STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s."

Transkript

1 STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014

2 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I Obecné náležitosti Statutu Základní údaje o fondu kolektivního investování Údaje o investiční společnosti Investiční cíle a způsob investování Rizikový profil Informace o historické výkonnosti Zásady hospodaření s majetkem Informace o výplatě podílů na výnosech Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování Informace o poplatcích a nákladech Údaje o Depozitáři Údaje o svěření obhospodařování majetku Fondu nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním Další informace Část II Zvláštní náležitosti Statutu Informace o vydávání a odkupování Podílových listů Část III Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Statutu Příloha č. 2 Statutu... 35

3 STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") řádně přijalo a vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Zákon") a vyhlášky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu, statut otevřeného podílového fondu WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Statut"). Vymezení pojmů Aktuální hodnota Podílového listu - označuje podíl vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden Podílový list. Benchmark označuje kompozitní tržní index, sloužící k porovnání výkonnosti Fondu s výkonností trhu a k výpočtu výkonnostní odměny. ČNB označuje Českou národní banku, která je od státem pověřenou institucí vykonávat dohled nad kolektivním investováním. Depozitář označuje společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., u které jsou uložena a pod kontrolou všechna aktiva Fondu. Dividenda označuje částku vyplacenou Podílníkům Dividendové třídy jako podíl na výnosu z hospodaření s majetkem ve Fondu. Dividendová třída označuje Třídu Podílových listů Fondu, která usiluje o pravidelnou výplatu Dividend při relativně stabilní hodnotě Podílového listu. Fond označuje WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Hodnota majetku Fondu označuje pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investice Fondu aktiva snížená o oprávky a opravné položky. Hodnota vlastního kapitálu označuje reálnou hodnotu majetku a závazků Fondu, oceněnou v souladu s ust. 82 Zákona a prováděcími právními předpisy. 1

4 Hrubá hodnota vlastního kapitálu označuje reálnou hodnotu majetku a závazků bez započtení výkonnostní odměny, oceněnou v souladu s ust. 82 Zákona a prováděcími právními předpisy. Kapitalizační třída označuje Třídu Podílových listů Fondu, jejímž cílem je dosáhnout zhodnocení Podílového listu. Za tímto účelem reinvestuje výnosy Fondu, nevyplácí Dividendy. Podílový list označuje cenný papír zaknihovaný na majetkovém účtu vedeném Společností, který představuje podíl Podílníka na majetku Fondu. Hodnota Podílového listu se může v rámci jednotlivých Tříd Podílových listů Fondu lišit. Podílník označuje majitele Podílových listů Fondu. Samostatná evidence označuje samostatnou evidenci zaknihovaných Podílových listů podle 93 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vedenou Společností. Sdělení klíčových informací označuje standardizovaný dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky Fondu a důležité informace Podílníkům Fondu. Společnost označuje WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ , IČ Statut označuje tento dokument. Třída Podílových listů Fondu označuje skupinu Podílových listů v rámci Fondu vymezenou na základě kritérií určených Statutem, jejichž aktiva budou investována společně s dalšími skupinami Podílových listů Fondu, ale se kterou jsou spojena vlastní práva z hlediska nakládání s výnosy Fondu a která může mít vlastní poplatkovou strukturu, minimální výši investice, dividendovou politiku a případně jiné vlastnosti. Váha Třídy - označuje Hodnotu vlastního kapitálu Třídy Podílových listů Fondu k Hodnotě vlastního kapitálu Fondu, vyjádřenou v procentech, sloužící k výpočtu Aktuální hodnoty Podílových listů. Stanovení Váhy Dividendové třídy a Váhy Kapitalizační třídy je popsáno v části I., článku 8., Statutu. Zákon označuje zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 2

5 Část I. Obecné náležitosti Statutu 1.1. Název podílového fondu zní: 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond") Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí ČNB ze dne 7. června 2013 Č.j.: 2013/6712/570, které nabylo právní moci dne 10. června Fond byl vytvořen na dobu neurčitou Fond je ve smyslu Zákona otevřeným podílovým fondem, a to speciálním fondem cenných papírů Audit účetní závěrky Fondu je prováděn společností Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín, Česká republika Fond zveřejňuje informace dle Zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese Společnosti Shromáždění Podílníků není zřízeno Fond v souladu se Zákonem zakládá dvě třídy Podílových listů, Kapitalizační třídu a Dividendovou třídu, lišící se rozdílným nakládáním s výnosy Fondu Aktuální znění Statutu, Sdělení klíčových informací, poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu Fondu získá každý upisovatel cenného papíru vydaného Fondem bezúplatně v sídle Společnosti, na webové stránce či zasláním v elektronické podobě na základě žádosti zaslané na Každému upisovateli Podílového listu Fondu je v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnuto bezúplatně Sdělení klíčových informací Základní právní listinou Fondu je Statut Fondu, který upravuje práva a povinnosti mezi Podílníky a Společností. 3

6 2. Údaje o investiční společnosti 2.1. Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ , IČ , je obhospodařovatelem Fondu Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) a je splacen v plné výši Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Společnost získala prvotní povolení k činnosti na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ze dne č.j.: 101/58 024/1993. V souvislosti s novelizací právního řádu pak Společnost získala nové platné povolení k činnosti, nahrazující všechna předchozí, na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), nyní ČNB, č.j.: 41/N/71/2004/6 ze dne , které nabylo právní moci dne Společnost řídí představenstvo ve složení RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA (předseda) a Ing. Jan Sýkora. Členové představenstva jsou společně odpovědni za celkový chod Společnosti a formulaci podnikatelské strategie Vedoucí osoby vykonávají mimo Společnost tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovaného Společností - pan Jaroslav Krabec zastává pozici investičního ředitele oddělení asset managementu ve společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., pan Jan Sýkora je předsedou představenstva společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. a členem představenstva společnosti Pegas Nonwovens SA, jejíž akcie jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha Předmětem podnikání Společnosti jsou činnosti v souladu se Zákonem a v souladu s povolením Komise, nyní ČNB, uděleným Společnosti dne Povolení Komise, nyní ČNB, vychází z 60 Zákona a výčet činností se opírá o 14 a 15 Zákona. Plné znění povolení Komise, nyní ČNB, udělené Společnosti, je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. Předmětem činnosti Společnosti je: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů, b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, c) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, d) obhospodařování majetku podílového fondu jiné investiční společnosti nebo investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, e) úschova a správa cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, 4

7 f) poskytování investičního poradenství týkající se investičního nástroje, které provádí Společnost obhospodařující majetek zákazníka Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR) Společnost je součástí konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, je společnost WOOD & Company Group S.A., se sídlem 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství Seznam fondů obhospodařovaných Společností: WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 3. Investiční cíle a způsob investování 3.1. Investičním cílem je zhodnocení investice Podílníků Fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální dluhopisové trhy s investičním horizontem minimálně 3 roky Pro Kapitalizační třídu Fondu je cílem dosáhnout zhodnocení Podílového listu, pro Dividendovou třídu Fondu je cílem dosáhnout pravidelných výnosů formou výplaty Dividendy při relativně stabilní hodnotě Podílového listu Fond je určen investorům, pro které je globální dluhopisový fond s flexibilní investiční strategií, denominovaný v české koruně, vhodnou součástí jejich portfolia a kteří předpokládají setrvat ve Fondu minimálně po dobu 3 let. Investor by měl mít alespoň základní povědomost o nástrojích finančního trhu, zejména ve vztahu k dluhovým instrumentům. Fond je vhodný pouze pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat určitou tržní volatilitu a možná rizika vyplývající z konstrukce, investiční strategie a jednotlivých expozic Fondu Fond pro porovnání své výkonnosti oproti trhu používá Benchmark, kterým je kombinace indexu státních dluhopisů zemí G7 (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, USA, Kanada a Japonsko) s vahou 70% a globálního indexu korporátních dluhopisů neinvestičního stupně s vahou 30%. Pro státní dluhopisy zemí G7 je použit Bank of America / Merrill Lynch All Maturity G7 Government Index (Bloomberg ticker WG7E). 5

8 Pro globální index korporátních dluhopisů neinvestičního stupně je použit Bank of America / Merill Lynch Global High Yield Index (Bloomberg ticker HW00). Benchmark je upraven o náklady a výnosy související se zajištěním měnového rizika do české koruny a o poplatky: Benchmark = (70% WG7E + 30% HW00) zajištěný do Kč poplatky poplatky = celková nákladovost Fondu, určená v souladu s výpočtem ukazatele TER (viz Příloha 1 Statutu) Fond aktivní správou usiluje o dosažení lepší výkonnosti, než je výkonnost Benchmarku. Fond nekopíruje výkonnost žádného tržního indexu Návratnost investice do Fondu, její části ani výnos z investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky Dle metodiky klasifikace fondů AKAT ČR je Fond klasifikován jako globální dluhopisový fond, který alokuje aktiva do dluhových instrumentů denominovaných v různých měnách. Vážená průměrná modifikovaná durace Fondu není omezena Fond investuje do těchto druhů aktiv: a) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů a nástroje peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování i. na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo ii. na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném ČNB, b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů z nové emise, jestliže i. podmínky emise obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmenu a) a jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném ČNB, 6

9 ii. žádost o jejich přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) bude podána tak, aby tento cenný papír byl přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání, c) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů a nástroje peněžního trhu splňující podmínky dle písmene a) a b) přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému, ve vztahu k mnohostrannému obchodnímu systému, d) nástroje peněžního trhu jiné než uvedené v písmeni a), za předpokladu, že regulace jejich emise nebo emitenta zabezpečuje ochranu investorů nebo úspor a že i. byly vydány nebo zaručeny centrální, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, centrální bankou některého členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií, Evropskou investiční bankou, státem nebo členem federálního státu, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, ii. byly vydány emitentem, jehož cenné papíry jsou přijaté k obchodování na trzích uvedených v písmeni a), iii. byly vydány nebo zaručeny osobou, která podléhá dohledu orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo osobou, která podle posouzení ČNB podléhá obdobnému dohledu, nebo iv. byly vydány emitentem, který patří k některé z kategorií emitentů schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených v par. 26 odst. 1 písm. h) bod 4 Zákona, e) státní dluhopisy nebo dluhopisy zaručené státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů, f) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydané jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku, 7

10 g) dluhopisy vydané centrální bankou nebo jiné dluhopisy anebo obdobné zahraniční cenné papíry vydané bankou nebo zahraniční bankou než dluhopisy uvedené v písmenu f), h) cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování, jehož skladba majetku odpovídá dluhopisovému fondu a který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět, i) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky a instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů, které nesplňují podmínky podle písmene a) až g) za předpokladu, že podle odborného názoru Společnosti odpovídají investičním cílům Fondu a jeho rizikovému profilu definovanému v článku 4 Statutu, j) vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidla, která ČNB považuje za rovnocenná Fond za účelem dosažení investičních cílů může investovat do finančních derivátů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích jako Deutsche Terminbörse (DTB), London International Financial Futures Exchange (LIFFE), France Futures and Options Exchange (MATIF), Austrian Futures and Options Exchange (ÖTOB), Warsaw Stock Exchange (WSE), Budapest Stock Exchange (BSE), Eurex, New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (CME Group), Tokyo International Financial Futures Exchange (Tiffe), Osaka Securities Exchange (OSE) a obdobných trzích uvedených v odst. 3.8 a) nebo jiných derivátů, které splňují tyto podmínky: a) podkladovým aktivem těchto derivátů jsou nástroje uvedené v odst. 3.8 a 3.9, finanční indexy, úrokové sazby, měnové kurzy nebo měny, které Fond může nabývat do svého majetku, b) druhá smluvní strana obchodu je institucí, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, c) tyto deriváty jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a Fond má možnost je kdykoliv zpeněžit nebo uzavřít za částku, které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek Příkladem finančních derivátů, které Fond může použít, jsou forwardy, swapy, futures, opce a případně další instrumenty: a) Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Měnový forward je pak měnová konverze s vypořádáním 8

11 v budoucnosti. Kurz měn pro okamžik vypořádání je odvozen od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z rozdílu výnosu z úrokových sazeb v období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Fond může měnový forward použít pro zajištění měnového rizika aktiva denominovaného v cizí měně, nacházejícího se v portfoliu Fondu. b) Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti. Cross-currency swap je pak kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádané promptně a z druhé části měnové transakce "forwardové" s vypořádáním v budoucnosti. Fondem bude používána pro zajišťování aktiv Fondu proti nepříznivému pohybu cizích měn. Fond použije tuto techniku (nástroj) například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do měny Fondu s vypořádáním v budoucnosti, tedy cross-currency swap. c) Interest rate swap (úrokový swap) spočívá obvykle ve výměně variabilních úrokových nároků za pevně stanovené úrokové nároky (nebo obráceně). V závislosti na odhadu vývoje úrokových sazeb tak Fond může - aniž by prodával aktiva v portfoliu - zamezit riziku změn úrokových sazeb. Například při očekávaném růstu úrokových sazeb může být přeměněna pevně úročená část portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak při očekávání klesajících úrokových sazeb může být variabilně úročená část přeměněna na pevné úrokové nároky. Interest rate swap může být Fondem používán pro zajišťování aktiv proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb. d) Credit Default Swap (CDS) je charakterizován jako kreditní derivát, v rámci kterého se kupující kreditního zajištění zavazuje platit prodávajícímu kreditního zajištění periodické fixní platby (tzv. swapovou prémii) po dobu životnosti kontraktu výměnou za podmíněnou platbu protistrany v případě výskytu kreditní události, ke které se dohoda vztahuje. Pokud kreditní událost nenastane, kontrakt ve stanovenou dobu zaniká a prodejce tak pouze získá prémii za podstoupení možného kreditního rizika. e) Futures lze charakterizovat jako stanoveným způsobem standardizovanou dohodu dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje za předem stanovenou cenu. Tato dohoda je vypořádána k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem. f) Opci lze popsat jako dohodu, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v 9

12 budoucnosti (nebo během určitého období v budoucnosti) a zároveň prodávající opce má povinnost toto právo uspokojit. i. Při nákupu kupních opcí (long call) na dané investiční nástroje Fond může v případě, že budoucí vývoj na trhu způsobí zvýšení tržních cen předmětných investičních nástrojů, využít opci (právo) na koupi investičních nástrojů a zakoupit investiční nástroje za předem dohodnutou cenu, která je nižší než jejich aktuální tržní hodnota. Na druhou stranu Fondu hrozí riziko, že zaplacená opční prémie zůstane nevyužita, pokud je vývoj na trhu negativní a realizace kupní opce za předem stanovenou cenu nebude z ekonomického hlediska smysluplná. Při výpočtu očekávaného zisku je třeba zohlednit náklady spojené s nákupem, realizací nebo prodejem opce, popř. s uzavřením vyrovnávacího obchodu. Nenaplní-li se očekávání a Fond se zřekne realizace opce, zaniká opční právo vypršením doby platnosti opce. ii. Nákup prodejní opce (long put) opravňuje Fond za úhradu opční prémie požadovat na prodávajícím odběr investičních nástrojů za předem dohodnutou cenu. Poklesne-li jejich kurz pod dohodnutou cenu, mohou být prodejní opce realizovány, a tím je možné u investičních nástrojů v majetku Fondu realizovat výnos, který je rozdílem dohodnuté ceny a jejich aktuální tržní ceny. Na druhou stranu existuje riziko ztráty opční prémie, pokud kurzy investičních nástrojů, na které je opce vystavena, budou na stejné či vyšší úrovni než dohodnutá cena. g) Jiné deriváty, které v souladu se Zákonem a Statutem vedou k naplnění investičních cílů nebo zajištění majetku Fondu proti úvěrovému, tržnímu nebo měnovému riziku Fond používá techniky a nástroje, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Expozice z těchto operací musí být plně kryta majetkem Fondu tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací Za účelem efektivního obhospodařování majetku může Fond provádět repo obchody, a to při dodržení maximální splatnosti a výše úvěru či půjčky stanovených v odstavci 3.20 j), jestliže: a) sjednání repo obchodu lze řádně doložit, b) druhou smluvní stranou obchodu je instituce, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, c) cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, odpovídají investiční strategii a rizikovému profilu Fondu. 10

13 3.13. Druhy, limity a způsob používání finančních derivátů a repo obchodů, které je možno používat k efektivnímu obhospodařování majetku Fondu, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů, které má Fond v majetku, o rizicích s nimi spojených, o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, se řídí Vyhláškou č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel kolektivního investování S cílem využít tržních příležitostí na dluhopisových trzích za všech tržních situací může Fond uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, do kterých může investovat podle Statutu, ale které nemá ve svém majetku Investiční strategii Fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní, usilující o maximální využití možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhovými cennými papíry s investičním ratingem (zejména státní dluhopisy makroekonomicky stabilních zemí, velmi kvalitní korporátní dluhopisy, cenné papíry dluhopisových fondů zaměřené na dluhopisy s investičním ratingem, apod.) a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu (dluhopisy či cenné papíry dluhopisových fondů zaměřené na dluhopisy s vysokým výnosem). Fond může využívat též dluhové investiční nástroje navázané na dluhopisy či dluhopisové indexy (např. typu Exchange Traded Funds a Exchange Traded Notes), přijaté k obchodování dle odst. 3.8 a) a konstruované tak, že přinášejí kladné zhodnocení v případě poklesu hodnoty podkladového aktiva (a obráceně), či vstoupit do tzv. krátkých pozic v investičních instrumentech povolených Statutem s cílem využít nadhodnocených tržních cen (odst. 3.14). Fond může dále vyhledávat investiční příležitosti v cenných papírech uzavřených podílových fondů kolektivního investování, jejichž skladba majetku odpovídá dluhopisovým fondům a které jsou přijaty k obchodování dle odst. 3.8 a). Touto flexibilní investiční strategií Fond usiluje o to být dluhopisovým fondem do každého počasí Fond je denominován v české koruně. Součástí investiční strategie je řízení měnového rizika, kdy investice do aktiv v cizích měnách mohou, ale nemusí být zajištěny proti měnovému riziku cílem je maximalizovat výnos Fondu v české koruně. Pro zajištění měnového rizika zahraničních měn vůči české koruně jsou používány zejména měnové forwardy a swapy. Případné ponechání měnového rizika otevřeným představuje aktivní rizikovou expozici Fondu v cizí měně v porovnání s Benchmarkem Geografická příslušnost investic není omezena. Podíl investic denominovaných v cizích měnách není limitován Vážená průměrná modifikovaná durace Fondu se může flexibilně měnit v širokém intervalu v závislosti na situaci na dluhopisových trzích. Není omezena žádným limitem Investiční limity pro skladbu majetku Fondu jsou stanoveny takto: 11

14 a) součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladů u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35% Hodnoty majetku Fondu, b) Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % celkové jmenovité hodnoty nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, c) součet hodnot investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem může tvořit nejvýše 20 % Hodnoty majetku Fondu. Fond nemusí dodržet tento limit v případě dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu za podmínek, které jsou uvedeny v následujících písmenech d), e) a f), d) Fond může investovat maximálně 25% Hodnoty majetku Fondu do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku, e) Fond může investovat až 35% Hodnoty majetku Fondu do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, jestliže je vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, f) Fond může investovat až 100% Hodnoty majetku Fondu do dluhových cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % Hodnoty majetku Fondu, g) Fond nesmí investovat do cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, který není určen pro veřejnost, nebo do cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, který podle svého právního řádu nebo statutu 12

15 může investovat více než 10% hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných jiným fondem kolektivního investování, h) cenné papíry vydávané jedním fondem kolektivního investování mohou tvořit nejvýše 20% Hodnoty majetku Fondu, i) součet investic do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nepřesáhne 49% Hodnoty majetku Fondu, j) Fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců, a to maximálně do výše 30% Hodnoty majetku Fondu, k) otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhnou 100% Hodnoty majetku Fondu a limit na emitenta finančních derivátů je 35% Hodnoty majetku Fondu, l) Fond investuje minimálně 80% Hodnoty majetku Fondu do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, instrumentů nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, m) součet vkladů u bank nepřekročí 20% Hodnoty majetku Fondu, n) investice do ostatních investičních cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky (např. konvertibilních dluhopisů, cenných papírů zajištěných aktivy, apod.) nepřesáhnou 20% Hodnoty majetku Fondu Fond nemusí dodržet pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle odstavce 3.19 b) až f) a h) a i) při uplatňování přednostního práva na upisování takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku Fond nemusí dodržet limity pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle odstavce 3.19 b) při nabytí investičních nástrojů do majetku Fondu, jestliže v této době není možné zjistit jejich celkovou jmenovitou hodnotu nebo celkový počet, a to na dobu nezbytně nutnou Fond nemusí dodržet limit uvedený v odstavci 3.19 m) ve vztahu k Depozitáři, a to při vydávání a odkupování Podílových listů Fondu. Vklady převyšující stanovený limit z důvodu připsání částky odpovídající ceně vydávaných Podílových listů musí být investovány bez zbytečného odkladu po jejich připsání na účet Fondu. Vklady převyšující stanovený limit z důvodu shromáždění peněžních prostředků k zajištění finančního vypořádání odkupu Podílových listů musí být zaslány na účet Podílníka ve stanovené lhůtě. 13

16 3.23. Pokud Fond nedodrží pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle odstavce 3.19 b) až f) a h), i), l) a m) z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva na upisování investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku, musí s přihlédnutím k zájmům svých Podílníků zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby majetku Fondu se Statutem Fond se při dodržení pravidel pro rozložení rizika spojeného s investováním může odchýlit od omezení podle odstavce 3.19 b) až f) a h), i), l) a m) na dobu nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření Fondu. 4. Rizikový profil 4.1. Aktuální hodnota Podílového listu Fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů, skladbě majetku Fondu a dalších faktorech a není zaručena návratnost původně investované částky.vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Společnost upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu není žádnou zárukou výkonnosti v budoucím období Rizika vyplývající z investice do Fondu: a) Tržní riziko vyplývá z vlivu vývoje finančního trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu se jedná především o úrokové riziko, charakterizující vliv změny tržních úrokových sazeb na tržní ceny dluhových instrumentů. b) Úvěrové riziko - spočívá v nesplnění závazku emitenta investičního nástroje nebo v jeho celkovém finančním selhání. Toto riziko stoupá s výběrem finančních nástrojů emitovaných méně kvalitními emitenty. Fond může investovat do investičních instrumentů vydaných širokým spektrem emitentů bez omezení jejich ratingu. c) Riziko vypořádání souvisí s nedodáním nakoupených investičních nástrojů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce. Výběr protistran je omezen na kvalitní banky a kvalitní finanční společnosti, které splňují nároky státních dohledových orgánů a disponují potřebnými legislativními a kvalifikačními předpoklady. d) Riziko operační spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Patří sem též riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména 14

17 insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem. e) Riziko nedostatečné likvidity spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení Podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování Podílových listů Fondem. Z těchto důvodů Podílníci nesou riziko pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu. f) Měnové riziko souvisí s tím, že Fond může investovat do investičních nástrojů v jiné měně než je měna Fondu (česká koruna) a dojde ke změně hodnoty majetku Fondu v důsledku pohybu devizových kurzů. g) Riziko spojené s finančními deriváty - tržní riziko měnového forwardu či crosscurrency swapu souvisí se změnou tržních cen podkladových aktiv. U zmíněných derivátů nastává také riziko likvidity, kdy nemusí být k dispozici dostatek likvidity ve Fondu v termínu vypořádání transakce, a riziko spojené s protistranou ve smyslu dodržení závazku vyplývajícího ze smluvené transakce. Rizika spojená s některými finančními deriváty může zvyšovat tzv. pákový mechanismus, kdy malá počáteční investice otevírá prostor nejen pro značné procentní zisky, ale i ztráty. Obecně riziko derivátů zahrnuje tržní riziko podkladových aktiv, riziko emitenta, likvidity, vypořádání a riziko možné progresivní závislosti na ceně podkladového aktiva. h) Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určitá odvětví, regiony či státy, určité části trhu nebo určité druhy aktiv, vyplývá z flexibilní investiční strategie Fondu zaměřené na globální dluhopisové trhy bez omezení geografické příslušnosti, ratingu emitenta a průměrné durace portfolia. i) Z určitých Zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, přičemž Podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve Fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. Jedná se především o následující důvody: i. Společnost rozhodne o přeměně Fondu, ii. ČNB odejme Společnosti povolení k vytvoření Fondu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře, iii. ČNB může také odejmout povolení k vytvoření Fondu, jestliže: a. průměrná výše vlastního kapitálu ve Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než Kč, b. nepovažuje opatření k odstranění příčin pozastavení vydávání a odkupování Podílových listů Fondu (dle 12 odst. 7 Zákona) za dostatečná, 15

18 c. do 1 roku od udělení povolení k vytvoření Fondu Hodnota vlastního kapitálu nedosáhne výše Kč, iv. Společnost rozhodne o podání žádosti o odnětí povolení Fondu nebo dojde ke zrušení Společnosti s likvidací, nebo v. rozhodnutí soudu V souladu se Zákonem Depozitář provádí kontrolu dodržování investičních limitů Fondu vyplývajících ze Statutu. Pro výpočet investičních limitů se používá Hodnota majetku Fondu. Společnost má vytvořený vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování limitů daných Zákonem a tímto Statutem. Společnost majetek Fondu investuje tak, aby minimalizovala rizika při dané investiční strategii. Společnost při obhospodařování majetku Fondu vynakládá veškerou odbornou péči Vzhledem k tomu, že Fond byl vytvořen v měsíci červnu 2013 a prozatím nemá dostatečně dlouhou historii, byla pro analýzu historické volatility a výnosnosti použita analýza časové řady Benchmarku Fondu. Na jejím základě byl Fond v rámci tzv. Syntetického ukazatele rizikového profilu zařazen do 4. rizikové skupiny na sedmistupňové škále. Riziko pohybu hodnoty Podílového listu je střední. Ke zvýšení rizikovosti však může dojít v případě otevřené měnové pozice vůči zahraničním měnám, která může riziko pohybu hodnoty Podílového listu zvýšit. Při nepříznivém vývoji může dojít ke zvýšení rizika nelikvidity Fondu, pokud by se při nečekaných změnách na finančních trzích stal určitý segment dluhopisových investic výrazně méně likvidním než za běžných okolností. Zařazení Fondu do uvedené rizikové skupiny není spolehlivým ukazatelem budoucí rizikovosti Fondu ani jeho výnosu a může se v průběhu času měnit. nižší riziko potenciálně nižší výnos vyšší riziko potenciálně vyšší výnos Syntetický ukazatel rizikového profilu Fondu 16

19 5. Informace o historické výkonnosti 5.1. Výpočet historické výkonnosti Fondu vychází z předpokladu, že veškeré rozdělitelné výnosy Fondu byly znovu investovány Vzhledem k tomu, že Fond byl vytvořen v měsíci červnu 2013 a od vzniku Fondu tak neuplynul ještě ani jeden rok, nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by poskytly užitečný obraz o historické výkonnosti Fondu Údaje o historické výkonnosti nejsou žádnou zárukou výkonnosti Fondu v budoucím období a jejich použitelnost jako indikátoru budoucí výkonnosti je omezená Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok. 6. Zásady hospodaření s majetkem 6.2. Majetek ve Fondu je společným majetkem Podílníků s tím, že obhospodařování tohoto majetku vykonává v souladu se Zákonem Společnost. Svá práva vůči Společnosti mohou Podílníci uplatňovat samostatně Všechna aktiva Fondu jsou v úschově nebo v jiném opatrování Depozitáře Fondu Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti představenstva Společnosti Majetek a závazky Fondu jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s 82 Zákona a dalšími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 194/2011 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků z investiční činnosti Fondu se postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie s tím, že pro stanovení reálné hodnoty dluhopisu je možné použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (středová cena). Při stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech se postupuje dle 44 této vyhlášky Hodnota vlastního kapitálu Fondu je stanovována každý pracovní den (den "D") ze závěrečných hodnot předchozího pracovního dne (D-1). Není-li den pracovním dnem, provede se stanovení Hodnoty vlastního kapitálu Fondu též k tomuto dni Hodnota vlastního kapitálu připadající na Třídu Podílových listů Fondu se stanovuje jako součin Hodnoty vlastního kapitálu Fondu a Váhy Tříd, definovaných odstavci 8.10 a Výnosy Fondu tvoří: a) úroky z vkladů a investičních nástrojů, 17

20 b) výnosy z prodeje investičních nástrojů a operací na finančních trzích, c) ostatní výnosy Výnosy Fondu po pokrytí nákladů Fondu specifikovaných v článku 9 Statutu budou zhodnocovat Podílové listy v obou Třídách Podílových listů Fondu, a to poměrem popsaným v článku 8, odstavci 8.10 až O majetku ve Fondu vede Společnost účetnictví odděleně od účetnictví o svém majetku K zajištění odborné péče využívá Společnost odborných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Společnost pro účely obhospodařování majetku Fondu dále využívá služeb obchodníků s cennými papíry, jimž bylo uděleno příslušné povolení v souladu s českým právním řádem, nebo zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti, kterým bylo uděleno příslušné zahraniční povolení. Společnost bude při obhospodařování majetku ve Fondu také využívat ekonomické poradenství a ekonomické analýzy poskytované společností Two Fund a.s., IČ: , se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ Informace o výplatě podílů na výnosech 7.1. Dividendová třída vyplácí Dividendy s čtvrtletní frekvencí. Rozhodným dnem pro výplatu Dividendy jsou 31.3., 30.6., a Dividendy náleží Podílníkům Dividendové třídy, kteří k rozhodnému dni vlastní Podílové listy Fondu Dividenda bude Podílníkům vyplácena formou bezhotovostní platby, a to na účet, který písemně určí Podílník, vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po rozhodném dni O výši Dividendy rozhoduje představenstvo Společnosti. Cílem je dosažení výplaty pravidelných Dividend při relativně stabilní hodnotě Podílového listu Dividendové třídy. Výše Dividendy však bude ovlivňována vývojem tržních úrokových sazeb, výší inkasovaných kupónů z dluhopisů v portfoliu Fondu, realizovanými i nerealizovanými zisky ve Fondu a dalšími okolnostmi. Dividenda není zaručena a může být i nulová. Výplata Dividendy sníží hodnotu Podílového listu Dividendové třídy Výplata je zdaněna v souladu s daňovými zákony platnými v České republice. Výplata podílu na výnosech probíhá dle 85 odst. 4 Zákona, tedy bez ohledu na výsledek hospodaření Fondu Kapitalizační třída Dividendu nevyplácí. Výnosy Fondu jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě Podílového listu Kapitalizační třídy. 18

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond (standardní fond splňující směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel.....

Více

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost,

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více