cap. Floor je řetězec několika evropských prodejních opcí s různou splatností. Floor se pouţívá k zajištění pohledávek (depozit) oproti poklesu úrokových sazeb. A naopak v případě vzestupu úrokových sazeb profituje investor. Za své zajištění musí ovšem zaplatit floor prémii, coţ jeho výnos sniţuje. V obou dvou případech jde o dohodu mezi dvěma stranami o tom, ţe jestli se překročí ve stanovených dnech referenční trţní úroková sazba s pevně dohodnutou maximální cap sazbou nebo floor sazbou, uhradí prodávající kupujícímu rozdíl vyplývající s těchto dvou sazeb s ohledem na úrokové období a nominální hodnotu Collar - je kombinací cap a floor. Kupující collar obdrţí plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den vzroste na sjednanou hladinu cap a naopak poskytne plnění prodávajícímu collar, pokud klesne úroková sazba pod sjednanou floor sazbu. Mezi další instrumenty tentokrát s dlouhou historií patří opční listy, coţ je vlastně cenný papír, ke kterému je připojena opce. Opce mohou být kombinovány i s jinými deriváty. Nejznámějším takovým je na OTC trzích swaption, který představuje opci a swap. V posledních letech se na trhu začala objevovat řada nových instrumentů, které mají podobu opcí, ale řada jejich vlastností je jiná. Hlavní výhody cap, floor a collar jsou, ţe se jedná o nestandardizované instrumenty, tedy přesně šité na míru, riziko zakoupeného cap nebo floor je omezeno na výši zaplacené prémie a pro tyto instrumenty existuje likvidní trh. 8 Finanční deriváty. ISBN Autor tetu: Petr Dvořák str

20 Swaption - je kombinace swapu a opce. Majitel swaption má právo na předem definovaný swap a za toto právo zaplatí protistraně opční prémii. Cílem swaptions je zajištění rizika vyplývajícího z vývoje úrokových sazeb Zero Cost Collar Zero Cost Collar je zvláštní varianta collaru. Jedná se o kombinaci cap a floor (se shodnou nominální hodnotou, dobou splatnosti, úrokovými obdobími a referenční úrokovou sazbou), kdy cap a floor sazba je volena tak, ţe cap prémie se rovná floor prémii, prémie se kompenzují. Kupující Zero Cost Collar neplatí prémii (je zřejmé, ţe oproti situaci, kdy platí collar prémii, budou v tomto případě cap a floor sazba blíţe u sebe) Opční listy Opční listy (warrants) můţeme povaţovat za staršího předchůdce burzovních opcí. Je moţné předpokládat, ţe jsou vynálezem poslední doby, ale jejich počátky naopak sahají aţ do 19. století, kdy se poprvé objevily ve Spojených státech. Většího rozvoje však dosáhly aţ v posledních dekádách minulého století, kdy se na trhu objevila celá řada nových opčních listů a dochází k jejich odloučení od mateřských dluhopisů a k jejich samostatnému obchodování. 9 Opční listy, jsou na burze obchodovatelné cenné papíry, emitované jako součást opčních dluhopisů nebo i samostatně. Drţitel opčního listu má právo nikoli však povinnost na koupi resp. prodej určitého mnoţství stanoveného cenného papíru za předem sjednanou realizační cenu. 10 Opční právo můţeme uskutečnit v rámci sjednané doby (v případě americké metody) nebo pouze v konkrétní den (v případě evropského způsobu). V praxi se můţeme setkat s několika druhy těchto opčních listů, např. opční listy na akcie, které opravňují majitele ke koupi či prodeji akcií za předem stanovenou realizační cenu. Dále 9 Finanční deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str Deriváty: Cenné papíry III Autor textu: Jílková L str

21 pak kryté opční listy na akcie, emitované zejména bankami; opční listy na akcie s variabilní realizační cenou, košové opční listy nebo opční listy na cizí měnu. Srovnání rozdílů mezi opčními listy a burzovními opcemi je názorně vidět v následující tabulce. Tabulka č. 1: Srovnání opčních listů a opcí Charakteristický znak Opční list Burzovní opce Počet emitentů Jeden Více Velikost nabídky Ohraničená, pevně daná Neohraničená, denně proměnlivá Termín splatnosti Jeden (dlouhodobý) Více (krátkodobých) Doba existence Emise splatnost Opening closing Realizační cena Jedna Vţdy minimálně tři Typ opčního práva Call (častěji) nebo put Vţdy call i put současně Obchodní místo Promptní burza Termínová burza Forma Cenný papír Není cenným papírem Okruh baz. instrumentů Relativně široký Uţší Standardizace Není Vysoká Zdroj: Dvořák, P.: Finanční deriváty. ISBN str Upraveno autorem Opce mají hned několik způsobů vyuţití. Základní vyuţití je tedy uţ zmíněné zajištění úvěrů, měnového a akciového rizika, také spekulace s cílem být úspěšný v blízké budoucnosti na trhu či arbitráţní operace, které usilují o maximalizaci zisku nabízené opce. Existuje také mnoho dalších instrumentů, které mají opční charakter, ale v některých směrech se od nich 20

22 liší. Cap, floor, collar, opční listy, swaption a exotické opce jsou úrokové instrumenty, které se poprvé objevily v roce Jedná se tedy o kontrakty na mimoburzovních (OTC) trzích a vyskytují se ve spojení i s jinými instrumenty, např. s proměnlivě úročenými dluhopisy nebo úvěry. 11 Majitel cap či floor má právo uplatnit sjednané, ale nemusí. Na rozdíl od opcí toto plnění není vázáno obdobím, ale na několik po sobě jdoucích období. Je to řetězec několika opcí s po sobě jdoucí dobou splatnosti Použití opčních strategií k zajišťování Různorodost opčních strategií je omezená pouze vynalézavostí a zkušenostmi. I samotné opce, se kterými se obchoduje mimo burzu, mají desítky druhů. Myslím si, ţe vyuţití opcí je nejlépe zkoumat z pohledu různých rizik, jako jsou například trţní rizika (úrokové, měnové, akciové). Z toho důvodu, ţe oblast trţního rizika je dominantní v opčním hedgingu, budu v následující části práce zkoumat právě strategii hedgingu Strategie hedgingu tržních (cenových) rizik Cena kaţdého aktiva na trhu se můţe libovolně měnit. V důsledku této změny vzniká trţní neboli cenové riziko. Společnost je vystavena tomuto riziku ve dvou případech: kdyţ má v určitém aktivu otevřenou krátkou nebo dlouhou pozici, anebo kdyţ se teprve chystá jednu z těchto pozic otevřít. V druhém případě jde o riziko, které má neurčitý charakter a právě zde se projevují vyjímečné vlastnosti opcí jako zajišťovacích nástrojů. Například neurčitý charakter má měnové riziko spojené se zahraničním kontraktem. Kdyţ tento kontrakt není doposud uzavřen, ale plánován do budoucna. Zajištění proti stoupání ceny se nazývá dlouhé, zajištění proti poklesu se nazývá krátké. S opcemi můţeme vyuţívat obě moţnosti (viz. Graf č. 5). 11 Finanční deriváty. ISBN Autor textu: Petr Dvořák str

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Zajištění kurzového rizika

Zajištění kurzového rizika Zajištění kurzového rizika Riziko směnného kurzu Riziko, že v budoucnu nastane neočekávaná situace Riziko, že v budoucnu dojde k nepříznivému vývoji kurzu Cíl zajištění kurzového rizika Ošetřit budoucí

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti zajištění měnového a úrokového rizika pro české firmy Vedoucí bakalářské

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY

OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY Trading in financial derivatives Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miroslava ŠIKULOVÁ

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

specialista na devizové operace

specialista na devizové operace zahranič ní mě ny a platby AKCENTA CZ a. s. zajištění proti kurzovým rizikům specialista na devizové operace POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY: Nákup a prodej cizích měn Zahraniční platební styk Zajištění kurzového

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Opční strategie Vertikální spread

Opční strategie Vertikální spread Opční strategie Vertikální spread Bull Call Spread Tato strategie kombinuje nákup kupní opce (long call) a prodej kupní opce (short call) s odlišnými realizačními cenami, přičemž platí, že strike u nakoupené

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA RNDr. Petr Budinský, CSc. FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. Případová studie - Zadání Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. 2015 Tato případová studie byla zpracována v rámci projektu financovaného z

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O.

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Finanční management Opce načasování Investice typu teď a nebo nikdy = kupní opce s realizační cenou rovnou investici těsně před vypršením. Opce načasování, jištění, durace, volalita, hedging, futures,

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300 Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika Úvod Česká republika je zemí s otevřenou ekonomikou. Téměř každý podnikatelský subjekt je proto do určité míry vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Finanční

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více