A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

2 Výroční zpráva 2009 AL INVEST Břidličná, a.s.

3 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2009 byl pro naši společnost rokem složitým, neboť jsme se museli vyrovnat nejen se stagnující poptávkou trhu, ale i s řadou restrukturalizačních a personálních změn. Výsledky těchto opatření se projevily ve zlepšených výsledcích hospodaření zvláště v druhé polovině roku Nákladové úspory, zjednodušení a zefektivnění systému řízení se projevily v růstu produktivity a ziskovosti jako důsledek uvedených opatření. Pozitivní roli ve výsledcích sehrála schopnost, s jakou dokázal podnik využít svou produktovou výhodu při obchodních aktivitách, spočívající ve výrobě flexibilních obalových materiálů a fólií pro domácnosti. Při poklesu a stagnaci dodávek do stavebnictví, strojírenství a automobilového průmyslu cíleně rostl podíl zakázek určených pro potravinářství, které nepodléhá vlivům hospodářského cyklu. Tato široká produktová orientace pomohla k tomu, že meziroční pokles prodejů zůstal pod úrovní 5 %. Úroveň zisku a řízení aktiv pomohlo podniku posílit jeho stabilitu, která se projevila meziročním poklesem zadluženosti o 5,3 procentních bodů. Tak jako v minulém roce stál před vedením společnosti nelehký úkol v podobě restrukturalizace podniku, tak v roce 2010 bude tímto úkolem definování strategie a určení dalšího směřování. Dovolte mi, abych poděkoval akcionářům, obchodním partnerům a zaměstnancům podniku za spolupráci v roce Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva V Břidličné dne 7. června 2010

4 OBSAH I. Prezentační část 1 Zpráva představenstva 11 2 Základní údaje o společnosti 13 3 Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Hlavní produktové skupiny 15 5 Struktura tržeb podle odvětví 19 6 Složení členů představenstva a dozorčí rady v roce Program zabezpečování kvality 19 8 Ochrana životního prostředí 21 9 Podpora výzkumu a vývoje Veřejně prospěšné aktivity Dceřiná společnost Cíle a strategie řízení rizik 29 II. Finanční část 13 Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce III. Identifikační a kontaktní údaje 39 IV. Přílohy 1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná statutárním orgánem společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok 2009 příloha 01 2 Účetní závěrka k 31. prosinci 2009 příloha 02

5 I. prezentační část

6 I. / Prezentační část 1. Zpráva představenstva Hospodaření společnosti skončilo v roce 2009 hrubým ziskem ve výši 118 mil. Kč. Ačkoli ve srovnání s předchozím rokem došlo k jeho navýšení o 58 %, tak nemůžeme považovat uplynulý rok zcela za úspěšný. Společnost neúplně splnila cíle, které byly definovány v podnikatelském záměru pro rok Výkonnost a rentabilita vykazovala pozitivní vývoj, přesto růst těchto veličin nedosáhl plánovaných výsledků. I když společnost během roku 2009 vytvořila kladný zisk, došlo k poklesu vlastního kapitálu o 120 mil. Kč a to z důvodů vypořádání zajišťovacích finančních nástrojů uzavřených na devizovém trhu. Zlepšila se struktura financování podniku. Díky snížení bankovních úvěrů o 438 mil. Kč a krátkodobých závazků o 58 mil. Kč poklesla zadluženost podniku při meziročním srovnání na konci roku 2009 o 5,3 %. V roce 2009 schválilo představenstvo společnosti návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2008 ve výši 58 mil. Kč. Tento byl rozdělen částkou 3 mil. Kč do rezervního fondu a zbytek ve výši 55 mil. Kč byl převeden do položky nerozdělený zisk minulých let. V roce 2009 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury. Celková výše a vývoj dlouhodobého majetku odpovídá podnikatelskému záměru, kdy společnost v rámci své podnikatelské činnosti investovala do pořízení nového majetku nebo vyřadila prodejem či likvidací majetek zastaralý, popř. nepotřebný. Oběžná aktiva společnosti se v průběhu roku snížila o 837 mil. Kč. Tato změna ale z velké části souvisí s uplatněním pohledávky při ocenění zajišťovacích finančních nástrojů uzavřených na devizovém trhu, která se snížila o 421 mil. Kč. Druhou položkou, která výrazně způsobila snížení oběžných aktiv, byly zásoby. Jejich objem meziročně klesl o 311 mil. Kč. Do inovací a obnovy majetku bylo v roce 2009 investováno celkem 97 mil. Kč. Nejvýznamnější částky pak směřovaly na nákup Extrudéru a na nákup Žíhací pece na fólie

7 I. / Prezentační část 2. Základní údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč a 263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie Kč. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd.) 3. Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výkonný ředitel Útvar ekonomického ředitele Útvar technického ředitele Útvar výrobního ředitele Útvar ředitele obchodu a marketingu Útvar ředitele nákupu Výrobní divize TAPA Tábor Od 1. června 2009 platí nová organizační struktura. Bylo upuštěno od divizního uspořádání a společnost přešla na procesně řízenou strukturu

8 I. / Prezentační část 4. Představení jednotlivých divizí Válcované polotovary z hliníku a jeho slitin Prodej 2009 v tunách oproti roku 2008 Fólie + 4,4% Plechy a pásy - 7,1% Celkové teritoriální členění tržeb 2009 Tržby 2009 v tisících Kč oproti roku 2008 Fólie - 15,5% Plechy a pásy - 28,7% Celkové tržby Export 65,6% 34,4% Tuzemsko Plechy a pásy Vývoj situace při prodeji plechů a pasů lze zejména v první polovině minulého roku hodnotit jako velmi dramatický, plný zvratů a náročný na přizpůsobení se. V druhé části roku se nám podařilo stabilizovat dodávky u strategických zákazníků a zároveň nastartovat některé nové projekty. Významným faktorem posílení bylo rozšíření portfolia produktů a zákazníků. Na úspěšném získání nových klientů se odráží aktivita společnosti v oblasti zlepšení servisu zákazníkům, inovace materiálů a řada úspěšně absolvovaných zákaznických auditů. Fólie pro automotive První polovina roku 2009 kopírovala průběh situace při prodeji plechů a pásů. Dodávky zákazníkům automobilového průmyslu byly krizí postiženy jako první a staly se indikátorem vývoje po celý rok. Celkový objem prodejů automobilovým zákazníkům v tunách poklesl oproti roku 2008 o více než 30 %. Útlum trhu, který byl velmi významný v první polovině roku, byl nahrazen mírným oživením v druhém pololetí, které částečně kompenzovalo mimořádně nízké objemy prodejů v prvních třech měsících roku. K oživení trhu výrazně přispěla podpora států v podobě tzv. šrotovného a zlepšení výhledu ekonomické situace v závěru roku. Fólie pro domácnost Celkový objem prodejů fólií do domácnost narostl v tunovém vyjádření oproti roku 2008 o více než 170 %. Prodej tohoto sortimentu kompenzoval propady prodejů u jiných druhů fólií, které na rozdíl od fólií pro domácnost podléhají výkyvům v hospodářském cyklu

9 I. / Prezentační část Flexibilní obalové materiály Prodej 2009 v tunách oproti roku 2008 Flexibilní obalové materiály s AL fólií - 6,1% Celkové teritoriální členění tržeb 2009 Tržby 2009 v tisících Kč oproti roku 2008 Meziroční pokles - 3,2% Tržby ,6% 38,4% Export Tuzemsko Prodej obalových materiálů nebyl výrazně ovlivněn pokračujícím hospodářským poklesem uplynulého roku. V jeho druhé polovině došlo k mírnému zlepšení prodávaného produktového mixu s následkem udržení výsledků roku Jedním z našich stěžejních cílů, který se nám podařilo naplnit, bylo udržení pozic a expanze zejména na evropské a dále pak i mimoevropské trhy. Podíl exportu v roce 2009 činil 61,63%, převážně na východ, zvláště Ukrajina, Bělorusko a Balkán. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili také na posílení pozice v západní části Evropy. V roce 2009 jsme zaznamenali částečné ustálení situace ohledně přechodu některých producentů mléčných produktů a čokolád od obalů na bázi hliníku k jiným substitutům, což přičítáme k vyprchání prvotního rozmachu implementování plastů do obalových technologií a postupné navrácení se k hliníku. V potravinářském průmyslu pokračoval trend tlaku trhu na ceny, zejména u jednodušších produktů, jako např. máslové lamináty. Naší reakcí bylo zaměření se na produkty s vyšší přidanou hodnotou pro AL INVEST Břidličná, a.s. Vylepšení pozice na trhu s tabákovými výrobky v roce 2009 vyplývá z úspěšné instalace zařízení na výrobu innerlinerů na bázi metalizovaného papíru. Prestižní ocenění Obal roku, které jsme získali společně s Mlékárnou Olešnice, již bylo pouze deklarováním úspěchu za uplynulý rok. Toto ocenění jsme získali také v letech 2007 a

10 I. / Prezentační část 5. Struktura tržeb společnosti podle odvětví Rok 2008 Rok ,3% 41,4% 39,0% 51,1% Potravinářství Potravinářství Automotive Ostatní 13,2% Automotive Ostatní 9,9% 6. Složení členů představenstva a dozorčí rady v roce 2009 Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Mgr. Petr Matuška místopředseda představenstva Ing. Robert Macek člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ladislav Ornst, MBA předseda dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák člen dozorčí rady Ing. Pavel Jašek člen dozorčí rady 7. Program zabezpečování kvality V roce 2009 společnost úspěšně pokračovala v uplatňování systému managementu kvality podle požadavků standardů ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002. Oprávněnost vlastnictví obou certifikátů byla ověřena a potvrzena kontrolními audity certifikátora Lloyd s Register EMEA v březnu a září 2009 s pozitivním výsledkem, bez nutnosti realizace systémových nápravných opatření. V tomto roce společnost současně implementovala požadavky systému managementu kvality podle novelizovaných standardů ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 a připravovala se tak na následné obhájení vlastnictví certifikátů, jimž v březnu 2010 končí období jejich tříleté platnosti. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v oblasti realizace pravidelných zákaznických auditů nadnárodními společnostmi, jimiž jsou např. Behr, Valeo a Bongrain, čímž byl splněn předpoklad pro udržení si stávajících, ale i získání potenciálních nových zákazníků

11 I. / Prezentační část Odloučená divize TAPA Tábor také pracovala na prohlubování a zefektivňování systému řízení kvality v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2008, neboť i ona bude povinna podrobit se v úvodu roku 2010, pod dohledem certifikační společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o., recertifikačnímu aktu. Vedení divize TAPA Tábor se v průběhu roku 2009 rozhodlo implementovat a plnit pro potravinářské obalové materiály globální standard BRC/IoP a následně se v únoru 2010, podle regulí tohoto standardu, podrobit certifikaci společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. 8. Ochrana životního prostředí Zásadní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí firma zodpovědně plní. Ekologická rizika s možnými následky na jednotlivé aspekty životního prostředí byla identifikována a kvantifikována. Opatření na jejich eliminaci jsou součástí Ekologického programu a realizují se prostřednictvím investičního plánu. Vynaložená částka na ekologii představovala v minulém roce ,- Kč. Na základě požadavků nápravných opatření, integrovaného povolení, výsledků legislativního auditu a Ekologického programu byly realizovány následující investiční akce: Manipulační plocha skladu ředidel ochrana povrchových a podzemních vod Akce byla realizována pod názvem: Stáčiště olejů z automobilových cisteren u skladu Generexu. Celková částka Kč Změna parního vytápění na teplovodní Celková částka Kč Zateplení patrové budovy VaZ Celková částka Kč Plynofikace výrobní haly ve Velké Štáhli (změna paliva z uhlí na plyn) Celková částka Kč Všechna autorizovaná měření byla provedena dle IPCC a platného harmonogramu. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno m 3 odpadní vody, poplatek činil ,- Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů z toho 959 tun nebezpečných. Náklady na odstranění byly ,- Kč plus ,- Kč za stěry. Příjem za druhotné suroviny byl ,- Kč. V oblasti ochrany ovzduší bylo vypuštěno 36 tun TZL, 36,5 tun NO X, 43 tun CO, 119 tun TO C, 7 tun chloru, 5 tun fluoru. V důsledku naměřených vyšších hodnot emisí vzrostly poplatky za znečisťování životního prostředí, které činily ,- Kč. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě spotřeby zemního plynu bylo emitováno tun CO2. To odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány. V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí a to v oblasti ochrany vod a ovzduší. Při kontrole nebyla shledána závažná pochybení nebo porušení zákonných povinností. Byla řešena jedna stížnost týkající se nadměrného hluku. KHS provedeným měřením zjistila překračování emisí hluku v denní i noční době a za toto provinění udělila firmě pokutu ,- Kč. Byla přijata opatření ke snížení emisí hluku, která jsou průběžně plněna a jejich finanční náročnost bude ,- Kč. Naše společnost pokračovala v zavádění EMS dle ISO 14001:2005 pro zajištění budoucnosti, konkurenceschopnosti a neustálého zlepšování se ve všech oblastech činnosti

12 I. / Prezentační část 9. Podpora výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj v roce 2009 pokračoval u dlouhodobých projektů podporujících technologii kontinuálního lití. Projekty jsou zaměřeny především na posílení prodeje strategických sortimentů FINSTOCK a FOILSTOCK. Část výzkumných prací se zabývá také výhledovými materiálovými aplikacemi AlMg slitin z této technologie. Přehled řešených projektů: 1. IMPULS (dotovaný MPO) vývoj materiálových vlastností velmi tenkých slitinových fólií pro segment pájených finstocků (PF) reaguje na vývojový trend automobilových výměníků. Bylo vyrobeno několik materiálových variant fólií, ze kterých vzešel prototyp k provoznímu ověřování. 2. Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (dotovaný MŠMT) výzkumné práce se v pátém roce řešení opět zabývaly charakteristickými vlastnostmi kontilitých TRC materiálů z AlMg slitin. Důležité je srovnání s vlastnostmi materiálů pocházejících ze standardní DC technologie a hledání vhodných aplikací na trhu. 3. Rozvojový program RP II 1/09 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly související s průběžnými validacemi PF u strategických zákazníků s cílem poskytnout kvalitní technický servis. Součástí bylo zajišťování určité úrovně benchmarkingu potřebné pro směrování následných vývojových a výzkumných prací. Tento program se také významně podílel na udržení výše objemu prodeje v podmínkách ekonomické krize. 4. Rozvojový program RP II 2/09 se zaměřil na podporu foilstocků mapováním licích vad a vytvářením databáze metalografických struktur. Cílené aktivity směřují ke zlepšení kvality taveniny Al a zpřesnění definice licích podmínek se záměrem oslovit i externí zušlechťovny. Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány v úzké spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Náklady na výzkumné a vývojové aktivity v tomto roce činily tis. Kč, z toho dotace tvořily tis. Kč, tj. 38%. Výzkum a vývoj úseku Obaly Životní prostředí 1. Systém pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Posouzen a připomínkován na OHS Bruntál, prošel schvalovacím řízením a byl schválen. 2. Rekonstrukce RTO 33 Vzhledem ke stavu zařízení bylo nutné provést jeho komplexní rekonstrukci. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna keramické náplně, přemístění ventilátoru pro zajištění kvalitnějšího průběhu procesu toku vzdušnin a tím odstranění často se vyskytujících poruch zařízení. Na základě těchto změn se uskutečnila revize a úprava software zařízení. Celý proces byl dovršen autorizovaným měřením emisí. Požadované limity TO C, TZL a NO x byly s rezervou splněny. Investice 1. Instalace nového soutiskového systému na hlubotiskovém stroji Polytype Původní soutiskový systém již nesplňoval požadavky na kvalitu tisku a zvyšoval náklady na produkci. Systém disponuje vysokou přesností snímání a regulace soutisku barev jakož i rychlostí odezvy. Přínosem tak je efektní zvýšení kvality tisku a úspora v oblasti nákladů na pomocné materiály zejména na snížení předváhy při najíždění tisku

13 I. / Prezentační část Nové výrobky 1. Metalizovaný papír Projekt je realizován ve spolupráci s vývojovým centrem v SAPI Alfeld. Zaměřuje se na přípravu papíru pro Inner liner tak, aby dodaný materiál byl vhodný pro přímé použití do procesu metalizační jednotky bez nutnosti realizace nánosu primeru na našem zařízení. Po provedení úvodních zkoušek na papírenském stroji, a následně v ALINVESTu, projekt pokračuje stanovením možností optimalizace procesu v SAPI. 2. Projekt CMYK Zaměřen na snižování nákladů z hlediska max. eliminace neproduktivních časů v procesu flexotisku. Hlavním mottem tohoto projektu byla možnost realizace následných zakázek při tisku bez nutnosti výměny barev, dochází pouze k výměně tiskových forem, čímž se redukují neproduktivní časy stroje. 10. Veřejně prospěšné aktivity Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2009 podpořila sérii charitativních projektů s důrazem zvláště na Bruntálsko a Centrum Paraple. První vlaštovkou bylo Centrum Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. se účastnila charitativního golfového turnaje pro Centrum Paraple, a to pod záštitou Golf Resortu Kunětická hora a patronátem Marka Ebena. Výtěžek byl použit na přístavbu budovy Centra Paraple, jejíž odhadovaný náklad je 32 mil. Kč. Pro AL INVEST Břidličná, a.s. znamenalo říjnové setkání první charitativní turnaj. AL INVEST Břidličná, a.s. v rámci ekologických aktivit ve svém domovském regionu a také ve snaze přispět ke zlepšení životního prostředí podporuje svými dalšími sponzorskými akcemi činnost Občanského sdružení Potůček a Základní organizace českého svazu ochránců přírody (ZOČ S OP) Sovinecko. V neposlední řadě společnost přispívá na rozvoj zejména mládežnických sportovních aktivit v Břidličné. Příjemcem sponzorských darů v oblasti tohoto typu činnosti je TJ Kovohutě Břidličná a místní Klub Biatlonu. V rámci regionu společnost také finančně podporuje občanské aktivity sdružení Rýmařovsko, o.p.s., jehož je členem

14 I. / Prezentační část 11. Dceřiná společnost obchodní firma: KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. sídlo: ul. Krzemieniecka 60a, Wroclaw, Polsko IČ: zápis v obchodním rejstříku: datum vzniku: právní forma: společnost s ručením omezeným základní kapitál: ,-PLN vlastník společnosti: AL INVEST Břidličná, a.s. rozhodující předmět činnosti: Prodej kovů a kovových rud Historie Společnost s názvem KB Aluminium Poland Sp. z o.o., byla založena v říjnu V roce 1997 došlo ke změně názvu na KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. Od roku 2001 je strategie společnosti zaměřena na prodej válcovaných polotovarů společnosti AL INVEST Břidličná,a.s. na polském trhu. Statutární orgán Představenstvo Mgr. Karel Šiška, MSc předseda představenstva Ing. Pavel Jašek člen představenstva p. Marek Ciesielski člen představenstva Ekonomické údaje Celkový objem prodeje v roce tun Tržby za rok mil. PLN Hospodářský výsledek za rok 2009 po zdanění 183 tis. PLN Počet zaměstnanců 3 Obchodní aktivity Činnosti nákup a prodej válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin Produkty plechy, pásy z hliníku a jeho slitin 26 27

15 I. / Prezentační část 12. Cíle a strategie řízení rizik Společnost v rámci finančního plánování připravuje plán peněžních toků v cizí měně (EUR) za jednotlivé měsíce příslušného roku. Z důvodu celkové strategie společnosti v oblasti řízení měnového rizika, vyžadují postupy v oblasti měnového rizika řízení expozice společnosti vůči změnám výše peněžních toků vyplývajících z podnikatelských aktivit společnosti z důvodu vývoje měnových kursů. Společnost v souladu s těmito požadavky uzavírá opční obchody, které snižují riziko změny hodnoty budoucích peněžních toků z cizoměnových inkas (vyjádřeno v ekvivalentu Kč). Vzhledem k tendenci minimalizovat náklady na zajištění výše zmiňovaných rizik se společnost rozhodla využít složený finanční nástroj opční strukturu, které umožňují participaci na pohybu kurzu v rámci, pro společnost, přijatelného pásma. V souladu s výše uvedenou strategií se společnost prostřednictvím měnových opčních struktur zajišťuje proti riziku. Jedná se o kombinaci měnových opcí, tzv. collar, na zajištění budoucích inkas. Společnost klasifikovala transakci jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací opce jsou k datu účetní závěrky oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na účet oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti a příslušné účty aktiv a pasiv. Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v měnových opčních strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž změnu reálné hodnoty opcí před splatností účtuje do vlastního kapitálu. Do výkazu zisku a ztráty se reálná hodnota opcí přeúčtuje z kapitálu v okamžiku, kdy plánované peněžní toky (tržba z prodeje) dopadají do výkazu zisku a ztráty, tj. v okamžiku vydání faktury. Uvedeným způsobem byla zajišťována inkasa v EUR od odběratelů za měsíce od ledna 2009 do září Z důvodů změn v tržním prostředí v rámci zákaznického portfolia společnosti a s výhledem ke strukturálním změnám v teritoriálním zaměření produkce pro další období, ze kterých vyplývají výrazné nejistoty o splnění budoucích plánovaných zajišťovaných EUR inkas, se společnost rozhodla v roce 2009 ukončit výše uvedené zajišťovací instrumenty. Pro následné období společnost zajišťuje reálné cizoměnové pohledávky forwardovými obchody

16 II. FINANční část

17 II. / Finanční část 13. Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za roky 2009 a 2008 (údaje v tis. Kč) 2009 Tržby Zisk brutto EBITDA Investice v daném roce Tržby Zisk brutto EBITDA Investice v daném roce Základní kapitál , ,0 4,44 4, ,0 3,80 3, , , , , , Tržby (údaje v mld. Kč, zaokrouhleno) Zisk brutto (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) EBITDA (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) Investice (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) Základní kapitál (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) 32 33

18 II. / Finanční část 14. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 19. března 2010 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2009 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Zpráva o vztazích Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci Výroční zpráva Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 7. června 2010 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Petr Škoda Partner Oprávnění číslo

19 II. / Finanční část 15. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 I. Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, Břidličná , IČ , zapsaná v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 3040 v souladu s ustanoveními 198 a 201 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a dále dle čl. 22 Stanov společnosti předkládá řádné valné hromadě tuto zprávu: Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v tříčlenném složení. V průběhu sledovaného účetního období nedošlo k žádné změně složení dozorčí rady, ke změně došlo až začátkem roku 2010, kdy Ing. Pavel Jašek, člen DR volený zaměstnanci, byl nahrazen nově zvoleným zástupcem zaměstnanců v dozorčí radě panem Mgr. Karlem Šiškou. Dozorčí rada zasedala v roce 2009 v termínech v souladu s čl. 24 Stanov společnosti, a vždy byla usnášeníschopná. V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada zabývala zejména plněním úkolů, které jí náleží dle zákona a Stanov společnosti. Pravidelně se zabývala průběžnými výsledky hospodaření společnosti a vývojem aktiv a pasiv, zaměřila se na kontrolu výkonu působnosti představenstva, plnění podnikatelského záměru, hospodaření společnosti, platební schopnosti a uskutečňování její podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami. II. Dozorčí rada měla v roce 2009 k dispozici dostatek informací potřebných pro výkon své kontrolní a dozorčí činnosti, chránila zájmy akcionářů jak v činnosti představenstva, tak při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. a neshledala v rámci své kontrolní činnosti pochybení či závažné nedostatky. V Praze dne 17. června 2010 Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s

20 III. Identifikační a kontaktní údaje obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s. sídlo společnosti: Bruntálská 167, Břidličná, Česká republika IČ: DIČ: CZ zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, B.3040 telefonní spojení: faxové spojení: spojení: www stránky: 39

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 870/2013 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK ZA ROK 2012 DOTACE V RÁMCI PRV PŘÍJEMCE DOTACE MAS Holicko,

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k 2 0 0 8 Strana 1 (celkem 6) Obsah Základní údaje o společnosti Činnost podniku v roce 2008 Výhled na rok 2009 Účetní závěrka v plném rozsahu Zpráva o

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2008 Obec Kestřany

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 667/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 NEZISKOVÉ ORGANIZACE MAS Holicko, o.p.s. se sídlem

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. 158 00 Praha 5, Seydlerova 2451 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2007 Obec Kestřany

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70986771 Název: Mateřská škola Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Profil společnosti 3 2. Statutární orgány společnosti 3 3. Zpráva o činnosti a finanční situace 4 4. Pracovněprávní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více