Srpen srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014"

Transkript

1 Srpen srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz: Kvilda, autobusová zastávka smr Buina v 8:30 Kontakt: srpna Po stopách zaniklých skláských hutí z Horské Kvildy pes Zlatou Studnu, Zhí a zpt Mén známé skláské hut, jejich provoz a význam pro život obyvatel Šumavy 15 km. Sraz: autobusová zastávka na Kvild smr Horská Kvilda v 8:00 Kontakt: Nutno objednat se pedem na uvedeném telefonním ísle! 3. srpna IS Svinná Lada Chalupská sla Pírodn poznávací okruh Les u Borových Lad, pstruhová líhe u Borových Lad, IS Svinná Lada 6,5 km. Sraz: IS Svinná Lada v 9: srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: srpna Stožecká kaple Národní park Šumava, pírodní zajímavosti okolí, historie Stožecka 8 km. Sraz: IS Stožec v 9:00 Kontakt: srpna Historicko botanická vycházka Základní informace o historii Kvildy a rozmanitosti rostlin v jejím okolí 4 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: srpna Vycházka po Stifterov stezce Vycházka s odborným botanickým výkladem k 200. výroí narození Adalberta Stiftera spisovatele Šumavy 4 km. Sraz: Horní Planá, Stifterv domek v 10:00 Kontakt: srpna Cyklus koncert pro pírodu Druhý koncert z cyklu koncert pro pírodu. Úinkuje Lenka Baarová. Sraz: kostel sv. Štpána na Kvild ve 20:00 Kontakt: srpna

2 Pednášky o NP Bavorský les Promítání a povídání o NP Bavorský les. Sraz: IS Kvilda v 19:00 Kontakt: srpna Dobývání zlata na Šumav a Horní Zlatá stezka Zpsoby dobývání zlata s ukázkou rýžování, kulturní a hospodáský význam Horní Zlaté stezky 13 km. Sraz: Kvilda, autobusová zastávka smr Horská Kvilda v 8:00 Kontakt: srpna Okolím Kvildy Kvilda, Jezerní sla, Horská Kvilda (Zlatá Studna) 10 km (16 km). Sraz: IS Kvilda v 9:00 Kontakt: srpna Staroeské hry Tluení špak, toení kái, cvrnkání kuliek a další. Sraz: IS Stožec v 15:00 Kontakt: , srpna Po stopách zaniklých skláských hutí v okolí Kvildy Putování za historií zaniklých skláských hutí s informacemi o jejich provozu a výrob 10km. Sraz: IS Kvilda v 9:00 Kontakt: srpna Vnímání pírody všemi smysly Netradiní poznávání pírody, smyslové vnímání, zážitkový den 4 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: , srpna Schwarzenberský kanál NEZNÁMÝ Spáditý úsek Morau jedna z nejkrásnjších ástí Schwarzenberského plavebního kanálu na eskorakouské hranici. Sraz: Parkovišt Ržový vrch (U Korandy) v 10:00 Kontakt: srpna Los evropský Pednáška o losu evropském a ostatních jelenovitých. Sraz: IS Stožec v 9:00 Kontakt: srpna K pramenm Vltavy Kvilda, Prameny Vltavy, Buina (pípadn erná hora) 17 km (20 km) Sraz: IS Kvilda v 9:00 Kontakt:

3 17. srpna Výprava za mlhou aneb co o vod možná nevíte Cyklistický výlet. Experimentální povodí, emise, horizontální srážky do 20 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: srpna Pehlídka festivalových film Tituly z mezinárodních filmových festival o životním prostedí a pírodním a kulturním ddictví. Sraz: IS Kašperské Hory v 17:00 Kontakt: Nutno objednat se pedem na uvedeném telefonním ísle! 19. srpna Lesy NP Šumava Pirozené procesy v lese, pée o lesy v NP Šumava 10 km. Sraz: IS Kvilda v 10:00 Kontakt: srpna Netopýí noc Seznámení se s životem našich netopýr, ukázka výzkumných metod vetn noního odchytu. Sraz: IS Kašperské Hory v 18:00 Doporuené vybavení: baterka Kontakt: srpna Hledání lesních skítk Spolená pohádková vycházka lesním královstvím. Sraz: IS Svinná Lada v 10:00 Kontakt: Koná se za pkného poasí bez dešt! 24. srpna Veerní setkání s editelem Povídání s editelem NP Šumava nejen o noních motýlech. Sraz: IS Kvilda ve 20:00 Kontakt: srpna Kašpárek Pehlídka loutkových divadel na zámeckém nádvoí ve Vimperku. Kontakt: srpna Rys ostrovid Co víte a nevíte o rysech na Šumav? Pijte se seznámit s životem této šelmy. Sraz: IS Kašperské Hory ve 13:00 Kontakt:

4 Recepty Základní školy Smetanova 405, Vimperk 1) Návod jak vyrušovat pi písemce: RECEPT NA POZNÁMKY A PRŠVIHY Stoupneme si, zaneme mávat rukama a zpívat Halí belí 2) Zaneme mávat rukama tedy provrkou a pokud ješt nedostaneme tídní dtku, pepíšeme test na toaletní papír a omotáme si ho kolem hlavy, poté zaneme tancovat Novambu - samozejm s provrkou. 3) Po zazvonní zaneme bombardovat spolužáky rajaty a vejci, jelikož je velká pestávka, doneseme ochutnat muitelm do sborovny. 4) Pi další hodin vtšinou dostaneme tídní dtku, a protože by se tento papírek mamince nelíbil, zfalšujeme maminin podpis a dosáhneme tímto dalšího pršvihu. Mžeme být na sebe hrdí!!! P. S.: pedepisujeme lék Pršvihá berte ho každou vyuovací muící hodinu. Hodn zdar pejí Pršvihái Kara, Jana, Standa a Martin. Na tuto nemoc bychom mli použít tento lék: RECEPT NA NEJLEPŠÍ PRÁZDNINY - podle poteby pilulky na smích - 10 x denn kapky na dobrou náladu - kdyby ani tyto léky nezabraly, doporuujeme tabletky Dobrý kamarád - tyto léky Vám umožují vyhrát bezplatnou dovolenou na celé prázdniny - tam je možno užívat léky, které jsou ukryty v nanukách a zmrzlinách Mrož Michala Novotná, Nikola Podskalská, Petra Kollerová, Nikola Malíková RECEPT NA DOBROU NÁLADU Léky na dobrou náladu: - jednou denn poádný kamarád - ani jednou denn se nemrait, poád se usmívat, peíst si hezkou knížku - obas si povzte dobré vtipy pro dobrou náladu - snažit se ve škole dostávat dobré známky - s nikým se nehádejte - také bute píjemní Andrea Králová, Dominik Toušek, Daniel Jungvirt, Tereza Mráková Žáci V.B ZŠ Smetanova

5 Prázdninový veer s dechovkou Je každoroním dobrým zvykem, že dechový orchestr pi ZUŠ ve Vimperku koní svj školní rok pravidelným noním koncertem. Letošní noní koncert ml kouzlo v tom, že se konal 1. ervence, vlastn už o prázdninách. Všichni pítomní návštvníci se mohli na vlastní uši pesvdit o tom, že dechovce to stále dobe hraje. Podstatná generaní obmna osazenstva se na kvalit zvuku neprojevila ani trochu. Repertoár byl jako vždy perfektn secvien. Jediné, co muzikanti nemohli ovlivnit, bylo poasí. Nejprve se zdálo, že bude vrno tradici a vydrží, nicmén preventivn pinesené deštníky nás, host vystoupení, musely být nakonec rozevené. Ale krásné a esteticky vyvážené noní vystoupení dechovky, mažoretek i skupiny Berit to neohrozilo. Aplaus sklidila bravurn, virtuózn a naprosto suverénn zahraná variace na Novosvtskou od Antonína Dvoáka. Dalším až dojemným okamžikem celého krásného letního veera bylo louení s editelkou ZUŠ paní Janou Hadravovou, která odchází na zasloužený odpoinek do dchodu. Právem jí byl vnován dlouhý potlesk. Dkujeme dechovému orchestru pod vedením pana Petra Staka, skupin Berit i mažoretkám za hezký prázdninový veer. Bhem svých dovolených budeme mít urit možnost srovnávat, zda budeme nkde svdky podobného vystoupení v takové kvalit, jako 1. ervence na vimperském zámku. P. S.: Píšt by bylo dobré, aby fungovala lepší propagace koncertu. Návštvnost neodpovídala kvalit. Poadatelé, polepšete se! Karel Beránek Pozvánka Obec Bohumilice a Strana pro Otevenou Spolenost ve Vimperku Vás zvou dne od 15:30 hodin na 2. roník Bohumilického koulení pro malé i velké zájemce. Kuliky a Petanque na hišti u eky. Po soutži opékání vut a zpv u kytary. Srden zvou poadatelé

6 Srdené pozdravy Je srpen, listujete si ve Vimperských novinách. Pomalu pichází druhá polovina léta a tyi srpnové nedle, které neprožívám kdesi na jihu ech, u rybníka, jako aktéi Hrubínovy Srpnové nedle, ale na horké a rovinaté Hané. Už ptaticátý rok sem jezdíme, protože moje manželka odtud pochází a íká : Já nesó z Moravy, já só z Hané. Haná je samá rovina. Podívám-li se z okna svého vimperského bydlení, vidím tak nejdále do 2 km. Na Hané vidím z okna zámeckou vž 12 km vzdáleného Tovaova, 10 km vzdálený kopec s láznikami Skalka. Kopec je takový, že ani babky z kola neslezó, když k nmu šlapajó Vimperkem protéká Volyka a kolem msteka Kralice na Hané dv íky Hlouela a Valová. Ve Vimperku se tyí zámek majestátn nad mstem, v Kralicích je na námstí. V obou místech jsou nové chodníky s dlažbou, parky s prolézakami pro dti, letní scénou apod. Ve Vimperku jsou dobré hospdky a restaurace a my víme, které to jsou. V Kralicích rád chodím do Hospdky na Hlavní nebo do Šenku a v Prostjov do restaurace U Jemínka. Ve Vimperku, pípadn v blízkém okolí, jsou slavná jména Steinbrener, Weis, Purkart, Klostermann, na Hané Wolker, Valenta, Husserl, Rolný atd. Ve Vimperku byly známé sklárny a Šumavan, na Hané Agrostroj Prostjov, OP Prostjov. V obou lokalitách jsou vedle supermarket i malé obchdky. A ješt nco: Kousek za Vlachovým Bezím je vtší vesnice Dub se zámkem a kousek od Prostjova je poutní místo Dub s velikým kostelem s ambity. Kolem dvou set schod vede na rozhlednu na Javorníku a kolem dvou set schod na zámeckou vž v Tovaov. Ve Vimperku a okolí fií z kopc, na Hané z rovin. Voda také, vedle toho, že udržuje život, dokáže napáchat své V roce 1997 ádila kolem eky Moravy a v roce 2002 ve Vimperku kolem Volyky. Ve Vimperku si chodím pro denní tisk do kopce a pak s kopce a když si ho koupím, vracím se zase do kopce a s kopce. Na Hané jdu pro nho stejn daleko, ale jen a jen po rovin. V rovin jsou tu kostelíky a kapliky, hbitovy a urnové háje. Jen poutní kostel na Svatém Kopeku je vskutku na kopci. Tém 30 kilometr vzdálený, ale je vidt z okraje Kralic. A ješt jedna spolená malikost. Na Šumav rád pobýval malí Adolf Kašpar, pvodem z Loštic, kousek od Olomouce. A na zámek do ech pod Kosíem zase jezdil žít a malovat Josef Mánes, pvodem z Prahy. Jak je ten svt malý Jsem-li ve Vimperku, rád si vzpomenu na hanácké Kralice. Jsem-li v Kralicích, stejn rád vzpomínám na Vimperk. V Kralicích místní noviny nevycházejí, ve Vimperku ano. A já toho využívám a posílám vám všem do Vimperka srdené pozdravy ze srpnové Hané. Váš Dr. Jií P f e i f e r

7 Odbojái našim obanm a mládeži Uzaveli jsme sérii lánk s odbojovou a válenou tématikou a dnes chceme zaujmout zásadní postoj k našim s. jednotkám, z nichž nkteré pišly vítzn od východu a jiné od západu. Když zaátkem války a nebo tsn ped tím pecházeli naši vojáci za hranice bojovat za naši svobodu, nemli to lehké jak na východ tak na západ. Doma zanechali rodie, asto i manželky nebo dti, píbuzné, majetky a s sebou si odnesli strach, zda se nebude nepítel mstít za jejich in pro vlast. Východní píslušníci byli asto trestáni za pechod hranic SSSR odvelením do gulag na dobu 1 3 roky. Teprve když byl organizován s. sbor pod vedením pplk. Svobody, dostali píležitost se do nho pihlásit. Západní vojáci nemli kratší cestu, byla asto delší. Pes Maarsko, Jugoslávii, ecko nebo Francii nebo na Bejrút a pes Egypt nebylo to lehké. Na východ mla fronta nejtžší období vždy mrazy, tání a rozmrzlou pdu, bahnitou, kde se armády tžko pohybovaly s velikým úsilím svého vojska, na západ naši prvn poznali boje na písku, pi písených bouích v noci za velkého chladu a ve dne pi stupních horka. Po návratu dom hlavn po r nebyl na píslušníky stejný pohled. Jedni byli uznáváni, druzí asto žaláováni a zatýkáni. Konec toho by ml být od listopadové revoluce Proto zaujímáme k tomu dnes stanovisko Ústedního výboru eského svazu bojovník za svobodu, který už díve ohlásil, že bojovníci z východních útvar i západních, jakož i lenové ilegálních organizací, jejichž skupiny byly více doleva a nebo doprava, jsou pln za svoji válenou innost uznávány. Dnes nebudeme nic oplácet, to, co se dlo nkterým našim západním bojovníkm v padesátých letech, bylo nespravedlivé a nehumánní a nikdy se to nesmí opakovat. Je pravdou, že po devadesátých letech se asto pipomínali naši hrdinové ze západu, ale to je zcela pochopitelné, nebo 40 let se o nich psát nesmlo. Jednou provždy musí být každý, kdo se zúastnil boje za národní osvobození, uznáván s jeho plnými právy, a pišel po válce z kterékoliv svtové strany. I my budeme s touto tendencí poítat s našimi budoucími píspvky. Ladislav Hošek Pedseda ZO SBS - Vimpersko

8 Léto v ajovn U Zvonu Od Výstava KNIHTISK ve Vimperku Výstava uspoádaná s TIS ve Vimperku je souástí oslav hned nkolika výroí rodáka, mecenáše a prmyslníka Johanna Steinbrenera. Na 5 panelech si v prostorách ajovny mžete prohlédnout dokumenty o historii knihtisku, modlitební knížky, kterými byly vimperské tiskárny proslulé, betlémvýrobek tiskáren Stráž a tichomoské mušle, kterých tiskai využívali ke zdobení knih. Akce potrvá do konce záí Podrobnjší informace o dalších akcích souvisejících s oslavami podá TIS ve Vimperku, námstí 42, tel.: Pozor, zmna: AJOVNA O PRÁZDNINÁCH JE OTEVENA PO NE od 13 do 22 hodin!! TURISTICKÉ INFORMANÍ STEDISKO VIMPERK nám. Svobody 42, Vimperk Otevírací doba: Letní sezóna: po pá 9:00 18:00 so ne 10:00 12:00, 12:30 17:00 prodej map, pohlednic, brožur, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýr internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba nápojový automat informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb zajiš ování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mstské zvonice výroba a prodej vlastních propaganích materiál Galerie Bílá vrána na TIS Vimperk Kontakt: tel.: fax: webové stránky:www.sumavanet.cz/icvimperk

9 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Turistické informaní stedisko Vimperk po pá 9 18 hod. so ne hod. Muzeum Zámek Vimperk Oteveno: út ne 9:00 16:00 Minimuzeum námstí Svobody 8 Otevírací doba út 10:00 11:00, 15:00 17:00 st 10:00 11:30, 13:00 15:00 t 10:00 11:00, 15:00 16:00 Mstská zvonice Otevírací doba po 10:00 11:30, 14:00 17:00 st 9:00 10:00, 16:00 17:00 t :00 Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Galerie Bílá vrána námstí Svobody 42 TIS Prodejní výstavy: Edita Kuntová, Richard Thomayer, Šárka Ladýová Bohoslužby kostel Navštívení Panny Marie: st 8, t so 18 hod. ne 8:30, 18 hod.

10 KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: PEDPRODEJ VSTUPENEK NA DTSKÉ PEDSTAVENÍ MICHALA NESVADBY MICHAL NA HRANÍ LETNÍ KINO PRACHATICE v 17:00, NÁHRADNÍ VARIANTA V P ÍPAD ŠPATNÉHO POASÍ v 17:00 DÁREEK PRO KAŽDÉHO AKTIVNÍ ÚAST DTÍ VELKÁ ZÁBAVA HRA SE SAMOLEPICÍ PÁSKOU P ILEPÍ T, NEPUSTÍ T Jednotná cena vstupenky 110,- Dti do 3 let v doprovodu 2 platících neplatí, ale sedí na klín Hodinové pedstavení bez pestávky Vstupenky: Turistické informaní stedisko ve Vimperku, námstí Svobody 42, tel.: Provozní doba: po pá 9:00 18:00 so ne 10:00 17:00 Turistické informaní stedisko ve Vimperku Možnost klidného posezení, internet, denní tisk, nápojový automat, prodej pohlednic, brožur a suvenýr, informace, prodejní galerie výtvarných dl mladých umlc Pijte k nám na kávu a zaate se do týdenního losování o ceny!!! TURISTICKÉ INFORMANÍ STEDISKO NABÍZÍ Jste zastánci klasické korespondence? Chystáte se poslat v nejbližší dob pohlednici nebo dopis? Využijte možnosti pamtních razítek k letošnímu výroí knihtisku ve Vimperku. Rádi Vás pivítáme na Turistickém informaním stedisku ve Vimperku.

11 Slovíko faráe ervenec 2005 K emu je fará? Pemýšleli jste už nkdy nad otázkou, k emu je otec, máma, manžel, babika...? Zdá se, že je to tak samozejmé, že to nestojí za úvahu. No pece máma je máma a konec. A k emu je, to život sám ukáže. Je to pravda. Ale možná, že takové zamyšlení by nám odhalilo nco nového z toho tajemství být maminkou. Zkusme to s faráem. Pro s faráem? No proto, že jsem faráem a snáz se mi bude psát o tom, k emu jsem. Tak tedy fará je k tomu, aby si hrál s dtmi, aby povzbudil skleslé, plaící, aby se staral o kostel, aby udlal pro farníky njakou akci nebo pou. Je pro njakou tu legraci. Je dobe, když obas nco zazpívá, zahraje na kytaru. Je proto, aby obas provtral ta podivná roucha ze skín v sakristii. No a samozejm aby dal nco chudým a pohbil babiku, když zeme. Má za úkol otravovat lidi, aby chodili do kostela a veer se pomodlili ale to se mu stejn nevede. Ml by ješt poktít, když si to rodie budou pát (nejlépe bez jakékoli pípravy a zbytených otázek), a zpístupnit mladým kostel, když se budou brát no to víte, v tom kostele je to takové hezí, romantitjší. Co ješt? Jo, ml by být dobrý kamarád, zajít obas do hospody, ukázat se v montérkách nebo na kole, no a dávat si pozor na ženy to pes ten celibát... No, eknu vám, že nco pravdy na tom je. U nás v Polsku se íká, že fará by ml být do róaca i do taca (k modlení i k zábav). Já jsem ty úvahy ohledn faráe napsal podle toho (jak se mi zdá), jak m tady ve Vimperku a okolí vnímá vtšina lidí, které znám. A k emu je fará podle m? Ne vždycky jsem byl faráem a pemýšlení nad touto otázkou mne pivedlo k tomu, že faráem jsem, a zatím jsem toho nikdy nelitoval. Fará je k tomu, aby miloval Pána Boha jako dít (vždy Bh je náš Otec!) upímn, v každou chvíli ze všech svých sil a nade všechno. Miloval, vdom si toho, jak ta jeho láska je ubohá, ale s odhodláním jít v tom milování dál a dál teba až na kíž, až k obti. A pro? Protože On Bh mne první miloval a milovat mne nepestane a ví mi jako otec synovi, až k neuvení. A víte, když se tak lovk zamiluje, chce, aby všichni tu lásku také poznali, chce, aby Bh mohl pijít ke každému bez výjimky. A to je další vc, ke které fará je: mluvit o Lásce, nést Lásku, zastupovat Ježíše, být alter Christus druhým Kristem tady na zemi. Dlat to s vdomím, že to nedlá on sám, ale Bh, který si ho vyvolil, který mu vdechl do srdce svého Ducha, s vírou, že Bh dokáže hrát i na rozladných houslích (nkdy i beze strun). A prosím Vás, až nkdy pijde k Vám knz, až nkdy potkáte knze (teba i trochu podivného), dejte mu obyejný krajíc chleba, posate ho na obyejnou židli, obyejn si popovídejte (vždy je to obyejný lovk), ale uvdomte si, že nepichází sám, že Vám nese Krista, který Vás také miluje. A když odejde, nebojte se! Ježíš, kterého Vám pinesl, zstane s Vámi (pokud ho nevyhostíte). S páním krásné druhé plky prázdnin o. Jaroslav

12 REKVALIFIKANÍ KURZ NEBOJ SE MYŠI, MÁMO! Vzdlávání žen vracejících se na trh práce v oblasti informaních technologií Máte zájem rozšíit si své poítaové znalosti? Nebojíte se nahlédnout pod pokliku moderních poítaových technologií? Práv mateská dovolená je pro to jako stvoená! Není vám lhostejné vaše další pracovní uplatnní? Jsme pipraveni podat vám pomocnou ruku. Pi potu alespo 10 maminek rozjedeme kurz pravdpodobn již zaátkem záí Kde? Na Turistickém informaním stedisku ve Vimperku. Kdy? 3 hodiny/bhem 1 dne/ za týden, poet vyuovacích hodin: 60 Pro maminky, které nemají možnost zajistit si hlídání dítte, máme dobrou zprávu: nabízíme možnost hlídání dtí bhem výukových lekcí pod odborným dohledem a se zábavným programem. Hlídání bude probíhat v blízkosti uebny, aby byl zachován váš kontakt s díttem. VŠE JE ZCELA ZDARMA!!! Zaujal vás náš projekt? Máte zájem dozvdt se více, i se do našeho projektu pímo zapojit? Kontakt: Attavena, o. p. s. Husova eské Budjovice tel.: Tento projekt je financován z prostedk Evropské unie.

13 erven Obané Vimperska, kteí oslavili svá životní výroí v ervenci 2005: Vlasta Bostlová Jan Doležal František Fiala Marie Fürbachová Marie Herynková František Hrneek Anna Janoušková Emilie Kramlová Anna Krejsová Alžbta Lomová Jií Našinec Emilie Prošková Berta Sitterová Marie Tothová Václav Tvrdek Marie Vaková Touto cestou peje Msto Vimperk oslavencm hodn štstí, spokojenosti a hlavn zdraví. Jana Czerwenková matrikáka Pod tou naší starou lípou Pod 600 let starou Sudslavickou lípou se uskutenilo nedli 19. ervna 2005 setkání harmoniká z Vimperska. Podnt k tomuto setkání dali Vanických, u jejichž mlýna tato lípa stojí. Realizaci pak uskutenili myslivci z MS Skalice v Bohumilicích. Bylo nádherné nedlní odpoledne a tak pišlo své harmoniky pedvést 15 harmoniká, z toho 3 ženy v nejlepším vku a nejmladší byl 11letý Jeník Stejskal ze Štítkova. Divák a poslucha bylo skoro 150 a ti mli možnost déle než 3 hodiny poslouchat lidové, pevážn Šumavské písniky a spolu si je zazpívat. Na závr pak hráli všichni harmonikái spolen písniku Pod tou naší starou lípou a všichni posluchai povstáním a spoleným zpvem uctili naši lidovou píse. Jestliže se setkání vydailo, je teba v první ad podkovat manželm Vanickým za pípravu parkovacích míst pro tém 50 aut a pípravu hledišt, myslivcm, hlavn panu Václavu Ksovi za dovezení lavic a stol, a v neposlední ad pak panu Smolovi a lenm jeho rodiny za píkladné pohoštní klobásami a pivekem. A žije naše písnika a hudba! Autor: pan Kohout

14 Z INNOSTI M STSKÉ POLICIE Na úvod bych vás chtl pozdravit, pivítat v prázdninovém a dovolenkovém ase u ádek, které jsou vybrány z 98 událostí, které strážníci MP ešili od do Chtl bych úvodem také poznamenat, jelikož z dvod nemoci a dovolených je málo strážník ve službách, pesto není mén ešených událostí, hlavn v oblasti pestupk v parkování. Ten jeden strážník, kterému já jen obas vypomáhám neví, kde má být dív. Jsou tak na jednoho strážníka navršeny mnohem vtší nároky i riziko a odpovdnost. Srovnávám-li z msty, kde je pibližn stejný poet obyvatel, nesetkávají se s ním podobným, poty strážník jsou tam vyšší. Takka všade nad deset strážník. Co je dležité, pi dnešní agresivit oban, eší pestupky dvoulenné hlídky. Nkde se dokonce pedstavitelé mst postavili k vci elem, a ekli: Máme-li v našem mst zajistit poádek a bezpenost oban, musíme také spolu s tím zajistit i bezpenost a vybavenost strážník, protože oni jsou ti, kteí mohou být pi zajišování veejného poádku první napadeni a proto jim poskytneme vždy, když to bude nutné, i právní pomoc! Ti zastupitelé vdí, o em mluví, také pak nedopouští, aby šel do akce strážník sám i za cenu placení pesas. Doslova také íkají: Odškodnní potom, až se nco stane a nebo in memoriam, jsou ešení pozd a na nic. To by bylo jen uplácení chyb, které bychom udlali, nco zanedbali! Nebudu vypisovat datumy, ale 8krát vyjíždla hlídka ke krádežím v Penny Marketu. Bohužel mnohé krádeže provádjí lidé, kteí to nejmén potebují. Ti, kteí si za ti sta a víc korun koupí a za pár korun prémii do kapsy. Jen se mi zdá, že je velmi na pováženou, že se ím dál více objevují pachatelé mladší patnácti let!!! zadržela hlídka idie, který pod vlivem alkoholu usedl za volant. Byla pivolána hlídka PR Vimperk, která si celou vc na míst pevzala a dále ešila ve 13:20 h. jela hlídka odstranit kusy železa, které nkdo ztratil na silnici mezi Vimperkem a Korkusovou Hutí. Ráno po šesté hodin lezl jeden mladík na stechu hotelu Hvzda. Škodu tam neudlal, snad to ani nejde, ale byl z místa vykázán a napomenut si stejný muž, který byl pistižen, jak pod vlivem ídí, stžoval, že jeho bývalá pítelkyn vysedává v restauraci a nestará se o dti. Zmínná paní ovšem hlídce sdlila, že opatrování dtí má zajištno zjistil strážník, který má na starost vše kolem likvidace aut-vrak, že jedno auto, již takka rozebrané, je na seznamu odcizených vozidel. Celá vc pedána s fotodokumentací Policii R v 0:35 h. byla hlídka pivolána do jednoho z nonstop, kde hosté nechtli zaplatit útratu a došlo k vzájemnému napadání s obsluhou. Za pítomnosti hlídky MP se vše vyešilo. Stejný den bylo nahlášeno, že na autocampu u Vodníku jezdí mladíci na motorkách. Na míst hlídka zjistila, že je tam takka sto mladých lidí. Celá záležitost byla potom ešena v souinnosti s Policií R trénovali mladíci na motorce opt na autocempu, nyní hlídka na míst objevila jen motorku s pilbou. Poblíž sedl mladík, který však tvrdil, že neví. komu motorka patí. Také tento den a pak ješt 4 x vyjíždla hlídka v noních hodinách odhánt krávy ze silnice. Upozorujeme majitele dobytka, aby ho ádn zajiš ovali v ohradách nebo za ohradníky, jelikož špatným zajištním dobytka velmi nebezpen ohrožují idie i svj majetek! obdržela hlídka telefonem upozornní na skupinu mladík, kteí kopali do koš a pouliních lamp. Hlídka na míst skupinu zastihla a jelikož nemohla vc vyešit na míst, zaslala úední záznam k správnímu orgánu pedala poctivá paní hlídce mobilní telefon, který nalezla. Hlídka nalezla majitelku mobilu a ta si pro telefon pišla. V tomto dni hlídka asistovala pi vyproš ování hlavy štnte, které ji prostrilo do plechového koše. Nakonec se to podailo p. Jandovi, pes tak nemusel prožívat delší stres zajistila hlídka odcizené osobní auto, zabránila idii v odjezdu, pivolala hlídku Policie R, která si celou vc pevzala. Hlídka MP následn doložila k vci úední záznam zjistila hlídka, že se njaký romský oban pokoušel prodat v prodejn starožitnictví kulatý znak z domu Steinbrenera. Hlídka celou událost nahlásila majiteli domu, ten poškození a krádež nahlásil na Policii R Vimperk.

15 21:05 - romská mládež zkoušela motory a jízdní schopnosti na nevhodném míst, u hotelu Anna. Proto byla z místa hlídkou vykázána. Dje se tak na mnoha místech snad každý den, ale to už je další problém, který MP mže ešit jen z ásti. 23:45 - hlídka ešila s majitelem restaurace pouštní hudby, která ruší okolní obyvatele. Zde bych chtl upozornit, že obsluha nemže pehlušovat hudbou hluk, který je v restauraci. Netýká se to jen této jedné! Jsou horka, otevená okna restaurací i obyvatelé v místech, kde jsou restaurace, mají narok si vyvtrat a žít v klidu. Proto se vžijte vždy do situace, že by jste v takovém míst bydleli práv Vy (obsluhující hudbu). Bute více ohleduplní zvlášt v noních hodinách!!! dohlížela hlídka pi sthování bytu v ulici K. Weise. Syn podnájemnice bytu nechtl rodie pouštt do bytu. Na návštvu a spát tam chodili i nezletilí Romové, lezli do bytu i z bytu okny, poškozovali zele, zneiš ovali okolí. Bylo zde podezení z požívání narkotik a jiné trestné innosti. Proto se majitel - bytové družstvo - rozhodl byt opravit a prodat jinému majiteli. Sousedé a bydlící v dom si jist oddechli. Dále jen heslovit: hlídka zajiš ovala pomoc pi otevení bytu 90letému pánovi, bydlícímu v peovatelském dom, který asi ztratil klíe, dále pak ješt hasii pivolali pánovi RZS, jelikož ml bolesti nohou a nebylo mu dobe zajiš ovala hlídka v souinnosti s Policií místo dopravní nehody, ve 22:35 pivolala MP elektrikáe k hoícímu sloupu veejného osvtlení na sídlišti pibhl oznámit majitel prodejny, že mu neznámí mladíci ukradli tržbu z penženky. Naštstí si duchapítomn zapsal poznávací znaku vozidla, kterým zlodji ujeli. Hlídka pivolala hlídku PR a následn provedla pátrání po vozidle. Podle zkušeností bývá takovéto pátrání bezúspšné. Bylo to tak bohužel i v tomto pípad asistovala hlídka pi pevozu nadmrného nákladu ulicemi msta spolupracovala MP pi usmrování provozu s PR u dopravní nehody a na žádost Policie, hlídka pátrala po vozidle, jehož idi dopravní nehodu zpsobil a z místa zbable ujel. Musím sdlit potšující zprávu všem majitelm mobilních telefon. Kdykoli, odkudkoli, jakýmkoli mobilem mžete pivolat pomoc strážník MP nebo upozornit na páchání jakékoli trestné innosti. Prost po složitých jednáních se podailo, že i na Vimpersku od funguje tísové volání zdarma na ísle 156. Závr bude nyní velmi strohý a jednoduchý. Nashledanou na stránkách VN zase a už! v srpnu. Za Mstskou policii vrchní strážník Jaromír Šebánek

16 Dny Evropského ddictví 2005 Letošní národní téma Dn evropského ddictví Nový život v historickém prostedí pibližuje památky jako žijící objekty, které jsou souástí bžného života spolenosti. Hostitelem Národního zahájení Dn evropského ddictví (EHD) 2005 ve dnech 2. a 3. záí bude msto Chrudim. Tento slavnostní akt se stává souástí oslav 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi, kterou popsal dkan svatovítské kapituly Kosmas ve své kronice. V letošním roce se v eské republice uskutení i Evropské zahájení EHD. Sdružení historických sídel ech, Moravy a Slezska spolu s Radou Evropy pipravuje program tohoto slavnostního aktu. Více na kde najdete i elektronický katalog všech zpístupnných památek v eské republice. Ve Vimperku budou v rámci EHD ve dnech 17. a od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin zpístupnny tyto památky: Haselburg, mstská zvonice, kaple 14 sv. pomocník, kostel Navštívení Panny Marie. Dále pak Minimuzeum Zlaté stezky a Vlastivdné muzeum na zámku. V kapli 14 sv. pomocník bude možné shlédnout výstavu paní Kozárové s názvem Stípky v proudu asu a v požární zbrojnici v Kaplíov ulici bude v sobotu opt výstava historické požární techniky a dokument. Na zpístupnní Vimperských památek se podílejí Msto Vimperk v roli lokálního garanta, Vlastivdné muzeum, Turistické informaní stedisko, Sbor dobrovolných hasi Vimperk a v neposlední ad Obchodní akademie a Gymnázium ve Vimperku, jejíž studenti budou návštvníky po vtšin památek provázet. Nkolik slov k národnímu tématu od doc. PhDr. Jiího Kotalíka, CSc.: Památky jsou v našem povdomí zapsány pedevším jako svdkové naší minulosti a hmotné doklady naší historie. Dávná životní moudrost však naléhav pipomíná, že bez poznání a respektu k minulosti bychom nedokázali interpretovat naši souasnost ani anticipovat naši budoucnost. Památky jsou tedy jakýmsi dležitým mostem mezi naší minulostí, pítomností a budoucností. Každá z kulturních památek mla v dob svého vzniku vždy zcela konkrétní funkci a využití a sloužila rznorodým potebám života spolenosti. Tím památky pirozen dotváely kvalitu života a jeho širší civilizaní rámec. Jakkoliv nkteré z nich ztratily v prbhu historického vývoje svoje pvodní funkce, které se za asté promovaly a transformovaly podle poteb a pirozeného rytmu životního bhu, to podstatné petrvávalo; památky formovaly a dotváely charakter sídelních útvar a kulturní krajiny. A je tomu tak i do dnešní doby. V širším kontextu památky nezastupitelným zpsobem moderují kvalitu našeho životního prostedí. A to nejenom z hlediska prvoplánových historických a estetických hodnot, ale i s ohledem na nepominutelné kvality psychické a sociologické, které stimulují vdomí jejich uživatel. A proto je nanejvýš dležité, aby památky našly své adekvátní využití, aby sloužily potebám obyvatel a návštvník historických mst a obcí a staly se pirozenou a integrální souástí aktuálního obrazu jejich života. Jedin tak totiž smyslupln zhodnotíme (a to i po ekonomické stránce) nezmrný potenciál kulturního ddictví naší zem v podmínkách sjednocené Evropy a s akcentem na diversitu jejích jedinených kulturních specifik. Musí se tak samozejm dít uvážliv a pedevším s plným respektem ke všem promnlivým fasetám hodnot kulturního ddictví, jeho autenticity a pirozeného urbanistického kontextu. Tato opatrnost a pedvídavost jsou zcela na míst, protože naše historická zkušenost nás mnohokrát pesvdila o tom, že i dobe myšlená a koncipovaná novostavba, zmna provozního režimu i zdánliv efektní dopravní ešení mohou nevratným zpsobem narušit integritu historického prostedí. Ochrana a rozvoj musí spolu žít v harmonickém vztahu jako dv zásadní kategorie, ale zárove i jako dv spojité nádoby s jediným obsahem dlouhodobým veejným zájmem. Tím veejným zájmem není nic jiného než naše spolená odpovdnost. Není zajisté snadné tuto individuální hranici mezi ochranou a rozvojem v konkrétním pípad objektivn posoudit, ale není jiné cesty, pokud skuten chceme penést kvality nového života do prostedí našich historických sídel. Jan Plánek Odbor školství, kultury a CR

17 STIHL TIMBERSPORTS 2005 Od 5. do 10. ervence probhl na Lipn (hotel Slunená louka) Tréninkový kemp v devorubeckých sportech STIHL TIMBERSPORST SERIES 2005 s mistrem Evropy 2004 Martinem Komárkem. Šanci zúastnit se tohoto kempu, který vyvrcholil národním finále R, mohl každý zdatný chlap, u nhož je pedpokladem dobrá fyzická kondice, okusit netradiní adrenalin. Stailo se pihlásit do tréninkového kempu a nauit se pod vedením zkušených odborník co nejlépe zacházet se sekerou a speciální motorovou pilou. Tento sport, který se tší nejvtší oblib ve Spojených státech, na Novém Zéland a v Austrálii, sestává z nkolika disciplín: Springboard pesekávání kmene z prkna ve výšce Standing Chop pesekávání stojícího kmene Single Buck ezání runí pilou Underhand Chop pesekávání ležícího kmene Stock Saw ezání klasickou motorovou pilou Hot Saw ezání speciální motorovou pilou Každý den se zaínalo trénovat v 8 hodin a konilo v 18 hodin. V sobotu pak došlo k vyhlášení a výbru nejlepších úastník do národního finále R, které se konalo v nedli od 11 hodin. Tréninku se zúastnili a do finále postoupili také sourozenci Jan a Pavel Wáwr z Vimperka. Závodilo se ve tyech disciplínách, v nichž si vedli velmi dobe i oba sourozenci. Jan Wáwr vyhrál disciplíny Underhand Chop, Single Buck a celkov se umístil druhý. Pavel Wáwr vyhrál disciplínu Stock Saw, v Singlu Buck byl druhý a celkov se umístil na tetím míst. Ti nejlepší z jednotlivých disciplín byli vybráni pro národní štafetu, která pojede reprezentovat 10. záí naši republiku v Timbersportu na Mistrovství Evropy do Garmisch-Partenkirchenu v Nmecku. Mezi nimi jsou i oba brati. Pejeme jim mnoho úspch a aby dobe reprezentovali naši republiku, ale i msto Vimperk. Více informací o tomto sportu a tréninkovém kempu mohou zájemci najít na webových stránkách

18 Výroí Johanna Steinbrenera Letošní rok je bohatý na výroí, pipomínající slavnou historii tiskaství ve Vimperku. 17. ervence uplynulo 170 let od narození Johanna Steinbrenera a zárove je tomu pesn 150 let, kdy ve Vimperku založil svoji tiskárnu. Do tetice slavíme letos 250 let od vydání prvního eského kalendáe. Protože se jedná o události, které ovlivnily vývoj moderních djin Vimperka, pipravil Mstský úad vzpomínkovou akci, na kterou zástupci msta pozvali žijící píslušníky Steinbrenerovy rodiny, nmecké i eské rodáky a další hosty. Johann Steinbrener nebyl pouze prmyslovým prkopníkem Šumavy, nebyl také jen nejvtším vimperským zamstnavatelem s tém tisícovkou zamstnanc, ale lovkem, jehož sociální angažovanost pekraovala bžné zvyklosti tehdejší doby shrnul význam zakladatele vimperské tiskaské tradice pedseda freyungského Spolku vimperských rodák W. Stadlbauer. Jeho slova dosvduje skutenost, že Steinbrener již v roce 1878 založil nemocenský a penzijní spolek, zasadil se o to, aby tlesn i duševn zaostávající lidé dostali lehkou práci, a tím je ochránil ped životem v chudobinci. Také lidem, kteí se dostali do rozporu se zákonem, nabídl po jejich propuštní práci a postaral se o jejich zptné zalenní do spolenosti. doplnil Stadlbauer. Tím však výet aktivit na poli sociálním u firmy nekonil. Staí zmínit sirotinec v Hrabicích, Steibrenerovu vývaovnu pro staré, chudé a nemocné, výstavbu velkých a zdravých byt. Navíc mnozí dostávali každoron zdarma uhelný deputát. Za své dílo získal mnoho ocenní a ád, napíklad od papeže Lva XIII, od císae Františka Josefa I a v roce 1905 získal i estné obanství msta Vimperka. Jméno Johanna Steibrenera zná ve Vimperku asi každý, ale myslím si, že mnohdy nedokážeme docenit, co pro Vimperk udlal. Kdybych mla zvolit njaké pirovnání, dalo by se íci, že je to takový vimperský Tomáš Ba a. poznamenala k tiskaovu odkazu starostka Vimperka Stanislava Chumanová. Bez ohledu na všechny zásluhy byl majetek Steinbrener po válce vyvlastnn a celá rodina odsunuta. Naše firma bez velkých problém pežila první svtovou válku, hospodáskou krizi a se ctí i válku druhou. Ironií osudu bylo naší rodin pesn v den 90. výroí založení firmy oznámeno, že veškerý majetek je bez náhrady vyvlastnn. doplnil temnou stránku djin firmy pokraovatel rodinné tiskaské tradice Johannes Jörg Steinbrener. Ten tvoí již pátou generaci tiska a firmu, dnes sídlící v rakouském Schärdingu, pevzal v roce Galerie u Šaška pedstavila bizarní obrázky Tomáše Uhlíe Jaroslav Pulkrábek *************************** Lidi, erty, zvíata a jiné bytosti vystavuje v písálí vimperského kulturního stediska na svých kresbách Tomáš Uhlí. Výstavu otevela pondlní vernisáž s posezením a hudebním doprovodem. Ticítka návštvník tak mohla na jedenácti panelech zhlédnout více i mén bizarní Uhlíova dílka, vytvoená za pomocí tužky a pastelek. Vimperská galerie chce dávat prostor nejenom známým autorm, ale i pedstavit výtvarníky i jiné umlce z regionu, uvedl Petr Moravec z Mstského kulturního stediska ve Vimperku. A tak se zde, za tyi roky života galerie,vedle Adolfa Borna i Evy Haškové, pedstavil napíklad Jan Vank, Vimperský fotoklub a v neposlední ad žáci a studenti vimperských škol i hrabického Domeku. Galerie zárove slouží i k prezentaci innosti rzných spolk nebo akcí. V minulosti zde tak dostali prostor napíklad skauti i vimperské mažoretky doplnil Moravec. A co vedlo Tomáše Uhlíe k tomu, aby své pedstavy uložil na tvrtky papíru? Pro to dlám? Tžko íci, nco m nutí, sám tomu nerozumím. Jaroslav Pulkrábek

19 Z Farní charity Vimperk Spolupráce charit v rámci Evropy Dne jsme mli píležitost pivítat v Domov klidného stáí v Pravtín mnohoetnou vzácnou návštvu. Pijeli k nám pracovníci charit z Bloruska, Ruska, Bosny, Srbska, Rumunska a z Linze. Návštva delegace v jižních echách trvala 3 dny, program zajiš ovala Diecézní charita eské Budjovice a hlavní náplní bylo školení pracovník charit, výmna zkušeností a seznámení se s prací charity v eské republice. editelka DCH eské Budjovice Mgr. M. ermáková naši charitu požádala o spolupráci. V rámci školení si hosté vyslechli pednášku Mgr. Markové o innosti FCH Vimperk, o službách v našich jednotlivých projektech (o charitní peovatelské a ošetovatelské služb, stacionái a domov klidného stáí). Následovala prohlídka našeho domova. Hosté nešetili slovy chvály, líbilo se jim rodinné prostedí domova, rozsah poskytovaných služeb i úrove hygieny, která nebývá v podobných zaízeních bžná. Vznesli nkteré konkrétní dotazy týkající se financování a provozních záležitostí, protože v nkterých ze zemí, z kterých k nám hosté zavítali, jsou tyto služby zatím nereálné. Hledali proto inspiraci, kterou by mohli využít doma. Na závr probhlo v našem zaízení i ukonení celého tídenního školení a jeho zhodnocení. Zajištní celé akce pi pravidelném provozu domova bylo nároné, ale díky ochot všech zamstnanc se nám podailo vše zvládnout. Byla to pro nás zárove est, že jsme mohli prezentovat výsledky naší práce i v zahranií. Další upozornní: Zaznamenejte si prosím nová ísla mobilních telefon tchto našich zamstnanc: Mgr. Braumová: Mgr. Marková: M. Krištofová: Na závr si dovoluji znovu pipomenout informaci uveejnnou již ve Vimperských novinách (7/2005, str. 11), že ve dnech zajiš uje vimperská charita fotografickou výstavu Tak blízko, tak daleko umístnou v tchto dnech v železniním vagónu na vimperském nádraží. Výstava bude spojena s prezentací práce naší charity, uskutení se zde i prodej výrobk ergoterapeutické díly. Mgr. Dana Marková

20 Vyšetování nezaalo, zapomete! Tak nebo njak podobn by mohla znít kauza erná díra ve vimperské nemocnici, promite, v léebn dlouhodob nemocných. Již po petení lánku, zveejnném v Listech Prachaticka dne 20. kvtna, o finanních problémech v tomto zaízení, musela pozornému tenái vyvstat ada otázek, na které se dosud marn hledá odpov. Výzva lena redakní rady pana Beránka v minulém ísle Vimperských novin mne jenom utvrzuje, že tomu tak bude i nadále. K nezávidníhodné finanní situaci se nikdo nechce veejn mnoho vyjádit, radji si každý vylévá svj bol v zákulisí. Celý pípad se na veejnost dostal díky rezignaci Petra Staka na post editele, nebo ekonomické problémy se nepodailo zlepšit ani po finanní injekci msta na konci roku V té dob vstupuje na scénu firma Sanatorium Javorník, s. r. o., se svým zájmem o provozování nemocnice. Již v dubnu mluví o zadluženosti vimperského zaízení, které ovšem nemá základ ve zpoždné platb zdravotních pojiš oven, ale v samotné koncepci provozu areálu a a zpsobu jeho ízení. Celkový dluh ml podle ekonomické analýzy init necelých šest milion. Je s podivem, že tuto analýzu provádl zástupce spolenosti Sanatorium Javorník, zájemce o koupi, a to ješt ped pedložením závrené zprávy o výsledcích hospodaení. Je nasnad položit si optovn otázku, kterou již pednesl jeden ze zastupitel, pan Emil Janda, v diskuzi zastupitel v dubnu. Jak je možné, že správní ani dozorí rada nemla tušení o špatném zpsobu hospodaení? Tžko k uvení, když v obou orgánech v té dob zasedali lenové, kteí mli velmi blízko k ízení obdobných zaízení, a již ve školství nebo místní samospráv. O to psobivji zní závr ze zastupitelstva: Správní i dozorí rada mla každoron k dispozici audit a výroní zprávy o hospodaení. Všechny ukazovaly vyrovnané hospodaení, audit neodkryl nic, co by ukazovalo na skutenost, že je nco v nepoádku. Zvlášt pak audit, pokud byl proveden njakým odborníkem, nemže pehlédnout takovou fatální díru v hospodaení. Už jen tato slova jsou k vážnému zamyšlení nad celou podstatou problému, ke kterému by se odpovdní initelé mli vyjádit, aby do budoucna neumožnili vzniku dalších fám a polopravd. Snad se vyjádil pan Hladík, prokurista firmy Javorník a souasný editel nemocnice, správn. Je to na trestní stíhání. Je nutno urit koho a za co. Nebo snad šest milion je ástka, nad kterou lze mávnout rukou, když za daleko menší ástky jsou lidé daleko tvrdji stíháni, než je rezignace ze správní i dozorí rady pod jakoukoliv malichernou záminkou? Jediný, kdo byl doposud schopen veejn sebekriticky vystoupit jménem radnice, byla starostka paní Chumanová, lenové správní rady se však tváí, jako by se jich celá záležitost netýkala. Není možno vyvozovat závry nad tím, kdo je tak estný, že je schopen uznat svj díl odpovdnosti a ochoten se k nmu piznat a ponechat bez povšimnutí toho, kdo se k tomu nemá. Je zcela evidentní, že odpovdnost za vzniklý stav se musí dlit na odpovdnost za špatné hospodaení se svenými prostedky, zanedbání kontrolní innosti. Požár byl zažehnán. Vedení msta se podailo existenci zdravotnického zaízení zachránit. Domnívám se, že by ml nastat i druhý krok, a to najít píiny velkého schodku ve finanním hospodaení, aby se situace nemohla opakovat v jiné organizaci ízené Mstem. Ing. Petr Bednarík

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více