Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky"

Transkript

1 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících v zaízeních ke sbru a zpracování autovrak a o informaním systému sledování tok vybraných autovrak (o podrobnostech nakládání s autovraky) Ministerstvo životního prostedí stanoví podle 14 odst. 5 písm. b) a c), 37 odst. 9, 37b odst. 2, 39 odst. 12 a 78 odst. 2 písm. p) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní zákona. 188/2004 Sb., zákona. 7/2005 Sb., zákona. 314/2006 Sb. a zákona. 34/2008 Sb., (dále jen "zákon"): 1 Pedmt úpravy Tato vyhláška zapracovává píslušné pedpisy Evropských spoleenství 1) a v souladu s nimi upravuje: a) obsah provozního ádu zaízení ke sbru autovrak a zaízení ke zpracování autovrak, b) technické požadavky na nakládání s autovraky, c) podmínky pro skladování autovrak, d) náležitosti potvrzení o pevzetí autovraku do zaízení ke sbru autovrak, e) zpsob vedení prbžné evidence odpad vzniklých v zaízení ke sbru a zpracování autovrak, f) informaní systém sledování tok vybraných autovrak, g) rozsah a zpsob vedení prbžné evidence pevzatých autovrak, h) zpsob ohlašování potu a stavu pevzatých autovrak a zpsobu jejich zpracování, i) zpsob ohlašování produkce odpad vzniklých zpracováním autovrak a zpsob nakládání s tmito odpady, j) zpsob ohlašování produkce jiných odpad vzniklých v zaízení ke sbru autovrak a v zaízení ke zpracování autovrak. 1) Smrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. záí 2000 o vozidlech s ukonenou životností. Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvdení o likvidaci vydané v souladu s l. 5 odst. 3 smrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyazených vozidlech (2002/151/ES). 2 Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

2 (1) Obsah provozního ádu zaízení ke sbru autovrak je stanoven v bod 1 pílohy. 1 k této vyhlášce a obsah provozního ádu zaízení ke zpracování autovrak je stanoven v bod 2 pílohy. 1 k této vyhlášce. (2) Technické požadavky na nakládání s autovraky, na zaízení ke sbru autovrak a podmínky pro skladování autovrak jsou stanoveny v bod 1 pílohy. 2 k této vyhlášce. (3) Technické požadavky na zaízení ke zpracování autovrak a požadavky na jejich zpracování jsou stanoveny v bod 2 pílohy. 2 k této vyhlášce. (4) Vyjmuté a demontované ásti z autovrak, které nebudou optovn použity, zpracovatel autovrak roztídí a zaadí podle jiného právního pedpisu 2). Pokud zpracovatel autovrak po demontáži všech nebezpených ástí a oderpání provozních náplní podle bodu pílohy. 2 k této vyhlášce pedává autovrak dalšímu zpracovateli, zaazuje jej zpsobem uvedeným v jiném právním pedpisu 2). 2) Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), ve znní vyhlášky. 503/2004 Sb. 3 Náležitosti potvrzení o pevzetí autovraku do zaízení ke sbru autovrak Provozovatel zaízení ke sbru autovrak vystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o pevzetí autovraku (dále jen "potvrzení o pevzetí autovraku") podle pílohy. 3. Potvrzení o pevzetí autovraku se vystavuje, pokud byla odevzdána alespo karosérie s oznaením identifikaního ísla VIN 3) a motor s oznaením identifikaního ísla, pokud bylo uvedeno v osvdení o registraci vozidla. 3) 4 odst. 4 písm. h) zákona. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. 4 Informaní systém sledování tok vybraných autovrak a jeho doplování (1) Informaní systém sledování tok vybraných autovrak (dále jen "informaní systém") je souborem údaj o vybraných autovracích, jehož úelem je zajistit provázanost údaj o pevzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly pi nakládání s vybranými autovraky. (2) Informaní systém vede ministerstvo v penosovém standardu dat o odpadech 4).

3 (3) Provozovatel zaízení ke sbru autovrak se zapojuje do informaního systému zasíláním identifikaních údaj o provozovateli zaízení ke sbru vybraných autovrak a o osob pedávající vybraný autovrak, údaj o souhlasu k provozování zaízení ke sbru autovrak a údaj o pevzatém vybraném autovraku a o chybjících ástech pevzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o pevzetí autovraku do zaízení ke sbru autovrak, uvedeném v píloze. 3. Údaje zasílá ministerstvu souasn s vystavením potvrzení o pevzetí autovraku v penosovém standardu dat o odpadech 4) v elektronické podob na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveejní na svých internetových stránkách. (4) Zpracovatel autovrak s e zapojuje do informaního systému splnním povinnosti stanovené v 39 odst. 5 zákona. (5) Krajský úad dopluje informaní systém zasláním seznamu osob oprávnných ke sbru a zpracování autovrak ministerstvu v elektronické podob v penosovém standardu dat o odpadech 4) do deseti dn po ukonení každého kalendáního msíce na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveejní na svých internetových stránkách. Seznam obsahuje tyto náležitosti: a) seznam odpad uvedených v provozním ádu vetn jejich katalogového ísla, skutené kategorie odpadu a názvu odpadu podle jiného právního pedpisu 2), b) schválená kapacita zaízení, c) seznam schválených provozoven vetn názvu, adresy a identifikaního ísla píslušné základní územní jednotky, d) identifikace krajského úadu 1. identifikaní íslo krajského úadu, 2. název úadu, 3. adresa úadu, 4. jméno a píjmení osoby zpracovávající seznam, e) identifikace osob oprávnných ke sbru a zpracování autovrak 1. obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu, 2. obchodní firma nebo jméno a píjmení a místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávnnou k podnikání, 3. identifikaní íslo, bylo-li pidleno, f) informace o vydaném rozhodnutí o souhlasu k provozování zaízení 1. íslo jednací, 2. datum nabytí právní moci, 3. doba platnosti, pokud je vydáno na dobu uritou, 4. zpsoby využití i odstranní odpad podle píloh. 3 a 4 zákona. 2) Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), ve znní vyhlášky. 503/2004 Sb. 4) 20 odst. 5 vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní vyhlášky. 351/2008 Sb. 5 Zpsob vedení prbžné evidence

4 (1) Osoba oprávnná ke sbru nebo zpracování autovrak vede prbžnou evidenci odpad podle 39 odst. 1 zákona podle pílohy. 4 k této vyhlášce. Evidence dále vždy obsahuje: a) datum pevzetí odpadu a íslo zápisu do evidence, b) údaje o pevzatém autovraku a údaje o pedávající osob v rozsahu pílohy. 3 k této vyhlášce, c) jméno a píjmení osoby odpovdné za vedení evidence. (2) Osoba oprávnná ke zpracování autovrak vede v rámci prbžné evidence odpad oddlen evidenci materiál a ástí k optovnému použití. Evidence materiál a ástí k optovnému použití se nezasílá s roním hlášením o sbru a zpracování autovrak, ale na vyžádání se pedkládá kontrolním orgánm. 6 Ohlašování potu a stavu pevzatých autovrak, zpsob jejich zpracování a ohlašování jiných odpad (1) Osoby oprávnné ke sbru a zpracování autovrak zasílají roní hlášení o sbru a zpracování autovrak, hlášení o produkci odpad vzniklých zpracováním autovrak a zpsobu nakládání s tmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou autovraky, za uplynulý kalendání rok (dále jen "roní hlášení") podle pílohy. 4. (2) Ohlašování se provádí zvláš za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U mobilního zaízení pro sbr autovrak se ohlašování provádí místn píslušnému obecnímu úadu obce s rozšíenou psobností podle adresy provozovny, která provozování mobilního zaízení zajišuje. (3) Osoba oprávnná ke sbru nebo zpracování autovrak, která je zárove: a) oprávnna ke zpracování, využívání nebo odstraování elektroodpad, k ronímu hlášení pipojuje hlášení o zpracování, využívání a odstraování elektroodpad v rozsahu a s náležitostmi podle jiného právního pedpisu 5) vetn hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok; nakládání s jinými odpady než autovraky a elektroodpady ohlašuje pouze jednou podle listu. 3 pílohy. 4 k této vyhlášce, b) pvodcem odpadu katalogového ísla , pipojuje k ronímu hlášení údaje o složení kalu podle jiného právního pedpisu 6). (4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním roního hlášení v elektronické podob podle pílohy. 4, a to v penosovém standardu dat o odpadech 4) na elektronickou adresu, kterou obecní úad obce s rozšíenou psobností zveejní na svých internetových stránkách. 4) 20 odst. 5 vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní vyhlášky. 351/2008 Sb. 5) List. 2 pílohy. 8 vyhlášky. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozaízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaízeními a elektroodpady). 6) List. 3 pílohy. 20 vyhlášky. 383/2001 Sb., ve znní vyhlášky. 351/2008 Sb.

5 7 Roní zpráva výrobc a akreditovaných zástupc Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roní zprávu o dosažení cíl stanovených v 37 odst. 7 písm. b) zákona z vybraných vozidel vlastních znaek demontovaných ve stanovených zaízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu stanoveném v píloze. 5. Roní zprávu zasílají v elektronické podob v penosovém standardu dat o odpadech 4) na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveejní na svých internetových stránkách. 4) 20 odst. 5 vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní vyhlášky. 351/2008 Sb. 8 Pechodná ustanovení (1) Provozovatel zaízení ke sbru autovrak, který má povinnost zapojit se do informaního systému, mže zasílat údaje podle 4 odst. 3 do 31. prosince 2008 rovnž do 10 dn po ukonení každého kalendáního msíce v listinné nebo elektronické podob. (2) Krajský úad mže doplovat informaní systém podle 4 odst. 5 do 31. prosince 2008 též v dosavadní elektronické podob. 9 Úinnost Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. listopadu Ministr: RNDr. Bursík v. r. Píloha. 1 Obsah provozního ádu a provozního deníku zaízení 1. Provozní ád zaízení ke sbru autovraku obsahuje: 1.1. Základní údaje o zaízení: název zaízení, identifikaní údaje vlastníka a provozovatele zaízení (obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu nebo obchodní firma nebo jméno a píjmení a místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávnnou k podnikání a identifikaní íslo, bylo-li pidleno), vetn údaj o statutárních zástupcích a telefonním spojení na n, jména a píjmení vedoucích zamstnanc

6 zaízení, adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zaízení umístno (íslo popisné parcely a katastrální území), projektovaná kapacita zaízení Charakter a úel zaízení: pehled druh odpad, pro nž je zaízení ureno a které jeho provozem vznikají, v zaazení podle pílohy. 1 a. 2 jiného právního pedpisu 2), úel, k nmuž je zaízení ureno Struný popis zaízení: popis technického a technologického vybavení zaízení (skladovací prostedky, manipulaní prostedky, zpsob ochrany horninového prostedí v místech nakládání s odpady apod.) Technologie a obsluha zaízení: povinnost obsluhy zaízení pi všech technologických operacích v zaízení, pejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (nap. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit píslušné dokumenty, zpsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - zpsob znaení odpadu, balení odpadu, umísování odpad do zaízení Organizaní zajištní provozu zaízení Vedení evidence odpad pijímaných do zaízení i v zaízení produkovaných odpad Opatení k omezení negativních vliv zaízení a opatení pro pípad havárie Opatení k zajištní bezpenosti provozu a ochrany životního prostedí a zdraví lidí Vzor provozního deníku. 2. Provozní ád pro zaízení ke zpracování autovrak obsahuje všechny údaje uvedené v provozním ádu k zaízení ke sbru autovraku (bod 1.) a dále tyto následující údaje: 2.1. Podrobná kvalitativní charakteristika odpad umožující jejich pijetí do zaízení Využitelné materiály získávané v zaízení z odpad a jejich množství ve vztahu k pijímaným odpadm Monitorování provozu zaízení - výbr ukazatel pedpokládaných vliv provozu zaízení na okolí, zpsob a etnost jejich sledování a dokumentování, mení hlukových emisí, sledování množství, kvality a skutených vlastností odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu s jinými pedpisy, vliv na pracovní prostedí apod.) Informace, které jsou nutné k vcn správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho ástí, u vybraných vozidel poskytované zpravidla akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla. 2) Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), ve znní vyhlášky. 503/2004 Sb. Píloha. 2 Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zaízení k nakládání s autovraky 1. Podmínky pro skladování autovrak a požadavky na zaízení ke sbru autovrak 1.1. Místo k pejímce autovrak a místo pro sousteování autovrak ped jejich pepravou do zaízení ke zpracování musí být vybaveny:

7 a) plochou zajišující, aby nedošlo k ohrožení ani ke zneištní povrchových nebo podzemních vod, b) zaízením ke zjištní hmotnosti autovraku, c) pomckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zaízením pro odstranní uniklých kapalin, shromažovacími prostedky pro vznikající odpady, d) zaízením umožujícím pemísování již nepojízdných autovrak Pi nakládání s autovraky v zaízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako nap. olej, paliva, nápln chladícího, brzdového systému a klimatizace). Pi skladování autovrak nesmí být autovraky vršeny na sebe, pokud nejsou umístny ve stojanech, a nesmjí být skladovány v poloze na boku nebo na steše. 2. Požadavky na zaízení ke zpracování autovrak a na zpracování autovrak 2.1. Požadavky na prostory a vybavení: Místa k pejímání, skladování autovrak, zpracování autovrak, shromažování odpad a skladování materiál a souástí k optovnému použití musí být zeteln oznaena a musí umožnit, aby v zaízení mohly být provádny následující innosti: a) píjem autovrak, zjištní jejich hmotnosti a provádní píslušných záznam a vedení evidence, b) skladování autovrak a jejich ástí zbavených škodlivin, c) oderpání provozních náplní a odntí dalších nebezpených ástí autovrak, d) skladování autovrak a jejich ástí bez materiál a souástek obsahujících škodliviny uvedené v l , e) demontáž, f) skladování ástí vozidel, které lze optovn použít a které neobsahují žádné kapaliny, g) skladování ástí vozidel, které lze optovn použít a které obsahují kapaliny, h) skladování odpad urených k využití nebo k odstranní, i) skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování Místa ke zpracování autovrak musí být vybaveny a) plochou zajišující, aby nedošlo k ohrožení ani ke zneištní povrchových nebo podzemních vod, b) pomckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zaízením pro odstranní uniklých kapalin a shromažovacími prostedky, které odpovídají vznikajícím odpadm, materiálm a ástem k optovnému využití a pípadn dalšími zaízeními k úprav odpad, c) zaízením k jímání nebo ištní odpadních vod vetn srážkových v souladu s vodním zákonem, d) skladovacími prostory pro použité pneumatiky, zabezpeené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované ásti autovrak vetn ástí zneištných olejem, e) píslušnými shromažovacími prostedky pro oddlené shromažování vymontovaných materiál a ástí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT), provozní nápln (palivo, motorový olej, olej z pevodovky, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí smsi, brzdové kapaliny, nápln klimatizaního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku, f) zaízením ke zjištní hmotnosti, pokud osoba oprávnná neprovozuje souasn zaízení ke sbru autovrak Požadavky na zpracování autovrak

8 Oderpání provozních náplní a odntí dalších nebezpených ástí autovrak. Oderpání provozních náplní a odntí dalších nebezpených ástí autovrak se provádí tak, aby byly oddlen shromažovány všechny kapaliny, nápln a nebezpené ásti. Chladící prostedky klimatizace se vypouští pomocí uzaveného systému. Pi vypouštní kapalin ze všech systém autovrak se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává Demontáž autovraku Mechanické zniení identifikaního ísla vybraného autovraku (VIN) a zaznamenání tohoto úkonu do provozního deníku ásti a materiály obsahující škodliviny, které musí být pi zpracování z vybraných autovrak odstranny pednostn: a) baterie a nádrže na zkapalnný plyn nebo stlaený plyn, b) potenciáln výbušné souásti (nap. airbagy), c) provozní nápln (palivo, motorový a pevodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí smsi, brzdové kapaliny, nápln klimatizaního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro optovné použití píslušných ástí, d) všechny souásti obsahující rtu (je-li to technicky proveditelné). Píloha Potvrzení o pevzetí autovraku do zaízení ke sbru autovrak Poadové íslo potvrzení: Identifikace provozovatele zaízení, který vydal potvrzení: I provozovatele: Název provozovatele: Adresa provozovny, kde došlo k pevzetí autovraku: Pejímající osoba: Souhlas k provozu zaízení ke sbru autovrak dle 14 odst. 1 zákona o odpadech: Souhlas vydal: íslo jednací souhlasu: Datum vydání souhlasu: Doba platnosti souhlasu do:

9 Údaje o pevzatém autovraku: Datum pevzetí autovraku: Registraní znaka autovraku: Stát registrace/rozeznávací znaka státu: Kategorie vozidla, výrobce a typ (model): Identifikaní íslo vozidla (VIN): Identifikaní íslo motoru, je-li uvedeno v osvdení o registraci: Identifikaní íslo nutných ástí vozidla, je-li na nich uvedeno: íslo technického prkazu: Rok výroby/první registrace vozidla ve stát registrace: Pedávající: Státní píslušnost pedávajícího: Adresa pedávajícího (trvalý pobyt): I nebo datum narození: Pejímající osoba potvrzuje, že pevzala vybrané vozidlo úplné, obsahující ásti schválené výrobcem a neobsahuje odpad, který nemá pvod ve vybraném vozidle. Pokud není vozidlo úplné, uvete chybjící ásti: Autovrak pijal a údaje ovil Autovrak odevzdal (Podpis): (Podpis):

10 K píloze. 3 Poadové íslo potvrzení - toto íslo musí být pro každé potvrzení vystavené provozovatelem zaízení ke sbru autovrak jedinené v souvislé vzestupné ad. I provozovatele - vypluje se identifikaní íslo provozovatele zaízení ke sbru autovrak, bylo-li pidleno; pokud má organizace I mén než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový poet 8 míst. Název provozovatele - vypluje se obchodní firma nebo název, je-li provozovatel právnickou osobou a jméno a píjmení, popípad obchodní firma, je-li provozovatel fyzickou osobou oprávnnou k podnikání tak, jak je zapsán v obchodním rejstíku nebo v živnostenském rejstíku. Adresa provozovny, ve které došlo k pevzetí autovraku - uvádí se pesná a úplná adresa provozovny provozovatele, ve které došlo k pevzetí autovraku. Pejímající osoba - vypluje se jméno a píjmení osoby, která potvrzení vystavila. Souhlas vydal - uvádí se název krajského úadu, který vydal souhlas k provozu zaízení ke sbru autovrak. íslo jednací souhlasu - uvádí se íslo jednací souhlasu vydaného provozovateli ke sbru autovrak. Datum vydání souhlasu - uvádí se datum vydání souhlasu vydaného provozovateli ke sbru autovrak ve formátu dd/mm/rr. Datum pevzetí autovraku - vypluje se datum pevzetí vozidla provozovatelem do zaízení ke sbru autovrak ve formátu dd/mm/rr. Registraní znaka autovraku - vypluje se registraní znaka, respektive díve uvádná státní poznávací znaka, vozidla které bylo pedáno provozovateli. Kategorie vozidla, výrobce a typ (model) - vypluje se podle údaj uvedených v technickém prkazu. Identifikaní íslo vozidla (VIN) - vypluje se podle technického prkazu. Identifikaní íslo nutných ástí vozidla, je-li na nich uvedeno - vypluje se identifikaní íslo motoru a karoserie. íslo technického prkazu - uvádí se íslo technického prkazu. Rok výroby/první registrace vozidla ve stát registrace - uvádí se rok výroby nebo první registrace vozidla. Pedávající - vypluje se jméno a píjmení osoby, která vozidlo do zaízení pedala. V pípad právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnné k podnikání se uvádí název subjektu tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstíku. V pípad obce se vypluje její název.

11 Státní píslušnost pedávajícího - uvádí se u fyzických osob. Adresa pedávajícího (trvalý pobyt) - uvádí se trvalý pobyt osoby, která vozidlo do zaízení pedala, v pípad právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnné k podnikání adresa sídla nebo místa podnikání, v pípad obce se vypluje její adresa; trvalý pobyt se nevyžaduje u státních píslušník jiných zemí EU a EHP. I nebo datum narození pedávajícího - v pípad právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnné k podnikání se uvede I bylo-li pidleno; pokud má organizace I mén než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový poet 8 míst. V pípad, že je pedávající fyzickou osobou, vypluje se v ádku pouze datum narození ve formátu dd/mm/rrrr. Píloha Hlášení o sbru a zpracování autovrak, jejich ástí, o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení ureno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny List. 1 - Identifikace oprávnné osoby Strana Celkový poet stran hlášení Oprávnná osoba Samostatná provozovna I: íslo provozovny: Název oprávnné osoby: Název provozovny: Ulice,. p.: Ulice,. p.:

12 Obec: Obec: PS: PS: Kód ORP: Kód ORP: IZÚJ: IZÚJ: Celkový poet provozoven Hlášení vyplnil: oprávnné osoby: Datum vyhotovení hlášení: Poznámky: Tel: Fax: List. 2 - Hlášení o sbru a zpracování vybraných autovrak a odpad vzniklých z vybraných autovrak za rok I íslo provozovny íslo strany listu IZÚJ provozovny Poet stran listu Výrobní znaka Množství odpadu (tuny) Partner auta, z kterého Kód Poet kus Poadové Katalogové Kategorie se stal autovrak Sesbírané množství Celkové množství, zpsobu I, název, adresa sesbíraných íslo íslo odpadu nebo název druhu vybraných autovrak se kterým bylo nakládání a IZÚJ provozovny autovrak

13 odpadu odpadu nebo množství odpadu nakládáno (+) (-) List. 3 - Hlášení o sbru a zpracování jiných než vybraných autovrak, jejich ástí vetn hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok I íslo provozovny íslo strany listu

14 IZÚJ provozovny Poet stran listu Zaazování odpad Množství odpadu (tuny) Partner Kód Pozn. Poadové Katalogové Kategorie Název druhu Celkem Z toho dle zpsobu I, název, adresa íslo íslo odpadu odpadu sloupce 7 nakládání a IZÚJ provozovny odpadu (+) (-)

15 Vysvtlivky: Vyplují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním autovrak, které jsou ureny k optovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádjí v tunách na šest desetinných míst. I - vypluje se identifikaní íslo oprávnné osoby; pokud je I mén než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový poet 8 míst. IZÚJ - vypluje se identifikaní íslo základní územní jednotky obce na jejímž správním území má oprávnná osoba sídlo nebo místo podnikání nebo na jejímž správním území se nachází provozovna oprávnné osoby. íslo se uvádí podle jednotného íselníku obcí R vydaného eským statistickým úadem. Kód ORP - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšíenou psobností nebo území, na nmž je vykonávána penesená psobnost mstských ástí hl. m. Prahy, kde má oprávnná osoba sídlo nebo místo podnikání nebo kde je samostatná provozovna oprávnné osoby provozována, podle íselník správních obvod vydaných eským statistickým úadem. List. 1 - Identifikace oprávnné osoby Hlášení ureno pro ORP (název) - vypluje se název místn píslušného obecního úadu obce s rozšíenou psobností, kterému je roní hlášení zasíláno. Oprávnná osoba - pokud nemá provozovatel zaízení ke sbru nebo zpracovatel autovrak samostatnou provozovnu, pak vyplní pouze levou polovinu listu. 1 a v pravé polovin vyplní pouze údaje o osob, která hlášení vyplnila. V celkovém potu provozoven oprávnné osoby uvede poet 1. Název oprávnné osoby - vypluje se název provozovatele zaízení ke sbru nebo zpracovatele autovrak tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstíku. Celkový poet provozoven oprávnné osoby - uvádí se celkový poet samostatných provozoven, které má provozovatel zaízení ke sbru nebo zpracovatel autovrak na území R. Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu dd/mm/rr. Samostatná provozovna - do této rubriky se uvádí i místo provozování innosti, pi které odpad vzniká nebo se s ním nakládá a není provozovnou podle zvláštních právních pedpis. Pokud je v provozovn, která je provozovnou podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, provozováno více zaízení se souhlasem podle 14 odst. 1 zákona, nebo byl tento souhlas nahrazen integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, vypluje se hlášení za každé z tchto zaízení zvláš. íslo provozovny - vyplní se interní íslo samostatné provozovny, pokud oprávnná osoba má provozovny oíslované. V opaném pípad se nevypluje. íslo vypluje píslušný obecní úad s rozšíenou psobností ve vzestupné ad.

16 List. 2 - Hlášení o sbru a zpracování vybraných autovrak a odpad vzniklých z vybraných autovrak za rok Ve sloupci 1 - uvádí se poadové íslo záznamu. Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové íslo odpadu podle zvláštního právního pedpisu 2), v pípad druh odpad vzniklých zpracováním vybraných autovrak se uvádí katalogové íslo odpadu pednostn zaazené do podskupiny podle jiného právního pedpisu 2). U odpad, pro které v podskupin není odpovídající katalogové íslo, se odpad zaadí podle postupu uvedeného v jiném právním pedpisu 2). Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie druhu odpadu podle jiného právního pedpisu 2) nebo v pípad zmny kategorie skutená kategorie odpadu. Ve sloupci 4 - uvádí se výrobní znaka auta, ze kterého se stal autovrak, v pípad druh odpad vzniklých zpracováním vybraných autovrak název druhu odpadu podle jiného právního pedpisu 2), a to celkem za všechny výrobní znaky aut, ze kterých se staly vybrané autovraky, které jsou uvedeny pod evidovanými sebranými vybranými autovraky. Ve sloupci 5 - uvádí se celkové množství odpadu: a) vlastních vybraných autovrak, podle jednotlivých výrobních znaek, kategorií a druh vybraných autovrak uvedených na samostatných ádcích. Uvádí se vždy celkové množství jedné výrobní znaky auta, ze kterého se stal autovrak, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraku s kódem A00 ve sloupci 7, b) pevzatých vybraných autovrak, podle jednotlivých výrobních znaek, kategorií a druh vybraných autovrak uvedených na samostatných ádcích. Uvádí se vždy celkové množství odebrané jedné výrobní znaky auta, ze kterého se stal autovrak, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku a jednoho partnera ve sloupci 8 s kódem BN30 ve sloupci 7, pokud se jedná o první pevzetí autovraku, když bylo zárove vydáno potvrzení o pevzetí dle 37b zákona anebo s kódem B00 ve sloupci 7, pokud se nejedná o první pevzetí autovraku, když nebylo zárove vydáno potvrzení o pevzetí dle 37b zákona, c) vybraných autovrak, které bylo pevedeno, tj. zstalo na skladu, z pedchozího roku s kódem C00 ve sloupci 7, d) odpad vzniklých z vybraných autovrak, které byly pevedeny, tj. zstaly na skladu, z pedchozího roku s kódem C00 ve sloupci 7, e) jednoho druhu odpadu vzniklého ze zpracování vybraných autovrak ve sloupci 7. Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství: a) jedné výrobní znaky, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu vzniklého zpracováním vybraného autovraku, se kterým bylo nakládáno zpsobem, uvedeným ve sloupci 7. Zpsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce - Nakládání s odpady, b) pedaných vybraných autovrak, c) pedaných odpad vzniklých z vybraných autovrak, d) využitých nebo odstranných odpad vzniklých z vybraných autovrak. Souet všech celkových množství uvedených ve sloupci 5 se musí rovnat soutu všech množství uvedených v sloupci 6, vetn zstatk na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku. Ve sloupci 7 - uvádí se kód skuteného zpsobu nakládání dle tabulky - Nakládání s odpady s množstvím uvedeným ve sloupci 6.

17 Partner - souhrnné oznaení pro oprávnnou osobu k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky, oprávnnou osobu nebo nepodnikající fyzickou osobu, od které byl autovrak, jeho ásti nebo odpad pevzat nebo oprávnnou osobu k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky nebo oprávnnou osobu, které byl vybraný autovrak nebo odpad pedán k dalšímu využití i odstranní. Ve sloupci 8 - v pípad pevzetí vybraného autovraku nebo odpadu se uvede I, obchodní firma nebo název každého partnera, adresa jeho provozovny a IZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo místo podnikání nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera. V pípad pevzetí autovraku nebo odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IZÚJ obce, ve které byl autovrak nebo odpad vyprodukován. V pípad pedání vybraného autovraku nebo odpadu jiné oprávnné osob, nebo jiné provozovn za úelem dalšího využití nebo odstranní se uvádí I, obchodní název každé provozovny oprávnné osoby (píjemce odpadu), adresa provozovny píjemce a IZÚJ sídla provozovny, na kterém se provozovna píjemce vybraného autovraku nebo odpadu nachází. Neuvádí se dopravce. V pípad dovozu nebo vývozu odpadu se uvede kód státu podle SN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu nebo vývozu. Ve sloupci 9 - uvádí se celkový poet kus vybraných autovrak dané výrobní znaky, vypluje se pouze u autovrak, obsahujících nutné ásti vozidla [ 37b odst. 1 písm. c) zákona] 2) Vyhláška. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), ve znní vyhlášky. 503/2004 Sb. Tabulka - Nakládání s odpady Pvod odpad Kód Množství Partner odpadu +/- Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 (+) NE Odpad pevzatý od oprávnné osoby B00 (+) ANO (sbr, výkup, shromažování), nebo jiné provozovny) Množství odpadu pevedené z minulého roku C00 (+) ANO (zstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku) Zpsob nakládání Využívání odpad Využití odpadu zpsobem obdobným jako paliva nebo XR1 (-) NE

18 jiným zpsobem k výrob energie Získání/regenerace rozpouštdel XR2 (-) NE Získání/regenerace organických látek, které se XR3 (-) NE nepoužívají jako rozpouštdla (vetn biologických proces mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) Recyklace/znovuzískání kov a kovových slouenin XR4 (-) NE Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiál XR5 (-) NE Regenerace kyselin a zásad XR6 (-) NE Obnova látek používaných ke snižování zneištní XR7 (-) NE Získání složek katalyzátor XR8 (-) NE Rafinace použitých olej nebo jiný zpsob optného XR9 (-) NE použití olej Aplikace do pdy, která je pínosem pro zemdlství nebo XR10 (-) NE zlepšuje ekologii Využití odpad, které vznikly aplikací nkterého XR11 (-) NE z postup uvedených pod oznaením R1 až R10 Pedúprava odpad k aplikaci nkterého z postup XR12 (-) NE uvedených pod oznaením R1 až R11 Skladování materiál ped aplikací nkterého z postup XR13 (-) NE uvedených pod oznaením R1 až R12 (s výjimkou doasného skladování na míst vzniku ped sbrem) k 31. prosinci vykazovaného roku Odstraování odpad Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD1 (-) NE Úprava pdními procesy (nap. biologický rozklad XD2 (-) NE kapalných odpad i kal v pd, apod.) Hlubinná injektáž (nap. injektáž erpatelných kapalných XD3 (-) NE odpad do vrt, solných komor nebo prostor pírodního pvodu, apod.) Ukládání do povrchových nádrží (nap. vypouštní XD4 (-) NE kapalných odpad nebo kal do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)

19 Ukládání do speciáln technicky provedených skládek XD5 (-) NE (nap. ukládání do oddlených, utsnných, zavených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostedí, apod.) Biologická úprava jinde v této píloze nespecifikovaná, XD8 (-) NE jejímž koneným produktem jsou sloueniny nebo smsi, které se odstraují nkterým z postup uvedených pod oznaením D1 až D12 Fyzikáln-chemická úprava jinde v této píloze XD9 (-) NE nespecifikovaná, jejímž koneným produktem jsou sloueniny nebo smsi, které se odstraují nkterým z postup uvedených pod oznaením D1 až D12 (nap. odpaování, sušení, kalcinace) Spalování na pevnin XD10 (-) NE Konené i trvalé uložení (nap. ukládání v kontejnerech XD12 (-) NE do dol) Úprava složení nebo smíšení odpad ped jejich XD13 (-) NE odstranním nkterým z postup uvedených pod oznaením D1 až D12 Úprava jiných vlastností odpad (krom úpravy zahrnuté XD14 (-) NE do D13) ped jejich odstranním nkterým z postup uvedených pod oznaením D1 až D13 Skladování materiál ped jejich odstranním nkterým XD15 (-) NE z postup uvedených pod oznaením D1 až D14 (s výjimkou doasného skladování na míst vzniku ped shromáždním potebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku Ostatní Využití odpad s výjimkou využívání kal podle vyhlášky XN1 (-) NE 382/2001 Sb. na terénní úpravy apod. Pedání kal OV k použití na zemdlské pd XN2 (-) ANO Pedání jiné oprávnné osob (krom pepravce, XN3 (-) ANO dopravce), nebo jiné provozovn Zstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku XN5 (-) NE pokud není uveden pod kódy R13, D15 Peshraniní peprava odpadu z lenského státu EU do R BN6 (+) ANO Peshraniní peprava odpadu do lenského státu EU z R XN7 (-) ANO

20 Pedání (díl, odpad) pro optovné použití XN8 (-) ANO Zpracování autovraku XN9 (-) NE Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny") XN10 (-) ANO Využití odpadu na rekultivace skládek XN11 (-) NE Ukládání odpad jako technologický materiál na zajištní XN12 (-) NE skládky Kompostování XN13 (-) NE Biologická dekontaminace XN14 (-) NE Protektorování pneumatik XN15 (-) NE Dovoz odpadu ze státu, který není lenským státem EU BN16 (+) ANO Vývoz odpadu do státu, který není lenským státem EU XN17 (-) ANO Zpracování elektroodpadu XN18 (-) NE Pevzetí zptn odebraných nkterých výrobk nebo zptn BN30 (+) ANO odebraných elektrozaízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnné k podnikání, která zajišuje zptný odbr podle 37k nebo 38 zákona, první pevzetí autovraku, když bylo zárove vydáno potvrzení o pevzetí dle 37b zákona nebo pevzetí odpad od nepodnikajících fyzických osob - oban Odpad po úprav, když nedošlo ke zmn katalogového BN40 (+) NE ísla odpadu Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu XN50 (+) NE Inventurní rozdíl - vyrovnání pebytku odpadu XN53 (-) NE Staré zátže, živelní pohromy, erné skládky apod. XN60 (+) NE Staré zátže, živelní pohromy, erné skládky apod. XN63 (-) NE K tabulce - Nakládání s odpady Zpsob pvodu odpadu se oznauje tímístným kódem. Pvod odpadu: A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Vedení evidence podle zákonných předpisů platných ke dni 12. března 2012 Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Svazku obcí Skládka TKO

Svazku obcí Skládka TKO Plán odpadového hospodáství pvodce odpad Svazku obcí Skládka TKO Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel: Název Statutární zástupce Vladimír Mrka, pedseda

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH SMRNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH 1 edmt úpravy...2 2 Vymezení pojm...2 3 íjem dokument...2 4 íjem a oznaování dokument v analogové podob...2 5 íjem a oznaování dokument v digitální podob...3 6 Evidence

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více