A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

2 Výroční zpráva 2009 AL INVEST Břidličná, a.s.

3 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2009 byl pro naši společnost rokem složitým, neboť jsme se museli vyrovnat nejen se stagnující poptávkou trhu, ale i s řadou restrukturalizačních a personálních změn. Výsledky těchto opatření se projevily ve zlepšených výsledcích hospodaření zvláště v druhé polovině roku Nákladové úspory, zjednodušení a zefektivnění systému řízení se projevily v růstu produktivity a ziskovosti jako důsledek uvedených opatření. Pozitivní roli ve výsledcích sehrála schopnost, s jakou dokázal podnik využít svou produktovou výhodu při obchodních aktivitách, spočívající ve výrobě flexibilních obalových materiálů a fólií pro domácnosti. Při poklesu a stagnaci dodávek do stavebnictví, strojírenství a automobilového průmyslu cíleně rostl podíl zakázek určených pro potravinářství, které nepodléhá vlivům hospodářského cyklu. Tato široká produktová orientace pomohla k tomu, že meziroční pokles prodejů zůstal pod úrovní 5 %. Úroveň zisku a řízení aktiv pomohlo podniku posílit jeho stabilitu, která se projevila meziročním poklesem zadluženosti o 5,3 procentních bodů. Tak jako v minulém roce stál před vedením společnosti nelehký úkol v podobě restrukturalizace podniku, tak v roce 2010 bude tímto úkolem definování strategie a určení dalšího směřování. Dovolte mi, abych poděkoval akcionářům, obchodním partnerům a zaměstnancům podniku za spolupráci v roce Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva V Břidličné dne 7. června 2010

4 OBSAH I. Prezentační část 1 Zpráva představenstva 11 2 Základní údaje o společnosti 13 3 Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Hlavní produktové skupiny 15 5 Struktura tržeb podle odvětví 19 6 Složení členů představenstva a dozorčí rady v roce Program zabezpečování kvality 19 8 Ochrana životního prostředí 21 9 Podpora výzkumu a vývoje Veřejně prospěšné aktivity Dceřiná společnost Cíle a strategie řízení rizik 29 II. Finanční část 13 Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce III. Identifikační a kontaktní údaje 39 IV. Přílohy 1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná statutárním orgánem společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok 2009 příloha 01 2 Účetní závěrka k 31. prosinci 2009 příloha 02

5 I. prezentační část

6 I. / Prezentační část 1. Zpráva představenstva Hospodaření společnosti skončilo v roce 2009 hrubým ziskem ve výši 118 mil. Kč. Ačkoli ve srovnání s předchozím rokem došlo k jeho navýšení o 58 %, tak nemůžeme považovat uplynulý rok zcela za úspěšný. Společnost neúplně splnila cíle, které byly definovány v podnikatelském záměru pro rok Výkonnost a rentabilita vykazovala pozitivní vývoj, přesto růst těchto veličin nedosáhl plánovaných výsledků. I když společnost během roku 2009 vytvořila kladný zisk, došlo k poklesu vlastního kapitálu o 120 mil. Kč a to z důvodů vypořádání zajišťovacích finančních nástrojů uzavřených na devizovém trhu. Zlepšila se struktura financování podniku. Díky snížení bankovních úvěrů o 438 mil. Kč a krátkodobých závazků o 58 mil. Kč poklesla zadluženost podniku při meziročním srovnání na konci roku 2009 o 5,3 %. V roce 2009 schválilo představenstvo společnosti návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2008 ve výši 58 mil. Kč. Tento byl rozdělen částkou 3 mil. Kč do rezervního fondu a zbytek ve výši 55 mil. Kč byl převeden do položky nerozdělený zisk minulých let. V roce 2009 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury. Celková výše a vývoj dlouhodobého majetku odpovídá podnikatelskému záměru, kdy společnost v rámci své podnikatelské činnosti investovala do pořízení nového majetku nebo vyřadila prodejem či likvidací majetek zastaralý, popř. nepotřebný. Oběžná aktiva společnosti se v průběhu roku snížila o 837 mil. Kč. Tato změna ale z velké části souvisí s uplatněním pohledávky při ocenění zajišťovacích finančních nástrojů uzavřených na devizovém trhu, která se snížila o 421 mil. Kč. Druhou položkou, která výrazně způsobila snížení oběžných aktiv, byly zásoby. Jejich objem meziročně klesl o 311 mil. Kč. Do inovací a obnovy majetku bylo v roce 2009 investováno celkem 97 mil. Kč. Nejvýznamnější částky pak směřovaly na nákup Extrudéru a na nákup Žíhací pece na fólie

7 I. / Prezentační část 2. Základní údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč a 263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie Kč. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd.) 3. Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výkonný ředitel Útvar ekonomického ředitele Útvar technického ředitele Útvar výrobního ředitele Útvar ředitele obchodu a marketingu Útvar ředitele nákupu Výrobní divize TAPA Tábor Od 1. června 2009 platí nová organizační struktura. Bylo upuštěno od divizního uspořádání a společnost přešla na procesně řízenou strukturu

8 I. / Prezentační část 4. Představení jednotlivých divizí Válcované polotovary z hliníku a jeho slitin Prodej 2009 v tunách oproti roku 2008 Fólie + 4,4% Plechy a pásy - 7,1% Celkové teritoriální členění tržeb 2009 Tržby 2009 v tisících Kč oproti roku 2008 Fólie - 15,5% Plechy a pásy - 28,7% Celkové tržby Export 65,6% 34,4% Tuzemsko Plechy a pásy Vývoj situace při prodeji plechů a pasů lze zejména v první polovině minulého roku hodnotit jako velmi dramatický, plný zvratů a náročný na přizpůsobení se. V druhé části roku se nám podařilo stabilizovat dodávky u strategických zákazníků a zároveň nastartovat některé nové projekty. Významným faktorem posílení bylo rozšíření portfolia produktů a zákazníků. Na úspěšném získání nových klientů se odráží aktivita společnosti v oblasti zlepšení servisu zákazníkům, inovace materiálů a řada úspěšně absolvovaných zákaznických auditů. Fólie pro automotive První polovina roku 2009 kopírovala průběh situace při prodeji plechů a pásů. Dodávky zákazníkům automobilového průmyslu byly krizí postiženy jako první a staly se indikátorem vývoje po celý rok. Celkový objem prodejů automobilovým zákazníkům v tunách poklesl oproti roku 2008 o více než 30 %. Útlum trhu, který byl velmi významný v první polovině roku, byl nahrazen mírným oživením v druhém pololetí, které částečně kompenzovalo mimořádně nízké objemy prodejů v prvních třech měsících roku. K oživení trhu výrazně přispěla podpora států v podobě tzv. šrotovného a zlepšení výhledu ekonomické situace v závěru roku. Fólie pro domácnost Celkový objem prodejů fólií do domácnost narostl v tunovém vyjádření oproti roku 2008 o více než 170 %. Prodej tohoto sortimentu kompenzoval propady prodejů u jiných druhů fólií, které na rozdíl od fólií pro domácnost podléhají výkyvům v hospodářském cyklu

9 I. / Prezentační část Flexibilní obalové materiály Prodej 2009 v tunách oproti roku 2008 Flexibilní obalové materiály s AL fólií - 6,1% Celkové teritoriální členění tržeb 2009 Tržby 2009 v tisících Kč oproti roku 2008 Meziroční pokles - 3,2% Tržby ,6% 38,4% Export Tuzemsko Prodej obalových materiálů nebyl výrazně ovlivněn pokračujícím hospodářským poklesem uplynulého roku. V jeho druhé polovině došlo k mírnému zlepšení prodávaného produktového mixu s následkem udržení výsledků roku Jedním z našich stěžejních cílů, který se nám podařilo naplnit, bylo udržení pozic a expanze zejména na evropské a dále pak i mimoevropské trhy. Podíl exportu v roce 2009 činil 61,63%, převážně na východ, zvláště Ukrajina, Bělorusko a Balkán. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili také na posílení pozice v západní části Evropy. V roce 2009 jsme zaznamenali částečné ustálení situace ohledně přechodu některých producentů mléčných produktů a čokolád od obalů na bázi hliníku k jiným substitutům, což přičítáme k vyprchání prvotního rozmachu implementování plastů do obalových technologií a postupné navrácení se k hliníku. V potravinářském průmyslu pokračoval trend tlaku trhu na ceny, zejména u jednodušších produktů, jako např. máslové lamináty. Naší reakcí bylo zaměření se na produkty s vyšší přidanou hodnotou pro AL INVEST Břidličná, a.s. Vylepšení pozice na trhu s tabákovými výrobky v roce 2009 vyplývá z úspěšné instalace zařízení na výrobu innerlinerů na bázi metalizovaného papíru. Prestižní ocenění Obal roku, které jsme získali společně s Mlékárnou Olešnice, již bylo pouze deklarováním úspěchu za uplynulý rok. Toto ocenění jsme získali také v letech 2007 a

10 I. / Prezentační část 5. Struktura tržeb společnosti podle odvětví Rok 2008 Rok ,3% 41,4% 39,0% 51,1% Potravinářství Potravinářství Automotive Ostatní 13,2% Automotive Ostatní 9,9% 6. Složení členů představenstva a dozorčí rady v roce 2009 Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Mgr. Petr Matuška místopředseda představenstva Ing. Robert Macek člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ladislav Ornst, MBA předseda dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák člen dozorčí rady Ing. Pavel Jašek člen dozorčí rady 7. Program zabezpečování kvality V roce 2009 společnost úspěšně pokračovala v uplatňování systému managementu kvality podle požadavků standardů ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002. Oprávněnost vlastnictví obou certifikátů byla ověřena a potvrzena kontrolními audity certifikátora Lloyd s Register EMEA v březnu a září 2009 s pozitivním výsledkem, bez nutnosti realizace systémových nápravných opatření. V tomto roce společnost současně implementovala požadavky systému managementu kvality podle novelizovaných standardů ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 a připravovala se tak na následné obhájení vlastnictví certifikátů, jimž v březnu 2010 končí období jejich tříleté platnosti. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v oblasti realizace pravidelných zákaznických auditů nadnárodními společnostmi, jimiž jsou např. Behr, Valeo a Bongrain, čímž byl splněn předpoklad pro udržení si stávajících, ale i získání potenciálních nových zákazníků

11 I. / Prezentační část Odloučená divize TAPA Tábor také pracovala na prohlubování a zefektivňování systému řízení kvality v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2008, neboť i ona bude povinna podrobit se v úvodu roku 2010, pod dohledem certifikační společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o., recertifikačnímu aktu. Vedení divize TAPA Tábor se v průběhu roku 2009 rozhodlo implementovat a plnit pro potravinářské obalové materiály globální standard BRC/IoP a následně se v únoru 2010, podle regulí tohoto standardu, podrobit certifikaci společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. 8. Ochrana životního prostředí Zásadní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí firma zodpovědně plní. Ekologická rizika s možnými následky na jednotlivé aspekty životního prostředí byla identifikována a kvantifikována. Opatření na jejich eliminaci jsou součástí Ekologického programu a realizují se prostřednictvím investičního plánu. Vynaložená částka na ekologii představovala v minulém roce ,- Kč. Na základě požadavků nápravných opatření, integrovaného povolení, výsledků legislativního auditu a Ekologického programu byly realizovány následující investiční akce: Manipulační plocha skladu ředidel ochrana povrchových a podzemních vod Akce byla realizována pod názvem: Stáčiště olejů z automobilových cisteren u skladu Generexu. Celková částka Kč Změna parního vytápění na teplovodní Celková částka Kč Zateplení patrové budovy VaZ Celková částka Kč Plynofikace výrobní haly ve Velké Štáhli (změna paliva z uhlí na plyn) Celková částka Kč Všechna autorizovaná měření byla provedena dle IPCC a platného harmonogramu. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno m 3 odpadní vody, poplatek činil ,- Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů z toho 959 tun nebezpečných. Náklady na odstranění byly ,- Kč plus ,- Kč za stěry. Příjem za druhotné suroviny byl ,- Kč. V oblasti ochrany ovzduší bylo vypuštěno 36 tun TZL, 36,5 tun NO X, 43 tun CO, 119 tun TO C, 7 tun chloru, 5 tun fluoru. V důsledku naměřených vyšších hodnot emisí vzrostly poplatky za znečisťování životního prostředí, které činily ,- Kč. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě spotřeby zemního plynu bylo emitováno tun CO2. To odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány. V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí a to v oblasti ochrany vod a ovzduší. Při kontrole nebyla shledána závažná pochybení nebo porušení zákonných povinností. Byla řešena jedna stížnost týkající se nadměrného hluku. KHS provedeným měřením zjistila překračování emisí hluku v denní i noční době a za toto provinění udělila firmě pokutu ,- Kč. Byla přijata opatření ke snížení emisí hluku, která jsou průběžně plněna a jejich finanční náročnost bude ,- Kč. Naše společnost pokračovala v zavádění EMS dle ISO 14001:2005 pro zajištění budoucnosti, konkurenceschopnosti a neustálého zlepšování se ve všech oblastech činnosti

12 I. / Prezentační část 9. Podpora výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj v roce 2009 pokračoval u dlouhodobých projektů podporujících technologii kontinuálního lití. Projekty jsou zaměřeny především na posílení prodeje strategických sortimentů FINSTOCK a FOILSTOCK. Část výzkumných prací se zabývá také výhledovými materiálovými aplikacemi AlMg slitin z této technologie. Přehled řešených projektů: 1. IMPULS (dotovaný MPO) vývoj materiálových vlastností velmi tenkých slitinových fólií pro segment pájených finstocků (PF) reaguje na vývojový trend automobilových výměníků. Bylo vyrobeno několik materiálových variant fólií, ze kterých vzešel prototyp k provoznímu ověřování. 2. Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (dotovaný MŠMT) výzkumné práce se v pátém roce řešení opět zabývaly charakteristickými vlastnostmi kontilitých TRC materiálů z AlMg slitin. Důležité je srovnání s vlastnostmi materiálů pocházejících ze standardní DC technologie a hledání vhodných aplikací na trhu. 3. Rozvojový program RP II 1/09 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly související s průběžnými validacemi PF u strategických zákazníků s cílem poskytnout kvalitní technický servis. Součástí bylo zajišťování určité úrovně benchmarkingu potřebné pro směrování následných vývojových a výzkumných prací. Tento program se také významně podílel na udržení výše objemu prodeje v podmínkách ekonomické krize. 4. Rozvojový program RP II 2/09 se zaměřil na podporu foilstocků mapováním licích vad a vytvářením databáze metalografických struktur. Cílené aktivity směřují ke zlepšení kvality taveniny Al a zpřesnění definice licích podmínek se záměrem oslovit i externí zušlechťovny. Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány v úzké spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Náklady na výzkumné a vývojové aktivity v tomto roce činily tis. Kč, z toho dotace tvořily tis. Kč, tj. 38%. Výzkum a vývoj úseku Obaly Životní prostředí 1. Systém pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Posouzen a připomínkován na OHS Bruntál, prošel schvalovacím řízením a byl schválen. 2. Rekonstrukce RTO 33 Vzhledem ke stavu zařízení bylo nutné provést jeho komplexní rekonstrukci. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna keramické náplně, přemístění ventilátoru pro zajištění kvalitnějšího průběhu procesu toku vzdušnin a tím odstranění často se vyskytujících poruch zařízení. Na základě těchto změn se uskutečnila revize a úprava software zařízení. Celý proces byl dovršen autorizovaným měřením emisí. Požadované limity TO C, TZL a NO x byly s rezervou splněny. Investice 1. Instalace nového soutiskového systému na hlubotiskovém stroji Polytype Původní soutiskový systém již nesplňoval požadavky na kvalitu tisku a zvyšoval náklady na produkci. Systém disponuje vysokou přesností snímání a regulace soutisku barev jakož i rychlostí odezvy. Přínosem tak je efektní zvýšení kvality tisku a úspora v oblasti nákladů na pomocné materiály zejména na snížení předváhy při najíždění tisku

13 I. / Prezentační část Nové výrobky 1. Metalizovaný papír Projekt je realizován ve spolupráci s vývojovým centrem v SAPI Alfeld. Zaměřuje se na přípravu papíru pro Inner liner tak, aby dodaný materiál byl vhodný pro přímé použití do procesu metalizační jednotky bez nutnosti realizace nánosu primeru na našem zařízení. Po provedení úvodních zkoušek na papírenském stroji, a následně v ALINVESTu, projekt pokračuje stanovením možností optimalizace procesu v SAPI. 2. Projekt CMYK Zaměřen na snižování nákladů z hlediska max. eliminace neproduktivních časů v procesu flexotisku. Hlavním mottem tohoto projektu byla možnost realizace následných zakázek při tisku bez nutnosti výměny barev, dochází pouze k výměně tiskových forem, čímž se redukují neproduktivní časy stroje. 10. Veřejně prospěšné aktivity Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2009 podpořila sérii charitativních projektů s důrazem zvláště na Bruntálsko a Centrum Paraple. První vlaštovkou bylo Centrum Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. se účastnila charitativního golfového turnaje pro Centrum Paraple, a to pod záštitou Golf Resortu Kunětická hora a patronátem Marka Ebena. Výtěžek byl použit na přístavbu budovy Centra Paraple, jejíž odhadovaný náklad je 32 mil. Kč. Pro AL INVEST Břidličná, a.s. znamenalo říjnové setkání první charitativní turnaj. AL INVEST Břidličná, a.s. v rámci ekologických aktivit ve svém domovském regionu a také ve snaze přispět ke zlepšení životního prostředí podporuje svými dalšími sponzorskými akcemi činnost Občanského sdružení Potůček a Základní organizace českého svazu ochránců přírody (ZOČ S OP) Sovinecko. V neposlední řadě společnost přispívá na rozvoj zejména mládežnických sportovních aktivit v Břidličné. Příjemcem sponzorských darů v oblasti tohoto typu činnosti je TJ Kovohutě Břidličná a místní Klub Biatlonu. V rámci regionu společnost také finančně podporuje občanské aktivity sdružení Rýmařovsko, o.p.s., jehož je členem

14 I. / Prezentační část 11. Dceřiná společnost obchodní firma: KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. sídlo: ul. Krzemieniecka 60a, Wroclaw, Polsko IČ: zápis v obchodním rejstříku: datum vzniku: právní forma: společnost s ručením omezeným základní kapitál: ,-PLN vlastník společnosti: AL INVEST Břidličná, a.s. rozhodující předmět činnosti: Prodej kovů a kovových rud Historie Společnost s názvem KB Aluminium Poland Sp. z o.o., byla založena v říjnu V roce 1997 došlo ke změně názvu na KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. Od roku 2001 je strategie společnosti zaměřena na prodej válcovaných polotovarů společnosti AL INVEST Břidličná,a.s. na polském trhu. Statutární orgán Představenstvo Mgr. Karel Šiška, MSc předseda představenstva Ing. Pavel Jašek člen představenstva p. Marek Ciesielski člen představenstva Ekonomické údaje Celkový objem prodeje v roce tun Tržby za rok mil. PLN Hospodářský výsledek za rok 2009 po zdanění 183 tis. PLN Počet zaměstnanců 3 Obchodní aktivity Činnosti nákup a prodej válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin Produkty plechy, pásy z hliníku a jeho slitin 26 27

15 I. / Prezentační část 12. Cíle a strategie řízení rizik Společnost v rámci finančního plánování připravuje plán peněžních toků v cizí měně (EUR) za jednotlivé měsíce příslušného roku. Z důvodu celkové strategie společnosti v oblasti řízení měnového rizika, vyžadují postupy v oblasti měnového rizika řízení expozice společnosti vůči změnám výše peněžních toků vyplývajících z podnikatelských aktivit společnosti z důvodu vývoje měnových kursů. Společnost v souladu s těmito požadavky uzavírá opční obchody, které snižují riziko změny hodnoty budoucích peněžních toků z cizoměnových inkas (vyjádřeno v ekvivalentu Kč). Vzhledem k tendenci minimalizovat náklady na zajištění výše zmiňovaných rizik se společnost rozhodla využít složený finanční nástroj opční strukturu, které umožňují participaci na pohybu kurzu v rámci, pro společnost, přijatelného pásma. V souladu s výše uvedenou strategií se společnost prostřednictvím měnových opčních struktur zajišťuje proti riziku. Jedná se o kombinaci měnových opcí, tzv. collar, na zajištění budoucích inkas. Společnost klasifikovala transakci jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací opce jsou k datu účetní závěrky oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na účet oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti a příslušné účty aktiv a pasiv. Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v měnových opčních strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž změnu reálné hodnoty opcí před splatností účtuje do vlastního kapitálu. Do výkazu zisku a ztráty se reálná hodnota opcí přeúčtuje z kapitálu v okamžiku, kdy plánované peněžní toky (tržba z prodeje) dopadají do výkazu zisku a ztráty, tj. v okamžiku vydání faktury. Uvedeným způsobem byla zajišťována inkasa v EUR od odběratelů za měsíce od ledna 2009 do září Z důvodů změn v tržním prostředí v rámci zákaznického portfolia společnosti a s výhledem ke strukturálním změnám v teritoriálním zaměření produkce pro další období, ze kterých vyplývají výrazné nejistoty o splnění budoucích plánovaných zajišťovaných EUR inkas, se společnost rozhodla v roce 2009 ukončit výše uvedené zajišťovací instrumenty. Pro následné období společnost zajišťuje reálné cizoměnové pohledávky forwardovými obchody

16 II. FINANční část

17 II. / Finanční část 13. Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za roky 2009 a 2008 (údaje v tis. Kč) 2009 Tržby Zisk brutto EBITDA Investice v daném roce Tržby Zisk brutto EBITDA Investice v daném roce Základní kapitál , ,0 4,44 4, ,0 3,80 3, , , , , , Tržby (údaje v mld. Kč, zaokrouhleno) Zisk brutto (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) EBITDA (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) Investice (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) Základní kapitál (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) 32 33

18 II. / Finanční část 14. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 19. března 2010 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2009 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Zpráva o vztazích Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci Výroční zpráva Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 7. června 2010 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Petr Škoda Partner Oprávnění číslo

19 II. / Finanční část 15. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 I. Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, Břidličná , IČ , zapsaná v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 3040 v souladu s ustanoveními 198 a 201 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a dále dle čl. 22 Stanov společnosti předkládá řádné valné hromadě tuto zprávu: Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v tříčlenném složení. V průběhu sledovaného účetního období nedošlo k žádné změně složení dozorčí rady, ke změně došlo až začátkem roku 2010, kdy Ing. Pavel Jašek, člen DR volený zaměstnanci, byl nahrazen nově zvoleným zástupcem zaměstnanců v dozorčí radě panem Mgr. Karlem Šiškou. Dozorčí rada zasedala v roce 2009 v termínech v souladu s čl. 24 Stanov společnosti, a vždy byla usnášeníschopná. V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada zabývala zejména plněním úkolů, které jí náleží dle zákona a Stanov společnosti. Pravidelně se zabývala průběžnými výsledky hospodaření společnosti a vývojem aktiv a pasiv, zaměřila se na kontrolu výkonu působnosti představenstva, plnění podnikatelského záměru, hospodaření společnosti, platební schopnosti a uskutečňování její podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami. II. Dozorčí rada měla v roce 2009 k dispozici dostatek informací potřebných pro výkon své kontrolní a dozorčí činnosti, chránila zájmy akcionářů jak v činnosti představenstva, tak při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. a neshledala v rámci své kontrolní činnosti pochybení či závažné nedostatky. V Praze dne 17. června 2010 Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s

20 III. Identifikační a kontaktní údaje obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s. sídlo společnosti: Bruntálská 167, Břidličná, Česká republika IČ: DIČ: CZ zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, B.3040 telefonní spojení: faxové spojení: spojení: www stránky: 39

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 1919 V PRAZE ZALOŽENA FIRMA AERO AERO VODOCHODY - VÁŠ PRVOTŘÍDNÍ PARTNER V LETECKÝCH TECHNOLOGIÍCH 1919 2009 OBSAH 6 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA 10 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 HISTORIE 14

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více