Program na podporu systému pro nakládání s autovraky. Program na podporu systému nakládání s autovraky byl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program na podporu systému pro nakládání s autovraky. Program na podporu systému nakládání s autovraky byl"

Transkript

1 Program na podporu systému nakládání s autovraky byl schválen ministrem i životního prostředíř pro rok Dne 16. listopadu 2010 byl schválen ministrem životního prostředí nový program pro roky PhDr. Jan Brychta, vedoucí odboru rozpočtu Ing. Petr Langmajer, projektový manažer odbor národních programů a Švýcarských fondů, oddělení I 1

2 Finančníč prostředkyř jsou získávány á poplatkem dlezákona o odpadech. Zpoplatněno je první přihlášení vozidla k registraci pokud překračuje určené emisní hodnoty EURO 1, 2 případně nesplňuje vůbec. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech ve výši a) Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2, b) Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1, c) Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b). 2

3 Na návrh MPO je připravována novela o úpravě ve vybírání poplatků, která má zpoplatnit i automobily splňující normu EURO 3 a omezit možnost obcházení plateb poplatku. Platná úprava části odstavce 6 37e zákona o odpadech Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků ajejich částí. 3

4 Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění ě vybraných autovraků. 800 Vývoj příjmů z poplatků autovraky mil. Kč skut skut oček. č skut návrh h2012 období 4

5 Z celkové roční alokace Programu 100 mil. Kč je 85 mil. Kč určeno pro subjekty typu P (zpracovatele), 10 mil. Kč pro subjekty typu A (obce) a 5 mil. Kč na technickou asistenci Programu. 5

6 Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky. Program se také vztahuje na řešení tzv. staré zátěže. Podmínkou pro zařazení do programu pro zpracovatele autovraků je předložení žádosti písemně i elektronicky, provedení místního šetření oddělením kontroly fondu (souhlasné) a zasílání přehledu převzatých autovraků zmaisoh modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (kontrolu provádí CENIA Česká informační agentura životního prostředí). 6

7 Naroky jeurčenač podpora pro zpracovatele za jeden autovrak na 500 Kč. Kromě podnikatelských subjektů (typ P) mohou tedy program využít i kraje, obce a příspěvkové organizace (typ A) jimi zřízené. Platby jsou prováděny pololetně podle skutečně převzatých autovraků na základě rozhodnutí ministra ŽP a smlouvy s fondem. Pro organizace typu A jednou ročně. 7

8 Žadatelům typu P, kteří předložiliř žádost do jsou akceptovány všechny autovraky zpracované v roce Přihlášeným po prvním čtvrtletí roku 2011, budou akceptovány zpracované autovraky vždy od měsíce v němž se podnikatel přihlásil. Součástí žádosti o proplacení podpory je export dat z programu MA ISOH. Jiné podklady nejsou vyžadovány. y U žadatelů typu A se podporuje sběr, svoz a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení í k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. 8

9 Podpora za jeden autovrak činí 2500 Kč. Pokud bude autovrak předán přihlášenému autovrakovišti obdrží podporu i toto zařízení. V roce 2010 podalo žádost 7 měst a obcí, 5 městům a obcím bylo proplaceno 25 autovraků v částce Kč. č 9

10 Více informací a formulář pro čtvrtletní přehled autovraků naleznete na v sekci Národní programy Aktuální nabídka podpory v článku Program na podporu systému pro nakládání s autovraky. 10

11 Počty č povolených provozoven 562 = Celkový počet povolení KÚ k provozování zařízení ke zpracování autovraků 380 = Počet aktivních provozoven na zpracování autovraků 67,6% 182 = Počet neaktivních provozoven na zpracování autovraků 32,4% Neaktivní provozovny; 182; 32,4% Aktivní provozovny; 380; 67,6% 11

12 Počty aktivních provozoven 233 = Počet aktivních provozoven, za které byly yy do podány žádosti o dotaci 61,3% Počet aktivních provozoven, za které do žádosti o 147 = dotaci podány nebyly 38,7% Žádost nepodána; 147; 38,7% Žádost podána; 233; 61,3% 12

13 Přehled přihlášených provozoven v roce Počet přihlášených provozoven PHA LIB UST KVA StČ PLZ JhČ HRA PAR VYS OLM MRS ZLN JhM Počet přihlášených provozoven 13

14 Přehled délky povolení vydaných krajskými ký úřady P LI B UST KVA StČ PLZ JhČ H P VYS O M ZLN JhM D-déle než 5,5 roku A-do 1 roku A-do 1 roku B-do 4 let C-do 5,5 roku D-déle než 5,5 roku E-délka neomezena 14

15 Přehled neomezených povolení po krajích Délka povolení neomezena PHA LIB UST KVA StČ PLZ JhČ HRA PAR VYS OLM MRS ZLN JhM "počet povolení s 15

16 Realizace programu na podporu systému pro nakládání s autovraky v roce 2010 Doručeno za rok celkem 159 žádostí (z toho 1 opakovaně). Z toho doporučeno 157 žádosti, nedoporučeny 2 žádosti - žadatelé neprošli odbornou kontrolou SFŽP. Podpora v roce 2010 poskytnuta za likvidaci autovraků kategorie M1 a N1, v částce Kč. 16

17 V České republice bylo v roce 2010 odepsáno z registru motorových vozidel v kategorii M1 a N vozidel. Z tohoto počtu bylo vozidel exportováno do ciziny. Ze zbývajících vozidel bylo vozidel (83%) předáno oprávněným zpracovatelům - autovrakovištím a zlikvidováno (evidence v programu MA ISOH). Rozdíl, který je vozidel (17 %) vozidel byl zrušen svými majiteli a odepsán z registru na základě čestného prohlášení, případně dalších možností dle zákona (muzejnictví, úplné zničení, atd.). 17

18 Vložit mapu Realizující firmy 18

19 Přehled žadatelů podle množství zlikvidovaných autovraků (ověřeno CENIÍ podle programu MA ISOH) Údaje za rok 2010 Počet žadatelů Řady

20 Program na podporu systému pro nakládaní s autovraky pro roky V roce2011sedoprogramu k přihlásilo 204 firem s 236 provozovnami, z toho 2 žadatelé neprošli kontrolou SFŽP. Za první poletí roku 2011 by mohla být vyplacena dotace ve výši ,- Kč za zlikvidování autovraků, bohužel ale vzhledem k platné legislativě o podpoře malého rozsahu nebude moci býti jedné firmě proplaceno zlikvidování 546 autovraků. 20

21 Přehled žadatelů podle množství zlikvidovaných autovraků (ověřeno CENIÍ podle programu MA ISOH) Údaje za 1. pololetí počet žadatelů

22 Rozdílné postupy provozovatelů zařízení v nakládání s autovraky Autovraky jsou kompletně rozebrány zejména u fyzických osob oprávněných k podnikání. Z autovraků jsou vypuštěny provozní náplně, vyndána autobaterie a takto je vozidlo předáno koncovému zpracovateli na šrédr. Poskytování poplatku majiteli za odevzdání dá autovraku vrácení dotace. Přebírání části autovraku jako šrot a zavedení do MA ISOH jako celé vozidlo požadování dotace nelze řešení zrušení čestného prohlášení v zákoně o dopravě. 22

23 Hlavní problémy zpracovatelů autovraků Nezájem trhu o vytříděné složky so z autovraku a u sklo, plasty, které končí na skládkách a tím navyšují náklady na zpracování autovraků. Ipřes nutnost existence zařízení na zjišťování hmotnosti, která je řešena mnoha způsoby, zejména u malých provozovatelů (vlastní vážní zařízení, smluvní vztahy s někým, kdo váhu má), je skutečnost taková, že váha je zjištěna z TP, či odhadem a u některých zpracovatelů tato praxe vzbuzuje vážnépochyby y o jejich činnosti. 23

24 Zkušenosti z realizace programu: Rozdílné postupy krajských úřadů při povolovacím procesu těchto zařízení dle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech. Např.: V jednom kraji je při předpokládané kapacitě zařízení nad 100 t ročněč ě požadována malá EIA (zjišťovací EIA), takže zařízení ív tomtot kraji mají kapacitu do 100 t autovraků za rok, pokud tímto procesem nechtějí projít. Dle zákona požadavek od 10 t zpracovaných denně. V jiných krajích není kapacita uvedena vůbec nebo je uvedena rozdílně vtči ks (od 100 do ). Doba platnosti povolení od několika let nebo i neomezeně. 24

25 Zkušenosti z realizace programu v oblasti obce Nezájem pracovníků úřadů samosprávy, přes rozsáhlou informační kampaň se přihlásilo v roce 2010 jen 7 obcí Omezení programu daná zákony pouze auta bez dohledatelného majitele 25

26 Návrhy na další rozvoj programu Pokračování programu i v letech Realizace a podpora investičních programůů zaměřených na komplexní likvidaci autovraků v regionech, kde v současné době není žádné odpovídající zařízení. Podpora logistiky při odběru do již existujících zařízení na zpracování vybraných komodit. Účel: splnění požadavků EU a zabránění vyvážení na skládky 26

27 Děkuji za pozornost Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: tel.: , tel.: , zelená linka

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Právní úprava nakládání s autovraky Jméno autora Štěpán Pavelka

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2013 V PRAXI EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON Č. 169/2013 Sb. Praktický pohled na aktuální a připravované změny odpadové legislativy Ing. Petr Havelka výkonný ředitel

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Příjemce pomoci zajistí financování všech nákladů nezapočítaných do základu pro výpočet

Více