Vzpomínka na léto Hvozdík pyšný na fotografiích Jiřího Štrajta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzpomínka na léto Hvozdík pyšný na fotografiích Jiřího Štrajta"

Transkript

1 Vzpomínka na léto Hvozdík pyšný na fotografiích Jiřího Štrajta

2 MĚSTO JAVORNÍK Informace starostky - Město Javorník podruhé v tomto roce využilo nabídky Technických služeb z Jeseníku na přistavení kontejneru na papír do areálu ZŠ s tím, že finanční odměnu za tento sběr bude mít k dispozici škola např. na odměny pro žáky ve vědomostních, sportovních a jiných soutěžích - Na Zálesí byla dokončena komunikace III/4571 oprava po povodňových škodách - V MŠ Míru je dokončen nový chodník z finančních prostředků schválených v rozpočtu - Lesy ČR připravují projektovou dokumentaci na opravu Javornického potoka ve střední části města - Lesy ČR částečně vyčistily vodní tok v Bílém Potoku - Pozemkový úřad realizuje opravu komunikace k vodní nádrži Střední díly - Město Javorník, v návaznosti na uvolnění finančních prostředků ů ministerstvem financí na provozní výdaje Policie ČR a HZS ČR, nabídlo vlastní objekty, po dohodě s majiteli i vhod- né objekty v soukromém vlastnictví ke dni uzávěrky však není známa informace, zda krajské ředitelství na nákup či opravu objektu dostalo finance. - Lesní správa Javorník slavnostně otevřela turistické zázemí v Račím údolí Stanovisko k přesunu OO PČR z Javorníka do Žulové Město Javorník leží velmi blízko hranice s Polskem, patří mezi největší města okresu Jeseník. Stanice či služebna PČR má v našem městě pevné kořeny, vznikla už v období 1. republiky. Mnohokrát bylo řečeno, že město Javorník je strategickým místem a pokud dojde k přesunu OO Policie ČR R do Žulové, bude toto území ochuzeno o službu, která má zabezpečovat ochranu majetku a zdraví. Mladí lidé odcházejí do vnitrozemí a pocit žít bez ochrany a pomoci policie unese málokdo, vše to ještě umocňuje vysoká míra nezaměstnanosti, která na Javornicku kolísá mezi 20-30%. Z těchto a mnoha dalších důvodů nemohu souhlasit s přesunem OO Policie ČR z Javorníka do Žulové /Javorník je významné vstupní místo pro turisty z Polska - starostové tové polských měst podpořili snahu zachování OO v Javorníku, oprávněně vzniká obava z bezvládí na tomto území a tím i nárůstu kriminality, navyšuje se počet sociálně slabých a znevýhodněných občanů, v Javorníku zůstává Úřad práce - výplatní místo sociálních dávek/. Na počátku celého projednávání jsem vyslechla informaci, že do budovy Ministerstva vnitra bylo vloženo 13,5mil. Kč, ale do dnešního dne nemám od vedoucí územního odboru v Jeseníku p. plk. Mgr. Bc. L. Andělové tuto částku doloženu - pouze necelých 1, 4mil. Kč. Statistika poslední čísla hovoří o stejných počtech trestných činů i přestupků na Žulovsku a Javornicku /leden - říjen 2011/, ale při přepočtu na počet obyvatel v daných mikroregionech musím smutně konstatovat, že Javornicko vede. Od první informace o přesunu, proběhla jednání s vedoucí územního odboru v Jeseníku, s ředitelem Krajského ředitelství policie Ol. kraje, se starosty polských měst, starosty mikroregionu Javornicko a starosty SMOJ. Podklady a argumenty pro zachování OO Po- licie ČR v Javorníku byly předány: senátorům p. A. Jílkovi, L. Sefzigovi, hejtmanu Ol. kraje p. M. Tesaříkovi, náměstku hejtmana Ol. kraje p. P. Horákovi, převzal je také ministr vnitra p. J. Kubice, ministr práce a sociálních věcí p. J. Drábek, policejní prezident p. P. Lessy. Byla sepsána petice Jsme proti zrušení OO Policie ČR v Javorníku a předána do rukou vedoucí územního oddělení v Jeseníku s podpisy občanů. Město Javorník i soukromí majitelé nemovitostí nabídli budovy k možnému využití pro obvodní oddělení PČR

3 Dnes a denně se mluví o prevenci kriminality, řešení tíživé situace se začleňováním sociálně slabých a znevýhodněných ných /viz. Šluknovsko/, zachováním OO PČR v Javorníku by tak bylo splněno jedno z preventivních opatření. Z tohoto pohledu vnímám březnovou informaci o přesunu OO Policie ČR z Javorníka do Žulové jako kulový blesk, vždyť ani statistiky a podklady /které mám k dispozici/od územního odboru v Jeseníku tuto situaci nevysvětlují. Proto nadále trvá vyjednávání vedení města s Krajským ředitelstvím policie Ol.kraje. Tento boj nevzdávám. Mgr. Irena Karešová, starostka KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Kancelář ředitele krajského ředitelství Preventivně informační skupina Jeseník Jeseník 17. října 2011 Upozornění pro občany Již 1. listopadu 2011 dojde k přesunu obvodního oddělení policie z Javorníku do Žulové. To však neznamená, že policisté zmizí z obce úplně. Ve stávající budově v Javorníku bude zřízena služebna, na které v úředních hodinách budou moci občané policisty navštívit. Úřední dny: pondělí a středa vždy v době od a hodin Mimo stanovené úřední hodiny si lze také domluvit individuální dobu, kdy budou policisté na služebně k zastižení. Se svým požadavkem se budete moci obrátit na telefonní linku Policie nevylučuje, že může dojít ke změně stanovených úředních hodin s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v obci a požadavky občanů. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí! UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ! - Zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb., 27 odst. 2 písmo f) - fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat; únikem zvířat se rozumí volné pobíhání zvířat bez dohledu a kontroly fyzické osoby či chovatele; v praxi to znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může za únik zvířete uložit chovateli pokutu až do výše ,- Kč. - Veterinární zákon č. 166/1999 Sb., 39 odst. 1 písmo c) - majitel volně pobíhajícího psa se vystavuje riziku odchytu psa a jeho umístění do útulku pro odchycená a opuštěná zvířata; náklady za odchyt a umístění v útulku pak hradí chovatel psa, minimální částka 3,5 tis. Kč. - Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění, 47 odst. 1 písmene d) - přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně ě přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného ejného prostranství - tím se mimo jiné rozumí i neodklizení psích výkalů. Městský úřad pak může za takovýto přestupek uložit pokutu až do výše ,- Kč. BLAHOPŘÁNÍ Mezi námi žijí lidé, kteří svůj volný čas věnují i nám všem ostatním bez nároku na odměnu. V Javorníku jich mezi námi několik najdete a mezi ně patří i paní Jana Pavličíková, která vede nepřetržitě Kondiční cvičení již desátým rokem. V minulých měsících oslavila krásné životní výročí a touto cestou jí přejeme hodně zdraví, pohody a také hodně strávených kondiček se cvičícími. Vše nejlepší přeje celá TJ SPV Javorník - 3 -

4 Správa majetku města INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADU Město Javorník uzavřelo v měsíci srpnu smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a o zpětném odběru osvětlovacích zařízení se společností Ekolamp. Co to pro nás občany znamená? Společnost Ekolamp bude z našeho sběrného dvora bezplatně odvážet použité světelné zdroje a svítidla tzn. veškeré úsporné zářivky (žárovky), lineární trubicové zářivky/výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Odevzdáním těchto odpadů máme zajištěno, že se odpad dostane k recyklaci. Na Městském úřadě byla nově nainstalována malá sběrná nádoba společnosti Ekolamp. Najdete ji přímo za hlavními vstupními dveřmi do budovy. Můžete zde uložit veškeré výše vyjmenované úsporné žárovky a trubicové zářivky do délky 40 cm. Delší zářivky musíte odevzdat na sběrném dvoře. U malé sběrné nádoby jsou k dispozici infovizitky znázorňující, co k recyklaci patří a co ne. Společnost Elektrowin zajišťuje sběr, svoz a recyklaci veškerého elektrozařízení tzn., že z našeho sběrného dvora bude bezplatně odvážet v podstatě vše z domácností a vše ze zahrady lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, vše k vaření včetně sporáků, mikrovlnek, vše k šití, žehlení, pletení, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže, hodiny, budíky, váhy, a dále vše k řezání, broušení, drcení, sekání, stříhání, vrtání, ohýbání, svařování a spoustu dalšího. Odpady musí být na sběrném dvoře tříděny do několika skupin. Pro tyto účely jsme získali nové sběrné nádoby. Stačí však, abyste zařízení přinesli na sběrný dvůr (místo vhození do popelnice) a obsluha sběrného dvora vám ochotně poradí, kam který spotřebič umístit či vhodit. Podstatné je, že obě společnosti Ekolamp i Elektrowin nabízí za zpětný odběr zařízení několik motivačních bonusů, tzn., čím více budeme třídit, tím více získá naše město finančních odměn. Všímejte si symbolu přeškrknuté popelnice. Takto označené zařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do popelnice nebo volné přírody je zakázáno. Pozn.: Obecní úřad vám podle zákona o odpadech může uložit pokutu až do výše ,- Kč, pokud spotřebiče vhodíte do popelnice či na černou skládku. správa majetku města INFORMACE KE SVOZU POPELNIC V poslední době se na Městském úřadě stále častěji objevují stížnosti občanů, že jim nebyla vyvezena popelnice. Rádi bychom vás informovali, že povinností občanů je popelnice v den svozu přistavit ke komunikaci, případně na jiné dostupné místo tak, aby bylo zřejmé, která popelnice má být vyvezena. Problémy jsou zejména u bytových a panelových domů, kde jsou sběrné nádoby uloženy v přístřešcích. řešcích. Připravujte tedy popelnice ke kraji komunikací nebo před přístřešky tak, aby obsluha svozového vozu mohla s popelnicemi jednodušeji manipulovat. Uvědomme si, že těmto lidem projde pod rukama více než 1000 popelnic. Nádoby by měly být přistaveny ke svozu pouze na nezbytně nutnou dobu a to tak, aby nepřekážely v provozu či v průchodu po chodnících. Dalšími častými důvody pro nevyvezení sběrné nádoby je, že se v ní nachází odpad, který tam nepatří, nebo je popelnice přetížená (čímž se ničí zařízení svozového vozidla) nebo je v popelnici odpad tak napěchovaný, že jej nelze z popelnice vysypat. Proto pokud se vám stane, že vaše popelnice nebude vyvezena, chviličku se, prosím, zamyslete, jestli jste neudělali jednu z popsaných chyb, a pak nás, prosím, informujte o problému. Děkujeme. správa majetku města - 4 -

5 Informace z jednání Rady města: Rada města na svém zasedání dne mimo jiné projednala: - grafický návrh na úpravu náměstí v Javorníku - havarijní stav Mariánského sloupu na náměstí v Javorníku - výměnu oken na zdravotním středisku - informaci starostky o účasti na jednání s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem o sociální reformě - žádost firmy SAN-JV s.r.o. o zábor chodníku a části přilehlé komunikace z důvodu výstavby evakuačního výtahu v Domově pro seniory Javorník - informaci o třídění odpadu v Javorníku a nákladů s tím spojených - informaci o pořizovacích cenách nových tabulek s čísly popisnými - návrh na pronajmutí nebytových prostor na ul. 17. listopadu 457(bývalá prodejna obuvi firmy SEŠN) - opravu vstupu na hřbitov v Bílém Potoku - opravu chodníku v MŠ Míru - opravu mostu v Horních Hošticích Rada Města Javorník Matrika Odešli z našich řad: Eduard Jura, Pavel Morong Marcela Minksová, matrikářka MHF KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pořádal ve dnech XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Malé ohlédnutí za 19. ročníkem festivalu. Již 19 let společně tvoříme historii jednoho hudebního festivalu. Festivalu, který v sobě nese jméno slavného hudebního skladatele 18. století Karla Ditterse z Dittersdorfu. Za dvacet let nám možná přibyla nějaká ta vráska a vyrostla nová generace mladých, hudbě nakloněných posluchačů, ale rozhodně se uplynulá doba nijak nepodepsala na úrovni javornického festivalu. Ba naopak. Naše nabyté zkušenosti a vaše každoroční přítomnost vytvořila jeho věhlas. Naši festivalovou podzimní pouť jsme započali v sobotu 3. září vernisáží výstavy Miniaturní svět pana Jindřicha Ulricha za jeho osobní účasti. Zahajovací koncert se konal hned na druhý den v neděli 4. září v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku za přítomnosti nám již velice dobře známé Moravské filharmonie Olomouc, kterou dirigoval pan Petr Chromčák. Jako host tohoto koncertu vystoupil jeden z našich nejlepších současných houslistů Jaroslav Svěcený. Zahajovací koncert třemi slovy shrnuto krásný umělecký zážitek. Hned v pátek 9. září jsme již podruhé (poprvé v roce 2009) mohli přivítat taneční skupinu Andrey Miltnerové v tanečním představení Barokní tanec pohledem současnosti. Byli jsme přeneseni do jiného světa, do světa tance v minulosti, který nám byl znenadání tak blízko. V neděli jsme se na zámku Jánský Vrch setkali se smyčcovými kvartety Karla Ditterse von Dittersdorf, Wolfganga Amadea Mozarta, Jana Křtitele Vaňhala a Josefa Haydna v podání - 5 -

6 Antiquarius kvartet Praha. Bylo krásné poslouchat tuto hudbu a současně si uvědomovat, že se tyto čtyři i velké skladatelské osobnosti opravdu setkávaly a spolu svá díla přehrávaly. GADREW WAY se nám již navždy zapíše do paměti svým netradičním pojetím vážné hudby a stylově neohraničeným repertoárem. Gadrew way - čtyři i mladé dívky, členky předních českých orchestrů, hrály virtuózně, s chutí a drivem. Večer duchovní hudby na nás čekal v kostele Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě v podání Dany Mimrové flétna, Aleše Bárty varhany a Moniky Brychtové soprán. Atmosféra, kterou tito tři umělci mistrně vytvořili, byla ojedinělá a nevšední a my jsme si s sebou domů odnášeli nevšední hudební zážitek. A poslední koncert XIX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, na který jsme se celý dlouhý rok všichni těšili, byl koncert Ivy Bittové a Moravskoslezského komorního sdružení. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se v letošním roce podíleli na hudebním festivalu. - děkuji vám, přátelé, za vaši důvěru a podporu, bez vás, našich věrných posluchačů, by se nekonal byť jen jeden jediný koncert - spolupracovníkům, kteří se podílí každoročně na hladkém průběhu festivalu, Olomouckému kraji za významnou finanční ní podporu, panu hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Martinu Tesaříkovi za jeho záštitu, za podporu děkuji i Městu Javorník a Sdružení měst a obcí Jesenicka, Priessnitzovým léčebným lázním, Lesům ČR, firmě Eurovia CS a.s., Omya CZ s.r.o., firmě Campanet a.s., Ondřejovické strojírenské a.s. a za mediální podporu děkuji Českému rozhlasu Olomouc. Můj zvláštní dík pak směřuje ke všem našim mecenášům, díky kterým jsme prožili sedm úžasných večerů. Hana Polášková Tento XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se konal za významné finanční ní podpory Olomouckého kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, dále za podpory Sdružení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník a za podpory sponzorů: Loga Ondrstroj, Omya, Český rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí Jesenicka loga doplní Studio 4 v barvě šedé a za podpory sponzorů AutoCont Jeseník - HAKO a Enter spol. s r.o., Autodoprava Martina Hankeová, Hunter software s.r.o., Campa NET a.s. Eko Vimar Orlaňski s.r.o., ELEKTRO - Vladimír Schubert, ENERGOROZVODY s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Hospůdka U Potoka - Hubert Krohmer, Hotel Pod Zámkem, Hubert Krohmer - soukromá autoškola, Ing. Radovan Pavličík, Ing. Jiří Olšar - Zeměměřictví, KOLIMAX spol. s r.o., Ivan Zelenka, Jaroslav Křížek umělecké kovářství, Lenka Kolářová - Oční optika Javorník, Mgr. Milada Mrázková - Lékárna pod Jánským vrchem, LESY ČR a.s., Miroslav Ivan, MUDr. Karel Michálka - Soukromá zubní praxe, MUDr. Zuzana Smrčková - praktický lékař pro děti a dorost, Naturfyt-BIO s.r.o., Olga Papadopulosová - Květinka, OMYA CZ s. r.o., Ondřejovická strojírna a.s., PC Centrum Rychnovský, Petr Richter, Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Vladislava Porvisová, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a.s., Sbor dobrovolných hasičů Javorník, Stavby a reality STAR s.r.o., ZETOS s.r.o. Velká Kraš, LaD MODEZ s.r.o., WAREX spol. s r.o

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Pozvánky na akce - 7 -

8 - 8 -

9 Město Javorník a Městské kulturní středisko Javorník vás srdečně zvou první adventní neděli v 18:00 na slavnostní rozsvěcení vánočního ního stromu u radnice Je připraven bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno. Akce se koná za finanční podpory firmy STRABAG a.s. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ TRHY Vánoční trhy jsou otevřeny v Kulturním domě Javorník v době: Pondělí pátek Sobota v době promítání kina Městské kulturní středisko Javorník Vlastivědné muzeum Jesenicka a Muzeum Východních Čech v Hradci Králové srdečně zvou na tradiční vánoční výstavu V odlesku vánočních ozdob v 18:00 vernisáž Výstava potrvá do Pondělí pátek: 8:00 15:30 Sobota: v době promítání kina - 9 -

10 Městské kulturní středisko Javorník a Divadlo Moravia srdečně zvou na divadelní pohádku LOTRANDO A ZUBEJDA v sobotu v 17:00 ve velkém sále kulturního domu

11 Městské kulturní středisko Javorník Vás zve na Travesti show Divoké kočky pátek v 19:00 hodin vstupné: 160,- Kč Lístky si, prosím, rezervujte dopředu v kulturním domě tel , !!! TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE!!! Drakiáda Letos trochu uplakaná, ale pár odvážlivců se našlo, takže vzhůru na draky. Ohýnek nás pěkně hřál, špekáčky se opékaly, draci létali a i to počasí se nakonec umoudřilo. Na závěr dostalo každé dítko malou sladkou odměnu. MB Drakiáda2 Drakiáda Informační centrum Informační centrum v Javorníku? Ne nevím, neznám, není. Ano i takové odpovědi dostanou turisté, pokud se zeptají místních obyvatel, kde najdou Informační centrum. Někteří turisté, kteří do Javorníku přijíždějí, jí, jej najdou ihned, jiným chvilku trvá, než do něj trefí. Celý rok se snažíme o to, aby z něj všichni odcházeli informováni a spokojeni

12 A z jejich reakcí a není jich málo, víme, že se jim u nás líbí. Líbí se jim komorní a příjemné prostředí a množství informačních materiálů, které si mohou odnést, líbí se jim sezónní výstavy, které jsou pro ně v kulturním domě každoročně připraveny. Velice často návštěvu IC spojí i s návštěvou Městského muzea, prohlídkou expozice minerálů soukromé sbírky Ing. J. Jedličky a nově i s vyhlídkou z věže kulturního domu, která je veřejnosti přístupná. Jsou překvapeni, co všechno najdou na tak malém prostoru. Nám tento malý prostor někdy připraví krušné chvíle, zejména když přijde celá turistická výprava, účastníci hromadného cyklovýletu nebo více rodin najednou. Pak se náhle malý prostor stane problémem. Ale vždy si říkáme co je malé, to je milé a snaminima získat maximum. žíme se z Návštěvníci vníci jezdí do Javorníku nejen z Česka, ale i ze zahraničí hlavně z Polska a Německa. Někdy se v IC objeví i Javorníkem projíždějící světoběžník a je okouzlen. Na jaře a na podzim speciálně přijíždějí milovníci Rychlebských hor a v létě převážně rodiny s dětmi. Turisté si mohou z našeho IC odnést: spoustu propagačních materiálů o Javorníku a jeho okolí, mapy, pohlednice, turistické známky, turistické nálepky, lázeňské oplatky, Borůvkový likér, publikaci Javorník známý i neznámý, Javornické pověsti, keramické upomínkové předměty se znakem města a mnoho dalšího. Z našich statistik vyplývá, že IC v letošním roce již navštívilo 2960 turistů pěších, cyklo i motorizovaných. Nejvíc navštěvované měsíce byly červenec a srpen. Jejich nejčastější otázky jsou: Co zajímavého mohou v našem městě vidět? Kde se mohou ubytovat? Kde se dobře vaří? Kde je směnárna? Kudy na rozhlednu na Borůvkové hoře. Kdo to byl Karel Ditters a Mariana Oranžská? Mnoho dotazů na turistické atraktivity Javornicka a ubytování zodpovídáme během celého roku i telefonicky a elektronicky. Když se Vás turista v Javorníku zeptá, kde je IC, odpovězte prosím, že v kulturním domě. Monika Bukalová, pracovnice IC ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK Ukliďme svět Úklidové a sběrové akce mají na naší základní škole již několikaletou tradici. 21. září 2011 jsme vyhlásili další z nich. V rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět jsme sbírali po celý den papír, plastové láhve, uzávěry, drobná elektrozařízení, baterie a mobilní telefony. V dolním parku a prostorách autobusového nádraží jste pak mohli potkat skupinu 14 dobrovolníků z řad sedmých a osmých tříd, jak sbírají odpady zanechané méně pořádkumilovnými občany. Celá akce se stala součástí Týdne hájení, ve kterém budou moci účastníci uplatnit získané kartičky opravňující je k odmítnutí zkoušení v týdnu od 3. do

13 7. října. Akce proběhla v pohodě a lze ji hodnotit jako úspěšnou. Naše poděkování si zaslouží ČSOP Praha, který nám poskytl pytle na sběr, informační letáky a samolepky pro žáky 1. stupně. MÚ Javorník zajistil kontejner na papír a odvoz netříděného odpadu (díky paní starostce). Velkou pochvalu si zaslouží i 14 dobrovolných sběračů odpadu v terénu byli skvělí. Děkujeme všem, kteří se svým dílem zasloužili o zdárný průběh celé akce, při níž bylo sebráno přibližně 600 kg tříděného a 120 kg netříděného odpadu. Mgr. N. Čmelová V lese, jó v lese na jehličí. svatba se sice nekonala, ale i tak jsme měli důvod k oslavě. Naše třída 2. B totiž obsadila 2. místo v soutěži Lesy v Olomouckém kraji lesy pro lidi. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti Mezinárodního roku lesů Úkolem naší kategorie 1.stupeň ZŠ bylo zpracovat knihu na téma Naše nejhezčí místečko v lese. To našly děti v září na Travné při motivačním výletě. Vytvořily tu domečky pro skřítky, o kterých pak ve třídě napsaly pohádku a doplnily ji ilustracemi. Děti společně vymyslely básničku, nakreslily plánek lesa a vyluštily lesní křížovku. A aby toho náhodou nebylo málo, zavítaly do KD na výstavu Já jsem malý mysliveček. O jehlií se nám bude zdát ještě hodně dlouho. Školní kolektivy byly oceněny čí v Olomouci dne v rámci pořádání Oslav lesa na Floře. Kromě slavnostního vyhodnocení děti čekalo plnění úkolů s lesní tématikou, vystoupení sokolníků a trubačů nebo ukázky dřevořezby. Dvě ě zástupkyně naší třídy převzaly za naši knihu cenu od hejtmana Olomouckého kraje. Doufáme, že se krmítko, které spolu s dalšími drobnostmi dovezly, bude ptáčkům v zimě líbit. Michaela Rychlá, třídní učitelka MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK pozvánka Jste srdečně zváni na sobotní akci Den pro dětskou knihu sobota , 10:00 14:00 hodin - prodejní výstava nových knih - registrace na rok 2012 zdarma pro nové dětské čtenáře, dospěláci, kteří doprovodí děti registrace za polovic - hry a soutěže pro děti - výtvarná dílna

14 Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník srdečně zve všechny dospělé, seniory a věčné studenty na PRVNÍ VESELÝ KURZ KRESLENÍ s oblíbeným ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM ve středu v 18:00 v Zrcadlovém sále kulturního domu Kreslíme pro radost. Cílem pořadu je dokázat všem, kteří v životě nic nenakreslili, že to dokáží také oni. Součástí pořadu je ukázka schématu výroby knih od nápadu, přes výrobu až po zakoupení knihy v obchodě. Součástí kurzu je i diskuze a autogramiáda. Veselým kurzem kreslení prošla i knihovnice V. Hradilová Návštěva v knihovně zájezd Ve čtvrtek přivítala naše městská knihovna kolegyně knihovnice ze šumperského okresu. Přijely ve velkém počtu, takže do posledního místečka zaplnily naše skromné prostory. Nejvíce se jim líbilo v dětském oddělení, kde obdivovaly výzdobu a výstavu prací žáků Základní umělecké školy Javorník. Zároveň ocenily naši práci s dětmi v tak malých prostorech. Po prohlídce a představení činnosti knihovny se děvčata vydala na prohlídku muzea a instalovaných výstav v kulturním domě. Ředitelka Městské knihovny v Šumperku paní Zdeňka Daňková, která celý zájezd organizovala, si od nás odnesla brožuru Javorník známý i neznámý a hned se vydala po jedné z tras, kterou zde popisujeme. Je vždy přínosné setkat se s kolegyněmi z oboru, protože pak zjistíte, že to co považujete za samozřejmou součást své práce, zase tak samozřejmé pro ostatní není. VH

15 DARUJTE KNIHU Vážení čtenáři a příznivci naší knihovny, přesto, že ročně nakoupíme knihy za téměř ,- Kč, stále nám mnoho knih ve fondu chybí. Jedná se o knihy, které bychom potřebovali ve více exemplářích. Tituly, které nám chybí, jsou uvedeny v našem seznamu. Pokud knihy vlastníte a jen se vám na ně doma práší, rádi je přijmeme jako dar. Pomohou jiným. Děkujeme!! Věra Hradilová, knihovnice Autor Anna Franková Arthur Rimbaud Franz Kafka Friedrich Schiller G.B. Shaw Georgie Gordon Byron Guillaume Apollinaire Henrik Ibsen Charles Baudelaire Jan Balabán Jan Zahradníček Jiří Orten Josef Karel Šlejhar Julius Zeyer Karel Hlaváček Milan Kundera N.V. Gogol Václav Havel Virginia Wolfová Vladimír Holan Vladimir Nabokov Název díla Deník Anny Frankové cokoli Proměna cokoli Pygmalion Childe Haroldova pouť Pásmo cokoli cokoli Možná, že odcházíme cokoli cokoli Kuře melancholik Radúz a Mahulena cokoli cokoli Revizor Zahradní slavnost, Audience cokoli Noc s Hamletem Lolita + jakákoliv cizojazyčná literatura Své příspěvky můžete posílat na Uzávěrka prosincového čísla je v úterý do 8:

16 - 16 -

17 ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH pozvánka SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník vás srdečně zvou na Vánoce na zámku Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku s kulturním programem a ukázkou zdobení perníků, výroby vizovického pečiva, pletení zvonečků č ů a mnoho dalšího. Začátek v hod! Dále vždy po 30 min! Poslední prohlídka v hod! Vstupné dospělí 80,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč Na nádvoří zámku vánoční trhy! Vstup na nádvoří volný. ŘECKÁ OBEC Řecká obec Javorník a její taneční ní soubor Evros se po prázdninách opět daly do práce Dne se v Kulturním domě v Javorníku konalo setkání souboru Evros a zástupců řeckých obcí v ČR se zpěvákem a skladatelem řeckých lidových písní Thimiem Gogidisem. Zavítal do našeho města natočit dokument o tom, jak zde Řekové žijí, ale také o tom, jak vznikl a funguje soubor Evros, který tančí za doprovodu i jeho písní. Přijel na pozvání předsedy ŘO - Alexandra Papageorgiu, který byl iniciátorem založení tanečního souboru Evros. Vystoupení tohoto souboru, který zatančil tance Thrácké oblasti, bylo v tento poder jasným důkazem, že večer zde řecká kultura nevymřela a má svoje příznivce nejen z řad řeckých, ale také českých občanů. Natočené materiály z tanečních vystoupení souboru Evros od jeho počátků a rozhovory Thimia Gogidise s Řeky žijícími v České republice si Thimios odvezl domů, do Řecka. Tento dokument chce předat v Řecku lidem prostřednictvím televizního vysílání. Celková atmosféra této vzácné návštěvy byla příjemná už proto, že jsme se mohli setkat nejen s vynikajícím umělcem, ale i člověkem, který má rád lidi, tanec a hudbu. Rádi jsme přivítali zástupce města Javorník-starostku Mgr. Irenu Karešovou, místostarostu Ing. Petra Dvořáka a ostatní příznivce řecké kultury. Dalším jeho zájmem byla návštěva rozhledny na Borůvkové hoře, kaple sv. Antonína, Čertovy kazatelny, prohlídka kulturního domu a muzea, prohlídka zámku Jánský Vrch, setkání s Javornickou dělostřeleckou gardou a rád přijal pozvání starostky města na posezení u čaje na radnici

18 Taneční soubor Evros děkuje Domovu pro seniory v Javorníku za zapůjčení harmoniky, která dělala Thimiovi celou dobu několikadenní návštěvy věrnou společnici a také díky Ing. Haně Poláškové a celému kolektivu KD za pomoc při uspořádání tohoto setkání. Za zdokumentování a článek v Jesenickém týdeníku děkujeme MUDr. Františku Hastíkovi. S příjemnými pocity jsme všichni ukončili tuto návštěvu s Thimiem. Bc. Stanislava Kotasová HASIČI JAVORNÍK zpráva o činnosti Není tomu tak dávno, co jsme psali článek o činnosti za druhé čtvrtletí letošního roku a člověk se ani nenadál a další čtvrtrok utekl jako voda. Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník za třetí kvartál vám právě přinášíme. ČERVENEC 2011 První letní měsíc byl vcelku poklidný. Za celý měsíc jsme zasahovali u dvou mimořádných událostí. V obou případech se jednalo o likvidaci obtížného hmyzu. Vůbec k první události s likvidací obtížného bodavého hmyzu jsme vyjížděli 10. července v odpoledních hodinách do Zálesí. Majiteli domku jsme byli požádáni o pomoc při likvidaci vosího hnízda. V domě bydleli alergici, a proto jsme museli hnízdo zlikvidovat fyzicky. Vosy si hnízdo udělaly za obložením dřevěné zdi balkónu v prvním patře. Po dohodě s majitelem jsme obložení rozebrali a hnízdo jsme zlikvidovali. Prostor po hnízdu jsme vystříkali nově pořízeným speciálním postřikem na hubení bodavého hmyzu, abychom zabránili tvoření dalších hnízd v prostoru. Obložení zdi jsme poté vrátili zpět na své původní místo. K obdobnému případu nás vyslalo Krajské operační středisko v Olomouci o tři dny později (13.7.). Tentokráte jsme vyjeli na Havlíčkovu ulici, kde jsme zlikvidovali hnízdo sršní v dětském zahradním domku. Majitelé čekali příjezd vnoučat a nechtěli nechat nic náhodě. Hnízdo jsme proto vystříkali speciálním postřikem a poté jsme hnízdo úplně zlikvidovali. SRPEN 2011 Druhý letní měsíc byl podstatně živější, co se zásahů týče. V tomto měsíci jsme vyjeli celkem k 15-ti mimořádným událostem. Ve většině případů se jednalo o likvidaci bodavého hmyzu. Výjezdy jednotek požární ochrany na tento druh událostí se rapidně zvýšil nejen v Javorníku a jeho okolí, ale i v celém Olomouckém kraji. Tuto informaci sdělila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru v Olomouci, kdy k bylo v kraji zaznamenáno již 400 výjezdů k likvidaci bodavého hmyzu. Za stejné období roku 2010 bylo evidováno 78 případů, kdy hasiči likvidovali bodavý hmyz. První událost tohoto měsíce však s hmyzem neměla nic společného. Dne 2. srpna vyjela jednotka k úklidu po dopravní nehodě na javornickém náměstí, kde na křižovatce u obvod- ního oddělení Policie ČR došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo byl zjištěn únik provozních náplní jednoho z vozidel. Unikající PHM jsme jímali do záchytné nádoby. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme vozidla odtáhli mimo křižovatku, kterou jsme následně uklidili od rozbitých částí vozidel a pomocí sorbentu jsme uklidili vyteklé provozní náplně. Na místo se dostavila i jednotka profesionálních hasičů z Jeseníku

19 Hasiči1 K další, pro nás již obvyklé události, jsme vyjeli večer 10. srpna, kdy byla na Krajské operační středisko oznámena událost s typovým označením POŽÁR polní porost, který byl s největší pravděpodobností na území Polské republiky. Operační důstojník neponechal nic náhodě a povolal na místo kromě naší jednotky i jednotku SDH Bílý Potok a HZS Jeseník. Průzkum hraničního pásma jsme prováděli od Bílého Potoka přes Hamberg až k javornické vsi. Požár byl od hraničních kamenů vidět daleko na polské straně a u nás naštěstí nic nehořelo. Operační středisko informaci předalo polským hasičům a ti si událost řešili po svém. Na našem území byla událost přehodnocena na planý poplach a hasiči se mohli vrátit zpět ke svým rodinám. Následujících 13 událostí bylo spjato se včelami, vosami a sršni. Jelikož v každém případě šlo téměř o totéž, kdy bodavý hmyz ohrožoval zejména alergiky, malé děti či seniory, zmíníme se tedy o všech událostech jen okrajově. 12. srpna 14:15 hod. Likvidace sršní báně na půdě chatky na Hamberku. 12. srpna 15:34 hod. Likvidace sršního hnízda na půdě rodinného domu na Puškinově ulici. 15. srpna 13:28 hod. Likvidace vosího hnízda ve stěně vikýře rodinného domu na ulici 9. května. Zde jsme si na pomoc povolali profesionální hasiče z Jeseníku s automobilovým žebříkem. 16. srpna 18:18 hod. Likvidace vosího hnízda v dětském pískovišti na ulici Svatopluka Čecha. 22. srpna 13:21 hod. Likvidace vosího hnízda v objektu psychiatrické léčebny v Bílé Vodě. 22. srpna 14:51 hod. Likvidace vos ve stěně budovy psychiatrické léčebny v Bílé Vodě. 24. srpna 15:27 hod. Likvidace sršního hnízda pod střechou fary v Travné. Na místo jsme vyjeli i s naší plošinou. 27. srpna 10:54 hod. Likvidace sršního hnízda pod střechou bytového domu na Družstevní ulici. Na místo jsme vyjeli i s naší plošinou. 27. srpna 11:56 hod. Likvidace sršní báně uvnitř chemického záchodu na hřišti v Uhelné, kde měla odpoledne probíhat sportovní akce hasičů. 27. srpna 16:41 hod. Likvidace tří vosích a jednoho sršního hnízda v rodinném domě a na jeho zahradě v Bukové. 27. srpna 17:57 hod. Likvidace sršní báně na půdě rodinného domu v Bernarticích. Zde jsme zaznamenali dosud největší hnízdo, co jsme kdy viděli. Jeho rozměry byly 1,5 metru na výšku a 1 metr v průměru. 29. srpna 17:32 hod. Likvidace vosího hnízda na objektu Domova pro seniory na Školní ulici. Na místo jsme vyjeli i s naší plošinou. 30. srpna 8:49 hod. Likvidace dvou vosích hnízd v zemi na nádvoří zámku Jánský Vrch. ZÁŘÍ 2011 Po hektickém srpnu přišlo září. Už nebylo tak náročné na počet výjezdů k likvidaci hmyzu, ale i přesto jsme vyjeli k 9 různým mimořádným událostem

20 Jako předešlý měsíc jsme i tento začali hned druhého září, a to výjezdem na likvidaci vosího hnízda, které bylo v zemi u rodinného domku v Zálesí. V domě žila alergická rodina, a hnízdo jsme proto vykopali a zlikvidovali. O pár dní později (8.9.) vyslalo Krajské operační středisko v Olomouci naši jednotku společně s profesionální jednotkou z Jeseníku na dopravní nehodu vozidla MultiCar, které po sjetí ze silnice zůstalo ležet na boku v příkopě mezi Bílým Potokem a Horními Hošticemi. Po příjezdu na místo jsme provedli protipožární opatření na vozidle a jímali jsme drobný únik oleje. Řidič vozidla nebyl zraněn. Po příjezdu jednotky z Jeseníku jsme byli velitelem posláni zpět na základnu. Dne 12. září v 19:18 hod. jsme vyjeli opět na likvidaci sršní báně na půdě rodinného domu ve Vlčicích. Dne 14. září v 16:12 hod. jsme vyjeli na likvidaci vosího hnízda na ulici Polskou. Ve večerních hodinách dne 21. září jsme byli telefonicky informování o brzkém výjezdu jednotky na pomoc Policii ČR při pátrání po pohřešované osobě. Za pár minut poté byl Krajským operačním střediskem vyhlášen poplach jednotkám SDH Javorník, Bílý Potok, Bernartice a HZS Jeseník. Po příjezdu všech jednotek na seřadiště, které bylo na křižovatce silnic vedoucích na Travnou a Zálesí, si nás vyzvedli příslušníci Policie ČR, kteří nás nasměrovali na horní konec Zálesí, kde nám budou předány úkoly. Na místě jsme byli seznámeni s profilem pohřešovaného muže polské národnosti. Muž se ztratil při sběru hub. Velitel zásahu Policie ČR rozdělil všem jednotkám úkoly. Naše jednotka v počtu 6 hasičů byla posílena o 2 příslušníky Policie ČR a byla vyslána na průzkum lesa v okolí modré turistické trasy vedoucí ze Zálesí přes Koníček, Černý kout až ke stanovišti U Buku. Tato trasa představovala úsek dlouhý 6 km vedoucí lesním terénem. Po třech hodinách byl do akce zapojen i policejní vrtulník s termovizí, ale ani ten nebyl v hledání úspěšný. Naše pátrací skupina byla vyzvednuta u Černého koutu. V této době bylo pátrání ukončeno s tím, že se pokračování nechá na ráno, až se rozední. Okolo třetí hodiny ráno, když jsme se vrátili zpět na základnu, bylo nám chvíli poté oznámeno operačním důstojníkem, že pohřešovaný byl nalezen a ranní pátrací akce byla odvolána. Týž den, kdy jsme se vrátili z pátrací akce, jsme byli vysláni v 15 hodin na likvidaci 3 vosích hnízd v rodinném domě a na zahradě u domu do Bukové. Jen asi 12 hodin po návratu z likvidace vos jsme byli opět vysláni k řešení mimořádné události. Ve 4:16 hod. ráno jsme byli Krajským operačním střediskem v Olomouci vysláni k požáru hospodářské budovy do Bernartic. Společně s námi byly na místo vyslány i jednotky SDH Bernartice, SDH Vidnava a HZS Jeseník. Naše jednotka se na místo dostavila jako první a zjistila, že celý objekt o půdorysných rozměrech 40 x 15 metrů je plně zasažen požárem. Vedle stojící dřevěný objekt začal v době našeho příjezdu již také hořet, proto jsme začali s hašením u tohoto objektu. Z návětrné strany stála skladovací, plechová hala, kde byla uskladněna sklizeň řepky a technika zemědělců v hodnotě 20 miliónů. Celá tato hala díky příznivým povětrnostním podmínkám a nasazením většího množství hasebních proudů na hašení byla naštěstí bez poškození uchráněna. Vzhledem k rozsahu požáru a vzdáleným zdrojům hasební vody byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo byly povolány další jednotky SDH Vlčice a SDH Velká Kraš a také jednotka polských profesionálních hasičů z Paczkowa. Naši hasiči se podíleli na hasebních pracích pomocí 4 proudů, jedna z našich dvou cisteren prováděla kyvadlovou dopravu vody, prováděli jsme osvětlení prostoru, hasiči zasahovali v dýchací technice při dohašování uvnitř objektu. V průběhu našeho zásahu bylo našemu veliteli ponecháno velení jednoho ze dvou úseků. Dalšímu velel velitel zásahu z HZS Jeseník. Po čtyřech hodinách těžké práce jsme byli odesláni zpět na základnu a na místě zůstala už jen jednotka místních hasičů společně s profesionální jednotkou z Jeseníku

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem 05-2014 O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem I v Javorníku se první adventní neděli slavnostně rozsvítil vánoční strom. Před několika dny se z jedné z javornických

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

10-2011. Fotografie Jiří Štrajt

10-2011. Fotografie Jiří Štrajt 10-2011 Fotografie Jiří Štrajt MĚSTO JAVORNÍK 1. října - Mezinárodní den seniorů Stáří je etapou života, která čeká každého z nás, proto bychom ji neměli ignorovat. Nezapomínejme na to, že je to etapa

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Lovosice mají vlastní sběrný dvůr

Lovosice mají vlastní sběrný dvůr Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 10 7. října 2014 Aktuality Aktuality Rozhovory Fotostrana Mosty a lávky Dětem byly předány Vedení města Václavská

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více