MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008

2 2 Dne 10. července 2008 zahájilo, OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Pozemní stavitelství Brno práce na výstavbě Zelené etapy, fáze E Akademického výzkumného a výukového areálu Masarykovy univerzity v Brně. Výstavba Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích pokračuje Zelenou etapou Ve středu jsme završili podpisem smlouvy o dílo téměř půlroční obchodní proces, který započal v březnu tohoto roku zveřejněním inzerátu na portálu veřejných zakázek. Podařilo se nám zvítězit ve veřejné obchodní soutěži pro fázi E. Zelené etapy Kampusu. Objednatel, Masarykova univerzita, rozčlenil Zelenou etapu na dvě fáze, přičemž fázi E vyhrálo sdružení firem OHL ŽS a Metrostav pod naším vedením a fázi F sdružení firem Unistav, IMOS Brno a PSG -International. Divize Pozemní stavitelství Brno, která své kvality prokázala již při výstavbě Modré etapy, dokončené v červenci minulého roku, tak navazuje na úspěšnou spolupráci s Masarykovou univerzitou. Areál Masarykovy univerzity současný stav Areál Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích těsně sousedí s Fakultní nemocnicí s poliklinikou. Tato skutečnost byla upřednostněna při programu jeho dalšího rozvoje, který je směrován na dobudování lékařské fakulty, vybraných ústavů přírodovědecké fakulty a fakulty sportovní tak, aby vznikl ucelený komplex pracovišť zabývajících se vědou a výzkumem v oblasti medicíny. Území areálu o rozloze asi 35 hektarů je rozděleno na akademickou a smíšenou část. Akademická část zahrnuje zóny výuky, vědy, výzkumu a sportu, ve smíšené části leží zóny administrativy, stravování, obchodů, bydlení, komerce, sportu, vědy a výzkumu. Z hlediska stavebního patří do akademické části stavba ILBIT (pavilony A2, A3, A4, A6), která je již v užívání, a stavba AVVA, jejíž Červená a Modrá etapa jsou také dokončeny, Žlutá etapa je ve výstavbě a Zelená etapa byla zahájena. Do smíšené části patří právě probíhající stavby The Campus Square a The Campus Office. AVVA Stavba AVVA ( Akademický výukový a výzkumný areál ) navazuje na úvodní stavbu komplexu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně ILBIT (Integrované laboratoře biomedicínských technologií ), Červenou etapu, v níž byly vybudovány hlavní inženýrské sítě a komunikační napojení, a na Modrou etapu. V prostorách Univerzitního kampusu Bohunice jsou a budou umístěny provozy Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií MU, které budou sloužit vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů. V pavilonech AVVA budou soustředěny pracoviště kateder a ústavů, seminární a další výukové místnosti. Zelená etapa Vlastní Zelená etapa navazuje na Modrou etapu, dokončenou společností OHL ŽS, a.s. Fáze E je tvořena pavilony A11, A19, A20, A21,

3 3 propojovacími koridory a objekty napojujícími pavilony na inženýrské sítě. Je situována severně od areálu Fakultní nemocnice Bohunice, sevřena ulicemi Kamenice a Netroufalky. Základní údaje stavby Název stavby: UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO, BOHUNICE, STAVBA AVVA ZELENÁ ETAPA, FÁZE E PAVILON A19 bude využíván Farmakologickým ústavem LF, Ústavem lékařské etiky LF. PAVILON A20 V objektu bude umístěn Fyziologický ústav LF. PAVILON A21 bude využívat Ústav preventivního lékařství LF. Místo stavby: Areál Kampusu MU v Brně Bohunicích Investor a objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, Brno Autor projektu pro stavební povolení: A PLUS a.s., Česká 12, Brno Zhotovitel stavby: Sdružení OHL ŽS, Metrostav, E Vedoucí účastník sdružení: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno střed Účastník sdružení: Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8 Doba výstavby: 07/ /2010 Náklady (bez DPH): 559 mil Kč SPOLEČNÉ VÝUKOVÉ CENTRUM A11 Tento komunikačně velmi zatížený provoz je situován mezi děkanáty a Informační centrum A9 (Modrá etapa) na hlavní podélnou osu pohybu v Kampusu. Objekt poslucháren má na základní komunikační rovině ve 2.NP, umístěny stupňovité posluchárny s proměnlivou kapacitou od 55 až do 260 posluchačů. V 1. NP, jsou umístěny stupňovité posluchárny s přípravnami s kapacitou 2x 241 posluchačů a ve 3. NP, jsou posluchárny a seminární místnosti s kapacitou 30 až 260 posluchačů. Technické řešení stavby Celý AVVA se skládá ze vzájemně propojených pavilonů a na křížení komunikačních os umístěného informačního centra, které výrazově koresponduje se stavbou ILBIT. V maximální míře je použito ocelových nosných prvků, doplněných hliníkovým proskleným obvodovým pláštěm či pláštěm s keramickým obkladem. Založení objektů je navrženo na vrtaných železobetonových velkoprůměrových pilotách. Paty pilot jsou ukončeny v pevných neogenních jílech nebo ulehlých středozrnných píscích. Základní nosná konstrukce objektů je navržena jako kombinace železobetonových a ocelových prvků. Konstrukce schodiště, opláštění a zastřešení jsou ocelové. Stropní konstrukce ve všech podlažích je tvořena ocelovými prvky, na kterých je položen trapézový plech se zalitým betonem. Vnější obklad obvodového pláště je navržen provětrávaný, montovaný z keramických, resp. kovových kazet. V architektonicky určeném tvaru jsou navrženy prosklené hliníkové blokové fasády s vloženými okny s pohledovou šířkou rastru fasádních sloupků a příček. Většina konstrukcí a prací PSV je obdobná jako v Modré etapě, na kterou Zelená etapa navazuje tak, aby byl zachován jednotný vzhled areálu. V čele řídicího týmu stavby, tentokrát složeného ze zástupců dvou firem, je opět Ing. Radek Svoboda. Aktuální informace o této významné zakázce pro MŠMT ČR včetně obrazové dokumentace naleznete na webových stránkách OHL ŽS a i náš časopis se k ní určitě ještě vrátí. Ing. Pavel Urbánek manažer zakázky a obchodu divize Pozemní stavitelství Brno září 2008

4 4 Nový školní rok začala Základní škola v Hálkově ulici v Olomouci s učebními prostorami rozšířenými o půdní vestavbu. Slavnostní zprovoznění zrekonstruované části školy proběhlo za účasti primátora Martina Novotného v pondělí 1. září. ZŠ Hálkova má novou půdní vestavbu Vestavbou do stávajících půdních prostor se podařilo vytvořit osm nových učeben, vybavených klimatizací, tři nové kabinety, dále skladovací prostory a hygienická zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Stavební práce, hrazené z rozpočtu statutárního města Olomouc částkou 21,650 mil. Kč, zahrnovaly rovněž přístavbu nového výtahu pro osoby se sníženou pohyblivostí a vybudování únikového schodiště. Stavbu prováděla firma OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Stavitelství Olomouc v období od listopadu 2007 do konce května Základní škola Hálkova je nejen zařízením poskytujícím rozšířenou výuku jazyků, ale zároveň školou s nabídkou vzdělání pro nadané děti. útvar Public Relations Primátor statutárního města Olomouc, RNDr. Ivan Kosatík, spolu s ředitelkou ZŠ Hálkova, Mgr. Boženou Vítkovou, a ředitelem divize Stavitelství Olomouc společnosti OHL ŽS, a.s., Ing. Jaromírem Pelinkou.

5 5 PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ROKU 2007 Ing. Dagmar Kvapilová, vedoucí odboru Financování V loňském roce jste byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších zaměstnankyň roku. Na rozdíl od mužů jste ale místo sošky býka dostala jinou cenu. O co se jednalo? Dostala jsem krásnou figurální sošku od pana Garguláka s poetickým názvem Hráč na lyru. Vidím vám na očích, na co se chcete zeptat dál. Opravdu neexistuje žádná spojitost mezi mnou a tématem uměleckého díla. Já na lyru skutečně nehraji. Cítím to jako metaforu. Ke všemu nelze přistupovat s divokými vlastnostmi býka. Někdy lze dosáhnout cíle spíše klidným, intenzivním vyjednáváním. Sošku mám vystavenou na čestném místě v kanceláři a čerpám z ní klid a energii. Než jsem jí našla vyhovující místo na skříňce, nejprve jsme figurku s mými spolupracovníky oslavili. Ocenění chápu především jako zhodnocení práce celého týmu lidí. Na jejich každodenní zodpovědné práci stojí naše společné úspěchy. Popíšete nám prosím, co vše patří do činnosti Vašeho odboru? Rozsah práce odboru Financování je velmi široký. Zahrnuje metodickou i realizační činnost. Jak už z názvu vyplývá, odbor se ve své náplni zabývá penězi, finančními produkty a vším, co jakkoliv souvisí s financemi, což jsou úvěry, bankovní garance, bankovní reference, centrální a devizová pokladna, správa bankovních účtů a poplatků, platební karty, tuzemské i zahraniční platby a inkasa, depozitní operace, factoring, zápočty, operace s pohledávkami, směnky, vymáhání pohledávek, opravné položky, správa saldokonta atd. V posledních měsících zaznamenáváme nárůst treasury operací, která představují termínové či jednoduché konverze měn, jednoduchá a složená depozita, opce a opční strategie Odbor Financování je strukturován do tří středisek: Inkasa a platby, Financování, Řízení dceřiných společností. Pracovní aktivity jednotlivých složek se vzájemně prolínají. Činnost celého odboru považuji za velmi kreativní, ovlivněnou dynamickým vývojem naší společnosti. Zvýšený objem výkonů a rozvoj aktivit společnosti generuje odboru Financování neustále nové požadavky na rozšiřování služeb a zdokonalování používaných produktů. Od zaměstnanců vyžaduje průběžné vzdělávání, aby byli schopni operativně reagovat na zvyšující se nároky prostředí. Lze v tomto oboru vůbec mít nějaké vize, nebo se řídíte tím, co přinese trh? Naším strategickým cílem je především změna metodiky financování společnosti cestou větší orientace na operace s pohledávkami, tedy na factoring, forfaiting a prodeje pohledávek. Ačkoliv jste jemná žena, zabýváte se i vymáháním pohledávek. Děláte to sama, anebo si najímáte urostlé muže? Vymáhání pohledávek běžně neprobíhá tak, jak to znáte z filmů s mafiánskou tématikou. Nepoužíváme basebalové hole ani neteče krev. Je to spíše systematické a někdy i dost dlouhodobé kontaktování dlužníků. Většinou září 2008

6 6 zvládáme vymáhání pohledávek vlastními silami, částečně využíváme i služeb specializovaných firem, které mají více prostoru i kreativních zkušeností s řešením problematických pohledávek. Jak je Vaše činnost provázána s činností závodů? Činnosti odboru Financování a závodů i staveb se navzájem neustále prolínají a teprve společně vytvářejí kompletní celek. Bez kvalitní každodenní spolupráce bychom se neobešli. Plány jednotlivých staveb jsou pro nás podkladem při plánování rozsahu finančních aktivit odboru. Pro jednotlivé stavby zajišťujeme bankovní produkty, které vyžaduje smluvní dokumentace, tedy bankovní záruky, bankovní reference, závazné přísliby. Hlídáme příjmy od všech investorů a společně se závody ve dvoufázovém zpracování realizujeme platby. Zvláštním režimem pracujeme s účty sdružení, průběžně monitorujeme i účty zahraničních organizačních složek společnosti. Jsou zahraniční banky něčím specifické, anebo jde o jednotný systém, na jaký jsme zvyklí? Bankovní svět je stále více globalizovaný, takže dnes snad neexistuje žádná tuzemská banka. Určitě všechny naše spolupracující instituce mají zahraničního majitele. Naše společnost využívá portfolia šestnácti bank. K dispozici máme celkový rámec ve výši 10,6 mld. Kč, který využíváme pro čerpání úvěrů, bankovních záruk, závazných příslibů forfaitingu, akreditivů a dalších produktů. Pro bezhotovostní převody používáme více než 60 bankovních účtů. Spektrum nabízených služeb jednotlivých institucí je shodné. Všechny banky pracují na stálém vylepšování své nabídky produktů. Myslím, že hnacím motorem bankovního pokroku se stává veliká vzájemná konkurence a snaha získat co největší podíl na trhu. Ohrožuje naši společnost silná koruna? Musím přiznat, že nám nevyzpytatelný vývoj kurzu české koruny v letošním roce dělá vrásky na čele. Rok 2008 jsme zahajovali s kurzem 26,60 Kč/EUR. Všichni jsme očekávali obvyklý každoroční vývojový scénář. Místo toho nám v červnu nabízely banky méně než 23 Kč za 1 EUR. V současné době koruna pomalounku oslabuje a kurz se blíží k 25 Kč/EUR a snad tuto hranici i překoná. Naštěstí vrtkavost české měny ohrožuje pouze část portfolia našich příjmů. Problém nastává pouze u některých staveb, kde byly smlouvy s investorem uzavřeny v EUR a nepodařilo se uzavřít dodavatelské smlouvy ve shodné měně, a starost máme také s konverzí hospodářského výsledku staveb realizovaných v zahraničí. Odbor Financování je obsazen převážně ženami. Nechybí Vám na pracovišti mužský prvek? To máte pravdu. Aktuálně máme v odboru Financování pouze jednoho muže. Možná to bude tím, že povaha pracovní činnosti s velkými nároky na pečlivost, důslednost a kreativní komunikaci vyhovuje spíše ženám. V žádném případě však při výběru zaměstnanců muže nediskriminujeme. Mně osobně současné složení pracovního týmu vyhovuje. U spolupracovníků považuji za nejdůležitější, že se na ně mohu stoprocentně spolehnout. Možná si kompenzuji mužský prvek doma, kde mám 3 chlapy manžela a dva syny. Děkuji Vám za rozhovor Jan Rupp OHL ŽS, a.s. a Certifikovaný systém bezpečnosti informací Informace jsou majetkem, který má pro OHL ŽS, a.s. značnou hodnotu, a proto je musíme chránit. Ztráta nebo zneužití informací může mít pro nás těžké následky. Proto je samozřejmou povinností každého zaměstnance dodržovat zásady ochrany informací. K výraznému snížení míry nebezpečí vyplývajícího ze skutečnosti, že největším nepřítelem bezpečnosti informací jsou řadoví uživatelé, jednoznačně napomáhá zvýšení povědomí vlastních zaměstnanců o významu a důležitosti informací. A proto jeden z principů našeho systému MBI: Co není výslovně povoleno, je zakázáno! Historie a předpoklady OHL ŽS, a.s. je průkopníkem v oblasti zabezpečení informací v České republice a veškeré nabyté zkušenosti a know-how v rámci pilotního projektu jsou cenným přínosem. V roce 2002 byl zaveden systém Managementu bezpečnosti informací (MBI), který vytváří podmínky pro to, aby všechny informace ve společnosti byly: důvěrné přístupné pouze těm, kdo mají oprávnění k přístupu, úplné přesné a kompletní, stejně jako i metody jejich zpracování, dostupné v každém případě potřeby dostupné všem, jimž jsou určeny.

7 7 Informace a jejich hodnota INFORMACE jsou všechna data, údaje, sdělení, příkazy, pokyny, rozhodnutí, postupy (a ještě celá řada dalších podob informací), které společnost potřebuje ke své existenci, ke všem svým činnostem a zejména ke schopnosti realizovat produkty pro své zákazníky. INFORMACE může být elektronická (digitální lidé Příklady typů informací dle procesů obchod zakázky i analogová), psaná nebo tištěná, ale i hlasová nebo zobrazená, zpracovávaná jakoukoliv technologií (technickými prostředky), zaznamenaná na jakémkoliv médiu. INFORMACE máme ve společnosti rozděleny podle směrnice Práce s informacemi do klasifikačních stupňů na: IT Ostatní Přínos systému MBI 1. Certifikovaný systém MBI zvyšuje důvěryhodnost společnosti u zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Požadavky zákazníků se stále zvyšují a ten, kdo je už předem na ně připraven, má nemalou konkurenční výhodu. 2. Viditelné zlepšení systému řízení společnosti nastavením pravidel pro: kategorizaci informací a jejich rizik, práci s informacemi, informační systém (používání, provoz a údržba). VEŘEJNÉ INTERNÍ všechny informace a údaje určené k propagačním a reklamním účelům, resp. data schválená ke zveřejnění a klasifikovaná stupněm VEŘEJNÉ vybrané citlivé informace o stavu cache-flow, finančního řízení a plánování výpisy a stavy účtů z elektronického bankovnictví personální a právní agenda systémová dokumentace zápisy z porad, kontrol a auditů 3. Snížení rizika ztrát v informacích Laickou představu o tom, že informační kapitál společnosti je ohrožen zejména útokem na náš informační systém zvenčí (hackeři, průmyslová a obchodní špionáž), případně vyšší mocí (povodeň, požár), vyvrací statistika odborníků: CHRÁNĚNÉ osobní a mzdové údaje zaměstnanců nabídky výsledky analýz nabídek a zakázek Vlastní zaměstnanci VYSOCE CHRÁNĚNÉ nabídkové rozpočty zálohy a archivy dat výsledky analýz bezpečnosti informací "Vyšší moc" Útoky zvenčí administrátorské i uživatelské kódy a hesla 7 % 5 % Hodnota INFORMACE při její ztrátě nebo zneužití je v uvedené směrnici dána touto jednoduchou převodní tabulkou. Klasifikační stupeň informace Finanční výše dopadu (Kč) Od (>) Do (<=) VEŘEJNÉ INTERNÍ CHRÁNĚNÉ % VYSOCE CHRÁNĚNÉ a více Ing. Jiří Kalabis, vedoucí útvaru Systémy řízení září 2008

8 8 PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ROKU 2007 Mgr. David Hladík, manažer vnějších vztahů závodu Dopravní stavby Pane Hladíku, vím, že jste absolventem právnické fakulty. Jak se z právníka stane manažer vnějších vztahů stavební společnosti? Začínal jsem před šesti lety v ŽS Brno, a.s. na pozici právníka útvaru Komerční právo ředitelství společnosti, kde jsem načerpal potřebné základní poznatky o fungování naší společnosti a navázal první osobní kontakty. Následně jsem začal působit jako právník tehdejšího závodu Energetické a ekologické stavitelství (EES) a přestěhoval se do jeho maloměřického sídla. Zde jsem zajišťoval smluvní podporu pro stavby spaloven biomasy, ČOV, měníren dopravních podniků apod. Po začlenění závodu EES do závodu Železniční stavitelství, resp. závodu Dopravní stavby, jsem se vrátil do růžového paláce ředitelství společnosti, kde jsem před dvěma lety dostal od vedení závodu Dopravní stavby nabídku nastoupit na pozici manažera vnějších vztahů. Návrat na Burešovu ulici přinesl i další nový prvek do mého profesního života, a to smluvní vztahy se zahraničím a též smlouvy s Českou exportní bankou (ČEB), úvěrově podporující český stavební vývoz. Ve společnosti zastáváte téměř ojedinělou pozici manažera vnějších vztahů. Co přesně se tedy pod tímto označením skrývá? Ač se tak někteří, zejména zahraniční, partneři domnívají, skutečně nejsem pracovníkem útvaru public relations. Mým úkolem je, ve zkratce řečeno, komplexní péče o smluvní vztahy sekce Železnice s jejími domácími a zahraničními partnery, a to jak na úrovni vertikální, tedy se zákazníky a subdodavateli, tak na úrovni horizontální, tedy s partnery v konsorciích. Současně vedu útvar Zakázky závodu Dopravní stavby. Ve své činnosti navazuji na obchodní rozhodnutí vedení závodu a sekce a na požadavky ředitelství jednotlivých staveb, které promítám do podoby konkrétních smluv. Moje činnost začíná ve fázi zadávacího řízení zakázky, po získání zakázky pokračuje fází smluvního zabezpečení realizace zakázky a jejího subdodavatelského systému a končí až s uplynutím záruční doby stavby. Vedle toho obstarávám i smluvní vztahy, které jsou pro činnost závodu Dopravní stavby nezbytné, ale neváží se ke konkrétní zakázce, jako jsou např. nájemní, kupní, mandátní či reklamní smlouvy nebo i komunikace s úřady. Mluvím sice dosud v jednotném čísle, ale pravdou je, že shora uvedené úkoly neplním sám, nýbrž společně se svými spolupracovníky z útvaru Zakázky závodu Dopravní stavby. Ocenění, kterého se mně za mou činnost v prosinci loňského roku dostalo, tak vnímám jako ocenění práce všech pracovníků tohoto útvaru. V péči o sekci Železnice v současnosti působíte jako jediný právník. Zvládáte kapacitně pokrýt veškerou činnost této sekce? Když si uvědomíme, že segment železničních staveb v loňském roce realizoval tržby v objemu cca 4,3 miliardy Kč, z toho významný podíl na zahraničních trzích, a že základem pro tyto objemy jsou konkrétní smlouvy, je jasné, že není v moci jednoho člověka takovou smluvní agendu zvládnout a že bylo zapotřebí vysokého pracovního nasazení všech pracovníků útvaru Zakázky. Ani bez skvělé tendrové a předvýrobní přípravy

9 9 zakázek ze strany závodových útvarů Technického a Obchodního, profesionálního přístupu útvaru Finance, Ekonomika DS a kvalitního zázemí odborných útvarů ředitelství společnosti by zajištění takové agendy nebylo možné. Pokud se týká mě osobně, přiznávám, že mě péče o celou sekci a vedení závodového útvaru mnohdy skutečně vyčerpává, ale pohled zpět na odvedenou práci, přátelská kolegiální atmosféra panující na závodě a očekávání nových výzev mně vždy znovu a znovu dodají chuti do další práce. Vím o Vás, že umíte anglicky. Vedete komunikaci se svými zahraničními protějšky v tomto jazyce, nebo využíváte služeb překladatelů? Smlouvy se zahraničními zákazníky jsou zpravidla uzavírány v jazyce, kterému rozumí zákazník, tedy v jazyce jeho země. Tomu se podřizuje i jazyk smluv se subdodavateli a dalšími smluvními partnery. Pokud se týká volby jednacího jazyka, pak záleží především na jazykové výbavě přítomných účastníků jednání. Pro rychlost a srozumitelnost jednání považuji za výhodné používání angličtiny. Jde o jazyk, který je a do budoucna bude mezi našimi partnery nejrozšířenější. Jeho přímým použitím při komunikaci pak odpadají časové ztráty a výrazové deformace vznikající překladem. V mezinárodně zavedených anglických pojmech se také lépe hledají výstižné výrazy. V ostatních případech, až na výjimky typu zdvořilého dobrý den, na zdraví a nashledanou, využívám překladatelských a tlumočnických služeb jak našich kolegyň v Černé Hoře a v Bulharsku a naší brněnské kolegyně pro Maďarsko, tak externích překladatelských a tlumočnických agentur. Sebekriticky musím také podotknout, že jazykovou korekturu velmi často potřebuje i můj písemný projev v téměř mateřské slovenštině. Stáváte se postupně znalcem právních systémů jiných zemí, nebo využíváte služeb tamních právních kanceláří? Za znalce cizích právních systémů se v žádném případě nepovažuji, nakouknu vždy jen tak pod pokličku. Stavby, které sekce v současnosti v zahraničí realizuje, jsou zpravidla financovány z evropských peněz a pro takové zakázky jsou pak předepsány Všeobecné smluvní podmínky FIDIC s menšími či většími úpravami dle potřeb konkrétního zákazníka, konkrétní stavby a místních podmínek. Směrem k subdodavatelům a dalším partnerům jsou pak přenášeny smluvní podmínky zákazníka. Se zahraničními právními systémy se tedy setkávám zpravidla jen při řešení dílčích problémů a otázek, pro jejichž řešení je někdy skutečně potřeba využít i pomoci místních právníků. Důkladnější znalost cizích právních systémů není možná ani vzhledem k množství zemí, ve kterých působíme, a změnám, kterým každý právní řád v čase podléhá. Rád bych poukázal i na to, že na přípravu zahraničních smluvních vztahů vždy velmi silně působí národní mentalita obyvatel dané země a jejich zvyklosti. Řada mladých právníků bývá časem unavena zaměřením pouze na jednu právní oblast, a to na obchodní právo. Jak je tomu u Vás? Únava tohoto typu na mě ještě nedolehla. Úkoly manažera vnějších vztahů přece jenom přesahují čistě učebnicovou kategorii právníka obchodního práva, a jsou proto svou rozmanitostí a akčností pro mě stále lákavé a zajímavé. Tvorba smluv se zahraničím mě navíc profesně obohacuje o poznatky z cizích právních kultur a o kontakty se zahraničními právními kancelářemi. Spolupracujete nějakým způsobem i s útvarem Komerční právo při ředitelství společnosti? Samozřejmě. Vždyť je to můj rodný útvar. Spolupráce probíhá na úrovni formální, protože tento útvar je pověřený jednotnou evidencí smluv na stavební zakázky, i na úrovni neformální, spočívající v předávání informací ohledně nové legislativy a zkušeností získaných působením naší společnosti na zahraničních trzích. Nelze nevzpomenout přínosné pomocí tohoto útvaru závodu Dopravní stavby v případě staveb v Ázerbajdžánu. Čemu se věnujete, pokud Vám při Vašich pracovních povinnostech zbude volný čas? Na prvním místě je samozřejmě rodina, se kterou rád poznávám krásy rodné Vysočiny. Mezi mé sportovní aktivity patří cyklistika, in-line bruslení, lyžování a příležitostně jachting. Děkuji Vám za rozhovor Jan Rupp Ocenění Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto medailí patřil v měsíci září i zaměstnanec naší společnosti, pan Jaroslav Rozek. Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že tento vzor se stane příkladem i ostatním zaměstnancům ochotným darovat krev. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Blahopřání Významného pracovního jubilea, představovaného řadou let nepřetržité práce pro společnost, dosáhla v měsíci září 2008 Ing. Lenka STAŇOVÁ - 20 let specialista technické přípravy Děkujeme za její dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ září 2008

10 10 Nově rekonstruovaný průtah obcí Vlkov byl dne slavnostně uveden do provozu za účasti představitelů kraje Vysočina, obce Vlkov a zástupců zhotovitelské firmy OHL ŽS, a.s. Asi kilometrový úsek silnice procházející obcí byl opravován od března tohoto roku a řidičům slouží od 10. června Náklady na opravu krajské silnice ve výši 7,8 milionů korun jsou financovány prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. V obci Vlkov se už jezdí po nové silnici Jsem rád, že se nám podařilo získat na tuto rekonstrukci prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Peníze, které jsme takto u několika dopravních staveb ušetřili, můžeme nyní investovat do dalšího zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, uvedl náměstek hejtmana kraje Vysočina Václav Kodet. Celá komunikace byla upravena na šířku 7,5 m a byl položen nový asfaltový povrch. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování odvodňovacích vpustí pro dešťovou vodu. Vedle rekonstrukce samotného tělesa vozovky byly upraveny přilehlé chodníky, náves, veřejné osvětlení i místní komunikace. Náklady na tyto práce hradila ze svého rozpočtu obec Vlkov. Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana Krajský úřad kraje Vysočina a útvar Public Relations, OHL ŽS, a.s.

11 11 Vítejte mezi námi! Vážení zaměstnanci, v průběhu měsíce září tohoto roku nastoupila do naší společnosti řada nových zaměstnanců, které bych rád představil v této rubrice. Všechny zde uvedené zaměstnance vítám mezi námi a přeji jim mnoho úspěchů v barvách OHL ŽS, a.s. Ondřej Janča, elektromontér, středisko 2024 Zdeněk Krábek, elektromontér, středisko 2024 Ing. Martin Blecha, projektant, středisko 2025 Dagmar Přichystalová, elektromechanik, středisko 2026 Dalibor Rothkögel, traťový dělník, středisko 2042 Miroslav Röhrer, železář, středisko 2142 Martin Klimeš, mistr, středisko 2044 Radim Klimeš, traťový dělník, středisko 2045 Milan Prokeš, mistr, středisko 2152 Petr Zahradník, stavební dělník, středisko 2152 Ladislav Němec, stavební dělník, středisko 2152 Libor Michálek, technik technolog, středisko 4003 Ing. Zbyněk Klučka, stavbyvedoucí, středisko 4022 Ing. Petr Široký, technik stavební výroby, středisko 4017 Ing. Aleš Sobek, mistr, středisko 4022 Ing. Radoslav Krempaský, specialista technolog, středisko 2162 Jakub Koval, technik přípravy, středisko 4022 Ing. Dagmar Matoušková, technik přípravy, středisko 4026 Josef Quittek, stavbyvedoucí, středisko 4026 Jiří Šosták, stavební dělník, středisko 4026 Vlastimil Hamšík, zedník, středisko 4026 Lukáš Kaim, stavební dělník, středisko 4026 Milan Kamrla, stavbyvedoucí, středisko 4031 Pavel Bobáček, tesař, středisko 4031 Lukáš Nekola, stavbyvedoucí, středisko 4041 Jiří Firyt, vedoucí projektu, středisko 4041 Bc. Libuše Kašná, referent administrátor, středisko 4050 Jana Tomášková, referent administrátor, středisko 4050 Petr Buranyč, instalatér, středisko 4053 Ivan Koláček, zedník, středisko 4054 Martin Křivánek, zedník, středisko 4054 Michal Trnečka, mistr, středisko 4054 Miroslav Šín, zedník, středisko 4054 Miloslav Hrubý, zedník, středisko 4061 Vít Urban, mistr, středisko 4061 Ing. Jiří Dolejš, manažer zakázky a obchodu, středisko 4070 Jana Chocholová, referent obchodního provozu nákupčí, zásobovatel, středisko 4070 DiS. Martin Hošek, technik kalkulací, středisko 4070 Vlasta Pechová, referent účetní provozní, středisko 4070 Lenka Cetlová, administrativní zaměstnanec, středisko 4061 Jitka Nováková, technik kalkulací, středisko 4070 Ing. Simona Zelená, technik kalkulací, středisko 4070 Jitka Adamová, technik kalkulací, středisko 4070 Petra Jannová,referent administrátor, středisko 4071 Pavel Kašparů, zedník, středisko 4071 Jan Hruška, zedník, středisko 4071 Zdeněk Vosátka, zedník, středisko 4071 Milan Pomije, zedník, středisko 4071 Ing. Karel Kutnohorský, stavbyvedoucí, středisko 4071 Václav Duda, tesař, středisko 4071 Richard Suchý, technik přípravy, středisko 4071 František Aibl, stavební dělník, středisko 4071 František Tolar, tesař, středisko 4071 Petr Mráz, zedník, středisko 4071 Martin Němeček, mistr, středisko 4071 Daniel Haitman, technik přípravy, středisko 4071 Ing. Rostlislav Vyhnal, vedoucí projektu, středisko 4071 Jaromír Schőnbauer, tesař, středisko 4071 Miroslav Valachovič, ŘSMV osobních automobilů, středisko 4071 Vladislav Hruška, stavební dělník, středisko 4071 Zuzana Macků, asistentka, středisko 4071 Jaroslav Špína, stavbyvedoucí, středisko 4071 Jan Uhlíř, stavbyvedoucí, středisko 4071 Jindřich Kamiš, stavbyvedoucí, středisko 4071 Ivan Šimonovič, stavební dělník, středisko 4071 Jan Beneš, zedník, středisko 4071 Blanka Kresanová, technik kalkulací, středisko 4071 Martin Stluka, tesař, středisko 4071 Václav Šálený, vedoucí projektu, středisko 4071 René Hladký, zedník, středisko 4072 Jiří Jaroš, zedník, středisko 4072 Milan Maxa, zedník, středisko 4072 Michal Trost, zedník, středisko 4072 Pavel Hanetšlégr, zedník, středisko 4072 Václav Trousil, zedník, středisko 4072 Václav Horní, zedník, středisko 4072 Václav Lenz, stavební dělník, středisko 4072 Miroslav Toman, zedník, středisko 4072 Štefan Široký, zedník, středisko 4072 Jozef Gábor, stavební dělník, středisko 4072 Josef Hruška, zedník, středisko 4072 Roman Koriťák, zedník, středisko 4072 Jan Dušek, zedník, středisko 4072 Ladislav Červenka, zedník, středisko 4072 Václav Jakubec, zedník, středisko 4072 Milan Straka, zedník, středisko 4072 Antonín Hřebejk, zedník, středisko 4072 Karel Wágner, stavební dělník, středisko 4072 Jindřich Danda, zedník, středisko 4072 Michal Soukup, zedník, středisko 4072 Jaroslav Candra, zedník, středisko 4072 Jan Tůma, zedník, středisko 4072 Pavel Aleš, mistr, středisko 4072 Ctibor Červenka, zedník, středisko 4072 Josef Heřman, zedník, středisko 4072 Stanislav Bořil, zedník, středisko 4072 Bohumír Urban, zedník, středisko 4072 Václav Joza, zedník, středisko 4072 Michal Červenka, zedník, středisko 4072 Pavel Bohdal, stavbyvedoucí, středisko 4072 Jiří Klenka, zedník, středisko 4072 Hynek Pátý, zedník, středisko 4072 Jan Fošum, zedník, středisko 4072 Josef Kovařík, zedník, středisko 4072 Zbyněk Kulhan, zedník, středisko 4072 Petr Hesoun, zedník, středisko 4072 Stanislav Kuráž, zedník, středisko 4072 František Bartyzal, zedník, středisko 4072 Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ září 2008

12 Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Ing. Jan Matějka Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

Projev generálního ředitele OHL Central Europe, a. s., Ing. Manuela Viciany

Projev generálního ředitele OHL Central Europe, a. s., Ing. Manuela Viciany Měsíčník akciové společnosti ŽS Brno Prosinec 2005 Ročník XI Projev Ing. Františka Sekaniny, generálního ředitele ŽPSV a. s. strana 2 Projev Ing. Michala Štefla, generálního ředitele ŽS Brno, a. s. strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Perinatologické centrum, České Budějovice strana 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby strana 3 Sportovní OHLympijské hry 2014 strana 5 obsah 5/2014

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Výroč ní zpráva. Zlínského kraje

Výroč ní zpráva. Zlínského kraje Výroč ní zpráva Zlínského kraje 2011 Vážení čtenář i, předkládáme Vám výroční zprávu Zlínského kraje za rok 2011, v níž alespoň v základních přehledech shrnujeme a připomínáme nejvýznamnější události,

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více