ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007"

Transkript

1 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 Agendu veřejné zeleně zabezpečuje odbor rozvoje města na úseku veřejná zeleň, dětská hřiště, který má na starosti pracovnice p. Němečková. Agenda obsahuje tyto činnosti: - jednání s občany, vyřizování požadavků - administrativní činnost (fakturace, spisová služba, úřed.deska) - spolupráce s dendrologem - vyřizování kácení dřevin - zajištění ošetřování dřevin - zajištění nových výsadeb ve městě - pasport zeleně - komise životního prostředí - kontrola Sotesu na úseku údržby zeleně - zajišťování projektů revitalizace zeleně ve městě - získávání dotací na úseku zeleně a d.hřišť - realizace projektů + udržitelnost projektů - dětská hřiště (vyřizování žádostí, kontroly, nové herní prvky, zajištění revizí, pasport dětských hřišť) - soutěž Kvetoucí okno - závory do vnitrobloků (zabezpečení správy a údržby, vydávání karet) - Evropský den bez aut 1. Zeleň V roce 2007 byl realizován projekt Revitalizace areálu Bohemie, který byl v tomto roce největší akcí na úseku zeleně (objem prací cca 20 mil. Kč). Realizace probíhala po celý rok, prováděcí firma však v tomto roce nestihla akci dokončit a předat městu Sokolovu k užívání. Z tohoto důvodu bude tato akce probíhat i v roce 2008, kdy chceme po předání stavby vybavit areál městským mobiliářem (lavičky, koše, tabule, pergoly) a dětským hřištěm. V rámci projektu zde bylo vysazeno 148 nových stromů, z toho 69 ks třešeň pilovitá a 79 ks dub červený. Byla zajištěna také úprava terénu v bezprostřední blízkosti areálu, a to podél cesty od Delvity k autobus.nádraží. V následujících letech na tomto vyčištěném a připraveném prostoru proběhne výsadba několika druhů borovic doplněná zlaticemi. Další úpravy terénu jsou připraveny v místech za garážemi z ul.k.h.máchy, kde jsme již požádali o povolení k vykácení náletů na ploše m2. Na této ploše dojde k pěstební probírce s odstraněním poškozených dřevin, vyčištění vedoucí ke snažší údržbě pozemku, pozemek bude připraven pro další využití. Další velkou akcí v roce 2007 na úseku zeleně byla Revitalizace vnitrobloku Wolkerova, kde proběhly sadové úpravy kácení 8 stromů, dosadby stromů do stávajících alejí, výsadby nových stromů 28 ks, keřů 500 m2, založení nových záhonů a regenerace trávníků m2 a ošetření dřevin. Stávající dožité kovové dětské hřiště bylo odstraněno a vybudováno moderní nové dětské hřiště. Na oploceném hřišti dominuje Tvrz rytířů, dále jsou zde 3 koně pružiny, formanský vůz, 2 točidla, houpačka Skipy, trojhrazda, pískoviště i s krytem, lavičky koše, infotabule. Práce probíhaly koncem roku 2007 a z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebyly sadové úpravy i dětské hřiště zcela dokončeny. Proto budou dokončovací práce probíhat ještě v jarních měsících 2008, kdy budou provedeny některé dosadby a ve vnitrobloku budou umístěny nové přístřešky na popelnice a stojany na kola.

2 V roce 2007 také proběhly přípravné práce k revitalizaci dalšího vnitrobloku Jednoty x K.H.Borovského. Je navržená studie revitalizace. Proběhlo jednání s občany bydlícími v tomto vnitrobloku, kteří byli seznámeni s touto studií a vyjádřili své připomínky a náměty. Na základě těchto připomínek proběhlo místní šetření, kde byl dohodnut postup prací, se kterými se začne v roce Soustavná péče věnovaná parku Husovy sady nepolevila ani v roce Nechali jsme provést aktualizaci inventarizace dřevin v Husových sadech s doporučením zásahů a finančním naceněním od odborné firmy Baobab Horoměřice. Jako každý rok dle této inventarizace necháváme postupně stromy ošetřovat, i letos proběhlo ošetření 10 stromů za 90 tis. Kč. Nově jsme nechali provést inventarizaci dřevin v Zámeckém parku. Tyto inventarizace byly také podkladem ke zpracování projektu na obnovu městských parků. Zadání vypracování tohoto projektu proběhlo v roce Projekt však byl dokončen a předán až v roce Obsahuje ošetření dřevin, regeneraci trávníků a nové výsadby v obou městských parcích v celkových nákladech přes 9 mil. Kč. O tyto peníze jsme požádali v rámci Operačního programu Životního prostředí. Jak jsme se žádostí uspěli se dozvíme do konce dubna Na konci roku 2007 se také na základě vyhlášené výzvy MŽP ČR Operační program Životního prostředí aktualizoval již zpracovaný projekt Odbahnění parkových rybníků a zpevnění břehů. Stihlo se vyřídit Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a proto mohlo být požádáno do konce ledna 2008 i o tyto náklady na projekt. Výzvy na podávání žádostí o dotace do výše zmiňovaného operačního programu budou pokračovat, máme připravené nápady i místa, na které bychom chtěli nechat zpracovat další projekty a jsou zde možnosti získat na realizaci i finanční prostředky, ale to je možné z důvodu omezené pracovní kapacity (pouze 1 pracovník) až po dokončení všech rozdělaných projektů. Jedná se o časově velice náročnou práci, která zahrnuje nejen zajištění projektové dokumentace, ale také získání všech povolení, stanovisek, rozhodnutí, dále získání dotace, následuje výběrové řízení a nejnáročnější je samotná realizace a řešení problémů, dozorování, financování, po dokončení díla následují kontroly, následná péče a zajištění udržitelnosti nejméně po dobu 5 let. Stále větší oblibě občanů Sokolova se také těší každoroční soutěž Kvetoucí okno. O tom svědčí zvyšující se počet přihlášených účastníků soutěže. V roce 2007 byly rozdány poukazy na výběr zboží v celkové hodnotě 16 tis. Kč. Na přání výherkyň byla domluvena na příští rok i možnost výběru zboží v Zahradnictví Hrdlička v Třebeni. V sobotu dne se již podruhé naše město Sokolov zapojilo ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a BESIPem pro Karlovarský kraj pod záštitou Ministerstva životního prostředí do evropské akce ulice pro lidi v rámci Evropského dne bez aut. Tento den je součástí Evropského týdne mobility. Cílem je pořádat akce, při kterých by občané vyměnili svá auta za kola, brusle, koloběžku, a poznali znovu krásu svého města při procházce a z jiného pohledu, než z okénka auta a udělali přitom něco i pro své zdraví. Akce byla úspěšná. V dalším roce se chceme snažit o zapojení více sokolovských organizací a oslovení většího počtu občanů města. Fotografie z akce 2007 v našem městě jsou dostupné na www stránkách MŽP ČR. 2. Dětská hřiště V roce 2007 bylo opět v našem městě vybudováno několik nových dětských hřišť. Kromě již zmiňovaného nového dětského hřiště ve vnitrobloku Wolkerova, byla vybudována nová hřiště:

3 Areál zdraví (multifunkční sestava Škuner s dopadovou plochou, pružina Aeroplán, rybářská bašta s dopadovou plochou, lavice se stolem, informační tabule) U Kláštera (pružina nosorožec, pružina velbloud) Šenvert (šplhací věž Agnes,houpačka Klasik, dětský vlak, točidlo GXY,pružina Bizon) U koupaliště (oplocení, dopadová plocha, herní sestava, točidlo, lavičky, osvětlení) Dále byly doplněny stávající hřiště o nové hrací prvky: B. Němcové 1509 (šplhací věž Agneska, pružina žába, kladina) Vítězná vnitroblok (pružina Hroch,sestava Sára s dopadovou plochou,stůl s lavicí) Švabinského 1734 (3ks lavička, sestava Sára s dopadovou plochou,hrazda) Švabinského 1727 (Sestava Sára s dopadovou plochou, prolézadlo, pružina Velbloud) Pionýrů, P. Holého (pružina Tygr, pružina Hroch) Proběhly povinné roční revize dětských hřišť provedené odbornou firmou. Na základě těchto revizí a kontrol naší pracovnice byly objednány opravy a práce na dětských hřištích dle náročnosti u Sotesu Sokolov nebo u odborné firmy. Na vybudovaných dětských hřištích se opravovaly převážně projevy vandalismu, někde i únava materiálu. Neoznačená dětská hřiště byla doplněna o návštěvní řády. Běžnou péči o veřejnou zeleň v Sokolově provádí na základě uzavřené smlouvy Sotes Sokolov. Přikládáme zprávu Sotesu Sokolov o provedené činnosti v roce 2007: Největší část činnosti byla soustředěna na údržbu travnatých a keřových ploch. Výsadba okrasných rostlin je stále více rozšiřována v centrální části města. Na novém náměstí, záhony v blízkosti kruhové křižovatky v Zámeckém parku. Pokračuje vylepšování travnatých ploch kompostem, nové zatravnění vyšlapaných a poškozených ploch. Kompost je dodáván z kompostované zelené hmoty svážené z městských ploch. Zvýšil se podíl zamulčovaných keřových ploch štěpkami tvořených vlastním štěpkovačem. Proces likvidace odpadní zelené hmoty z města je řešen kompostováním a štěpkováním, a tak je přirozený cyklus zachován. 1. Rozsah výsadeb zeleně po jednotlivých lokalitách včetně specifikace. Nové výsadby provedené společností SOTES Sokolov Péče o poškozené stromy. V jednodušších případech je prováděna přímo pracovníky SOTES Sokolov, spol s r.o., ve složitějších probíhá dodavatelsky odbornými firmami. Problematické stromy jsou ošetřovány odbornou arboristickou firmou. Počet ks dřevina druh lokalita náklady / Kč 12 sakura Hornická hrušeň Heyrovského památník lípa 10 hlohyně Křižíkova akát 2 sakura 10 hlohyně Hornická sakura Alšova - Delvita borovice 4 sakura Jiráskova jerlín Husovy sady

4 1 buk 3 habr 3 olše 2 duby 24 zlatice Kosmonautů sakura Jednoty tavolník K.H.Máchy břečťan Bohemie 4 topol Areál sportu habr Vítezná inkubátory jasan 1 lípa 1 jeřáb 1 jasan Vítězná svahy lípa 5 javorů Rozsah kácení stromů a probírek zeleně na pozemcích města, ošetření A. Dodavatelsky : BAOBAB s.r.o. Praha Likvidace kalamitních stavů, opravné řezy, kácení stromolezeckou technikou po celém městě a v parcích : Likvidace větví a štěpkování kácení 73 ks,+ dílčí úpravy a vazby hřbitov, K.Čapka, P.Bezruče, Husovy sady,ul. Pionýrů, Mánesova, K.H.Máchy, Lidické nábřeží B. Vlastní : Kácení podle platných rozhodnutí a v rozsahu v nich stanovených: Celkem na 33 různých lokalitách Celkem: 116 ks stromů Celkem při kalamitě ohlášení: 21 ks Ucelené větší akce : Ošetření dřevin na nových valech kolem Vítězné. Pletí, ošetření, sekání Ošetření Bohemie / sekání trávy, terénní úpravy / Ošetření a prořezávky dřevin, řezy živých plotů, zmlazovací řez bez likvidace : Staré město K.Čapka K.H.Máchy Michal 7. etapa Vítězná M.Majerové Sokolovská B.Němcové Husovy sady Zámecký park 3.Opatření proti šíření bolševníku a dalších invazivních rostlin. Likvidace bolševníku, křídlatky, klíněnky, kůrovce Opatření proti šíření klíněnky na jírovcích probíhá dle instrukcí Městského úřadu z minulých let a lze konstatovat, že ke zhoršení nedošlo, stav je opět mírně lepší než v minulých letech. Výsledek je také závislý na průběhu suchých a deštivých dnů. Žádná speciální chemická opatření nebyla prováděna.

5 Důsledně je respektováno nejosvědčenější řešení, kdy je listí je vyhrabáváno, problematické výsadby jsou zalévány i přihnojovány, listí z napadených jírovců je separováno a likvidováno. Invazivní křídlatka a bolševník je redukován podle rozsahu výskytu nejen mechanicky, ale i chemicky. Lokality se opakují jako v minulých letech. Od dubna byla místa s výskytem bolševníku vysekána křovinořezem čtyřikrát. Křídlatka je hubena chemicky dodavatelsky v rámci smlouvy s panem Maťhou. Lokality s jírovci jsou velmi intenzivně ošetřovány zálivkou,hnojením, průběžnou kontrolou a vyhrabáváním listí v několika fázích současně se separací a likvidací klíněnka je stejná jako v předcházejících letech. Místa, kde byly aplikovány postřiky na hubení plevelů : Hřbitov Pomník u hřbitova a okolo pěší cesty pod pomníkem Roh cesty nad kinem Alfa Bolševník za domy B.Němcové Baník před bránou u potoka Bohemie vzadu u cesty Bohemie u oplocení, u garáží Sotes areál U pekárny a ul. Mánesova 1653 Háječek Stará Březovská bolševník a křídlatka, pouze příkopy Plynárny plocha naproti a u cesty bolševník Vojenská správa směrem k Delvitě Křižovatka Dukelská a Gymnázium Před OHES bolševník Nad OHES u parovodu naproti parovodu a u Motoklubu Bohemie, ČSAD u garáží MŚ Vrchlického vnější strana oplocení Dobrovského stráń naproti dopravní policii Dialyzační středisko plochy okolo Vítězná pod prodejnou ELEX Chemička pod paneláky u hl. cesty Ul. Heyrovského zadní trakty za domy Oplocení a ředitelství muzea v parku Val naproti Sokolovským strojírnám Sběrný dvůr Sotes Slavíčkova za domy ve stráni bolševník Před nádražím ČD bolševník Nad zahrádkami naproti DDM Delvita - směrem k autobusovému nádraží Ul. Nádražní u silnice naproti ZČE Před zadním vchodem do sport. Haly Autoškola Vyskočil Šenvert křídlatka Šenvert, ul. Dvořákova U plotu Benzina, ul. Kraslická Restaurace Rychta Venkovní zeď areálu Sokolovská bytová Sekání trávy četnost sekání Četnost sečí byla dvojnásobná v parcích! Tráva vlivem průběhu počasí rychle rostla. Na méně frekventovaných a špatně dostupných místech byla seč 2x, zvýšila se intenzita sečení na sídlištních plochách. Kvalita sečí a hlavně sběr posečené trávy urychluje samosběrná velkokapacitní sekačka s možností přímého vyklápění do kontejneru. Údržba trávníků byla v tomto roce plynulá, nedocházelo ke kumulaci neposečených ploch. Pokud ano, byly respektovány telefonické výzvy a upozornění občanů.sběr listí byl proveden 2x 3 x - parkové plochy 12 x - střed města 10x

6 - sídliště 3x 4x - trasa autobusových zastávek 4x - ostatní dříve neudržované plochy 2x - Bohemie 3 x V loňském roce byla zakoupena samochodná sekačka SPIDER, která velmi pomohla zvýšit intenzitu sečení v parcích. V závěru roku byly zakoupeny 2 sekačky : ETESIA 100 se samozdvižným vyklápěním, které byly využívány při podzimním sběru listí skládka mechanizace celkem : Práce na dětských hřištích Výměna písku, zabezpečení a úprava dopadových ploch u nových hracích sestav: Nátěr prken, umístění značky zákaz psů, zabudování a oprava laviček, výměna prken, nátěr prolézaček a skluzavky. Odstranění nevhodných konstrukcí : Švabinského, Spartakiádní, Obce Ležáky, P.Holého, Slavíčkova, Majerové, Mánesova Další úpravy, oprava řetězů, šroubů. Nátěr laviček, likvidace přístřešku, oprava nefunkčních madel na horolezecké stěně, rozvrstvení a doplnění štěpek na hrací ploše Výhled na rok Výsadby stromů a keřů zejména v ulicích a na vybraných místech, pokud dojde k postupnému kácení poškozených stromů na základě vydaného rozhodnutí. 2 Plnění podmínek náhradní výsadby pro rok Akce po dohodě s odborem rozvoje města 4 Postupná obnova mobilní zeleně 5 Intenzivní doplňování barevných květinových záhonů / cibuloviny, letničky a trvalky.. v kombinaci s keři /. 6 Náhrada za odumírající hlohy. 7 Rozsazení rozrostlých partií ve skupinách pěnišníků v parcích. celková bilance za rok 2007 : 137 ks Kč kácení a zpracování dřeva, úklid ošetření stromů a keřů dětská hřiště nové výsadby sekání, sběr listí, skládka

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým,

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým, Úprava bytu pro Dětský domov Domino V areálu 90. MŠ v Západní ulici č. 7 došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího bytu. Tento před opravou značně poškozený byt však svými rozměry odpovídal potřebám

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: I. Úvod... 3 II. Postavení úřadu a jeho činnost... 3 III. Organizační struktura úřadu.. 3 IV. Řízení úřadu. 4 V. Informace

Více

1. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmová část rozpočtu ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah :

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah : Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 2007 Obsah : 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

4/2010. oficiální magazín statutárního města zlína

4/2010. oficiální magazín statutárního města zlína 4/2010 oficiální magazín statutárního města zlína stalo se 1) Za patnáct let práce kronikáře poděkovali zlínští zastupitelé Janu Lamperovi (vpravo), který předal symbolické žezlo pedagogovi Bohumilu Galáskovi.

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody Základní organizace Orlice Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové 9 Tel. 495 591 633 Výroční zpráva za rok 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31. 12. 2012 IČO: 00114405 Adresa pro poštovní

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více