Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010"

Transkript

1 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 3/2010 1

2 Obsah Z jednání zastupitelstva... 3 Společenská kronika... 4 Z úřední desky... 4 Informace o stavu finančních prostředků obce..6 8 let v komunální politice... 6 Informace k právnímu zastupování obce v řízeních před soudy... 9 Historie obce Začátek školního roku 2010/ Komunální volby Sdruţení nezávislých kandidátů Lhota u Vsetína I Sdruţení nezávislých kandidátů Pro rozvoj obce Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 220 výtisků 2

3 Z jednání zastupitelstva Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konaného dne 23. června Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína: schválilo ţádost o udělení výjimky z počtu dětí zemků v majetku obce; ve třídě mateřské školy; schválilo odkoupení části pozemku pro potřeby schválilo výběr poplatků za uţívání Víceúčelového školního hřiště a zahrady a stanovilo výši za cenu 50 Kč/1 m 2, kdy geometrický plán a obce z parc. č. 116/1 dle geometrického plánu poplatku za uţívání tohoto hřiště: v létě skupina vklad do katastru obce uhradí obec; 100 Kč, v zimě 150 Kč a děti do 15 let schválilo zakoupení otáčivé kamery a její v doprovodu rodičů bezplatně s platností od umístění na pozemku obce v lokalitě Na Sedmerce za podmínky, ţe vlastní prostředky obce ; schválilo Závěrečný účet obce za rok 2009 bez budou činit 8 % celkových nákladů; výhrad; schválilo umístění ţlabu na obecní komunikaci schválilo Rozpočtové opatření č. 1; parc. č a umístění bezpečnostního roštu nechválilo ţádosti občanů o odkoupení po- na přilehlé vodoteči. Poděkování za práci Vyuţívám této moţnosti, abych poděkoval všem členům zastupitelstva Obce Lhota u Vsetína, kteří se během volebního období zaslouţili o rozkvět naší obce a za práci, kterou pro občany odvedli ve svém volném čase. Za účast na jednání ZO děkuji všem zastupitelům i občanům. Jan Tkadlec, starosta 3

4 Společenská kronika Životní jubilea: Červenec Černotová Ludmila Holá Marie Tkadlecová Jana Volčík Jan Němečková Marie Vítek Ladislav Valchářová Boţena 80 let 78 let 86 let 94 let 88 let 86 let 85 let Srpen Září Konopka Jan 81 let Fojtů Jaroslav 80 let Válková Marie 91 let Mikuláštíková Alena 75 let Vrba Karel 75 let Kopecká Jarmila 79 let Brňovják Miroslav 79 let Konopková Drahomíra 79 let Košutová Františka 87 let Vráblík Jan 79 let Šimčák Ladislav 81 let Tomeček Jaroslav 88 let Přihlášeni: Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Červen Polanská Alţběta Polanská Jana Polanský Tomáš Tanečková Alena Valchář Vladislav Videcká Zdeňka Křupalová Lenka Úmrtí Srpen Pechal David Pechalová Eliška Pechalová Romana Vrána David Vrána Jindřich Vránová Jana Vránová Michaela Červenec Mikulcová Antonie K 31. srpnu 2010 měla obec Lhota u Vsetína 779 obyvatel. Z úřední desky Svoz tříděného odpadu na 2. pololetí PLASTY PAPÍR + NK SKLO PLASTY PAPÍR + NK PLASTY SKLO PLASTY PAPÍR + NK Svoz domovního odpadu 4

5 V měsících listopadu až dubnu se bude sváţet 1krát týdně. V měsících květnu až říjnu se bude sváţet jednou za 14 dní vţdy v sudém týdnu. Důležitá telefonní čísla Tísňové volání 112 Hasiči 150 Záchranná sluţba 155 Policie ČR 158 Policie ČR, OO Vsetín Vodovody a kanalizace Vsetín Technické sluţby Vsetín Poruchy: - Severomoravská energetika RWE VaK - dispečink VaK pohotovost odpadu. Nabízíme: -pravidelný odvoz 2x ročně -případně jiný termín dle potřeb občanů po telefonické domluvě -zajištění odvozu -potvrzení o ekologické likvidaci autovraku Likvidace autovraků Sbor dobrovolných hasičů Lhota u Vsetína ve spolupráci s autorizovanou firmou nabízí občanům moţnost likvidace autovraků a jiného kovového V přídě zájmu nás kontaktujte - telefonicky: em: nebo navštivte naše stránky VÝZVA k povinné výměně řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů: Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu. Jste drţitelem některého ze zde uvedených řidičských průkazů? Teď je nejlepší čas pro podání ţádosti o výměnu! Co musím mít s sebou? 5

6 1. Ţádost o vydání ŘP tuto obdrţíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2. Platný doklad totoţnosti (občanský průkaz, pas) 3. Průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 4. ŘP, který podléhá povinné výměně. Kdy mě bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je moţné do 20 dnů od podání ţádosti, popř. do 5 pracovních dnů od podání ţádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání ţádosti (viz. výše správní poplatek 500 Kč). Změny v televizním vysílání Od 1. září 2010 došlo k přeladění televizního vysílání z Liptálu programu ČT 1 z 33. kanálu na 32. kanál. V případě, ţe Vám tento program nefunguje, je třeba přeladit televizor. Tato změna souvisí se zahájením digitálního televizního vysílání ze Zlína. Majitelé digitálních televizních přijímačů můţou nyní přijímat programy ČT v digitální kvalitě. Bliţší informace najde na našich internetových stránkách Informace o stavu finančních prostředků obce Běţný účet u ČSOB Termínovaný účet u ČSOB Běţný účet u České spořitelny Stav ke dni ,46 Kč ,71 Kč ,08 Kč Jana Sklářová, účetní obce 8 let v komunální politice Před napsáním tohoto příspěvku do Zpravodaje naší obce jsem se dlouho rozhodoval, zda bilancovat pouze současné volební období nebo i volební období Nakonec převáţily důvody, proč bilancovat obě volební období. Osmileté působení v komunální politice přineslo výsledky a úspěchy, za které se nemusím stydět. Jestliţe někdo veřejně prohlašuje, ţe tomu tak není, tak buď úmyslně lţe, nebo tomu nechce rozumět. Jen nezaujatý a objektivně smýšlející občan můţe věc racionálně posoudit a zhodnotit. A já jsem přesvědčen, ţe převáţná většina našich občanů je objektivní, o čemţ jsem se za osmileté volební období mnohokrát přesvědčil. Proto si dovolím tvrdit, ţe tato většina je s naší komunální politikou spokojená. I kdyţ si přesně pro velký časový odstup všechno nemohu pamatovat, tak začátky po převzetí funkce starosty byly velmi těţké, protoţe je rozdíl, zda je funkce předávána s dobrou vůlí v započatých věcech seriozně pokračovat, nebo zda jde o snahu mlţit a dezorientovat. Nebudu tento problém dále komentovat, uţ proto, ţe toto období bylo zdárně překonáno. Ale nyní uţ k samotné činnosti: Asi začnu s dokončením plynofikace v obci a rozšířením za silnici I. třídy I/69 u Matochů, u Vaculů čp. 239 a u Gerţů čp.152. Dále byly vybudovány autobusové čekárny se zálivy v obci Střed a Na Hranici, kde bylo nutné přikoupit od liptálského občana pana Josefa Řehy potřebnou část z jeho pozemku. Aby byly vyrovnány některé dluhy z minulosti, byly vykoupeny od paní Věry Zbrankové pozemky v parku za obecním úřadem. Dále byl zakoupen pozemek od tří spoluvlastníků z Vizovic za účelem vybudování parkoviště u hřbitova. Také jsme se vypořádali s nezákonně vybíraným mýtným. Poté, co soud dal za pravdu našemu tvrzení, ţe vybírání mýtného je nezákonné, byly poškozeným občanům vráceny neoprávněně vybrané finanční 6

7 prostředky ve výši cca Kč. Peníze byly vráceny všem poškozeným, kteří o to poţádali a doloţili doklad. I kdyţ rozpočet obce nebyl vysoký, nevyuţili jsme moţnosti, kterou nám nabízel zákon, zvýšit daň z nemovitostí, protoţe tím bychom řešili problémy obce na úkor jejich občanů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl do majetku obce obě bývalé autobusové točny, získané pozemky slouţí k potřebám obce. V současné době se připravuje převod dalších pozemků od státu na obec u Blaţků a u Jančinů čp. 145, jedná se o pozemky pro připravovanou výstavbu cyklostezky a chodníků. V červenci 2005 u příleţitosti oslav 630. výročí vzniku naší obce, kterých se zúčastnilo mimo našich občanů mnoho hostů, mezi nimi tehdejší hetman Zlínského kraje a někteří poslanci PČR, byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky obci Lhota u Vsetína udělena vlajka a znak obce. Znak obce si občané z několika návrhů vybrali sami prostřednictvím dotazníků. Předání vlajky a znaku obce předcházela beseda u cimbálu s občany obce a rodáky v restauraci U Jakšíků. K této příleţitosti byla vydána broţura o obci Lhota u Vsetína. Obec dále zajistila pravidelné vydávání Zpravodaje obce. Byla obnovena obecní kronika včetně jejího dopsání za roky 1999, 2000, 2001 a Obec v roce 2003 musela zakoupit novou kopírku, počítače, kancelářský nábytek a další zařízení, neboť tyto věci byly dočasně minulým zastupitelstvem zapůjčeny z bývalého okresního úřadu a musely být vráceny. Obecní knihovnu jsme postupně vybavili novým počítačem, skenerem, nábytkem a regály na knihy, na tuto akci jsme obdrţeli dotace. V knihovně, místnosti obecního rozhlasu a u hlavního vchodu obecního úřadu byly pořízeny nové dveře. Zasedací místnost byla vybavena renovovaným nábytkem, v zasedací místnosti byly umístěny znak a vlajka obce. V obci byly zřízeny dvě nové úřední desky. K údrţbě chodníků, komunikací, k sečení zelených ploch a k zimní údrţbě byl zakoupen multifunkční traktorek, zimní fréza a další příslušenství pro tyto účely potřebné. V rámci sdruţení obcí Syrákov byly vybudovány rozvodné vodovodní řady pokrývající převáţnou část obce. Byla vybudována vodovodní přípojka na místní hřbitov. V základní škole a mateřské škole byly speciální hmotou opraveny některé vnitřní stěny postiţené dlouhodobou vlhkostí. Taktéţ zde byla provedena celková rekonstrukce zádveří vestibulu včetně nových oken, krytiny a protiskluzového koberce. V areálu základní školy a mateřské školy bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, s dřevěnými mantinely, sítěmi a osvětlením, kde lze hrát tenis, florbal, odbíjenou, minifotbal a v zimních měsících bruslit a hrát hokej. Toto víceúčelové hřiště má v první řadě slouţit dětem ze základní a mateřské školy a taktéţ ostatním místním občanům. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Od platí dospělí za pouţití hřiště 100,- Kč za hodinu bez ohledu na to, zda je vyuţíváno jednou, dvěma osobami nebo celou skupinou osob. Po dvou letech bezplatného uţívání pro všechny jsme přece jen přistoupili k poplatkům, ze kterých je částečně hrazena údrţba hřiště, spotřebovaná elektrická energie, voda a odměna správci, zbývající část nákladů hradí nadále obec. Byla provedena oprava památníku obětem I. a II. světové války, na tuto opravu získala obec dotaci z ministerstva obrany. U tanečního kola byl vybudován dřevěný přístřešek a dřevěná pergola slouţící pro taneční zábavy, výlety, myslivců, hasičů a obce. Obec rovněţ poskytla materiální pomoc (dřevo) ke zhotovení přístřešku pro FC Lhota u Vsetína. V obci byly rekonstruovány všechny staré chodníky. Zcela nový chodník byl vybudován od bývalé bytovky zemědělského druţstva čp. 56 po bývalou Goláňovu hospodu. V průběhu 8 let byla opakovaně provedena oprava a odvodnění místních komunikací na Horní Potoky, kdy v jednom případě byla na opravu poskytnuta 100 % dotace z ministerstva pro místní rozvoj, rovněţ byla provedena částečná oprava místních komunikací Dolní Potoky. Byla zatrubněna část příkopu od Maléřů po Gerţe čp Byl vyhotoven boční svod s roštem k zachycování povrchových vod u Dušků čp. 9. Dále byla provedena oprava komunikace Na Grůň. Byly opraveny některé mosty a lávky v obci, na tuto akci získala obec 100% dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. 7

8 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce provedla za přispění obce výměnu starých garáţových vrat do hasičské zbrojnice za nové. U bývalé autobusové točny bylo instalováno dřevěné posezení se stolem a dvěma lavičkami za účelem občerstvení nebo odpočinku. Před starou autobusovou čekárnou v obci střed byla provedena úprava povrchu a voda, která tam po deštích zůstávala, byla svedena do příkopu. Poslední z větších investičních akcí je zateplení Základní školy a mateřské školy v obci, které zahrnuje zateplení půdního prostoru, zateplení obvodových zdí školy včetně nátěru fasády, který navrhl akademický architekt Sošťák a výměny starých dřevěných oken za okna plastová s ditermálními skly, čímţ dojde k podstatným úsporám tepelné energie. V roce 2003 byla na základě zřizovací listiny ustanovena nová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Současně byl pořízen Poţární řád, který dříve neexistoval. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je občanské sdruţení, které je schopno a ochotno nezištně pomáhat našim občanům při poţárech, povodních, při mimořádných a krizových událostech. Dle finančních moţností a za pomoci dotací obec doplňuje výstroj a výzbroj dobrovolných hasičů. Zde musím zdůraznit, ţe si práce a ochoty hasičů velmi váţím. Obec zajišťuje rozvoz obědů pro důchodce (výběr ze tří druhů jídel za příznivou cenu), dle finančních moţností udrţuje místní a účelové komunikace, zajišťuje údrţbu a opravy veřejného osvětlení, obecního rozhlasu, údrţbu a opravy autobusových čekáren, odvoz komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, zimní údrţbu chodníků, pluhování sněhu apod. Obec zajišťuje provoz hřbitova (voda, odvoz kontejnerů). Obec zajišťuje a pořádá pravidelné standardní kulturní akce: Den matek, Vítání občánků, Beseda se seniory, fotografování pro kroniku, pravidelné návštěvy jubilantů nad 78 let. Obec sponzoruje tato občanská sdruţení:tj FC Lhota u Vsetína, Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a Myslivecké sdruţení Stráň. Na provoz Základní školy a mateřské školy obec jako její zřizovatel ročně vynakládá cca 700 tis Kč. Jsme rádi, ţe jsme školu udrţeli i v době, kdy základní školu navštěvovalo jen 8 ţáků. Nyní navštěvuje základní školu 26 ţáků a mateřskou školu 28 dětí. Další velkou pravidelnou platbou jsou splátky na II. Stavbu vodovodu rozvodné vodovodní řady ve výši 250 tis Kč ročně. Obec je součástí mikroregionu Vsetín, který zastřešuje II. etapu Čisté řeky Bečvy výstavba splaškové kanalizace, kde se odvádí pravidelné platby dle splátkového kalendáře.( cca 1,6 milionu ročně ) Od roku 2009 je Obecní úřad vybaven Czech POINTem datovými schránkami a elektronickou spisovou sluţbou (výpisy z rejstříku trestů a z evidence řidičů motorových vozidel), na jejich zřízení byla získána dotace z ministerstva vnitra. Samozřejmostí je moţnost občanů vyţádat si ověření listin a podpisů (vidimace a legalizace). Do konce roku 2010 bude architekty zpracován nový územní plán obce, na který byly získány dotace ze Zlínského kraje. Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci, který byl vyhlášen , obec získala zpět všechny obecní lesy, viz. samostatný článek právního zmocněnce obce JUDr. Ing. Tkadlecové, která po obě volební období obec zastupovala před soudy, připravovala různé smlouvy a jiná podání, jak pro obec, tak pro občany bez nároku na odměnu. Výhledové akce Prioritou v dalším volebním období je započetí výstavby oddílné splaškové kanalizace v roce Zde bych chtěl podotknout, ţe termínů zahájení této akce bylo několik. Tyto termíny byly sdruţením Mikroregionu Vsetín několikrát měněny z různých objektivních příčin, např. nepřipravenost stavebních povolení některých obcí v rámci mikroregionu (mikroregion tvoří 16 obcí), změny pravidel pro poskytování dotací v Bruselu (EU). Naše obec i obec Liptál jsou připraveny na tuto akci jiţ od roku Na projektovou dokumentaci obdrţela naše obec od Zlínského kraje finanční podporu dotaci ve výši cca 665 tis Kč. Máme rovněţ vydáno stavební povolení, které muselo být prodlouţeno o další dva roky. Budovat tuto kanalizaci samostatně by byla ekonomická sebevraţda. Obec by takto dosáhla zhruba na 60 % dotací. V rámci Mikroregionu Vsetín je potvrzena 78,03 % dotace (samostatně by obec na tuto částku nikdy nedosáhla). Projektová 8

9 dokumentace s trasou kanalizace je k nahlédnutí občanům na obecním úřadě kdykoliv. Obec nechá zpracovat dokumentaci pro domovní přípojky, čímţ bude usnadněno připojení jednotlivých rodinných domů ke kanalizačnímu systému. Vlastní prostředky budou činit cca 23 milionů Kč a budou obcí spláceny aţ do roku Za těchto podmínek nebude jednoduché s necelým 7 mil. rozpočtem obce tak vysoký úvěr splácet. Lhal bych, kdybych občanům sliboval, ţe s takovým finančním hendikepem bude naše obec vzkvétat a rozvíjet se v takové míře, jak bychom si všichni přáli. Pevně však věřím, ţe i toto enormní finanční zatíţení se podaří zvládnout a bude moţno některé dílčí akce realizovat (zejména rozšíření vodovodní sítě). Po vybudování splaškové kanalizace s napojením na kmenový sběrač ve Vsetíně Rokytnici U Irise dojde ke zlepšení a zkvalitnění ţivotního prostředí nás všech. A to stojí za to! Ţivotní prostředí obce rovněţ zlepší úprava břehů a vyčištění koryta potoka Rokytenky, kterou obec v příštím roce postupně zajistí ve spolupráci s Oblastní správou toků Lesů České republiky Vsetín. Z nedostatku financí se zatím nepodařilo realizovat některé záměry, které jsou jiţ částečně připraveny k realizaci, u některých akcí byla vyhotovena projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení, respektive jsou zpracovány studie (odvodnění lokality Ţabí rynek včetně chodníku kolem Košutů, rozšíření vodovodu, rozšíření hřbitova včetně jeho rekonstrukce a parkoviště, výstavba cyklotrasy a chodníků v Dolansku, přechod pro chodce u obchodu U Obadalů, výstavba rozhledny a další záměry). Jsem přesvědčen, ţe se nám podaří získat pro obec další dotace, ať uţ od Zlínského kraje, od státu z fondů jednotlivých ministerstev nebo od Evropské Unie při vyuţití všech moţností, které se naskytnou a s vyuţitím všech získaných kontaktů, které jiţ byly navázány, aby bylo moţno výše uvedené akce dokončit. Nenabízím vzdušné zámky, jen kaţdodenní práci na postupném zvelebování obce Jan Tkadlec, starosta obec Informace k právnímu zastupování obce v řízeních před soudy Od roku 2003 zastupuji obec Lhota u Vsetína před soudy jako obecná zmocněnkyně, před rokem 2003 zastupovalo obec v soudních řízeních několik advokátů. Při přebírání spisového materiálu od posledního z nich, na dotaz, zda povaţuje vybírání mýtného obcí za zákonné, odpověděl, ţe přece zastupuje obec a otázkou zákonnosti se nezabývá. Takový postoj je dle mého názoru naprosto neakceptovatelný. Nelze stavět proti sobě zájmy obce proti zájmům jejich občanů. Pokud jsou občané kráceni na svých právech, nemůţe si obec z peněz daňových poplatníků platit advokáty, aby jí pomohli nad občany vyhrát soudní spory. Nejdelší kauzou, která byla dovedena do zdárného konce, byl spor o obecní lesy. V soudním řízení vedeném v prvním stupni u Krajského soudu v Ostravě obec Lhota u Vsetína ţádala, aby z konkurzní podstaty úpadce firmy Wojtoň KOVEX příbory se sídlem v Hošťálkové byly vyloučeny lesní pozemky ve vlastnictví obce. Ţalovaným byl správce konkurzní podstaty výše uvedeného úpadce. První soudní řízení bylo ukončeno v roce 2004, kdy Krajský soud v Ostravě konstatoval, ţe správce konkurzní podstaty podal chybnou výzvu na vydání majetku. To bylo jediným důvodem ukončení tohoto soudního řízení. Dne 21. července 2004 byla obci Lhota u Vsetína doručena výzva správce konkurzní podstaty, aby obec zaplatila částku 41 milionů 590 tisíc Kč nebo sloţila cenu obvyklou zastavených nemovitostí. Protoţe obec této výzvě nevyhověla, oznámil správce konkurzní podstaty, ţe dne 29. srpna 2004 zapsal do konkurzní podstaty lesní pozemky obce Lhota u Vsetína. Důvody pro tento zápis jsem zpochybnila a podala jsem ţalobu na vyloučení nemovitostí z konkurzní podstaty. Hlavním důvodem pro vyloučení byla skutečnost, ţe všechny zástavní smlouvy uzavřené v letech 1993 a 1994 městem Vsetín ve prospěch firem pana Wojtoně byly od počátku neplatné. Krajský soud v Ostravě jako soud první instance prošetřil tyto argumenty a ţalobě vyhověl v plném rozsahu. Stalo se tak rozsudkem ze dne 26. července Proti tomuto rozsudku správce konkurzní podstaty podal odvolání. Vrchní soud v Olomouci po projednání částečně potvrdil rozsudek Krajského soudu a ve zbývajícím vrátil věc k novému projednání. Vzal za prokázané, ţe zástavní smlouvy z roku 1993 jsou 9

10 od počátku neplatné, nicméně určil, ţe platnost poslední zástavní smlouvy z roku 1994 závisí na splnění podmínek, které stanovilo zastupitelstvo Města Vsetín na svém zasedání dne 23. prosince Krajský soud v Ostravě po vrácení řízení na první instanci spojil řízení vedené proti správci konkurzní podstaty úpadce firmy pana Wojtoně na základě ţaloby obce Lhota u Vsetína a řízení vedené na základě ţaloby města Vsetín proti druhému správci konkurzní podstaty stejného úpadce do jediného soudního řízení. Ve společném řízení proběhla opakovaně jednání, na kterých se ţalovaní správci konkurzní podstaty snaţili prokázat, ţe podmínky stanovené zastupitelstvem města Vsetín byly splněny. Proběhlo několik jednání u Krajského soudu v Ostravě, na kterých byla vyslechnuta řada svědků. Rozsudkem ze dne 9. října 2009 Krajský soud v Ostravě opět vyhověl naší ţalobě v plném rozsahu a rozhodl, ţe se všechny nemovitosti z konkurzní podstaty vylučují. Proti tomuto nepravomocnému rozhodnutí soudu první instance se správci konkurzní podstaty opět odvolali. Argumentovali mimo jiné také judikátem Nejvyššího soudu ze dne sp. zn. 22 Cdo 1400/2004, ze kterého vyplývá, ţe není-li důvod pochybovat o tom, ţe se určité věci před delší dobou dály obvyklým či pravidelným, způsobem či (úředním) postupem, je pak důkazní břemeno o tom, ţe v daném případě tomu tak nebylo na tom, kdo to tvrdí. K tvrzení správců konkurzní podstaty bylo podáno obsáhlé vyjádření, kterým byly zpochybněny argumenty obsaţené v odvolání a na které navazovala závěrečná řeč při jednání u Vrchního soudu. Soudu byly předloţeny důvody, proč nelze v tomto případě připustit aplikaci výše uvedeného judikátu Nejvyššího soudu. Po několikahodinovém jednání dne 1. září 2010 Senát Vrchního soudu v Olomouci rozhodl v náš prospěch, ve vyhlášeném rozsudku potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě a dal nám v plné míře za pravdu. Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nabude právní moci dnem doručení písemného vyhotovení účastníkům soudního řízení. Tím, ţe soudy první i druhé instance uznaly naše tvrzení, ţe všechny zástavní smlouvy uzavřené městem Vsetín v této kauze jsou neplatné, nemůţe jiţ nikdo zpochybňovat vlastnické právo obce Lhota u Vsetína k jejím obecním lesům a obec bude moci s tímto majetkem svobodně nakládat. Zbývá pouze dořešit výmaz zástavního práva smluvního z katastru nemovitostí JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová Historie obce Budeme i nadále pokračovat historií lhotecké školy. Školní rok 1895/96 byl započat 16. září. Zapsáno jest 123 ţáků. Přijati jsou ještě 3 ţáci z Liptálu, z té příčiny, ţe mají do naší školy blíţe. Během tohoto roku nestalo se nic pozoruhodného. Mnohé děti měly dusivý kašel a některé kašlaly aţ půl roku, několik malých dětí i zemřelo, ale ze školáků nikdo. Dne 26. měsíce října 1895 vykonána školní inspekce. Opětovně vyzvala školní radu místní, aby postarala se o 2. třídu, kde je velká vlhkost, ale občané opravu stále odkládají, ba dosud ani ţádných příprav nekonají. Dne 13. července 1896 navštívil školu naši člen vrchní c.k. církevní rady pan Dr. Heřman z Tardy. Byl na chvíli přítomen vyučování, pověděl dětem odkud přichází a kde bydlí, dal jim několik otázek ze zeměpisu a napomenul je, aby váţily si školy a učitele ctily. Školní rok ukončen 31. července. Dítky i s učitelem se zúčastnily sluţeb boţích, jimţ i někteří rodičové byli přítomni, potom dostaly děti školní zprávu a byly propuštěny s napomenutím, aby po čas prázdnin dobře se chovaly. O prázdninách visitoval školu okresní lékař a k jeho návrhu nařídila c.k. okresní školská rada, aby obec opraviti dala pumpu u školy močírnu na záchodě pro chlapce a obnovila opadanou omítku stěn z venku. Opravy tyto vykonala obec během prázdnin. Školní rok 1986/97 započat 16. září. Ţáci sešli se ve škole a odtud vedeni byli do chrámu Páně v Liptále. Pro dítky evangelické reformované vykonal pan farář příhodné kázání. Školou povinných dítek normálně vyvinutých jest 125 zdejších, 2 sluţební (dítka učitele), 3 ţáci z Liptála, kteří mají do školy naší blíţe. Pro tělesnou vadu nechodí do školy 3 dítky. Školní rok 1896/97 ukončen dne 31. července. Přítomni byli: předseda školské rady Pavel Mikulec a místopředseda Jiří Valchář. Správce školy rozdal ţákům jejich písemné práce, školní zprávy a propouštěcí vysvědčení (u končících ţáků). Napomenuv je k pilnosti a poslušnosti, k vděčnosti k rodičům, učitelům a k císaři Pánu a vybídl je, aby zapěli 1. a poslední sloku národní hymny. Potom dojemnými slovy se s ţáky rozloučil. Přítomní členové místní školské rady poděkovali správci školy za horlivé jeho působení při zdejší škole a napomínali ţáky, aby zachovali jej u věčné paměti. Ţáci evangeličtí reformovaní byli 10

11 vedeni do chrámu Páně v neděli 1. srpna, kdeţ sešli se i ţáci z Liptála a ze Seninky (Seninka patřila do Liptálské farnosti). Po krátké řeči pana faráře byla sloţena ţáky zkouška z náboţenství. Dne 17. srpna 1897 byl výnosem c.k. okresní školské rady jmenován učitelem na obecné škole ve Lhotě učitel Josef Knotek, který učiteloval na pětitřídní obecné škole v Roţnově. Sluţbu nastoupil 1. září Vystřídal ve funkci Antonína Šabackého, který byl jmenován nadučitelem v Rouštce (Růţďka). Začátkem měsíce září dala obec provésti některé opravy v bytě učitele i ve třídě: v kuchyni přestavěn sporák, vsazeny nové veřeje u dveří do komory (zárubně), popukané kachle v menší světnici nahrazeny novými, stupeň ve třídě zvětšen a třech křídlech okenních dány nové rámy. (psáno češtinou z konce 19. Století) Mgr. Josef Goláň Začátek školního roku 2010/2011 Letošní prázdniny jsou jiţ minulostí, a tak jsme 1. září přivítali v naší staronové škole 7 nových prňáků a také novou druhačku. Základní škola má tedy v letošním roce 26 ţáků, do mateřské školy bude letos chodit 28 dětí. Slavnostnímu zahájení školního roku však předcházely po dobu prázdnin práce související se zateplováním školy. Vyměnovala se okna, malovalo se a vše se muselo pouklízet. Do těchto úklidových prací se zapojili všichni zaměstnanci, a proto jim patří poděkování za včasnou přípravu školy. V tomto roce pokračuje zapojení školy do projektu Školní mléko, kde mají děti z MŠ a ZŠ moţnost odebírat mléčné výrobky za dotovanou cenu a do projektu Ovoce do škol, kde děti ze ZŠ dostávají zdarma ovoce, zeleninu a ovocné šťávy. Pokračuje také v soutěţi Recyklohraní, v níţ ţáci odpovídají na vědomostní kvízy a sbíráme body za odevzdání pouţitých baterií a vyslouţilého elektrozařízení. V loňském roce jsme odevzdali 21 kg baterií, letos máme připravený k odevzdání box s drobnou elektronikou. Mgr. Miroslav Kurtin ředitel školy Komunální volby 2010 Volby do zastupitelstva naší obce se uskuteční října 2010, v termínu vyhlášeném prezidentem republiky. Volební místnost bude na Obecním úřadě ve Lhotě u Vsetína (prostory knihovny). Volební místnost bude otevřena v pátek 15. října 2010 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hodin. Občané mohou ze zdravotních důvodů poţádat členy okrskové volební komise, aby za nimi přišli domů s přenosnou volební schránkou. Tento poţadavek můţete nahlásit na telefonní číslo obecního úřadu nebo Právo volit do zastupitelstva obce má občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuţ právo volit přiznává mezinárodní úmluva, s trvalým pobytem ve Lhotě u Vsetína a věkem nejméně 18 let dosaţeným druhý den voleb. Překáţka výkonu volebního práva je omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo z důvodu výkonu povinností sluţby vojáka z povolání v zahraničí. Pro volby do Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína byly zaregistrovány 2 kandidátní listiny. Z nich mohou voliči vybrat na volební období nové zastupitelstvo v počtu 11 členů. Jan Tkadlec starosta 11

12 Sdruţení nezávislých kandidátů Lhota u Vsetína I Základní informace o jednotlivých kandidátech Jan Tkadlec v obci ţije 51 let, je vyučený montér ocelových konstrukcí v Ostravě Vítkovicích, vystudoval Gymnazium v Novém Jičíně a pětiletou důstojnickou školu Ministerstva vnitra ve Vsetíně, pracoval ve vsetínské hvězdárně a u Policie České republiky, druhé volební období vykonává funkci starosty obce, je ţenatý a má tři dospělé děti, zájmy sport, turistika, hřiby, cestování a kříţovky. Mgr. Josef Goláň - od narození ţije v obci, vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu ve Vsetíně, filosofickou fakultu a pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako středoškolský profesor, osm let pracuje jako neuvolněný místostarosta, píše obecní kroniku, zaloţil Zpravodaj obce a osm let se stará o jeho vydávání, je ţenatý a má tři dospělé děti, zájmy kytara, turistika, četba, fotografování, rodina,vnuci Zdenka Šťastná, rozená Malučká. od narození ţije v obci, pracovala v zemědělství a ve firmě Hirschman ve Vsetíně, je vdaná a má tři dospělé děti, zájmy turistika, sport, zahrada JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová, rozená Štachová - v obci ţije od roku 1984, vystudovala Gymnazium ve Vsetíně, Vysokou školu zemědělskou v Brně a právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracovala v zemědělství, na Okresním úřadě ve Vsetíně a na Krajském úřadě ve Zlíně, na legislativně právním odboru, v současné době pracuje jako ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Vsetín, osm let zastupuje obec v soudních řízeních jako obecná zmocněnkyně, je vdaná a má tři dospělé děti, zájmy rocková hudba, turistika, četba, pes Ing. Martin Hlatký - v obci ţije 32 let, vystudoval Střední průmyslovou školu v Bruntále a Vysokou školu dopravy a spojů v Ţilině, je zaměstnán jako vedoucí Domova pro seniory v Karolince, čtyři roky zastává funkci neuvolněného místostarosty, má dceru Nikolku, zájmy počítače, rodina 12

13 Vojtěch Urban od narození ţije v obci, je vyučený zedník, vystudoval Střední stavební školu s maturitou ve Valašském Meziříčí, obor stavební technologie a materiály, pracuje jako ţelezniční dispečer, je ţenatý a má syna Vojtěcha a dceru Nellinku, zájmy myslivost, sportovní střelba Marcel Bělíček od narození ţije v obci, vyučil se zedníkem v Středním odborném učilišti Vsetín, pracuje jako montér obytných kontejnerů ve firmě KOMA ve Vizovicích, je ţenatý a má dvě dcery Barunku a Elišku, zájmy myslivost, rodina Michal Lukáš od narození ţije v obci, vystudoval Gymnazium ve Vsetíně, zastává funkci velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, je svobodný, zájmy motorky, auta, sport Ing. Jan Kráčala v obci ţije od roku 1975, vystudoval Střední zemědělskotechnickou školu ve Stráţnici a Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor všeobecná mechanizace, pracoval v zemědělství a jako středoškolský učitel a ředitel SOU zemědělské Vsetín, Rybníky, je ţenatý a má tři dospělé děti, zájmy turistika, sport Eva Čížová, rozená Vysoudilová od narození ţije v obci, vystudovala Střední zdravotní školu ve Vsetíně, pracuje jako staniční sestra na oddělení LDN v nemocnici ve Vsetíně, má dceru Moniku, zájmy cestování, turistika, hudba Lenka Kobzová, rozená Navrátilová od narození ţije v obci, vystudovala Rodinnou školu s maturitou ve Vsetíně, pracuje jako soukromá podnikatelka, je vdaná, má syna Lukáše a dceru Terezku, zájmy pečení, vaření, rodina 13

14 Sdruţení nezávislých kandidátů Pro rozvoj obce Motto: Slušnost nade vše aneb obec je tu pro občany, nikoliv občan pro obec. Váţení spoluobčané, dovolujeme si Vám představit naše Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj obce, v jehoţ rámci bychom rádi získali vaši důvěru ve volbách do zastupitelstva naší obce. Volby se konají 15. a 16. října Do voleb jdeme s cílem garantovat veškeré stávající služby obce našim občanům, realizovat kanalizaci v obci, pozvednout kulturní a společenské dění v obci, podpořit školní i mimoškolní aktivity dětí, investovat do pomíjených oblastí a míst obce, podpořit vybudování cyklostezky na Vsetín v součinnosti s městem atd. Jsme si rovněţ velmi dobře vědomi nelehké finanční situace naší země, proto chceme především rozvážně hospodařit s rozpočtem obce, který bude významně zatíţen financováním kanalizace, minimalizovat zadluţení Lhoty, sníţit výdaje na administrativu a vedení obecního úřadu, zvýšit čerpání dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a programů Evropské unie. S podrobným programem budete seznámeni v následujících dnech. Sledujte naše další předvolební materiály a internetové stánky Naši kandidáti do Zastupitelstva obce: 1. Zgarba Miroslav 59 let, strojní zámečník, bezpart. 2.Valchář Ctirad 50 let, obchodní manaţer, bezpart. 3. Kašpar Miroslav 35 let, programátor, bezpart. 4. Němeček Tomáš 46 let, ţivnostník, bezpart. 5. Kocourková Lenka Ing. 48 let, referentka, bezpart. 6. Černota Pavel 53 let, úředník, bezpart. 7. Zezula Oldřich 52 let, skladník, bezpart. 8. Macek Jindřich 46 let, mistr, bezpart. 9. Řezanina Lubomír 44 let, technický pracovník, bezpart. 10. Visner František 57 let, personální manaţer, bezpart. 11. Sucháčková Kateřina 19 let, studentka, bezpart. web: lhotauvsetina.webnode.cz Protoţe vítáme názory všech našich spoluobčanu, budeme rádi, kdyţ nám na výše uvedeném webu zanecháte vaše připomínky či náměty k dění ve Lhotě, k blíţícím se volbám či k našemu Sdruţení. Samozřejmě můţete jednotlivé kandidáty kontaktovat osobně. Děkujeme za vaši podporu! SNK Pro rozvoj obce Lhota u Vsetína 14

15 Váţení spoluobčané, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispívají svými články do Zpravodaje obce Lhoty u Vsetína. Snaţíme se vţdy informovat Vás o dění v obci, o různých vyhláškách, o událostech současných i minulých. Mezi občany si nacházejí své pevné místo kapitoly Společenská kronika a Historie obce, které po zaloţení Zpravodaje nepřetrţitě 8 let uveřejňujeme. O celkový rozvoj Zpravodaje se zasluhují svými příspěvky starosta Jan Tkadlec, ing. František Doleţel za články o FC Lhota, Mgr. Miroslav Kurtin, ředitel školy za informace o MŠ a ZŠ Lhota a člen ZO Miroslav Kašpar. Konečnou podobu dává Zpravodaji paní Šefrová, administrativní pracovnice OÚ Lhota, která přepisuje ochotně všechny příspěvky a podílí se osobně na tvorbě některých kapitol. Pevně věříme, ţe i v dalších letech bude Zpravodaj vycházet a bude i nadále informovat občany o dění v obci Lhota u Vsetína. Mgr. Josef Goláň Za cizí příspěvky nenese vydavatel odpovědnost. 15

16 16

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

3/2006. obce Lhota u Vsetína

3/2006. obce Lhota u Vsetína 3/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH - Úvodní slovo redakce............. 2 - Z jednání zastupitelstva obce........... 2 - Ohlédnutí za volebním obdobím 2002-2006...... 3 - Soudní řízení o obecní lesy............

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá U S N E S E N Í z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30.12.2003 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více