Srpen srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014"

Transkript

1 Srpen srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz: Kvilda, autobusová zastávka smr Buina v 8:30 Kontakt: srpna Po stopách zaniklých skláských hutí z Horské Kvildy pes Zlatou Studnu, Zhí a zpt Mén známé skláské hut, jejich provoz a význam pro život obyvatel Šumavy 15 km. Sraz: autobusová zastávka na Kvild smr Horská Kvilda v 8:00 Kontakt: Nutno objednat se pedem na uvedeném telefonním ísle! 3. srpna IS Svinná Lada Chalupská sla Pírodn poznávací okruh Les u Borových Lad, pstruhová líhe u Borových Lad, IS Svinná Lada 6,5 km. Sraz: IS Svinná Lada v 9: srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: srpna Stožecká kaple Národní park Šumava, pírodní zajímavosti okolí, historie Stožecka 8 km. Sraz: IS Stožec v 9:00 Kontakt: srpna Historicko botanická vycházka Základní informace o historii Kvildy a rozmanitosti rostlin v jejím okolí 4 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: srpna Vycházka po Stifterov stezce Vycházka s odborným botanickým výkladem k 200. výroí narození Adalberta Stiftera spisovatele Šumavy 4 km. Sraz: Horní Planá, Stifterv domek v 10:00 Kontakt: srpna Cyklus koncert pro pírodu Druhý koncert z cyklu koncert pro pírodu. Úinkuje Lenka Baarová. Sraz: kostel sv. Štpána na Kvild ve 20:00 Kontakt: srpna

2 Pednášky o NP Bavorský les Promítání a povídání o NP Bavorský les. Sraz: IS Kvilda v 19:00 Kontakt: srpna Dobývání zlata na Šumav a Horní Zlatá stezka Zpsoby dobývání zlata s ukázkou rýžování, kulturní a hospodáský význam Horní Zlaté stezky 13 km. Sraz: Kvilda, autobusová zastávka smr Horská Kvilda v 8:00 Kontakt: srpna Okolím Kvildy Kvilda, Jezerní sla, Horská Kvilda (Zlatá Studna) 10 km (16 km). Sraz: IS Kvilda v 9:00 Kontakt: srpna Staroeské hry Tluení špak, toení kái, cvrnkání kuliek a další. Sraz: IS Stožec v 15:00 Kontakt: , srpna Po stopách zaniklých skláských hutí v okolí Kvildy Putování za historií zaniklých skláských hutí s informacemi o jejich provozu a výrob 10km. Sraz: IS Kvilda v 9:00 Kontakt: srpna Vnímání pírody všemi smysly Netradiní poznávání pírody, smyslové vnímání, zážitkový den 4 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: , srpna Schwarzenberský kanál NEZNÁMÝ Spáditý úsek Morau jedna z nejkrásnjších ástí Schwarzenberského plavebního kanálu na eskorakouské hranici. Sraz: Parkovišt Ržový vrch (U Korandy) v 10:00 Kontakt: srpna Los evropský Pednáška o losu evropském a ostatních jelenovitých. Sraz: IS Stožec v 9:00 Kontakt: srpna K pramenm Vltavy Kvilda, Prameny Vltavy, Buina (pípadn erná hora) 17 km (20 km) Sraz: IS Kvilda v 9:00 Kontakt:

3 17. srpna Výprava za mlhou aneb co o vod možná nevíte Cyklistický výlet. Experimentální povodí, emise, horizontální srážky do 20 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: srpna Pehlídka festivalových film Tituly z mezinárodních filmových festival o životním prostedí a pírodním a kulturním ddictví. Sraz: IS Kašperské Hory v 17:00 Kontakt: Nutno objednat se pedem na uvedeném telefonním ísle! 19. srpna Lesy NP Šumava Pirozené procesy v lese, pée o lesy v NP Šumava 10 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: srpna Netopýí noc Seznámení se s životem našich netopýr, ukázka výzkumných metod vetn noního odchytu. Sraz: IS Kašperské Hory v 18:00 Doporuené vybavení: baterka Kontakt: srpna Hledání lesních skítk Spolená pohádková vycházka lesním královstvím. Sraz: IS Svinná Lada v 10:00 Kontakt: Koná se za pkného poasí bez dešt! 24. srpna Veerní setkání s editelem Povídání s editelem NP Šumava nejen o noních motýlech. Sraz: IS Kvilda ve 20:00 Kontakt: srpna Kašpárek Pehlídka loutkových divadel na zámeckém nádvoí ve Vimperku. Kontakt: srpna Rys ostrovid Co víte a nevíte o rysech na Šumav? Pijte se seznámit s životem této šelmy. Sraz: IS Kašperské Hory ve 13:00 Kontakt:

4 Recepty Základní školy Smetanova 405, Vimperk 1) Návod jak vyrušovat pi písemce: RECEPT NA POZNÁMKY A PRŠVIHY Stoupneme si, zaneme mávat rukama a zpívat Halí belí 2) Zaneme mávat rukama tedy provrkou a pokud ješt nedostaneme tídní dtku, pepíšeme test na toaletní papír a omotáme si ho kolem hlavy, poté zaneme tancovat Novambu - samozejm s provrkou. 3) Po zazvonní zaneme bombardovat spolužáky rajaty a vejci, jelikož je velká pestávka, doneseme ochutnat muitelm do sborovny. 4) Pi další hodin vtšinou dostaneme tídní dtku, a protože by se tento papírek mamince nelíbil, zfalšujeme maminin podpis a dosáhneme tímto dalšího pršvihu. Mžeme být na sebe hrdí!!! P. S.: pedepisujeme lék Pršvihá berte ho každou vyuovací muící hodinu. Hodn zdar pejí Pršvihái Kara, Jana, Standa a Martin. Na tuto nemoc bychom mli použít tento lék: RECEPT NA NEJLEPŠÍ PRÁZDNINY - podle poteby pilulky na smích - 10 x denn kapky na dobrou náladu - kdyby ani tyto léky nezabraly, doporuujeme tabletky Dobrý kamarád - tyto léky Vám umožují vyhrát bezplatnou dovolenou na celé prázdniny - tam je možno užívat léky, které jsou ukryty v nanukách a zmrzlinách Mrož Michala Novotná, Nikola Podskalská, Petra Kollerová, Nikola Malíková RECEPT NA DOBROU NÁLADU Léky na dobrou náladu: - jednou denn poádný kamarád - ani jednou denn se nemrait, poád se usmívat, peíst si hezkou knížku - obas si povzte dobré vtipy pro dobrou náladu - snažit se ve škole dostávat dobré známky - s nikým se nehádejte - také bute píjemní Andrea Králová, Dominik Toušek, Daniel Jungvirt, Tereza Mráková Žáci V.B ZŠ Smetanova

5 Prázdninový veer s dechovkou Je každoroním dobrým zvykem, že dechový orchestr pi ZUŠ ve Vimperku koní svj školní rok pravidelným noním koncertem. Letošní noní koncert ml kouzlo v tom, že se konal 1. ervence, vlastn už o prázdninách. Všichni pítomní návštvníci se mohli na vlastní uši pesvdit o tom, že dechovce to stále dobe hraje. Podstatná generaní obmna osazenstva se na kvalit zvuku neprojevila ani trochu. Repertoár byl jako vždy perfektn secvien. Jediné, co muzikanti nemohli ovlivnit, bylo poasí. Nejprve se zdálo, že bude vrno tradici a vydrží, nicmén preventivn pinesené deštníky nás, host vystoupení, musely být nakonec rozevené. Ale krásné a esteticky vyvážené noní vystoupení dechovky, mažoretek i skupiny Berit to neohrozilo. Aplaus sklidila bravurn, virtuózn a naprosto suverénn zahraná variace na Novosvtskou od Antonína Dvoáka. Dalším až dojemným okamžikem celého krásného letního veera bylo louení s editelkou ZUŠ paní Janou Hadravovou, která odchází na zasloužený odpoinek do dchodu. Právem jí byl vnován dlouhý potlesk. Dkujeme dechovému orchestru pod vedením pana Petra Staka, skupin Berit i mažoretkám za hezký prázdninový veer. Bhem svých dovolených budeme mít urit možnost srovnávat, zda budeme nkde svdky podobného vystoupení v takové kvalit, jako 1. ervence na vimperském zámku. P. S.: Píšt by bylo dobré, aby fungovala lepší propagace koncertu. Návštvnost neodpovídala kvalit. Poadatelé, polepšete se! Karel Beránek Pozvánka Obec Bohumilice a Strana pro Otevenou Spolenost ve Vimperku Vás zvou dne od 15:30 hodin na 2. roník Bohumilického koulení pro malé i velké zájemce. Kuliky a Petanque na hišti u eky. Po soutži opékání vut a zpv u kytary. Srden zvou poadatelé

6 Srdené pozdravy Je srpen, listujete si ve Vimperských novinách. Pomalu pichází druhá polovina léta a tyi srpnové nedle, které neprožívám kdesi na jihu ech, u rybníka, jako aktéi Hrubínovy Srpnové nedle, ale na horké a rovinaté Hané. Už ptaticátý rok sem jezdíme, protože moje manželka odtud pochází a íká : Já nesó z Moravy, já só z Hané. Haná je samá rovina. Podívám-li se z okna svého vimperského bydlení, vidím tak nejdále do 2 km. Na Hané vidím z okna zámeckou vž 12 km vzdáleného Tovaova, 10 km vzdálený kopec s láznikami Skalka. Kopec je takový, že ani babky z kola neslezó, když k nmu šlapajó Vimperkem protéká Volyka a kolem msteka Kralice na Hané dv íky Hlouela a Valová. Ve Vimperku se tyí zámek majestátn nad mstem, v Kralicích je na námstí. V obou místech jsou nové chodníky s dlažbou, parky s prolézakami pro dti, letní scénou apod. Ve Vimperku jsou dobré hospdky a restaurace a my víme, které to jsou. V Kralicích rád chodím do Hospdky na Hlavní nebo do Šenku a v Prostjov do restaurace U Jemínka. Ve Vimperku, pípadn v blízkém okolí, jsou slavná jména Steinbrener, Weis, Purkart, Klostermann, na Hané Wolker, Valenta, Husserl, Rolný atd. Ve Vimperku byly známé sklárny a Šumavan, na Hané Agrostroj Prostjov, OP Prostjov. V obou lokalitách jsou vedle supermarket i malé obchdky. A ješt nco: Kousek za Vlachovým Bezím je vtší vesnice Dub se zámkem a kousek od Prostjova je poutní místo Dub s velikým kostelem s ambity. Kolem dvou set schod vede na rozhlednu na Javorníku a kolem dvou set schod na zámeckou vž v Tovaov. Ve Vimperku a okolí fií z kopc, na Hané z rovin. Voda také, vedle toho, že udržuje život, dokáže napáchat své V roce 1997 ádila kolem eky Moravy a v roce 2002 ve Vimperku kolem Volyky. Ve Vimperku si chodím pro denní tisk do kopce a pak s kopce a když si ho koupím, vracím se zase do kopce a s kopce. Na Hané jdu pro nho stejn daleko, ale jen a jen po rovin. V rovin jsou tu kostelíky a kapliky, hbitovy a urnové háje. Jen poutní kostel na Svatém Kopeku je vskutku na kopci. Tém 30 kilometr vzdálený, ale je vidt z okraje Kralic. A ješt jedna spolená malikost. Na Šumav rád pobýval malí Adolf Kašpar, pvodem z Loštic, kousek od Olomouce. A na zámek do ech pod Kosíem zase jezdil žít a malovat Josef Mánes, pvodem z Prahy. Jak je ten svt malý Jsem-li ve Vimperku, rád si vzpomenu na hanácké Kralice. Jsem-li v Kralicích, stejn rád vzpomínám na Vimperk. V Kralicích místní noviny nevycházejí, ve Vimperku ano. A já toho využívám a posílám vám všem do Vimperka srdené pozdravy ze srpnové Hané. Váš Dr. Jií P f e i f e r

7 Odbojái našim obanm a mládeži Uzaveli jsme sérii lánk s odbojovou a válenou tématikou a dnes chceme zaujmout zásadní postoj k našim s. jednotkám, z nichž nkteré pišly vítzn od východu a jiné od západu. Když zaátkem války a nebo tsn ped tím pecházeli naši vojáci za hranice bojovat za naši svobodu, nemli to lehké jak na východ tak na západ. Doma zanechali rodie, asto i manželky nebo dti, píbuzné, majetky a s sebou si odnesli strach, zda se nebude nepítel mstít za jejich in pro vlast. Východní píslušníci byli asto trestáni za pechod hranic SSSR odvelením do gulag na dobu 1 3 roky. Teprve když byl organizován s. sbor pod vedením pplk. Svobody, dostali píležitost se do nho pihlásit. Západní vojáci nemli kratší cestu, byla asto delší. Pes Maarsko, Jugoslávii, ecko nebo Francii nebo na Bejrút a pes Egypt nebylo to lehké. Na východ mla fronta nejtžší období vždy mrazy, tání a rozmrzlou pdu, bahnitou, kde se armády tžko pohybovaly s velikým úsilím svého vojska, na západ naši prvn poznali boje na písku, pi písených bouích v noci za velkého chladu a ve dne pi stupních horka. Po návratu dom hlavn po r nebyl na píslušníky stejný pohled. Jedni byli uznáváni, druzí asto žaláováni a zatýkáni. Konec toho by ml být od listopadové revoluce Proto zaujímáme k tomu dnes stanovisko Ústedního výboru eského svazu bojovník za svobodu, který už díve ohlásil, že bojovníci z východních útvar i západních, jakož i lenové ilegálních organizací, jejichž skupiny byly více doleva a nebo doprava, jsou pln za svoji válenou innost uznávány. Dnes nebudeme nic oplácet, to, co se dlo nkterým našim západním bojovníkm v padesátých letech, bylo nespravedlivé a nehumánní a nikdy se to nesmí opakovat. Je pravdou, že po devadesátých letech se asto pipomínali naši hrdinové ze západu, ale to je zcela pochopitelné, nebo 40 let se o nich psát nesmlo. Jednou provždy musí být každý, kdo se zúastnil boje za národní osvobození, uznáván s jeho plnými právy, a pišel po válce z kterékoliv svtové strany. I my budeme s touto tendencí poítat s našimi budoucími píspvky. Ladislav Hošek Pedseda ZO SBS - Vimpersko

8 Léto v ajovn U Zvonu Od Výstava KNIHTISK ve Vimperku Výstava uspoádaná s TIS ve Vimperku je souástí oslav hned nkolika výroí rodáka, mecenáše a prmyslníka Johanna Steinbrenera. Na 5 panelech si v prostorách ajovny mžete prohlédnout dokumenty o historii knihtisku, modlitební knížky, kterými byly vimperské tiskárny proslulé, betlémvýrobek tiskáren Stráž a tichomoské mušle, kterých tiskai využívali ke zdobení knih. Akce potrvá do konce záí Podrobnjší informace o dalších akcích souvisejících s oslavami podá TIS ve Vimperku, námstí 42, tel.: Pozor, zmna: AJOVNA O PRÁZDNINÁCH JE OTEVENA PO NE od 13 do 22 hodin!! TURISTICKÉ INFORMANÍ STEDISKO VIMPERK nám. Svobody 42, Vimperk Otevírací doba: Letní sezóna: po pá 9:00 18:00 so ne 10:00 12:00, 12:30 17:00 prodej map, pohlednic, brožur, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýr internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba nápojový automat informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb zajiš ování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mstské zvonice výroba a prodej vlastních propaganích materiál Galerie Bílá vrána na TIS Vimperk Kontakt: tel.: fax: webové stránky:www.sumavanet.cz/icvimperk

9 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Turistické informaní stedisko Vimperk po pá 9 18 hod. so ne hod. Muzeum Zámek Vimperk Oteveno: út ne 9:00 16:00 Minimuzeum námstí Svobody 8 Otevírací doba út 10:00 11:00, 15:00 17:00 st 10:00 11:30, 13:00 15:00 t 10:00 11:00, 15:00 16:00 Mstská zvonice Otevírací doba po 10:00 11:30, 14:00 17:00 st 9:00 10:00, 16:00 17:00 t :00 Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Galerie Bílá vrána námstí Svobody 42 TIS Prodejní výstavy: Edita Kuntová, Richard Thomayer, Šárka Ladýová Bohoslužby kostel Navštívení Panny Marie: st 8, t so 18 hod. ne 8:30, 18 hod.

10 KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: PEDPRODEJ VSTUPENEK NA DTSKÉ PEDSTAVENÍ MICHALA NESVADBY MICHAL NA HRANÍ LETNÍ KINO PRACHATICE v 17:00, NÁHRADNÍ VARIANTA V P ÍPAD ŠPATNÉHO POASÍ v 17:00 DÁREEK PRO KAŽDÉHO AKTIVNÍ ÚAST DTÍ VELKÁ ZÁBAVA HRA SE SAMOLEPICÍ PÁSKOU P ILEPÍ T, NEPUSTÍ T Jednotná cena vstupenky 110,- Dti do 3 let v doprovodu 2 platících neplatí, ale sedí na klín Hodinové pedstavení bez pestávky Vstupenky: Turistické informaní stedisko ve Vimperku, námstí Svobody 42, tel.: Provozní doba: po pá 9:00 18:00 so ne 10:00 17:00 Turistické informaní stedisko ve Vimperku Možnost klidného posezení, internet, denní tisk, nápojový automat, prodej pohlednic, brožur a suvenýr, informace, prodejní galerie výtvarných dl mladých umlc Pijte k nám na kávu a zaate se do týdenního losování o ceny!!! TURISTICKÉ INFORMANÍ STEDISKO NABÍZÍ Jste zastánci klasické korespondence? Chystáte se poslat v nejbližší dob pohlednici nebo dopis? Využijte možnosti pamtních razítek k letošnímu výroí knihtisku ve Vimperku. Rádi Vás pivítáme na Turistickém informaním stedisku ve Vimperku.

11 Slovíko faráe ervenec 2005 K emu je fará? Pemýšleli jste už nkdy nad otázkou, k emu je otec, máma, manžel, babika...? Zdá se, že je to tak samozejmé, že to nestojí za úvahu. No pece máma je máma a konec. A k emu je, to život sám ukáže. Je to pravda. Ale možná, že takové zamyšlení by nám odhalilo nco nového z toho tajemství být maminkou. Zkusme to s faráem. Pro s faráem? No proto, že jsem faráem a snáz se mi bude psát o tom, k emu jsem. Tak tedy fará je k tomu, aby si hrál s dtmi, aby povzbudil skleslé, plaící, aby se staral o kostel, aby udlal pro farníky njakou akci nebo pou. Je pro njakou tu legraci. Je dobe, když obas nco zazpívá, zahraje na kytaru. Je proto, aby obas provtral ta podivná roucha ze skín v sakristii. No a samozejm aby dal nco chudým a pohbil babiku, když zeme. Má za úkol otravovat lidi, aby chodili do kostela a veer se pomodlili ale to se mu stejn nevede. Ml by ješt poktít, když si to rodie budou pát (nejlépe bez jakékoli pípravy a zbytených otázek), a zpístupnit mladým kostel, když se budou brát no to víte, v tom kostele je to takové hezí, romantitjší. Co ješt? Jo, ml by být dobrý kamarád, zajít obas do hospody, ukázat se v montérkách nebo na kole, no a dávat si pozor na ženy to pes ten celibát... No, eknu vám, že nco pravdy na tom je. U nás v Polsku se íká, že fará by ml být do róaca i do taca (k modlení i k zábav). Já jsem ty úvahy ohledn faráe napsal podle toho (jak se mi zdá), jak m tady ve Vimperku a okolí vnímá vtšina lidí, které znám. A k emu je fará podle m? Ne vždycky jsem byl faráem a pemýšlení nad touto otázkou mne pivedlo k tomu, že faráem jsem, a zatím jsem toho nikdy nelitoval. Fará je k tomu, aby miloval Pána Boha jako dít (vždy Bh je náš Otec!) upímn, v každou chvíli ze všech svých sil a nade všechno. Miloval, vdom si toho, jak ta jeho láska je ubohá, ale s odhodláním jít v tom milování dál a dál teba až na kíž, až k obti. A pro? Protože On Bh mne první miloval a milovat mne nepestane a ví mi jako otec synovi, až k neuvení. A víte, když se tak lovk zamiluje, chce, aby všichni tu lásku také poznali, chce, aby Bh mohl pijít ke každému bez výjimky. A to je další vc, ke které fará je: mluvit o Lásce, nést Lásku, zastupovat Ježíše, být alter Christus druhým Kristem tady na zemi. Dlat to s vdomím, že to nedlá on sám, ale Bh, který si ho vyvolil, který mu vdechl do srdce svého Ducha, s vírou, že Bh dokáže hrát i na rozladných houslích (nkdy i beze strun). A prosím Vás, až nkdy pijde k Vám knz, až nkdy potkáte knze (teba i trochu podivného), dejte mu obyejný krajíc chleba, posate ho na obyejnou židli, obyejn si popovídejte (vždy je to obyejný lovk), ale uvdomte si, že nepichází sám, že Vám nese Krista, který Vás také miluje. A když odejde, nebojte se! Ježíš, kterého Vám pinesl, zstane s Vámi (pokud ho nevyhostíte). S páním krásné druhé plky prázdnin o. Jaroslav

12 REKVALIFIKANÍ KURZ NEBOJ SE MYŠI, MÁMO! Vzdlávání žen vracejících se na trh práce v oblasti informaních technologií Máte zájem rozšíit si své poítaové znalosti? Nebojíte se nahlédnout pod pokliku moderních poítaových technologií? Práv mateská dovolená je pro to jako stvoená! Není vám lhostejné vaše další pracovní uplatnní? Jsme pipraveni podat vám pomocnou ruku. Pi potu alespo 10 maminek rozjedeme kurz pravdpodobn již zaátkem záí Kde? Na Turistickém informaním stedisku ve Vimperku. Kdy? 3 hodiny/bhem 1 dne/ za týden, poet vyuovacích hodin: 60 Pro maminky, které nemají možnost zajistit si hlídání dítte, máme dobrou zprávu: nabízíme možnost hlídání dtí bhem výukových lekcí pod odborným dohledem a se zábavným programem. Hlídání bude probíhat v blízkosti uebny, aby byl zachován váš kontakt s díttem. VŠE JE ZCELA ZDARMA!!! Zaujal vás náš projekt? Máte zájem dozvdt se více, i se do našeho projektu pímo zapojit? Kontakt: Attavena, o. p. s. Husova eské Budjovice tel.: Tento projekt je financován z prostedk Evropské unie.

13 erven Obané Vimperska, kteí oslavili svá životní výroí v ervenci 2005: Vlasta Bostlová Jan Doležal František Fiala Marie Fürbachová Marie Herynková František Hrneek Anna Janoušková Emilie Kramlová Anna Krejsová Alžbta Lomová Jií Našinec Emilie Prošková Berta Sitterová Marie Tothová Václav Tvrdek Marie Vaková Touto cestou peje Msto Vimperk oslavencm hodn štstí, spokojenosti a hlavn zdraví. Jana Czerwenková matrikáka Pod tou naší starou lípou Pod 600 let starou Sudslavickou lípou se uskutenilo nedli 19. ervna 2005 setkání harmoniká z Vimperska. Podnt k tomuto setkání dali Vanických, u jejichž mlýna tato lípa stojí. Realizaci pak uskutenili myslivci z MS Skalice v Bohumilicích. Bylo nádherné nedlní odpoledne a tak pišlo své harmoniky pedvést 15 harmoniká, z toho 3 ženy v nejlepším vku a nejmladší byl 11letý Jeník Stejskal ze Štítkova. Divák a poslucha bylo skoro 150 a ti mli možnost déle než 3 hodiny poslouchat lidové, pevážn Šumavské písniky a spolu si je zazpívat. Na závr pak hráli všichni harmonikái spolen písniku Pod tou naší starou lípou a všichni posluchai povstáním a spoleným zpvem uctili naši lidovou píse. Jestliže se setkání vydailo, je teba v první ad podkovat manželm Vanickým za pípravu parkovacích míst pro tém 50 aut a pípravu hledišt, myslivcm, hlavn panu Václavu Ksovi za dovezení lavic a stol, a v neposlední ad pak panu Smolovi a lenm jeho rodiny za píkladné pohoštní klobásami a pivekem. A žije naše písnika a hudba! Autor: pan Kohout

14 Z INNOSTI M STSKÉ POLICIE Na úvod bych vás chtl pozdravit, pivítat v prázdninovém a dovolenkovém ase u ádek, které jsou vybrány z 98 událostí, které strážníci MP ešili od do Chtl bych úvodem také poznamenat, jelikož z dvod nemoci a dovolených je málo strážník ve službách, pesto není mén ešených událostí, hlavn v oblasti pestupk v parkování. Ten jeden strážník, kterému já jen obas vypomáhám neví, kde má být dív. Jsou tak na jednoho strážníka navršeny mnohem vtší nároky i riziko a odpovdnost. Srovnávám-li z msty, kde je pibližn stejný poet obyvatel, nesetkávají se s ním podobným, poty strážník jsou tam vyšší. Takka všade nad deset strážník. Co je dležité, pi dnešní agresivit oban, eší pestupky dvoulenné hlídky. Nkde se dokonce pedstavitelé mst postavili k vci elem, a ekli: Máme-li v našem mst zajistit poádek a bezpenost oban, musíme také spolu s tím zajistit i bezpenost a vybavenost strážník, protože oni jsou ti, kteí mohou být pi zajišování veejného poádku první napadeni a proto jim poskytneme vždy, když to bude nutné, i právní pomoc! Ti zastupitelé vdí, o em mluví, také pak nedopouští, aby šel do akce strážník sám i za cenu placení pesas. Doslova také íkají: Odškodnní potom, až se nco stane a nebo in memoriam, jsou ešení pozd a na nic. To by bylo jen uplácení chyb, které bychom udlali, nco zanedbali! Nebudu vypisovat datumy, ale 8krát vyjíždla hlídka ke krádežím v Penny Marketu. Bohužel mnohé krádeže provádjí lidé, kteí to nejmén potebují. Ti, kteí si za ti sta a víc korun koupí a za pár korun prémii do kapsy. Jen se mi zdá, že je velmi na pováženou, že se ím dál více objevují pachatelé mladší patnácti let!!! zadržela hlídka idie, který pod vlivem alkoholu usedl za volant. Byla pivolána hlídka PR Vimperk, která si celou vc na míst pevzala a dále ešila ve 13:20 h. jela hlídka odstranit kusy železa, které nkdo ztratil na silnici mezi Vimperkem a Korkusovou Hutí. Ráno po šesté hodin lezl jeden mladík na stechu hotelu Hvzda. Škodu tam neudlal, snad to ani nejde, ale byl z místa vykázán a napomenut si stejný muž, který byl pistižen, jak pod vlivem ídí, stžoval, že jeho bývalá pítelkyn vysedává v restauraci a nestará se o dti. Zmínná paní ovšem hlídce sdlila, že opatrování dtí má zajištno zjistil strážník, který má na starost vše kolem likvidace aut-vrak, že jedno auto, již takka rozebrané, je na seznamu odcizených vozidel. Celá vc pedána s fotodokumentací Policii R v 0:35 h. byla hlídka pivolána do jednoho z nonstop, kde hosté nechtli zaplatit útratu a došlo k vzájemnému napadání s obsluhou. Za pítomnosti hlídky MP se vše vyešilo. Stejný den bylo nahlášeno, že na autocampu u Vodníku jezdí mladíci na motorkách. Na míst hlídka zjistila, že je tam takka sto mladých lidí. Celá záležitost byla potom ešena v souinnosti s Policií R trénovali mladíci na motorce opt na autocempu, nyní hlídka na míst objevila jen motorku s pilbou. Poblíž sedl mladík, který však tvrdil, že neví. komu motorka patí. Také tento den a pak ješt 4 x vyjíždla hlídka v noních hodinách odhánt krávy ze silnice. Upozorujeme majitele dobytka, aby ho ádn zajiš ovali v ohradách nebo za ohradníky, jelikož špatným zajištním dobytka velmi nebezpen ohrožují idie i svj majetek! obdržela hlídka telefonem upozornní na skupinu mladík, kteí kopali do koš a pouliních lamp. Hlídka na míst skupinu zastihla a jelikož nemohla vc vyešit na míst, zaslala úední záznam k správnímu orgánu pedala poctivá paní hlídce mobilní telefon, který nalezla. Hlídka nalezla majitelku mobilu a ta si pro telefon pišla. V tomto dni hlídka asistovala pi vyproš ování hlavy štnte, které ji prostrilo do plechového koše. Nakonec se to podailo p. Jandovi, pes tak nemusel prožívat delší stres zajistila hlídka odcizené osobní auto, zabránila idii v odjezdu, pivolala hlídku Policie R, která si celou vc pevzala. Hlídka MP následn doložila k vci úední záznam zjistila hlídka, že se njaký romský oban pokoušel prodat v prodejn starožitnictví kulatý znak z domu Steinbrenera. Hlídka celou událost nahlásila majiteli domu, ten poškození a krádež nahlásil na Policii R Vimperk.

15 21:05 - romská mládež zkoušela motory a jízdní schopnosti na nevhodném míst, u hotelu Anna. Proto byla z místa hlídkou vykázána. Dje se tak na mnoha místech snad každý den, ale to už je další problém, který MP mže ešit jen z ásti. 23:45 - hlídka ešila s majitelem restaurace pouštní hudby, která ruší okolní obyvatele. Zde bych chtl upozornit, že obsluha nemže pehlušovat hudbou hluk, který je v restauraci. Netýká se to jen této jedné! Jsou horka, otevená okna restaurací i obyvatelé v místech, kde jsou restaurace, mají narok si vyvtrat a žít v klidu. Proto se vžijte vždy do situace, že by jste v takovém míst bydleli práv Vy (obsluhující hudbu). Bute více ohleduplní zvlášt v noních hodinách!!! dohlížela hlídka pi sthování bytu v ulici K. Weise. Syn podnájemnice bytu nechtl rodie pouštt do bytu. Na návštvu a spát tam chodili i nezletilí Romové, lezli do bytu i z bytu okny, poškozovali zele, zneiš ovali okolí. Bylo zde podezení z požívání narkotik a jiné trestné innosti. Proto se majitel - bytové družstvo - rozhodl byt opravit a prodat jinému majiteli. Sousedé a bydlící v dom si jist oddechli. Dále jen heslovit: hlídka zajiš ovala pomoc pi otevení bytu 90letému pánovi, bydlícímu v peovatelském dom, který asi ztratil klíe, dále pak ješt hasii pivolali pánovi RZS, jelikož ml bolesti nohou a nebylo mu dobe zajiš ovala hlídka v souinnosti s Policií místo dopravní nehody, ve 22:35 pivolala MP elektrikáe k hoícímu sloupu veejného osvtlení na sídlišti pibhl oznámit majitel prodejny, že mu neznámí mladíci ukradli tržbu z penženky. Naštstí si duchapítomn zapsal poznávací znaku vozidla, kterým zlodji ujeli. Hlídka pivolala hlídku PR a následn provedla pátrání po vozidle. Podle zkušeností bývá takovéto pátrání bezúspšné. Bylo to tak bohužel i v tomto pípad asistovala hlídka pi pevozu nadmrného nákladu ulicemi msta spolupracovala MP pi usmrování provozu s PR u dopravní nehody a na žádost Policie, hlídka pátrala po vozidle, jehož idi dopravní nehodu zpsobil a z místa zbable ujel. Musím sdlit potšující zprávu všem majitelm mobilních telefon. Kdykoli, odkudkoli, jakýmkoli mobilem mžete pivolat pomoc strážník MP nebo upozornit na páchání jakékoli trestné innosti. Prost po složitých jednáních se podailo, že i na Vimpersku od funguje tísové volání zdarma na ísle 156. Závr bude nyní velmi strohý a jednoduchý. Nashledanou na stránkách VN zase a už! v srpnu. Za Mstskou policii vrchní strážník Jaromír Šebánek

16 Dny Evropského ddictví 2005 Letošní národní téma Dn evropského ddictví Nový život v historickém prostedí pibližuje památky jako žijící objekty, které jsou souástí bžného života spolenosti. Hostitelem Národního zahájení Dn evropského ddictví (EHD) 2005 ve dnech 2. a 3. záí bude msto Chrudim. Tento slavnostní akt se stává souástí oslav 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi, kterou popsal dkan svatovítské kapituly Kosmas ve své kronice. V letošním roce se v eské republice uskutení i Evropské zahájení EHD. Sdružení historických sídel ech, Moravy a Slezska spolu s Radou Evropy pipravuje program tohoto slavnostního aktu. Více na kde najdete i elektronický katalog všech zpístupnných památek v eské republice. Ve Vimperku budou v rámci EHD ve dnech 17. a od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin zpístupnny tyto památky: Haselburg, mstská zvonice, kaple 14 sv. pomocník, kostel Navštívení Panny Marie. Dále pak Minimuzeum Zlaté stezky a Vlastivdné muzeum na zámku. V kapli 14 sv. pomocník bude možné shlédnout výstavu paní Kozárové s názvem Stípky v proudu asu a v požární zbrojnici v Kaplíov ulici bude v sobotu opt výstava historické požární techniky a dokument. Na zpístupnní Vimperských památek se podílejí Msto Vimperk v roli lokálního garanta, Vlastivdné muzeum, Turistické informaní stedisko, Sbor dobrovolných hasi Vimperk a v neposlední ad Obchodní akademie a Gymnázium ve Vimperku, jejíž studenti budou návštvníky po vtšin památek provázet. Nkolik slov k národnímu tématu od doc. PhDr. Jiího Kotalíka, CSc.: Památky jsou v našem povdomí zapsány pedevším jako svdkové naší minulosti a hmotné doklady naší historie. Dávná životní moudrost však naléhav pipomíná, že bez poznání a respektu k minulosti bychom nedokázali interpretovat naši souasnost ani anticipovat naši budoucnost. Památky jsou tedy jakýmsi dležitým mostem mezi naší minulostí, pítomností a budoucností. Každá z kulturních památek mla v dob svého vzniku vždy zcela konkrétní funkci a využití a sloužila rznorodým potebám života spolenosti. Tím památky pirozen dotváely kvalitu života a jeho širší civilizaní rámec. Jakkoliv nkteré z nich ztratily v prbhu historického vývoje svoje pvodní funkce, které se za asté promovaly a transformovaly podle poteb a pirozeného rytmu životního bhu, to podstatné petrvávalo; památky formovaly a dotváely charakter sídelních útvar a kulturní krajiny. A je tomu tak i do dnešní doby. V širším kontextu památky nezastupitelným zpsobem moderují kvalitu našeho životního prostedí. A to nejenom z hlediska prvoplánových historických a estetických hodnot, ale i s ohledem na nepominutelné kvality psychické a sociologické, které stimulují vdomí jejich uživatel. A proto je nanejvýš dležité, aby památky našly své adekvátní využití, aby sloužily potebám obyvatel a návštvník historických mst a obcí a staly se pirozenou a integrální souástí aktuálního obrazu jejich života. Jedin tak totiž smyslupln zhodnotíme (a to i po ekonomické stránce) nezmrný potenciál kulturního ddictví naší zem v podmínkách sjednocené Evropy a s akcentem na diversitu jejích jedinených kulturních specifik. Musí se tak samozejm dít uvážliv a pedevším s plným respektem ke všem promnlivým fasetám hodnot kulturního ddictví, jeho autenticity a pirozeného urbanistického kontextu. Tato opatrnost a pedvídavost jsou zcela na míst, protože naše historická zkušenost nás mnohokrát pesvdila o tom, že i dobe myšlená a koncipovaná novostavba, zmna provozního režimu i zdánliv efektní dopravní ešení mohou nevratným zpsobem narušit integritu historického prostedí. Ochrana a rozvoj musí spolu žít v harmonickém vztahu jako dv zásadní kategorie, ale zárove i jako dv spojité nádoby s jediným obsahem dlouhodobým veejným zájmem. Tím veejným zájmem není nic jiného než naše spolená odpovdnost. Není zajisté snadné tuto individuální hranici mezi ochranou a rozvojem v konkrétním pípad objektivn posoudit, ale není jiné cesty, pokud skuten chceme penést kvality nového života do prostedí našich historických sídel. Jan Plánek Odbor školství, kultury a CR

17 STIHL TIMBERSPORTS 2005 Od 5. do 10. ervence probhl na Lipn (hotel Slunená louka) Tréninkový kemp v devorubeckých sportech STIHL TIMBERSPORST SERIES 2005 s mistrem Evropy 2004 Martinem Komárkem. Šanci zúastnit se tohoto kempu, který vyvrcholil národním finále R, mohl každý zdatný chlap, u nhož je pedpokladem dobrá fyzická kondice, okusit netradiní adrenalin. Stailo se pihlásit do tréninkového kempu a nauit se pod vedením zkušených odborník co nejlépe zacházet se sekerou a speciální motorovou pilou. Tento sport, který se tší nejvtší oblib ve Spojených státech, na Novém Zéland a v Austrálii, sestává z nkolika disciplín: Springboard pesekávání kmene z prkna ve výšce Standing Chop pesekávání stojícího kmene Single Buck ezání runí pilou Underhand Chop pesekávání ležícího kmene Stock Saw ezání klasickou motorovou pilou Hot Saw ezání speciální motorovou pilou Každý den se zaínalo trénovat v 8 hodin a konilo v 18 hodin. V sobotu pak došlo k vyhlášení a výbru nejlepších úastník do národního finále R, které se konalo v nedli od 11 hodin. Tréninku se zúastnili a do finále postoupili také sourozenci Jan a Pavel Wáwr z Vimperka. Závodilo se ve tyech disciplínách, v nichž si vedli velmi dobe i oba sourozenci. Jan Wáwr vyhrál disciplíny Underhand Chop, Single Buck a celkov se umístil druhý. Pavel Wáwr vyhrál disciplínu Stock Saw, v Singlu Buck byl druhý a celkov se umístil na tetím míst. Ti nejlepší z jednotlivých disciplín byli vybráni pro národní štafetu, která pojede reprezentovat 10. záí naši republiku v Timbersportu na Mistrovství Evropy do Garmisch-Partenkirchenu v Nmecku. Mezi nimi jsou i oba brati. Pejeme jim mnoho úspch a aby dobe reprezentovali naši republiku, ale i msto Vimperk. Více informací o tomto sportu a tréninkovém kempu mohou zájemci najít na webových stránkách

18 Výroí Johanna Steinbrenera Letošní rok je bohatý na výroí, pipomínající slavnou historii tiskaství ve Vimperku. 17. ervence uplynulo 170 let od narození Johanna Steinbrenera a zárove je tomu pesn 150 let, kdy ve Vimperku založil svoji tiskárnu. Do tetice slavíme letos 250 let od vydání prvního eského kalendáe. Protože se jedná o události, které ovlivnily vývoj moderních djin Vimperka, pipravil Mstský úad vzpomínkovou akci, na kterou zástupci msta pozvali žijící píslušníky Steinbrenerovy rodiny, nmecké i eské rodáky a další hosty. Johann Steinbrener nebyl pouze prmyslovým prkopníkem Šumavy, nebyl také jen nejvtším vimperským zamstnavatelem s tém tisícovkou zamstnanc, ale lovkem, jehož sociální angažovanost pekraovala bžné zvyklosti tehdejší doby shrnul význam zakladatele vimperské tiskaské tradice pedseda freyungského Spolku vimperských rodák W. Stadlbauer. Jeho slova dosvduje skutenost, že Steinbrener již v roce 1878 založil nemocenský a penzijní spolek, zasadil se o to, aby tlesn i duševn zaostávající lidé dostali lehkou práci, a tím je ochránil ped životem v chudobinci. Také lidem, kteí se dostali do rozporu se zákonem, nabídl po jejich propuštní práci a postaral se o jejich zptné zalenní do spolenosti. doplnil Stadlbauer. Tím však výet aktivit na poli sociálním u firmy nekonil. Staí zmínit sirotinec v Hrabicích, Steibrenerovu vývaovnu pro staré, chudé a nemocné, výstavbu velkých a zdravých byt. Navíc mnozí dostávali každoron zdarma uhelný deputát. Za své dílo získal mnoho ocenní a ád, napíklad od papeže Lva XIII, od císae Františka Josefa I a v roce 1905 získal i estné obanství msta Vimperka. Jméno Johanna Steibrenera zná ve Vimperku asi každý, ale myslím si, že mnohdy nedokážeme docenit, co pro Vimperk udlal. Kdybych mla zvolit njaké pirovnání, dalo by se íci, že je to takový vimperský Tomáš Ba a. poznamenala k tiskaovu odkazu starostka Vimperka Stanislava Chumanová. Bez ohledu na všechny zásluhy byl majetek Steinbrener po válce vyvlastnn a celá rodina odsunuta. Naše firma bez velkých problém pežila první svtovou válku, hospodáskou krizi a se ctí i válku druhou. Ironií osudu bylo naší rodin pesn v den 90. výroí založení firmy oznámeno, že veškerý majetek je bez náhrady vyvlastnn. doplnil temnou stránku djin firmy pokraovatel rodinné tiskaské tradice Johannes Jörg Steinbrener. Ten tvoí již pátou generaci tiska a firmu, dnes sídlící v rakouském Schärdingu, pevzal v roce Galerie u Šaška pedstavila bizarní obrázky Tomáše Uhlíe Jaroslav Pulkrábek *************************** Lidi, erty, zvíata a jiné bytosti vystavuje v písálí vimperského kulturního stediska na svých kresbách Tomáš Uhlí. Výstavu otevela pondlní vernisáž s posezením a hudebním doprovodem. Ticítka návštvník tak mohla na jedenácti panelech zhlédnout více i mén bizarní Uhlíova dílka, vytvoená za pomocí tužky a pastelek. Vimperská galerie chce dávat prostor nejenom známým autorm, ale i pedstavit výtvarníky i jiné umlce z regionu, uvedl Petr Moravec z Mstského kulturního stediska ve Vimperku. A tak se zde, za tyi roky života galerie,vedle Adolfa Borna i Evy Haškové, pedstavil napíklad Jan Vank, Vimperský fotoklub a v neposlední ad žáci a studenti vimperských škol i hrabického Domeku. Galerie zárove slouží i k prezentaci innosti rzných spolk nebo akcí. V minulosti zde tak dostali prostor napíklad skauti i vimperské mažoretky doplnil Moravec. A co vedlo Tomáše Uhlíe k tomu, aby své pedstavy uložil na tvrtky papíru? Pro to dlám? Tžko íci, nco m nutí, sám tomu nerozumím. Jaroslav Pulkrábek

19 Z Farní charity Vimperk Spolupráce charit v rámci Evropy Dne jsme mli píležitost pivítat v Domov klidného stáí v Pravtín mnohoetnou vzácnou návštvu. Pijeli k nám pracovníci charit z Bloruska, Ruska, Bosny, Srbska, Rumunska a z Linze. Návštva delegace v jižních echách trvala 3 dny, program zajiš ovala Diecézní charita eské Budjovice a hlavní náplní bylo školení pracovník charit, výmna zkušeností a seznámení se s prací charity v eské republice. editelka DCH eské Budjovice Mgr. M. ermáková naši charitu požádala o spolupráci. V rámci školení si hosté vyslechli pednášku Mgr. Markové o innosti FCH Vimperk, o službách v našich jednotlivých projektech (o charitní peovatelské a ošetovatelské služb, stacionái a domov klidného stáí). Následovala prohlídka našeho domova. Hosté nešetili slovy chvály, líbilo se jim rodinné prostedí domova, rozsah poskytovaných služeb i úrove hygieny, která nebývá v podobných zaízeních bžná. Vznesli nkteré konkrétní dotazy týkající se financování a provozních záležitostí, protože v nkterých ze zemí, z kterých k nám hosté zavítali, jsou tyto služby zatím nereálné. Hledali proto inspiraci, kterou by mohli využít doma. Na závr probhlo v našem zaízení i ukonení celého tídenního školení a jeho zhodnocení. Zajištní celé akce pi pravidelném provozu domova bylo nároné, ale díky ochot všech zamstnanc se nám podailo vše zvládnout. Byla to pro nás zárove est, že jsme mohli prezentovat výsledky naší práce i v zahranií. Další upozornní: Zaznamenejte si prosím nová ísla mobilních telefon tchto našich zamstnanc: Mgr. Braumová: Mgr. Marková: M. Krištofová: Na závr si dovoluji znovu pipomenout informaci uveejnnou již ve Vimperských novinách (7/2005, str. 11), že ve dnech zajiš uje vimperská charita fotografickou výstavu Tak blízko, tak daleko umístnou v tchto dnech v železniním vagónu na vimperském nádraží. Výstava bude spojena s prezentací práce naší charity, uskutení se zde i prodej výrobk ergoterapeutické díly. Mgr. Dana Marková

20 Vyšetování nezaalo, zapomete! Tak nebo njak podobn by mohla znít kauza erná díra ve vimperské nemocnici, promite, v léebn dlouhodob nemocných. Již po petení lánku, zveejnném v Listech Prachaticka dne 20. kvtna, o finanních problémech v tomto zaízení, musela pozornému tenái vyvstat ada otázek, na které se dosud marn hledá odpov. Výzva lena redakní rady pana Beránka v minulém ísle Vimperských novin mne jenom utvrzuje, že tomu tak bude i nadále. K nezávidníhodné finanní situaci se nikdo nechce veejn mnoho vyjádit, radji si každý vylévá svj bol v zákulisí. Celý pípad se na veejnost dostal díky rezignaci Petra Staka na post editele, nebo ekonomické problémy se nepodailo zlepšit ani po finanní injekci msta na konci roku V té dob vstupuje na scénu firma Sanatorium Javorník, s. r. o., se svým zájmem o provozování nemocnice. Již v dubnu mluví o zadluženosti vimperského zaízení, které ovšem nemá základ ve zpoždné platb zdravotních pojiš oven, ale v samotné koncepci provozu areálu a a zpsobu jeho ízení. Celkový dluh ml podle ekonomické analýzy init necelých šest milion. Je s podivem, že tuto analýzu provádl zástupce spolenosti Sanatorium Javorník, zájemce o koupi, a to ješt ped pedložením závrené zprávy o výsledcích hospodaení. Je nasnad položit si optovn otázku, kterou již pednesl jeden ze zastupitel, pan Emil Janda, v diskuzi zastupitel v dubnu. Jak je možné, že správní ani dozorí rada nemla tušení o špatném zpsobu hospodaení? Tžko k uvení, když v obou orgánech v té dob zasedali lenové, kteí mli velmi blízko k ízení obdobných zaízení, a již ve školství nebo místní samospráv. O to psobivji zní závr ze zastupitelstva: Správní i dozorí rada mla každoron k dispozici audit a výroní zprávy o hospodaení. Všechny ukazovaly vyrovnané hospodaení, audit neodkryl nic, co by ukazovalo na skutenost, že je nco v nepoádku. Zvlášt pak audit, pokud byl proveden njakým odborníkem, nemže pehlédnout takovou fatální díru v hospodaení. Už jen tato slova jsou k vážnému zamyšlení nad celou podstatou problému, ke kterému by se odpovdní initelé mli vyjádit, aby do budoucna neumožnili vzniku dalších fám a polopravd. Snad se vyjádil pan Hladík, prokurista firmy Javorník a souasný editel nemocnice, správn. Je to na trestní stíhání. Je nutno urit koho a za co. Nebo snad šest milion je ástka, nad kterou lze mávnout rukou, když za daleko menší ástky jsou lidé daleko tvrdji stíháni, než je rezignace ze správní i dozorí rady pod jakoukoliv malichernou záminkou? Jediný, kdo byl doposud schopen veejn sebekriticky vystoupit jménem radnice, byla starostka paní Chumanová, lenové správní rady se však tváí, jako by se jich celá záležitost netýkala. Není možno vyvozovat závry nad tím, kdo je tak estný, že je schopen uznat svj díl odpovdnosti a ochoten se k nmu piznat a ponechat bez povšimnutí toho, kdo se k tomu nemá. Je zcela evidentní, že odpovdnost za vzniklý stav se musí dlit na odpovdnost za špatné hospodaení se svenými prostedky, zanedbání kontrolní innosti. Požár byl zažehnán. Vedení msta se podailo existenci zdravotnického zaízení zachránit. Domnívám se, že by ml nastat i druhý krok, a to najít píiny velkého schodku ve finanním hospodaení, aby se situace nemohla opakovat v jiné organizaci ízené Mstem. Ing. Petr Bednarík

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Do jednání Zastupitelstva msta Chabaovice dne 6.9.2010 Zpráva starosty msta o innosti za stávající volební období listopad 2006

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Termíny jednání Zastupitelstva msta Vimperk v roce 2005 ( vždy od 15 hodin v Mstském kulturním stedisku Vimperk)

Termíny jednání Zastupitelstva msta Vimperk v roce 2005 ( vždy od 15 hodin v Mstském kulturním stedisku Vimperk) Elektronická komunikace Od 1.1.2005 lze využívat elektronickou komunikaci ve veejné správ na našem úad na E-Mailové adrese mu-vimperk@vi.bohem-net.cz. Nový správní ád ukládá obcím povinnost pijímat elektronická

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více