MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 714/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 646 ze dne Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektů pro volby do zastupitelstev obcí - ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31, ZŠ Praha 3, Lupáčova 1, ZŠ a MŠ Praha 3, Chelčického 43/2614 /objekt ZŠ Žerotínova 36/1100/; ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou25/1700; ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400; ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám18/2500; ZŚ Praha 3, V Zahrádkách 48/1966; ZŚ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad7,8; ZŚ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření smluv o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektů základních škol na Městské části Praha 3 zajištění míst pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31 ZŠ Praha 3, Lupáčova 1 ZŠ a MŠ Praha 3, Chelčického 43/2614, pro objekt ZŠ Žerotínova 36/1100 ZŠ Praha 3 Pražačka, Nad Ohradou 25/1700 ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 ZŠ Praha 3, K Lučinám 18/2500 ZŠ Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8 ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem jednotlivých objektů jsou přílohou č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat výše uvedené Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem jednotlivých objektů, které jsou přílohou č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tohoto usnesení PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.646 ze dne ZŠ Jaroslava Seiferta Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3 se sídlem Vlkova 31/800, Praha 3 IČO: zastoupená její ředitelkou PaedDr. Břetislavou Mardešičovou a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Praha 3, Vlkova 31/800, Praha 3. Jedná se o 4 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu od do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech až Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

3 Příloha č.1 usnesení č.646 ze dne ZŠ Jaroslava Seiferta čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800. Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti, a to na č. účtu /0800. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

4 Příloha č.2 usnesení č.646 ze dne ZŠ Lupáčova Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola Praha 3 se sídlem Lupáčova 1/1200 IČO: zastoupená jejím ředitelem Ing. Milanem Hausnerem a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Praha 3, Lupáčova 1/1200, Praha 3. Jedná se o 7 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu od do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

5 Příloha č.2 usnesení č.646 ze dne ZŠ Lupáčova čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800. Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

6 Příloha č.3 usnesení č.646 ze dne ZŠ Chelčického Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola a mateřská škola Praha 3 se sídlem Chelčického 43/2614, Praha 3 IČO: zastoupená jejím ředitelem PhDr. Pavlem Ostapem a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO: zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Žerotínova 1100/36, Praha 3. Jedná se o 5 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí. čl. 3 Nájem se sjednává na dobu do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

7 Příloha č.3 usnesení č.646 ze dne ZŠ Chelčického čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800. Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

8 Příloha č.4 usnesení č.646 ze dne ZŠ Pražačka Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola Pražačka, Praha 3 se sídlem Nad Ohradou 25/1700, Praha 3 IČO: zastoupená jejím ředitelem Mgr. Bohumilem Samkem a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Pražačka Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3. Jedná se o 5 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí. čl. 3 Nájem se sjednává na dobu do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

9 Příloha č.4 usnesení č.646 ze dne ZŠ Pražačka čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800. Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

10 Příloha č.5 usnesení č.646 ze dne ZŠ Jeseniova Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola Praha 3 se sídlem Jeseniova 96/2400, Praha 3 IČO: zastoupená jejím ředitelem Mgr. Jiřím Lébrem a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Jeseniova 96/2400, Praha 3. Jedná se o 5 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu od do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

11 Příloha č.5 usnesení č.646 ze dne ZŠ Jeseniova čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800 Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

12 Příloha č.6 usnesení č.646 ze dne ZŠ Chmelnice Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola Chmelnice, Praha 3 se sídlem K Lučinám 18/2500, Praha 3 IČO: zastoupená jejím ředitelem Mgr. Václavem Havelkou a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, Praha 3. Jedná se o 3 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu od do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

13 Příloha č.6 usnesení č.646 ze dne ZŠ Chmelnice čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800 Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

14 Příloha č.7 usnesení č.646 ze dne ZŠ V Zahrádkách Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola Praha 3 se sídlem V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 IČO: zastoupená jejím ředitelem PaedDr. Stanislavem Šeblem a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, Praha 3. Jedná se o 5 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

15 Příloha č.7 usnesení č.646 ze dne ZŠ V Zahrádkách čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800 Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

16 Příloha č.8 usnesení č.646 ze dne ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola Praha 3 se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3 IČO: zastoupená jejím ředitelem Mgr. Miroslavem Šoukalem a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, Praha 3. Jedná se o 9 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

17 Příloha č.8 usnesení č.646 ze dne ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800 Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

18 Příloha č.9 usnesení č.646 ze dne ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektu Pronajímatel: Základní škola a mateřská škola Praha 3 se sídlem nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3 IČO: zastoupená její ředitelkou Mgr. Naděždou Hřebíkovou a Nájemce: Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 IČO zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu školních nebytových prostor čl. 1 Pronajímatel je podle příslušných dokladů oprávněn vlastním jménem uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v objektu ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3. Jedná se o 8 tříd/y v objektu školy včetně sociálních zařízení a technické místnosti (dále jen předmět nájmu). Předmět nájmu se pronajímá s obvyklým vybavením (židle, lavice atd.). č. 2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k zajištění provozu místností pro volby do zastupitelstev obcí čl. 3 Nájem se sjednává na dobu do čl. 4 Nájemné a úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu ve dnech do Nájemné se sjednává takto: Nájem včetně úhrady energetických nákladů činí celkem Kč za jednu pronajatou místnost pro hlasování a prostory k ní přilehlé. Celková úhrada za nájem a úhradu energetických nákladů za celý předmět nájmu činí Kč. Tato částka nezahrnuje náklady spojené s provozem objektu, tj. služby pracovníků školy, případné refundace za telefonní hovory, pokud nejsou linky přepojeny na bezplatný provoz. Náklady spojené s provozem objektu nesmí přesáhnout částku Kč. Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti, která bude nájemci předložena nejpozději do Žádost o úhradu bude předložena pí Evě Cihelkové, Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 3.

19 Příloha č.9 usnesení č.646 ze dne ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic čl. 5 Platební podmínky Nájem uhradí nájemce na č. účtu /0800. Úhradu provede do Náklady spojené s provozem objektu budou uhrazeny na základě žádosti dle č. 4 této smlouvy na výše uvedené číslo účtu do 14 dnů od doručení žádosti. Za datum platby se považuje datum připsání částky na konto pronajímatele. čl. 6 Povinnosti pronajímatele. Pronajímatel je povinen umožnit řádné užívání předmětu nájmu včetně přístupu do objektu školy tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí pro hlasovací akt. Dále je povinen zajistit provoz objektu odpovědným pracovníkem v rozsahu nezbytně nutném, zajistit odpovídající výzdobu a vyvěsit státní vlajku a symboly České republiky. čl. 7 Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje dodržovat pořádek a zákaz kouření. Dále se nájemce zavazuje k maximálnímu šetření el. energií a vodou, a k tomu, že se bude řídit pokyny odpovědného pracovníka v otázkách provozu budovy. čl. 8 Odpovědnost za škodu Nájemce odpovídá za škody způsobené na majetku pronajímatele, a to jak osobami z řad nájemce, tak i osobami, kterým umožní do pronajatých prostor přístup. Nájemce odpovídá za škody na zdraví a majetku osob vzniklé v době nájmu a související s užíváním předmětu nájmu. čl. 9 Závěrečná ustanovení Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovení a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. razítko a podpis nájemce razítko a podpis pronajímatele. V Praze dne

20 Důvodová zpráva Předložené návrhy smluv o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektů byly připraveny na základě zkušeností z předešlých voleb. Uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor se základními školami se velmi osvědčilo, financování je přehledné a jsou stanovena pevná pravidla pro pronajímatele i nájemce. Pracovníci škol jsou řádně poučeni a nedochází k nedorozumění mezi nimi a členy okrskových komisí, místnosti jsou vždy řádně vybaveny dle našich požadavků a na budovách budou řádně vyvěšeny státní vlajky. V předložených smlouvách je stanovena jednotná částka za pronájem jedné místnosti, která v sobě zahrnuje, jak je ze smluv patrno, veškeré náklady spojené s použitím jednotlivých místností, mimo mzdových nákladů, které budou refundovány na základě skutečných mzdových nákladů škol v souladu s předloženými smlouvami. Náklady na pronájem místností a náklady spojené s provozem objektu nezatíží rozpočet Městské části Praha 3, vše bude hrazeno z financí přidělených na zajištění voleb do zastupitelstev obcí. Přehled nákladů na jednotlivá volební místa Organizace poč. tříd ZO nájem Kč./tř. ZO náklady spojené s provozem objektu 2.900Kč./tř. celkem 1 ZŠ a MŠ - J. Seiferta, Vlkova 31/ ZŠ - Lupáčova 1/ ZŠ a MŠ - Chelčického 43/2614 (ZŠ Žerotínova) ZŠ - Pražačka, Nad Ohradou 25/ ZŠ - Jeseniova 96/ ZŠ - Chmelnice, K Lučinám 18/ ZŠ V Zahrádkách 48/ ZŠ - nám. J. z Poděbrad 7,8/ ZŠ a MŠ - nám. J. z Lobkovic 22/ celkem celkem-nájem + Náklady spojené s provozem objektu

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 447/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 212 ze dne 21.06.2016 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - základních škol a mateřských škol zřizovaných

Více

Městská část Praha - Kunratice. Divadlo v parku, o.p.s. SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Městská část Praha - Kunratice. Divadlo v parku, o.p.s. SMLOUVA O VÝPŮJČCE 16 002 2 00 Městská část Praha - Kunratice a Divadlo v parku, o.p.s. SMLOUVA O VÝPŮJČCE TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE BYLA UZAVŘENA DLE UST. 2193 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Více

Městská část Praha - Kunratice. ŽÍT SPOLU, o.p.s. SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Městská část Praha - Kunratice. ŽÍT SPOLU, o.p.s. SMLOUVA O VÝPŮJČCE 16 005 2 00 Městská část Praha - Kunratice a SMLOUVA O VÝPŮJČCE TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE BYLA UZAVŘENA DLE UST. 2193-2200 ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Na základě usnesení Rady města Slavkov u Brna ze dne 21.01.2015, číslo usnesení 139/6/RM/2015 a Zastupitelstva obce Kobeřice u Brna ze dne

Více

Přijetí daru schválení darovací smlouvy

Přijetí daru schválení darovací smlouvy Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 2.3.2016 Přijetí daru schválení darovací smlouvy Zpráva se předkládá z důvodu: Přijetí daru od Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku,z.s.

Více

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn. Vyřizuje/linka V Brně JMK 73070/2006 S-JMK 73070/2006/OKH Svitáková/1506 7.6.

Více

Číslo účtu: 107-8460310217 Kontaktní osoba ve věci zakázky: Mgr. Petr Solich, tel.: 558421214, 606630612, e-mail: solich@ssed-fm.

Číslo účtu: 107-8460310217 Kontaktní osoba ve věci zakázky: Mgr. Petr Solich, tel.: 558421214, 606630612, e-mail: solich@ssed-fm. Příloha č. 5: KUPNÍ SMLOUVA Prodávající: Sídlo: Zápis v OR: Oprávněný zástupce: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba ve věci zakázky: Kupující: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,

Více

ze dne 14.12.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 14.12.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-025-15 ze dne 14.12.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v části budovy č. p. 1914 v ul. Zátišská, Praha 4 - Modřany, uzavřené

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1049/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 158 ze dne 22.12.2015 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 13/2012

SMLOUVA O DÍLO č. 13/2012 SMLOUVA O DÍLO č. 13/2012 uzavřená v souladu s ust. 536 a násl.zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno - Jih Mariánské nám. 152/13, 617

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 433/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 407 ze dne 08.06.2015 Uzavření Smlouvy o nájmu školních nebytových prostor mezi Městskou částí Praha 3 a Základní školou, Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 167 ze dne 14.03.2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 167 ze dne 14.03.2016 č.j.: 189/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 167 ze dne 14.03.2016 Žádost o zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce Jom hašoa 2016 - Den vzpomínání na oběti holocaustu

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. J.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. J. Materiál číslo: 19 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Tržní řád Obce Boháňka

Tržní řád Obce Boháňka Tržní řád Obce Boháňka Nařízení Obce Boháňka č. 1/2014 Zastupitelstvo obce Boháňka se na svém zasedání dne 11. 3. 2014 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015 OBEC PŘIBYSLAVICE Zastupitelstvo obce Přibyslavice Obecně závazná vyhláška Obce Přibyslavice Č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin.

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů ESF MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů ESF MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů ESF MU I. Smluvní strany Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity se sídlem Lipová 41 a, 602 00 Brno zastoupená doc. Ing. Martinem Svobodou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-076-001-16. "Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského v Praze 12" - dodatek č. 2. ze dne 30.5.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-076-001-16. Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského v Praze 12 - dodatek č. 2. ze dne 30.5. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-076-001-16 ze dne 30.5.2016 "Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského v Praze 12" - dodatek č. 2 Rada městské části 1. s c h v a l u j e dodatek

Více

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Poděbrady

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Poděbrady Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Poděbrady číslo smlouvy poskytovatele 2012/426 číslo smlouvy příjemce 0993120009 Město Poděbrady se sídlem: Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady...3 2. Povinnosti Společnosti...4 3. Závěrečná ustanovení...5

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor č.j.

Smlouva o nájmu nebytových prostor č.j. č.p.domu : č.np: ul. Smlouva o nájmu nebytových prostor č.j. Statutární město Kladno se sídlem : nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ 00234516 zastoupeno na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o realizaci překládky

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová, F.

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12.2014 2014 usnesením č. 28/2014 usneslo vydat na

Více

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov Č.j. : XXXXX NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zbinohy, X.X.2010 Zastupitelstvo obce Zbinohy, jako věcně příslušný správní orgán podle 6 odst. 6 písm.a) zákona

Více

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách Platnost: od 1.4.2012 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov. MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 6127/2016/ODŽÚ/Dv-2 V Tišnově, 2. 5. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17) CS ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015 (ECB/2015/17) RADA GUVERNÉRŮ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 04.05.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Václav Vala (Kam.), Karolína Ortová,

Více

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Ing. Miroslav

Více

1309 testových otázek BOZP

1309 testových otázek BOZP 1309 testových otázek BOZP 1. aktualizace k 1. 1. 2012 V celé knize se k datu 1. dubna 2012 pojem,,zařízení závodní preventivní péče nahrazuje termínem,,poskytovatel pracovnělékařských služeb. PODKAPITOLA

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23.02.2011 usnesením č.3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková 26.11.2009

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková 26.11.2009 Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková 26.11.2009 1 Ženská příjmení Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Firma VIDA, občanské sdružení adresa Kamenická 25, 170 00, Praha 7 VIDA centrum, Poštovní 239, 269 45 Rakovník, Mgr. Pavla Malafová IČO 266 366 54 dále jen jako smluvní partner a firma

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Rekonstrukce objektu čp. 1219 v Sezimově Ústí na Městskou knihovnu výběr dodavatele (mat. č. 220/2016) Usnesení č. 223/2016 zprávu z

Více

Město Chlumec nad Cidlinou

Město Chlumec nad Cidlinou Město Chlumec nad Cidlinou Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo města Chlumec nad Cidlinou se dne 14.prosince 2011 usneslo vydat na základě

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #3370/CJH/2015-CJHM@c 3370/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/3268/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne: 16.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zápis do školského rejstříku kapacita školních klubů NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 42 ze dne 20.01.2016 Zajištění pronájmů licencí kancelářských produktů společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA o n á j m u p o z e m k ů p o d I e zákona č. 89/2012 Sb., občanské ho zákoníku

NÁJEMNÍ SMLOUVA o n á j m u p o z e m k ů p o d I e zákona č. 89/2012 Sb., občanské ho zákoníku SmJ.č.2015/2 NÁJEMNÍ SMLOUVA o n á j m u p o z e m k ů p o d e zákona č. 89/2012 Sb., občanské ho zákoníku Smluvní strany:. jméno a příjmení/ název: Město Poděbrady Č: DČ : se sídlem: 00239 640 CZ00239640

Více

MĚSTO VOLYNĚ PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ OCENĚNÍ MĚSTA VOLYNĚ

MĚSTO VOLYNĚ PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ OCENĚNÍ MĚSTA VOLYNĚ MĚSTO VOLYNĚ PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ OCENĚNÍ MĚSTA VOLYNĚ ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA VOLYNĚ CENA MĚSTA VOLYNĚ CENA STAROSTY MĚSTA VOLYNĚ ZÁŠTITA STAROSTY MĚSTA VOLYNĚ PLATNOST OD: 1. 1. 2013 ÚČINNOST OD: 1.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy KUMSP00HSQYA Elektronický podpis -16.12.2014 Certifikát autora podpisu: Jméno : Itig. Oaniate BrSueiová Vydal: PoslSigňurn QuaUfied C... Platnost do:11.3.2q15 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 656/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 11.09.2013 Pronájem venkovní světelné vánoční výzdoby, včetně komplexního zajištění instalace a následného odinstalování

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 22. 1. 2007 I. Zahájení zasedání - program schvaluje program zasedání ZMČ jako celek.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dohoda o individuální hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce 114

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dohoda o individuální hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce 114 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dohoda o individuální hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce 114 Příloha č. 2 Dohoda o společné hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce.. 116 Příloha č. 3 Upozornění

Více

Provoz a využívání kina Scala

Provoz a využívání kina Scala Opatření rektora č. Provoz a využívání kina Scala Článek 1 Předmět úpravy (1) Toto opatření stanovuje organizační a technické podmínky provozu a využívání prostoru kina Scala, objektu v budově Moravského

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10 Konané dne: 05.11.2015 Materiál číslo: 10/6/5 Název materiálu a návrh usnesení: 10/6/5 Výkup pozemku parc. č. 862/1, k. ú. Příbor Úřad pro zastupování

Více

Závěrečný účet za rok 2014. Obec Bílichov

Závěrečný účet za rok 2014. Obec Bílichov Závěrečný účet za rok 2014 Obec Bílichov zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno: 10.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Článek I. Preambule. Článek II. Předmět plnění smlouvy

Článek I. Preambule. Článek II. Předmět plnění smlouvy Smlouva č... o zajištění pronájmů licencí kancelářských produktů společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a dalších souvisejících služeb

Více

Město Nýřany. Benešova třída 745, 330 23 Nýřany. Ing. Jiřím Davídkem, starostou města IČ: 00258199 bankovní spojení:

Město Nýřany. Benešova třída 745, 330 23 Nýřany. Ing. Jiřím Davídkem, starostou města IČ: 00258199 bankovní spojení: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nýřany VS 3/2015 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Město

Více

Obecně závazná vyhláška obce Leskovec nad Moravicí č. 1/2010,

Obecně závazná vyhláška obce Leskovec nad Moravicí č. 1/2010, Obecně závazná vyhláška obce Leskovec nad Moravicí č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Projekty PPP Právn vní aspekty Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Pojem PPP definice a účel PPP (jak chápat PPP, mýty o PPP) PPP jako prostředek zajišťování veřejných potřeb

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 680/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 680/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 680/3 Usnesení rozpočtového výboru č. 428 ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Slavičína konané dne 12.3.2013

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Slavičína konané dne 12.3.2013 V Ý P I S U S N E S E N Í z 65. schůze Rady města Slavičína konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 65/1214/13 Rozpis rozpočtu města Slavičín na rok 2013 rozpis závazných ukazatelů rozpočtu města Slavičín na

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 280.3.2 S/5 Adresáti dle rozdělovníku Vaše žádost zn.: bez značky Vaše žádost ze dne: 08.03.2016

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Finanční řád Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

Finanční řád Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Finanční řád Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Spol ečnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-023-019-15. Smlouva o umístění prodejního automatu v sídle Úřadu MČ Praha 12. ze dne 8.6.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-023-019-15. Smlouva o umístění prodejního automatu v sídle Úřadu MČ Praha 12. ze dne 8.6. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-019-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o umístění prodejního automatu v sídle Úřadu MČ Praha 12 Rada městské části 1. s c h v a l u j e smlouvu o umístění

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v z rozpočtu městské části Brno - Zebětín uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (č.j.: MCZEB00196/2016/PM0/24) V Statutární město

Více

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Rok 2016 USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí 160509/ZM/38 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43 NÁZEV: DNE: 30. 5. 2016 Přijetí finančních darů JEDNACÍ ČÍSLO: 660/2016/ŠKS ANOTACE: Přijetí finančního daru od firmy AUTOCENTRUM ROZKOŠ spol.

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice

Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice Městys Netvořice Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č.2/2015 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo městyse Netvořice se na svém zasedání dne 12.2.2015 usneslo vydat na základě 17 odst. 2

Více

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Definice pojmů

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Definice pojmů Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00126 uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST Příloha č. 2 Dotačního programu Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Více

Statut Kolejí a menz v Brně

Statut Kolejí a menz v Brně Návrh Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy v Brně Statut Kolejí a menz v Brně Článek I Úvodní ustanovení 1. Statut Kolejí a menz Vysokého učení technického v Brně (dále jen Kolejí a menz v Brně

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB REGISTRŮ A SYSTÉMŮ MZE, ČÁST E TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SLUŽBY SI Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika

Více

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 17.02.2016 Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Zpráva se předkládá z důvodu: Zajištění investiční

Více

Protokol o výběru dodavatele

Protokol o výběru dodavatele Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 : U vojenské nemocnice 1200/1 16902 Praha Specifikace VZ Název VZ: Spotřební materiál IT

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 05/2016 ze dne 26. 01. 2016 Usnesení číslo 055/16-R05 ze dne 26. 01. 2016 schvaluje program jednání rady města Jesenice č. R05, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 056/16-R05

Více

Adresa příslušného úřadu: ČÁST A

Adresa příslušného úřadu: ČÁST A Adresa příslušného úřadu: Obecní úřad Štěpánov Stavební úřad Horní 444/7, Štěpánov u Olomouce tel. 585 387 267, 725 862 122 e-mail: stavebni@stepv.cz Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM podle ustvení

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700, 531 15 Pardubice Č. j.: 1313196/14/2801-24801-605679 Vaše zn. KSPA 60 INS 18487/2014-A-5

Více

Usnesení. Usnesení 74. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2013. čís. 2988/RMObM1014/74/13 3000/RMObM1014/74/13

Usnesení. Usnesení 74. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2013. čís. 2988/RMObM1014/74/13 3000/RMObM1014/74/13 74. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2013 čís. 2988/RMObM1014/74/13 3000/RMObM1014/74/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Řevničov okres... Rakovník konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 5.11. 2014

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 5.11. 2014 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 5.11. 2014 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,,Petra Ernestová, Květa Křivánková, Petr Velich,Milan Hlavatý,

Více

739 39 Lučina č.p. 1

739 39 Lučina č.p. 1 739 39 Lučina č.p. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina Datum: 2011 Zpracoval: Schvalovací doložka: Ing. Dagmar Veselá, místostarostka Toto znění směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

Ceny tepelné energie od roku 2012. Stanislav Večeřa

Ceny tepelné energie od roku 2012. Stanislav Večeřa Ceny tepelné energie od roku 2012 Stanislav Večeřa Obsah prezentace Úpravy podmínek pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie v cenovém rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy N á v r h III. ZÁKON ze dne o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů Parlament se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

Zastupitelstvo města Mikulov 17.

Zastupitelstvo města Mikulov 17. Zastupitelstvo města Mikulov 17. Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2014 Bod programu: Členství města Mikulova v Asociaci měst pro cyklisty Přílohy: - Důvodová zpráva - Žádost

Více

Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014

Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014 Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Prázdninový provoz v mateřské škole

Více

Program zasedání zastupitelstva obce:

Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č.3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2014 místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice začátek jednání: 17:00 hodin konec jednání: 21:00 přítomni: p. Vladimír

Více