STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s."

Transkript

1 STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014

2 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I Obecné náležitosti Statutu Základní údaje o fondu kolektivního investování Údaje o investiční společnosti Investiční cíle a způsob investování Rizikový profil Informace o historické výkonnosti Zásady hospodaření s majetkem Informace o výplatě podílů na výnosech Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování Informace o poplatcích a nákladech Údaje o Depozitáři Údaje o svěření obhospodařování majetku Fondu nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním Další informace Část II Zvláštní náležitosti Statutu Informace o vydávání a odkupování Podílových listů Část III Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Statutu Příloha č. 2 Statutu... 35

3 STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") řádně přijalo a vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Zákon") a vyhlášky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu, statut otevřeného podílového fondu WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Statut"). Vymezení pojmů Aktuální hodnota Podílového listu - označuje podíl vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden Podílový list. Benchmark označuje kompozitní tržní index, sloužící k porovnání výkonnosti Fondu s výkonností trhu a k výpočtu výkonnostní odměny. ČNB označuje Českou národní banku, která je od státem pověřenou institucí vykonávat dohled nad kolektivním investováním. Depozitář označuje společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., u které jsou uložena a pod kontrolou všechna aktiva Fondu. Dividenda označuje částku vyplacenou Podílníkům Dividendové třídy jako podíl na výnosu z hospodaření s majetkem ve Fondu. Dividendová třída označuje Třídu Podílových listů Fondu, která usiluje o pravidelnou výplatu Dividend při relativně stabilní hodnotě Podílového listu. Fond označuje WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Hodnota majetku Fondu označuje pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investice Fondu aktiva snížená o oprávky a opravné položky. Hodnota vlastního kapitálu označuje reálnou hodnotu majetku a závazků Fondu, oceněnou v souladu s ust. 82 Zákona a prováděcími právními předpisy. 1

4 Hrubá hodnota vlastního kapitálu označuje reálnou hodnotu majetku a závazků bez započtení výkonnostní odměny, oceněnou v souladu s ust. 82 Zákona a prováděcími právními předpisy. Kapitalizační třída označuje Třídu Podílových listů Fondu, jejímž cílem je dosáhnout zhodnocení Podílového listu. Za tímto účelem reinvestuje výnosy Fondu, nevyplácí Dividendy. Podílový list označuje cenný papír zaknihovaný na majetkovém účtu vedeném Společností, který představuje podíl Podílníka na majetku Fondu. Hodnota Podílového listu se může v rámci jednotlivých Tříd Podílových listů Fondu lišit. Podílník označuje majitele Podílových listů Fondu. Samostatná evidence označuje samostatnou evidenci zaknihovaných Podílových listů podle 93 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vedenou Společností. Sdělení klíčových informací označuje standardizovaný dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky Fondu a důležité informace Podílníkům Fondu. Společnost označuje WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ , IČ Statut označuje tento dokument. Třída Podílových listů Fondu označuje skupinu Podílových listů v rámci Fondu vymezenou na základě kritérií určených Statutem, jejichž aktiva budou investována společně s dalšími skupinami Podílových listů Fondu, ale se kterou jsou spojena vlastní práva z hlediska nakládání s výnosy Fondu a která může mít vlastní poplatkovou strukturu, minimální výši investice, dividendovou politiku a případně jiné vlastnosti. Váha Třídy - označuje Hodnotu vlastního kapitálu Třídy Podílových listů Fondu k Hodnotě vlastního kapitálu Fondu, vyjádřenou v procentech, sloužící k výpočtu Aktuální hodnoty Podílových listů. Stanovení Váhy Dividendové třídy a Váhy Kapitalizační třídy je popsáno v části I., článku 8., Statutu. Zákon označuje zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 2

5 Část I. Obecné náležitosti Statutu 1.1. Název podílového fondu zní: 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond") Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí ČNB ze dne 7. června 2013 Č.j.: 2013/6712/570, které nabylo právní moci dne 10. června Fond byl vytvořen na dobu neurčitou Fond je ve smyslu Zákona otevřeným podílovým fondem, a to speciálním fondem cenných papírů Audit účetní závěrky Fondu je prováděn společností Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín, Česká republika Fond zveřejňuje informace dle Zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese Společnosti Shromáždění Podílníků není zřízeno Fond v souladu se Zákonem zakládá dvě třídy Podílových listů, Kapitalizační třídu a Dividendovou třídu, lišící se rozdílným nakládáním s výnosy Fondu Aktuální znění Statutu, Sdělení klíčových informací, poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu Fondu získá každý upisovatel cenného papíru vydaného Fondem bezúplatně v sídle Společnosti, na webové stránce či zasláním v elektronické podobě na základě žádosti zaslané na Každému upisovateli Podílového listu Fondu je v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnuto bezúplatně Sdělení klíčových informací Základní právní listinou Fondu je Statut Fondu, který upravuje práva a povinnosti mezi Podílníky a Společností. 3

6 2. Údaje o investiční společnosti 2.1. Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ , IČ , je obhospodařovatelem Fondu Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) a je splacen v plné výši Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Společnost získala prvotní povolení k činnosti na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ze dne č.j.: 101/58 024/1993. V souvislosti s novelizací právního řádu pak Společnost získala nové platné povolení k činnosti, nahrazující všechna předchozí, na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), nyní ČNB, č.j.: 41/N/71/2004/6 ze dne , které nabylo právní moci dne Společnost řídí představenstvo ve složení RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA (předseda) a Ing. Jan Sýkora. Členové představenstva jsou společně odpovědni za celkový chod Společnosti a formulaci podnikatelské strategie Vedoucí osoby vykonávají mimo Společnost tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovaného Společností - pan Jaroslav Krabec zastává pozici investičního ředitele oddělení asset managementu ve společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., pan Jan Sýkora je předsedou představenstva společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. a členem představenstva společnosti Pegas Nonwovens SA, jejíž akcie jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha Předmětem podnikání Společnosti jsou činnosti v souladu se Zákonem a v souladu s povolením Komise, nyní ČNB, uděleným Společnosti dne Povolení Komise, nyní ČNB, vychází z 60 Zákona a výčet činností se opírá o 14 a 15 Zákona. Plné znění povolení Komise, nyní ČNB, udělené Společnosti, je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. Předmětem činnosti Společnosti je: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů, b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, c) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, d) obhospodařování majetku podílového fondu jiné investiční společnosti nebo investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, e) úschova a správa cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, 4

7 f) poskytování investičního poradenství týkající se investičního nástroje, které provádí Společnost obhospodařující majetek zákazníka Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR) Společnost je součástí konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, je společnost WOOD & Company Group S.A., se sídlem 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství Seznam fondů obhospodařovaných Společností: WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 3. Investiční cíle a způsob investování 3.1. Investičním cílem je zhodnocení investice Podílníků Fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální dluhopisové trhy s investičním horizontem minimálně 3 roky Pro Kapitalizační třídu Fondu je cílem dosáhnout zhodnocení Podílového listu, pro Dividendovou třídu Fondu je cílem dosáhnout pravidelných výnosů formou výplaty Dividendy při relativně stabilní hodnotě Podílového listu Fond je určen investorům, pro které je globální dluhopisový fond s flexibilní investiční strategií, denominovaný v české koruně, vhodnou součástí jejich portfolia a kteří předpokládají setrvat ve Fondu minimálně po dobu 3 let. Investor by měl mít alespoň základní povědomost o nástrojích finančního trhu, zejména ve vztahu k dluhovým instrumentům. Fond je vhodný pouze pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat určitou tržní volatilitu a možná rizika vyplývající z konstrukce, investiční strategie a jednotlivých expozic Fondu Fond pro porovnání své výkonnosti oproti trhu používá Benchmark, kterým je kombinace indexu státních dluhopisů zemí G7 (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, USA, Kanada a Japonsko) s vahou 70% a globálního indexu korporátních dluhopisů neinvestičního stupně s vahou 30%. Pro státní dluhopisy zemí G7 je použit Bank of America / Merrill Lynch All Maturity G7 Government Index (Bloomberg ticker WG7E). 5

8 Pro globální index korporátních dluhopisů neinvestičního stupně je použit Bank of America / Merill Lynch Global High Yield Index (Bloomberg ticker HW00). Benchmark je upraven o náklady a výnosy související se zajištěním měnového rizika do české koruny a o poplatky: Benchmark = (70% WG7E + 30% HW00) zajištěný do Kč poplatky poplatky = celková nákladovost Fondu, určená v souladu s výpočtem ukazatele TER (viz Příloha 1 Statutu) Fond aktivní správou usiluje o dosažení lepší výkonnosti, než je výkonnost Benchmarku. Fond nekopíruje výkonnost žádného tržního indexu Návratnost investice do Fondu, její části ani výnos z investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky Dle metodiky klasifikace fondů AKAT ČR je Fond klasifikován jako globální dluhopisový fond, který alokuje aktiva do dluhových instrumentů denominovaných v různých měnách. Vážená průměrná modifikovaná durace Fondu není omezena Fond investuje do těchto druhů aktiv: a) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů a nástroje peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování i. na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo ii. na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném ČNB, b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů z nové emise, jestliže i. podmínky emise obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmenu a) a jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném ČNB, 6

9 ii. žádost o jejich přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) bude podána tak, aby tento cenný papír byl přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání, c) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů a nástroje peněžního trhu splňující podmínky dle písmene a) a b) přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému, ve vztahu k mnohostrannému obchodnímu systému, d) nástroje peněžního trhu jiné než uvedené v písmeni a), za předpokladu, že regulace jejich emise nebo emitenta zabezpečuje ochranu investorů nebo úspor a že i. byly vydány nebo zaručeny centrální, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, centrální bankou některého členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií, Evropskou investiční bankou, státem nebo členem federálního státu, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, ii. byly vydány emitentem, jehož cenné papíry jsou přijaté k obchodování na trzích uvedených v písmeni a), iii. byly vydány nebo zaručeny osobou, která podléhá dohledu orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo osobou, která podle posouzení ČNB podléhá obdobnému dohledu, nebo iv. byly vydány emitentem, který patří k některé z kategorií emitentů schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených v par. 26 odst. 1 písm. h) bod 4 Zákona, e) státní dluhopisy nebo dluhopisy zaručené státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů, f) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydané jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku, 7

10 g) dluhopisy vydané centrální bankou nebo jiné dluhopisy anebo obdobné zahraniční cenné papíry vydané bankou nebo zahraniční bankou než dluhopisy uvedené v písmenu f), h) cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování, jehož skladba majetku odpovídá dluhopisovému fondu a který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět, i) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky a instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů, které nesplňují podmínky podle písmene a) až g) za předpokladu, že podle odborného názoru Společnosti odpovídají investičním cílům Fondu a jeho rizikovému profilu definovanému v článku 4 Statutu, j) vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidla, která ČNB považuje za rovnocenná Fond za účelem dosažení investičních cílů může investovat do finančních derivátů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích jako Deutsche Terminbörse (DTB), London International Financial Futures Exchange (LIFFE), France Futures and Options Exchange (MATIF), Austrian Futures and Options Exchange (ÖTOB), Warsaw Stock Exchange (WSE), Budapest Stock Exchange (BSE), Eurex, New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (CME Group), Tokyo International Financial Futures Exchange (Tiffe), Osaka Securities Exchange (OSE) a obdobných trzích uvedených v odst. 3.8 a) nebo jiných derivátů, které splňují tyto podmínky: a) podkladovým aktivem těchto derivátů jsou nástroje uvedené v odst. 3.8 a 3.9, finanční indexy, úrokové sazby, měnové kurzy nebo měny, které Fond může nabývat do svého majetku, b) druhá smluvní strana obchodu je institucí, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, c) tyto deriváty jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a Fond má možnost je kdykoliv zpeněžit nebo uzavřít za částku, které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek Příkladem finančních derivátů, které Fond může použít, jsou forwardy, swapy, futures, opce a případně další instrumenty: a) Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Měnový forward je pak měnová konverze s vypořádáním 8

11 v budoucnosti. Kurz měn pro okamžik vypořádání je odvozen od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z rozdílu výnosu z úrokových sazeb v období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Fond může měnový forward použít pro zajištění měnového rizika aktiva denominovaného v cizí měně, nacházejícího se v portfoliu Fondu. b) Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti. Cross-currency swap je pak kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádané promptně a z druhé části měnové transakce "forwardové" s vypořádáním v budoucnosti. Fondem bude používána pro zajišťování aktiv Fondu proti nepříznivému pohybu cizích měn. Fond použije tuto techniku (nástroj) například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do měny Fondu s vypořádáním v budoucnosti, tedy cross-currency swap. c) Interest rate swap (úrokový swap) spočívá obvykle ve výměně variabilních úrokových nároků za pevně stanovené úrokové nároky (nebo obráceně). V závislosti na odhadu vývoje úrokových sazeb tak Fond může - aniž by prodával aktiva v portfoliu - zamezit riziku změn úrokových sazeb. Například při očekávaném růstu úrokových sazeb může být přeměněna pevně úročená část portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak při očekávání klesajících úrokových sazeb může být variabilně úročená část přeměněna na pevné úrokové nároky. Interest rate swap může být Fondem používán pro zajišťování aktiv proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb. d) Credit Default Swap (CDS) je charakterizován jako kreditní derivát, v rámci kterého se kupující kreditního zajištění zavazuje platit prodávajícímu kreditního zajištění periodické fixní platby (tzv. swapovou prémii) po dobu životnosti kontraktu výměnou za podmíněnou platbu protistrany v případě výskytu kreditní události, ke které se dohoda vztahuje. Pokud kreditní událost nenastane, kontrakt ve stanovenou dobu zaniká a prodejce tak pouze získá prémii za podstoupení možného kreditního rizika. e) Futures lze charakterizovat jako stanoveným způsobem standardizovanou dohodu dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje za předem stanovenou cenu. Tato dohoda je vypořádána k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem. f) Opci lze popsat jako dohodu, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v 9

12 budoucnosti (nebo během určitého období v budoucnosti) a zároveň prodávající opce má povinnost toto právo uspokojit. i. Při nákupu kupních opcí (long call) na dané investiční nástroje Fond může v případě, že budoucí vývoj na trhu způsobí zvýšení tržních cen předmětných investičních nástrojů, využít opci (právo) na koupi investičních nástrojů a zakoupit investiční nástroje za předem dohodnutou cenu, která je nižší než jejich aktuální tržní hodnota. Na druhou stranu Fondu hrozí riziko, že zaplacená opční prémie zůstane nevyužita, pokud je vývoj na trhu negativní a realizace kupní opce za předem stanovenou cenu nebude z ekonomického hlediska smysluplná. Při výpočtu očekávaného zisku je třeba zohlednit náklady spojené s nákupem, realizací nebo prodejem opce, popř. s uzavřením vyrovnávacího obchodu. Nenaplní-li se očekávání a Fond se zřekne realizace opce, zaniká opční právo vypršením doby platnosti opce. ii. Nákup prodejní opce (long put) opravňuje Fond za úhradu opční prémie požadovat na prodávajícím odběr investičních nástrojů za předem dohodnutou cenu. Poklesne-li jejich kurz pod dohodnutou cenu, mohou být prodejní opce realizovány, a tím je možné u investičních nástrojů v majetku Fondu realizovat výnos, který je rozdílem dohodnuté ceny a jejich aktuální tržní ceny. Na druhou stranu existuje riziko ztráty opční prémie, pokud kurzy investičních nástrojů, na které je opce vystavena, budou na stejné či vyšší úrovni než dohodnutá cena. g) Jiné deriváty, které v souladu se Zákonem a Statutem vedou k naplnění investičních cílů nebo zajištění majetku Fondu proti úvěrovému, tržnímu nebo měnovému riziku Fond používá techniky a nástroje, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Expozice z těchto operací musí být plně kryta majetkem Fondu tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací Za účelem efektivního obhospodařování majetku může Fond provádět repo obchody, a to při dodržení maximální splatnosti a výše úvěru či půjčky stanovených v odstavci 3.20 j), jestliže: a) sjednání repo obchodu lze řádně doložit, b) druhou smluvní stranou obchodu je instituce, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, c) cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, odpovídají investiční strategii a rizikovému profilu Fondu. 10

13 3.13. Druhy, limity a způsob používání finančních derivátů a repo obchodů, které je možno používat k efektivnímu obhospodařování majetku Fondu, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů, které má Fond v majetku, o rizicích s nimi spojených, o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, se řídí Vyhláškou č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel kolektivního investování S cílem využít tržních příležitostí na dluhopisových trzích za všech tržních situací může Fond uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, do kterých může investovat podle Statutu, ale které nemá ve svém majetku Investiční strategii Fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní, usilující o maximální využití možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhovými cennými papíry s investičním ratingem (zejména státní dluhopisy makroekonomicky stabilních zemí, velmi kvalitní korporátní dluhopisy, cenné papíry dluhopisových fondů zaměřené na dluhopisy s investičním ratingem, apod.) a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu (dluhopisy či cenné papíry dluhopisových fondů zaměřené na dluhopisy s vysokým výnosem). Fond může využívat též dluhové investiční nástroje navázané na dluhopisy či dluhopisové indexy (např. typu Exchange Traded Funds a Exchange Traded Notes), přijaté k obchodování dle odst. 3.8 a) a konstruované tak, že přinášejí kladné zhodnocení v případě poklesu hodnoty podkladového aktiva (a obráceně), či vstoupit do tzv. krátkých pozic v investičních instrumentech povolených Statutem s cílem využít nadhodnocených tržních cen (odst. 3.14). Fond může dále vyhledávat investiční příležitosti v cenných papírech uzavřených podílových fondů kolektivního investování, jejichž skladba majetku odpovídá dluhopisovým fondům a které jsou přijaty k obchodování dle odst. 3.8 a). Touto flexibilní investiční strategií Fond usiluje o to být dluhopisovým fondem do každého počasí Fond je denominován v české koruně. Součástí investiční strategie je řízení měnového rizika, kdy investice do aktiv v cizích měnách mohou, ale nemusí být zajištěny proti měnovému riziku cílem je maximalizovat výnos Fondu v české koruně. Pro zajištění měnového rizika zahraničních měn vůči české koruně jsou používány zejména měnové forwardy a swapy. Případné ponechání měnového rizika otevřeným představuje aktivní rizikovou expozici Fondu v cizí měně v porovnání s Benchmarkem Geografická příslušnost investic není omezena. Podíl investic denominovaných v cizích měnách není limitován Vážená průměrná modifikovaná durace Fondu se může flexibilně měnit v širokém intervalu v závislosti na situaci na dluhopisových trzích. Není omezena žádným limitem Investiční limity pro skladbu majetku Fondu jsou stanoveny takto: 11

14 a) součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladů u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35% Hodnoty majetku Fondu, b) Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % celkové jmenovité hodnoty nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, c) součet hodnot investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem může tvořit nejvýše 20 % Hodnoty majetku Fondu. Fond nemusí dodržet tento limit v případě dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu za podmínek, které jsou uvedeny v následujících písmenech d), e) a f), d) Fond může investovat maximálně 25% Hodnoty majetku Fondu do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku, e) Fond může investovat až 35% Hodnoty majetku Fondu do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, jestliže je vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, f) Fond může investovat až 100% Hodnoty majetku Fondu do dluhových cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % Hodnoty majetku Fondu, g) Fond nesmí investovat do cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, který není určen pro veřejnost, nebo do cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, který podle svého právního řádu nebo statutu 12

15 může investovat více než 10% hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných jiným fondem kolektivního investování, h) cenné papíry vydávané jedním fondem kolektivního investování mohou tvořit nejvýše 20% Hodnoty majetku Fondu, i) součet investic do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nepřesáhne 49% Hodnoty majetku Fondu, j) Fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců, a to maximálně do výše 30% Hodnoty majetku Fondu, k) otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhnou 100% Hodnoty majetku Fondu a limit na emitenta finančních derivátů je 35% Hodnoty majetku Fondu, l) Fond investuje minimálně 80% Hodnoty majetku Fondu do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, instrumentů nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, m) součet vkladů u bank nepřekročí 20% Hodnoty majetku Fondu, n) investice do ostatních investičních cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky (např. konvertibilních dluhopisů, cenných papírů zajištěných aktivy, apod.) nepřesáhnou 20% Hodnoty majetku Fondu Fond nemusí dodržet pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle odstavce 3.19 b) až f) a h) a i) při uplatňování přednostního práva na upisování takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku Fond nemusí dodržet limity pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle odstavce 3.19 b) při nabytí investičních nástrojů do majetku Fondu, jestliže v této době není možné zjistit jejich celkovou jmenovitou hodnotu nebo celkový počet, a to na dobu nezbytně nutnou Fond nemusí dodržet limit uvedený v odstavci 3.19 m) ve vztahu k Depozitáři, a to při vydávání a odkupování Podílových listů Fondu. Vklady převyšující stanovený limit z důvodu připsání částky odpovídající ceně vydávaných Podílových listů musí být investovány bez zbytečného odkladu po jejich připsání na účet Fondu. Vklady převyšující stanovený limit z důvodu shromáždění peněžních prostředků k zajištění finančního vypořádání odkupu Podílových listů musí být zaslány na účet Podílníka ve stanovené lhůtě. 13

16 3.23. Pokud Fond nedodrží pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle odstavce 3.19 b) až f) a h), i), l) a m) z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva na upisování investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku, musí s přihlédnutím k zájmům svých Podílníků zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby majetku Fondu se Statutem Fond se při dodržení pravidel pro rozložení rizika spojeného s investováním může odchýlit od omezení podle odstavce 3.19 b) až f) a h), i), l) a m) na dobu nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření Fondu. 4. Rizikový profil 4.1. Aktuální hodnota Podílového listu Fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů, skladbě majetku Fondu a dalších faktorech a není zaručena návratnost původně investované částky.vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost zaručit dosažení stanovených cílů. Společnost upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu není žádnou zárukou výkonnosti v budoucím období Rizika vyplývající z investice do Fondu: a) Tržní riziko vyplývá z vlivu vývoje finančního trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu se jedná především o úrokové riziko, charakterizující vliv změny tržních úrokových sazeb na tržní ceny dluhových instrumentů. b) Úvěrové riziko - spočívá v nesplnění závazku emitenta investičního nástroje nebo v jeho celkovém finančním selhání. Toto riziko stoupá s výběrem finančních nástrojů emitovaných méně kvalitními emitenty. Fond může investovat do investičních instrumentů vydaných širokým spektrem emitentů bez omezení jejich ratingu. c) Riziko vypořádání souvisí s nedodáním nakoupených investičních nástrojů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce. Výběr protistran je omezen na kvalitní banky a kvalitní finanční společnosti, které splňují nároky státních dohledových orgánů a disponují potřebnými legislativními a kvalifikačními předpoklady. d) Riziko operační spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších událostí. Patří sem též riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména 14

17 insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem. e) Riziko nedostatečné likvidity spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení Podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování Podílových listů Fondem. Z těchto důvodů Podílníci nesou riziko pozastavení vydávání nebo odkupování Podílových listů Fondu. f) Měnové riziko souvisí s tím, že Fond může investovat do investičních nástrojů v jiné měně než je měna Fondu (česká koruna) a dojde ke změně hodnoty majetku Fondu v důsledku pohybu devizových kurzů. g) Riziko spojené s finančními deriváty - tržní riziko měnového forwardu či crosscurrency swapu souvisí se změnou tržních cen podkladových aktiv. U zmíněných derivátů nastává také riziko likvidity, kdy nemusí být k dispozici dostatek likvidity ve Fondu v termínu vypořádání transakce, a riziko spojené s protistranou ve smyslu dodržení závazku vyplývajícího ze smluvené transakce. Rizika spojená s některými finančními deriváty může zvyšovat tzv. pákový mechanismus, kdy malá počáteční investice otevírá prostor nejen pro značné procentní zisky, ale i ztráty. Obecně riziko derivátů zahrnuje tržní riziko podkladových aktiv, riziko emitenta, likvidity, vypořádání a riziko možné progresivní závislosti na ceně podkladového aktiva. h) Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určitá odvětví, regiony či státy, určité části trhu nebo určité druhy aktiv, vyplývá z flexibilní investiční strategie Fondu zaměřené na globální dluhopisové trhy bez omezení geografické příslušnosti, ratingu emitenta a průměrné durace portfolia. i) Z určitých Zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, přičemž Podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve Fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. Jedná se především o následující důvody: i. Společnost rozhodne o přeměně Fondu, ii. ČNB odejme Společnosti povolení k vytvoření Fondu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře, iii. ČNB může také odejmout povolení k vytvoření Fondu, jestliže: a. průměrná výše vlastního kapitálu ve Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než Kč, b. nepovažuje opatření k odstranění příčin pozastavení vydávání a odkupování Podílových listů Fondu (dle 12 odst. 7 Zákona) za dostatečná, 15

18 c. do 1 roku od udělení povolení k vytvoření Fondu Hodnota vlastního kapitálu nedosáhne výše Kč, iv. Společnost rozhodne o podání žádosti o odnětí povolení Fondu nebo dojde ke zrušení Společnosti s likvidací, nebo v. rozhodnutí soudu V souladu se Zákonem Depozitář provádí kontrolu dodržování investičních limitů Fondu vyplývajících ze Statutu. Pro výpočet investičních limitů se používá Hodnota majetku Fondu. Společnost má vytvořený vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování limitů daných Zákonem a tímto Statutem. Společnost majetek Fondu investuje tak, aby minimalizovala rizika při dané investiční strategii. Společnost při obhospodařování majetku Fondu vynakládá veškerou odbornou péči Vzhledem k tomu, že Fond byl vytvořen v měsíci červnu 2013 a prozatím nemá dostatečně dlouhou historii, byla pro analýzu historické volatility a výnosnosti použita analýza časové řady Benchmarku Fondu. Na jejím základě byl Fond v rámci tzv. Syntetického ukazatele rizikového profilu zařazen do 4. rizikové skupiny na sedmistupňové škále. Riziko pohybu hodnoty Podílového listu je střední. Ke zvýšení rizikovosti však může dojít v případě otevřené měnové pozice vůči zahraničním měnám, která může riziko pohybu hodnoty Podílového listu zvýšit. Při nepříznivém vývoji může dojít ke zvýšení rizika nelikvidity Fondu, pokud by se při nečekaných změnách na finančních trzích stal určitý segment dluhopisových investic výrazně méně likvidním než za běžných okolností. Zařazení Fondu do uvedené rizikové skupiny není spolehlivým ukazatelem budoucí rizikovosti Fondu ani jeho výnosu a může se v průběhu času měnit. nižší riziko potenciálně nižší výnos vyšší riziko potenciálně vyšší výnos Syntetický ukazatel rizikového profilu Fondu 16

19 5. Informace o historické výkonnosti 5.1. Výpočet historické výkonnosti Fondu vychází z předpokladu, že veškeré rozdělitelné výnosy Fondu byly znovu investovány Vzhledem k tomu, že Fond byl vytvořen v měsíci červnu 2013 a od vzniku Fondu tak neuplynul ještě ani jeden rok, nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by poskytly užitečný obraz o historické výkonnosti Fondu Údaje o historické výkonnosti nejsou žádnou zárukou výkonnosti Fondu v budoucím období a jejich použitelnost jako indikátoru budoucí výkonnosti je omezená Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok. 6. Zásady hospodaření s majetkem 6.2. Majetek ve Fondu je společným majetkem Podílníků s tím, že obhospodařování tohoto majetku vykonává v souladu se Zákonem Společnost. Svá práva vůči Společnosti mohou Podílníci uplatňovat samostatně Všechna aktiva Fondu jsou v úschově nebo v jiném opatrování Depozitáře Fondu Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti představenstva Společnosti Majetek a závazky Fondu jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s 82 Zákona a dalšími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 194/2011 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků z investiční činnosti Fondu se postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie s tím, že pro stanovení reálné hodnoty dluhopisu je možné použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (středová cena). Při stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech se postupuje dle 44 této vyhlášky Hodnota vlastního kapitálu Fondu je stanovována každý pracovní den (den "D") ze závěrečných hodnot předchozího pracovního dne (D-1). Není-li den pracovním dnem, provede se stanovení Hodnoty vlastního kapitálu Fondu též k tomuto dni Hodnota vlastního kapitálu připadající na Třídu Podílových listů Fondu se stanovuje jako součin Hodnoty vlastního kapitálu Fondu a Váhy Tříd, definovaných odstavci 8.10 a Výnosy Fondu tvoří: a) úroky z vkladů a investičních nástrojů, 17

20 b) výnosy z prodeje investičních nástrojů a operací na finančních trzích, c) ostatní výnosy Výnosy Fondu po pokrytí nákladů Fondu specifikovaných v článku 9 Statutu budou zhodnocovat Podílové listy v obou Třídách Podílových listů Fondu, a to poměrem popsaným v článku 8, odstavci 8.10 až O majetku ve Fondu vede Společnost účetnictví odděleně od účetnictví o svém majetku K zajištění odborné péče využívá Společnost odborných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Společnost pro účely obhospodařování majetku Fondu dále využívá služeb obchodníků s cennými papíry, jimž bylo uděleno příslušné povolení v souladu s českým právním řádem, nebo zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti, kterým bylo uděleno příslušné zahraniční povolení. Společnost bude při obhospodařování majetku ve Fondu také využívat ekonomické poradenství a ekonomické analýzy poskytované společností Two Fund a.s., IČ: , se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ Informace o výplatě podílů na výnosech 7.1. Dividendová třída vyplácí Dividendy s čtvrtletní frekvencí. Rozhodným dnem pro výplatu Dividendy jsou 31.3., 30.6., a Dividendy náleží Podílníkům Dividendové třídy, kteří k rozhodnému dni vlastní Podílové listy Fondu Dividenda bude Podílníkům vyplácena formou bezhotovostní platby, a to na účet, který písemně určí Podílník, vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po rozhodném dni O výši Dividendy rozhoduje představenstvo Společnosti. Cílem je dosažení výplaty pravidelných Dividend při relativně stabilní hodnotě Podílového listu Dividendové třídy. Výše Dividendy však bude ovlivňována vývojem tržních úrokových sazeb, výší inkasovaných kupónů z dluhopisů v portfoliu Fondu, realizovanými i nerealizovanými zisky ve Fondu a dalšími okolnostmi. Dividenda není zaručena a může být i nulová. Výplata Dividendy sníží hodnotu Podílového listu Dividendové třídy Výplata je zdaněna v souladu s daňovými zákony platnými v České republice. Výplata podílu na výnosech probíhá dle 85 odst. 4 Zákona, tedy bez ohledu na výsledek hospodaření Fondu Kapitalizační třída Dividendu nevyplácí. Výnosy Fondu jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě Podílového listu Kapitalizační třídy. 18

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory: Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FKD Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje strana

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropské unie) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje strana 4 Článek

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

STATUT. KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k nim přiřazené

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email:

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 242. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více