Informace zájemci Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění..."

Transkript

1 Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 6 VPP ŽP 3/2008; VPP ÚP 1/2012; ZPP Garance Plus A510 5/

2 INFORMACE ZÁJEMCI A. OBECNÉ INFORMACE - O POJISTITELI A POJIŠTĚNÍ: Pojistitel, ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 - Smíchov, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizační složka společnosti: ING Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu (dále jen pojišťovna nebo ING Životní pojišťovna ), poskytuje zájemci o sjednání pojištění v souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), tyto informace: 1. Pojistná smlouva se řídí právem České republiky. 2. Definice všech pojištění a všech opcí a způsoby zániku pojistné smlouvy jsou zájemci oznámeny v předaných všeobecných pojistných podmínkách (dále jen VPP ) a zvláštních pojistných podmínkách (dále jen ZPP ), platných pro sjednávaný typ pojištění. 3. Doba platnosti pojistné smlouvy, způsoby a doba placení pojistného, výše pojistného za každé sjednané soukromé pojištění včetně doplňkového soukromého pojištění jsou zájemci sděleny v pojistné smlouvě. 4. Podmínky, za kterých je možné, aby pojištění zaniklo s výplatou odkupného, jsou součástí předaných VPP a ZPP. Výše odkupného v případě soukromého pojištění vázaného na investiční podíly (dále jen investiční pojištění ) je určena způsobem popsaným v ZPP. 5. Investice do investičního pojištění je definována následujícím způsobem: V tomto investičním pojištění umístí pojistník pojistné do finančního fondu, který pojišťovna určila pro investiční pojištění. Vývoj hodnoty finančního fondu v minulosti nedává žádné záruky vývoje hodnoty v budoucnosti, přičemž aktuální hodnota finančního fondu může stoupat i klesat. Zhodnocení podkladových aktiv finančního fondu, který je specifikován v předaných VPP, závisí v případě tohoto produktu investičního pojištění na výnosech státních dluhopisů a opce navázané na fond ING L Invest Global Opportunities jak je blíže popsáno v ZPP. Pro účely pojistné smlouvy je rozhodná výkonnost strategie dynamicky řízené volatility. 6. Podkladová aktiva pro investiční pojištění mají následující povahu: Prostředky se investují do podkladových aktiv, která zaručují kapitálovou garanci což znamená, že pojištěnému je garantována prodejní cena akumulační podílové jednotky vypočtená k nejbližšímu oceňovacímu dni následujícímu po konci pojištění, a to ve výši rovnající se 100% nákupní ceny akumulační podílové jednotky. Kreditní riziko emitenta dluhopisů nese pojištěný v plné výši. Metodika výpočtu výnosu nad 100% je popsána v ZPP a konkrétně uvedena v oddíle F těchto Informací zájemci. Pojistník má možnost kdykoliv se na internetových stránkách pojišťovny nebo na Klientské lince ING Životní pojišťovny informovat o předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice a o aktuální hodnotě podílových jednotek, na které je vázáno pojistné plnění. 7. Možnost odstoupení od pojistné smlouvy a možnost ukončení pojistné smlouvy výpovědí se řídí zákonem o pojistné smlouvě a v souladu s ním jsou upraveny v předaných VPP jako nedílné součásti pojistné smlouvy. Odstoupení od pojistné smlouvy je stejně jako výpověď možno zaslat na výše uvedenou adresu sídla pojišťovny. Případné částky odečítané při odstoupení od pojistné smlouvy jsou kalkulovány z nákladů na sjednání pojistné smlouvy a administrativních nákladů pojišťovny a budou sděleny na písemnou žádost pojistníka. 8. Společnost GE Money Bank, a.s., IČ: , je pro ING Životní pojišťovnu činná jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel v odvětví životních pojištění, a není tedy dle obecně závazných právních předpisů České republiky oprávněna provádět zprostředkovatelskou činnost v odvětví životních pojištění pro jinou pojišťovnu. 9. Pojišťovna si v zájmu ochrany pojistníka a pojištěného vyhrazuje právo požadovat při některých úkonech souvisejících s pojištěním úředně ověřený podpis pojistníka a/anebo pojištěného anebo jiné oprávněné osoby, případně ověřenou fotokopii vyžadovaného dokladu (ověření je možné úředně, případně pověřenou osobou pojišťovny). - O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI: Pojišťovací zprostředkovatel, GE Money Bank, a.s., se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403, jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, reg. č VPZ, poskytuje zájemci o sjednání pojištění v souladu s 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, tyto informace: 10. Pojišťovací zprostředkovatel dané životní pojištění zprostředkovává výhradně pro ING Životní pojišťovnu. 11. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele vázaného pojišťovacího zprostředkovatele lze ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů na internetových stránkách České národní banky nebo přímo v České národní bance. 12. Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu ING Životní pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. ING Životní pojišťovna nebo osoba ovládající ING Životní pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele. 13. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat písemně nebo ústně přímo pojišťovacímu zprostředkovateli. Stížnost je možné podat také na oddělení příslušném pro přijímání stížností u ING Životní pojišťovny a u České národní banky, Sekce dohledu nad finančním trhem, Odbor dohledu nad pojišťovnictvím jak je uvedeno dále v oddíle C těchto Informací zájemci. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně a věcně příslušného soudu. 14. Požadavky a potřeby zájemce o sjednání pojištění související se sjednávaným pojištěním: - při koncepci nabídky pojištění vychází pojišťovací zprostředkovatel ze znalosti potřeb zájemce o sjednání pojištění získaných na základě provedeného záznamu požadavků a potřeb zájemce o sjednání pojištění. - V případě, že má zájemce o sjednání pojištění zvláštní požadavky na sjednání pojištění, může je sdělit pojišťovacímu zprostředkovateli. B. OBECNÉ INFORMACE O DAŇOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 1. Daňové povinnosti, které se vztahují na pojistnou smlouvu, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), a dále zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 2. Pojistné plnění, s výjimkou plnění při dožití se určitého věku, resp. konce pojistné doby a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (dále jen jiný příjem ze životního pojištění ), je osvobozeno od daně z příjmů. 3. Pojistné plnění při dožití se určitého věku, resp. konce pojistné doby se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 % ze základu daně, kterým je pojistné plnění snížené o zaplacené pojistné s výjimkou zaplaceného pojistného, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem ze životního pojištění. U pojistného plnění ve formě dohodnutého důchodu je základem daně plnění z pojištění snížené o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. 4. Odkupné se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 % ze základu daně. Základ daně se nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2001 a dále o zaplacené pojistné, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem ze životního pojištění. 5. V případě jiného příjmu ze životního pojištění se za základ daně považuje tento příjem po snížení o poplatníkem zaplacené pojistné ke dni výplaty. Sazba srážkové daně je 15 %. 6. Pokud je v průběhu pojištění vyplacen jiný příjem ze životního pojištění, potom je v případě výpočtu základu daně možné uplatnit zaplacené pojistné pouze jednou, tzn. pojistné, o které již byl základ daně snížen, nelze uplatnit při dalších plněních. 7. V případě, že vyplácený příjem není od daně osvobozen, provádí srážku daně pojišťovna při výplatě a pro příjem ze životního pojištění je tato daň konečná. 8. Při výplatě plnění z pojištění a při provádění srážky daně bude pojišťovna vždy postupovat podle aktuálně platné legislativy. 9. V případě splnění podmínek uvedených v ZDP si může pojistník snížit základ daně z příjmů o jím zaplacené pojistné, maximálně však o Kč ročně. Pokud zaměstnavatel platí část pojistného, příp. celé pojistné za svého zaměstnance, pak při splnění podmínek uvedených v ZDP je příspěvek zaměstnavatele až do výše Kč ročně pro pojistníka osvobozen od daně z příjmů. (Tento limit je souhrnný pro příspěvek zaměstnavatele na pojistné na soukromé životní pojištění i na penzijní připojištění se státním příspěvkem.) 10. V případě, že si pojistník snižoval základ daně z příjmů o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění a dojde k porušení podmínek podle 15, odst. 6 ZDP (zánik smlouvy, zkrácení pojistné doby), je pojistník povinen uvést v daňovém přiznání jako příjem to, o co si dosud snížil základ daně. C. POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 1. Pojistník, oprávněná osoba nebo zájemce o sjednání pojištění (dále společně jen klient ) může podat stížnost týkající se výkonu pojišťovací činnosti pojišťovny nebo zprostředkovatelské činnosti zprostředkovatele v souvislosti s platnou nebo zaniklou pojistnou smlouvou, anebo v souvislosti s jednáním o uzavření pojistné smlouvy. 2. Klient má možnost podat stížnost písemně prostřednictvím pošty na adresu ING Životní pojišťovna, oddělení stížností, Nádražní 344/25, Praha 5, , prostřednictvím u na adresu prostřednictvím faxu , dále telefonicky prostřednictvím Klientské linky ING Životní pojišťovny na telefonním čísle (informace o tarifech linky naleznete na internetových stránkách pojišťovny nebo osobně na pobočce Orange House (Plzeňská 344/1 budova Zlatý Anděl, Praha 5). Další možností je vyplnění formuláře na internetových stránkách pojišťovny 3. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo stížnost podává a co je jejím předmětem. Nevyplývají-li z ní tyto skutečnosti nebo je-li nutné k řádnému vyřízení stížnosti doložit další doklady, vyzve pojišťovna klienta, aby ve stanovené přiměřené lhůtě stížnost doplnil nebo doložil potřebné doklady. Pokud tak klient neučiní, bude stížnost považována za zmatečnou a nebude moci být vyřízena. 4. Pojišťovna se bude zabývat každou doručenou stížností, která bude splňovat výše uvedené náležitosti. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení pojišťovně, popřípadě prvním pracovním dnem po jejím doplnění. Stížnost se považuje za doručenou okamžikem: a) doručení dopisové zásilky na výše uvedenou adresu pojišťovny; b) doručením stížnosti na ovou adresu c) odesláním stížnosti prostřednictvím webové aplikace na portálu d) podáním stížnosti na pobočce Orange House ; e) doručením stížnosti na fax ; f) zaregistrováním stížnosti prostřednictvím Klientské linky ING Životní pojišťovny na telefonním čísle Stížnost klienta bude pojišťovna vyřizovat bez zbytečného odkladu, přičemž klient nemá nárok domáhat se jejího přednostního vyřízení. 6. Klient je oprávněn podat na postup pojišťovny stížnost u České národní banky, Sekce dohledu nad finančním trhem, Odbor dohledu nad pojišťovnictvím. D. DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE Tento oddíl navazuje na shodně označenou část pojistné smlouvy a upravuje některé pojmy tam používané, včetně možných variant odpovědí na dotazy pojišťovny v rámci doplnění identifikace pojistníka dle požadavků zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a standardů ING Groep N.V. Dotazy pojišťovny uvedené v příslušné části pojistné smlouvy (Doplnění identifikace) pod písm. A: 1. Pracovní pozice a předmět činnosti / podnikání: - Vyjmenovaným podnikáním fyzických osob se rozumí zejména advokát a notář; - Vyjmenovaným zaměstnáním se rozumí realitní makléř, a dále právník/účetní vykonávající činnost pro kterýkoliv subjekt s předmětem podnikání uvedeným v následující odrážce; 2

3 - Vyjmenovaným podnikáním fyzických nebo právnických osob se rozumí zejména: směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchody/maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či kovy; obchody se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony /autobazary; sítě čerpacích stanic; noční podniky; podniky poskytující ubytování / stravovací služby; společnosti podnikající ve stavebnictví; - Vyjmenovanou veřejnou funkcí se rozumí politik (člen vedení parlamentní strany na celostátní úrovni), hejtman, přednosta vojenského újezdu, starosta, primátor, zastupitel odpovědný za správu majetku nebo územní rozvoj. Dotazy pojišťovny uvedené v příslušné části pojistné smlouvy (Doplnění identifikace) pod písm. B: 2. Pravidelným zdrojem příjmů pojistníka se rozumí některá z následujících variant: a. příjem ze závislé činnosti b. příjem z podnikání c. kombinace příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání d. jiné 3. Údaji o zdroji majetku pojistníka se rozumí následující: a. příjem ze zaměstnání b. příjem z podnikání c. dědictví d. výnosy z prodeje obchodní společnosti e. jiné E. PŘEHLED POPLATKŮ PRODUKTU GARANCE PLUS 1. Vstupní poplatek jednorázový poplatek k pokrytí počátečních nákladů pojišťovny vzniklých v souvislosti se sjednáním pojištění, nákladů na rizikové pojistné a výplatu provize pojišťovacímu zprostředkovateli činí Kč. Vstupní poplatek je stržen z podílového účtu vedeného k pojistné smlouvě formou odečtení akumulačních podílových jednotek oceněných ke dni počátku pojištění. 2. Poplatek za zrušení pojistné smlouvy jednorázový poplatek za zrušení pojistné smlouvy je ve výši 5 % z hodnoty odkupného. 3. Poplatek za mimořádný výběr jednotek, stanovení minimální výše mimořádného výběru a stanovení minimálního zůstatku na podílovém účtu: a) jednorázový poplatek za uskutečnění mimořádného výběru je ve výši 5 % z hodnoty mimořádného výběru; b) minimální výše mimořádného výběru činí Kč; c) minimální zůstatek na podílovém účtu činí Kč. 4. Změna základních údajů (osobních) zdarma 5. Zaslání výpisu z podílového účtu 1 výpis ročně zdarma, další (na vyžádání) 50 Kč 3. Výpočet výkonnosti strategie dynamicky řízené volatility Výpočet výkonnosti strategie dynamicky řízené volatility (dále jen strategie ) je pro jakýkoliv den výpočtu (t) definován takto: t den výpočtu t-1 předchozí den výpočtu DI 0 k počátku pojištění je hodnota strategie rovna 100 DI t hodnota strategie ke dni výpočtu (t) CE 0 počáteční váha koše podkladových aktiv opce CE t váha koše podkladových aktiv opce ke dni výpočtu (t) RefP t hodnota koše podkladových aktiv opce ke dni výpočtu (t) RefP t-1 hodnota koše podkladových aktiv opce k předchozímu dni výpočtu (t-1) RefP 0 počáteční hodnota koše podkladových aktiv opce je 100% 4. Výpočet váhy koše podkladových aktiv opce. Výpočet váhy koše podkladových aktiv opce (CE t ) ke dni (t) bude vypočtena kalkulačním agentem a zobrazena jako číslo vycházející z tohoto vzorce: Realizovaná volatilita (RVol t ) ke dni (t) bude vypočtena kalkulačním agentem a bude zobrazena jako číslo vycházející z tohoto vzorce: RVol t realizovaná volatilita Ln přirozený logaritmus (základ e) RefP i hodnota referenčního portfolia ke dni výpočtu (i) RefP i-1 hodnota referenčního portfolia k předchozímu dni výpočtu (i-1) Ve vzorci je na počátku pojištění použito historických cen. Cílená volatilita (TVol) je 6%. 5. Hodnota koše podkladových aktiv opce Koš se skládá z (k) podkladových aktiv. Hodnota koše podkladových aktiv opce (RefP t ) ke dni výpočtu (t) bude vypočtena kalkulačním agentem a zobrazena jako číslo vycházející z tohoto vzorce: 7. Pojistné plnění pro případ dožití V den dožití se sjednaného konce pojištění bude vypočteno pojistné plnění pro případ dožití dle vzorce: Počet akumulačních podílových jednotek * 100 * (1 + výnos opce) Modelový příklad je k dispozici na portálu G. RIZIKA INVESTICE S UVEDENÍM CHARAKTERU RIZIKA: 1. Všeobecná upozornění o rizicích a) Každá forma investice je úzce spjata s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. b) Výnosy investičních nástrojů dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažených v budoucnosti. c) Celkové riziko portfolia lze snížit investováním do různých druhů investičních nástrojů. d) Obchodování s investičními nástroji s využitím úvěru, tzn. margin trading znamená zvýšené riziko. Úrokové poplatky za úvěr snižují celkový zisk a zároveň využití úvěru násobí výnosovou míru, což se může, v případě poklesu investičního nástrojů, projevit výraznou ztrátou. e) NG Životní pojišťovna upozorňuje své klienty na základní druhy rizika spojená s investicemi do investičních nástrojů. 2. Tržní riziko Tržní riziko ovlivňuje kolísání výnosových měr v důsledku fluktuace trhu. Tržnímu riziku jsou vystaveny všechny cenné papíry, ačkoliv primárně ovlivňuje ceny akcií. Tržní riziko zahrnuje řadu faktorů, nejen hospodářský vývoj dané společnosti (emitenta cenného papíru), ale např. i očekávání recese, strukturální změny v ekonomice, politické šoky a spotřebitelské preference. 3. Likvidní riziko U investic do cenných papírů, které nejsou obchodovány na regulovaných trzích, nebo do jiných na trhu nestabilních cenných papírů, je nutné počítat s rizikem, že kurz bude negativně ovlivněn nízkou likviditou nebo že daný cenný papír nebude klient moci ve zvoleném okamžiku prodat či koupit. Toto riziko se týká i opce navázané na fond ING L Invest Global Opportunities. 4. Inflační riziko Inflační riziko ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních instrumentů. Vysoká inflace může způsobit, že investor dosáhne záporné reálné výnosové míry. 5. Kreditní riziko Jedná se o riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty emitenta splatit své závazky. 6. Poplatek za vytvoření Garantovaného fondu č. 11 Poplatek v maximální výši 1,0% p.a. z počáteční hodnoty investice. Tento poplatek je stržen v průběhu 5 oceňovacích dní po počátku pojištění pro všechny následující roky. F. PARAMETRY OPCE A VÝNOS OPCE Undk,t W k N hodnota k-tého podkladového aktiva v čase (t) váha k-tého podkladového aktiva počet podkladových aktiv (N=1) 1. Základní pojmy Den výpočtu je každý obchodovací den. Kalkulační agent zprostředkovatel vypočítávající parametry a tržní hodnotu opce navázané na fond ING L Invest Global Opportunities. Kalkulační agent se bude řídit pravidly a metodikou popsanými v tomto dokumentu. Od tohoto se může kalkulační agent odchýlit v případě mimořádných událostí, které jsou uvedeny v ZPP. 2. Podkladové aktivum opce K datu počátku pojištění je podkladovým aktivem opce fond ING L Invest Global Opportunities, viz. tabulka č. 1 níže. 6. Výnos opce Výnos opce se vypočte dle následujícího vzorce: DI Poslední průměr posledních 5 hodnot opce DI Počáteční hodnota opce ke dni počátku pojištění (100) Tabulka č.1 (k) Podkladové aktivum opce (Und) Bloomberg ticker Váha (w) 1. ING L Invest Global Opportunities INGGXCK LX equity 100% 3

4 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Úvodní ustanovení Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (dále jen pojišťovna ), se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), v platném znění, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění a zvláštními pojistnými podmínkami podle sjednaného typu pojištění. Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Článek 1 Obecná ustanovení (1) Pro tyto všeobecné pojistné podmínky se vymezují následující pojmy: a) pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu; b) pojištěný: fyzická osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje; c) oprávněná osoba: fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; d) obmyšlený: fyzická nebo právnická osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného; e) pojistné nebezpečí: možná příčina vzniku pojistné události, tedy smrt pojištěného nebo jeho dožití se věku sjednaného ve smlouvě nebo přiznání plné invalidity pojištěnému nebo vznik závažného onemocnění nebo jiná změna osobního stavu pojištěného; f) pojistná událost: nahodilá skutečnost označená ve smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění; g) pojistné plnění: pojistná částka nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy vyplaceny, nastane-li pojistná událost; h) počátek pojištění: okamžik, kterým vzniká pojišťovně povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události a pojistníkovi povinnost platit pojistné; i) pojistné období: časové období, za které je placeno běžné pojistné; j) konec pojištění: okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy; k) výročí: výroční den počátku pojištění. (2) Všechny platby učiněné v souvislosti s pojistnou smlouvou, ať již pojistníkem nebo pojišťovnou, budou prováděny v české měně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. (3) Pojištění se sjednává jako obnosové. (4) Pojištění nelze přerušit, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak. (5) Počátek pojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den následující po uzavření pojistné smlouvy. Článek 2 (1) Pojistnou událostí v životním pojištění je: a) smrt pojištěného (dále jen smrt ); b) dožití se sjednaného konce pojištění pojištěným (dále jen dožití ); c) závažné onemocnění pojištěného chorobou specifikovanou ve zvláštních pojistných podmínkách; d) uznání plné invalidity pojištěného pojišťovnou, za podmínek stanovených ve zvláštních pojistných podmínkách; e) další skutečnost uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách. (2) Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění. Článek 3 Uzavření pojistné smlouvy a její změny (1) Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemně. Změny pojistné smlouvy musí být provedeny rovněž písemně, s výjimkou odmítnutí protiinflačního programu podle čl. 7 a přijetí zvýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu podle čl. 8 těchto pojistných podmínek. (2) Součástí pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění, včetně dotazů o zdravotním stavu. Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi mohou mít za následek odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí či snížení plnění nebo odmítnutí přiznání zproštění od placení pojistného. (3) Pojišťovna je oprávněna zdravotní stav pojistníka nebo pojištěného přezkoumávat při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě pojistné události, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišťovnou pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojišťovny je pojistník nebo pojištěný rovněž povinen podrobit se lékařské prohlídce nebo vyšetření pojišťovnou určeným zdravotnickým zařízením. Článek 4 Zánik pojištění (1) Pojištění zaniká zejména z následujících důvodů: a) vznikem pojistné události, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak; b) uplynutím sjednané pojistné doby, a to ve hodin dne sjednaného jako konec pojištění; c) pro neplacení pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojišťovnou k zaplacení dlužného pojistného v upomínce, tato lhůta nebude kratší než jeden měsíc. Pojistník bude v upomínce na možnost zániku pojištění upozorněn; d) výpovědí; e) odstoupením; f) odmítnutím plnění; g) vyplacením odkupného; h) dohodou. (2) Výpověď pojištění je možno provést zejména následujícími způsoby: a) Pojistník může pojištění vypovědět ke konci pojistného období; taková výpověď musí být pojišťovně doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. b) Pojišťovna nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. c) Je-li k hlavnímu pojištění sjednáno připojištění, mohou pojišťovna i pojistník takové připojištění vypovědět samostatně. (3) Odstoupení od pojistné smlouvy je možné z následujících důvodů: a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřela. Toto právo může pojišťovna uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistila, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. b) Obdobně může od pojistné smlouvy odstoupit i pojistník, jestliže mu pojišťovna nebo jí zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. (4) Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. (5) Pojišťovna může odmítnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděla až po vzniku pojistné události a kterou nemohla zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřela, nebo ji uzavřela za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. (6) Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojistníkovi nebo oprávněné osobě pojištění zanikne. Zaplacené běžné pojistné pojišťovna nevrací, z jednorázového pojistného vrátí zbývající část. (7) Zákon nebo zvláštní pojistné podmínky mohou stanovit i další způsoby zániku pojištění. Článek 5 Rozsah pojištění (1) Pojištění se vztahuje na pojistné události, které v době trvání pojištění nastanou kdekoliv, s výjimkami uvedenými v odstavci 2 a 3 nebo ve zvláštních pojistných podmínkách. (2) Pojištění se nevztahuje na smrt pojištěného následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v době dvou let od počátku pojištění. Pojišťovna v takovém případě vyplatí obmyšlenému nebo osobám určeným podle 51 zákona místo pojistného plnění pro případ smrti odkupné. V případě, že není právo na odkupné, zaniká pojištění bez náhrady. Pokud k úmrtí pojištěného došlo následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu během dvou let po jakémkoliv zvýšení pojistné částky, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění na nejnižší pojistnou částku platnou za poslední dva roky před jeho úmrtím. (3) Pojištění se nevztahuje na smrt způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s válečnou událostí, vzpourou, povstáním nebo terorismem. Pojišťovna vyplatí oprávněné osobě místo plnění pro případ smrti odkupné. V případě, že není právo na odkupné, zaniká pojištění bez náhrady. Článek 6 Pojistné a placení pojistného (1) Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu v pojištění a jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě. (2) Pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné je pojistník povinen zaplatit do jednoho měsíce od uzavření pojistné smlouvy, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak. (3) Pojistné za další pojistné období je splatné ke dni počátku tohoto období. (4) Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného, použije se jakákoliv platba pojistného vždy na úhradu nejstaršího dlužného pojistného, nedohodnou-li se pojistník a pojistitel jinak. (5) Je-li výše pojistného závislá též na věku pojištěného, považuje se za jeho věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění začít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. (6) Je-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině, nárok na tuto slevu zaniká, jakmile pojistník příslušnosti ke skupině pozbude. Článek 7 Protiinflační program (1) Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, pojišťovna vždy k výročí zvýší běžné pojistné spolu se zvýšením pojistné částky pojištění i připojištění. Pojišťovna bude pojistníka informovat o hodnotách zvýšení před výročním dnem počátku pojištění, k němuž má být zvýšení provedeno. (2) Hodnota zvýšení pojistného bude určena s přihlédnutím k míře inflace za 12 měsíců předcházejících výročnímu dni počátku pojištění vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo úřadem jej nahrazujícím. V případě, kdy míra inflace je nižší než 5 %, bude pojistné zvýšeno o 5 %. (3) Současně se zvýšením běžného pojistného podle odst. 1 bude zvýšena pojistná částka. Pojišťovna vypočte zvýšení pojistné částky podle pojistně technických zásad. Při tomto zvyšování pojistné částky pojišťovna nezkoumá zdravotní stav pojištěného ani pojistníka. (4) Pojišťovna může stanovit limity pojistných částek pro pojištění a připojištění, které nemohou být překročeny při zvyšování pojistné částky podle odst. 3. Pojistná částka může být zvýšena maximálně na hodnotu tohoto limitu a nové pojistné bude určeno podle nové pojistné částky pojistně matematickými metodami. (5) Pojistník je oprávněn zvýšení pojistného podle odst. 1 odmítnout ve lhůtě stanovené pojišťovnou, a to buď na jeden rok, anebo trvale. Trvalé odmítnutí zvýšení pojistného se stane účinným počínaje prvním výročím následujícím po jeho doručení pojišťovně. (6) Možnost zvyšování běžného pojistného podle tohoto článku zaniká dnem, od kterého je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, nebo nastala-li u pojištěného pojistná událost závažné onemocnění, dnem pojistné události, nebo uznala-li pojišťovna plnou invaliditu pojištěného nebo pojistníka, dnem jejího uznání. Článek 8 Možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu (1) Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, pojišťovna nabídne pojistníkovi zvýšení pojistné částky pojištění i připojištění, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách pojištění nebo připojištění stanoveno jinak. Pojistné bude zvýšeno o 30 % a zvýšení pojistné částky vypočte pojišťovna podle pojistně technických zásad. Pojišťovna bude pojistníka informovat o hodnotách zvýšení před výročním dnem počátku pojištění, k němuž má být zvýšení provedeno. (2) Při zvyšování pojistné částky podle odst. 1 pojišťovna zdravotní stav pojištěného ani pojistníka nezkoumá. (3) Pojišťovna může stanovit limity pojistných částek pro pojištění a připojištění, které nemohou být překročeny při zvyšování pojistné částky podle odst. 1. Pojistná částka může být zvýšena maximálně na hodnotu tohoto limitu a nové pojistné bude určeno podle nové pojistné částky pojistně matematickými metodami. (4) Zvýšení pojistné částky je možno provést k výročnímu dni počátku pojištění vždy po třech letech trvání pojištění, nejpozději však k patnáctému výročí. (5) Za možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu podle tohoto článku je pojistník povinen uhradit pojišťovně pojistné ve zvýšené sazbě; míra zvýšení je uvedena v pojistné smlouvě. (6) Možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu zaniká dnem, od kterého je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, nebo nastala-li u pojištěného pojistná událost závažné onemocnění, dnem pojistné události, nebo uznala-li pojišťovna plnou invaliditu pojištěného nebo pojistníka, dnem jejího uznání. Článek 9 Důsledky neplacení pojistného (1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok pojištění a nebylo-li pojistné za další dobu plně zaplaceno ve lhůtě určené pojišťovnou, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak, přeměňuje se pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou, se sníženým důchodem (redukce pojistné částky nebo důchodu) nebo se zkrácenou pojistnou dobou (redukce pojistné doby), a to bez povinnosti platit další pojistné. Pojištění pro případ smrti a veškerá připojištění v takovém případě zanikají. (2) K redukci dojde prvního dne po lhůtě, jejímž uplynutím by pojištění jinak zaniklo pro neplacení pojistného. (3) Pokud by snížená pojistná částka byla nižší než Kč, případně snížený roční důchod by byl nižší než Kč, bude pojištění přeměněno na pojištění pro případ smrti se zkrácenou pojistnou dobou, jejímž uplynutím pojištění zaniká. (4) Nebylo-li běžné pojistné plně zaplaceno alespoň za první rok pojištění, zaniká pojištění bez náhrady, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak. (5) Došlo-li k redukci podle odst. 1, je pojištění možno obnovit za podmínek stanovených pojišťovnou. Článek 10 Právo pojistníka na odkupné (1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok pojištění nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než jeden rok, anebo došlo-li v pojištění k redukci pojistné částky nebo důchodu podle čl. 9, má pojistník právo, aby na jeho písemnou žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odkupného, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak. (2) Pojištění je zrušeno do jednoho měsíce poté, kdy pojišťovna žádost pojistníka obdržela. Jestliže pojistník uvede v žádosti datum, k němuž má být pojištění s výplatou odkupného zrušeno, je pojištění zrušeno k tomuto datu, nastane-li takový den po uplynutí lhůty stanovené dle předcházející věty. Článek 11 Snížená pojistná částka, snížený důchod, zkrácená pojistná doba nebo jiné změny pojištění a výše odkupného budou vypočteny podle pojistně technických zásad pojišťovny. Článek 12 Oprávněné osoby (1) Zvláštní pojistné podmínky stanoví, kdo je oprávněnou osobou pro jednotlivé typy pojištění, není-li v zákoně nebo všeobecných pojistných podmínkách stanoveno jinak. (2) Oprávněnou osobou v případě pojistné události s výjimkou smrti pojištěného je pojištěný, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak. (3) Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude: a) byla-li v souvislosti se smrtí pojištěného soudem pravomocně uznána vinnou úmyslným trestným činem, nebo b) nedošlo-li k zahájení trestního stíhání z důvodu nedostatku věku této osoby nebo bylo-li z téhož důvodu zahájené trestní stíhání této osoby zastaveno, nebo c) bylo-li trestní stíhání zastaveno z důvodu nepříčetnosti této osoby, nebo d) byla-li tato osoba zproštěna obžaloby z důvodu nepříčetnosti. Po dobu, po kterou je v souvislosti s pojistnou událostí orgány činnými v trestním řízení vedeno přípravné řízení nebo trestní stíhání, není pojišťovna povinna plnit, a to až do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci. Článek 13 Pojistná událost a plnění pojišťovny (1) Z pojištění je pojišťovna povinna vyplatit oprávněné osobě pojistné plnění, nastala-li pojistná událost v době platnosti pojištění. (2) Plnění je splatné do patnácti dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu, a nemůže-li být skončeno do tří měsíců po tom, kdy se pojišťovna o pojistné události dozvěděla, je pojišťovna povinna poskytnout oprávněné osobě na její požádání přiměřenou zálohu. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledek oprávněné osobě. (3) Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, odvolal-li pojistník nebo pojištěný souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, a to až do doby, než bude takový souhlas znovu udělen. Tím není dotčeno právo pojišťovny postupovat podle čl. 15 těchto pojistných podmínek. (4) Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, nastala-li pojistná událost před tím, než bylo na její účet připsáno první pojistné. Pojišťovna není dále povinna poskytnout pojistné plnění až do vydání pojistky, nejdéle však do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, nastala-li pojistná událost následkem nemoci. (5) Dojde li k pojistné události v období mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním prvního pojistného zvýšeného na základě této změny na účet pojišťovny, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění na částku platnou před datem akceptace změny pojistné smlouvy. To neplatí, došlo-li ke změně pojistné smlouvy podle čl. 7 nebo 8. Článek 14 Povinností oprávněné osoby je podle zákona rovněž povinnost předložit doklady potřebné pro výplatu pojistného plnění, které pojišťovna požaduje, podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání pojišťovny a oznámit změny, které mají vliv na výplatu pojistného plnění. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojišťovna pojistné plnění nevyplatí, případně nezačne s výplatou důchodu, popřípadě jeho vyplácení až do splnění uvedených povinností zastaví. Článek 15 Omezení plnění pojišťovny (1) Pojišťovna je oprávněna podle okolností snížit pojistné plnění: a) nejvýše o jednu polovinu v případě, zemřel-li pojištěný v souvislosti s nedbalostním jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt; b) o více než jednu polovinu v případě, zemřel-li pojištěný v souvislosti s úmyslným jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. (2) Došlo-li k pojistné události následkem opilosti pojištěného či aplikace omamných nebo psychotropních látek pojištěným nebo došlo-li k pojistné události v důsledku opakovaného požívání či aplikace takových látek pojištěným a okolnosti takového případu to odůvodňují, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění, nejvýše však o jednu polovinu. Obdobně je pojišťovna oprávněna postupovat, 4

5 došlo-li k pojistné události následkem hrubého porušení předpisů, které byl pojištěný povinen zachovávat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo. Článek 16 Doručování (1) Pro doručování jakýchkoliv písemností s využitím držitele poštovní licence platí, že se považují za doručené sedmým dnem ode dne odeslání doporučené poštovní zásilky na kontaktní adresu pojistníka, pojištěného nebo pojišťovny, nebude-li prokázáno jiné datum doručení. (2) Pro osobní doručování platí, že účinky doručení nastávají momentem převzetí zásilky druhou smluvní stranou. Smluvní strana je povinna toto převzetí a datum převzetí písemně potvrdit na kopii doručované písemnosti nebo na jejím druhopise. (3) Doručování jakýchkoliv písemností je možné i kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Písemnosti odeslané tímto způsobem se považují za doručené okamžikem jejich převzetí druhou smluvní stranou. (4) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno. (5) Byla-li doručovaná písemnost uložena a adresát si ji v úložní lhůtě nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty. Článek 17 Závěrečná ustanovení (1) Je-li pojistník nebo pojišťovna v prodlení s placením peněžitých částek, má strana, která v prodlení s plněním své povinnosti není, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Za prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění se nepovažuje doba nutná k šetření pojistné události. (2) Při návrhu na změnu pojistné smlouvy nebo při návrhu na skončení platnosti pojistné smlouvy (včetně žádosti o výplatu odkupného nebo o výplatu jiného plnění z pojistné smlouvy) je pojišťovna oprávněna požadovat ověření totožnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby zúčastněné na pojištění. Článek 18 Tyto všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění nabývají účinnosti dne 1. března VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ Úvodní ustanovení Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (dále jen pojišťovna ), se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb, o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), v platném znění, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami a zvláštními pojistnými podmínkami podle sjednaného typu připojištění. Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Článek 1 Obecná ustanovení (1) Pro tyto všeobecné pojistné podmínky se vymezují následující pojmy: a) pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu; b) pojištěný: fyzická osoba, na jejíž život nebo zdraví se připojištění vztahuje; c) oprávněná osoba: fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; d) obmyšlený: fyzická nebo právnická osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného; e) pojistné nebezpečí: možná příčina vzniku pojistné události, tedy úraz pojištěného; f) pojistná událost: nahodilá skutečnost označená ve smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění; g) pojistné plnění: částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena, nastane- -li pojistná událost; h) počátek připojištění: okamžik, kterým vzniká pojišťovně povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události a pojistníkovi povinnost platit pojistné; i) pojistné období: časové období, za které je placeno běžné pojistné; j) konec připojištění: okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy; k) výročí: výroční den počátku pojištění. (2) Všechny platby, učiněné v souvislosti s pojistnou smlouvou, ať již pojistníkem nebo pojišťovnou, budou prováděny v české měně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. (3) Připojištění se sjednává jako obnosové. (4) Připojištění nelze přerušit, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak. (5) Počátek připojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek (při)pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek připojištění je první den následující po uzavření pojistné smlouvy. Článek 2 Obsah připojištění (1) V pojistné smlouvě může být sjednáno připojištění těchto škodních událostí následkem úrazu: a) z lékařského hlediska nezbytné léčení (dále jen nezbytné léčení ); b) trvalé následky (dále jen trvalé následky úrazu ); c) plná invalidita; d) hospitalizace; e) smrt (dále jen smrt úrazem ); f) další skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě. (2) Úrazem uvedeným v odst. 1 se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání připojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt. Úrazem je i neúmyslné, náhlé, neočekávané a nepřerušené působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu, chemických látek a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických) nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt a ke kterému došlo v době trvání připojištění. (3) Škodní události se také považují za způsobené úrazem, jestliže k nim dojde: a) nemocí vzniklou výlučně následkem úrazu; b) místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem, nákazou tetanem nebo virem HIV při úrazu. (4) Toto připojištění se nevztahuje na jakákoli zranění, tělesná poškození nebo zhoršení zdraví vzniklá, diagnostikovaná nebo léčená před dobou platnosti tohoto připojištění. (5) Pokud jsou následky úrazu pojištěného zhoršeny z důvodu jakékoli nemoci nebo z důvodu tělesného poškození existujícího před platností tohoto připojištění, bude pojistné plnění stanoveno podle následků úrazu, které by za stejných okolností utrpěla osoba bez takového poškození nebo nemoci. (6) Pojistné podmínky stanoví, kdy je škodná událost pojistnou událostí a kdy vzniká povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění. Článek 3 Výluky z úrazového připojištění Úrazové připojištění se nevztahuje a pojistné plnění není vypláceno za: a) jakékoliv nemoci včetně zhoršení nemoci nebo chronických zdravotních komplikací existujících před úrazem, které mají přímou souvislost s daným úrazem, a dále zhoršení nemoci v důsledku úrazu a také dále za úrazy vzniklé jako následek jakékoliv nemoci; b) následky diagnostických, výzkumných, kosmetických, léčebných a preventivních zákroků včetně všech zákroků nepředepsaných lékařem; c) sebevraždu, pokus o ni nebo úmyslné sebepoškození; d) úrazy vzniklé při výkonu aktivní služby v jakýchkoliv ozbrojených složkách, je-li služba vykonávána při extrémně rizikových činnostech jako jsou: zahraniční mise v krizových oblastech hrozícího nebo probíhajícího ozbrojeného konfliktu (vyhlašovaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky), výkon služby během války, občanské války a podobných mimořádných stavů. Na úrazy vzniklé při výkonu činnosti v rámci každodenní běžné služby mimo oblasti/stavy uvedené v předchozí větě se úrazové připojištění vztahuje; e) úrazy vzniklé při provozování extrémně rizikových sportů nebo sportů provozovaných v extrémních podmínkách a/nebo vyžadujících speciální technické vybavení (jako jsou např. horolezectví a vysokohorská turistika nad m.n.m.; potápění s použitím dýchacího přístroje pod 40 metrů a potápění jeskynní, vrakové a pod ledem; závody všech motorových prostředků včetně přípravných zkoušek; všechny aviatické sporty a lety jinými letouny než jsou letadla licencovaných leteckých dopravců; adrenalinové sporty hazardní povahy, tj. takové, které jsou provozovány bez obvyklého jištění nebo v jiných než obvyklých podmínkách např. lezení bez jištění lanem, lyžování mimo upravené tratě, cyklistika mimo vyznačené tratě; f) válečnou událostí, vzpourou nebo povstáním, stávkou, nepokoji nebo terorismem; g) jaderným zářením vyvolaným výbuchem nebo závadou jaderného zařízení a přístrojů, jednáním nebo nedbalostí odpovědných osob, institucí nebo úřadů při dopravě, skladování nebo manipulaci s radioaktivními materiály. Článek 4 Pojistná doba (1) Úrazové připojištění se sjednává na pojistnou dobu jednoho roku, není-li v pojistné smlouvě uvedena jiná pojistná doba. (2) Připojištění nezaniká uplynutím pojistné doby, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání připojištění nemá zájem. (3) Pokud připojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno. Článek 5 Uzavření pojistné smlouvy a její změny (1) Pojistná smlouva, resp. její změny musí být sjednány vždy písemně. (2) Součástí pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění, včetně dotazů o zdravotním stavu. Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi mohou mít za následek odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí či snížení plnění. (3) Pojistník nebo pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně veškeré změny, které nastanou během trvání (při)pojištění oproti skutečnostem, o kterých pojišťovnu informoval při jeho sjednání, a to zejména o podstatných skutečnostech jako jsou kontaktní údaje, změna pracovní, zájmové a sportovní činnosti vedoucí ke změně rizikové skupiny. (4) Pojišťovna je oprávněna zdravotní stav pojistníka nebo pojištěného přezkoumávat při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě pojistné události, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišťovnou pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojišťovny je pojistník nebo pojištěný povinen podrobit se lékařské prohlídce nebo vyšetření pojišťovnou určeným zdravotnickým zařízením. Článek 6 Změna povolání, sportovní nebo zájmové činnosti (1) Veškeré změny související se změnou povolání, sportovní nebo jiné zájmové činnosti pojištěného musí být neodkladně pojistníkem, respektive pojištěným oznámeny pojišťovně. (2) Pokud novému povolání, sportovní nebo jiné zájmové činnosti pojištěného podle sazebníku pojišťovny platného v okamžiku změny odpovídá nižší pojistné, je pojišťovna povinna úměrně této změně snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se pojišťovna o změně podle odstavce 1 tohoto článku dozvěděla. (3) Pokud novému povolání, sportovní nebo jiné zájmové činnosti pojištěného podle sazebníku pojišťovny platného v okamžiku změny odpovídá vyšší pojistné, má pojišťovna právo do jednoho měsíce ode dne, kdy se o změně podle odstavce 1 tohoto článku dozvěděla, navrhnout pojistníkovi zvýšení pojistného odpovídající zvýšení pojistného rizika v souvislosti se změnou povolání, sportovní nebo jiné zájmové činnosti pojištěného, a to s účinností od nejbližšího dne splatnosti pojistného následujícího po dni, kdy ke změně podle odstavce 1 tohoto článku došlo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojišťovny. Nesouhlasí-li pojistník se změnou výše pojistného nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle předchozí věty, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistného, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle předchozí věty. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. Dojde-li k úrazu ve smyslu ustanovení čl. 2 těchto všeobecných pojistných podmínek, aniž by byla oznámena změna dle odstavce 1 tohoto článku, snižuje se pojistné plnění v poměru pojistného, které bylo placeno ku pojistnému, které placeno být má. Článek 7 Zánik připojištění (1) Připojištění zaniká zejména z následujících důvodů: a) uplynutím sjednané pojistné doby, a to ve hodin dne sjednaného jako konec (při)pojištění; b) pro neplacení pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojišťovnou k zaplacení dlužného pojistného v upomínce, tato lhůta nebude kratší než jeden měsíc. Pojistník bude v upomínce na možnost zániku pojištění upozorněn; c) výpovědí; d) odstoupením; e) odmítnutím plnění v souladu s odst. 5 tohoto článku (2) Výpověď (při)pojištění je možno provést zejména následujícími způsoby: a) Pojistník i pojišťovna mohou (při)pojištění vypovědět ke konci pojistného období; taková výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. b) Pojišťovna nebo pojistník mohou (při)pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím (při) pojištění zaniká. (3) Odstoupení od pojistné smlouvy je možné z následujících důvodů: a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého (při)pojištění, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřela. Toto právo může pojišťovna uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistila, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. b) Obdobně může od pojistné smlouvy odstoupit i pojistník, jestliže mu pojišťovna nebo jí zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. (4) Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. (5) Pojišťovna může odmítnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže: a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděla až po vzniku pojistné události a kterou nemohla zjistit při sjednávání (při)pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřela, nebo ji uzavřela za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z (při)pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. (6) Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojistníkovi nebo oprávněné osobě (při)pojištění zanikne. Zaplacené běžné pojistné pojišťovna nevrací, z jednorázového pojistného vrátí zbývající část. (7) Zákon nebo zvláštní pojistné podmínky mohou stanovit i další způsoby zániku (při)pojištění. Článek 8 Pojistné a placení pojistného (1) Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě. (2) Pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné je pojistník povinen zaplatit do jednoho měsíce od uzavření pojistné smlouvy, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak. (3) Pojistné za další pojistné období je splatné ke dni počátku tohoto období. (4) Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného, použije se jakákoliv platba pojistného vždy na úhradu nejstaršího dlužného pojistného, nedohodnou-li se pojistník a pojistitel jinak. (5) Je-li výše pojistného závislá též na věku pojištěného, považuje se za jeho věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění začít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. (6) Zjistí-li pojistitel, že skutečné náklady na pojistná plnění jsou vyšší než kalkulované náklady na pojistná plnění, má právo provést úpravu sazeb pojistného v odpovídající výši, a to maximálně jednou ročně. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. (7) Je-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině, nárok na tuto slevu zaniká, jakmile pojistník příslušnosti ke skupině pozbude. Článek 9 Důsledky neplacení pojistného Nebylo-li pojistné plně zaplaceno ve lhůtě stanovené pojišťovnou, (při)pojištění zaniká bez náhrady, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak. Článek 10 Oprávněné osoby (1) Zvláštní pojistné podmínky stanoví, kdo je oprávněnou osobou pro jednotlivé typy (při)pojištění, není-li v zákoně nebo všeobecných pojistných podmínkách stanoveno jinak. (2) Oprávněnou osobou v případě pojistné události s výjimkou smrti pojištěného je pojištěný, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak. (3) Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude: a) byla-li v souvislosti se smrtí pojištěného soudem pravomocně uznána vinnou úmyslným trestným činem, nebo b) nedošlo-li k zahájení trestního stíhání z důvodu nedostatku věku této osoby nebo bylo-li z téhož důvodu zahájené trestní stíhání této osoby zastaveno, nebo c) bylo-li trestní stíhání zastaveno z důvodu nepříčetnosti této osoby, nebo d) byla-li tato osoba zproštěna obžaloby z důvodu nepříčetnosti. (4) Pokud je orgány činnými v trestním řízení vedeno přípravné řízení nebo trestní stíhání proti pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě v souvislosti s tímto připojištěním, pojišťovna není povinna plnit, a to až do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci. Článek 11 Pojistná událost a plnění pojišťovny (1) Pojišťovna je povinna vyplatit oprávněné osobě pojistné plnění, nastala-li pojistná událost v době trvání připojištění a splňuje-li tato pojistná událost podmínky definované v pojistné smlouvě. (2) Zemře-li pojištěný na následky úrazu a pojišťovna již plnila za trvalé následky tohoto úrazu, je pojistné plnění určeno jako rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou za trvalé následky úrazu. (3) Plnění je splatné do patnácti dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu, a nemůže-li být skončeno do tří měsíců po tom, kdy se pojišťovna o pojistné události dozvěděla, je pojišťovna povinna poskytnout oprávněné osobě, na její požádání přiměřenou zálohu. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledek oprávněné osobě. (4) Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, odvolal-li pojistník nebo pojištěný souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, a to až do doby, než bude takový souhlas znovu udělen. Tím není dotčeno právo pojišťovny postupovat podle čl. 12 těchto pojistných podmínek. 5

6 (5) Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, nastala-li pojistná událost před tím, než bylo na její účet připsáno první pojistné. Pojišťovna není dále povinna poskytnout pojistné plnění až do vydání pojistky, nejdéle však do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. (6) Dojde li k pojistné události v období mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním prvního pojistného zvýšeného na základě této změny na účet pojišťovny, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění na částku odpovídající výši pojistného před datem akceptace změny pojistné smlouvy. V případě snížení pojistného na základě změny pojistné smlouvy pojišťovna případný přebytek pojistného vrátí pojistníkovi. Článek 12 Povinnosti z pojištění (1) Pojistník nebo pojištěný je povinen oznámit vznik škodné události bez zbytečného odkladu pojišťovně. (2) Povinností podle zákona je také povinnost předložit doklady potřebné pro výplatu pojistného plnění, které pojišťovna požaduje, podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání pojišťovny a oznámit změny podstatných skutečností. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojišťovna pojistné plnění nevyplatí, případně nezačne s výplatou důchodu, popřípadě jeho vyplácení až do splnění uvedených povinností zastaví. Článek 13 Omezení plnění pojišťovny Pojišťovna je oprávněna podle okolností snížit pojistné plnění v souladu s platnými právními předpisy. Článek 14 Závěrečná ustanovení (1) Je-li pojistník nebo pojišťovna v prodlení s placením peněžitých částek, má strana, která v prodlení s plněním své povinnosti není, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Za prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění se nepovažuje doba nutná k šetření pojistné události. (2) Pro tyto všeobecné pojistné podmínky platí obdobně ustanovení čl. 7, 8, 16 a 17 všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění. (3) Tyto všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění nabývají účinnosti dne 1. ledna ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY N.V., POBOČKY PRO ČESKOU REPUBLIKU (DÁLE JEN POJIŠŤOVNA ) PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ TYPU ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ GARANCE PLUS A510 Úvodní ustanovení Pro předmětné životní pojištění platí tyto zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění Garance Plus (dále jen ZPP ) a všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění (dále jen VPP ŽP ). VPP ŽP platí, pokud tyto ZPP nestanoví jinak. Pojistné podmínky tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Článek 1 Obecná ustanovení Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy: Akumulační podílová jednotka: Podíl na majetku finančního fondu, který představuje nárok na část hodnoty finančního fondu. Její nákupní cena je hrazena jednorázovým pojistným. Cílená volatilita (kolísání výkonnosti): Je anualizovaná (roční) volatilita fondu ING L Invest Global Opportunities (dále jen fond ING L IGO ) ve výši 6%. Finanční fond: Interní fond, který se skládá z dluhopisů, jejichž emitentem je Česká republika a opce navázané na fond ING L IGO. Interní fond je spravovaný pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění a je veden pod názvem Garantovaný fond č. 11. Finanční prostředky Garantovaného fondu č. 11 budou investovány do podkladových aktiv, jimiž jsou: a) dluhopisy České republiky s následujícími parametry: Emitent dluhopisu: Česká republika Název dluhopisu: Státní dluhopis Měna: Kč b) opce navázaná na fond ING L Invest - Global Opportunities. (k) Popis podkladového aktiva opce Bloomberg ticker Váha (w) 1. ING L Invest Global Opportunities INGGXCK LX equity 100% Hodnota podílového účtu: Celkový počet akumulačních podílových jednotek vynásobený prodejní cenou. Kapitálová garance: Pojištěnému je garantována prodejní cena akumulační podílové jednotky vypočtená nejpozději k nejbližšímu oceňovacímu dni následujícímu po konci pojištění, a to ve výši rovnající se 100% nákupní ceny akumulační podílové jednotky. Kreditní riziko emitenta dluhopisů nese pojištěný v plné výši. Nákupní cena: Pojišťovnou vypočtená aktuální tržní cena, za kterou lze nakoupit akumulační podílovou jednotku. Obchodovací den: Den, kdy burzy v Londýně a New Yorku otevřou obchodování, který bude současně obchodovacím dnem pro fond ING L IGO. Oceňovací den: Den, ke kterému pojišťovna vypočte nákupní a prodejní cenu akumulační podílové jednotky finančního fondu. Počáteční hodnota investice: Výše jednorázově zaplaceného pojistného uvedená v pojistné smlouvě snížená o vstupní poplatek za uzavření pojistné smlouvy, který zahrnuje i rizikové pojistné. Podílový účet: Individuální účet vedený pojišťovnou k pojistné smlouvě tvořený akumulačními podílovými jednotkami finančního fondu. Prodejní cena: Pojišťovnou vypočtená cena, za kterou lze akumulační podílovou jednotku prodat. Je určována na základě aktuálních tržních cen státních dluhopisů a opce navázané na fond ING L IGO. Pojistný rok: Období dvanácti měsíců následujících od data počátku pojištění do data prvního výročí a dále období mezi daty po sobě následujících výročí. Rozhodné datum: Pro výpočet výkonnosti fondu ING L IGO bude rozhodným datem V případě, že toto datum nebude obchodovací den bude rozhodným datem nejbližší následující obchodovací den. Upisovací období: Období od do , které je stanovené pojišťovnou, a ve kterém je produkt Garance Plus nabízen k prodeji. Vstupní věk: Věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění začít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. Výkonnost strategie dynamicky řízené volatility: Je reprezentovaná výkonností fondu ING L IGO a bezrizikovým aktivem. Bude vypočítána každý obchodovací den na základě aktuální váhy mezi fondem ING L IGO a bezrizikovým aktivem k tomuto obchodovacímu dni. Váha fondu ING L IGO a bezrizikového aktiva se mění na základě kolísání výkonnosti. Výnos opce: Pojištěný má nárok na výnos nad rámec kapitálové garance, který vyplývá z tržní hodnoty opce k rozhodnému datu navázané na fond ING L IGO. Výnos bude vypočten způsobem uvedeným v Informacích zájemci, oddíl F, odst. 6. Výkonnost finančního fondu je vázána na výkonnost dluhopisů a opce navázané na fond ING L IGO. S prospektem fondu a bližšími informacemi o fondu ING L IGO se lze seznámit na Článek 2 Obsah pojištění (1) Pojištění se vztahuje na pojistnou událost, která nastane během trvání pojištění, tj. od počátku pojištění do jeho zániku. (2) Pojistnou událostí je: a) smrt pojištěného v době trvání pojištění; b) smrt pojištěného následkem úrazu v době trvání pojištění; c) dožití se sjednaného konce pojištění pojištěným. (3) Registrace pojistné události dle odst. 2 písm. a) a b) bude provedena na základě jejího písemného oznámení doručeného do sídla pojišťovny. (4) V případě pojistné události podle odst. 2 písm. a) a na základě volby pojistníka uvedené v pojistné smlouvě formou zaškrtnutí jedné z uvedených variant vyplatí pojišťovna: a) pojistné plnění ve výši součtu pojistné částky pro případ smrti a hodnoty podílového účtu ve stavu k datu pojistné události. Pro výpočet hodnoty podílového účtu bude použita prodejní cena nejpozději z nejbližšího oceňovacího dne po dni doručení oznámení o pojistné události do sídla pojišťovny. b) pojistné plnění ve výši pojistné částky pro případ smrti již při pojistné události, a to nejdříve ke dni registrace pojistné události. Hodnotu podílového účtu vyplatí pojišťovna nejdříve k datu konce pojištění uvedenému v pojistné smlouvě. Pro výpočet hodnoty podílového účtu bude použita prodejní cena nejpozději z nejbližšího oceňovacího dne po tomto datu. Na tento případ se vztahuje kapitálová garance a výnos opce dle článku 1. (5) Zvláštním případem je pojistná událost dle odst. 2 písm. b). V tomto případě se postupuje dle odst. 4 tohoto článku s tím, že pojistná částka pro případ smrti se zvyšuje o pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. (6) V případě pojistné události podle odst. 2 písm. c) vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši kapitálové garance a výnos opce dle článku 1. Článek 3 Pojistné (1) Pojistné je stanoveno jako jednorázové. (2) Pojišťovna je oprávněna vypovědět všechny pojistné smlouvy, u nichž bylo pojistné na pojistnou smlouvu připsáno po vyčerpání maximální výše objemu investic pro stanovené upisovací období. V tomto případě je a celé pojistné vráceno zpět pojistníkovi. Článek 4 Umístění pojistného (1) Za jednorázové pojistné budou nakoupeny akumulační podílové jednotky následující oceňovací den poté, kdy budou splněny všechny tyto podmínky: zaplacené pojistné bude připsáno na účet pojišťovny ne později než v poslední den upisovacího období; jsou splněny všechny podmínky pojišťovny pro vydání pojistky; nastane den počátku pojištění uvedený v pojistné smlouvě. (2) Počet zakoupených akumulačních podílových jednotek bude určen na základě nákupní ceny. Článek 5 Stanovení termínu pro zaplacení pojistného Zaplacené pojistné bude pojišťovnou akceptováno tehdy, bude-li připsáno na účet pojišťovny nejpozději v poslední den upisovacího období a zároveň do dvou měsíců od podpisu smlouvy, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 3 odst. 2. Nebude-li pojistné akceptováno, pojišťovna smlouvu vypoví a celé pojistné pak vrátí pojistníkovi. Článek 6 Poplatky z podílového účtu (1) K prvnímu oceňovacímu dni po dni počátku pojištění sníží pojišťovna hodnotu podílového účtu o jednorázovou částku potřebnou k úhradě jednorázového poplatku k pokrytí počátečních nákladů pojišťovny vzniklých v souvislosti se sjednáním pojištění, nákladů na rizikové pojistné a výplatu provize pojišťovacímu zprostředkovateli. Výše poplatku je uvedena v Přehledu poplatků pro produkt Garance Plus, viz Informace zájemci, oddíl E, odst. 1 Vstupní poplatek. (2) Přehled poplatků je zveřejňován pojišťovnou jako nedílná součást pojistné smlouvy. Pojišťovna si vyhrazuje právo měnit Přehled poplatků pro produkt Garance Plus. O těchto změnách informuje pojišťovna prostřednictvím svých webových stránek. Aktuální znění Přehledu poplatků je k dispozici rovněž v sídle pojišťovny. Článek 7 Zánik pojištění s výplatou odkupného (1) Pojištění zaniká na základě žádosti pojistníka o ukončení pojištění s výplatou odkupného doručené do sídla pojišťovny (dále již jen žádost ). Účinnosti nabývá žádost dnem následujícím po dni doručení žádosti do sídla pojišťovny nebo jiným budoucím dnem uvedeným v této žádosti. (2) Odkupné je rovno hodnotě podílového účtu ke dni účinnosti žádosti snížené o poplatek za zrušení pojistné smlouvy. Výše poplatku je uvedena v Přehledu poplatků pro produkt Garance Plus, viz Informace zájemci, oddíl E, odst. 2 Poplatek za zrušení pojistné smlouvy. Pro výpočet hodnoty podílového účtu bude použita prodejní cena nejpozději z nejbližšího oceňovacího dne po dni účinnosti žádosti. (3 Výplatu odkupného pojišťovna provede nejpozději do jednoho měsíce po dni účinnosti úplné žádosti. Výplatou odkupného pojištění zaniká. (4) Na výplatu odkupného se nevztahuje kapitálová garance ani výnos opce dle článku 1. Článek 8 Mimořádný výběr (1) Pojistník má právo kdykoliv písemně požádat o mimořádný výběr části hodnoty podílového účtu. Pojišťovna je oprávněna stanovit poplatek za mimořádný výběr části hodnoty podílového účtu, minimální výši požadovaného mimořádného výběru a minimální zůstatek na podílovém účtu, které jsou uvedené v Přehledu poplatků pro produkt Garance Plus, viz Informace zájemci, oddíl E, odst. 3. Poplatek za mimořádný výběr jednotek, stanovení minimální výše mimořádného výběru a stanovení minimálního zůstatku na podílovém účtu. (2) Žádost o mimořádný výběr nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení žádosti o mimořádný výběr do sídla pojišťovny nebo jiným budoucím dnem uvedeným v této žádosti. (3) Hodnota mimořádného výběru je rovna požadované hodnotě výběru snížené o poplatek za mimořádný výběr. (4) Mimořádným výběrem se sníží podílový účet o počet akumulačních podílových jednotek odpovídající požadované hodnotě mimořádného výběru. Za prodejní cenu jednotek je považována prodejní cena nejpozději z nejbližšího oceňovacího dne po dni účinnosti žádosti o mimořádný výběr. (5) Budou-li splněny veškeré podmínky mimořádného výběru, vyplatí pojišťovna hodnotu mimořádného výběru pojistníkovi nejpozději do jednoho měsíce ode dne účinnosti úplné žádosti o mimořádný výběr. Článek 9 Oceňování finančního fondu (1) Oceňování finančního fondu bude probíhat minimálně jednou týdně. (2) Hodnota finančního fondu je rovna hodnotě všech aktiv finančního fondu snížené o hodnotu všech závazků. (3) Hodnota akumulačních podílových jednotek se může v průběhu pojistného období zvyšovat anebo snižovat. Článek 10 Výpočet cen podílových jednotek Prodejní cena akumulační podílové jednotky finančního fondu se stanoví jako podíl hodnoty finančního fondu a celkového počtu akumulačních podílových jednotek finančního fondu. Prodejní cena může být zaokrouhlena maximálně o 1 %. Článek 11 Zánik finančního fondu (1) Pojišťovna má právo z mimořádných důvodů vyřadit Garantovaný fond č. 11 z nabídky a nahradit jej jiným garantovaným fondem. Mimořádnými důvody se rozumí zejména změna legislativy, regulace nebo měny, ve které je fond veden. V případě nahrazení původního Garantovaného fondu č. 11 jiným garantovaným fondem, pojišťovna v dostatečném předstihu písemně navrhne převod akumulačních podílových jednotek z původního Garantovaného fondu č. 11 do jiného garantovaného fondu. Pokud pojistník s navrhovanou změnou nesouhlasí, je povinen písemně informovat pojišťovnu o způsobu výplaty hodnoty podílového účtu, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto návrhu. Při výplatě hodnoty podílového účtu se uplatní článek 7 obdobně s tím, že pojišťovně nevzniká nárok na poplatek za zrušení pojistné smlouvy. Pokud pojistník neinformuje pojišťovnu o způsobu výplaty dle předcházející věty, existující akumulační podílové jednotky budou převedené do garantovaného fondu uvedeného v návrhu pojišťovny. (2) Není-li možné použít postup dle odst. 1, má pojišťovna právo Garantovaný fond č. 11 zrušit a povinnost v dostatečném předstihu písemně informovat pojistníka o zrušení tohoto fondu. Pojistník je povinen informovat pojišťovnu o způsobu výplaty hodnoty podílového účtu nejpozději ke dni zrušení Garantovaného fondu č. 11. Pojišťovna je povinna vyplatit hodnotu podílového účtu dle žádosti pojistníka. Pro výpočet hodnoty podílového účtu bude použita prodejní cena nejpozději z nejbližšího oceňovacího dne po zrušení fondu. Při výplatě hodnoty podílového účtu podle tohoto odstavce nevzniká pojišťovně nárok na poplatek za zrušení pojistné smlouvy. Na výplatu hodnoty podílového účtu podle tohoto odstavce se nevztahuje kapitálová garance ani výnos opce dle článku 1. Pojištění zaniká dnem zrušení fondu. Výplatu hodnoty podílového účtu provede pojišťovna nejpozději do jednoho měsíce po dni zrušení Garantovaného fondu č. 11. Článek 12 Zánik podkladového aktiva opce (tj. fondu ING L IGO) Fond ING L IGO může zaniknout nebo být změněn v případě mimořádné události, kterou se rozumí zejména likvidace, insolvence nebo zrušení fondu nebo správce tohoto fondu, změna legislativy nebo regulace, nemožnost nakoupit či prodat jednotky fondu v den, který je určený jako obchodovací den nebo změna měny, ve které je fond veden. V těchto případech může být fond ING L IGO: a) nahrazen novým fondem, který bude splňovat následující kritéria: I. Fond musí mít stejnou strategii jako má fond ING L IGO II. Fond musí být ve stejné měně jako je fond ING L IGO III. Fond musí být řízen stejným správcem fondu jako fond ING L IGO IV. Fond musí být v souladu s kritérií fondu ING L IGO, která jsou uvedena v prospektu fondu b) Pokud se nepodaří na trhu nalézt fond splňující kritéria uvedená v písm. a), nahradí pojišťovna fond ING L IGO jiným vhodným nástrojem peněžního trhu. c) Pokud nebude možno použít ani jiný vhodný nástroj peněžního trhu, bude opce navázaná na fond ING L IGO ukončena a stanovena její hodnota ke dni ukončení této opce. Pojišťovna pak učiní příslušné kroky k zajištění nové opce s obdobnými podmínkami, tak aby tato změna podkladového aktiva neměla dopad na pojistnou smlouvu a nároky z ní vyplývající. Nepodaří-li se v tomto výjimečném případě novou opci zajistit, bude pojišťovna bez zbytečného odkladu písemně informovat pojistníka o dalším postupu. Článek 13 Závěrečná ustanovení Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 6 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 7 Zvláštní pojistné

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... 7 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 9 Zvláštní pojistné

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 1/2015... 10 Zvláštní pojistné podmínky

Více

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění KR1C verze 5/2015... 9 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky pojištění For You verze 5/2015... 8 514467e 5/2015 MODELACE Tato

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 5/2015... 11 Zvláštní pojistné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8484/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna,

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek LOGIKA 2014 EU 8590/2 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Pojistná smlouva, doba trvání pojištění,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - ŽP 140101

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - ŽP 140101 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - žp 140101... 2 Část I. Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 Předmět pojištění... 2 Článek 2 Pojistná událost... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EDICE 2015 EU 8640/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/15 UCZ/15 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek k rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k hypotečnímu úvěru EU 8601/1/RB OBSAH Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

lánek 4 Pojistná událost

lánek 4 Pojistná událost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a připojištění k němu (dále také

Více

Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt

Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt Co se dozvíte z těchto pojistných podmínek? Všeobecná část Obsahuje obecné informace o tom, jak pojištění vznikne, jak je to s pojistnou ochranou nebo jak může

Více

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění Úvod Úrazové pojištění je určeno pro majitele běžného účtu České spořitelny nebo disponující osobu a zajišťuje výplatu pojistného plnění

Více

Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt

Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt Všeobecná část Obsahuje obecné informace o tom, jak pojištění vznikne, jak je to s pojistnou ochranou nebo jak může pojištění zaniknout a další související informace.

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění. Informace pro zájemce o pojištění osob. Pro sazby 70 MN, 70 SZ, 70 RG, 17 DR, 7UO, 23 UO, 53 UD a 2 UX IO/2012

Soubor dokumentů k životnímu pojištění. Informace pro zájemce o pojištění osob. Pro sazby 70 MN, 70 SZ, 70 RG, 17 DR, 7UO, 23 UO, 53 UD a 2 UX IO/2012 Pro sazby 70 MN, 70 SZ, 70 RG, 17 DR, 7UO, 23 UO, 53 UD a 2 UX Soubor dokumentů k životnímu pojištění Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více