Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě"

Transkript

1 ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený prospekt květen 2007 Česká verze Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

2 2 ABN AMRO International Derivatives Fund Zjednodušený prospekt International Derivatives Fund Zjednodušený prospekt Investiční cíle Fond usiluje o co nejvyšší výnos ve formě kapitálového růstu prostřednictvím investice do kvantitativně a dynamicky spravovaného derivátového portfolia s profesionálně řízenými doprovodnými vysokými riziky. Investiční strategie Investiční správce obecně investuje do geograficky diverzifikovaných portfolií skládajících se z futures a opcí na základě akciových indexů, kótovaných nebo mimoburzovních. Investiční správce může investovat do písemných nebo nakoupených derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. Alokace pro regiony a země se řídí podle diverzifikace rizika. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu pak mezi zeměmi s dostatečně výkonnými trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trzích s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoliv přidat nebo odebrat regiony nebo země. Při určování struktury portfolií s deriváty investiční správce používá pro každý platný index celou řadu výnosových projekcí (scénářů). Na základě těchto scénářů a skutečné úrovně indexu a opčních cen investiční správce vytvoří optimální portfolio, které obsahuje deriváty s různými lhůtami splatnosti a realizačními cenami a které je sestaveno tak, aby poskytlo nejlepší porovnání mezi průměrným výnosem a rizikem vzhledem ke všem těmto scénářům. Investiční správce toto optimální portfolio dynamicky řídí, periodicky jej upravuje podle denních tržních výkyvů opčních cen při zohlednění nákladů na transakce. Tato strategie investičnímu správci umožňuje aktivně reagovat na měnící se tržní podmínky vedením portfolia, které je optimální pro aktuální tržní podmínky. Za účelem flexibilního emisního a odkupního postupu a zajištění optimálního řízení rizik se bude část aktiv Fondu skládat z hotovosti a/nebo nástrojů peněžního trhu. Investiční správce může investovat do dalších investičních fondů v rámci omezení uvedených v oddíle Investiční omezení. Další postupy a omezení Fond může investovat až do 100 % čistých aktiv do krátkodobých depozit a nástrojů peněžního trhu Dané protistraně nemůže být přiděleno více než 20 % podílů peněz Fondu Mimoburzovní deriváty jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce Fond může vedle opcí a futures investovat i do jiných derivátů Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří: mají zájem o nepřímý způsob získání pákové účasti na mezinárodních akciových trzích usilují o krátkodobý nebo dlouhodobý růst svých investic (1 rok a více) akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do derivátů Indikátor rizika Nízké riziko Riziko se měří standardní odchylkou celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Vysoké riziko

3 3 ABN AMRO International Derivatives Fund Zjednodušený prospekt Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Fond má za cíl nejagresivnější míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Investováním do derivátů na základě mezinárodních akciových indexů bude Fond vystaven výkyvům hodnoty jeho čistých aktiv podstatně větším než v případě přímých investic do mezinárodních akcií. Rizika spojená s deriváty Určité deriváty by mohly zvýšit volatilitu Fondu, nebo jej vystavit ztrátám větším než je cena derivátu. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionáře. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. Dluhové investice by mohly Fond vystavit ztrátám způsobeným úvěrovým rizikem a úrokovým rizikem. Další informace o rizicích jsou uvedeny v úplném znění Prospektu společnosti SICAV. Nákup, prodej a převod akcií Můžete koupit, prodat nebo převést akcie Fondu předložením žádosti na příslušném formuláři registrátorovi, zástupci pro převod správcovské společnosti nebo oprávněnému distributorovi. Fond počítá svou hodnotu čistých aktiv na akcii každý oceňovací den. Příkazy k nákupu nebo prodeji akcií, které budou obdrženy a přijaty do SEČ jakéhokoli oceňovacího dne registrátorem nebo správcovskou společností budou zpracovány při ceně za akcii, která bude vypočtena následujícího oceňovacího dne. Objednávky přijaté po SEČ oceňovacího dne budou zpracovány při ceně za akcii vypočítané o dva oceňovací dny později. Upozorňujeme, že Fond může za určitých podmínek pozastavit kalkulaci ceny akcie, včetně jakéhokoliv dne, kdy ceny podstatného podílu aktiv Fondu nejsou k dispozici v důsledku uzavření burzy nebo svátku. Upozorňujeme, že telefonní hovory s registrátorem Fondu nebo zástupcem pro převod mohou být nahrávány a že provedením takového hovoru dáváte souhlas k tomu, aby tento hovor byl nahrán a aby nahrávka byla použita pro účely, které registrátor nebo zástupce pro převod považuje za vhodné, a to včetně soudních řízení. Zdanění Daně týkající se Fondů. Fond je dle lucemburského práva povinen jednou ročně platit daň z kapitálu ve výši 0,05 % z celkových aktiv (0,01 % u případných akcií třídy I). Ani Fond ani společnost SICAV nejsou v současné době zatíženy žádným dalším lucemburským poplatkem či daní ze zisku, příjmů, kapitálového zhodnocení, emise akcií či distribučních plateb. Úrokový, dividendový či jiný výnos ze zahraničních investic mohou podléhat nevratné srážkové dani v zemi jejich původu. Daně spojené s Fondem jsou hrazeny z aktiv Fondu a tato platba se odráží v ceně akcie.

4 4 ABN AMRO International Derivatives Fund Zjednodušený prospekt Daně týkající se investorů. Koupě, držení nebo prodej akcií Fondu může vést k daňové povinnosti. Daňová situace každého investora je jiná, proto byste vaši situaci měli konzultovat s odborným daňovým poradcem. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 4,00 % 4,00 % Poplatek za služby 0,10 % 2 0,05 % 2 Výkonnostní poplatek 10,00 % 1 10,00 % 1 Poplatek za distribuční služby žádný žádný Odhad výdajů * 4,15 % 4,06 % 1 Výkonnostní poplatek se vypočítá na základě zvýšení hodnoty na akcii a vypočítá se pouze, pokud je hodnota čistých aktiv vyšší než 85,49 EUR. Další informace o výkonnostním poplatku jsou uvedeny v Prospektu v úplném znění. 2 Poplatek za služby pokrývá administrativu a úschovu aktiv a další aktuální provozní a administrativní náklady. Další informace o poplatku za služby jsou uvedeny v Prospektu v úplném znění. * Bez výkonnostního poplatku Poplatky za transakce akcionáře. Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Za koupi 5,25 % žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00 % žádné

5 5 ABN AMRO International Derivatives Fund Zjednodušený prospekt Podrobné informace o Fondu ISIN LU LU Minimální počáteční 250 EUR 1 milión EUR investice Minimální další investice 250 EUR 250 EUR Vznik 30. června ledna 2006 Rozdělení dividend Ne Ne Cena akcie Referenční měna Výpočet ceny akcie Zveřejnění ceny akcie EUR denně Bloomberg, Reuters, řada hlavních novin, nebo kanceláře registrátora nebo společnosti SICAV v průběhu pracovní doby Provozní a obchodní struktura Celková aktiva 179,5 miliónů EUR Právní struktura fondu Podfond ABN AMRO Structured Investments Funds SICAV Zápis společnosti SICAV 7. srpna 2000 Poskytovatelé služeb Správcovská společnost a promotor Investiční správce Uschovatel a zprostředkovatel plateb Auditor Registrátor a zástupce pro převod Hlavní právní poradce ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. jednající prostřednictvím své lucemburské pobočky Ernst & Young State Street Bank Luxembourg S.A. Bonn Schmitt Steichen Kontaktní informace Služby investorům Místní zprostředkovatelé Česká republika + Regulátor Slovensko Lucembursko ABN AMRO Asset Management Fund Services P.O.Box 283 (AF 0540) 1000 EA Amsterdam, The Netherlands, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., Hilleho 1843/6, Brno, Česká republika, Zelená linka , Tel.: Fax: ABN AMRO Investment Funds S.A. 46, Avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg- Kirchberg Commision de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg, Mimosoudní mechanismus pro vyřizování stížností FIN-NET a opravných prostředků Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace o Fondech. Pokud před investováním potřebujete více informací, včetně informací o právech a povinnostech investora i právním vztahu k Fondu, nahlédněte do nejnovější verze Prospektu Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO v úplném znění. Podrobné informace o podílech Fondů jsou uvedeny v nejnovější výroční nebo pololetní zprávě k Strukturovaným investičním fondům ABN AMRO. Prospekt v úplném znění a finanční zprávy je možno zdarma získat u společnosti ABN AMRO a u všech distributorů.

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM A-ACC-CZK(HDG)

GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM A-ACC-CZK(HDG) GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM AACCCZK(HDG) Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-EURO 31. ČERVENEC 2015

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-EURO 31. ČERVENEC 2015 31. ČERVENEC 015 Přístup a styl Tento fond je spravován týmovým přístupem s cílem vytvářet stálé výnosy a soustředit se na zachování kapitálu na volatilních trzích. nevyužívá externě uvedený srovnávací

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Goldman Sachs Structured Investments SICAV Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond")

Více