MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008

2 2 Dne 10. července 2008 zahájilo, OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Pozemní stavitelství Brno práce na výstavbě Zelené etapy, fáze E Akademického výzkumného a výukového areálu Masarykovy univerzity v Brně. Výstavba Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích pokračuje Zelenou etapou Ve středu jsme završili podpisem smlouvy o dílo téměř půlroční obchodní proces, který započal v březnu tohoto roku zveřejněním inzerátu na portálu veřejných zakázek. Podařilo se nám zvítězit ve veřejné obchodní soutěži pro fázi E. Zelené etapy Kampusu. Objednatel, Masarykova univerzita, rozčlenil Zelenou etapu na dvě fáze, přičemž fázi E vyhrálo sdružení firem OHL ŽS a Metrostav pod naším vedením a fázi F sdružení firem Unistav, IMOS Brno a PSG -International. Divize Pozemní stavitelství Brno, která své kvality prokázala již při výstavbě Modré etapy, dokončené v červenci minulého roku, tak navazuje na úspěšnou spolupráci s Masarykovou univerzitou. Areál Masarykovy univerzity současný stav Areál Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích těsně sousedí s Fakultní nemocnicí s poliklinikou. Tato skutečnost byla upřednostněna při programu jeho dalšího rozvoje, který je směrován na dobudování lékařské fakulty, vybraných ústavů přírodovědecké fakulty a fakulty sportovní tak, aby vznikl ucelený komplex pracovišť zabývajících se vědou a výzkumem v oblasti medicíny. Území areálu o rozloze asi 35 hektarů je rozděleno na akademickou a smíšenou část. Akademická část zahrnuje zóny výuky, vědy, výzkumu a sportu, ve smíšené části leží zóny administrativy, stravování, obchodů, bydlení, komerce, sportu, vědy a výzkumu. Z hlediska stavebního patří do akademické části stavba ILBIT (pavilony A2, A3, A4, A6), která je již v užívání, a stavba AVVA, jejíž Červená a Modrá etapa jsou také dokončeny, Žlutá etapa je ve výstavbě a Zelená etapa byla zahájena. Do smíšené části patří právě probíhající stavby The Campus Square a The Campus Office. AVVA Stavba AVVA ( Akademický výukový a výzkumný areál ) navazuje na úvodní stavbu komplexu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně ILBIT (Integrované laboratoře biomedicínských technologií ), Červenou etapu, v níž byly vybudovány hlavní inženýrské sítě a komunikační napojení, a na Modrou etapu. V prostorách Univerzitního kampusu Bohunice jsou a budou umístěny provozy Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií MU, které budou sloužit vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů. V pavilonech AVVA budou soustředěny pracoviště kateder a ústavů, seminární a další výukové místnosti. Zelená etapa Vlastní Zelená etapa navazuje na Modrou etapu, dokončenou společností OHL ŽS, a.s. Fáze E je tvořena pavilony A11, A19, A20, A21,

3 3 propojovacími koridory a objekty napojujícími pavilony na inženýrské sítě. Je situována severně od areálu Fakultní nemocnice Bohunice, sevřena ulicemi Kamenice a Netroufalky. Základní údaje stavby Název stavby: UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO, BOHUNICE, STAVBA AVVA ZELENÁ ETAPA, FÁZE E PAVILON A19 bude využíván Farmakologickým ústavem LF, Ústavem lékařské etiky LF. PAVILON A20 V objektu bude umístěn Fyziologický ústav LF. PAVILON A21 bude využívat Ústav preventivního lékařství LF. Místo stavby: Areál Kampusu MU v Brně Bohunicích Investor a objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, Brno Autor projektu pro stavební povolení: A PLUS a.s., Česká 12, Brno Zhotovitel stavby: Sdružení OHL ŽS, Metrostav, E Vedoucí účastník sdružení: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno střed Účastník sdružení: Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8 Doba výstavby: 07/ /2010 Náklady (bez DPH): 559 mil Kč SPOLEČNÉ VÝUKOVÉ CENTRUM A11 Tento komunikačně velmi zatížený provoz je situován mezi děkanáty a Informační centrum A9 (Modrá etapa) na hlavní podélnou osu pohybu v Kampusu. Objekt poslucháren má na základní komunikační rovině ve 2.NP, umístěny stupňovité posluchárny s proměnlivou kapacitou od 55 až do 260 posluchačů. V 1. NP, jsou umístěny stupňovité posluchárny s přípravnami s kapacitou 2x 241 posluchačů a ve 3. NP, jsou posluchárny a seminární místnosti s kapacitou 30 až 260 posluchačů. Technické řešení stavby Celý AVVA se skládá ze vzájemně propojených pavilonů a na křížení komunikačních os umístěného informačního centra, které výrazově koresponduje se stavbou ILBIT. V maximální míře je použito ocelových nosných prvků, doplněných hliníkovým proskleným obvodovým pláštěm či pláštěm s keramickým obkladem. Založení objektů je navrženo na vrtaných železobetonových velkoprůměrových pilotách. Paty pilot jsou ukončeny v pevných neogenních jílech nebo ulehlých středozrnných píscích. Základní nosná konstrukce objektů je navržena jako kombinace železobetonových a ocelových prvků. Konstrukce schodiště, opláštění a zastřešení jsou ocelové. Stropní konstrukce ve všech podlažích je tvořena ocelovými prvky, na kterých je položen trapézový plech se zalitým betonem. Vnější obklad obvodového pláště je navržen provětrávaný, montovaný z keramických, resp. kovových kazet. V architektonicky určeném tvaru jsou navrženy prosklené hliníkové blokové fasády s vloženými okny s pohledovou šířkou rastru fasádních sloupků a příček. Většina konstrukcí a prací PSV je obdobná jako v Modré etapě, na kterou Zelená etapa navazuje tak, aby byl zachován jednotný vzhled areálu. V čele řídicího týmu stavby, tentokrát složeného ze zástupců dvou firem, je opět Ing. Radek Svoboda. Aktuální informace o této významné zakázce pro MŠMT ČR včetně obrazové dokumentace naleznete na webových stránkách OHL ŽS a i náš časopis se k ní určitě ještě vrátí. Ing. Pavel Urbánek manažer zakázky a obchodu divize Pozemní stavitelství Brno září 2008

4 4 Nový školní rok začala Základní škola v Hálkově ulici v Olomouci s učebními prostorami rozšířenými o půdní vestavbu. Slavnostní zprovoznění zrekonstruované části školy proběhlo za účasti primátora Martina Novotného v pondělí 1. září. ZŠ Hálkova má novou půdní vestavbu Vestavbou do stávajících půdních prostor se podařilo vytvořit osm nových učeben, vybavených klimatizací, tři nové kabinety, dále skladovací prostory a hygienická zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Stavební práce, hrazené z rozpočtu statutárního města Olomouc částkou 21,650 mil. Kč, zahrnovaly rovněž přístavbu nového výtahu pro osoby se sníženou pohyblivostí a vybudování únikového schodiště. Stavbu prováděla firma OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Stavitelství Olomouc v období od listopadu 2007 do konce května Základní škola Hálkova je nejen zařízením poskytujícím rozšířenou výuku jazyků, ale zároveň školou s nabídkou vzdělání pro nadané děti. útvar Public Relations Primátor statutárního města Olomouc, RNDr. Ivan Kosatík, spolu s ředitelkou ZŠ Hálkova, Mgr. Boženou Vítkovou, a ředitelem divize Stavitelství Olomouc společnosti OHL ŽS, a.s., Ing. Jaromírem Pelinkou.

5 5 PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ROKU 2007 Ing. Dagmar Kvapilová, vedoucí odboru Financování V loňském roce jste byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších zaměstnankyň roku. Na rozdíl od mužů jste ale místo sošky býka dostala jinou cenu. O co se jednalo? Dostala jsem krásnou figurální sošku od pana Garguláka s poetickým názvem Hráč na lyru. Vidím vám na očích, na co se chcete zeptat dál. Opravdu neexistuje žádná spojitost mezi mnou a tématem uměleckého díla. Já na lyru skutečně nehraji. Cítím to jako metaforu. Ke všemu nelze přistupovat s divokými vlastnostmi býka. Někdy lze dosáhnout cíle spíše klidným, intenzivním vyjednáváním. Sošku mám vystavenou na čestném místě v kanceláři a čerpám z ní klid a energii. Než jsem jí našla vyhovující místo na skříňce, nejprve jsme figurku s mými spolupracovníky oslavili. Ocenění chápu především jako zhodnocení práce celého týmu lidí. Na jejich každodenní zodpovědné práci stojí naše společné úspěchy. Popíšete nám prosím, co vše patří do činnosti Vašeho odboru? Rozsah práce odboru Financování je velmi široký. Zahrnuje metodickou i realizační činnost. Jak už z názvu vyplývá, odbor se ve své náplni zabývá penězi, finančními produkty a vším, co jakkoliv souvisí s financemi, což jsou úvěry, bankovní garance, bankovní reference, centrální a devizová pokladna, správa bankovních účtů a poplatků, platební karty, tuzemské i zahraniční platby a inkasa, depozitní operace, factoring, zápočty, operace s pohledávkami, směnky, vymáhání pohledávek, opravné položky, správa saldokonta atd. V posledních měsících zaznamenáváme nárůst treasury operací, která představují termínové či jednoduché konverze měn, jednoduchá a složená depozita, opce a opční strategie Odbor Financování je strukturován do tří středisek: Inkasa a platby, Financování, Řízení dceřiných společností. Pracovní aktivity jednotlivých složek se vzájemně prolínají. Činnost celého odboru považuji za velmi kreativní, ovlivněnou dynamickým vývojem naší společnosti. Zvýšený objem výkonů a rozvoj aktivit společnosti generuje odboru Financování neustále nové požadavky na rozšiřování služeb a zdokonalování používaných produktů. Od zaměstnanců vyžaduje průběžné vzdělávání, aby byli schopni operativně reagovat na zvyšující se nároky prostředí. Lze v tomto oboru vůbec mít nějaké vize, nebo se řídíte tím, co přinese trh? Naším strategickým cílem je především změna metodiky financování společnosti cestou větší orientace na operace s pohledávkami, tedy na factoring, forfaiting a prodeje pohledávek. Ačkoliv jste jemná žena, zabýváte se i vymáháním pohledávek. Děláte to sama, anebo si najímáte urostlé muže? Vymáhání pohledávek běžně neprobíhá tak, jak to znáte z filmů s mafiánskou tématikou. Nepoužíváme basebalové hole ani neteče krev. Je to spíše systematické a někdy i dost dlouhodobé kontaktování dlužníků. Většinou září 2008

6 6 zvládáme vymáhání pohledávek vlastními silami, částečně využíváme i služeb specializovaných firem, které mají více prostoru i kreativních zkušeností s řešením problematických pohledávek. Jak je Vaše činnost provázána s činností závodů? Činnosti odboru Financování a závodů i staveb se navzájem neustále prolínají a teprve společně vytvářejí kompletní celek. Bez kvalitní každodenní spolupráce bychom se neobešli. Plány jednotlivých staveb jsou pro nás podkladem při plánování rozsahu finančních aktivit odboru. Pro jednotlivé stavby zajišťujeme bankovní produkty, které vyžaduje smluvní dokumentace, tedy bankovní záruky, bankovní reference, závazné přísliby. Hlídáme příjmy od všech investorů a společně se závody ve dvoufázovém zpracování realizujeme platby. Zvláštním režimem pracujeme s účty sdružení, průběžně monitorujeme i účty zahraničních organizačních složek společnosti. Jsou zahraniční banky něčím specifické, anebo jde o jednotný systém, na jaký jsme zvyklí? Bankovní svět je stále více globalizovaný, takže dnes snad neexistuje žádná tuzemská banka. Určitě všechny naše spolupracující instituce mají zahraničního majitele. Naše společnost využívá portfolia šestnácti bank. K dispozici máme celkový rámec ve výši 10,6 mld. Kč, který využíváme pro čerpání úvěrů, bankovních záruk, závazných příslibů forfaitingu, akreditivů a dalších produktů. Pro bezhotovostní převody používáme více než 60 bankovních účtů. Spektrum nabízených služeb jednotlivých institucí je shodné. Všechny banky pracují na stálém vylepšování své nabídky produktů. Myslím, že hnacím motorem bankovního pokroku se stává veliká vzájemná konkurence a snaha získat co největší podíl na trhu. Ohrožuje naši společnost silná koruna? Musím přiznat, že nám nevyzpytatelný vývoj kurzu české koruny v letošním roce dělá vrásky na čele. Rok 2008 jsme zahajovali s kurzem 26,60 Kč/EUR. Všichni jsme očekávali obvyklý každoroční vývojový scénář. Místo toho nám v červnu nabízely banky méně než 23 Kč za 1 EUR. V současné době koruna pomalounku oslabuje a kurz se blíží k 25 Kč/EUR a snad tuto hranici i překoná. Naštěstí vrtkavost české měny ohrožuje pouze část portfolia našich příjmů. Problém nastává pouze u některých staveb, kde byly smlouvy s investorem uzavřeny v EUR a nepodařilo se uzavřít dodavatelské smlouvy ve shodné měně, a starost máme také s konverzí hospodářského výsledku staveb realizovaných v zahraničí. Odbor Financování je obsazen převážně ženami. Nechybí Vám na pracovišti mužský prvek? To máte pravdu. Aktuálně máme v odboru Financování pouze jednoho muže. Možná to bude tím, že povaha pracovní činnosti s velkými nároky na pečlivost, důslednost a kreativní komunikaci vyhovuje spíše ženám. V žádném případě však při výběru zaměstnanců muže nediskriminujeme. Mně osobně současné složení pracovního týmu vyhovuje. U spolupracovníků považuji za nejdůležitější, že se na ně mohu stoprocentně spolehnout. Možná si kompenzuji mužský prvek doma, kde mám 3 chlapy manžela a dva syny. Děkuji Vám za rozhovor Jan Rupp OHL ŽS, a.s. a Certifikovaný systém bezpečnosti informací Informace jsou majetkem, který má pro OHL ŽS, a.s. značnou hodnotu, a proto je musíme chránit. Ztráta nebo zneužití informací může mít pro nás těžké následky. Proto je samozřejmou povinností každého zaměstnance dodržovat zásady ochrany informací. K výraznému snížení míry nebezpečí vyplývajícího ze skutečnosti, že největším nepřítelem bezpečnosti informací jsou řadoví uživatelé, jednoznačně napomáhá zvýšení povědomí vlastních zaměstnanců o významu a důležitosti informací. A proto jeden z principů našeho systému MBI: Co není výslovně povoleno, je zakázáno! Historie a předpoklady OHL ŽS, a.s. je průkopníkem v oblasti zabezpečení informací v České republice a veškeré nabyté zkušenosti a know-how v rámci pilotního projektu jsou cenným přínosem. V roce 2002 byl zaveden systém Managementu bezpečnosti informací (MBI), který vytváří podmínky pro to, aby všechny informace ve společnosti byly: důvěrné přístupné pouze těm, kdo mají oprávnění k přístupu, úplné přesné a kompletní, stejně jako i metody jejich zpracování, dostupné v každém případě potřeby dostupné všem, jimž jsou určeny.

7 7 Informace a jejich hodnota INFORMACE jsou všechna data, údaje, sdělení, příkazy, pokyny, rozhodnutí, postupy (a ještě celá řada dalších podob informací), které společnost potřebuje ke své existenci, ke všem svým činnostem a zejména ke schopnosti realizovat produkty pro své zákazníky. INFORMACE může být elektronická (digitální lidé Příklady typů informací dle procesů obchod zakázky i analogová), psaná nebo tištěná, ale i hlasová nebo zobrazená, zpracovávaná jakoukoliv technologií (technickými prostředky), zaznamenaná na jakémkoliv médiu. INFORMACE máme ve společnosti rozděleny podle směrnice Práce s informacemi do klasifikačních stupňů na: IT Ostatní Přínos systému MBI 1. Certifikovaný systém MBI zvyšuje důvěryhodnost společnosti u zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Požadavky zákazníků se stále zvyšují a ten, kdo je už předem na ně připraven, má nemalou konkurenční výhodu. 2. Viditelné zlepšení systému řízení společnosti nastavením pravidel pro: kategorizaci informací a jejich rizik, práci s informacemi, informační systém (používání, provoz a údržba). VEŘEJNÉ INTERNÍ všechny informace a údaje určené k propagačním a reklamním účelům, resp. data schválená ke zveřejnění a klasifikovaná stupněm VEŘEJNÉ vybrané citlivé informace o stavu cache-flow, finančního řízení a plánování výpisy a stavy účtů z elektronického bankovnictví personální a právní agenda systémová dokumentace zápisy z porad, kontrol a auditů 3. Snížení rizika ztrát v informacích Laickou představu o tom, že informační kapitál společnosti je ohrožen zejména útokem na náš informační systém zvenčí (hackeři, průmyslová a obchodní špionáž), případně vyšší mocí (povodeň, požár), vyvrací statistika odborníků: CHRÁNĚNÉ osobní a mzdové údaje zaměstnanců nabídky výsledky analýz nabídek a zakázek Vlastní zaměstnanci VYSOCE CHRÁNĚNÉ nabídkové rozpočty zálohy a archivy dat výsledky analýz bezpečnosti informací "Vyšší moc" Útoky zvenčí administrátorské i uživatelské kódy a hesla 7 % 5 % Hodnota INFORMACE při její ztrátě nebo zneužití je v uvedené směrnici dána touto jednoduchou převodní tabulkou. Klasifikační stupeň informace Finanční výše dopadu (Kč) Od (>) Do (<=) VEŘEJNÉ INTERNÍ CHRÁNĚNÉ % VYSOCE CHRÁNĚNÉ a více Ing. Jiří Kalabis, vedoucí útvaru Systémy řízení září 2008

8 8 PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ROKU 2007 Mgr. David Hladík, manažer vnějších vztahů závodu Dopravní stavby Pane Hladíku, vím, že jste absolventem právnické fakulty. Jak se z právníka stane manažer vnějších vztahů stavební společnosti? Začínal jsem před šesti lety v ŽS Brno, a.s. na pozici právníka útvaru Komerční právo ředitelství společnosti, kde jsem načerpal potřebné základní poznatky o fungování naší společnosti a navázal první osobní kontakty. Následně jsem začal působit jako právník tehdejšího závodu Energetické a ekologické stavitelství (EES) a přestěhoval se do jeho maloměřického sídla. Zde jsem zajišťoval smluvní podporu pro stavby spaloven biomasy, ČOV, měníren dopravních podniků apod. Po začlenění závodu EES do závodu Železniční stavitelství, resp. závodu Dopravní stavby, jsem se vrátil do růžového paláce ředitelství společnosti, kde jsem před dvěma lety dostal od vedení závodu Dopravní stavby nabídku nastoupit na pozici manažera vnějších vztahů. Návrat na Burešovu ulici přinesl i další nový prvek do mého profesního života, a to smluvní vztahy se zahraničím a též smlouvy s Českou exportní bankou (ČEB), úvěrově podporující český stavební vývoz. Ve společnosti zastáváte téměř ojedinělou pozici manažera vnějších vztahů. Co přesně se tedy pod tímto označením skrývá? Ač se tak někteří, zejména zahraniční, partneři domnívají, skutečně nejsem pracovníkem útvaru public relations. Mým úkolem je, ve zkratce řečeno, komplexní péče o smluvní vztahy sekce Železnice s jejími domácími a zahraničními partnery, a to jak na úrovni vertikální, tedy se zákazníky a subdodavateli, tak na úrovni horizontální, tedy s partnery v konsorciích. Současně vedu útvar Zakázky závodu Dopravní stavby. Ve své činnosti navazuji na obchodní rozhodnutí vedení závodu a sekce a na požadavky ředitelství jednotlivých staveb, které promítám do podoby konkrétních smluv. Moje činnost začíná ve fázi zadávacího řízení zakázky, po získání zakázky pokračuje fází smluvního zabezpečení realizace zakázky a jejího subdodavatelského systému a končí až s uplynutím záruční doby stavby. Vedle toho obstarávám i smluvní vztahy, které jsou pro činnost závodu Dopravní stavby nezbytné, ale neváží se ke konkrétní zakázce, jako jsou např. nájemní, kupní, mandátní či reklamní smlouvy nebo i komunikace s úřady. Mluvím sice dosud v jednotném čísle, ale pravdou je, že shora uvedené úkoly neplním sám, nýbrž společně se svými spolupracovníky z útvaru Zakázky závodu Dopravní stavby. Ocenění, kterého se mně za mou činnost v prosinci loňského roku dostalo, tak vnímám jako ocenění práce všech pracovníků tohoto útvaru. V péči o sekci Železnice v současnosti působíte jako jediný právník. Zvládáte kapacitně pokrýt veškerou činnost této sekce? Když si uvědomíme, že segment železničních staveb v loňském roce realizoval tržby v objemu cca 4,3 miliardy Kč, z toho významný podíl na zahraničních trzích, a že základem pro tyto objemy jsou konkrétní smlouvy, je jasné, že není v moci jednoho člověka takovou smluvní agendu zvládnout a že bylo zapotřebí vysokého pracovního nasazení všech pracovníků útvaru Zakázky. Ani bez skvělé tendrové a předvýrobní přípravy

9 9 zakázek ze strany závodových útvarů Technického a Obchodního, profesionálního přístupu útvaru Finance, Ekonomika DS a kvalitního zázemí odborných útvarů ředitelství společnosti by zajištění takové agendy nebylo možné. Pokud se týká mě osobně, přiznávám, že mě péče o celou sekci a vedení závodového útvaru mnohdy skutečně vyčerpává, ale pohled zpět na odvedenou práci, přátelská kolegiální atmosféra panující na závodě a očekávání nových výzev mně vždy znovu a znovu dodají chuti do další práce. Vím o Vás, že umíte anglicky. Vedete komunikaci se svými zahraničními protějšky v tomto jazyce, nebo využíváte služeb překladatelů? Smlouvy se zahraničními zákazníky jsou zpravidla uzavírány v jazyce, kterému rozumí zákazník, tedy v jazyce jeho země. Tomu se podřizuje i jazyk smluv se subdodavateli a dalšími smluvními partnery. Pokud se týká volby jednacího jazyka, pak záleží především na jazykové výbavě přítomných účastníků jednání. Pro rychlost a srozumitelnost jednání považuji za výhodné používání angličtiny. Jde o jazyk, který je a do budoucna bude mezi našimi partnery nejrozšířenější. Jeho přímým použitím při komunikaci pak odpadají časové ztráty a výrazové deformace vznikající překladem. V mezinárodně zavedených anglických pojmech se také lépe hledají výstižné výrazy. V ostatních případech, až na výjimky typu zdvořilého dobrý den, na zdraví a nashledanou, využívám překladatelských a tlumočnických služeb jak našich kolegyň v Černé Hoře a v Bulharsku a naší brněnské kolegyně pro Maďarsko, tak externích překladatelských a tlumočnických agentur. Sebekriticky musím také podotknout, že jazykovou korekturu velmi často potřebuje i můj písemný projev v téměř mateřské slovenštině. Stáváte se postupně znalcem právních systémů jiných zemí, nebo využíváte služeb tamních právních kanceláří? Za znalce cizích právních systémů se v žádném případě nepovažuji, nakouknu vždy jen tak pod pokličku. Stavby, které sekce v současnosti v zahraničí realizuje, jsou zpravidla financovány z evropských peněz a pro takové zakázky jsou pak předepsány Všeobecné smluvní podmínky FIDIC s menšími či většími úpravami dle potřeb konkrétního zákazníka, konkrétní stavby a místních podmínek. Směrem k subdodavatelům a dalším partnerům jsou pak přenášeny smluvní podmínky zákazníka. Se zahraničními právními systémy se tedy setkávám zpravidla jen při řešení dílčích problémů a otázek, pro jejichž řešení je někdy skutečně potřeba využít i pomoci místních právníků. Důkladnější znalost cizích právních systémů není možná ani vzhledem k množství zemí, ve kterých působíme, a změnám, kterým každý právní řád v čase podléhá. Rád bych poukázal i na to, že na přípravu zahraničních smluvních vztahů vždy velmi silně působí národní mentalita obyvatel dané země a jejich zvyklosti. Řada mladých právníků bývá časem unavena zaměřením pouze na jednu právní oblast, a to na obchodní právo. Jak je tomu u Vás? Únava tohoto typu na mě ještě nedolehla. Úkoly manažera vnějších vztahů přece jenom přesahují čistě učebnicovou kategorii právníka obchodního práva, a jsou proto svou rozmanitostí a akčností pro mě stále lákavé a zajímavé. Tvorba smluv se zahraničím mě navíc profesně obohacuje o poznatky z cizích právních kultur a o kontakty se zahraničními právními kancelářemi. Spolupracujete nějakým způsobem i s útvarem Komerční právo při ředitelství společnosti? Samozřejmě. Vždyť je to můj rodný útvar. Spolupráce probíhá na úrovni formální, protože tento útvar je pověřený jednotnou evidencí smluv na stavební zakázky, i na úrovni neformální, spočívající v předávání informací ohledně nové legislativy a zkušeností získaných působením naší společnosti na zahraničních trzích. Nelze nevzpomenout přínosné pomocí tohoto útvaru závodu Dopravní stavby v případě staveb v Ázerbajdžánu. Čemu se věnujete, pokud Vám při Vašich pracovních povinnostech zbude volný čas? Na prvním místě je samozřejmě rodina, se kterou rád poznávám krásy rodné Vysočiny. Mezi mé sportovní aktivity patří cyklistika, in-line bruslení, lyžování a příležitostně jachting. Děkuji Vám za rozhovor Jan Rupp Ocenění Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto medailí patřil v měsíci září i zaměstnanec naší společnosti, pan Jaroslav Rozek. Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že tento vzor se stane příkladem i ostatním zaměstnancům ochotným darovat krev. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Blahopřání Významného pracovního jubilea, představovaného řadou let nepřetržité práce pro společnost, dosáhla v měsíci září 2008 Ing. Lenka STAŇOVÁ - 20 let specialista technické přípravy Děkujeme za její dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ září 2008

10 10 Nově rekonstruovaný průtah obcí Vlkov byl dne slavnostně uveden do provozu za účasti představitelů kraje Vysočina, obce Vlkov a zástupců zhotovitelské firmy OHL ŽS, a.s. Asi kilometrový úsek silnice procházející obcí byl opravován od března tohoto roku a řidičům slouží od 10. června Náklady na opravu krajské silnice ve výši 7,8 milionů korun jsou financovány prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. V obci Vlkov se už jezdí po nové silnici Jsem rád, že se nám podařilo získat na tuto rekonstrukci prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Peníze, které jsme takto u několika dopravních staveb ušetřili, můžeme nyní investovat do dalšího zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, uvedl náměstek hejtmana kraje Vysočina Václav Kodet. Celá komunikace byla upravena na šířku 7,5 m a byl položen nový asfaltový povrch. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování odvodňovacích vpustí pro dešťovou vodu. Vedle rekonstrukce samotného tělesa vozovky byly upraveny přilehlé chodníky, náves, veřejné osvětlení i místní komunikace. Náklady na tyto práce hradila ze svého rozpočtu obec Vlkov. Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana Krajský úřad kraje Vysočina a útvar Public Relations, OHL ŽS, a.s.

11 11 Vítejte mezi námi! Vážení zaměstnanci, v průběhu měsíce září tohoto roku nastoupila do naší společnosti řada nových zaměstnanců, které bych rád představil v této rubrice. Všechny zde uvedené zaměstnance vítám mezi námi a přeji jim mnoho úspěchů v barvách OHL ŽS, a.s. Ondřej Janča, elektromontér, středisko 2024 Zdeněk Krábek, elektromontér, středisko 2024 Ing. Martin Blecha, projektant, středisko 2025 Dagmar Přichystalová, elektromechanik, středisko 2026 Dalibor Rothkögel, traťový dělník, středisko 2042 Miroslav Röhrer, železář, středisko 2142 Martin Klimeš, mistr, středisko 2044 Radim Klimeš, traťový dělník, středisko 2045 Milan Prokeš, mistr, středisko 2152 Petr Zahradník, stavební dělník, středisko 2152 Ladislav Němec, stavební dělník, středisko 2152 Libor Michálek, technik technolog, středisko 4003 Ing. Zbyněk Klučka, stavbyvedoucí, středisko 4022 Ing. Petr Široký, technik stavební výroby, středisko 4017 Ing. Aleš Sobek, mistr, středisko 4022 Ing. Radoslav Krempaský, specialista technolog, středisko 2162 Jakub Koval, technik přípravy, středisko 4022 Ing. Dagmar Matoušková, technik přípravy, středisko 4026 Josef Quittek, stavbyvedoucí, středisko 4026 Jiří Šosták, stavební dělník, středisko 4026 Vlastimil Hamšík, zedník, středisko 4026 Lukáš Kaim, stavební dělník, středisko 4026 Milan Kamrla, stavbyvedoucí, středisko 4031 Pavel Bobáček, tesař, středisko 4031 Lukáš Nekola, stavbyvedoucí, středisko 4041 Jiří Firyt, vedoucí projektu, středisko 4041 Bc. Libuše Kašná, referent administrátor, středisko 4050 Jana Tomášková, referent administrátor, středisko 4050 Petr Buranyč, instalatér, středisko 4053 Ivan Koláček, zedník, středisko 4054 Martin Křivánek, zedník, středisko 4054 Michal Trnečka, mistr, středisko 4054 Miroslav Šín, zedník, středisko 4054 Miloslav Hrubý, zedník, středisko 4061 Vít Urban, mistr, středisko 4061 Ing. Jiří Dolejš, manažer zakázky a obchodu, středisko 4070 Jana Chocholová, referent obchodního provozu nákupčí, zásobovatel, středisko 4070 DiS. Martin Hošek, technik kalkulací, středisko 4070 Vlasta Pechová, referent účetní provozní, středisko 4070 Lenka Cetlová, administrativní zaměstnanec, středisko 4061 Jitka Nováková, technik kalkulací, středisko 4070 Ing. Simona Zelená, technik kalkulací, středisko 4070 Jitka Adamová, technik kalkulací, středisko 4070 Petra Jannová,referent administrátor, středisko 4071 Pavel Kašparů, zedník, středisko 4071 Jan Hruška, zedník, středisko 4071 Zdeněk Vosátka, zedník, středisko 4071 Milan Pomije, zedník, středisko 4071 Ing. Karel Kutnohorský, stavbyvedoucí, středisko 4071 Václav Duda, tesař, středisko 4071 Richard Suchý, technik přípravy, středisko 4071 František Aibl, stavební dělník, středisko 4071 František Tolar, tesař, středisko 4071 Petr Mráz, zedník, středisko 4071 Martin Němeček, mistr, středisko 4071 Daniel Haitman, technik přípravy, středisko 4071 Ing. Rostlislav Vyhnal, vedoucí projektu, středisko 4071 Jaromír Schőnbauer, tesař, středisko 4071 Miroslav Valachovič, ŘSMV osobních automobilů, středisko 4071 Vladislav Hruška, stavební dělník, středisko 4071 Zuzana Macků, asistentka, středisko 4071 Jaroslav Špína, stavbyvedoucí, středisko 4071 Jan Uhlíř, stavbyvedoucí, středisko 4071 Jindřich Kamiš, stavbyvedoucí, středisko 4071 Ivan Šimonovič, stavební dělník, středisko 4071 Jan Beneš, zedník, středisko 4071 Blanka Kresanová, technik kalkulací, středisko 4071 Martin Stluka, tesař, středisko 4071 Václav Šálený, vedoucí projektu, středisko 4071 René Hladký, zedník, středisko 4072 Jiří Jaroš, zedník, středisko 4072 Milan Maxa, zedník, středisko 4072 Michal Trost, zedník, středisko 4072 Pavel Hanetšlégr, zedník, středisko 4072 Václav Trousil, zedník, středisko 4072 Václav Horní, zedník, středisko 4072 Václav Lenz, stavební dělník, středisko 4072 Miroslav Toman, zedník, středisko 4072 Štefan Široký, zedník, středisko 4072 Jozef Gábor, stavební dělník, středisko 4072 Josef Hruška, zedník, středisko 4072 Roman Koriťák, zedník, středisko 4072 Jan Dušek, zedník, středisko 4072 Ladislav Červenka, zedník, středisko 4072 Václav Jakubec, zedník, středisko 4072 Milan Straka, zedník, středisko 4072 Antonín Hřebejk, zedník, středisko 4072 Karel Wágner, stavební dělník, středisko 4072 Jindřich Danda, zedník, středisko 4072 Michal Soukup, zedník, středisko 4072 Jaroslav Candra, zedník, středisko 4072 Jan Tůma, zedník, středisko 4072 Pavel Aleš, mistr, středisko 4072 Ctibor Červenka, zedník, středisko 4072 Josef Heřman, zedník, středisko 4072 Stanislav Bořil, zedník, středisko 4072 Bohumír Urban, zedník, středisko 4072 Václav Joza, zedník, středisko 4072 Michal Červenka, zedník, středisko 4072 Pavel Bohdal, stavbyvedoucí, středisko 4072 Jiří Klenka, zedník, středisko 4072 Hynek Pátý, zedník, středisko 4072 Jan Fošum, zedník, středisko 4072 Josef Kovařík, zedník, středisko 4072 Zbyněk Kulhan, zedník, středisko 4072 Petr Hesoun, zedník, středisko 4072 Stanislav Kuráž, zedník, středisko 4072 František Bartyzal, zedník, středisko 4072 Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ září 2008

12 Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Ing. Jan Matějka Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, Kontakt: Masarykova

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zpráva o průběhu výběrového řízení zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Pavilon Farmacie II zhotovitel stavby zakázka

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK Prezentace v rámci porady starostů měst a obcí Jihočeského č kraje 26.1. 2015 1 KDO JSME Představení Sberbank! Jediným akcionářem Sberbank CZ je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami Červen 2012 Profil společnosti Hlavní obory činnosti Zemědělské stavby Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S Oznámení o zakázce. Služby 1 / 6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179221-2016:text:cs:html Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S 100-179221

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2751-2011:text:cs:html CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ

Více

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna 2016 1 kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 6. prosince 05 Č. j.: ČÚZK-77/05- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 3, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/3-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha Česká exportní banka Česká banka pro český export 26. 1. 2016, Praha Výsledky ČEB 1996-2014 Objem podpořeného exportu 375,3 miliard Kč Počet uzavřených obchodů 1 262 ČEB v roce 2014 2015 ČEB rozšířila

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová Tým pro podporu akademické komunikace Eva Dibuszová Národní technická knihovna, 20.11.2015 Co transformace přinesla NTK Posílení a upevnění hybridní formy řízení, které je typické pro akademické prostředí.

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY Administrace projektu CZ.2.16/3.1.00/24023 Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku Nejedná se o zakázku dle zákona

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Obecné zadání: Regionální vzdělávací a informační středisko Vladař vypisuje zadání na dodávku služby na zajištění

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-018-001-15 ze dne 27.4.2015 Rekonstrukce objektu Palmetová č. p. 271 v Praze - Komořanech včetně inženýrských sítí k tomuto objektu - dodatek č. 1

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT Alena Kohoutková Základní data narozena 10.10.1953 v Praze vdaná děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989) absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více