Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel"

Transkript

1 Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80, Česká Skalice,IČ: Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník je oprávněn rozhodnout Strážník městské policie je oprávněn rozhodnout o odtažení motorového vozidla jen v těchto případech: a) dle 45 z.č.361/2000 Sb. O silničním provozu, kdy vozidlo tvoří překážku v silničním provozu b) na žádost správce komunikace, na níž stojí vozidlo, které splňuje podmínky autovraku (dále jen vraku). Strážník postupuje dle ust. 37 z.č.185/2001 Sb. o odpadech. 2) Překážka v silničním provozu Strážník v případě, že vozidlo tvoří překážku v silničním provozu, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a odtah nesnese odkladu, provede na místě šetření po majiteli nebo řidiči vozidla. Pokud se nepodaří zjistit majitele nebo řidiče vozidla, provede strážník fotodokumentaci vozidla a jeho umístění na komunikaci. Přivolá odtahovou službu a domluví odtah vozidla na pozemek odtahové služby. Na odtahovou službu vyčká na místě. Po naložení vozidla toto opět zadokumentuje a ofotografuje. Ihned po odtažení vozidla podá telefonickou informaci dozorčí služně OO PČR o odtažení vozidla s adresou odtahové služby. V případě, že během odtahu vozidla nebo před příjezdem odtahové služby se na místo dostaví majitel vozidla nebo řidič vozidla, strážník provede kontrolu dokladů a osobu na místě zdrží do příjezdu odtahové služby. Zaměstnanec odtahové služby vyúčtuje řidiči nebo majiteli odtahovaného vozidla nedokončený odtah. Strážník vyřeší přestupek řidiče či majitele vozidla blokově nebo domluvou a na místě vyčká do chvíle, co vozidlo přestupce opustí prostor. O uvedeném zákroku vždy sepíše úřední záznam a zapíše jej do knihy událostí. 3) Vraky Strážník v případě, že jedná na žádost správce komunikace, si ověří, zda-li je odtah v souladu s ust. zákona o odpadech. Tedy uplynula-li lhůta dvou měsíců

2 od vyrozumění majitele vozidla, či vyvěšení upozornění na úřední desce.taktéž provede kontrolu ve složce VRAKY, zda-li vozidlo nemá registrační značky uloženy v depozitu. Po těchto šetřeních strážník vyjedná umístění vraku na městský pozemek u vedoucího Technických služeb města. Po té přivolá odtahovou službu. Vrak na místě vyfotografuje, stejně tak fotografuje i jeho nakládání na vozidlo odtahové služby. Vrak nechá složit na místě určeném pro ukládání vraků. Opět po složení provede fotodokumentaci. Poučí zaměstnance odtahové služby o způsobu úhrady fakturou, která v tomto případě bude poukázána na Město Česká Skalice. O odtažení vraku informuje dozorčí službu OO PČR Česká Skalice. O odtahu podá písemnou informaci majiteli vraku a poučí jej ze zákona o odpadech, jak si má možnost vrak vyzvednout. V případě, že není znám majitel vraku, toto upozornění nechá vyvěsit na úřední desce. O provedených úkonech sepíše vždy úřední záznam a zapíše jej do knihy událostí. 4) Vyzvednutí vraku majitelem V případě, že se dostaví majitel vraku, s tím, že si chce vyzvednout svůj vrak z pozemku města, strážník uvedenému majiteli zkontroluje doklady, zapíše jeho data a požádá o prokázání vztahu k vraku. Pokud tento vztah prokáže, vyšle jej na Technické služby města k vydání vraku. Data majitele vozidla strážník předá finančnímu oddělení městského úřadu k vystavení faktury za odtah a pronájem místa. Faktura je pak odeslána k úhradě majiteli odtaženého vraku. 5) V případě nezájmu o vrak V případě, že se do dvou měsíců, po odtažení majitel vraku nepřihlásí, podá strážník informaci správci komunikace o uplynutí zákonné lhůty. Ten nechá vrak ekologicky zlikvidovat. O tomto úkonu musí být majitel vraku písemně informován a poučen, že jeho vrak vozidla byl zlikvidován na jeho náklady. U neznámého majitele musí být vyrozumění provedeno na úřední desce. O tomto úkonu provede strážník záznam do složky VRAKY a knihy událostí. 6) Směrnici č. 5/2009 pro postup při odtažení vozidel projednala a schválila na svém jednání dne rada města pod číslem usnesení 17/193/VIII/2009. Účinnost této směrnice č. 5 /2009 je od V České Skalici dne Velitel MP: Bc.Pavel B l a t n í k Starosta města: Tomáš H u b k a

3 Pořadové číslo smlouvy evidované městem 139/2009 Smlouva o nuceném odtahu vozidel I. Smluvní strany Objednatel: Město Česká Skalice třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení: účet veden u KB, a.s., pobočka Náchod, Číslo účtu : / 0100 Zastoupené starostou města: Tomášem Hubkou Dodavatel: Odtahová služba Luboš Pavlíček Provodiv-Šonov, Provodov 9 IČ : DIČ: Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku, který je přílohou smlouvy. Zastoupené majitelem firmy Lubošem Pavlíčkem II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je nucený odtah motorových vozidel, které jsou překážkou v silničním provozu či splňují podmínky autovraku. III. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. IV. Práva a povinnosti smluvních stran a) Provádět nucená odtah motorových vozidel dle pokynů Městské policie Česká Skalice (dále jen MP). b) Uložit odtažené vozidlo v nepřetržitě střeženém prostoru firmy dodavatele c) Tj.L.Pavlíček Provodov. d) Uložit vrak vozidla na místo označené MP (pozemek Města Č.Skalice)

4 - 2 - e) Vozidlo uložené na pozemku dodavatele vydat majiteli vozidla proti prokázání dokladu o vlastnictví vozidla (OTP,kupní smlouva apod.) a proti faktuře o zaplacení odtahu či uhrazení nákladů za odtažení. Dobu výdeje zajistit po dobu 24 hodin. Objednatel se zavazuje: a) Zavolat odtahové vozidlo dodavatele a vydat pokyn k výjezdu a vyčkat příjezdu odtahového vozidla na místě odtahu. b) Před naložením na odtahový vůz zajistit prohlídku a zdokumentování stavu vozidla určeného k odtahu za účelem zjištění případných poškození (fotografie, videozáznam) a být nakládání přítomen. c) Zajistit v případě marného výjezdu (odtahové vozidlo již vyjelo k místu odtahu, ale nebude provedeno naložení) přítomnost řidiče nesprávně parkujícího vozidla, aby mohl být uhrazen poplatek za marný výjezd. V. Ceny nutného odtahu, splatnost a fakturace Ceny jsou stanoveny v souladu s nařízením rady města Česká Skalice č. A jsou uvedeny v příloze č. k této smlouvě, která je její nedílnou součástí. Cenu za provedené služby podle této smlouvy bude dodavateli hradit uživatel řidič vozidla, při vydání a přebírání vozidla. Dodavatel není oprávněn požadovat úhradu ceny po objednateli. Objednatel hradí cenu v případě, že objednává odtah vraku vozidla, jehož majitel nemohl být zjištěn a provádí tak likvidaci vraku na vlastní náklady. VI. Ustanovení společná a závěrečná Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Smlouvu lze ukončit jednostrannou písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi druhé straně.

5 - 3 - S okamžitou platností je možné smlouvu vypovědět v případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy jednou ze stran. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města Česká Skalice dne pod číslem usnesení 17/193/VIII/2009. Příloha : 1. Ceny nuceného odtahu.1 list 2. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku 1 list V České Skalici dne Tomáš H u b k a.. Luboš P a v l í č e k

6 Příloha č.1 ke smlouvě o nuceném odtahu vozidel uzavřené dne ===================================================== Ceny nuceného odtahu osobních a dodávkových vozidel Cena včetně DPH 1) Dokončený odtah 800,- 2) Nedokončený odtah.400,- 3) Cena za střežení vozidla..180,-/na den 1) zahrnuje čekání na policistu, prohlídku vozidla, nakládání a skládání vozidla, příjezd odtahového vozidla na místo nakládky, odjezd odtahového vozidla z místa nakládky s naloženým vozidlem 2) zahrnuje úkony provedené jako výše, ale odtah není uskutečněn 3) zahrnuje výjezd odtahového vozidla na místo odtahu, ale vozidlo se již nenakládá 4) zahrnuje převzetí vozidla, uložení střežení a výdej vozidla v objektu firmy Luboš Pavlíček. Střežení je zajištěno po celých 24 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. ========================================================= V České Skalici dne

Krycí list ve věci podání nabídky na

Krycí list ve věci podání nabídky na Příloha č. 1 výběrového řízení Krycí list ve věci podání nabídky na Zabezpečení nucených odtahů vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět 1. Vyhlašovatel:

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

h) vyložení stěhovaných předmětů, g) odborné umístění a upevnění stěhovaných předmětů na/ve vozidle určeném k transportu stěhovaných věcí,

h) vyložení stěhovaných předmětů, g) odborné umístění a upevnění stěhovaných předmětů na/ve vozidle určeném k transportu stěhovaných věcí, Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/194-0 SMLOUVA o poskytování stěhovacích služeb uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva číslo: Číslo účtu: 2002-691/0100 e-mail : vak.km@vak-km.cz

Smlouva číslo: Číslo účtu: 2002-691/0100 e-mail : vak.km@vak-km.cz Smlouva číslo: o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod uzavřená v souladu s ust. 8 odst.16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 011. zasedání dne 02.05.2011 USNESENÍ č. 044/11/RMČ k výběrovému řízení na službu Údržba veřejné zeleně Městská část Praha Ďáblice Rada MČ po projednání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ699001273,

Více