Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo"

Transkript

1 Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, a o jejich finanční situaci a investičních cílech. Informace získané z tohoto dotazníku slouží společnosti pro správné posouzení vhodnosti a přiměřenosti poskytovaných investičních služeb a investičních nástrojů a dále pomáhají společnosti jednat v nejlepším zájmu klienta. Společnost posuzuje své klienty z hlediska finanční síly, investičních očekávání, postoji k riziku, vědomostí a zkušeností s investičními nástroji. Společnost bere v úvahu kategorii i profil klienta a podle toho zvažuje vhodnost a přiměřenost investičních nástrojů, které klientovi nabídne. Čím úplnější a přesnější informace Společnosti poskytnete, tím lépe Vám budeme schopni nalézt vhodné investice. Jméno a příjmení / Společnost Rodné číslo / IČ Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Zařazení klienta do příslušné kategorie Politicky exponovaná osoba Není profesionální Profesionální klient Způsobilá protistrana Ano Ne ČÁST A Znalosti investičních nástrojů a zkušenosti s nimi 1. Jaké druhy investičních nástrojů znáte, vč. jejich vlastností a rizik? Akcie a obdobné majetkové cenné papíry včetně ETFs (=Exchange Traded Funds) 5 Fondy kolektivního investování (podílové fondy, investiční fondy) 3 Dluhopisy a obdobné dlužné cenné papíry, směnky, termínované vklady 1 Nástroje peněžního trhu (zejména pokladniční poukázky, T-Bills) 1 Strukturované produkty (investiční certifikáty = například garantované certifikáty, indexové certifikáty, airbag / bonus certifikáty a další nepákové certifikáty) 3 Měnové deriváty (zejména forward, swap, měnové opce či jejich kombinace) 5 Úrokové deriváty 5 Fondy kvalifikovaných investorů 3 jiné,. 1 žádné 0 2. Jaké typy investičních služeb využíváte, nebo jste využíval? portfolio management (obhospodařování aktiv) 1 podávání pokynů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů 5 investiční poradenství 3 jiné, uveďte. 1 žádné 0 3. Prováděl jste v minulosti obchody s těmito instrumenty? a) Dluhopisy a/nebo směnky HV Private Investment Trust, a.s. Strana 1 z 6 Platnost od

2 b) Podílové fondy (cenné papíry kolektivního investování) c) Akcie d) Certifikáty, ETF a jiné obdobné nástroje obchodované na burze e) Opce, futures, swapy, forwardy a jiné finanční deriváty 4. Jaký je celkový objem Vašich investic do výše uvedených nástrojů? dosud žádný 0 0 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3 více než ,- Kč 5 5. Jaká je Váš průměrný roční počet obchodů? více než Máte vzdělání nebo profesní kvalifikaci v oblasti investičních nástrojů, služeb a obchodů? minimální vzdělání (občasný kontakt se zprávami z trhu, internet, noviny, apod.) 1 pokročilé vzdělání (investiční kurzy, cílené samostatné vzdělávání) 3 profesionální vzdělání související s povoláním 5 ČÁST B Investiční cíle a finanční situace klienta Investiční cíle klienta 7. Jaký je Váš investiční horizont? HV Private Investment Trust, a.s. Strana 2 z 6 Platnost od

3 do 1 roku 1 1 rok 5 let 3 déle než 5 let 5 8. Zaškrtněte všechny investiční nástroje, na které chcete dostávat investiční poradenství, tzn. jejichž tržní a další rizika jste ochoten akceptovat: (můžete vybrat více možností) dluhopisy, směnky, depozitní produkty 1 cenné papíry kolektivního investování (standardní a jiné srovnatelné fondy) 1 všechny veřejně obchodovatelné akcie a investiční certifikáty se strukturou omezující ztrátu 3 ETF a veřejně obchodované investiční certifikáty 3 Fondy kvalifikovaných investorů 5 (bližší informace o rizicích viz / Dokumenty / Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika) 9. Uveďte jaký je účel Vaší investice: Investice do relativně bezpečných investičních nástrojů, se kterými je spojen pravidelný (nižší) výnos. Forma nejméně rizikového zhodnocování finančních prostředků. Očekávám možnosti výnosů srovnatelné s výnosy na vkladových účtech a jsem ochoten akceptovat riziko nárazového propadu vložené investice. 1 Investice do investičních nástrojů, které jsou z dlouhodobého pohledu považovány za méně rizikové a s nimiž je často spojena výplata kapitálových výnosů, dividendy nebo úroky. Očekávám možnosti výnosů mírně převyšující výnosy na vkladových účtech a jsem ochoten akceptovat riziko propadu vložené investice a to i v krátkodobém horizontu (1-3 roky). 1 Investice do nástrojů, se kterými je často spojena výplata kapitálových výnosů, dividendy nebo úroky, v případě akcií však zisk emitenta nemusí být z dlouhodobého pohledu stabilní, v důsledku čehož bývá s daným titulem spojena vyšší výnosnost v budoucnosti za cenu vyššího rizika kolísání hodnoty. Očekávám možnosti výnosů výrazně převyšující výnosy na vkladových účtech a jsem ochoten akceptovat riziko nárazového propadu vložené investice. Ve výjimečných tržních situacích i větší propady a to i ve střednědobém horizontu (3-5 let). 3 Investice do nástrojů s vyšším výnosem, se kterými může být spojeno vyšší riziko kolísání hodnoty a ztráty investice. Očekávám možnosti výnosů výrazně převyšující 10 % ročně. Vzhledem ke spekulativnímu charakteru investiční strategie jsem srozuměn s možným rizikem ztráty podstatné části investované částky. 3 Investice do nástrojů s potencionálním vysokým výnosem, které však mohou vést ke ztrátě investice. Očekávám možnosti výnosů v desítkách procent ročně. Vzhledem k silně spekulativnímu charakteru investiční strategie jsem srozuměn s možným rizikem ztráty podstatné části investované částky a v krajním případě i se ztrátou celé investice Jak velkou část z Vašeho majetku tvoří zamýšlená investice? zanedbatelnou část z celkových úspor 1 méně než polovinu z celkových úspor 3 více než polovinu z celkových úspor 5 veškeré úspory 5 Finanční zázemí Zákazníka HV Private Investment Trust, a.s. Strana 3 z 6 Platnost od

4 Podle 15h zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen Zákon ) je Společnost před poskytnutím investičního poradenství povinna získat informace o výši majetku Zákazníka, včetně likvidních aktiv, investic a finančních závazků. 11. Jaké jsou zdroje Vašich příjmů? příjmy ze závislé činnosti (např. zaměstnaneckého poměru) a funkční požitky 5 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 3 příjmy z kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku společnosti) 1 příjmy z pronájmu nemovitostí 1 jiné, uveďte Jaké jsou Vaše pravidelné měsíční příjmy? méně než ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3 více než ,- Kč Jaké jsou Vaše pravidelné měsíční výdaje? (zahrnující běžné výdaje na domácnost, splátky úvěrů apod.) do 30 % mých příjmů 5 do 50 % mých příjmů 3 do 80 % mých příjmů 1 více než 80 % mých příjmů Jaký je objem Vašich úspor (vč. penzijní produkty, stavební spoření, bankovní vklady, apod.) a investic (zahrnující fondy kolektivního investování, akcie, dluhopisy, investiční nemovitosti a další investice)? méně než ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3 více než ,- Kč 5 Vyhodnocení investičního profilu klienta Min. 0 bodů Max. 70 bodů 0 20 bodů = konzervativní profil V tomto profilu jsou zařazeni klienti, kteří nemají odborné znalosti ani zkušenosti s investičními nástroji. Největší priority konzervativního klienta jsou stabilita investice, ochrana kapitálu nebo pravidelný příjem. Jejich tolerance k riziku je velmi nízká až nízká. Typickou investicí jsou depozitní produkty, fondy kolektivního investování, kvalitní emise dluhopisů a strukturované produkty s úplnou garancí investovaných prostředků bodů = vyvážený profil V tomto profilu jsou zařazení klienti, kteří mají zkušenosti s investičními nástroji. Jejich investiční cíle obsahují kromě pravidelných příjmů i vědomé zakomponování investic s možností dosažení vyšších výnosů. S tímto typem investic je spojené i vyšší riziko. Jejich tolerance k riziku je střední. Typickou investicí je portfolio obsahující vedle investičních nástrojů uvedených v předchozí skupině investice do smíšených, akciových popřípadě nemovitostních fondů, strukturovaných produktů (s částečnou ochranou investovaných prostředků nebo do indexových certifikátů) či vybraných kvalitních akcií bodů = spekulativní profil V tomto profilu jsou zařazeni klienti se zkušenostmi s nejvíce rizikovými produkty. Akceptují vysokou míru rizika (jsou si vědomi možnosti ztráty celé investice) ve vztahu k možnosti dosáhnout vysokého výnosu. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 4 z 6 Platnost od

5 Typickou investicí je kromě produktových skupin uvedených v předchozí skupině portfolio s převahou investic do akcií, akciových fondů, indexových certifikátů apod. Aktuální seznamy investičních nástrojů platných pro jednotlivé profily jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti. Klient, který není profesionální Klientem, který není profesionální, je fyzická nebo právnická osoba, které Společnost jako Investiční zprostředkovatel poskytuje investiční službu podle Zákona a která nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie profesionální klient nebo oprávněná protistrana. Tomuto klientovi je Společnost povinna poskytnou nejvyšší míru ochrany při poskytování investičních služeb. Klient může Společnost požádat o přeřazení do kategorie profesionální klient při splnění podmínek dle Zákona. Tento přestup je spojen se ztrátou dosavadní míry ochrany a úrovně zacházení a zejména v případě zahraničního systému obdobného Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry může dojít ke ztrátě práva na výplatu náhrady. Dohoda o přeřazení do jiné kategorie musí mít písemnou formu. Žádosti klienta o přeřazení do kategorie s nižší ochranou Společnost nemusí vyhovět ani za situace, kdy klient splňuje Zákonem stanovené kvantitativní požadavky, a to jak za situace, kdy se jedná o přestup pouze v rámci jedné kategorie investičních nástrojů, tak i v případě přestupu v rámci všech kategorií investičních nástrojů. Profesionální klient Profesionálním klientem je fyzická nebo právnická osoba, které Společnost jako poskytovatel investičních služeb poskytuje investiční službu podle Zákona a která má odborné znalosti a zkušenosti v rozsahu, které předpokládají vlastní rozhodnutí o nákupu, prodeji, popřípadě jiných operací spojených s investičními nástroji, a především posouzení rizik, která s tím souvisí, a současně splňuje podmínky Zákona. Profesionální klient je při poskytování investičních služeb zproštěn některých úkonů v porovnání s klientem, který není profesionální, což může pozitivně ovlivnit dynamiku obchodování, na druhé straně je nutné upozornit na skutečnost, že profesionální klient v porovnání s klientem, který není profesionální, požívá nižší míry ochrany při poskytování investičních služeb. Profesionální klient může při splnění podmínek plynoucích ze Zákona požádat o přeřazení do kategorie oprávněná protistrana. Žádosti klienta o přeřazení do kategorie s nižší ochranou Společnost nemusí vyhovět. Profesionální klient může také požádat o přeřazení do kategorie klienta, který není profesionální. V tomto případě Společnost musí žádosti vyhovět za předpokladu, kdy o přestup žádá klient, který byl původně klient, který není profesionální nebo za předpokladu, kdy se jedná o požadavek vyšší míry ochrany; v opačném případě Společnost není povinna přestupu vyhovět. Dohoda o přeřazení do jiné kategorie musí mít písemnou formu. Oprávněná protistrana Oprávněnou protistranou je právnická osoba, které Společnost jako poskytovatel investičních služeb poskytuje investiční službu podle Zákona a která splňuje podmínky stanovené Zákonem pro zařazení do této kategorie. Klient v kategorii oprávněná protistrana je zproštěn některých úkonů spojených s kategoriemi výše, avšak nepožívá žádný stupeň ochrany při poskytování investičních služeb. Klient zařazený do kategorie oprávněná protistrana může požádat o vyšší stupeň ochrany přeřazením do kategorie profesionální nebo klient, který není profesionální. Společnost musí žádosti vyhovět za předpokladu, kdy o přestup žádá klient, který byl původně zařazen v kategorii s vyšší ochranou, nebo za předpokladu, kdy se jedná o požadavek vyšší míry ochrany; v opačném případě Společnost není povinna přestupu vyhovět. Dohoda o přeřazení do jiné kategorie musí mít písemnou formu. Prohlašuji, že údaje výše uvedené jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se informovat Společnost o jakýchkoliv změnách. Jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností mě vystavuje riziku souvisejícímu s nevhodností obchodů, finančních nástrojů nebo produktů nebo nesprávně stanovenou investiční strategií. Prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že Společnost je oprávněna po mně vyžadovat aktualizaci údajů zde uvedených. HV Private Investment Trust, a.s. Strana 5 z 6 Platnost od

6 Jsem si vědom skutečnosti, že jakékoliv dotazy zde uvedené mohu se společností konzultovat osobně nebo telefonicky na čísle: V případě, že neodpovím na všechny otázky, byl jsem informován a jsem srozuměn s tím, že Společnost nebude moci vyhodnotit vhodnost a/nebo přiměřenost investičního nástroje mým znalostem, zkušenostem, finanční situaci a investičním cílům, a nebude mi moci poskytnout investiční poradenství. V dne... podpis Zákazníka HV Private Investment Trust, a.s. Strana 6 z 6 Platnost od

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více