»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie"

Transkript

1 NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten 1999 Vydala Evropsk unie»esk PÿEKLAD Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Odbor územního plánování

2 Zpracoval: V bor pro zemnì rozvoj ÿada dodateën ch informacì o EvropskÈ unii je k dispozici na Internetu. Tyto informace jsou na webovè str nce (http://europe.eu.int) a na webovè str nce Inforegio Website (http://inforegio.cec.eu.int). Lucemburk: ad pro ofici lnì publikace Evropsk ch spoleëenstvì, 1999 ISBN European Communities, 1999 Reprodukce je povolena s v hradou, ûe bude informov n p Ìsluön zdroj.»esk p eklad z anglickèho origin lu ÑEuropean Spatial Development Perspectiveì byl zpracov n na zak zku Odboru zemnìho pl nov nì MMR (»esk p eklad je k dispozici takè na webovè str nce (http://www.uur.cz/) PracovnÌ p eklad: Odborn redakce p ekladu: Sazba a tisk: MEDIA MARKET International I Language Services Praha, spol. s r.o. stav zemnìho rozvoje, Brno Graphic Line Praha, spol. s r.o., Antala Staöka 32, Praha 4 Praha, b ezen 2000 Ministerstvo pro mìstnì rozvoj

3 ESDP (EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE) EvropskÈ perspektivy zemnìho rozvoje Informace k ËeskÈmu vyd nì Dokument ÑEvropskÈ perspektivy zemnìho rozvojeì (ESDP - EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE) byl zpracov v n Evropskou komisì od roku Na z kladï prvnìho ofici lnìho n - vrhu, kter byl p edloûen ministr m st t EU, zodpovïdn m za zemnì pl nov nì v Noordwijku v Ëervnu 1997, doölo k rozs hl m konzultacìm ve vöech Ëlensk ch zemìch. V znamn m meznìkem bylo setk nì ministr v GlasgowÏ v Ëervenci 1998, kde byl p edloûen koncept definitivnìho n vrhu a konference ve VÌdni na podzim roku 1998 (viz Ëasopis Urbanismus a zemnì rozvoj Ë. 1/1999). DefinitivnÌ n vrh byl p ijat v Postupimi v kvïtnu 1999 ministry Ëlensk ch zemì EU, zodpovïdn mi za zemnì pl nov nì.»esk p eklad po Ìdil a vydal odbor zemnìho pl nov nì Ministerstva pro mìstnì rozvoj s laskav m svolenìm EvropskÈ komise a za souhlasu p Ìsluön ch z stupc Ëlensk ch zemì EU, kter zprost edkovala st l mise»r p i EU. Odbornou redakci p ekladu a jeho lektorov nì provedl stav zemnìho rozvoje Brno. *) Poznámky lektora: Anglický výraz spatial je možno pøekládat jako prostorový anebo územní. V celém textu je dodržena konvence používání termínu územní. Anglický termín policy má v anglosaských zemích ponìkud jiný význam než politika v èeštinì. Politikou se myslí nejen vytýèení urèité linie, ale i soubor nástrojù na uskuteènìní této linie. Výraz policy (množné èíslo policies ) se mùže také pøekládat jako zásady, koncepce, anebo strategie. Výraz policy options se do èeštiny pøekládá velmi obtížnì. Nejpøesnìjší, i když neobvyklé, by bylo pøekládat jej jako politické opce. Opce znamená právo volby, t.j. právo rozhodnout se pro urèitou politiku. V zájmu srozumitelnosti jej pøekládáme jako varianty politiky, i když tento pøeklad není zcela pøesný.

4 V ûenì Ëten i, povaûuji za velmi d leûitè zp Ìstupnit öirokè ve ejnosti dokument zemì EvropskÈ unie ÑEvropskÈ perspektivy zemnìho rozvojeì. Prezentuje spoleënï zformulovan n zor EU na politiku zemnìho rozvoje Ëlensk ch zemì i ve vztahu k dalöìm zemìm, kterè se stanou pln mi Ëleny EU. Tato politika je charakterizov na s d razem na trvale udrûiteln rozvoj zemì, kter je ch p n jako ot zka ekonomickè i soci lnì soudrûnosti, zachov nì p ÌrodnÌho a kulturnìho dïdictvì a vyv ûenè schopnosti soutïûe ve spoleënèm evropskèm prostoru. ÑEvropskÈ perspektivy zemnìho rozvojeì jsou proto i cenn m zdrojem informacì a inspiraënìm podkladem pro usmïr- Úov nì zemnìho rozvoje»eskè republiky. P Ìprava na vstup do EU a proces jejìho rozöi ov nì p in öì specifickè v zvy. V chozì situaci zemì naöì republiky je totiû moûnè transformovat ve v znamnou p Ìleûitost a v zvu pro jeho dalöì rozvoj, s cìlem vyhnout se takovèmu rozvoji zemnìch struktur, kterè se v nïkter ch Ëlensk ch st tech EU projevily jako mènï vhodnè. CÌlem textu ÑEvropskÈ perspektivy zemnìho rozvojeì je napomoci integraci a zemnì koordinaci spoleënèho evropskèho prostoru. S tìm souvisì mimo jinè i pl novanè rozöì enì nadn rodnì dopravnì infrastruktury, ekologick obnova restrukturalizovan ch pr myslov ch ploch a zmïny ve venkovsk ch regionech. P Ìprava zemì naöì republiky na integraci do EvropskÈ unie je v znamn m kolem naöeho zemnìho pl nov nì a jeho spolupr ce na evropskè rovni. Prof. Ing. JaromÌr CÌsa, CSc. ministr pro mìstnì rozvoj V Praze, dne

5 ( ESDP (European Spatial Development Perspective) EvropskÈ perspektivy zemnìho rozvoje ( SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie (1) Minist i odpovïdnì za zemnì pl nov nì v Ëlensk ch st tech EvropskÈ unie a Ëlen EvropskÈ komise odpovïdn za region lnì politiku na setk nì v Postupimi zd raznili, ûe uzav enì politickè diskuse o evropskè perspektivï zemnìho rozvoje (ESDP) je v znamn m krokem p i prohlubov nì evropskè integrace. (2) P ijetìm ESDP dos hly ËlenskÈ st ty a Komise dohody o spoleën ch cìlech a koncepcìch budoucìho rozvoje zemì EvropskÈ unie. (3) Z mïrem politiky v oblasti zemnìho rozvoje je p sobit ve smïru k dosaûenì vyv ûenèho a trvale udrûitelnèho rozvoje zemì EvropskÈ unie. Podle n zoru z ËastnÏn ch ministr je d leûitè zajistit, aby ve vöech oblastech EU byly shodnï dosaûeny t i z kladnì cìle evropskè politiky: ï ekonomick a soci lnì soudrûnost; ï zachov nì a spravov nì p ÌrodnÌch zdroj a kulturnìho dïdictvì; ï vyv ûenïjöì soutïûivost evropskèho zemì. ESDP p edstavuje vhodn politick r mec pro sektorovou politiku SpoleËenstvÌ a Ëlensk ch st t, kter m zemnì dopad, a rovnïû pro region lnì a mìstnì org ny, s cìlem dos hnout vyv ûenèho a trvale udrûitelnèho rozvoje evropskèho teritoria. (4) V z jmu uûöì evropskè integrace povaûujì minist i p i region lnìm rozvoji za nutnou spolupr ci mezi Ëlensk mi st ty a mezi jejich regiony a mìstnìmi org ny. Region lnì a mìstnì org ny musejì v budoucnu pracovat spoleënï bez ohledu na st tnì hranice. ESDP je vhodn m referenënìm dokumentem pro podnìcenì spolupr ce, p iëemû se z roveú respektuje princip subsidiarity. (5) Vöichni ËastnÌci se shodli, ûe ESDP nep in öì na roveú SpoleËenstvÌ û dnè novè oblasti odpovïdnosti. Tento dokument bude slouûit jako politick r mec pro ËlenskÈ st ty, jejich regiony a mìstnì org ny, i pro Evropskou komisi v r mci jejich p Ìsluön ch oblastì odpovïdnosti. V Úatek z koneën ch z vïr vydan ch nïmeck m p edsednictvem na z vïr Neform lnì rady ministr EU odpovïdn ch za zemnì pl nov nì. Postupim, kvïtna 1999

6 Obsah Obsah» st A DosaûenÌ vyv ûenèho a trvale udrûitelnèho rozvoje zemì EvropskÈ unie: P ÌspÏvek politiky zemnìho rozvoje P Ìstup k zemnìmu rozvoji na evropskè rovni Ñ zemìî: Nov dimenze evropskè politiky RozdÌly v zemnìm rozvoji Z kladnì cìle ESDP Status ESDP ESDP jako proces Vliv politiky SpoleËenstvÌ na zemì EU RostoucÌ v znam politiky EU s zemnìm dopadem Politika EU s zemnìm dopadem Politika SpoleËenstvÌ pro podporu soutïûe TransevropskÈ sìtï (TEN) Struktur lnì fondy SpoleËn zemïdïlsk politika Politika v oblasti ûivotnìho prost edì V zkum a technick v voj (RTD) Poskytov nì vïr Evropskou investiënì bankou PosÌlenÌ zemnìch souvislostì v politice SpoleËenstvÌ PolitickÈ cìle a varianty pro zemì EU zemnì orientace politiky Polycentrick zemnì rozvoj a nov vztah mezi mïstem a venkovem Polycentrick a vyv ûen zemnì rozvoj v EvropskÈ unii Dynamick, atraktivnì a konkurenceschopn mïsta a urbanizovanè regiony Rozvoj vych zejìcì z mìstnìch tradic, rozmanitè a produktivnì venkovskè oblasti PartnerstvÌ mezi mïstem a venkovem Rovnost v dostupnosti infrastruktury a vïdomostì Integrovan p Ìstup pro lepöì dopravnì spoje a sanûöì dostupnost vïdomostì Polycentrick model rozvoje: Z klad pro lepöì dostupnost EfektivnÌ a trvale udrûitelnè vyuûitì infrastruktury äì enì inovacì a vïdomostì ProzÌrav pèëe o p ÌrodnÌ a kulturnì dïdictvì P ÌrodnÌ a kulturnì dïdictvì jako p Ìnos rozvoje Ochrana a rozvìjenì p ÌrodnÌho dïdictvì Hospoda enì s vodnìmi zdroji: zvl ötnì v zva pro zemnì rozvoj Tv rëì pèëe o kulturnì krajiny Tv rëì pèëe o kulturnì dïdictvì UplatnÏnÌ ESDP Smirem k integrovanèmu zemnìmu rozvoji UplatnÏnÌ ESDP na rovni SpoleËenstvÌ Nadn rodnì spolupr ce mezi Ëlensk mi st ty P eshraniënì a meziregion lnì spolupr ce UplatÚov nì ESDP v Ëlensk ch st tech V znam ESDP pro celoevropskou a mezin rodnì spolupr ci

7 5 RozöÌ enì EU: DalöÌ v zva pro evropskou politiku zemnìho rozvoje NovÈ referenënì teritorium pro ESDP HlavnÌ rysy zemnìho rozvoje v kandid tsk ch zemìch Obyvatelstvo Hospod stvì Doprava éivotnì prost edì Z vïry SpecifickÈ koly evropskè politiky zemnìho rozvoje v budoucìch Ëlensk ch st tech zemnì d sledky rozöì enì pro regiony EU PolitickÈ cìle a varianty ESDP ve svïtle rozöì enì Principy integrace kol souvisejìcìch s rozöì enìm do evropskèho zemnìho rozvoje a pl nov nì... 48» st B zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy PodmÌnky a trendy zemnìho rozvoje v EvropskÈ unii ZemÏpisn charakteristika EU DemografickÈ trendy Hospod skè trendy EkologickÈ trendy Ot zky zemnìho rozvoje evropskèho v znamu Tendence ke zmïnï v evropskèm urb nnìm systèmu Vznik mïstsk ch sìtì ZmÏny v hospod sk ch moûnostech mïst PokraËujÌcÌ rozöi ov nì mïst R st soci lnì segregace ve mïstech ZlepöenÌ kvality mïstskèho prost edì ZmÏna lohy a funkce venkovsk ch oblastì Zv öenì vz jemnè z vislosti mezi mïstsk mi a venkovsk mi oblastmi R znè smïry rozvoje venkovsk ch oblastì ZmÏny v zemïdïlstvì a lesnìm hospod stvì - d sledky pro ekonomiku a vyuûitì zemì Doprava a spoje HraniËnÌ a integraënì problèmy sìtì Zv öenè dopravnì toky a p etìûenì NedostateËn dostupnost v EvropskÈ unii Koncentrace a rozvojovè koridory RozdÌly v öì enì inovacì a znalostì P ÌrodnÌ a kulturnì dïdictvì Ztr ta biologickè rozmanitosti a p ÌrodnÌch oblastì NebezpeËÌ pro vodnì zdroje Zv öen tlak na kulturnì krajinu Zv öen tlak na kulturnì dïdictvì VybranÈ programy a vize integrovanèho zemnìho rozvoje Programy EU s zemnìmi d sledky Programy INTERREG II C PilotnÌ akce pro nadn rodnì zemnì rozvoj podle Ël nku 10 ERDF zemnì vize Z kladnì daje o kandid tsk ch a Ëlensk ch zemìch Pozn mky

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více