KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu."

Transkript

1 Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice, pokud stoupá úrok nových investic se stejnou zbytkovou dobou splatnosti. Defenzivní investor Pokud jste defenzivní investor, kladete důraz na bezpečnost. Další podmínkou je, že můžete delší dobu, 3 až 5 let, postrádat část svého majetku. Ve velké míře se orientujete na úročené investice. Akcie představují jenom malý podíl vašich investic. Důležité je dobré rozložení vašich investic. Depozitní certifikáty Depozitní certifikáty (DC) jsou cenné papíry na určitý počet akcií. Obvykle se jedná o akcie společností z rozvíjejících se trhů. Depozitní certifikáty vydává úvěrová instituce, která tyto akci dostala do úschovy od držitelů depozitních certifikátů. Úvěrová instituce sídlí v zemi s rozvinutým trhem (např. USA). Výhodou depozitních certifikátů je to, že se u nich neprojevují určité obtíže, které jsou typické pro rozvíjející se trhy, jako je např. případná omezená dostupnost těchto trhů, vysoké transakční náklady a omezená likvidita. Depozitní certifikáty jsou denominovány v mezinárodní měně, a nikoliv v místní měně vydávající země. Derivát Peněžní nástroj, jehož hodnota je odvozena od hodnoty jiného aktiva (podkladová hodnota). Hodnota derivátu není závislá jenom na podkladovém aktivu, ale také na řadě dalších faktorů (vývoj úroku, splatnost a volatilita podkladového aktiva,...) Existují různé druhy derivátů (forwards, futures, swaps, opce, ) a různé druhy aktiv (komodity, měny, akcie,...). Síla derivátů je v pákovém efektu. Mohou být použity jako spekulativní nástroj, ale také na ochranu portfolia proti určitým typům tržního rizika (hedging, tedy zajištění), jako např. měnové a úrokové riziko. Dynamický investor Pokud jste dynamický investor, tak jste pro vyšší výnos ochoten nést po delší dobu (5 až 7 let) vyšší riziko. Vaše investice jsou rozděleny rovnoměrně mezi akcie úročené investice. Za běžných tržních podmínek pro vás tato rovnováha zajišťuje výhodný poměr mezi výnosem a rizikem. Víte však, že se mohou objevit poklesy kurzu. ETF ETF je zkratka z anglického Exchange Traded Fund (veřejně obchodovaný fond). Jedná se o SKI, která obchoduje přímo na burzovním nebo obdobném trhu. Minimálně jedna strana (tzv. market maker) přitom musí zajistit, že se bude obchodovat za cenu, která se příliš neliší od čisté hodnoty ETF.

2 ETN ETN je zkratka z anglického Exchange Traded Note. Jedná se o dluhový nástroj, a nikoliv o SKI. Obchoduje se přímo na burzovním nebo obdobném trhu. Hodnota ETN závisí na referenční hodnotě, např. indexu. Hodnota rovněž závisí na platební schopnosti emitenta. Výše částky vyplácené v den konečné splatnosti závisí na referenční hodnotě. Fond kolektivního investování Fond kolektivního investování (FKI) je SKI smluvního typu. FKI se skládá ze společného majetku jednotlivých investorů, který je správcovskou společností pro jednotlivé investory řízen. Z ekonomického hlediska jsou fondy kolektivního investování a investiční společnosti velice podobné. Liší se pouze v oblasti práva a zdanění. Fond peněžního trhu Fondy peněžního trhu musí splňovat přísné směrnice stanovené evropským regulátorem, aby byla zajištěna podpora bezpečnosti a likvidity. Investují převážně do krátkodobých nástrojů (jako jsou výše uvedené nástroje peněžního trhu) Fyzická replikace Při fyzické replikaci dojde k napodobení složení podkladového indexu nákupem nástrojů z indexu. Název fyzická odkazuje na skutečnost, že finanční nástroje se stanou majetkem fondu. Například akcie budou ve fondu umístěny na účet cenných papírů, komodity jako zlato budou pod jménem fondu uloženy v trezorech. V tomto případě nedochází k systematickému používání derivátů. K fyzické replikaci může dojít např. nákupem všech finančních nástrojů z indexu, včetně stejných hmotností, jak jsou v indexu uvedeny. Hovoříme pak o plné replikaci. Správce může rovněž nakoupit mnohem omezenější, ale vyvážený soubor finančních nástrojů, které zajistí obdobné složení indexu (např. aby bylo dosaženo snížení transakčních nákladů). V takovém případě hovoříme o optimized sampling nebo stratified sampling. Futures Futures kontrakt je smlouva mezi dvěma stranami týkající se dodávek standardizovaného množství aktiv, určených ve smlouvě (tj. podkladové hodnoty) v termínu a za cenu, které jsou smluvně určeny. U podkladové hodnoty může jít o: suroviny, finanční aktiva (dluhopisy, depozita apod.), indexy a zahraniční měny. Garance kapitálu Subjekt kolektivního investování smí pojem garance kapitálu použít pouze v případě, že splňuje tyto podmínky: (1) Výchozí upisovací hodnota je v den splatnosti zaručena v plné míře, neodvolatelně a bezvýhradně třetí stranou, která je pod obezřetnostním dohledem a má sídlo v členském státu Evropského hospodářského prostoru. (2) Garance platí pro všechny investory subjektu kolektivního investování. (3) Garance má formu právně závazné smlouvy mezi subjektem kolektivního investování a garantující institucí. Garance kapitálu není totéž jako ochrana kapitálu. Garance kapitálu není totéž jako ochrana kapitálu.

3 Hodnocení / Rating Hodnocení úvěrové schopnosti (emitenta) dluhopisu. Hodnocení udává pravděpodobnost, s jakou investorovi bude skutečně vyplacen úrok a kapitál. Ratingy sestávají z 1 nebo více písmen doplněných symboly nebo čísly. AAA je považován za nejméně rizikovou investici. S každým stupněm pod AAA postupně přibývá riziko. Více informací se dozvíte na webové stránce ESMA Standard Poor's / Fitch and Moody's Investment Grade AAA Aaa AA+ Aa1 AA Aa2 AA- Aa3 A+ A1 A A2 A- A3 BBB+ Baa1 BBB Baa2 BBB- Baa3 Sub Grade Investment BB+ BB BB- B+ B B- Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 CCC+ CCC CCC- CC C D Caa1 Caa2 Caa3 Ca Index sledující fond Index sledující fond je SKI, který se snaží sledovat vývoj jednoho nebo více indexů. Dochází k tomu dvěma způsoby: fyzickou nebo syntetickou replikací.

4 Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu jsou dluhové nástroje, které splňují tyto podmínky: 1) jejich doba splatnosti je maximálně 397 dní, nebo pokud mají delší dobu splatnosti, musí být jejich výnos pravidelně, v intervalu nepřesahujícím 397 dní, upraven na tržní úrok; (2) mohou být v krátké době (např. 7 pracovních dní) a za omezených nákladů koupeny/prodány a dodány/zaplaceny; (3) jejich hodnotu je možné kdykoliv přesně spočítat. Nízký stupeň investičního rizika Důležitým faktorem hodnocení dluhopisu je kvalita dlužníka: je důležité vědět, jestli si dokáže plnit svoje povinnosti při vyplácení úroků a při vracení kapitálu. Emitenti se nejčastěji odvolávají na tzv. ratingové agentury. Prostřednictvím zhodnocení finanční situace podniku v daném okamžiku udávají ratingové agentury hodnocení (stupeň hodnocení), které odráží platební schopnost emitenta nebo riziko neúplného vyplacení půjčené sumy. Tento rating neslouží jako doporučení pro nákup, uchování a prodej dluhopisu. Ratingy sestávají z 1 nebo více písmen doplněných symboly nebo čísly. Ratingy s nízkým stupněm investičního rizika se považují za méně rizikové investice. Ratingy nižší než nízký stupeň investičního rizika naznačují vyšší riziko. Více informací o ratingu se dozvíte na webové stránce ESMA (otevře se v novém okně). Ochrana kapitálu Subjekt kolektivního investování smí pojem ochrana kapitálu použít pouze v případě, že splňuje tyto podmínky: (1) platí úplná ochrana upisovací ceny práv na účast na subjektu kolektivního investování po dobu výchozího upisovacího období v den splatnosti; (2) pro zajištění ochrany je stanovena investiční strategie, investuje se do depozit, dluhových nástrojů, které jsou vydány podnikem s obezřetnostním dohledem a se sídlem v členském státu Evropského hospodářského prostoru, a/nebo dluhových nástrojů, které jsou vydány nebo garantovány členským státem Evropského hospodářského prostoru, nebo podobnou strukturou se stejným rizikem; (3) ochrana platí pro všechny účastníky. Ochrana kapitálu není totéž jako garance kapitálu. Podfond Bevek nebo fond kolektivního investování se může skládat z několika různých podfondů. Znamená to, že je Bevek nebo fond kolektivního investování rozdělen na jednotlivá portfolia s vlastní investiční politikou. Každý podfond se považuje za samostatnou jednotku. Investor má nárok pouze na aktiva a zisky z podfondu, v němž investoval. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu. Podřízené dluhopisy Podřízené dluhopisy jsou dluhopisy, které se v případě úpadku nebo likvidace příslušné společnosti vyplácejí až po vyplacení finančních závazků ostatních věřitelů (ale dříve než akcionářů). Je pravděpodobné, že v případě úpadku nedostanou držitelé podřízených dluhopisů vyplaceno, nebo dostanou vyplaceno méně než držitelé nepodřízených dluhopisů. Riziko spojené s tímto druhem cenného papíru je tedy vyšší a vyžaduje vyšší poplatek.

5 Protistrana nejvyšší kvality Protistrany nejvyšší kvality jsou protistrany, kterým mezinárodní ratingové agentury přiřadily dobré kreditní skóre a které jednají v souladu s mezinárodními normami a zvyklostmi, včetně výměny jistot. Regulovaný trh Regulovaný trh je místo (obvykle burza) kde se pravidelně nakupují a prodávají různé investiční nástroje. Obchod s těmito cennými papíry probíhá podle pravidel, která jsou stanovena pro danou burzu, a je přístupný veřejnosti. Vývoj výsledků tohoto obchodování (kurz burzy) je pravidelně zveřejňován. Známým příkladem regulovaného trhu je Euronext v Bruselu. SICAV Zkratka nizozemského názvu BEleggingsvennootschap met VEranderlijk Kapitaal (Investiční společnost s proměnlivým kapitálem). BEVEK je SKI statutárního typu, jedná se o právnickou osobu, obvykle akciovou společnost. Typickým znakem společnosti BEVEK je možnost nepřetržitého a bezproblémového navýšení kapitálu prostřednictvím emise nových akcií nebo naopak snížení kapitálu nákupem existujících akcií. Tímto způsobem může investor minimálně dvakrát do měsíce vstoupit nebo vystoupit. Přitom se počítá s čistou hodnotou aktiv. SKI Zkratka SKI (společnost kolektivního investování) je souhrnný název, který se používá pro všechny formy investičních fondů bez ohledu na jejich právní formu. Podle jejich právní formy se rozlišují SKI smluvního typu (fondy kolektivního investování) a SKI statutárního typu (investiční společnosti). Pokud se SKI skládá z několika podfondů, název SKI se někdy používá jako odkaz na příslušný podfond. Investor vkládá své finance přímo do diverzifikovaného portfolia, které na základě předem nastavené investiční politiky investuje např. akcií, dluhopisů, hotovosti a/nebo nemovitostí. SKI jsou řízeny ve výlučném zájmu jednotlivých účastníků specialisty, kteří pečlivě sledují vývoj na trhu. Dalším často používaným názvem je fond nebo investiční fond. Společensky odpovědné investování Kombinuje tradiční finanční hodnoty s požadavky kladenými na životní prostředí, společnost a řízení v rámci uplatňování souvisejících práv a tím, že je strukturovaně, dobrovolně a transparentně zahrne do spravování investic. Součástí tohoto procesu je i debata s příslušnými společenskými subjekty (stakeholders). Příprava této politiky probíhá podle více strategií. SPV (společnosti založené speciálně pro tento účel) Společnosti založené speciálně za účelem získání stanovených aktiv. Jde o právně nezávislé jednotky.

6 Swapy Swap je smlouva, jejímž cílem je dosáhnout výnosu nebo ochrany proti určitému riziku za pomoci výměny dvou toků plateb v předem určenou dobu a za předem stanovených podmínek. V případě měnového swapu se mění měny, v případě úrokových swapů jsou to úrokové platby. Syntetická replikace Při syntetické replikaci se index kopíruje za pomocí derivátů. Tržní kapitalizace Tržní hodnota podniku v daném okamžiku. Tržní kapitalizace se vypočítá vynásobením počtu vydaných akcií kurzem akcií. Vysoká návratnost dividend Dividendy společností, které jsou ziskové a které svým akcionářům vyplácejí nadprůměrné dividendy ve vztahu k ceně akcií.

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost,

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

Popis investičních nástrojů

Popis investičních nástrojů Popis investičních nástrojů Účinné od 28. 2. 2013 Sberbank CZ, a.s. jako obchodník s cennými papíry (dále jen Banka ) Úvod V textu jsou popsány různé investiční nástroje a s nimi souvisící rizika. Pod

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více