Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Veřovice 276 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RUKU V RUCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RUKU V RUCE"

Transkript

1 Základní škola a, příspěvková organizace Veřovice 276 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RUKU V RUCE MATEŘSKÁ ŠKOLA VEŘOVICE VEŘOVICE 526 PLATNOST DOKUMENTU: od ZPRACOVALA: vedoucí učitelka ve spolupráci se všemi pracovnicemi mateřské školy, rodiči, učitelkami základní školy, zřizovatelem a ost.sloţkami v obci 1

2 OBSAH: Identifikační údaje... 2 Charakteristika školy... 4 Koncepce školy... 5 Hlavní zásady, metody a prostředky vzdělávací práce... 7 Podmínky vzdělávání... 9 Vzdělávací obsah Témata ŠVP Příloha ŠVP: Kritéria přijímání dětí do MŠ Veřovice Plán evaluace školy Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v MŠ Veřovice Minimální preventivní program - Prevence patologických jevů Další dokumenty závazné pro všechny pracovnice mateřské školy: Pracovní řád Školní řád Vnitřní řád Provozní řád mateřské školy Provozní řád školní zahrady Vnitřní řád pro zaměstnance Organizace poţární ochrany objektu mateřské školy 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název Adresa pracoviště Základní škola a, příspěvková organizace Veřovice Veřovice Základní škola a, příspěvková organizace Veřovice Veřovice IČO IZO Ředitelka Zástupce ředitele Vedoucí mateřské školy Zástupce vedoucí učitelky Učitelky MŠ Správní pracovnice Vedoucí školní jídelny Účetní Zřizovatel Mgr. Renata Štěpánová tel.: Mgr. Hana Bartoňová tel.: Alena Bezděková tel.: Zuzana Sládková Věra Popová Mgr. Ester Procházková Simona Tobiášová Václava Dobečková tel.: Eva Caisbergerová tel.: Obec Veřovice Obecní úřad Veřovice Veřovice 70 IČO: Web: telefon:

4 Provoz: Počet tříd: Zaměření: Kapacita: Věkové sloţení dětí: Budova: Lokalita MŠ: Školkovné: Stravné: 6.30 hod hod 2 heterogenní všeobecné 56 dětí zpravidla od 3 do 6 let účelové přízemní zařízení střed obce Veřovice, v blízkosti ZŠ, kostela, kulturního domu 300,- Kč celodenní docházka 200,- Kč 4hod. docházka 100,- Kč 5ti denní docházka 27,-Kč /1den od 6 let 28,-Kč/1den 4

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Na severním úpatí Velkého Javorníku, nejvyššího bodu Veřovických vrchů, nejzápadnější části chráněné krajinné oblasti Moravskoslezských Beskyd se podél říčky Jičínky rozkládá malebná obec Veřovice. Uprostřed této přírodou obklopené vesnice, v její klidné a nerušené části, byla v roce 1975 otevřena dvoutřídní mateřská škola jako přízemní účelové zařízení, na jejímţ vybudování místním národním výborem se podíleli také občané Veřovic a rodiče dětí. Budova naší mateřské školy prošla v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomuto velkolepému projektu můţeme dětem nabídnout větší prostory a komfort. Máme nové a krásné umývárny a sociální zařízení, velké šatny i třídy. Největším přínosem tohoto projektu je tělocvična, kde s dětmi kaţdodenně cvičíme a vyuţíváme také při jiných příleţitostech různé besídky, slavnosti a umělecká představení. Naše mateřská škola má kapacitu 56 dětí. Tvoří ji dvě heterogenní třídy se všeobecným zaměřením Jeţci a Veverky, kaţdá s kapacitou 28 dětí. Kaţdá třída má k dispozici vlastní dostatečně velkou pracovnu, hernu, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou spojeny tělocvičnou. V prostorách budovy se děti dobře orientují. Do školy přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let na základě platných kritérií, které jsou v souladu s legislativou. Děti jsou rozdělovány rovnoměrně do obou tříd, kdy je prvořadé přání zákonných zástupců, do které ze tříd chtějí své dítě umístit při zachování optimálního věkového sloţení třídy. Školu obklopuje rozlehlá, členitá zahrada, osázená různými keři, stromy jehličnatými, listnatými i ovocnými, které vyuţíváme k různým hrám, vzdělávacím činnostem, tvoření a péči o ně. Na školní zahradě máme starší vybavení kolotoč, domeček, skluzavka a houpačky. Na podzim r bylo vystavěno nové dětské hřiště, které svými parametry a materiálem odpovídá nejnovějším poţadavkům. Máme zde hrové prvky: průlezky, hrazdy, různá houpadla, kolotoč, hnízdo, houpačky, kladinu, chůdy a tabuli. Součástí zahrady je venkovní sklad hraček a nářadí. Ve spolupráci s obecním úřadem, rodiči, místní organizací svazu zahrádkářů a sponzory bychom chtěli podle finančních moţností zrealizovat vzhledem k velikosti a členitosti projekt na revitalizaci školní zahrady vytvořením políčka, smyslové zahrádky, altánu a ohniště, abychom rozšířili vzdělávací nabídku a mohli zde trávit společná odpoledne s rodiči a dětmi. V roce 2003 se stala mateřská škola součástí právního subjektu Základní školy Veřovice. Spolupráce se základní školou je velmi dobrá a přínosná. Pro děti v posledním roce předškolního období probíhá jiţ tradičně program Nanečisto. Společně prohlubujeme spolupráci hlavně formou společných akcí a vzájemných návštěv ve výuce. Vzdělávací program tvoříme v návaznosti na vzdělávací program základní školy. Velmi dobrá je také spolupráce školy s obecním úřadem i s rodičovskou veřejností. Protoţe jsme si vědomy naléhavosti změnit postoj lidí k přírodě a ţivotnímu prostředí, zaměřujeme se na environmentální výchovu. 5

6 KONCEPCE ŠKOLY... PODEJ MI RUKU A POMOZ MI, ABYCH SI PŘÍŠTĚ UMĚL POMOCI SÁM... Název vzdělávacího programu Ruku v ruce napovídá, ţe hlavním cílem našeho zařízení je podat ruku dětem a jejich zákonným zástupcům, přijmout pomocnou ruku ZŠ, zřizovatele a všech, kterým záleţí na budoucnosti našich dětí a budoucnosti celého světa, abychom společně dovedli kaţdé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučili jej základním schopnostem, ukázali hodnoty a vedli jej k vlastním postojům, důleţitým pro celý další ţivot. Dětem poskytovat přátelství, vstřícnost, ohleduplnost, pochopení a respekt k jejich osobnosti. Koncepce vzdělávání a výchovy naší školy uznává úlohu rodiny jako prvořadou, snaţí se vycházet v zájmu dětí rodičům vstříc a podporuje její vliv na dítě. Naše škola se zaměřuje na vytváření optimálních podmínek pro všestranný, individuální rozvoj svěřených dětí a tím se snaţí zajišťovat předpoklady pro další vzdělávání. Pracujeme s vědomím, ţe předškolní výchova a vzdělávání má v ţivotě člověka nezastupitelnou úlohu, protoţe to, co děti v raném věku proţijí a co z podnětů okolí přijmou, jsou hodnoty trvalé. Dlouhodobé cíle: povzbuzovat přirozenou touhu po poznání a chuť dětí k učení, probouzet v dětech aktivní zájem dívat se, naslouchat a objevovat neznámé a porozumět všem jevům kolem sebe a tím podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa systematicky rozvíjet řeč dítěte a jeho komunikační schopnosti, vyjadřovat své pocity, záţitky, nálady poznávat takové hodnoty, jako je rovnost všech lidí celého světa, soucítění se slabými a ohled na druhé, schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot vést děti k citovému a citlivému vztahu k přírodě a ţivotnímu prostředí, váţit si zdraví a ţivota ve všech jeho formách a získávat povědomí sounáleţitosti s prostředím, ve kterém ţijí rozvíjet u dětí zdravou sebedůvěru, aby byly samy sebou, probouzet u dětí odvahu ukázat, co všechno umí, zvládnou a dokáţou, vést děti k poznání, ţe mohou svou ţivotní situaci ovlivňovat, ţe mohou jednat svobodně, ţe však za to, jak se rozhodnou a co udělají, odpovídají dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy kompetencí důleţitých pro jejich další rozvoj a učení, pro ţivot a celoţivotní vzdělání Protoţe vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech a situacích, které v průběhu dne nastanou, má učitelka vţdy na mysli tři základní otázky: čemu v tomto okamţiku děti učí, jak je rozvíjí jakou morální či lidskou hodnotu tím podporuje mají-li děti prostor pro samostatnost, svobodu, rozvoj sebevědomí a moţnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí zaujmout určitý postoj 6

7 Naše mateřská škola nabízí dětem příjemné prostředí pro 56 dětí ve věku 3 6 (7) let v klidné části obce, coţ umoţňuje pestrou nabídku činností jak v prostorách budovy mateřské školy, tak na rozlehlé zahradě a v krásném prostředí naší vesnice. U nových dětí klademe důraz na adaptaci a rozvoj sebeobsluţných dovedností a návyků. Zákonní zástupci mají moţnost po dobu adaptace pobývat s dítětem v mateřské škole a účastnit se tak všech činností, které v mateřské škole probíhají. Moţnost účastnit se dění v mateřské škole mají zákonní zástupci všech dětí v průběhu docházky dítěte do mateřské školy. Naše mateřská škola nabízí nadstandardní nabídku pro děti předškolního věku. Pro nejstarší děti zařazujeme doplňkové aktivity a zájmové činnosti, a to výtvarné, hudební, taneční, pohybové, seznamování s hrou na flétnu, angličtinou, sboreček a ekologickou výchovou. Tyto jsou v naší mateřské škole bezplatné, protoţe je zabezpečují pedagogické pracovnice v rámci pracovní doby. Děti mohou navštěvovat keramiku, zde se platí pouze za materiál. K dalším našim aktivitám patří předplavecká výchova, která bývá organizována v krytém bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dětem chceme nabídnout také lyţařskou školičku na naší školní zahradě. Kaţdodenně vyuţíváme tělocvičnu, která je součástí budovy mateřské školy. Jednou týdně cvičíme s dětmi v tělocvičně základní školy, coţ pomáhá dětem při seznamování se s jejím prostředím. Klademe důraz na pobyt v přírodě v co moţná největší míře, kde můţeme společně přírodu pozorovat, chránit a vyuţívat jejích rozmanitostí a proměn ke vzdělávání a hrám. Na vycházkách do okolí obce Padolí, Obecník, Včelínek, myslivecká chata, lyţařská chata, psíčkárna - děti získávají základní poznatky o přírodě a pěstují si k ní kladný vztah. Máme zpracovaný program EVVO, který tvoří přílohu ŠVP Ruku v ruce. Během školního roku připravujeme pro děti také kulturní akce zejména formou divadelních, hudebních a tanečních představení profesionálních umělců Kulturní dům nebo Kino Frenštát p. R. a nebo přímo v mateřské škole. Děti se pod vedením učitelek zúčastňují různých soutěţí a výstav. V mateřské škole jsou vytvořeny tradice, které se staly nedílnou součástí průběhu vzdělávání: Narozeninový den Hledání pokladu Drakiáda Podzimní dílna s rodiči Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Vánoční dílna s posezením u stromečku Zimní hrátky Karneval Vynášení Mařeny Velikonoční dílna Den matek, Den dětí Slavnostní rozloučení se školáky Společné výlety Padolí, ZOO Návštěvy předškoláků v ZŠ Beseda s psychologem pro rodiče budoucích prvňáčků Návštěvy maminek na MD 1x měsíčně Exkurze řemesla v naší obci, okolní podniky s ekologickým zaměřením 7

8 HLAVNÍ ZÁSADY, METODY A PROSTŘEDKY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Námi stanovených cílů chceme dosáhnou hlavně vhodnými a efektivními metodami výchovně-vzdělávací práce. Jsou to metody zaloţené na proţitku a zkušenosti prostřednictvím činností. Tyto činnosti jsou spontánní, přirozené a postavené na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci. Klademe důraz na integrované vzdělávání vytvořením navazujících a souvisejících tematických celků, coţ podporuje chápání vzájemných souvislostí a umoţňuje dětem orientovat se ve světě, který je obklopuje. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které naplňujeme konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách, ale i individuálně. Učitelky jsou pro dítě průvodcem, kdy nabízejí aktivity a dítě si je dle přání vybírá. Učitelky vhodnou motivací zajišťují, aby kaţdé dítě s ohledem na své specifické potřeby (senzitivní období) prošlo všechny nabízené činnosti - v průběhu dne, roku a celé docházky do MŠ. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti: námětová, dramatizující, pohybová, didaktická ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Připravené prostředí Toto je hlavní zásada pro naplnění jakékoliv metody a formy práce s dětmi. Denní příprava, připravené pomůcky, profesionalita učitelky a její schopnost improvizace a okamţité reakce na změnu podmínek. Metody zaloţené na hře a na práci Předškolní období dítěte je obdobím hry, tvoří hlavní obsah jeho ţivota a je jeho základní činností. Pohybové a myšlenkové úsilí ve hře je obdobou váţné práce. Dítě má dostatek času na spontánní hru, učitelky nezasahují do hry, případně se stávají iniciátory a průvodci. Dítě má prostor na dokončení hry. Práce je činnost s určitým cílem a dítě má radost z jeho dosaţení, pak si váţí své osoby i své práce. Metoda proţitku Je zaloţena na přímých záţitcích a vlastní zkušenosti dětí. Proţitek prolíná celým dnem při všech činnostech, avšak učitelky se také snaţí cílevědomě proţitek navodit a tím podporovat zvídavost a radost dětí z učení. Tuto metodu naplňujeme manipulací s předměty, materiály, přímé pozorování, experimenty. Patří zde i metody zaloţené na tvoření a fantazii (hudební, výtvarná, pohybová, taneční, dramatická, konstruktivní). Svoboda Svoboda dítěte je samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie. Neznamená to dělat si, co chci, je to dělání toho, co je správné. Dítě má svobodu ve výběru hraček, pomůcek, činností, místa a zda chce být samo nebo s kamarádem. Pokud se samo svobodně rozhodne, je jeho povinností dodrţet daná pravidla, práci dokončit, uklidit Svoboda tvoří protiváhu pravidlům. Od nejrannějšího dětství je nutné děti učit jejich sebekázni, tak, aby se dítě chovalo bez dohledu dospělého jako s dohledem. 8

9 Metoda zaloţená na vzoru Všichni zaměstnanci jsou pro dítě po celou dobu vzorem a příkladem. Metoda zaloţená na komunikaci Učitelka je srozumitelná ve verbálním i neverbálním projevu, vede děti k aktivnímu řečovému projevu a sama je vzorem správného uţívání řeči. Komunikaci rozvíjíme hlavně v KK, při stanovování pravidel, dramatických hrách, četbě pohádek, vyprávění příběhů, řešení problému, hádanek a hlavolamů. V rozhovorech navazujeme na záţitky dětí, jejich dojmy a zkušenosti. Metoda reţimu a řádu Řád je základem celého našeho vědění, provází nás po celý ţivot. Vnější pořádek vede k pořádku vnitřnímu. Tato metoda je zaloţena na pravidelné uvědomělé činnosti ve školním kolektivu. Jedná se o reţim třídy, školy. Děti se učí, které věci jsou měnitelné a na jaký řád se mohou spolehnout. Metoda kooperace Výchova pomocí kooperace by měla zdokonalit schopnost jedince fungovat v rámci kolektivu a vlastní činností přispět k úspěchu celku. Metoda rituálu Rituál je dobře uplatnitelný při dlouhodobém výchovném působení. Účelem je navodit atmosféru sounáleţitosti a jakési obřadnosti a výjimečnosti daného okamţiku. Důvodem mohou být např. příchod, odchod, narozeniny, vánoční besídka, školní výlet. Rituál by měl působit na jedince pozitivně. Práce s pochvalou Učitelka se snaţí pouţívat jazyk tak, aby nehodnotil a neposuzoval, ale dával přitom najevo, ţe dítě získalo novou dovednost nebo mu projeví náklonnost a účast. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je vyuţívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty. Práce s chybou metoda pokusu a omylu Děti nejsou za chyby trestány nebo záporně hodnoceny. Chyba je chápána jako běţný, přirozený projev v procesu učení, jako uţitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Metoda zaloţená na pohybu Pohyb je pro dítě příznivý a vede ke zdravému ţivotnímu stylu, je to potřeba dítěte vyjádřit tělem, co proţívá duševně. Proto ho v dostatečné míře zařazujeme do denního programu. Vzhledem k příznivým podmínkám upřednostňujeme pohyb na zahradě a v okolí MŠ. Vţdy je respektována jedinečnost kaţdého dítěte, jeho vývojové a věkové zvláštnosti, individuální potřeby a zájmy. 9

10 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Pro ţivot a vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme podnětné prostředí a vhodné podmínky. Dbáme, aby byla ve škole atmosféra klidu, pohody a bezpečí, všichni zaměstnanci se chovají tak, aby čas proţitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do ţivota. 1. Věcné a materiální podmínky Mateřská škola je účelové zařízení pro předškolní vzdělávání, byla postavena v roce V roce 2012 byla provedena rekonstrukce budovy MŠ a to výměna oken, podlah, sociálního zařízení, zateplení, přístavby, díky kterým se zvětšily prostory pro převlékání dětí a také pro pracovní činnosti. Nadstřešením prostoru mezi dvěma třídami vznikla tělocvična, která nabízí dětem nadstandardní pohybové vyţití. Uspořádání prostor MŠ vyhovuje potřebám dětí předškolního věku. Obě oddělení mají svou třídu se stoly, hernu, šatnu, sociální zařízení. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovala dětem intimitu. Nábytek, hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí je určeno pro děti předškolního věku, je nezávadné a bezpečné. Stoly a ţidle jsou v kaţdé třídě ve třech velikostech, lehátka ve dvou velikostech. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu a věkovému sloţení skupiny dětí. Jsou umístěny na viditelném a dosaţitelném místě, aby mělo kaţdé dítě moţnost vybrat si hračku dle vlastní volby. Hračky se dle potřeby pouţívají a obnovují. Celková rekonstrukce budovy nám umoţnila v plné míře vybavit třídy a herny hrovými koutky a vyčlenit samostatný prostor pro tělovýchovné činnosti. Ve třídách máme dostatečné mnoţství materiálu k činnostem v oblastech výtvarná, hudební, literární, jazyková, tělesná i rozumová a to preferujeme před technickým vybavením. Sledování TV - vyuţíváme výukové DVD, počítače v MŠ zatím nemáme. Výtvarný a pracovní materiál je ve všech třídách volně dostupný a plně vyuţívaný. Děti se podílejí na výzdobě interiéru výstavky, slouţí i k prezentaci školy před veřejností. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada s členitým terénem, zatravněnou plochou a mnoţstvím stromů. V roce 2011 bylo vybudováno nové dětské hřiště s hrovými prvky, které odpovídají nejmodernějším trendům průlezky, hrazdy, houpadla, houpačky, kolotoč, tabule, kladina, chůdy. Máme také starší prvky - pískoviště, domek, skluzavku, kolotoč a trampolínu, které jsou u dětí oblíbené. Toto vybavení umoţňuje dětem všestranné pohybové aktivity. Velikost a členitost zahrady vyuţíváme k pozorování změn v přírodě, seznamování s rostlinami listnaté, jehličnaté stromy a keře, luční byliny, sběr ovoce, péče o záhonek a s ţivočichy - pozorování mraveniště, veverek, ptáků, hmyzu, k překonávání členitého terénu, lyţování, sáňkování. Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udrţováno ve velice dobré kvalitě dle provozních řádů, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod. 10

11 2. Ţivotospráva Denní řád je pruţný, reaguje na individuální potřeby dětí. Dětem je poskytována strava školní jídelnou, ze které je dováţena do MŠ. Je vyváţená a plnohodnotná, je dodrţována zdravá technologie. Intervaly mezi jídly přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí, od 2,5 3 hodin. Dopolední svačinku si děti berou dle vlastní potřeby, pokud to aktuální situace dovoluje, od 8.30 do 9.00 hod., někdy svačíme společně. K obědu, který je zpravidla od do hod., si děti samy prostírají stoly, polévku nalévá paní kuchařka, druhé jídlo si děti nosí samy, určují si mnoţství jídla. Prázdné talíře děti odnášejí a ukládají na vozík. Odpolední svačinka je nachystaná na vozíku, děti si ji průběţně samy nosí na místo určené ke stolování. Do jídla děti nenutíme, nabídneme dítěti, aby ochutnalo a naučilo se tak zdravému stravování. Pitný reţim je po celý den děti se samy obsluhují při nalévání, dostávají ovocné, bylinné čaje, dţusy, vitamínové nápoje, minerálky. V letních měsících a i jindy v teplých dnech dle potřeby mají děti tekutiny venku na zahradě, vycházce. Učitelky dětem během dne připomínají, ţe se mohou napít. V programu respektujeme i potřebu spánku a odpočinku. Děti mají během dne k dispozici klidový koutek, kde naleznou klid a soukromí. Po obědě děti spát nenutíme, odpočinek na lůţku je však potřebný k regeneraci sil hlavně u MD. Na odpolední klid se děti dělí dle potřeby spánku a dle přání rodičů. Dětem s menší potřebou spánku nabídneme po krátkém odpočinku na lůţku činnosti tak, aby nerušily děti, které spí. Starším dětem, které odpočívají v druhém oddělení, po odpočinku nabídneme aktivity výtvarné, pohybové, hudební, dramatické, seznamování s hrou na flétnu, s angličtinou a se základy ekologické výchovy. Pouţívání toalet je individuální, při skupinových činnostech i hromadné. Kaţdé dítě má však moţnost soukromí dle svých potřeb, je nabídnuta pomoc učitelky. Pravidla chování na toaletách jsou jasně vymezena. Čištění zubů provádíme kaţdý den po obědě pod dohledem učitelky. Osvětu v průběhu roku. Děti jsou kaţdodenně a dostatečně dlouho venku, vţdy s ohledem na okamţitý stav počasí (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný déšť nebo vítr, inverze apod.), program je přizpůsoben okamţité kvalitě ovzduší. Upřednostňujeme výuku venku, provádíme sezónní činnosti a turistické vycházky do okolí. Otuţování probíhá vzhledem k individuálním moţnostem dětí (po dohodě se zákonnými zástupci dětí) přiměřeným oblékáním při pobytu ve škole a venku, délkou pobytu venku i za mírného deště s pláštěnkou, častými vycházkami, sprchováním v letních měsících, účastí na plaveckém výcviku. Jednou týdně mají děti moţnost cvičit v tělocvičně ZŠ. Kaţdodenně vyuţíváme prostor tělocvičny v MŠ, dle reţimu dne a provozního řádu tělocvičny. Ozdravná opatření: teplota v místnosti je C (max 23 0 C), větrání během dne, cvičení naboso, převlékání dětí, otuţování vodou v létě, bazén, ochrana před sluncem - pokrývka hlavy, brýle, zamezení prochladnutí dětí v zimě. 11

12 3. Psychosociální podmínky Naší snahou je, aby vše, co se v MŠ děje, bylo prospěšné dítěti. Kaţdé dítě je respektováno a přijímáno jako plnohodnotný partner. Prostředí MŠ je demokratické, tzn., ţe si učitelky společně s dětmi vytváří funkční pravidla, ochraňující práva a vymezující povinnosti kaţdého jednotlivce. Vzájemná komunikace je pozitivní, postavená na podporování pozitivních hodnot a příkladů, směřující k naplňování potřeb a zájmů všech dětí, převaţuje pozitivní hodnocení, především u dětí nových a bojácných - podporuje sebedůvěru. Prostředí MŠ je pro kaţdé dítě přátelské a vstřícné, dává mu jistotu, ţe je platným a přínosným členem vzniklého společenství. Prostředí MŠ a veškerá komunikace s dítětem je pro dítě podnětná a rozvíjející. Formy organizace jsou přizpůsobovány potřebám dětí. Rodiče mají moţnost zasahovat do chodu MŠ, podílet se na tvorbě ŠVP. Navrhovat návštěvy, výlety, témata, interiér i uspořádání školní zahrady. Nově přijaté děti mají moţnost adaptační doby, rodič s ním můţe v prostorách MŠ nějakou dobu pobývat a účastnit se činností. Do naší mateřské školy mají moţnost individuálně po domluvě s učitelkami docházet rodiče s dětmi, které nastoupí do mateřské školy v příštím roce a seznamovat se s prostředím a organizací Všem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním. Kaţdé dítě má moţnost neúčastnit se společných činností. 12

13 4. Organizace Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Děti jsou přijímány do dvou heterogenních tříd, kaţdá o kapacitě 28 dětí. Třídy nemají specifické zaměření. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd je prvořadé přání rodičů při zachování optimálního věkového sloţení třídy. Učitelky se plně věnují dětem a jejich výchově a vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a moţnostem dětí. Nově příchozí děti mají moţnost adaptační doby, po domluvě můţe rodič s dítětem pobývat nějakou dobu v MŠ a účastnit některých činností. Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě poţadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu školy, jsou rodiče vţdy informováni prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách a em. Denní řád je dostatečně pruţný a volný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, na jejich aktuální potřeby a nahodilé situace. Doba jídla a spánku viz ţivotospráva. Poměr spontánních a řízených činností v denním programu je vyváţený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, děti mají moţnost účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinkách. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Pracovní doba učitelek umoţňuje maximální péči o děti (viz pracovní doba). Kaţdou 4. středu v měsíci navštěvují MŠ maminky na MD se svými dětmi. Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne, a to společně s rodiči. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle poţadovaných potřeb. Organizace a provoz školy je dále zakotvena v dokumentech: - Školní řád, - Vnitřní řád, - Vnitřní řád pro zaměstnance, - Provozní řád školy, - Provozní řád školní zahrady tyto řády jsou závazné pro všechny zúčastněné 13

14 REŢIM DNE Reţim dne je orientační a denní řád je dostatečně pruţný a volný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, na jejich aktuální potřeby a nahodilé situace. 6:30-7:30 otevírací doba, scházení dětí ve třídě Jeţci, volné a zájmové aktivity 7:30 8:30 dělení dětí do tříd, volné činnosti a aktivity zaměřené na hry a pohybová cvičení cvičení v tělocvičně: 8.00 hod. Jeţci, 8.15 hod. Veverky 8:30-9:00 osobní hygiena, dopolední svačina 9:00-9:30 komunitní kruh, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, hodnotící kruh 9:30 9:45 osobní hygiena, příprava stolování, příprava na pobyt venku 9:45-11:45 pobyt venku, činnosti a aktivity zaměřené na citový rozumový a tělesný rozvoj, seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem, návrat do MŠ, převlékání, osobní hygiena 11:45-12:15 oběd, osobní hygiena 12:30-14:30 spánek a odpočinek děti respektující rozdílné potřeby dětí, doplňkové aktivity 14:30-16:00 odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí přesunuty na zahradu mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci. 14

15 5. Řízení mateřské školy Povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř školy, tak navenek. Kaţdé pondělí probíhá krátká porada pedagogických pracovníků, dále porady dle ročního plánu a potřeb. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím nástěnek, rozhovorů s pedagogickými pracovnicemi při předávání dětí, ovou poštou, veřejnost prostřednictvím webových stránek, vývěsky, obecním rozhlasem. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci zákonné zástupce dětí. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a vyuţívá zpětné vazby. Vedoucí učitelka ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu vypracovává ŠVP, kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a uţitečné. Je kladen důraz na dobrou prezentaci MŠ účast v soutěţích, vystoupení na různých akcích, zakládání fotoalba, aktualizace webových stránek, vývěsky v obci, společné programy pro děti a jejich zákonné zástupce a pro širší veřejnost. 6. Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci a dále se aktivně vzdělávají v Krajském informačním a vzdělávacím centru Nový Jičín, samostudiem si rozšiřují vědomosti dle svého zaměření a i všeobecných pedagogických odbornostech, na poradách si předávají informace ze školení. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.(v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami) Sluţby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vţdy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče učitelky na třídách se překrývají od 9 hodin, coţ poskytuje dětem maximální vzdělávací péči. Zaměstnanci MŠ: Alena Bezděková - vedoucí učitelka - SPgŠ Nový Jičín Věra Popová - učitelka - SPgŠ Nový Jičín Zuzana Sládková - učitelka - SPgš Přerov Mgr. Ester Procházková - učitelka - UP spec.pedagogika Simona Tobiášová - školnice Zastupováním vedoucí učitelky v době nepřítomnosti je pověřena Z. Sládková 15

16 7. Spoluúčast zákonných zástupců: Zákonní zástupci mohou po dohodě s pedagogickou pracovnicí dle svého zájmu vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem, mohou pobývat s dítětem ve škole při adaptačním programu. Zákonní zástupci se dle svého uváţení podílejí na dění v mateřské škole a při plánování programu, záměrech a koncepci MŠ ŠVP, podávají návrhy na zlepšení koncepce a vzdělávacích plánů mateřské školy, nabízejí a vytýkají aktivity dle svých přání a při řešení vzniklých problémů a to na schůzkách, které se konají nejméně dvakrát ročně, kde jsou tato témata vţdy otevřená k diskuzi a také při kaţdodenním předávání dětí či na individuálních schůzkách. Zákonní zástupci mají moţnost účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou, pomáhat při organizaci, rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a mateřské školy. Pro zjištění a zajištění spokojenosti zákonných zástupců a dětí připravujeme jednou ročně dotazníky, na jejichţ základě plánujeme a zlepšujeme koncepci vzdělávání v naší mateřské škole. V šatnách obou tříd jsou k dispozici schránky pro připomínky a náměty, kde mají zákonní zástupci moţnost anonymně připomínkovat vše, co se jim líbí či nelíbí. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o všem, co se v MŠ děje: - nástěnky - rozhovory při předávání dětí - dohodnuté individuální schůzky - ová pošta - webové stránky školy - obecní rozhlas zákonní zástupci jsou informováni o chování dítěte v MŠ, o jeho prospívání a individuálních pokrocích v rozvíjení a učení také na konzultačních schůzkách kaţdé druhé úterý od 14:00 do 16:00 hodin a domlouvat se s pedagogickými pracovnicemi na společném postupu při výchově a vzdělání jejich dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost, nezasahují do soukromého ţivota rodiny. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá zákonným zástupcům v péči o dítě, nabízí jim poradenský servis. 16

17 8. Spolupráce s ostatními Se zřizovatelem vítání občánků, vystoupení pro dříve narozené občany, návštěvy v OÚ, o Vánocích, Velikonocích, účast starosty na slavnostech v mateřské škole. Se ZŠ vzájemné návštěvy ve výuce, sběr papíru, monočlánků, organizace zábavných a výchovně-vzdělávacích programů, pomoc starších ţáků při péči o zahradu, přípravný program pro předškoláky Nanečisto. Divadelním sdruţením Myška, ZUŠ Frenštát p.r. a dalšími uměleckými agenturami. Exkurze a besedy zdravotní středisko, nákupní středisko, nádraţí, kadeřnictví, pošta, zahradnictví, nádraţí, stolařství a truhlářství, farmy a hospodářství v obci. S odborníky poskytujícími pomoc hlavně při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí PPP Nový Jičín. Ekologická osvěta formou přednášek a exkurzí - Ekologické sdruţení Hájenka Kopřivnice, - firma Autosport Ţenklava - ekologická likvidace aut, - Hasičským záchranným sborem Tatra Kopřivnice, a.s., - ASOMPO v Ţivoticích u N.J. sběr, likvidace a zpracování odpadu, - Kynologickým klubem Veřovice, - Klubem včelařů ve Veřovicicích, - Mysliveckým sdruţením ve Veřovicích, - Český zahrádkářský svaz Veřovice 17

18 VZDĚLÁVACÍ OBSAH - TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Ruku v ruce 1. Školka na nás volá 2. My jsme kamarádi 3. Kaţdý z nás je jiný rasy, tělo, zdraví 2. Podzim 1. Počasí roční doby 2. Podzim na zahradě a na poli 3. Padá listí a loučíme se s ptáky 4. Jak se chystají zvířátka na zimu- podzim v lese 3. Od Adventu do Vánoc 1. U nás doma s Mikulášem 2. Kniha studnice moudrosti 3. Z pohádky do pohádky čas vánoční 4. Vítáme nový rok 1. Přišli k nám Tři králové, uvítání v novém roce 2. Zimní hry a sporty 3. Půjdu k zápisu 4. Co dělám celý den a celý rok časové pojmy, roční doby 5. Roční doby, co si oblékáme v zimě, co v létě 5. Karnevalové veselí 1. My jsme malí muzikanti 2. Náš pohádkový karneval 6. Vesmír 1. Planeta Země - planety, světadíly, státy 2. Kaţdý z nás je jiný rasy 3. Voda řeky a moře 4. Kdo ţije u potoků, řek, rybníků a v moři 7. Jaro 1. Jaro ťuká vynášení Mařeny 2. Jaro na zahradě a na louce 3. Narodila se mláďata 4. Velikonoce 18

19 8. Můj domov 1. Moje maminka má svátek 2. Kde pracuje máma s tátou 3. Tady jsem doma 4. Veřovice 9. Čas radosti a her 1. Svátek dětí celého světa 2. Jedeme na výlet doprava, bezpečnost 3. Cestujeme po světě - exotická zvířata 10. Těšíme se z prázdnin Ţivot v trávě 1. Rozkvetlá louka 2. Ţivot v trávě Tato témata tvoří obsah ŠVP a jsou základem tematických plánů, které vypracovávají učitelky tak, aby umoţňovaly plnit individuální potřeby kaţdého dítěte. Témata jsou seřazena dle ročních období v návaznosti na tradice, národní svátky a významné dny naší společností uznávané a na dění v obci. Témata tvoří integrované bloky. Tyto konkretizují učitelky v rámci tematických částí - podtémat do nabídky činností, příleţitostí a situací. Do jednotlivých témat lze vstupovat průběţně během celého školního roku podle vzniklých situací a potřeb dětí. Jsou pro obě třídy společná a na jejich zpracování se podílejí všechny učitelky, protoţe propojenost mezi třídami je velice těsná a vzájemná spolupráce intenzivní. Učitelky společně naplánují konkrétní cíle, kompetence a činnosti a zapíší plán tematické části do jednotných formulářů, které jsou pak nedílnou součástí třídní dokumentace. Plány tematických částí obsahují: Název a charakteristiku integrovaného bloku nebo tématu. Vzdělávací cíle a výstupy. (proč bylo zvoleno toto téma, vzdělávací přínos, jaký je jeho smysl, jaký je výsledný produkt, co dětem přinese, jakou zkušenost, poznatky, hodnoty a postoje mohou děti získat) Časový rozsah. Přizpůsobuje se potřebě dětí, je flexibilní a otevřený, minimálně 1 týden. Přehled učiva a rozvedení tematických částí do činností a výstupů (co se dítě učí, co mu nabízíme, metodické poznámky). Seznam básní, říkadel, písní, HPH, PH, didaktických činností, pohádek a příběhů, praktických a proţitkových činností. Vytváříme myšlenkové mapy. Evaluační činnost. Hodnotící list vyplňují učitelky společně po ukončení integrovaného bloku. (Hodnocení projektu, plánu, jeho stavbu, náplň, přínos. Získá tak podněty pro úpravy a změny pro další práci s tématem.) 19

20 Obsah výchovně vzdělávací práce pokrývá všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti: I. Biologická oblast vést dítě k poznávání svého těla, k představě o jeho skladbě a funkcích, aby umělo pečovat o biologické potřeby, prospívalo svému tělu aktivním pohybem, zdravou stravou a neohroţovalo své zdraví a ţivot riskantními aktivitami. II. Psychická oblast rozvíjet přirozené vývojové předpoklady dítěte, podporovat jeho spontánní zvídavost, rozvíjet poznávací dovednosti a city, učit ho sebeovládání, podporovat sebedůvěru a učit ho sebepoznání a sebehodnocení. III. Interpersonální oblast podporovat v dítěti přirozenou potřebu kontaktu, komunikace a součinnosti s druhými lidmi. Schopnost vnímat a respektovat druhého člověka jako individualitu a být tolerantní k odlišnostem. IV. Sociálně- kulturní oblast připravovat dítě na budoucí role v ţivotě, na dodrţování práv a povinností, respektování pravidel. V. Environmentální oblast přispět k tomu, aby dítě pochopilo, ţe prostředím je všechno kolem nás, aby bylo schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, dovedlo je zhodnotit, zvaţovalo rizika, učilo se odpovědnosti za své chování ve vztahu k prostředí a podílelo se na péči o prostředí. 20

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více