Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Veřovice 276 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RUKU V RUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RUKU V RUCE"

Transkript

1 Základní škola a, příspěvková organizace Veřovice 276 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RUKU V RUCE MATEŘSKÁ ŠKOLA VEŘOVICE VEŘOVICE 526 PLATNOST DOKUMENTU: od ZPRACOVALA: vedoucí učitelka ve spolupráci se všemi pracovnicemi mateřské školy, rodiči, učitelkami základní školy, zřizovatelem a ost.sloţkami v obci 1

2 OBSAH: Identifikační údaje... 2 Charakteristika školy... 4 Koncepce školy... 5 Hlavní zásady, metody a prostředky vzdělávací práce... 7 Podmínky vzdělávání... 9 Vzdělávací obsah Témata ŠVP Příloha ŠVP: Kritéria přijímání dětí do MŠ Veřovice Plán evaluace školy Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v MŠ Veřovice Minimální preventivní program - Prevence patologických jevů Další dokumenty závazné pro všechny pracovnice mateřské školy: Pracovní řád Školní řád Vnitřní řád Provozní řád mateřské školy Provozní řád školní zahrady Vnitřní řád pro zaměstnance Organizace poţární ochrany objektu mateřské školy 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název Adresa pracoviště Základní škola a, příspěvková organizace Veřovice Veřovice Základní škola a, příspěvková organizace Veřovice Veřovice IČO IZO Ředitelka Zástupce ředitele Vedoucí mateřské školy Zástupce vedoucí učitelky Učitelky MŠ Správní pracovnice Vedoucí školní jídelny Účetní Zřizovatel Mgr. Renata Štěpánová tel.: Mgr. Hana Bartoňová tel.: Alena Bezděková tel.: Zuzana Sládková Věra Popová Mgr. Ester Procházková Simona Tobiášová Václava Dobečková tel.: Eva Caisbergerová tel.: Obec Veřovice Obecní úřad Veřovice Veřovice 70 IČO: Web: telefon:

4 Provoz: Počet tříd: Zaměření: Kapacita: Věkové sloţení dětí: Budova: Lokalita MŠ: Školkovné: Stravné: 6.30 hod hod 2 heterogenní všeobecné 56 dětí zpravidla od 3 do 6 let účelové přízemní zařízení střed obce Veřovice, v blízkosti ZŠ, kostela, kulturního domu 300,- Kč celodenní docházka 200,- Kč 4hod. docházka 100,- Kč 5ti denní docházka 27,-Kč /1den od 6 let 28,-Kč/1den 4

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Na severním úpatí Velkého Javorníku, nejvyššího bodu Veřovických vrchů, nejzápadnější části chráněné krajinné oblasti Moravskoslezských Beskyd se podél říčky Jičínky rozkládá malebná obec Veřovice. Uprostřed této přírodou obklopené vesnice, v její klidné a nerušené části, byla v roce 1975 otevřena dvoutřídní mateřská škola jako přízemní účelové zařízení, na jejímţ vybudování místním národním výborem se podíleli také občané Veřovic a rodiče dětí. Budova naší mateřské školy prošla v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomuto velkolepému projektu můţeme dětem nabídnout větší prostory a komfort. Máme nové a krásné umývárny a sociální zařízení, velké šatny i třídy. Největším přínosem tohoto projektu je tělocvična, kde s dětmi kaţdodenně cvičíme a vyuţíváme také při jiných příleţitostech různé besídky, slavnosti a umělecká představení. Naše mateřská škola má kapacitu 56 dětí. Tvoří ji dvě heterogenní třídy se všeobecným zaměřením Jeţci a Veverky, kaţdá s kapacitou 28 dětí. Kaţdá třída má k dispozici vlastní dostatečně velkou pracovnu, hernu, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou spojeny tělocvičnou. V prostorách budovy se děti dobře orientují. Do školy přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let na základě platných kritérií, které jsou v souladu s legislativou. Děti jsou rozdělovány rovnoměrně do obou tříd, kdy je prvořadé přání zákonných zástupců, do které ze tříd chtějí své dítě umístit při zachování optimálního věkového sloţení třídy. Školu obklopuje rozlehlá, členitá zahrada, osázená různými keři, stromy jehličnatými, listnatými i ovocnými, které vyuţíváme k různým hrám, vzdělávacím činnostem, tvoření a péči o ně. Na školní zahradě máme starší vybavení kolotoč, domeček, skluzavka a houpačky. Na podzim r bylo vystavěno nové dětské hřiště, které svými parametry a materiálem odpovídá nejnovějším poţadavkům. Máme zde hrové prvky: průlezky, hrazdy, různá houpadla, kolotoč, hnízdo, houpačky, kladinu, chůdy a tabuli. Součástí zahrady je venkovní sklad hraček a nářadí. Ve spolupráci s obecním úřadem, rodiči, místní organizací svazu zahrádkářů a sponzory bychom chtěli podle finančních moţností zrealizovat vzhledem k velikosti a členitosti projekt na revitalizaci školní zahrady vytvořením políčka, smyslové zahrádky, altánu a ohniště, abychom rozšířili vzdělávací nabídku a mohli zde trávit společná odpoledne s rodiči a dětmi. V roce 2003 se stala mateřská škola součástí právního subjektu Základní školy Veřovice. Spolupráce se základní školou je velmi dobrá a přínosná. Pro děti v posledním roce předškolního období probíhá jiţ tradičně program Nanečisto. Společně prohlubujeme spolupráci hlavně formou společných akcí a vzájemných návštěv ve výuce. Vzdělávací program tvoříme v návaznosti na vzdělávací program základní školy. Velmi dobrá je také spolupráce školy s obecním úřadem i s rodičovskou veřejností. Protoţe jsme si vědomy naléhavosti změnit postoj lidí k přírodě a ţivotnímu prostředí, zaměřujeme se na environmentální výchovu. 5

6 KONCEPCE ŠKOLY... PODEJ MI RUKU A POMOZ MI, ABYCH SI PŘÍŠTĚ UMĚL POMOCI SÁM... Název vzdělávacího programu Ruku v ruce napovídá, ţe hlavním cílem našeho zařízení je podat ruku dětem a jejich zákonným zástupcům, přijmout pomocnou ruku ZŠ, zřizovatele a všech, kterým záleţí na budoucnosti našich dětí a budoucnosti celého světa, abychom společně dovedli kaţdé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučili jej základním schopnostem, ukázali hodnoty a vedli jej k vlastním postojům, důleţitým pro celý další ţivot. Dětem poskytovat přátelství, vstřícnost, ohleduplnost, pochopení a respekt k jejich osobnosti. Koncepce vzdělávání a výchovy naší školy uznává úlohu rodiny jako prvořadou, snaţí se vycházet v zájmu dětí rodičům vstříc a podporuje její vliv na dítě. Naše škola se zaměřuje na vytváření optimálních podmínek pro všestranný, individuální rozvoj svěřených dětí a tím se snaţí zajišťovat předpoklady pro další vzdělávání. Pracujeme s vědomím, ţe předškolní výchova a vzdělávání má v ţivotě člověka nezastupitelnou úlohu, protoţe to, co děti v raném věku proţijí a co z podnětů okolí přijmou, jsou hodnoty trvalé. Dlouhodobé cíle: povzbuzovat přirozenou touhu po poznání a chuť dětí k učení, probouzet v dětech aktivní zájem dívat se, naslouchat a objevovat neznámé a porozumět všem jevům kolem sebe a tím podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa systematicky rozvíjet řeč dítěte a jeho komunikační schopnosti, vyjadřovat své pocity, záţitky, nálady poznávat takové hodnoty, jako je rovnost všech lidí celého světa, soucítění se slabými a ohled na druhé, schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot vést děti k citovému a citlivému vztahu k přírodě a ţivotnímu prostředí, váţit si zdraví a ţivota ve všech jeho formách a získávat povědomí sounáleţitosti s prostředím, ve kterém ţijí rozvíjet u dětí zdravou sebedůvěru, aby byly samy sebou, probouzet u dětí odvahu ukázat, co všechno umí, zvládnou a dokáţou, vést děti k poznání, ţe mohou svou ţivotní situaci ovlivňovat, ţe mohou jednat svobodně, ţe však za to, jak se rozhodnou a co udělají, odpovídají dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy kompetencí důleţitých pro jejich další rozvoj a učení, pro ţivot a celoţivotní vzdělání Protoţe vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech a situacích, které v průběhu dne nastanou, má učitelka vţdy na mysli tři základní otázky: čemu v tomto okamţiku děti učí, jak je rozvíjí jakou morální či lidskou hodnotu tím podporuje mají-li děti prostor pro samostatnost, svobodu, rozvoj sebevědomí a moţnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí zaujmout určitý postoj 6

7 Naše mateřská škola nabízí dětem příjemné prostředí pro 56 dětí ve věku 3 6 (7) let v klidné části obce, coţ umoţňuje pestrou nabídku činností jak v prostorách budovy mateřské školy, tak na rozlehlé zahradě a v krásném prostředí naší vesnice. U nových dětí klademe důraz na adaptaci a rozvoj sebeobsluţných dovedností a návyků. Zákonní zástupci mají moţnost po dobu adaptace pobývat s dítětem v mateřské škole a účastnit se tak všech činností, které v mateřské škole probíhají. Moţnost účastnit se dění v mateřské škole mají zákonní zástupci všech dětí v průběhu docházky dítěte do mateřské školy. Naše mateřská škola nabízí nadstandardní nabídku pro děti předškolního věku. Pro nejstarší děti zařazujeme doplňkové aktivity a zájmové činnosti, a to výtvarné, hudební, taneční, pohybové, seznamování s hrou na flétnu, angličtinou, sboreček a ekologickou výchovou. Tyto jsou v naší mateřské škole bezplatné, protoţe je zabezpečují pedagogické pracovnice v rámci pracovní doby. Děti mohou navštěvovat keramiku, zde se platí pouze za materiál. K dalším našim aktivitám patří předplavecká výchova, která bývá organizována v krytém bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dětem chceme nabídnout také lyţařskou školičku na naší školní zahradě. Kaţdodenně vyuţíváme tělocvičnu, která je součástí budovy mateřské školy. Jednou týdně cvičíme s dětmi v tělocvičně základní školy, coţ pomáhá dětem při seznamování se s jejím prostředím. Klademe důraz na pobyt v přírodě v co moţná největší míře, kde můţeme společně přírodu pozorovat, chránit a vyuţívat jejích rozmanitostí a proměn ke vzdělávání a hrám. Na vycházkách do okolí obce Padolí, Obecník, Včelínek, myslivecká chata, lyţařská chata, psíčkárna - děti získávají základní poznatky o přírodě a pěstují si k ní kladný vztah. Máme zpracovaný program EVVO, který tvoří přílohu ŠVP Ruku v ruce. Během školního roku připravujeme pro děti také kulturní akce zejména formou divadelních, hudebních a tanečních představení profesionálních umělců Kulturní dům nebo Kino Frenštát p. R. a nebo přímo v mateřské škole. Děti se pod vedením učitelek zúčastňují různých soutěţí a výstav. V mateřské škole jsou vytvořeny tradice, které se staly nedílnou součástí průběhu vzdělávání: Narozeninový den Hledání pokladu Drakiáda Podzimní dílna s rodiči Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Vánoční dílna s posezením u stromečku Zimní hrátky Karneval Vynášení Mařeny Velikonoční dílna Den matek, Den dětí Slavnostní rozloučení se školáky Společné výlety Padolí, ZOO Návštěvy předškoláků v ZŠ Beseda s psychologem pro rodiče budoucích prvňáčků Návštěvy maminek na MD 1x měsíčně Exkurze řemesla v naší obci, okolní podniky s ekologickým zaměřením 7

8 HLAVNÍ ZÁSADY, METODY A PROSTŘEDKY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Námi stanovených cílů chceme dosáhnou hlavně vhodnými a efektivními metodami výchovně-vzdělávací práce. Jsou to metody zaloţené na proţitku a zkušenosti prostřednictvím činností. Tyto činnosti jsou spontánní, přirozené a postavené na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci. Klademe důraz na integrované vzdělávání vytvořením navazujících a souvisejících tematických celků, coţ podporuje chápání vzájemných souvislostí a umoţňuje dětem orientovat se ve světě, který je obklopuje. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které naplňujeme konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách, ale i individuálně. Učitelky jsou pro dítě průvodcem, kdy nabízejí aktivity a dítě si je dle přání vybírá. Učitelky vhodnou motivací zajišťují, aby kaţdé dítě s ohledem na své specifické potřeby (senzitivní období) prošlo všechny nabízené činnosti - v průběhu dne, roku a celé docházky do MŠ. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti: námětová, dramatizující, pohybová, didaktická ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Připravené prostředí Toto je hlavní zásada pro naplnění jakékoliv metody a formy práce s dětmi. Denní příprava, připravené pomůcky, profesionalita učitelky a její schopnost improvizace a okamţité reakce na změnu podmínek. Metody zaloţené na hře a na práci Předškolní období dítěte je obdobím hry, tvoří hlavní obsah jeho ţivota a je jeho základní činností. Pohybové a myšlenkové úsilí ve hře je obdobou váţné práce. Dítě má dostatek času na spontánní hru, učitelky nezasahují do hry, případně se stávají iniciátory a průvodci. Dítě má prostor na dokončení hry. Práce je činnost s určitým cílem a dítě má radost z jeho dosaţení, pak si váţí své osoby i své práce. Metoda proţitku Je zaloţena na přímých záţitcích a vlastní zkušenosti dětí. Proţitek prolíná celým dnem při všech činnostech, avšak učitelky se také snaţí cílevědomě proţitek navodit a tím podporovat zvídavost a radost dětí z učení. Tuto metodu naplňujeme manipulací s předměty, materiály, přímé pozorování, experimenty. Patří zde i metody zaloţené na tvoření a fantazii (hudební, výtvarná, pohybová, taneční, dramatická, konstruktivní). Svoboda Svoboda dítěte je samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie. Neznamená to dělat si, co chci, je to dělání toho, co je správné. Dítě má svobodu ve výběru hraček, pomůcek, činností, místa a zda chce být samo nebo s kamarádem. Pokud se samo svobodně rozhodne, je jeho povinností dodrţet daná pravidla, práci dokončit, uklidit Svoboda tvoří protiváhu pravidlům. Od nejrannějšího dětství je nutné děti učit jejich sebekázni, tak, aby se dítě chovalo bez dohledu dospělého jako s dohledem. 8

9 Metoda zaloţená na vzoru Všichni zaměstnanci jsou pro dítě po celou dobu vzorem a příkladem. Metoda zaloţená na komunikaci Učitelka je srozumitelná ve verbálním i neverbálním projevu, vede děti k aktivnímu řečovému projevu a sama je vzorem správného uţívání řeči. Komunikaci rozvíjíme hlavně v KK, při stanovování pravidel, dramatických hrách, četbě pohádek, vyprávění příběhů, řešení problému, hádanek a hlavolamů. V rozhovorech navazujeme na záţitky dětí, jejich dojmy a zkušenosti. Metoda reţimu a řádu Řád je základem celého našeho vědění, provází nás po celý ţivot. Vnější pořádek vede k pořádku vnitřnímu. Tato metoda je zaloţena na pravidelné uvědomělé činnosti ve školním kolektivu. Jedná se o reţim třídy, školy. Děti se učí, které věci jsou měnitelné a na jaký řád se mohou spolehnout. Metoda kooperace Výchova pomocí kooperace by měla zdokonalit schopnost jedince fungovat v rámci kolektivu a vlastní činností přispět k úspěchu celku. Metoda rituálu Rituál je dobře uplatnitelný při dlouhodobém výchovném působení. Účelem je navodit atmosféru sounáleţitosti a jakési obřadnosti a výjimečnosti daného okamţiku. Důvodem mohou být např. příchod, odchod, narozeniny, vánoční besídka, školní výlet. Rituál by měl působit na jedince pozitivně. Práce s pochvalou Učitelka se snaţí pouţívat jazyk tak, aby nehodnotil a neposuzoval, ale dával přitom najevo, ţe dítě získalo novou dovednost nebo mu projeví náklonnost a účast. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je vyuţívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty. Práce s chybou metoda pokusu a omylu Děti nejsou za chyby trestány nebo záporně hodnoceny. Chyba je chápána jako běţný, přirozený projev v procesu učení, jako uţitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Metoda zaloţená na pohybu Pohyb je pro dítě příznivý a vede ke zdravému ţivotnímu stylu, je to potřeba dítěte vyjádřit tělem, co proţívá duševně. Proto ho v dostatečné míře zařazujeme do denního programu. Vzhledem k příznivým podmínkám upřednostňujeme pohyb na zahradě a v okolí MŠ. Vţdy je respektována jedinečnost kaţdého dítěte, jeho vývojové a věkové zvláštnosti, individuální potřeby a zájmy. 9

10 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Pro ţivot a vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme podnětné prostředí a vhodné podmínky. Dbáme, aby byla ve škole atmosféra klidu, pohody a bezpečí, všichni zaměstnanci se chovají tak, aby čas proţitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do ţivota. 1. Věcné a materiální podmínky Mateřská škola je účelové zařízení pro předškolní vzdělávání, byla postavena v roce V roce 2012 byla provedena rekonstrukce budovy MŠ a to výměna oken, podlah, sociálního zařízení, zateplení, přístavby, díky kterým se zvětšily prostory pro převlékání dětí a také pro pracovní činnosti. Nadstřešením prostoru mezi dvěma třídami vznikla tělocvična, která nabízí dětem nadstandardní pohybové vyţití. Uspořádání prostor MŠ vyhovuje potřebám dětí předškolního věku. Obě oddělení mají svou třídu se stoly, hernu, šatnu, sociální zařízení. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovala dětem intimitu. Nábytek, hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí je určeno pro děti předškolního věku, je nezávadné a bezpečné. Stoly a ţidle jsou v kaţdé třídě ve třech velikostech, lehátka ve dvou velikostech. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu a věkovému sloţení skupiny dětí. Jsou umístěny na viditelném a dosaţitelném místě, aby mělo kaţdé dítě moţnost vybrat si hračku dle vlastní volby. Hračky se dle potřeby pouţívají a obnovují. Celková rekonstrukce budovy nám umoţnila v plné míře vybavit třídy a herny hrovými koutky a vyčlenit samostatný prostor pro tělovýchovné činnosti. Ve třídách máme dostatečné mnoţství materiálu k činnostem v oblastech výtvarná, hudební, literární, jazyková, tělesná i rozumová a to preferujeme před technickým vybavením. Sledování TV - vyuţíváme výukové DVD, počítače v MŠ zatím nemáme. Výtvarný a pracovní materiál je ve všech třídách volně dostupný a plně vyuţívaný. Děti se podílejí na výzdobě interiéru výstavky, slouţí i k prezentaci školy před veřejností. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada s členitým terénem, zatravněnou plochou a mnoţstvím stromů. V roce 2011 bylo vybudováno nové dětské hřiště s hrovými prvky, které odpovídají nejmodernějším trendům průlezky, hrazdy, houpadla, houpačky, kolotoč, tabule, kladina, chůdy. Máme také starší prvky - pískoviště, domek, skluzavku, kolotoč a trampolínu, které jsou u dětí oblíbené. Toto vybavení umoţňuje dětem všestranné pohybové aktivity. Velikost a členitost zahrady vyuţíváme k pozorování změn v přírodě, seznamování s rostlinami listnaté, jehličnaté stromy a keře, luční byliny, sběr ovoce, péče o záhonek a s ţivočichy - pozorování mraveniště, veverek, ptáků, hmyzu, k překonávání členitého terénu, lyţování, sáňkování. Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udrţováno ve velice dobré kvalitě dle provozních řádů, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod. 10

11 2. Ţivotospráva Denní řád je pruţný, reaguje na individuální potřeby dětí. Dětem je poskytována strava školní jídelnou, ze které je dováţena do MŠ. Je vyváţená a plnohodnotná, je dodrţována zdravá technologie. Intervaly mezi jídly přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí, od 2,5 3 hodin. Dopolední svačinku si děti berou dle vlastní potřeby, pokud to aktuální situace dovoluje, od 8.30 do 9.00 hod., někdy svačíme společně. K obědu, který je zpravidla od do hod., si děti samy prostírají stoly, polévku nalévá paní kuchařka, druhé jídlo si děti nosí samy, určují si mnoţství jídla. Prázdné talíře děti odnášejí a ukládají na vozík. Odpolední svačinka je nachystaná na vozíku, děti si ji průběţně samy nosí na místo určené ke stolování. Do jídla děti nenutíme, nabídneme dítěti, aby ochutnalo a naučilo se tak zdravému stravování. Pitný reţim je po celý den děti se samy obsluhují při nalévání, dostávají ovocné, bylinné čaje, dţusy, vitamínové nápoje, minerálky. V letních měsících a i jindy v teplých dnech dle potřeby mají děti tekutiny venku na zahradě, vycházce. Učitelky dětem během dne připomínají, ţe se mohou napít. V programu respektujeme i potřebu spánku a odpočinku. Děti mají během dne k dispozici klidový koutek, kde naleznou klid a soukromí. Po obědě děti spát nenutíme, odpočinek na lůţku je však potřebný k regeneraci sil hlavně u MD. Na odpolední klid se děti dělí dle potřeby spánku a dle přání rodičů. Dětem s menší potřebou spánku nabídneme po krátkém odpočinku na lůţku činnosti tak, aby nerušily děti, které spí. Starším dětem, které odpočívají v druhém oddělení, po odpočinku nabídneme aktivity výtvarné, pohybové, hudební, dramatické, seznamování s hrou na flétnu, s angličtinou a se základy ekologické výchovy. Pouţívání toalet je individuální, při skupinových činnostech i hromadné. Kaţdé dítě má však moţnost soukromí dle svých potřeb, je nabídnuta pomoc učitelky. Pravidla chování na toaletách jsou jasně vymezena. Čištění zubů provádíme kaţdý den po obědě pod dohledem učitelky. Osvětu v průběhu roku. Děti jsou kaţdodenně a dostatečně dlouho venku, vţdy s ohledem na okamţitý stav počasí (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný déšť nebo vítr, inverze apod.), program je přizpůsoben okamţité kvalitě ovzduší. Upřednostňujeme výuku venku, provádíme sezónní činnosti a turistické vycházky do okolí. Otuţování probíhá vzhledem k individuálním moţnostem dětí (po dohodě se zákonnými zástupci dětí) přiměřeným oblékáním při pobytu ve škole a venku, délkou pobytu venku i za mírného deště s pláštěnkou, častými vycházkami, sprchováním v letních měsících, účastí na plaveckém výcviku. Jednou týdně mají děti moţnost cvičit v tělocvičně ZŠ. Kaţdodenně vyuţíváme prostor tělocvičny v MŠ, dle reţimu dne a provozního řádu tělocvičny. Ozdravná opatření: teplota v místnosti je C (max 23 0 C), větrání během dne, cvičení naboso, převlékání dětí, otuţování vodou v létě, bazén, ochrana před sluncem - pokrývka hlavy, brýle, zamezení prochladnutí dětí v zimě. 11

12 3. Psychosociální podmínky Naší snahou je, aby vše, co se v MŠ děje, bylo prospěšné dítěti. Kaţdé dítě je respektováno a přijímáno jako plnohodnotný partner. Prostředí MŠ je demokratické, tzn., ţe si učitelky společně s dětmi vytváří funkční pravidla, ochraňující práva a vymezující povinnosti kaţdého jednotlivce. Vzájemná komunikace je pozitivní, postavená na podporování pozitivních hodnot a příkladů, směřující k naplňování potřeb a zájmů všech dětí, převaţuje pozitivní hodnocení, především u dětí nových a bojácných - podporuje sebedůvěru. Prostředí MŠ je pro kaţdé dítě přátelské a vstřícné, dává mu jistotu, ţe je platným a přínosným členem vzniklého společenství. Prostředí MŠ a veškerá komunikace s dítětem je pro dítě podnětná a rozvíjející. Formy organizace jsou přizpůsobovány potřebám dětí. Rodiče mají moţnost zasahovat do chodu MŠ, podílet se na tvorbě ŠVP. Navrhovat návštěvy, výlety, témata, interiér i uspořádání školní zahrady. Nově přijaté děti mají moţnost adaptační doby, rodič s ním můţe v prostorách MŠ nějakou dobu pobývat a účastnit se činností. Do naší mateřské školy mají moţnost individuálně po domluvě s učitelkami docházet rodiče s dětmi, které nastoupí do mateřské školy v příštím roce a seznamovat se s prostředím a organizací Všem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním. Kaţdé dítě má moţnost neúčastnit se společných činností. 12

13 4. Organizace Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Děti jsou přijímány do dvou heterogenních tříd, kaţdá o kapacitě 28 dětí. Třídy nemají specifické zaměření. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd je prvořadé přání rodičů při zachování optimálního věkového sloţení třídy. Učitelky se plně věnují dětem a jejich výchově a vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a moţnostem dětí. Nově příchozí děti mají moţnost adaptační doby, po domluvě můţe rodič s dítětem pobývat nějakou dobu v MŠ a účastnit některých činností. Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě poţadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu školy, jsou rodiče vţdy informováni prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách a em. Denní řád je dostatečně pruţný a volný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, na jejich aktuální potřeby a nahodilé situace. Doba jídla a spánku viz ţivotospráva. Poměr spontánních a řízených činností v denním programu je vyváţený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, děti mají moţnost účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinkách. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Pracovní doba učitelek umoţňuje maximální péči o děti (viz pracovní doba). Kaţdou 4. středu v měsíci navštěvují MŠ maminky na MD se svými dětmi. Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne, a to společně s rodiči. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle poţadovaných potřeb. Organizace a provoz školy je dále zakotvena v dokumentech: - Školní řád, - Vnitřní řád, - Vnitřní řád pro zaměstnance, - Provozní řád školy, - Provozní řád školní zahrady tyto řády jsou závazné pro všechny zúčastněné 13

14 REŢIM DNE Reţim dne je orientační a denní řád je dostatečně pruţný a volný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, na jejich aktuální potřeby a nahodilé situace. 6:30-7:30 otevírací doba, scházení dětí ve třídě Jeţci, volné a zájmové aktivity 7:30 8:30 dělení dětí do tříd, volné činnosti a aktivity zaměřené na hry a pohybová cvičení cvičení v tělocvičně: 8.00 hod. Jeţci, 8.15 hod. Veverky 8:30-9:00 osobní hygiena, dopolední svačina 9:00-9:30 komunitní kruh, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, hodnotící kruh 9:30 9:45 osobní hygiena, příprava stolování, příprava na pobyt venku 9:45-11:45 pobyt venku, činnosti a aktivity zaměřené na citový rozumový a tělesný rozvoj, seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem, návrat do MŠ, převlékání, osobní hygiena 11:45-12:15 oběd, osobní hygiena 12:30-14:30 spánek a odpočinek děti respektující rozdílné potřeby dětí, doplňkové aktivity 14:30-16:00 odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí přesunuty na zahradu mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci. 14

15 5. Řízení mateřské školy Povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř školy, tak navenek. Kaţdé pondělí probíhá krátká porada pedagogických pracovníků, dále porady dle ročního plánu a potřeb. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím nástěnek, rozhovorů s pedagogickými pracovnicemi při předávání dětí, ovou poštou, veřejnost prostřednictvím webových stránek, vývěsky, obecním rozhlasem. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci zákonné zástupce dětí. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a vyuţívá zpětné vazby. Vedoucí učitelka ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu vypracovává ŠVP, kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a uţitečné. Je kladen důraz na dobrou prezentaci MŠ účast v soutěţích, vystoupení na různých akcích, zakládání fotoalba, aktualizace webových stránek, vývěsky v obci, společné programy pro děti a jejich zákonné zástupce a pro širší veřejnost. 6. Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci a dále se aktivně vzdělávají v Krajském informačním a vzdělávacím centru Nový Jičín, samostudiem si rozšiřují vědomosti dle svého zaměření a i všeobecných pedagogických odbornostech, na poradách si předávají informace ze školení. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.(v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami) Sluţby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vţdy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče učitelky na třídách se překrývají od 9 hodin, coţ poskytuje dětem maximální vzdělávací péči. Zaměstnanci MŠ: Alena Bezděková - vedoucí učitelka - SPgŠ Nový Jičín Věra Popová - učitelka - SPgŠ Nový Jičín Zuzana Sládková - učitelka - SPgš Přerov Mgr. Ester Procházková - učitelka - UP spec.pedagogika Simona Tobiášová - školnice Zastupováním vedoucí učitelky v době nepřítomnosti je pověřena Z. Sládková 15

16 7. Spoluúčast zákonných zástupců: Zákonní zástupci mohou po dohodě s pedagogickou pracovnicí dle svého zájmu vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem, mohou pobývat s dítětem ve škole při adaptačním programu. Zákonní zástupci se dle svého uváţení podílejí na dění v mateřské škole a při plánování programu, záměrech a koncepci MŠ ŠVP, podávají návrhy na zlepšení koncepce a vzdělávacích plánů mateřské školy, nabízejí a vytýkají aktivity dle svých přání a při řešení vzniklých problémů a to na schůzkách, které se konají nejméně dvakrát ročně, kde jsou tato témata vţdy otevřená k diskuzi a také při kaţdodenním předávání dětí či na individuálních schůzkách. Zákonní zástupci mají moţnost účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou, pomáhat při organizaci, rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a mateřské školy. Pro zjištění a zajištění spokojenosti zákonných zástupců a dětí připravujeme jednou ročně dotazníky, na jejichţ základě plánujeme a zlepšujeme koncepci vzdělávání v naší mateřské škole. V šatnách obou tříd jsou k dispozici schránky pro připomínky a náměty, kde mají zákonní zástupci moţnost anonymně připomínkovat vše, co se jim líbí či nelíbí. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o všem, co se v MŠ děje: - nástěnky - rozhovory při předávání dětí - dohodnuté individuální schůzky - ová pošta - webové stránky školy - obecní rozhlas zákonní zástupci jsou informováni o chování dítěte v MŠ, o jeho prospívání a individuálních pokrocích v rozvíjení a učení také na konzultačních schůzkách kaţdé druhé úterý od 14:00 do 16:00 hodin a domlouvat se s pedagogickými pracovnicemi na společném postupu při výchově a vzdělání jejich dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost, nezasahují do soukromého ţivota rodiny. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá zákonným zástupcům v péči o dítě, nabízí jim poradenský servis. 16

17 8. Spolupráce s ostatními Se zřizovatelem vítání občánků, vystoupení pro dříve narozené občany, návštěvy v OÚ, o Vánocích, Velikonocích, účast starosty na slavnostech v mateřské škole. Se ZŠ vzájemné návštěvy ve výuce, sběr papíru, monočlánků, organizace zábavných a výchovně-vzdělávacích programů, pomoc starších ţáků při péči o zahradu, přípravný program pro předškoláky Nanečisto. Divadelním sdruţením Myška, ZUŠ Frenštát p.r. a dalšími uměleckými agenturami. Exkurze a besedy zdravotní středisko, nákupní středisko, nádraţí, kadeřnictví, pošta, zahradnictví, nádraţí, stolařství a truhlářství, farmy a hospodářství v obci. S odborníky poskytujícími pomoc hlavně při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí PPP Nový Jičín. Ekologická osvěta formou přednášek a exkurzí - Ekologické sdruţení Hájenka Kopřivnice, - firma Autosport Ţenklava - ekologická likvidace aut, - Hasičským záchranným sborem Tatra Kopřivnice, a.s., - ASOMPO v Ţivoticích u N.J. sběr, likvidace a zpracování odpadu, - Kynologickým klubem Veřovice, - Klubem včelařů ve Veřovicicích, - Mysliveckým sdruţením ve Veřovicích, - Český zahrádkářský svaz Veřovice 17

18 VZDĚLÁVACÍ OBSAH - TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Ruku v ruce 1. Školka na nás volá 2. My jsme kamarádi 3. Kaţdý z nás je jiný rasy, tělo, zdraví 2. Podzim 1. Počasí roční doby 2. Podzim na zahradě a na poli 3. Padá listí a loučíme se s ptáky 4. Jak se chystají zvířátka na zimu- podzim v lese 3. Od Adventu do Vánoc 1. U nás doma s Mikulášem 2. Kniha studnice moudrosti 3. Z pohádky do pohádky čas vánoční 4. Vítáme nový rok 1. Přišli k nám Tři králové, uvítání v novém roce 2. Zimní hry a sporty 3. Půjdu k zápisu 4. Co dělám celý den a celý rok časové pojmy, roční doby 5. Roční doby, co si oblékáme v zimě, co v létě 5. Karnevalové veselí 1. My jsme malí muzikanti 2. Náš pohádkový karneval 6. Vesmír 1. Planeta Země - planety, světadíly, státy 2. Kaţdý z nás je jiný rasy 3. Voda řeky a moře 4. Kdo ţije u potoků, řek, rybníků a v moři 7. Jaro 1. Jaro ťuká vynášení Mařeny 2. Jaro na zahradě a na louce 3. Narodila se mláďata 4. Velikonoce 18

19 8. Můj domov 1. Moje maminka má svátek 2. Kde pracuje máma s tátou 3. Tady jsem doma 4. Veřovice 9. Čas radosti a her 1. Svátek dětí celého světa 2. Jedeme na výlet doprava, bezpečnost 3. Cestujeme po světě - exotická zvířata 10. Těšíme se z prázdnin Ţivot v trávě 1. Rozkvetlá louka 2. Ţivot v trávě Tato témata tvoří obsah ŠVP a jsou základem tematických plánů, které vypracovávají učitelky tak, aby umoţňovaly plnit individuální potřeby kaţdého dítěte. Témata jsou seřazena dle ročních období v návaznosti na tradice, národní svátky a významné dny naší společností uznávané a na dění v obci. Témata tvoří integrované bloky. Tyto konkretizují učitelky v rámci tematických částí - podtémat do nabídky činností, příleţitostí a situací. Do jednotlivých témat lze vstupovat průběţně během celého školního roku podle vzniklých situací a potřeb dětí. Jsou pro obě třídy společná a na jejich zpracování se podílejí všechny učitelky, protoţe propojenost mezi třídami je velice těsná a vzájemná spolupráce intenzivní. Učitelky společně naplánují konkrétní cíle, kompetence a činnosti a zapíší plán tematické části do jednotných formulářů, které jsou pak nedílnou součástí třídní dokumentace. Plány tematických částí obsahují: Název a charakteristiku integrovaného bloku nebo tématu. Vzdělávací cíle a výstupy. (proč bylo zvoleno toto téma, vzdělávací přínos, jaký je jeho smysl, jaký je výsledný produkt, co dětem přinese, jakou zkušenost, poznatky, hodnoty a postoje mohou děti získat) Časový rozsah. Přizpůsobuje se potřebě dětí, je flexibilní a otevřený, minimálně 1 týden. Přehled učiva a rozvedení tematických částí do činností a výstupů (co se dítě učí, co mu nabízíme, metodické poznámky). Seznam básní, říkadel, písní, HPH, PH, didaktických činností, pohádek a příběhů, praktických a proţitkových činností. Vytváříme myšlenkové mapy. Evaluační činnost. Hodnotící list vyplňují učitelky společně po ukončení integrovaného bloku. (Hodnocení projektu, plánu, jeho stavbu, náplň, přínos. Získá tak podněty pro úpravy a změny pro další práci s tématem.) 19

20 Obsah výchovně vzdělávací práce pokrývá všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti: I. Biologická oblast vést dítě k poznávání svého těla, k představě o jeho skladbě a funkcích, aby umělo pečovat o biologické potřeby, prospívalo svému tělu aktivním pohybem, zdravou stravou a neohroţovalo své zdraví a ţivot riskantními aktivitami. II. Psychická oblast rozvíjet přirozené vývojové předpoklady dítěte, podporovat jeho spontánní zvídavost, rozvíjet poznávací dovednosti a city, učit ho sebeovládání, podporovat sebedůvěru a učit ho sebepoznání a sebehodnocení. III. Interpersonální oblast podporovat v dítěti přirozenou potřebu kontaktu, komunikace a součinnosti s druhými lidmi. Schopnost vnímat a respektovat druhého člověka jako individualitu a být tolerantní k odlišnostem. IV. Sociálně- kulturní oblast připravovat dítě na budoucí role v ţivotě, na dodrţování práv a povinností, respektování pravidel. V. Environmentální oblast přispět k tomu, aby dítě pochopilo, ţe prostředím je všechno kolem nás, aby bylo schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, dovedlo je zhodnotit, zvaţovalo rizika, učilo se odpovědnosti za své chování ve vztahu k prostředí a podílelo se na péči o prostředí. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více