Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení"

Transkript

1 Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů Abstrakt V současnost je kladen stále větší důraz na využívání projektového managementu v různých oblastech. Kromě posuzování ekonomcké efektvnost projektů se také hodnotí jejch výkonnost. Ve svém příspěvku uvádím nejen tradční metody hodnocení projektů, ale též moderní metodky, které berou v úvahu komplexní pohled na danou problematku. Toto hodnocení lze provádět jž v rámc tzv. feasblty study. Často se však můžeme setkat s využtím této metodky ve formě zpětné vazby. Klíčová slova Projekt, projektové řízení, efektvta, výkonnost, hodnocení projektů Abstract Now, t s more mportant to nterest about usng of project management. It vew not only the economc project efectvty but also we evaluate ts performance. In my artcle, I descrbe the tradtonal methods of project assessment but also the modern methodcs that take the complex assessment nto consderaton. Ths evaluaton s possble to practse already n the course of the feasblty study. We are often able to meet also wth the usng of ths methodcs n the form of feedback. Key words Project, project management, efectvty, performance, project evaluton Úvod Metrky jsou podkladem pro každodenní rozhodování na všech úrovních řízení, proto se neustále hledají nové metody pro hodnocení, které by vedly k zefektvnění tohoto rozhodování. Toto platí také pro posuzování projektů, aby docházelo k efektvnímu rozdělování zdrojů v rámc jasně vymezených prort. Hodnocení efektvnost projektů se provádí jž velm dlouho, ale v současnost se v souvslost s rychle rostoucím počtem realzovaných projektů, je na různé hodnocení kladen stále větší důraz. Navíc se strktně fnanční posuzování efektvnost projektů jeví v mnoha případech jako nedostačující a je třeba zkoumat vhodné metodky pro komplexnější hodnocení projektů (např. u projektů veřejného charakteru nebo výzkumných projektů). Př větším množství projektů realzovaných v jedné organzac dochází ke zvýšení vlvu projektového managementu na čnnost organzace, a proto by měl také tento management přspívat ke zvyšování výkonnost organzace.

2 Klascké metody hodnocení projektů Hodnocení ekonomcké efektvnost se u projektů většnou provádí jž v rámc stude provedtelnost, která je základním podkladem pro rozhodování ohledně přjetí, resp. nepřjetí realzace daného projektu. V případě exstence více varant projektového řešení umožní rozhodnout o výběru nejvhodnější varanty. Pro hodnocení ekonomcké efektvnost projektu se využívají ukazatele rentablty, doba úhrady a krtéra založená na dskontování peněžních toků (čstá současná hodnota, vntřní výnosové procento, ndex rentablty). Lze také použít v současnost stále populárnější hodnotové měřítko ekonomcké přdané hodnoty (EVA). Z ukazatelů rentablty se pro hodnocení projektů používá nejčastěj rentablta nvestovaného kaptálu (ROI Return of Investment). Ukazatel ROI se počítá prostřednctví vzorce: CZ ROI = PA CZ čstý hospodářský výsledek PA průměrná celková aktva Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení nvestce vložené do daného projektu. Předností ukazatele ROI je jeho relatvně snadný výpočet a srozumtelnost. Nevýhodou je závslost na platných pravdlech účetnctví (např. zvoleném postupu odepsování). Podstatnější nevýhodou se ale jeví být nerespektování časové hodnoty peněz. Přes uvedené nedostatky se ukazatel ROI stává v určtých případech vhodným měřítkem k rychlému posouzení výhodnost projektů a doporučuje se především u projektů s kratší dobou žvotnost. Další použtí je vhodné v případě nedostatku detalnějších nformací pro hlubší analýzu. Mez další ukazatele s relatvně snadným způsobem výpočtu řadíme dobu návratnost, která stanovuje dobu potřebnou pro úhradu celkových nvestčních nákladů projektu jeho budoucím čstým příjmy. Určení doby úhrady vychází tedy z peněžních toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za celou dobu žvotnost projektu. Jednou výhodou této metody je její jednoduchost a srozumtelnost. Dále převažují její nedostatky, mez které patří nerespektování časové hodnoty peněžních toků, nezahrnutí příjmů po době úhrady a upřednostňování krátkodobých projektů. S ohledem na uvedené nedostatky se doba úhrady doporučuje pouze jako doplňkové krtérum. Níže uvedená krtéra pro hodnocení projektů jsou založena na dskontování peněžních toků a odstraňují zásadní nedostatek těch předchozích, jelkož zohledňují časovou hodnotu peněz. Př tomto způsobu platí, že hodnota částky získaná v současnost je vyšší než hodnota stejné částky získané někdy v budoucnost. Mez faktory, které působí na odlšnou časovou hodnotu peněz, patří nejstota budoucích příjmů, nflace a tzv. náklady obětované příležtost. Mez základní metody založené na dskontování patří čstá současná hodnota (NPV Net Present Value), která představuje rozdíl současné hodnoty všech příjmů a současné hodnoty všech výdajů projektu. Součet dskontovaného čstého peněžního toku projektu zahrnuje toky z období výstavby provozu. Hodnotu čsté současné hodnoty vypočítáme ze vztahu:

3 ČSH = n = 1 (1 + r) CF CF r hotovostní tok plynoucí z nvestce v období dskontní faktor období od roku 0 do roku n Z uvedeného výpočtu by mělo vyplynout, který projekt je vhodné realzovat. Doporučuje se realzovat všechny projekty s kladnou čstou současnou hodnotou a odmítnout každý projekt s čstou současnou hodnotou menší než nula. Další předností tohoto ukazatele je možnost sčítání ČSH z více projektů a tím kvantfkovat celkový přínos realzace více projektů nvestčního programu. S ukazatelem čsté současné hodnoty souvsí vntřní výnosové procento (IRR Intern Rate of Return), které vyjadřuje výnosnost daného projektu. Číselně se vntřní výnosové procento rovná dskontní sazbě, př které je čstá současná hodnota rovna nule. 0 = CF n = 1 (1 + IRR) Podnk by měl daný projekt přjmout, pokud je jeho vntřní výnosové procento vyšší než požadovaná výnosnost projektu. Čím je vntřní výnosové procento vyšší, tím je daný projekt ekonomcky výhodnější. Nevýhodou tohoto ukazatele je jeho nejednoznačnost, málo reálný předpoklad míry výnosnost a především nevhodnost jeho použtí pro vzájemně se vylučující projekty. V současnost se pro posuzování výkonnost nejen podnku, ale projektů využívá také ekonomcká přdaná hodnota (EVA Economc Value Added). Na rozdíl od ukazatelů rentablty, které vychází z účetního zsku, ukazatel EVA je založen na tzv. ekonomcké zsku, jenž respektuje veškeré náklady na vynaložený kaptál (czí vlastní). Ukazatel EVA se vypočte podle vztahu: EVA = NOPAT Captal Charge EVA = EBIT * (1 S dp ) WACC * C NOPAT čstý operatvní zsk po zdanění WACC průměrné vážené náklady kaptálu C použtý kaptál Ekonomckou přdanou hodnotu lze využít ke stanovení čsté současné hodnoty projektu, která se rovná současné hodnotě budoucích EVA, které bude projekt generovat po dobu své žvotnost. Ukazatel EVA lze považovat za nástroj nvestčního rozhodování, pokud jsou strategcké cíle a systém fnančního řízení podnku založeny na ekonomcké přdané hodnotě a hodnocení výkonnost. U těchto podnků lze pro hodnocení projektů přejít od určení čsté současné hodnoty projektu na báz peněžních toků ke stanovení tohoto krtéra pomocí EVA (Šulák, 2007): ČSH = EVA n = 1 (1 + WACC)

4 Modfkace metod hodnocení projektů Klascké metody pro hodnocení přjatelnost a efektvnost projektů lze využít pro jné než podnkatelské druhy projektů, ale je nutné provést jejch úpravu. Pro veřejně prospěšné projekty se používá například tzv. cost-beneft analyss (CBA). Analýza přínosů a nákladů (CBA) slouží k hodnocení nvestčních projektů veřejného charakteru. Především do přínosů je třeba fnančně vyčíslt příjmy nepeněžního charakteru, čímž umožní realzátorov příznvě vyhodnott projekty, které nepřnášejí zsk, ale mají vysoce oceňovaný užtek pro společnost. Metodka zpracování analýzy přínosů a nákladů závsí na povaze návrhu projektu a výš objemu nvestce (Seber, 2004). Hlavním problémem metodky CBA je stanovení nákladů a výnosů nefnančního charakteru, které budou mít příznvý vlv na společnost. Dále je nutné, obdobně jako u podnkatelských projektů, zohlednt časovou hodnotu uvedených parametrů, která zohledňuje tř nezávslé faktory: růst cenové hladny (nflac), časovou preferenc (dskontování), alternatvní náklady kaptálu. Po ocenění nákladů a přínosů ( nepeněžního charakteru) lze jž použít pro hodnocení veřejně prospěšných projektů stejné ukazatele jako pro hodnocení projektů podnkatelských, které přnášejí zsk. Jedná se např. o čstou současnou hodnotu nebo vntřní výnosové procento. Větší problém s hodnocením efektvnost a přjatelnost se může vyskytnout např. u projektů výzkumu a vývoje, kde mohou být často př hodnocení označeny za nepřjatelné perspektvní projekty, a to z důvodu velm vysoké míry rzka. Klascké metody hodnocení projektů nevedou v určtých případech k poztvním výsledkům, protože může dojít k jejch podhodnocení př oceňování čstou současnou hodnotou, kdy je vysoká míra rzka zahrnuta v přílš velké dskontní sazbě. Jde o tzv. statcký přístup k oceňování projektů, který vychází z předpokladu realzace zvolené stratege v souladu s určtým, předem stanoveným scénářem vývoje souvsejících faktorů. V závslost na povaze projektu by mohl mít manažeř často možnost aktvně reagovat na vývoj stuace s ohledem na aktuální nformace o změnách souvsejících s projektem. Použtelnost těchto zásahů závsí do značné míry na flexbltě projektu, tj. možnost řídících zásahů do projektu. Jako aktvní nástroj lze v uvedeném případě využít reálné opce. Metoda reálných opcí vychází z toho, že budoucnost nelze předvídat, známe pouze současnou stuac na trhu a rychlost její změny jako určté vodítko do budoucnost. Dále je možné použít známou bezrzkovou dskontní sazbu. Reálnou opcí se pak rozumí právo na budoucí rozhodnutí o tom, zda se projekt bude realzovat za navržených podmínek nebo dojde k jeho modfkac, resp. úplnému zastavení (Boer, 2002). Pro reálné opce jsou typcké tř základní znaky: flexblta, tj. vznk práva učnt určté rozhodnutí, nejstota, tj. obchodní atraktvta využtí opce závsí na vývoj ceny základního aktva, nevratnost, tj. po uskutečnění opčního práva se zbylá časová hodnota opce ztrácí.

5 Platí, že u většny reálných opcí není jednoznačně defnované jejch vlastnctví. Volba způsobu ocenění jednotlvých reálných opcí následně závsí na jejch typu (Scholleová, 2007). Podmínky, resp. vhodné stuace pro využtí reálných opcí př oceňování projektů vymezují tř faktory: ekonomcká efektvnost projektů měřená jejch čstou současnou hodnotou (bez použtí reálných opcí), dynamka a míra nejstoty okolí, ve kterém tyto projekty fungují, míra flexblty projektů (Fotr, 2005). Mez obory, u kterých se předpokládá vysoká nejstota a flexblta, patří např. zpracování nerostných surovn a energetka, telekomunkace, farmace a většna projektů základního výzkumu a vývoje. Vhodnou skupnou projektů pro aplkac metody reálných opcí jsou projekty, kde se jejch čstá současná hodnota pohybuje v záporných číslech, ale poblíž nuly. Blžší rozčlenění je uvedeno na následujícím obrázku. Obr. č. 1: Postup oceňování nvestčních projektů s využtím reálných opcí Zdroj: Fotr, Souček Podnkatelský záměr a nvestční rozhodování (s. 262) Z výše uvedeného vyplývá, že není možné vymezt jednu unverzální metodu pro hodnocení efektvnost a výkonnost projektů, ale je třeba uvážt přednost a nedostatky jednotlvých metod vždy konkrétně pro daný projekt a stuac. Posuzování výkonnost projektového managementu V posledních letech se také začíná hodnott výkonnost a efektvnost projektového řízení organzace jako celku, kde se projeví efektvnost jednotlvých realzovaných projektů. Posuzování výkonnost projektového managementu by mělo být prováděno z komplexního pohledu, což umožňuje několk metod, které většnou vycházejí z hodnocení výkonnost podnku (např. Balanced Scorecard nebo EFQM). V tomto článku jsou uvedeny modfkace některých z nch pro projektové řízení.

6 Project Management Scorecard Metodka Project Management Scorecard hodnotí výkonnost projektu projektového řízení. Provádí sběr a analýzu nformací během celého procesu projektového řízení (od rozhodnutí o realzac projektu až po jeho závěrečné zhodnocení) a využívá upravené klascké měřítko pro hodnocení projektů ukazatel ROI, a to v šrším pohledu, který zahrnuje nefnanční přínosy daného projektu. Smyslem této metody je provádět průběžná měření a hodnocení projektu vzhledem ke klíčovým bodům, aby pomohlo dodržovat plnění vytýčených cílů projektu. Uvedená metodka dentfkuje klíčová měřítka, která jsou pravdelně aktualzována na závěr každé etapy procesu projektového řízení. Toto by mělo zabránt např. nedostatku zdrojů, zpoždění oprot harmonogramu a také pravdelné hodnocení umožňuje udržet motvac projektového týmu. Výhodou této metody je její důraz nejen na tvrdá data (výsledky, kvaltu, náklady a časový harmonogram projektu), ale zohledňuje také měkká data (pracovní zvyky, organzační kulturu, dovednost atd.). Uvedená data získáváme z různých zdrojů pomocí různých metod (dotazníky, rozpočty, rozhovory, ). Výsledné hodnocení zjštěných dat se potom provádí pomocí výpočtu ukazatele ROI: čsté penežní prnosy projektu ROI (%) = *100 náklady projektovéhořešení Pro výpočet uvedeného ukazatele ROI je nutné všechny sesbírané hodnoty transformovat do peněžního vyjádření. Zatímco u nákladů na projektové řešení by neměl být s tímto problém, některé přínosy (jako spokojenost zaměstnanců) lze peněžně ocent jen velm obtížně, proto se někdy uvádí odděleně ve formě doplňujícího seznamu. Uvedené hodnocení obsahuje náznak komplexního hodnocení projektů včetně projektového řízení a zároveň využívá klasckou metodu pro hodnocení projektů. Posouzení efektvnost projektu a projektového managementu je v tomto ukazatel propojeno, ale další metody ještě více zohledňují nefnanční stránky projektového řízení (Phllps, 2002). Modfkace modelu Balanced Scorecard pro projektové řízení Určtou modfkací modelu BSC je pro komplexní hodnocení projektů metodka s názvem Project Scorecard. Tato metodka byla vyvnuta ve Spojených státech a používá se teprve několk let. Mez výhody tohoto modelu patří možnost zahrnutí objektvních (přímo měřtelných) subjektvních prvků hodnocení, exstence zpětné vazby, transparentní výstup a relatvné snadná aplkace v prax. Tato metodka má následující postup: Určení jednotlvých krtérí pro posouzení úspěšnost, Vytvoření měřítek pro hodnocení projektu, Stanovení váhy jednotlvých krtérí, Seřazení krtérí podle prort daného projektu, Stanovení cílů projektu, Detalní úprava plánu podle výše uvedených skutečností.

7 Systém hodnocení Project Scorecard umožňuje efektvně hodnott výkonnost projektů a redukuje přtom váhu subjektvního hodnocení. Projektovému týmu poskytuje dobrou podporu pro řízení, kontrolu a hodnocení daného projektu s ohledem na různé čnnost. Není tedy zaměřen, podobně jako BSC model, pouze na stanovení fnanční efektvnost a návratnost projektu (TenStep, 2001). Project Management Performance Assessment Model Model hodnocení výkonnost projektového managementu (PMPA) vychází z modelu řízení kvalty a je modfkací modelu EFQM. Pro vytvoření a rozšíření tohoto modelu je třeba mít k dspozc vhodný rámec, který poskytne kompletní, soudržný a jednotný pohled na jednotlvé prvky, které tvoří podmínky pro řízení výkonnost projektového managementu. Jako teoretcký rámec je v tomto případě použt model European Foundaton for Qualty Management (EFQM), který ale by měl být upraven podle specfk vyplývajících z vývoje projektového managementu (např. analýzy krtcké cesty, řízení přdané hodnoty projektu, atd.) poznatků z jných oborů. Tyto skutečnost musí být propojeny do uceleného souboru konceptů, metod a technk, které jsou aplkovatelné pro řízení projektů. Modfkovaný model je uveden na následujícím obrázku. Obr. č. 2: Model hodnocení výkonnost projektového řízení (PMPA) Zdroj: Brde Modellng project management performance (vlastní úprava) Tento model by se mohl stát vhodným základem pro měření a řízení projektů se zaměřením na zvyšování jejch výkonnost, ale je nutné ho přzpůsobt podmínkám v České republce, jelkož tento model byl vytvořen ve Velké Brtán, kde jsou mírně odlšné podmínky. Všechny uvedené modely pro posuzování výkonnost projektového řízení se zaměřují na komplexní hodnocení, nkolv pouze na fnanční. Toto je dle mého názoru směr vývoje posuzování projektového řízení do budoucnost.

8 Závěr Domnívám se, že v článku uvedené metody hodnocení jak efektvnost projektů, tak výkonnost projektového řízení jako celku se budou používat v budoucnost ve stálé větší míře. Jž z uvedeného je jasné, že když s výkonnost projektů a projektového managamentu může posuzovat pomocí různých, zdánlvě oddělených modelů, tyto dvě oblast jsou velm úzce propojené. Úspěšně realzované projekty zvyšují nejen výkonnost organzace jako celku, ale také umožní zlepšt úroveň projektového řízení. Cílem článku nebylo poskytnout vyčerpávající přehled uvedených metod, ale nastínt některé možnost jejch využtí. Protože je toto téma velm rozsáhlé a aktuální, chtěla bych ho rozšířt a podrobněj zpracovat ve své dsertační prác, kterou jsem v letošním roce začala psát. Bblografcký záznam BOER, F. P. The Real Optons Soluton. New York: John Wley & Sons, ISBN BRYDE, D. J. Modellng project management performance. In: Internatonal Journal of Qualty & Relablty management, Vol. 20 No. 2, 2003, s FOTR, J., SOUČEK, I. Podnkatelský záměr a nvestční rozhodování. Praha: GRADA, 2005, 356 s. ISBN PHILLIPS, J. J., BOTHELL, T. W., SNEAD, G. L. The Project Management Scorecard. Burlngton: Elsever, 2002, 347 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, H. Hodnota flexblty reálné opce. Praha: C. H. Beck, ISBN SIEBER, P. Analýza nákladů a přínosů (metodcká příručka). Praha: Mnsterstvo pro místní rozvoj, 2004, 44 s. ŠULÁK, M., VACÍK, E., IRCINGOVÁ, J. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnkatelských projektů. Plzeň: ZČU v Plzn, 2007, 159 s. ISBN Base Methodology. TenStep, Dostupné na:

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice:

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice: 1 Úvod Fnanční ateatkou rozuíe soubor obecných ateatckých etod uplatněných v oblast fnancí. Základní pojy ve fnanční ateatce: 1. Úrok je cena půjčky. Věřtel, který půjčku poskytne, s účtuje úrok jako cenu

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Katedra ekonometre Fakulty nformatky a statstky VŠE v Prahe a Katedra operačného výskumu a ekonometre Fakulty hospodárskej nformatky EU v Bratslave MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Katedry

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

D7 Zahájení projektu

D7 Zahájení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D7 Zahájení projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu zahájení, inicializace projektu tak,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment projects in the enterprise Bakalářská práce Vedoucí

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

Využití Fuzzy Match algoritmu pro čištění dat

Využití Fuzzy Match algoritmu pro čištění dat Využtí Fuzzy Match algortmu pro čštění dat Ing. Davd Pejčoch, DS. Úsek pojštění motorových vozdel, Kooperatva, pojšťovna, a.s., Venna Insurance Group, dpejcoch@koop.cz, Templová 747, 110 01 Praha 1, Czech

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více