Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí února 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014"

Transkript

1 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.

2 PROGRAM KONFERENCE 20. února :00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Představení domácích i zahraničních hostí Úvodní slova 10:00 11:10 I. SPECIFICKÉ POTŘEBY OSOB S DEMENCÍ Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Strategie P-PA-IA, východisko pro péči o člověka s demencí Pavla Hýblová: Zvládání poruch chování spojených s demencí JUDr. Adéla Hradilová: Medikace s tlumicím efektem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory dle poznatků ochránce ze systematických návštěv Diskuse 11:10 12:20 II. VÝŽIVA U OSOB S DEMENCÍ MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.: Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob trpících demencí, výsledky výzkumu Mgr. Dana Hradcová: Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči Autonomie v činnostech každodenního života Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček: Zjištění ze systematických návštěv: Poskytování stravy osobám s demencí v pobytových zařízeních sociálních služeb Diskuse 12:20 13:20 Přestávka na oběd 13:20 14:40 III. MULSTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V PÉČI MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.: Křehcí a nepochopení specifická povaha zdravotně sociálních potřeb geriatrických klientů MUDr. Martina Mašátová: Role praktického lékaře v péči o seniora v instituci Mgr. Lenka Dražilová: Spolupráce zaměstnanců v sociálních službách, předávání informací Diskuse 14:40 15:00 Přestávka na kávu 15:00 16:20 IV. REŽIM A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Dr. Ivo Šelner, MAS: Závislost ve stáří, což takhle dát si štamprdli... Marie Báňová: Individuální přístup ke klientům trpícím demencí Mgr. Marie Lukasová: Autonomie vůle u klientů s demencí Diskuse 16:20 Představení workshopů Zakončení prvního dne konference

3 PROGRAM KONFERENCE 21. února :30 12:00 Workshopy I. Stravování jako důležitá součást komplexní péče o osoby s demencí Mgr. Dana Hradcová (tiskové středisko) II. Ošetřovatelská péče jako součást pobytové sociální služby Pavla Hýblová (malý sál) III. Právní aspekty pobytu seniora v sociální službě JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. (velký sál) III. Možnosti sociální práce v pobytové sociální službě pro seniory PhDr. Radek Suda, Mgr. Jan Vrbický (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 218/10, Brno, učebna T patro) V. Pracovní setkání národních preventivních mechanismů (oválná pracovna) 12:00 13:00 Přestávka na oběd 13:00 13:45 Výstupy z jednotlivých workshopů, shrnutí, diskuse, ukončení

4 Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39, Brno

5 PŘÍSPĚVKY KONFERENCE COMMENTS OF THE CONFERENCE Strategie P-PA-IA východiska pro péči o lidi s demencí Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Iva Holmerová je předsedkyní České alzheimerovské společnosti a místopředsedkyní Alzheimer Europe. Zabývá se problematikou demencí a kvality péče o pacienty s demencí a to jak ze své pozice ředitelky Gerontologického centra tak zakladatelky výzkumného centra CELLO (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Publikace zejména na téma demence, kvalita služeb, psychosociální intervence. Ve své přednášce se budu zabývat nikoli pouze svým názorem na péči o pacienty s demencí, ale budu se snažit co nejvěrněji prezentovat současné stanovisko České alzheimerovské společnosti, tedy společnosti, která sdružuje jak samotné osoby s demencí a jejich rodinné příslušníky, tak i profesionály různých oborů, kteří se touto problematikou zabývají i další zájemce. Strategie P-PA-IA je výsledkem široké diskuse v rámci této společnosti i s informovanou veřejností. Snaží se reagovat na současný stav a situaci ve zdravotnictví a sociálních službách. Zejména však reflektuje potřeby lidí s demencí, a to diferencovaně dle průběhu syndromu demence. Strategie P-PA-IA byla v loňském roce znovu revidována. Z principů strategie P-PA- IA vychází pro zařízení, která poskytují služby lidem s demencí a certifikace České alzheimerovské společnosti Vážka. Strategy of P-PA-IA Basis of Care of People with Dementia Iva Holmerová is president of the Czech Alzheimer Society and deputy president of Alzheimer Europe. Her focus of attention includes dementia and quality of care of patients with dementia from the viewpoint of not only the head of the Centre of Gerontology, but also the founder of the research centre called CELLO (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care) at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague. Her publications mainly deal with dementia, quality of services and psychosocial intervention. My lecture will not only deal with my personal opinion on care of patients with dementia, bud also attempt at a most faithful presentation of the current standpoint of the Czech Alzheimer Society, associating not only patients with dementia themselves and their families but also professionals of different specialisations dealing with this issue and other interested parties. P-PA-IA is a strategy that has inspired a broad discussion not only within the association but also between the association and informed public. The strategy tries to address the current situation in healthcare and social services. Above all, however, it reflects the needs of people with dementia, in a differentiated manner according to the progress of the dementia syndrome. P-PA- IA strategy was revised again last year. The principles of P-PA-IA strategy form the basis of the Dragonfly certification of the Czech Alzheimer Society for facilities providing care of people with dementia.

6 Zvládání poruch chování spojených s demencí Pavla Hýblová Pavla Hýblová je lektorkou, členkou dozorčí rady a konzultantkou České alzheimerovské společnosti. Zabývá se poradenstvím při vytváření úseků péče o klienty s demencí, vzděláváním pracovníků v přímé péči v sociálních a zdravotních službách. Poskytuje odborné konzultace, telefonické a on-line poradenství v oblasti péče o člověka s demencí. Vztahová péče je cesta dobré individuální služby bez poruch chování. Jejím předpokladem jsou: Znalost toho, o koho se starám (rituály, potřeby, zájmy). Životní příběh klienta (historie, biografie). Mapování okruhu potřebné podpory (nepřepečovávat, nezanedbávat). Vyjednání služby zakázky, s klientem, rodinou, pozorujeme. Hledejme všechna proč, která vedla k problematické situaci. Vycházejme z normality klienta. Neočekávejme přizpůsobivost klienta. Každé, zvládnutí problému je úspěch, každé nezvládnutí výzvou ke změně postupu. Principy jednání s klientem s demencí. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě. Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl. Mít možnost chodit pravidelně ven. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné. Respektování důstojnosti. Únosná míra omezování-ochrany. Stálá přítomnost personálu. Management of Behaviour Disorders Connected with Dementia Pavla Hýblová is a lecturer, member of Supervisory Board and consultant of the Czech Alzheimer Society. She has been involved in consultancy provided to founders of departments taking care of patients with dementia, providing education to direct care staff of health and social service. Relational care is a method of good individual service without behaviour disorders. It requires: Knowledge of the person I take care of (rituals, needs, interests). Life story of the client (history, biography). Mapping of the scope of the needed support (neither overcare, nor neglect). Service negotiation - orders, with the client, with the family, observations. Look for all "why s" leading to the problematic situation. Start from the client s "normalness". Do not expect the client to adapt. Every success in controlling a problem is a success; every failure to control a problem is a challenge and a requirement for change of the approach. Principles of dealing with a client with dementia. Be perceived always as an adult person, never as a child. Be taken seriously when expressing their feelings. Avoid treatment with psychotropic substances, if possible. Live in a safe, comprehensible and predictable environment. Be pleased with everyday activities giving sense to life. Be able to go out regularly. Feel physical contact including a hug, a caress, holding their hand. Be useful in work or entertainment as long as possible. Respect for human dignity. Acceptable level of restriction - for protection. Permanent presence of the staff.

7 Medikace s tlumicím efektem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory dle poznatků ochránce ze systematických návštěv JUDr. Adéla Hradilová Adéla Hradilová vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií a práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako právnička v Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody v Kanceláři veřejného ochránce práv. Aktuálně se zabývá především zacházením se seniory v zařízeních sociálních služeb a účastní se souvisejících systematických návštěv. Dále se zaměřuje např. na práva dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, problematiku nedobrovolné hospitalizace či na nedobrovolnou detenci osob s omezenou svéprávností v zařízeních sociálních služeb. Pravidelně přispívá do časopisu Sociální služby. Řada klientů domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem trpících demencí má lékařem předepsaný lék pro případ neklidu či agrese; nejde tedy o pravidelně podávanou medikaci. Přestože je mnohdy účelem podání léku omezení klienta v pohybu, nebývá takové podání léku ze strany zařízení považováno za použití tišícího léku coby opatření omezující pohyb. Cílem příspěvku je vysvětlit stanovisko ochránce k těmto situacím a upozornit na nejčastěji zjišťovaná pochybení související s podáváním neklidové medikace. Jedná se zejména o vágní předpisy lékařů (v případě neklidu, podle potřeby ), kdy je zodpovědnost za podání léku fakticky přenášena na zdravotnický personál zařízení, nebezpečné uložení léků s tišícím účinkem, které jsou dostupné i nižšímu zdravotnickému personálu či pracovníkům v sociálních službách, nedostatečná dokumentace podání ad hoc medikace a další. Medication with Tranquilizing Effect in Practice of Social Service Facilities for Seniors as Investigated by Ombudsman in the Course of Systematic Visits at the Facilities Adéla Hradilová studied international relations at the Faculty of Social Science and law at the Law Faculty of Masaryk University in Brno. She has worked since at the Department of Surveillance over Restrictions of Personal Freedom of the Ombudsman Office. She has currently focused on treatment of seniors at social care facilities and has participated in the related systematic visits to these facilities. She has further dealt with rights of children in social care facilities and issues of unvoluntary hospitalisation or detention of persons with limited capability of managing their own affairs in social care facilities. She has regularly contributed to the Social Service periodical. A number of clients of senior homes or homes of mentally handicapped with special regimen for patients with dementia have a physician prescribed drug in case of unrest or aggression; these are not regularly administered medications. Despite the purpose of many of these drugs to limit the clients in their mobility, this drug administration is not considered by the facility as use of traquilizing medication as a measure limiting patient mobility. The purpose of this article is explanation of the approach of the ombudsman to these situations and note the most frequently observed failures related to administration of unrest medication. These failures include vague medical prescriptions (in the case of unrest, as needed ), when the responsibility for the drug administration is virtually transferred onto the healthcare staff of the facility, unsafe storage of the tranquilizing medication where the drugs are accessible to paramedical staff or social workers, insufficient documentation of ad hoc administrations etc.

8 Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob trpících demencí, výsledky výzkumu MUDr. Miroslava Navrátilová Miroslava Navrátilová pracuje jako specializovaný internista na JIP Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Založila Poradnu pro poruchy metabolismu a výživy, která je svým zaměřením jediná svého druhu u nás. Za svou knihu Klinická výživa v psychiatrii získala Cenu České internistické společnosti za nejlepší knižní publikaci 2000, Cenu Nadačního fondu dr. Paula Janssena, Cenu prof. Hanzlíčka za nejlepší vědeckou práci v oboru psychiatrie. Publikuje v řadě odborných časopisů, přednáší na kongresech jak v ČR, tak dalších zemích EU, rovněž Japonsku a USA. Je jedna z prvních autorek ve světě a první v ČR popisující malnutrici u Alzheimerovy choroby. Vztahu kognitivních funkcí a výživy se věnuje od roku Tým Navrátilová, Jarkovský, Kalendová, Sobotka publikoval studii Alzheimer disease: Malnutrition and nutritional support. Studie byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví. Ze závěrů studií vyplývá nezbytnost zahájit výživu u Alzheimerovy choroby co nejdříve, v raných stadiích nemoci, kdy pacient ještě netrpí podvýživou a má zachovány kognitivní funkce. Tím se udrží podstatně déle jeho kvalita života. Studie byla také zařazena do mezinárodního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR Stop disease-related malnutrition and diseases due to malnutrition! Relation between Nutrition and Cognitive Functions in Persons Suffering from Dementia, Research Results Miroslava Navratilova works as an specialized internist in ICU, she estabilished Counselling Centre for Metabolism and Nutrition which is through its focus one of its kind in the country. In her book Clinical Nutrition in psychiatry she won the Price of Czech Internal Society for the best book publication of the 2000, the Award Endowment Fund dr. Paul Janssen Award-prof. Hanzlíček for the best scientific work in the field of psychiatry. She published in numerous scientific journals and she lectures at congresses both in the Czech Republic and other EU countries, also Japan and USA. She is one of the first authors in the world and the first in the Czech Republic, describing malnutrition in Alzheimer's disease. The team Navrátilová, Jarkovský, Kalendová, Sobotka have published a study on "Alzheimer disease: Malnutrition and nutritional support". The study was subsidised from a grant by the Ministry of Healthcare of the Czech Republic. The conclusions point to the necessity of commencement of nutrition in patients with Alzheimer disease as soon as possible, in early stages of the disease when the patient still does not suffer from malnutrition and has his/her cognitive functions still preserved. This may substantially extend his/her quality of life. The study was also included in the international project of the Ministry of Healthcare of the Czech Republic entitled: Stop disease-related malnutrition and diseases due to malnutrition!

9 Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči Autonomie v činnostech každodenního života Mgr. Dana Hradcová Dana Hradcová působí od roku 2001 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Podílela se na přípravě a realizaci magisterského programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Od roku 2011 pracuje v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK jako vědecká pracovnice a koordinátorka projektů. Je studentkou doktorského programu Aplikovaná etika. Jako konzultantka v oblasti organizačního rozvoje spolupracuje s organizacemi poskytujícími sociální a sociálně zdravotní služby. Omezení kognitivních schopností, schopnosti racionálně rozhodovat a snížení soběstačnosti nedělají člověka méně člověkem. Abstraktní ideál autonomie, který se často pojí se schopností racionálně volit a nezávisle rozhodovat, nabývá zcela konkrétní podoby v prostých každodenních činnostech. Autonomie každého člověka je vždy znovu vyjednávána v síti vztahů bez ohledu na to, jak je starý, čím onemocněl a nakolik jej nemoc omezuje. Jídlo a činnosti s ním spojené nabízejí kromě výživy také příležitost k podpoře identity, důstojnosti a soběstačnosti každého člověka, prostor k budování a upevňování vztahů. Je-li stravování pojímáno jako součást péče, může být jednou z nejsmysluplnějších činností běžného dne. Zážitek z dobrého jídla ve společnosti milých lidí v příjemném prostředí může patřit k radostným okamžikům v životě člověka v pobytovém zařízení dlouhodobé péče. How to Eat Well in Long-Term Care Facility - Autonomy in Activities of Everyday Life Dana Hradcová has worked at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague since She has contributed to preparation and implementation of the Master course in Management and Supervision in Social and Health Care Facilities. Since 2011 she has worked in the Centre of Studies of Longevity and Long-Term Care of the Faculty of Humanities of Charles University as research worker and project coordinator. She is doctoral student of Applied Ethics. As organisational development consultant she has cooperated with organisations providing social and health care services. Limited cognitive capabilities, the ability to take rational decisions and reduced selfsufficiency do not make man less human. The abstract ideal of autonomy, often combined with the ability to choose rationally and decide independently, takes a very tangible form in simple everyday activities. Autonomy of every human is negotiated again and again in a network of relations, regardless his/her age, illness and limitations represented by the illness. Dining and related activities offer, in addition to nutrition, an opportunity for support of identity, dignity and self-sufficiency of every man, and space for building and cultivation of relations. If catering is understood as part of care then it may become one of the most meaningful activities of every day. An experience of a good meal in association with nice people in a pleasant environment may become one of the pleasant moments in the life of man in a longterm care facility.

10 Zjištění ze systematických návštěv: Poskytování stravy osobám s demencí v pobytových zařízeních sociálních služeb Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček Ladislav Tomeček pracuje jako právník v Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody v Kanceláři veřejného ochránce práv. Je pověřen prováděním systematických návštěv v zařízeních, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, kontroluje zacházení s nimi a dodržování jejich práv. Aktuálně se zabývá zejména problematikou dodržování práv seniorů v zařízeních sociálních služeb, respektive seniorů trpících syndromem demence a účastní se návštěv zařízení, kde je seniorům poskytovaná péče. Kancelář loni reprezentoval na mezinárodní konferenci Alzheimer Europe Průběžně se dále zabývá např. zacházením s osobami umístěnými v policejních celách, situací nedobrovolně hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích a problematikou ústavní a ochranné výchovy. Veřejný ochránce práv provádí systematické návštěvy zařízení sociálních služeb s cílem posílit ochranu uživatelů služby před špatným zacházením. Jednou ze základních činností při poskytování pobytové sociální služby je i poskytování stravy. Poskytování stravy, jež není uzpůsobená potřebám uživatelů s demencí, či její poskytování nevhodným způsobem může představovat zásah do důstojnosti těchto osob. V krajním případě může negativně ovlivnit jejich zdravotní stav. Návštěvy ochránce se zaměřují i na to, zda je věnována pozornost riziku malnutrice a nutričnímu skreeningu. V centru pozornosti je také společenská a estetická rovina stolování a podávání stravy osobám s demencí. Findings of Systematic Visits: Board Provision to Patients with Dementia in Social Care Wards Ladislav Tomeček has worked as lawer at the Department of Surveillance over Restrictions of Personal Freedom of the Ombudsman Office. His responsibilities include organisation of systematic visits at healthcare facilities taking care of persons with limited personal freedom, inspections focusing on how these people are treated and whether their rights are respected. His current focus has been respect for human rights of seniors in social service facilities, epsecially seniors suffering from the dementia syndrome, and taking part in visits to senior homes where these people are located. Last year he represented the Office at the international conference entitled Alzheimer Europe He has also continued his investigations of treatment of persons held in police jails, situation of patients unvoluntarily hospitalised in mental hospitals and issues of hospital and protective upbringing. The ombudsman has regularly visited social service facilities with the aim to support protection of users of the services against poor treatment. One of the basic services provided in the social care wards is board provision. Board provision not adapted to the needs of users with dementia or inadequate board provision may represent interference with dignity of these persons. In extreme cases it may negatively affect their health condition. Visits of the ombudsman also focus on whether attention is paid to the risk of malnutrition and nutritional screening. Social and aesthetic aspects of dining and meal serving to persons suffering from dementia has also been in the focus of attention.

11 Křehcí a nepochopení specifická povaha zdravotně sociálních potřeb geriatrických klientů MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Zdeněk Kalvach je lékařem internista a geriatr pracující 30 let ve Všeobecné fakultní nemocnici a na 1. lékařské fakultě UK v Praze (odborný asistent, vedoucí lůžkového oddělení). Krátce byl náměstkem ministryně pro lidská práva a ředitelem této sekce na Úřadu vlády ČR. Nyní je ambulantním lékařem, po několik funkčních období místopředsedou České geriatrické a gerontologické společnosti JEP, členem Rady vlády ČR pro seniory a stárnutí populace, odborným garantem a předsedou vědeckého výboru Evropské konference o důstojnosti a ohroženosti seniorů (Praha 2009) a editorem řady monografií, např. Geriatrie a gerontologie (Grada, 2004), Geriatrické syndromy a geriatrický pacient (Grada 2008), Křehký pacient a primární péče (Grada 2012), Sociální gerontologie (Grada 2013), Manuál paliativní péče (Cesta domů, 2010). Ochrana a podpora znevýhodněných lidí, včetně seniorů, musí vycházet z pochopení jejich potřeb a přání. Na jedné straně jde o respekt k jejich vůli a autonomii, jakkoliv mohou být omezeny zdravotním a funkčním stavem, o důraz na zachování či obnovu důstojnosti (dignitogeneze), smyslu a kvality byť reziduálního života, v extrému o ochranu před nevhodným zacházením, násilím či zanedbáváním. Na straně druhé jde o pochopení zcela nové situace nástupu dlouhověké společnosti a respektování povahy zdraví, trvajících zdravotnických kompetencí a specifických zdravotních problémů v pokročilém stáří. Ke klíčovým výzvám patří geriatrická křehkost (frailty) s multikauzálními syndromy a důsledné respektování ucelené bio-psycho-socio-spirituální (existenciální) povahy zdraví a s ním spojených potřeb nediskriminace i ve stáří. Jinak křehkým starým lidem hrozí zásadní nepochopení, "odepsání", biologický redukcionismus a fragmentace minimalizované podpory a dehonestující "péče" Základním rámcem je společenský konsensus o hodnotovém rámci vylučujícím pojmy jako přestárlost, nadbytečnost, bezcennost, zbytečné výdaje na marné lidi. Základním apelem je podpora vůle ke smyslu, jejímž opakem jsou území nikoho, omezovací postupy, indukce závislosti a zvěcnění domněle bezcenného biologického systému. Fragile and Misunderstood Specific Nature of Health and Social Care Needs of Geriatric Clients Zdeněk Kalvach is a doctor of medicine internal medicine specialist and geriatric specialist working for 30 years in the General University Hospital of 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague (assistant professor, head of ward). For a short time he worked as deputy minister for human rights and head of this section of the Office of the Government of the Czech Republic. Recently he has worked as physician at an outpatient department, for several terms of office as deputy chairman of the Czech Geriatric and Gerontology Society of Jan Evangelista Purkyně, as member of the Council of the Goverment of the Czech Republic for Seniors and Ageing Population, as professional guarantor and president of the Scientific Committee of the European Conference on Dignity and Distress of Seniors (Prague 2009) and as editor of a number of monographs, such as Geriatry and gerontology (Grada, 2004), Geriatric syndromes and geriatric patient (Grada 2008), Frail patient and primary care (Grada 2012), Social gerontology (Grada 2013), Manual of palliative care (Cesta domů, 2010). Protection and support of the disadvantaged, including seniors, must be based on understanding of their needs and desires. This involves on the one hand respect for their will and autonomy, however restricted by their health and functional state, emphasis on preservation or renewal of human dignity (dignitogenesis), sense and quality albeit of residual life, or in extreme situations protection against maltreatment, violence or neglect. On the other hand it concerns understanding of a completely new situation of onset of long-life society and respect for the nature of health, continuing healthcare competences and specific health problems of very old patients. Key challenges include geriatric frailty with multicausal syndromes and systematic respect for complex bio-psycho-socio-spiritual (existential) nature of health and the related needs of non-discrimination of the old age. Otherwise the frail old people face fundamental misunderstanding, "write-off", biological reductionism and fragmentation of minimised support and dishonesting "care". The basic framework is social consensus on the value frame excluding notions such as over-ageing, redundancy, worthlessness, unnecessary expenditures on useless people. The basic appeal is support of the will towards purpose, opposed by no man's land, restricting procedures, induction of dependence and reduction of the apparently worthless biological system to a thing.

12 Role praktického lékaře v péči o seniora v instituci MUDr. Martina Mašátová Martina Mašátová pracuje jako praktický lékař pro dospělé. Pochází z Pacova (okres Pelhřimov). Po absolutoriu na 1. lékařské fakultě UK v Praze se přihlásila k oboru všeobecné praktické lékařství. V tomto oboru pracuje od roku 1990 dosud, stále v místě svého rodiště. V rámci odbornosti se zajímá o preventivní programy a také o práci se seniory. V roce 2012 složila nástavbovou atestaci z paliativní medicíny. Ve svém příspěvku se zaměřím na to, jakou péči může poskytnout praktický lékař lidem, kteří se ocitli a žijí v instituci. Jak velkou část ordinace tvoří tito lidé? Jak lze řešit bolest nebo akutní stavy neklidu? Je možné zapojit se také do ostatních aktivit seniorů v domovech? Jsme připraveni řešit všechny jejich problémy? A poznáme je? Jaké máme možnosti komunikace s ostatním personálem, s rodinou a jiné? Co by se, z pohledu praktického lékaře, mohlo změnit. Role of General Practitioner in Institutional Care of Seniors Martina Mašátová is general practitioner in an adult outpatient surgery. She comes from Pacov (Pelhřimov district). After graduation at 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, she decided to become a general practitioner. She has worked as one since 1990 in her birthplace. In the context of her professional development she has been interested in preventive programmes and work with seniors. In 2012 she passed attestation in palliative medicine. My contribution will focus on the care a general practitioner may provide for people who find themselves under institutional care. What is the percentage of these people in the office of a general practitioner? How can pain or acute unrest be addressed? Is it possible to get involved in other activities of seniors in senior homes? Are we prepared to address all their problems? And can we recognize them? What are the communication options - with the staff, with the family, and with others? What might change from the viewpoint of a general practitioner?

13 Spolupráce zaměstnanců v sociálních službách, předávání informací Mgr. Lenka Dražilová Lenka Dražilová je původním povoláním právničkou, která již 22 let pracuje v sociální oblasti. Je ředitelkou SENIOR centra Blansko, p. o., jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Tuto funkci vykonává od založení organizace, tj. od roku Ve své prezentaci poukážu na nutnost úzké spolupráce mezi všemi zaměstnanci zařízení, především mezi zaměstnanci v přímé péči a zdravotními sestrami. Přestože jsou v našem zařízení samostatně řízené úseky zdravotní a rehabilitační péče, úsek přímé obslužné péče a úsek sociální péče, troufám si tvrdit, že předávání informací je bezproblémové. Po rozdělení původního úseku zdravotní a sociální péče nastalo období porodních bolestí. Čas ale prověřil, že při nastavení jasných pravidel předávání informací a samozřejmě při jejich dodržování má toto uspořádání své opodstatnění, které odůvodním. Získané certifikáty Vážka, Nutriční péče, Pracoviště bazální stimulace a Značky kvality svědčí o tom, že svoji práci děláme dobře, neboť kritéria jednotlivých certifikátů jsou nastavena byť různě, ale vždy se zásadou individuálního přístupu ke klientům. A to je cílem naší práce. Cooperation of Social Service Staff, Information Exchange Lenka Dražilová is a former lawyer working for 22 years in the social sphere. She has been director of the SENIOR centre Blansko, p. o., founded and funded by the South Moravia Region. She has performed this function since the organisation was founded in My presentation will point out the necessity of close cooperation among all employees of the facility, especially among direct care employees and nurses. Although our facility includes separately managed sections of healthcare and rehabilitation, direct care service and social care, I dare say information exchange has been problem free. After separation of the originally unified section of healthcare and social care a period of "labour pains" started. However, time has shown that if clear rules of information exchange are defined and of course observed, then this arangement has its justification which I will present later. The obtained certificates Dragonfly, Nutritional Care, Work Site of Basal Stimulation and Quality Brand document that we have done our work well, for the criteria of the individual certificates are all based on the principle of individual approach to clients, despite the differences between them. And that is also the goal of our work.

14 Závislost ve stáří, což takhle dát si štamprdli... Dr. Ivo Šelner, MAS Ivo Šelner pracuje jako vedoucí oddělení Caritas Vorarlberg (Rakousko) zaměřené na poradenství, terapii závislosti na alkoholu, medikamentech a poruchy příjmu potravy lidí se závislostí i rodinných příslušníků. Specializuje se rovněž na oblast mentálního postižení (syndrom autismu, agrese a tzv. duální diagnózy) a problematiku řízení neziskových organizací sociální sféry. Mezi jeho další aktivity patří konzultační a přednášková činnost, poradenství, coaching a týmová supervize (Česká republika, Rakousko a Bělorusko). Sklenice piva zde, dvě deci vína tam stále více seniorů sáhne častěji po alkoholu (společně s medikamenty a hypnotiky) a obvykle mají ke konzumaci jiné důvody než jenom společenskou událost. Alkohol pak přebírá roli duchovní útěchy a následky konzumu zůstávají často neodhaleny, neboť jsou přisuzovány doprovodným projevům stárnutí demenci, depresi, bolesti nebo zármutku či osamocení. Anebo okolí problém tabuizuje a nechce vidět, protože neví, jak reagovat. V povědomí společnosti je stále zakotven negativní obraz typického konzumenta: Kdyby chtěl, tak nepije, nekouří, nehraje Typickou protireakcí okolí bývají sankce dle domovního řádu, ukončení smlouvy o pobytu nebo domácí násilí vůči rodinnému příslušníkovi. Víme, že stále je rozšířen mylný dojem, že staří lidé nejsou již schopni terapii absolvovat. Zřídka se hledají jiné formy řešení, než zákaz konzumace a nařízená abstinence. Ve svém důsledku jsou toto projevy moci a omezování osobní svobody, aniž by se zohlednily (nebo hledaly) příčiny vedoucí ke konzumaci. Ve svém příspěvku dále pojednám o tom, jak společnosti, rodině, pracovníkům v zařízení scházejí strategie, jaké řešení lze (nejen) stárnoucímu člověku konzumujícímu alkohol nabídnout. Ne každý konzument alkoholu je již závislý a každý konzument potřebuje v určité fázi jinou vhodnou formu pomoci. Během přednášky nenajdeme nějaké stoprocentní řešení, ale pokusíme se podívat na problematiku z více úhlů, abychom průběh nemoci a některé zákonitosti závislého chování pochopili a uvědomili si, že mezi póly abstinence na jedné straně a závislost na straně druhé existuje řada mezistupňů možné pomoci. Addiction in Old Age, What About a Drink... Ivo Selner works as a head of the department Caritas Vorarlberg (Austria) focusing on counseling, therapy, addiction to alcohol, drugs and eating disorders people with addiction and family members. He also specializes in the area of intellectual disability (syndrome of autism, aggression and so-called dual diagnosis) issues and management of nonprofit organizations, social sphere. His other activities include consulting and lecturing, consulting, coaching and team supervision (Czech Republic, Austria, and Belarus). A glass of beer here, two decilitres of wine there more and more seniors retreat to alcohol more and more often (together with their medication and hypnotic drugs), usually for reasons other than a social occasion. Alcohol then performs the role of "mental consolation and the consequences of the consumption often remain unrevealed, for they are ascribed to phenomena accompanying ageing dementia, depression, pain or sorrow or feelings of being forlorn. Or the people around the senior make the problem a taboo and close their eyes not to see it for they do not know how to respond. There is the general negative image of the "typical" consumer: "He would not drink, smoke or gamble if he did not want to"... typical responses of the surroundings include sanctions "according to the domestic rules", termination of stay or domestic violence against a family member. Most people still mistakenly believe that an old person is no longer able to go through the therapy. Other solutions apart from ban of consumption and ordered abstinence are rarely sought. These are in effect manifestations of power and restriction of personal freedom, without considering (or looking for) the causes leading to the consumption. My contribution will further show how the society, the family, the hospital staff etc. lack strategies and solutions that can be offered to (not only) an ageing alcohol consumer. Not every alcoholic is an addict and every consumer of alcohol needs another - most appropriate - method of care and help. This lecture has no ambition to find an absolute solution, it rather aims at looking at the issue from more than one angle, in order to understand the progress of the disease and certain rules of addict behaviour and to realize that between the poles of abstinence on the one side and addiction on the other there are a number of interim stages requiring different types of help.

15 Individuální přístup ke klientům trpícím syndromem demence Marie Báňová Marie Báňová je vzděláním diplomovaná zdravotní sestra s pomaturitním specializačním studiem na NCO NZO. V současné době je vedoucí sekce Přímé obslužné péče v Domově pro seniory Zastávka. Je autorkou standardů kvality sociální služby v organizaci. V Domově pro seniory Zastávka pracuje od jeho založení v roce 1993, nejprve jako všeobecná sestra, jako vedoucí oddělení a od roku 2000 jako vedoucí úseku Sociálně zdravotního (nyní sekce Přímá obslužná péče). Příspěvek pojedná o následujících tématech: Význam individuálního plánování průběhu sociální služby pro důstojný život klienta trpícího syndromem demence. Základní zásady k vytvoření podmínek pro důstojný život klientů v zařízení pro seniory a pro poskytování kvalitní sociální služby. Popis komplikací, které provázejí stav klienta se syndromem demence postižení krátkodobě paměti, problémy s orientací, problémy v komunikaci. Hlavní zásady pro komunikaci s takovým klientem. Podmínky pro práci s klientem s demencí v Domově pro seniory Zastávka organizace služeb na oddělení, dvoufázové sociální šetření, péče o klienta v adaptačním období, způsoby aktivizace klientů v adaptačním období i po něm, bazální stimulace jako forma komunikace s verbálně nekomunikujícím klientem, způsob předávání informací o stavech klientů mezi členy pracovních týmů na odděleních Přímé obslužné péče. Individual Approach to Clients Suffering from Dementia Syndrome Marie Báňová is nurse with completed higher secondary medical education at NCO NZO. At present working as head of the Direct Care Service section of the Senior Home in Zastávka. She is the author of the Standards of Quality of Social Service in her home organisation. She has worked in the Zastávka Senior Home since its foundation in 1993, first as general nurse, then as head of department and since 2000 as head of the Social Health section (now Direct Care Service department). The contribution deals with the following topics: Purpose of individual planning of progress of social care for life in dignity of patients suffering from dementia syndrome. Basic principles creating conditions for a dignified life of clients living in senior homes and providing high-standard social services. Description of complications faced by clients with dementia syndrome - effects on short-term memory, problems with orientation, communication problems. Basic communication principles with this type of a client. Conditions for work with clients with dementia in Senior Home in Zastávka organisation of services at the ward, two-stage social investigation, client care in the adaptation period, methods of activisation of clients in the adaptation period and after, basal stimulation as a form of communication with clients not communicating verbally, ways of transfer of information about conditions of clients betweeen members of work teams at the Direct Care Service wards.

16 Autonomie vůle u klientů s demencí Mgr. Marie Lukasová Marie Lukasová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako vedoucí Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody. Od počátku činnosti českého národního preventivního mechanismu se účastnila návštěv několika desítek zařízení pro seniory i zdravotnických zařízení a práce na souhrnných zprávách ochránce. Přispívá do časopisu Sociální služby. Jednu z kapitol ve zprávách veřejného ochránce práv z návštěv zařízení, kde je poskytována péče, pravidelně zaujímá Autonomie vůle uživatele služby. Souvisejícím pojmem je Režim v praxi někdy přeceňovaný, jindy jako součást práce poskytovatele služby zapíraný. Zákon o sociálních službách a standardy kvality vytváří pro autonomii vůle klienta značný prostor, ovšem základní zásady při poskytování sociálních služeb jsou formulovány tak, aby byla zachována lidská důstojnost osob a poskytovatel vycházel z individuálně určených potřeb uživatele. Jaký prostor tedy zůstává pro režim? Jak pracovat s autonomií vůle člověka, jehož intelektové funkce narušuje demence? Cílem příspěvku je shrnout poznatky a doporučení ochránce v těchto souvislostech a uvést i jejich teoretická východiska. Autonomy of Will in Clients with Dementia Marie Lukasová studied at the Faculty of Law at Masaryk University in Brno. She has worked as head of the Department of Surveillance over Restrictions of Personal Freedom. Since the commencement of the activity of the Czech national preventive mechanism she has participated in several dozen visits to senior homes and other healthcare facilities and in work on the summary reports of the ombudsman. She has contributed to the Social Service periodical. One of the regular chapters of the reports of the ombudsman on the visits to the social care facilities is Autonomy of Will of Service User. Regimen is a related notion - sometimes overestimated in practice, on other occasions denied as part of the service provider s work. The Social Service Act and quality standards create a considerable space for autonomous will of the client, however, the basic rules of social service provision are formulated to protect human dignity and allow the service provider to decide on the basis of individually specified needs of the service user. What then is the space left for regimen? How to work with autonomous human will of an individual whose intellectual functions are impaired by dementia? The purpose of the present contribution is to summarise findings and recommendations of the ombudsman in this context and present their theoretical base.

17 WORKSHOPY WORKSHOPS Stravování jako důležitá součást komplexní péče o osoby s demencí Mgr. Dana Hradcová Dana Hradcová působí od roku 2001 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Podílela se na přípravě a realizaci magisterského programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Od roku 2011 pracuje v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK jako vědecká pracovnice a koordinátorka projektů. Je studentkou doktorského programu Aplikovaná etika. Jako konzultantka v oblasti organizačního rozvoje spolupracuje s organizacemi poskytujícími sociální a sociálně zdravotní služby. Na příkladech z praxe a ve společných diskuzích budeme mapovat, jakou pozici zastává jídlo v našem životě, ve strategii a každodenní praxi organizace. Probereme možnosti přípravy a podávání jídla a zamyslíme se nad vhodnými úpravami prostředí s ohledem na důstojnost, měnící se potřeby a schopnosti každého jednotlivce. Část workshopu věnujeme umění interprofesionální spolupráce, protože bez ní by radost z jídla často nebyla možná. Prostřednictvím fotografií a zkušeností některých účastníků workshopu nahlédneme do několika domovů, kde probíhá realizace programu Bon appetit. Diet as an Important Part of Complex Care of People with Dementia Dana Hradcová has worked at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague since She has contributed to preparation and implementation of the Master course in Management and Supervision in Social and Health Care Facilities. Since 2011 she has worked in the Centre of Studies of Longevity and Long-Term Care of the Faculty of Humanities of Charles University as research worker and project coordinator. She is doctoral student of Applied Ethics. As organisational development consultant she has cooperated with organisations providing social and health care services. Practical examples and social discussions will map the position of meals in our life, strategy and everyday practice of an organisation. We will discuss the options of meal preparation and serving and think about suitable adaptations of the environment with regard to dignity, and changing needs and abilities of each individual. Part of the workshop will focus on the art of inter-professional cooperation without which enjoying the meal would often be impossible. Using photographs and experience of selected participants to the workshop we will take a look at a couple of institutions where the Bon Appetit programme has been implemented.

18 Ošetřovatelská péče jako součást pobytové služby Pavla Hýblová Pavla Hýblová je lektorkou, členkou dozorčí rady a konzultantkou České alzheimerovské společnosti. Zabývá se poradenstvím při vytváření úseků péče o klienty s demencí, vzděláváním pracovníků v přímé péči v sociálních a zdravotních službách. Poskytuje odborné konzultace, telefonické a on-line poradenství v oblasti péče o člověka s demencí. Rozsah poskytované péče. Ukázky dobré i špatné praxe. V pobytových sociálních zařízeních je zdravotní péče nezbytná, stejně jako je sociální přístup nutný v zařízeních zdravotních. Nepsané pravidlo: nad 50% zdravotních úkonů směřuje klienta do zdravotních služeb a naopak. Brainstorming Ošetřovatelská péče poskytovaná registrovanou zdravotní sestrou sociálních zařízení. Kompetence a odpovědnost zdravotníka v sociální službě. Kde začíná a končí. Rozsah určuje lékař, nebo pojišťovna? Práce ve skupinách. Zpětná vazba - informace ze skupin. Lze péči odmítat? Kdy tedy poskytujeme péči zdravotní v sociálních službách.? Je žádoucí mít v sociálních službách registrované zdravotní sestry? Lze oddělit zdravotní péči od sociální péče? Diskuze Nursing as Part of Institutional Care Pavla Hýblová is a lecturer, member of Supervisory Board and consultant of the Czech Alzheimer Society. She has been involved in consultancy provided to founders of departments taking care of patients with dementia, providing education to direct care staff of health and social service. Scope of care. Examples of good/bad practice. Health care of patients in residential social care facilities is a necessity as well as the social approach required in the healthcare facilities. Common rule: Above 50% of healthcare interventions direct the client to healthcare services and vice versa. Brainstorming Nursing provided by a registered social care facility nurse. Competences and responsibilities of professional social healthcare service staff. Where the beginning and the end is? Is the scope specified by the physician or the insurance company? Group work. Feedback - information from the groups. Can care be refused? When healthcare is provided in the context of social services? Is it desirable to have rgistered nurses in social service facilities? Can health and social care be separated? Discussion

19 Právní aspekty pobytu seniora v sociální služby JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. Maroš Matiaško absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a a Faculty of Law, Economics and Governance Univerzity v Utrechtu. Vyučuje na Právnické fakultě UP v Olomouci. Je členem Výboru proti mučení a nelidskému zacházení Rady vlády pro lidská práva. Workshop bude zaměřen na lidskoprávní aspekty poskytování péče seniorům a promítnutí základních zásad ochrany lidských práv v úpravě nového občanského zákoníku. Z praktického hlediska bude řešena mimo jiné otázka zbavování osobní svobody v sociálních službách, problematika uzavírání smluv a schvalování smluv soudem, otázka podpisování v případě, že uživatel nemůže čist a psát, problematika omezení svéprávnosti a ustavení opatrovníka a další. Legal Aspects of Senior Stay in Social Service Facility Maroš Matiaško studied at the Faculty of Law at Palacky University Olomouc, at the Faculty of social work at Masaryk University in Brno and at the Faculty of Law, Economics and Governance at Univerzity of Utrecht. He teachs at the Faculty of Law at Palacky University Olomouc. He is a member of the Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishmenth of the Government Council for Human Rights. The workshop will deal with human right aspects of senior care and reflections of basic principles of human rights protection in the new amendment of the Civil Code. The practical issues to be addressed include, inter alia, the issue of deprivation of personal freedom in social services, contract execution and approval by court, the issue of execution where the user cannot read and write, restriction of capacity of managing one s own affairs and appointment of guardian etc.

20 Moderní trendy v sociální práci se seniory PhDr. Jan Vrbický, Mgr. Radek Suda Radek Suda je sociální pracovník, který působil od roku 2000 do roku 2006 v neziskovém sektoru. Od roku 2006 pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V současné době se zabývá profesním rozvojem sociální práce a profesionalizací profese sociální pracovnice/pracovníka. Jan Vrbický je sociální pracovník, který působil v letech v neziskovém sektoru, v letech na Magistrátu města Hradec Králové. Od roku 2013 pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zabývá se koncepcí a metodikou sociálních služeb a rolí sociální práce v sociálních službách. Příspěvek představuje moderní přístupy sociální práce se seniory. Identifikuje její determinanty a bariéry v přístupu k této cílové skupině. Dále poukazuje na důležitost posuzování sociální situace této cílové skupiny, na základě níž se určí míra a typ intervence. Příspěvek představuje nové techniky sociální práce včetně různých biografických modelů klienta. Sekundárním cílem výstupu je představení návrhu možností implementace těchto nástrojů do připravované novely zákona č. 108/20006 O sociálních službách. Modern Trends in Social Work with Seniors Radek Suda is a social worker, in the period active in the non-profit sector. Since 2006 he has worked at the Ministry of Labour and Social Affairs. At present he deals with professional development of social work and increase of professional quality of the profession of social worker. Jan Vrbický is a social worker in active in the non-profit sector and in holding a position at the Magistrate of the City of Hradec Králové. Since 2013 he has worked at the Ministry of Labour and Social Affairs. He has dealt with concepts and methodologies of social service and role of social work in social services. The contribution introduces modern appropaches to social work with seniors. It identifies its determinants and barriers of approach to this target group. The author further points out the importance of assessment of social standing of this target group on the basis of which the scope and type of intervention may be specified. The contribution shows new techniques of social work including various biographic models of the client. Secondary goals of this output include introduction of a proposal of the options of implementation of these instruments in the prepared amendment of Act no 108/2006 Coll., on Social Services.

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019 Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Zpráva o stavu 2015, str. 11 2 Zpráva o stavu 2015, str. 10 3 Zpráva o stavu 2015, str. 12 4

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY PŘÍSLUŠNÍKY ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ MINORITY The use of traditional Chinese medicine by members of Chinese and Vietnamese minorities Lucie Rolantová, Valérie Tóthová 11:

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Anglicko - český slovník

Anglicko - český slovník Anglicko - český slovník A Accountability Acknowledge Action plan Activities Advancing Achieve Agenda Aims Annual Application (for funding) Approach Appropriate health technology Area-based povinnost skládat

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více