OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN"

Transkript

1 OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni: Iva Hergesellová, Josef Křemen, RNDr. Antonín Smrţ), příloha č. 1. Zapisovatel: Martina Švecová Ověřovatelé zápisu: Marián Grohmann, Josef Janouš 1. Zahájení, volba návrhové komise Starostka obce Jana Rozkošná (dále jen starostka obce ) zahájila jednání zastupitelstva obce v 18,01 hod a přivítala přítomné zastupitele a občany. Přítomno 11 členů. Zastupitelstvo obce (ZO) je schopno se usnášet, jelikoţ je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starostka obce určuje zapisovatelkou paní Martinu Švecovou. Dále navrhla ověřovatele zápisu p. Mariána Grohmanna a Josefa Janouše. Jiný návrh nikdo nevznesl. Dostavil se pan Marián Grohmann. Přítomno 12 členů Zastupitelstvo obce Načeradec určuje ověřovateli zápisu p. Mariána Grohmanna a Josefa Janouše. Výsledek hlasování: Marián Grohmann: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Josef Janouš: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 99/2011 bylo schváleno. Starostka obce dále navrhla způsob hlasování - hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro:12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 100/2011 bylo schváleno. Starostka obce navrhla do návrhové komise Ing. Jiřího Jelínka a Ing. Ladislava Postřihače. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo obce Načeradec určuje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jelínek a Ing. Ladislav Postřihač. Výsledek hlasování: Ing. Jiří Jelínek: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Ing. Ladislav Postřihač: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţeli se: 1 Usnesení č. 101/2011 bylo schváleno. Starostka obce oznámila, ţe dnešní jednání zastupitelstva obce se bude zvukově zaznamenávat jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZO, příp. opravu zápisu z jednání ZO, ne za účelem zveřejňování. Starostka obce seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu (příloha č. 2). Starostka obce vyzvala zastupitele a občany k doplnění programu. Starostka obce navrhuje doplnit program v bodě 4 za b) Bráza Petr odkup části p. p.č o výměře 57 m² a pozemek p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota.

2 PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Rozpočtové opatření č Schválení Plánu společných zařízení (Komplexní pozemková úprava Horní Lhota) 4. Pozemky směna, nákup, prodej a. BENZ odkup části p. p.č. 1754/19 o výměře cca 6 m² b. Bráza Petr odkup části p. p.č o výměře 57 m² a pozemek p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota 5. Výše příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Blaník (členství v mikroregionu) 6. Nákup osobního automobilu 7. Různé, diskuse 8. Závěr Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce doplněný v bodu programu č. 4 odd. b) Bráza Petr odkup části p. p.č o výměře 57 m² a pozemek p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota. Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdrţeli se: 2 Usnesení č. 102/2011 bylo schváleno. Starostka obce konstatovala, ţe zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu ţádné námitky. 2. Rozpočtové opatření č. 5/2011 Starostka obce předala slovo pí místostarostce Ing. Krejčové, která seznámila přítomné a občany s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2011. Rozpočtové opatření č. 5/2011 je přílohou č. 3 k dnešnímu jednání zastupitelstva obce. Podrobně vysvětlila poloţky, které je nutné navýšit v příjmech. Dále vysvětlila přesuny na poloţkách v rámci schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 (příloha č.3). Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţeli se: 0 Usnesení č. 103/2011 bylo schváleno. 3. Schválení Plánu společných zařízení Komplexní pozemková úprava Horní Lhota Slova se ujala starostka obce, která podrobně vysvětlila Plán společných zařízení. Při komplexní pozemkové úpravě (KPÚ) Horní Lhota byl vytvořen plán společných zařízení, který tvoří cestní síť (místní komunikace, hlavní polní cesty, vedlejší polní cesty, doplňkové polní cesty, lesní cesty). Plán společných zařízení tvoří hranice tzv. regionálních funkčních biokoridorů a biocenter. Obsahuje návrh sjezdů, zeleně, mostků, zatravnění, protierozní zatravnění. Plán společných zařízení k.ú. Horní Lhota byl jiţ schválen sborem zástupců. Bliţší informace předal Ing. Jiří Jelínek, zastupitel obce, který se jednání KPÚ Horní Lhota zúčastňoval jako zástupce. Diskuse k pozemkům v k.ú. Horní Lhota, které jsou zahrnuty v plánu společných zařízení, pozemky vlastníků. Ing. Ladislav Postřihač informoval ZO a občany, ţe cesty bude spravovat obec. Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení vytvořený v rámci Komplexní pozemkové úpravy Horní Lhota. Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdrţel se: 2 Usnesení č. 104/2011 bylo schváleno. 4. Pozemky směna, nákup, prodej 4.a. BENZ odkup části p. p.č. 1754/19 o výměře cca 6 m² Starostka obce seznámila zastupitele obce se ţádostí od firmy BENZ se sídlem Suchdol. Tato

3 firma poţaduje odkoupit část pozemku p.č. 1754/19 o výměře cca 6 m² v k.ú. Načeradec u čerpací stanice v Načeradci. Tento pozemek je zaměřen geometrickým plánem, který předloţila firma BENZ Suchdol. Diskuze k prodávajícímu pozemku. Jedná se o 6 m², které jsou pod zastavěnou částí budovy čerpací stanice. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č. 1754/19 v k.ú. Načeradec o výměře cca 6 m² ve vlastnictví obce Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 1 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 105/2011 bylo schváleno. 4.b. Bráza Petr odkup části p. p.č o výměře 57 m² a pozemek p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota Starostka obce informovala zastupitele o záměru obce z roku prodat st. p. č. 33/2 o výměře 15 m² a prodat část pozemku p.č před domem čp. 58 v Horní Lhotě v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce. Tento záměr byl schválen usnesením č. 121/2008. Dále bylo schváleno usnesení č. 122/2008 ve znění: Prodat pozemek st. p.č. 33/2 o výměře 15 m² a část pozemku p.č před domem čp. 58 v Horní Lhotě ve vlastnictví obce Načeradec p. Brázovi P., bytem Horní Lhota 58. Odměření části pozemku včetně odhadu zajistí kupující na své náklady. V roce 2010 bylo schváleno další usnesení a to pod č. 271/2010: Uzavřít směnnou smlouvu s Petrem Brázou na pozemek p.č. GP 950/12 ve vlastnictví Petra Brázy a pozemky p.č. 2129/2 o výměře 57 m² a p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec a cenové narovnání v částce 9000 Kč. Starostka obce ţádá o revokaci usnesení č. 271/2010. Navrhuje usnesení ve znění: prodat část pozemku p.č o výměře 57 m² v k.ú. Horní Lhota a prodat pozemek st. p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota. Tyto pozemky prodat p. Petru Brázovi, trvale bytem Horní Lhota 58 za cenu znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující p. Petr Bráza, bytem Horní Lhota 58. Diskuse ke směně pozemku, která byla projednána na ZO v roce Diskuse a vysvětlení prodeje a směny pozemku p. Brázy. Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 271/2010 ve znění: Uzavřít směnnou smlouvu s Petrem Brázou na pozemek p.č. GP 950/12 ve vlastnictví Petra Brázy a pozemky p.č. 2129/2 o výměře 57 m² a p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec a cenové narovnání v částce 9000 Kč. Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 12 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 106/2011 nebylo schváleno. 5. Výše příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Blaník (členství v mikroregionu) Starostka obce podala informaci k výši příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Blaník. Obec Načeradec je součástí mikroregionu Svazku obcí Blaník. Tento svazek obcí sdruţuje deset obcí z okolí Blaníka. Informovala o rozpočtu Svazku obcí Blaník. Dříve se platil paušál dle velikosti obce. V roce 2010 přispěla do rozpočtu Svazku obcí Blaník 83 tis. Kč. Obce chtějí tento systém paušálu změnit. Manaţerka mikroregionu Ing. Švejdová vytvořila návrh rozpočtu. Rada obce nesouhlasí s částkou 99 tis. Kč pro obec Načeradec. Diskuse k členství v mikroregionu Svazku obcí Blaník. Projednávány byly otázky: co nám přinesl mikroregion, cestovné manaţerky mikroregionu, rozpočet mikroregionu, členské příspěvky, jiné mikroregiony. Podány informace starostky a místostarostky z jednání na schůzích mikroregionu. Diskuse probíhala i k členství v jiných mikroregionech v souvislosti s významem sdruţení obcí. Byly vyslechnuty názory zastupitelů obce k členství v mikroregionu.

4 Zastupitelstvo obce navrhuje příspěvek na rok 2012 do rozpočtu mikroregionu Blaník za obec Načeradec ve stejné výši jako v roce Navrhuje hledat rezervy ve výši výdajů. Usilovat o zlepšení práce manažerky. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 1 Usnesení č. 107/2011 bylo schváleno. 6. Nákup osobního automobilu Starostka obce podala informaci ohledně fyzické i papírové likvidace automobilu Škoda Felicia, červené barvy, ve vlastnictví obce Načeradec. Tento automobil slouţil starostovi a ostatním 14 let. Starostka obce seznámila občany a ZO s nabídkami firem Auto Racek Pelhřimov, Auta Tábor, Auto Brejla Vlašim. Diskuse ohledně koupě nového automobilu do vlastnictví obce Načeradec. Byly přečteny další nabídky. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi osobního automobilu ŠKODA FABIA, rok výroby 2011 v částce max. 300 tis. Kč včetně DPH. Komise pro výběr automobilu je rada obce. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrţel se: 0 Usnesení č. 108/2011 bylo schváleno. 7. Různé, diskuse 7.1. Dotace na modernizaci lesní techniky obce Načeradec Starostka obce podala informaci k přidělené dotaci. Státní intervenční zemědělský fond přidělil dotaci v celkové částce Kč, tedy 40 % celkových výdajů, tj Kč. 60 % uhradí obec. Starostka ţádá ZO o hlasování, zda vyuţít tuto dotaci celou, částečně nebo vůbec. Musí být splněny i technické podmínky nákupu lesní techniky malotraktor, návěs, křovinořez, motorová pila, štěpkovač. Diskuse k nákupu lesní techniky. ZO a občané byli seznámeni s nabídkami na nákup lesní techniky. Diskuse k obdrţené dotaci. Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace v plné výši reg. č. 10/011/1121a/120/003033, projekt Modernizace lesnické techniky obce Načeradec (opatření záměr: Investice do lesů, Lesnická technika, Pořízení strojů) v celkové výši Kč s postupným čerpáním. Vyhodnocení čerpání dotace bude provedeno na jednání zastupitelstva obce v měsíci prosinci roku Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdrţel se: 2 Usnesení č. 109/2011 bylo schváleno Ing. Krejčová Blanka, místostarostka podala informaci ohledně likvidování odpadů v obcích, na hřbitově a na jiných místech obce do velkoobjemových kontejnerů a poţádala zastupitele obce o všímavost Ing. Postřihač Ladislav informoval zastupitele obce a přítomné o jednání komise pro označení názvů ulic v obci Načeradec ve sloţení Ing. Postřihač, Mgr. Stupková a Jos. Křemen. Po projednání v komisi bude seznam názvy ulic předán radě obce. Ing. Postřihač Ladislav doporučil zastupitelstvu obce opět projednat změnu názvu Obce Načeradec na Městys Načeradec Ing. Postřihač Ladislav oznámil stíţnost od Agrodruţstva Načeradec k zahrazené hrázi rybníka Adamák není průjezdná (panely). Probíhala diskuze k vlastnictví rybníka a hráze rybníka

5 Adamák. Informaci podala Ing. Krejčová, místostarostka a Ing. Jelínek Jiří, zastupitel obce rybník vlastní p. Stehlík, Klokočkův mlýn a vlastníkem hráze (obecní cesta) je obec Načeradec Zastupitel obce Ing. Jiří Jelínek sdělil informaci k ostatní dopravní obsluţnosti. Obcím byl rozeslán dopis od Středočeského kraje. Obec by měla odpovědět do zítřka, tj. do Podány všeobecné informace. Starostka odpověděla, ţe více bude jednáno na Svazku obcí BENE-BUS dne Zastupitel obce Ing. Jiří Jelínek se zeptal, zda se obec zajímá o nové rozpočtové určení daní. Ing. Krejčová Blanka odpověděla, ţe se zúčastnila jednání k rozpočtovému určení daní, propagace strany STAN ve Vlašimi. Probíhala diskuze k rozpočtovému určení daní pro obec Načeradec Zastupitelka obce Petra Bartoníčková se zeptala na počet připojených nemovitostí k ČOV v Načeradci. Starostka podala informaci k připojení nemovitostí. Informovala, ţe cca 40 nemovitostí není připojeno. Obec s nimi jedná. Starostka podala informaci i k napojení právnických osob se sídlem v obci Načeradec k ČOV v Načeradci Občan Načeradce Jiří Šanda se zeptal na finanční spoluúčast firmy Recta na zbudování vodovodního řadu k nemovitosti čp. 155 v Načeradci (nemovitost firmy RECTA), na zaasfaltování plochy před kanceláří firmy RECTA. Ţádá finanční komisi o kontrolu Občan Načeradce Josef Javorský poţadoval informaci, zda musí být na hřbitově velkoobjemový kontejner. Starostka obce odpověděla, ţe tento kontejner slouţí a měl by slouţit k ukládání hřbitovního odpadu, který je nutno pravidelně vyváţet. Dále probíhala diskuse k domovní dani v obci Načeradec Zastupitel obce Ing. Karel Svoboda informoval o koncesní dokumentaci, o Výzvě k přihlášení se do koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodu a kanalizace v Načeradci. Obec má moţnost navrhnout firmy, které by mohly být vyzvány k řízení. Koncesní řízení připravila a bude provádět firma VRV Praha. 8. Závěr Jednání zastupitelstva obce Načeradec bylo zakončeno v hodin. Zapisovatel Martina Švecová Starosta Jana Rozkošná Místostarosta Ing. Blanka Krejčová Ověřovatel zápisu Marián Grohmann Ověřovatel zápisu Josef Janouš

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

3) Schválení programu jednání

3) Schválení programu jednání ZÁPIS z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO) konaného dne 08. 12. 2014 v 17,30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě Přítomni: zastupitelé: Bednářová Hana, Bílek Miroslav, Dudláková

Více

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 PF 2012 Příjemné prožití Vánočních svátků, do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho pracovních i osobních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 2. února 2012 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 2. února 2012 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 2. února 2012 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18.15 hodin. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík Nepřítomni:

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více