Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení"

Transkript

1 Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů Abstrakt V současnost je kladen stále větší důraz na využívání projektového managementu v různých oblastech. Kromě posuzování ekonomcké efektvnost projektů se také hodnotí jejch výkonnost. Ve svém příspěvku uvádím nejen tradční metody hodnocení projektů, ale též moderní metodky, které berou v úvahu komplexní pohled na danou problematku. Toto hodnocení lze provádět jž v rámc tzv. feasblty study. Často se však můžeme setkat s využtím této metodky ve formě zpětné vazby. Klíčová slova Projekt, projektové řízení, efektvta, výkonnost, hodnocení projektů Abstract Now, t s more mportant to nterest about usng of project management. It vew not only the economc project efectvty but also we evaluate ts performance. In my artcle, I descrbe the tradtonal methods of project assessment but also the modern methodcs that take the complex assessment nto consderaton. Ths evaluaton s possble to practse already n the course of the feasblty study. We are often able to meet also wth the usng of ths methodcs n the form of feedback. Key words Project, project management, efectvty, performance, project evaluton Úvod Metrky jsou podkladem pro každodenní rozhodování na všech úrovních řízení, proto se neustále hledají nové metody pro hodnocení, které by vedly k zefektvnění tohoto rozhodování. Toto platí také pro posuzování projektů, aby docházelo k efektvnímu rozdělování zdrojů v rámc jasně vymezených prort. Hodnocení efektvnost projektů se provádí jž velm dlouho, ale v současnost se v souvslost s rychle rostoucím počtem realzovaných projektů, je na různé hodnocení kladen stále větší důraz. Navíc se strktně fnanční posuzování efektvnost projektů jeví v mnoha případech jako nedostačující a je třeba zkoumat vhodné metodky pro komplexnější hodnocení projektů (např. u projektů veřejného charakteru nebo výzkumných projektů). Př větším množství projektů realzovaných v jedné organzac dochází ke zvýšení vlvu projektového managementu na čnnost organzace, a proto by měl také tento management přspívat ke zvyšování výkonnost organzace.

2 Klascké metody hodnocení projektů Hodnocení ekonomcké efektvnost se u projektů většnou provádí jž v rámc stude provedtelnost, která je základním podkladem pro rozhodování ohledně přjetí, resp. nepřjetí realzace daného projektu. V případě exstence více varant projektového řešení umožní rozhodnout o výběru nejvhodnější varanty. Pro hodnocení ekonomcké efektvnost projektu se využívají ukazatele rentablty, doba úhrady a krtéra založená na dskontování peněžních toků (čstá současná hodnota, vntřní výnosové procento, ndex rentablty). Lze také použít v současnost stále populárnější hodnotové měřítko ekonomcké přdané hodnoty (EVA). Z ukazatelů rentablty se pro hodnocení projektů používá nejčastěj rentablta nvestovaného kaptálu (ROI Return of Investment). Ukazatel ROI se počítá prostřednctví vzorce: CZ ROI = PA CZ čstý hospodářský výsledek PA průměrná celková aktva Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení nvestce vložené do daného projektu. Předností ukazatele ROI je jeho relatvně snadný výpočet a srozumtelnost. Nevýhodou je závslost na platných pravdlech účetnctví (např. zvoleném postupu odepsování). Podstatnější nevýhodou se ale jeví být nerespektování časové hodnoty peněz. Přes uvedené nedostatky se ukazatel ROI stává v určtých případech vhodným měřítkem k rychlému posouzení výhodnost projektů a doporučuje se především u projektů s kratší dobou žvotnost. Další použtí je vhodné v případě nedostatku detalnějších nformací pro hlubší analýzu. Mez další ukazatele s relatvně snadným způsobem výpočtu řadíme dobu návratnost, která stanovuje dobu potřebnou pro úhradu celkových nvestčních nákladů projektu jeho budoucím čstým příjmy. Určení doby úhrady vychází tedy z peněžních toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za celou dobu žvotnost projektu. Jednou výhodou této metody je její jednoduchost a srozumtelnost. Dále převažují její nedostatky, mez které patří nerespektování časové hodnoty peněžních toků, nezahrnutí příjmů po době úhrady a upřednostňování krátkodobých projektů. S ohledem na uvedené nedostatky se doba úhrady doporučuje pouze jako doplňkové krtérum. Níže uvedená krtéra pro hodnocení projektů jsou založena na dskontování peněžních toků a odstraňují zásadní nedostatek těch předchozích, jelkož zohledňují časovou hodnotu peněz. Př tomto způsobu platí, že hodnota částky získaná v současnost je vyšší než hodnota stejné částky získané někdy v budoucnost. Mez faktory, které působí na odlšnou časovou hodnotu peněz, patří nejstota budoucích příjmů, nflace a tzv. náklady obětované příležtost. Mez základní metody založené na dskontování patří čstá současná hodnota (NPV Net Present Value), která představuje rozdíl současné hodnoty všech příjmů a současné hodnoty všech výdajů projektu. Součet dskontovaného čstého peněžního toku projektu zahrnuje toky z období výstavby provozu. Hodnotu čsté současné hodnoty vypočítáme ze vztahu:

3 ČSH = n = 1 (1 + r) CF CF r hotovostní tok plynoucí z nvestce v období dskontní faktor období od roku 0 do roku n Z uvedeného výpočtu by mělo vyplynout, který projekt je vhodné realzovat. Doporučuje se realzovat všechny projekty s kladnou čstou současnou hodnotou a odmítnout každý projekt s čstou současnou hodnotou menší než nula. Další předností tohoto ukazatele je možnost sčítání ČSH z více projektů a tím kvantfkovat celkový přínos realzace více projektů nvestčního programu. S ukazatelem čsté současné hodnoty souvsí vntřní výnosové procento (IRR Intern Rate of Return), které vyjadřuje výnosnost daného projektu. Číselně se vntřní výnosové procento rovná dskontní sazbě, př které je čstá současná hodnota rovna nule. 0 = CF n = 1 (1 + IRR) Podnk by měl daný projekt přjmout, pokud je jeho vntřní výnosové procento vyšší než požadovaná výnosnost projektu. Čím je vntřní výnosové procento vyšší, tím je daný projekt ekonomcky výhodnější. Nevýhodou tohoto ukazatele je jeho nejednoznačnost, málo reálný předpoklad míry výnosnost a především nevhodnost jeho použtí pro vzájemně se vylučující projekty. V současnost se pro posuzování výkonnost nejen podnku, ale projektů využívá také ekonomcká přdaná hodnota (EVA Economc Value Added). Na rozdíl od ukazatelů rentablty, které vychází z účetního zsku, ukazatel EVA je založen na tzv. ekonomcké zsku, jenž respektuje veškeré náklady na vynaložený kaptál (czí vlastní). Ukazatel EVA se vypočte podle vztahu: EVA = NOPAT Captal Charge EVA = EBIT * (1 S dp ) WACC * C NOPAT čstý operatvní zsk po zdanění WACC průměrné vážené náklady kaptálu C použtý kaptál Ekonomckou přdanou hodnotu lze využít ke stanovení čsté současné hodnoty projektu, která se rovná současné hodnotě budoucích EVA, které bude projekt generovat po dobu své žvotnost. Ukazatel EVA lze považovat za nástroj nvestčního rozhodování, pokud jsou strategcké cíle a systém fnančního řízení podnku založeny na ekonomcké přdané hodnotě a hodnocení výkonnost. U těchto podnků lze pro hodnocení projektů přejít od určení čsté současné hodnoty projektu na báz peněžních toků ke stanovení tohoto krtéra pomocí EVA (Šulák, 2007): ČSH = EVA n = 1 (1 + WACC)

4 Modfkace metod hodnocení projektů Klascké metody pro hodnocení přjatelnost a efektvnost projektů lze využít pro jné než podnkatelské druhy projektů, ale je nutné provést jejch úpravu. Pro veřejně prospěšné projekty se používá například tzv. cost-beneft analyss (CBA). Analýza přínosů a nákladů (CBA) slouží k hodnocení nvestčních projektů veřejného charakteru. Především do přínosů je třeba fnančně vyčíslt příjmy nepeněžního charakteru, čímž umožní realzátorov příznvě vyhodnott projekty, které nepřnášejí zsk, ale mají vysoce oceňovaný užtek pro společnost. Metodka zpracování analýzy přínosů a nákladů závsí na povaze návrhu projektu a výš objemu nvestce (Seber, 2004). Hlavním problémem metodky CBA je stanovení nákladů a výnosů nefnančního charakteru, které budou mít příznvý vlv na společnost. Dále je nutné, obdobně jako u podnkatelských projektů, zohlednt časovou hodnotu uvedených parametrů, která zohledňuje tř nezávslé faktory: růst cenové hladny (nflac), časovou preferenc (dskontování), alternatvní náklady kaptálu. Po ocenění nákladů a přínosů ( nepeněžního charakteru) lze jž použít pro hodnocení veřejně prospěšných projektů stejné ukazatele jako pro hodnocení projektů podnkatelských, které přnášejí zsk. Jedná se např. o čstou současnou hodnotu nebo vntřní výnosové procento. Větší problém s hodnocením efektvnost a přjatelnost se může vyskytnout např. u projektů výzkumu a vývoje, kde mohou být často př hodnocení označeny za nepřjatelné perspektvní projekty, a to z důvodu velm vysoké míry rzka. Klascké metody hodnocení projektů nevedou v určtých případech k poztvním výsledkům, protože může dojít k jejch podhodnocení př oceňování čstou současnou hodnotou, kdy je vysoká míra rzka zahrnuta v přílš velké dskontní sazbě. Jde o tzv. statcký přístup k oceňování projektů, který vychází z předpokladu realzace zvolené stratege v souladu s určtým, předem stanoveným scénářem vývoje souvsejících faktorů. V závslost na povaze projektu by mohl mít manažeř často možnost aktvně reagovat na vývoj stuace s ohledem na aktuální nformace o změnách souvsejících s projektem. Použtelnost těchto zásahů závsí do značné míry na flexbltě projektu, tj. možnost řídících zásahů do projektu. Jako aktvní nástroj lze v uvedeném případě využít reálné opce. Metoda reálných opcí vychází z toho, že budoucnost nelze předvídat, známe pouze současnou stuac na trhu a rychlost její změny jako určté vodítko do budoucnost. Dále je možné použít známou bezrzkovou dskontní sazbu. Reálnou opcí se pak rozumí právo na budoucí rozhodnutí o tom, zda se projekt bude realzovat za navržených podmínek nebo dojde k jeho modfkac, resp. úplnému zastavení (Boer, 2002). Pro reálné opce jsou typcké tř základní znaky: flexblta, tj. vznk práva učnt určté rozhodnutí, nejstota, tj. obchodní atraktvta využtí opce závsí na vývoj ceny základního aktva, nevratnost, tj. po uskutečnění opčního práva se zbylá časová hodnota opce ztrácí.

5 Platí, že u většny reálných opcí není jednoznačně defnované jejch vlastnctví. Volba způsobu ocenění jednotlvých reálných opcí následně závsí na jejch typu (Scholleová, 2007). Podmínky, resp. vhodné stuace pro využtí reálných opcí př oceňování projektů vymezují tř faktory: ekonomcká efektvnost projektů měřená jejch čstou současnou hodnotou (bez použtí reálných opcí), dynamka a míra nejstoty okolí, ve kterém tyto projekty fungují, míra flexblty projektů (Fotr, 2005). Mez obory, u kterých se předpokládá vysoká nejstota a flexblta, patří např. zpracování nerostných surovn a energetka, telekomunkace, farmace a většna projektů základního výzkumu a vývoje. Vhodnou skupnou projektů pro aplkac metody reálných opcí jsou projekty, kde se jejch čstá současná hodnota pohybuje v záporných číslech, ale poblíž nuly. Blžší rozčlenění je uvedeno na následujícím obrázku. Obr. č. 1: Postup oceňování nvestčních projektů s využtím reálných opcí Zdroj: Fotr, Souček Podnkatelský záměr a nvestční rozhodování (s. 262) Z výše uvedeného vyplývá, že není možné vymezt jednu unverzální metodu pro hodnocení efektvnost a výkonnost projektů, ale je třeba uvážt přednost a nedostatky jednotlvých metod vždy konkrétně pro daný projekt a stuac. Posuzování výkonnost projektového managementu V posledních letech se také začíná hodnott výkonnost a efektvnost projektového řízení organzace jako celku, kde se projeví efektvnost jednotlvých realzovaných projektů. Posuzování výkonnost projektového managementu by mělo být prováděno z komplexního pohledu, což umožňuje několk metod, které většnou vycházejí z hodnocení výkonnost podnku (např. Balanced Scorecard nebo EFQM). V tomto článku jsou uvedeny modfkace některých z nch pro projektové řízení.

6 Project Management Scorecard Metodka Project Management Scorecard hodnotí výkonnost projektu projektového řízení. Provádí sběr a analýzu nformací během celého procesu projektového řízení (od rozhodnutí o realzac projektu až po jeho závěrečné zhodnocení) a využívá upravené klascké měřítko pro hodnocení projektů ukazatel ROI, a to v šrším pohledu, který zahrnuje nefnanční přínosy daného projektu. Smyslem této metody je provádět průběžná měření a hodnocení projektu vzhledem ke klíčovým bodům, aby pomohlo dodržovat plnění vytýčených cílů projektu. Uvedená metodka dentfkuje klíčová měřítka, která jsou pravdelně aktualzována na závěr každé etapy procesu projektového řízení. Toto by mělo zabránt např. nedostatku zdrojů, zpoždění oprot harmonogramu a také pravdelné hodnocení umožňuje udržet motvac projektového týmu. Výhodou této metody je její důraz nejen na tvrdá data (výsledky, kvaltu, náklady a časový harmonogram projektu), ale zohledňuje také měkká data (pracovní zvyky, organzační kulturu, dovednost atd.). Uvedená data získáváme z různých zdrojů pomocí různých metod (dotazníky, rozpočty, rozhovory, ). Výsledné hodnocení zjštěných dat se potom provádí pomocí výpočtu ukazatele ROI: čsté penežní prnosy projektu ROI (%) = *100 náklady projektovéhořešení Pro výpočet uvedeného ukazatele ROI je nutné všechny sesbírané hodnoty transformovat do peněžního vyjádření. Zatímco u nákladů na projektové řešení by neměl být s tímto problém, některé přínosy (jako spokojenost zaměstnanců) lze peněžně ocent jen velm obtížně, proto se někdy uvádí odděleně ve formě doplňujícího seznamu. Uvedené hodnocení obsahuje náznak komplexního hodnocení projektů včetně projektového řízení a zároveň využívá klasckou metodu pro hodnocení projektů. Posouzení efektvnost projektu a projektového managementu je v tomto ukazatel propojeno, ale další metody ještě více zohledňují nefnanční stránky projektového řízení (Phllps, 2002). Modfkace modelu Balanced Scorecard pro projektové řízení Určtou modfkací modelu BSC je pro komplexní hodnocení projektů metodka s názvem Project Scorecard. Tato metodka byla vyvnuta ve Spojených státech a používá se teprve několk let. Mez výhody tohoto modelu patří možnost zahrnutí objektvních (přímo měřtelných) subjektvních prvků hodnocení, exstence zpětné vazby, transparentní výstup a relatvné snadná aplkace v prax. Tato metodka má následující postup: Určení jednotlvých krtérí pro posouzení úspěšnost, Vytvoření měřítek pro hodnocení projektu, Stanovení váhy jednotlvých krtérí, Seřazení krtérí podle prort daného projektu, Stanovení cílů projektu, Detalní úprava plánu podle výše uvedených skutečností.

7 Systém hodnocení Project Scorecard umožňuje efektvně hodnott výkonnost projektů a redukuje přtom váhu subjektvního hodnocení. Projektovému týmu poskytuje dobrou podporu pro řízení, kontrolu a hodnocení daného projektu s ohledem na různé čnnost. Není tedy zaměřen, podobně jako BSC model, pouze na stanovení fnanční efektvnost a návratnost projektu (TenStep, 2001). Project Management Performance Assessment Model Model hodnocení výkonnost projektového managementu (PMPA) vychází z modelu řízení kvalty a je modfkací modelu EFQM. Pro vytvoření a rozšíření tohoto modelu je třeba mít k dspozc vhodný rámec, který poskytne kompletní, soudržný a jednotný pohled na jednotlvé prvky, které tvoří podmínky pro řízení výkonnost projektového managementu. Jako teoretcký rámec je v tomto případě použt model European Foundaton for Qualty Management (EFQM), který ale by měl být upraven podle specfk vyplývajících z vývoje projektového managementu (např. analýzy krtcké cesty, řízení přdané hodnoty projektu, atd.) poznatků z jných oborů. Tyto skutečnost musí být propojeny do uceleného souboru konceptů, metod a technk, které jsou aplkovatelné pro řízení projektů. Modfkovaný model je uveden na následujícím obrázku. Obr. č. 2: Model hodnocení výkonnost projektového řízení (PMPA) Zdroj: Brde Modellng project management performance (vlastní úprava) Tento model by se mohl stát vhodným základem pro měření a řízení projektů se zaměřením na zvyšování jejch výkonnost, ale je nutné ho přzpůsobt podmínkám v České republce, jelkož tento model byl vytvořen ve Velké Brtán, kde jsou mírně odlšné podmínky. Všechny uvedené modely pro posuzování výkonnost projektového řízení se zaměřují na komplexní hodnocení, nkolv pouze na fnanční. Toto je dle mého názoru směr vývoje posuzování projektového řízení do budoucnost.

8 Závěr Domnívám se, že v článku uvedené metody hodnocení jak efektvnost projektů, tak výkonnost projektového řízení jako celku se budou používat v budoucnost ve stálé větší míře. Jž z uvedeného je jasné, že když s výkonnost projektů a projektového managamentu může posuzovat pomocí různých, zdánlvě oddělených modelů, tyto dvě oblast jsou velm úzce propojené. Úspěšně realzované projekty zvyšují nejen výkonnost organzace jako celku, ale také umožní zlepšt úroveň projektového řízení. Cílem článku nebylo poskytnout vyčerpávající přehled uvedených metod, ale nastínt některé možnost jejch využtí. Protože je toto téma velm rozsáhlé a aktuální, chtěla bych ho rozšířt a podrobněj zpracovat ve své dsertační prác, kterou jsem v letošním roce začala psát. Bblografcký záznam BOER, F. P. The Real Optons Soluton. New York: John Wley & Sons, ISBN BRYDE, D. J. Modellng project management performance. In: Internatonal Journal of Qualty & Relablty management, Vol. 20 No. 2, 2003, s FOTR, J., SOUČEK, I. Podnkatelský záměr a nvestční rozhodování. Praha: GRADA, 2005, 356 s. ISBN PHILLIPS, J. J., BOTHELL, T. W., SNEAD, G. L. The Project Management Scorecard. Burlngton: Elsever, 2002, 347 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, H. Hodnota flexblty reálné opce. Praha: C. H. Beck, ISBN SIEBER, P. Analýza nákladů a přínosů (metodcká příručka). Praha: Mnsterstvo pro místní rozvoj, 2004, 44 s. ŠULÁK, M., VACÍK, E., IRCINGOVÁ, J. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnkatelských projektů. Plzeň: ZČU v Plzn, 2007, 159 s. ISBN Base Methodology. TenStep, Dostupné na:

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty 8 th Internatonal scentfc conference Fnancal management of frms and fnancal nsttutons Ostrava VŠB-TU Ostrava, faculty of economcs,fnance department 6 th 7 th September 2011 Atttudes and crteras of the

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce . meznárodní konference Řízení a modelování fnančních rzk Ostrava VŠB-TU Ostrava, Ekonomcká fakulta, katedra Fnancí 8. - 9. září 200 Metody vícekrterálního hodnocení varant a ech využtí př výběru produktu

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Ing. Barbora Chmelíková 1

Ing. Barbora Chmelíková 1 Numercká gramotnost 1 Obsah BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA TYPY ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ vs SLOŽENÉ ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ SLOŽENÉ ÚROČENÍ FREKVENCE ÚROČENÍ KOMBINOVANÉ ÚROČENÍ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA SPOJITÉ

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Proces řízení rizik projektu

Proces řízení rizik projektu Proces řízení rzk projektu Rzka jevy a podmínky, které nejsou pod naší přímou kontrolou a ovlvňují cíl projektu odcylky, předvídatelná rzka, nepředvídatelná rzka, caotcké vlvy Proces řízení rzk sled aktvt,

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

( ) = H zásobitel = 1. H i = 1+ +...

( ) = H zásobitel = 1. H i = 1+ +... sou fnance důležté? nanční management Základní pojmy e NPV důležté? Základy úrokového počtu reálná aktva fnanční aktva hmotná aktva nehmotná aktva sou fnance důležté? Kolk a do jakých aktv má frma nvestovat?

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APPLICATION OF METHODS MULTI-CRITERIA DECISION FOR EVALUATION THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT Ivana Olvková 1 Anotace:

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Využití nástrojů GIS při analýze vztahů socio-ekonomických faktorů a úrovně sociální péče

Využití nástrojů GIS při analýze vztahů socio-ekonomických faktorů a úrovně sociální péče Využtí nástrojů GIS př analýze vztahů soco-ekonomckých faktorů a úrovně socální péče Renata Klufová Katedra aplkované matematky a nformatky, Ekonomcká fakulta JU, Studentská 13 370 05 České Budějovce,

Více

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS ALTMANN VLASTIMIL ), PLÍVA PETR 2) ) Česká zemědělská unverzta

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Analýza stanovení ceny na trhu s energiemi společnostem v monopolním postavení. Miroslav Váňa

Analýza stanovení ceny na trhu s energiemi společnostem v monopolním postavení. Miroslav Váňa Analýza stanovení ceny na trhu s energem společnostem v monopolním postavení Mroslav Váňa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Energetcký trh, kterému bude věnována tato práce, má několk specfk. Společnost

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Anotace: Cílem této části vzdělávacího modulu je seznámit účastníky

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová 2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity Fnanční matematka Téma: Důchody Současná hodnota anuty Důchody Defnce: Důchodem se rozumí pravdelné platby ve stejné výš, tzv. anuty Pozor na nejednotnost termnologe Různé možnost rozdělení důchodů Členění

Více

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE Jana Valečková 1 1 Vysoká škola báňská-techncká unverzta Ostrava, Ekonomcká fakulta, Sokolská

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 47. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupny pro spolehlvost k problematce Specfkace, alokace a optmalzace

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Dynamika psaní na klávesnici v kombinaci s klasickými hesly

Dynamika psaní na klávesnici v kombinaci s klasickými hesly Dynamka psaní na klávesnc v kombnac s klasckým hesly Mloslav Hub Ústav systémového nženýrství a nformatky, FES, Unverzta Pardubce Abstract Authentfcaton as a data securty nstrument n our nformatonal socety

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE Primární cíl podniku Co je primárním cílem podniku? Na tuto otázku odpovídá Teorie firmy. Původně: Primární cíl podniku = maximalizace

Více

PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEDODANÉ ENERGIE V PRŮMYSLU

PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEDODANÉ ENERGIE V PRŮMYSLU Seres on Advanced Economc Issues Faculty of Economcs, VŠB-TU Ostrava Lukáš Prokop Zdeněk Medvec Zdeněk Zmeškal PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEDODANÉ ENERGIE V PRŮMYSLU Ostrava, 2009 Lukáš Prokop & Zdeněk Medvec

Více

Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí

Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí 8. 9. září 2010 Využtí nlýzy odchylek př hodnocení zskovost fnnčních nsttucí Dn Foršková, Dgmr Rchtrová

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky Západočeská unverzta v Plzn Fakulta aplkovaných věd Katedra matematky Bakalářská práce Zpracování výsledků vstupních testů z matematky Plzeň, 13 Tereza Pazderníková Prohlášení Prohlašuj, že jsem bakalářskou

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

1. Mezinárodní trh peněz

1. Mezinárodní trh peněz 1. Meznárodní trh peněz Na počátku 21. století je vývoj světového hospodářství slně ovlvněn procesem globalzace 1, v důsledku čehož dochází k dost výraznému otevírání národních ekonomk, které tak jž nemůžeme

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Luštincová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Luštincová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Radka Luštncová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Název bakalářské práce: Aplkace řezných

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí

Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí Měření výkonu v obvodech s pulzně řízeným zdroj napětí doc. ng. Jaroslav Novák, CSc., ng. Martn Novák, Ph.D. ČV Praha, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídcí technky V článku je věnována pozornost

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

HODNOCENÍ DOJÍŽĎKY DO ZAMĚSTNÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJ

HODNOCENÍ DOJÍŽĎKY DO ZAMĚSTNÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJ HODNOCENÍ DOJÍŽĎKY DO ZAMĚSTNÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJ Jří HORÁK, Jan TESLA, Igor IVAN,, Insttut Geonformatky, HGF, VŠB-TU Ostrava, 7. lstopadu 5, 708 Ostrava, Česká republka jr.horak@vsb.cz, jan.tesla@vsb.cz,

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků Podmínky přjetí uprchlíků a důvěra v kompetence poltků Březen / Duben 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdnů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 5 301 111, fax: 5 301 101 e-mal:

Více

Studijní opora MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA. Část 1 Model IS-LM

Studijní opora MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA. Část 1 Model IS-LM Studjní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonome) Téma 2 MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA Část 1 Model IS-LM Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Spolehlivost letadlové techniky

Spolehlivost letadlové techniky VYSOKÉ UČ ENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního nženýrství Prof Ing Rudolf Holub, CSc Doc Ing Zdeněk Vntr, CSc Spolehlvost letadlové technky (elektroncká učebnce) Brno 00 OBSAH PŘEDMLUVA 4 ÚVOD5 STANDARDIZACE

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více