MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM"

Transkript

1 VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Projekt vědy a výzkumu ČBÚ č MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL NEZPEVNĚNÝM ZÁSYPO- VÝM MATERIÁLEM Závěrečná zpráva OSTRAVA,

2 Copyright FAST VŠB-TUO 2007

3 Obsah Obsah Obsah Úvod Etapa 1.: Vypracování databáze všech hlavních důlních děl v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam Úvod Údaje o HDD, sledované v katalogu Symbolika označování HDD Symbolika označování HDD podle nebezpečí výstupu CH Symbolika označení jam podle jejich původního účelu Označení kategorie HDD Symbolika označování materiálu jámové výztuže Symbolika označování tvaru jámového průřezu Symbolika označování způsobu likvidace jámy: Závěr Etapa 2.: Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povolení obvodních báňských úřadů pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem včetně vybraných projektů řešící zásyp hlavních důlních děl nezpevněným materiálem Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povoleních OBÚ pro likvidaci HDD nezpevněným zásypovým materiálem Rešerše báňských předpisů států Spolková republika Německo a Polsko, řešící likvidaci hlavních důlních děl zásypem nezpevněným zásypovým materiálem Úvod Směrnice spolkové země NR-W a Polska pro likvidaci dolů nezpevněným zásypem Komentář k německým předpisům Závěr Polská báňská legislativa řešící likvidaci jam Úvod Zásyp jam Zásypové materiály Zatížení jámy zásypovým materiálem Konstrukce izolačních hrází Závěr Etapa č.3 : Zpracování statické analýzy řešící stabilitu nezpevněné zakládky v jámách uhelných a rudných dolů, stabilitu jam vyplněných nezpevněným zásypovým materiálem v závislosti na druhu horniny, ve kterých byla jáma vyhloubena, stabilitu patrových hrázových objektů zamezujících vytečení nezpevněného, případně zvodnělého zásypového materiálu do důlních děl v okolí jámy Řešení stability nezpevněné základky Úvod Fyzikální a mechanické vlastnosti zásypového materiálu Vnitřní síly v zásypech Parametry autostabilizační zátky Sedání sloupce zásypu v jámě Ohlubňová jámová zátka Únosnost pískových a popílkových uzavíracích hrází v horizontálních dílech Orientační posouzení únosnosti zazděných proniků do jámy Řešení stability jam vyplněných nezpevněným zásypovým materiálem

4 Obsah Geotechnické poměry v okolí jámy Napjatost v horninovém masivu a stabilita výlomu Zatížení výztuže jámy a její únosnost Vliv zásypu nezpevněným materiálem na stabilitu vyztužené jámy Strukturní stabilita jámy Velikost oblasti zavalování pro porušené a zvětralé horniny můžeme stanovit ze vztahů: Velikost oblasti zavalování pro symetrické a nesymetrické porušování horninového okolí jámy: Stabilita ústí jámy Návrh doplnění vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve vztahu k obsahu projektu likvidace jámy nezpevněným materiálem Řešení stability patrových hrázových objektů zamezující vytečení nezpevněného popř. zvlídnělého materiálu do důlních děl v okolí jámy Zatížení patrových hrází Typy používaných hrází Blokové hráze Návrh rozměrů blokových (kuželových ) hrází Výpočet dle ČSN Výpočet podle vyhlášky ČBÚ 4/ Metoda konečných prvků (MKP) Další typy hrází Volba typu hráze Doporučení pro používanou metodu výpočtu Závěr Laboratorní výzkum fyzikálně-mechanických vlastností nezpevněných zásypových materiálů Přehled využívaných základkových materiálů typu I Ostravsko karvinská oblast Žacléřská oblast Rosicko oslavanská oblast Kladensko-rakovnická oblast Přehled základkových materiálů typu II. rudné revíry Zlatohorský revír Uranové doly Dolní Rožínka Základkové materiály typu III Základkové materiály typu IV Hodnocení vhodnosti a použitelnosti jednotlivých skupin základkových materiálů Skupina I Skupina hornin II. Horninový materiál pro likvidaci děl rudných dolů Skupina III Skupina IV Závěr Laboratorní výzkum agresivního prostředí kontaminovaných důlních vod na betony a zásypové materiály Úvod Vliv agresivního prostředí na kompozitní materiály Hodnocení vhodnosti a použitelnosti kompozitních materiálů Cementy třídy 32, Betony s cementovými tmely Popílko-cementové směsi Fluidní popílky Závěr Posouzení opatření k zamezení výbuchu při zasypávání plynujících jam

5 Obsah Úvod Srovnání české a německé báňské legislativy Opatření při zvýšeném nebezpečí výbuchu třaskavých směsí Návrhy na úpravu stávající legislativy Přípravná fáze projekt likvidace Rozhodovací fáze pasport likvidace v projektu likvidace Taktická opatření v průběhu zasypávání Závěr Využití štětové báze pro dodatečnou likvidaci zatopených jam podle instrukcí Velké Británie Úvod Popis a konstrukce štětové fáze Báze na nejhlubším patře jámy je tvořena: Patrová báze vyšších pater Technologie sypání Opatření na ohlubni likvidované jámy Zásady navrhování ohlubňových povalů Úvod Srovnání českých předpisů s předpisy SRN, GB a Polska Doporučení pro doplnění české vyhlášky č. 52/1997 Sb., v platném znění Metodický návod pro posuzování UOP Stanovení rozměrů UOP Nejmenší rozměry UOP Tloušťka UOP Materiál UOP Předepsané zatížení UOP Založení UOP Náležitosti UOP Vyjímky Podúrovňové UOP Konstrukce UOP Zásady navrhování UOP na ústí jam se zátkou Související právní pokyny Metodický návod pro dimenzování uzavíracích ohlubňových povalů Základní doporučení Doporučení pro případné doplnění vyhlášky ČBÚ 52/ Etapa 4: Zpracování podmínek pro použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavního důlního díla s návazností na zajištění stability jámy a jejího okolí pro hlubinné plynující a neplynující doly, hlubinné rudné a nerudné doly a dodatečnou likvidaci zatopených jam Použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavního důlního díla s návazností na zajištění stability jámy a jejího okolí pro hlubinné plynující a neplynující doly, hlubinné rudné a nerudné doly a dodatečnou likvidaci zatopených jam Rozbor mimořádných událostí, ke kterým došlo při likvidaci (nebo důsledkem nesprávně provedené likvidace) HDD Kategorizace hlavních důlních děl ústících na povrch Další kritéria ovlivňující způsob likvidace HDD nezpevněným materiálem Základková výplň HDD Kvalita horninového prostředí příslušného HDD Kvalita důlního prostředí Třída dolu podle plynodajnosti Ostatní kritéria Hrázové objekty

6 Obsah 5.2. Zvláštnosti likvidace zatopených jam nezpevněným zásypovým materiálem Zásady likvidace zatopeného HDD nezpevněným zásypovým materiálem Program pro posouzení možnosti použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci HDD Závěr Metodické pokyny pro likvidaci zatopených jam pomocí štětové báze Úvod Popis a konstrukce štětové fáze Technologie sypání Opatření na ohlubni likvidované jámy Etapa 5 : Zpracování návrhů na úpravu a doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., a přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod Projekt likvidace HDD Z hlediska požadavků na spolehlivost stability zásypu Z hlediska stability jámy likvidované nezpevněným zásypovým materiálem Projekt likvidace HDD zatopeného vodou Srovnání českých předpisů s předpisy SRN, GB a Polska pro navrhování uzavíracích ohlubňových povalů Doporučení pro doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Návrh na doplnění ve vztahu k obsahu projektu likvidace jámy nezpevněným materiálem Návrh na doplnění z hlediska hodnocení vlivu použití nesoudržného materiálu Návrh na doplnění ve vztahu konstrukce uzavíracích ohlubňových povalů Doporučení pro úpravu znění přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění

7 Úvod 1. Úvod Výzkumný projekt Českého báňského úřadu č Možnosti likvidace hlavních důlních děl nezpevněným zásypovým materiálem byl vypracován na základě smlouvy na provedení a financování veřejné zakázky, vyhlášené na řešení projektu programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu. Uvedená smlouva byla uzavřena dne 9. března 2005 mezi zástupcem poskytovatele p. prof. JUDr. Ing. Romanem Makariem, CSc., předsedou ČBÚ a zástupcem příjemce, p. prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc., rektorem VŠB-TUO. Na základě citované smlouvy bylo zadáním předmětného projektu: 1. Vypracování databáze všech hlavních důlních děl (dále jen HDD) v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam, zahrnující: charakter hornin, ve kterých byla HDD vyhloubena, vliv důlních vod a nakládání s nimi, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti z hlediska stability HDD a jejího okolí. 2. Zpracování analýzy jednotlivých opatření, stanovených v povolení OBÚ pro likvidaci HDD nezpevněným zásypovým materiálem, s uvedením, k jakému účelu HDD bylo určeno. 3. Na základě provedené analýzy bylo našim úkolem zpracovat podmínky: a) pro možnost použití nezpevněného zásypového materiálu při zajištění stability jámy a jejího okolí pro: hlubinné plynující a neplynující uhelné doly, hlubinné rudné a nerudné doly, b) dodatečnou likvidaci zatopených jam. 4. Zpracovat návrhy na úpravu a doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Původní znění smlouvy bylo později, dne , novelizováno Dodatkem č. 1. ke smlouvě projektu č , podle něhož bylo zadání projektu realizováno v etapách a termínech podle tabulky 1.1. Tab. 1.1.: Etapy a termíny řešení projektu ČBÚ č Číslo etapy Název etapy Vypracování databáze všech hlavních důlních děl v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam. Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povolení obvodních báňských úřadů pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem, včetně vybraných projektů řešících zásyp hlavních důlních děl nezpevněným materiálem. Zpracování statické analýzy řešící stabilitu nezpevněné zakládky v jámách uhelných a rudných dolů, stabilitu jam vyplněných nezpevněnou zásypovým materiálem v závislosti na druhu horniny, Období řešení zahájení řešení: červenec 2005 až březen 2006 srpen 2005 až červen 2006 září 2005 až září

8 Úvod 4 5 ve kterých byla jáma vyhloubena, stabilitu patrových hrázových objektů zamezujících vytečení nezpevněného, případně zvodnělého zásypového materiálu do důlních děl v okolí jámy. Zpracování podmínek pro použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavního důlního díla s návazností na zajištění stability jámy a jejího okolí pro hlubinné plynující a neplynující doly, hlubinné rudné a nerudné doly a dodatečnou likvidaci zatopených jam. Zpracování návrhů na úpravu a doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. červenec 2006 až prosinec 2006 říjen 2006 až březen 2007 Práce na tomto projektu nejsou výhradním dílem autorského kolektivu FAST VŠB TUO, ale výsledkem smluvní spolupráce s a.s. Eurogas, uzavřené na základě smlouvy o dílo mezi VŠB TU Ostrava jako objednatelem a Eurogas, a.s., jako zhotovitelem, ze dne Program řešeného projektu byl sestaven tak, aby výsledkem řešení byly tyto realizační výstupy: návrh na úpravu a doplnění vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, v platném znění, návrh na úpravu přílohy č.6 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění, návrh podmínek ( opatření ) pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem a dodatečné likvidace zatopených jam, zpracování metodických pokynů pro sanaci zatopených jam. 8

9 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č Etapa 1.: Vypracování databáze všech hlavních důlních děl v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam Úvod Řešení prvé etapy bylo zaměřeno na získání a následné zpracování souhrnného katalogu hlavních důlních děl ústících na povrch, nacházejících se na území ČR, která byla likvidovaná nezpevněným zásypovým materiálem, případně zatopená. Katalog obsahuje údaje, která byla možno zjistit z oficiálních i neoficiálních zdrojů a zahrnuje: charakter hornin ve kterých byla hlavní důlní díla vyhloubena, druh dobývaného nerostu a jeho vliv na důlní vody, nakládání s důlními vodami, k jakému účelu dílo bylo určeno, charakteristika hornin ve kterých bylo dílo vyhloubeno, nakládání s důlními vodami. Do katalogu byla pojata hlavní důlní díla (dále jen HDD) z těchto revírů: 1. Ostravsko-karvinský revír (OKR), v členění; 1.1 Ostravská dílčí pánev; 1.2 Petřvaldská dílčí pánev; 1.3 Karvinská dílčí pánev. 2. Rosicko-oslavanský revír; 3. Kladensko-rakovnický revír; 4. Žacléřsko-svatoňovický revír; 5. Západočeský revír; 6. Severočeský hnědouhelný revír; 7. Sokolovský hnědouhelný revír; 8. Jihomoravský lignitový revír; 9. Revíry radioaktivních surovin v oblastním členění bývalých okresů (oblastí): Česká Lípa; Havlíčkův Brod; Cheb; Jindřichův Hradec; Liberec; Písek; Příbram; Tachov; Žďár nad Sázavou. 10. Revíry polymetalických a monometalických rud, v územním členění (bývalých) okresů (oblastí): Bruntál; 9

10 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 Horní Benešov; Havlíčkův Brod; Chrudim; Jeseník; Kutná Hora; Příbram; Strakonice; Sokolov; Semily; Tachov; Teplice. 11. Dříve nejmenované ostatní nerosty, obsahující dostupné údaje z likvidovaných HDD z níže uvedených oblastí: Děčín; Chomutov; Liberec; Prostějov; Rakovník; Teplice. Do katalogu však nebyla zahrnuta stará důlní díla malých hnědouhelných a lignitových revírů (Žitavský Hrádek nad Nisou, Českobudějovicko-třeboňský, Jihočeský, Uhelná ve Slezsku, aj.), ze kterých nabylo možno získat požadované údaje o likvidovaných hlavních důlních dílech. Katalog si také neklade ani nároky na úplnost, protože mnohé databáze likvidovaných revírů již byly skartovány a jiné jsou již v soukromých, nedostupných sbírkách a získávají se jen postupně a s obtížemi. Největší deficit údajů pociťujeme zejména u revírů východo a západočeského, severočeského a sokolovsko-chebského Údaje o HDD, sledované v katalogu Původním záměrem řešitelů bylo zpracovat pro každé hlavní důlní dílo (dále HDD) samostatný katalogový list se všemi dostupnými údají o likvidovaném díle. Postupem prací jsme však zjistili, že při předpokládaném počtu cca likvidovaných HDD, nacházejících se na území ČR, by neúnosně vzrostl potřebný rozsah katalogu. Navíc, databáze likvidovaných HDD bývají natolik chudé na potřebné informace (někdy se omezující jen na souřadnice díla, a v mnoha případech nejsou známy ani souřadnice, ale jen přibližná poloha díla), takže bylo nutné se omezit na tabulkové uspořádání databáze. Zpracovaný katalog má rozsah 119 stran formátu A3 a je uložen jak u řešitele, tak u zadavatele. V rámci tabulek souhrnného katalogu bylo u každého HDD sledováno: inventární číslo díla; sídlo OBÚ, do jehož působnosti likvidované dílo přísluší; název HDD, jeho typ a důlní pole, do něhož přísluší; dobyvatelnost; souřadnice díla; parametry důlního díla (jeho délka, hloubka, tvar, profil, průřez, druh výztuže); lokalita (katastrální území); v jakých je raženo horninách (v OKD s údaji mocnosti pokryvu a délky vyhloubené části v karbonu); roku výstavby/likvidace/sanace; způsob provedení likvidace/sanace, údaje o ukládání s důlními vodami; informace o tom, zda bylo území v ústí jámy staticky zajištěno; údaje o kategorii (stupni) statického zajištění ústí; údaje o kategorii nebezpečí možného výstupu CH4 u plynujících dolů; údaj, zda je H4 odváděn; inventární číslo HDD v paralelním katalogu zpracovaném jinou organizací; údaj o zařazení do katalogu kompletů; datum vydání příslušného povolení k likvidaci ze strany OBÚ; kategorie HDD; a poznámka (např. s údajem horní úrovně karbonu, druhu zásypu a jeho horní úrovně aj.). U rudných a nerudných revírů tabulky obsahují menší počet údajů, a po údaji raženo/hloubeno v horninách se uvádějí jen údaje: způsob sanace/materiál zásypu/typ uzávěru na ohlubně; a stanovení bezpečnostních opatření/ a povolení OBÚ k provedení sanace. To proto, že dostupné zdroje další údaje neobsahují. 10

11 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 Jak však již bylo uvedeno, zdaleka se u většiny HDD nepodařilo zjistit všechny výše uvedené údaje. Katalog je však zpracován i v elektronické podobě, takže nebude činit potíže chybějící údaje doplnit, pokud se podaří zjistit další zdroje údajů Symbolika označování HDD Všeobecně jsou HDD označována: - vertikální písmenem J (jámy) a - horizontální písmenem Š (štoly). V OKR, kde se podařilo získat o důlních dílech podrobnější informace, jsou symboly J a Š blíže upřesňovány podle níže uvedené symboliky. a) Důlní jámy nacházející se v ostravské dílčí pánvi (ODP) J1 zaniklé jámy s možností výstupu důlních plynů na povrch; J2 - utlumené jámy; J3 kutací, průzkumné a štolní jámy v dobývacích prostorech Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava III a Vítkovice; J4 kutací a štolní jámy v dobývacích prostorech Heřmanice a Michálkovice; J5A kutací a štolní jámy v dobývacím prostoru Přívoz; J5B kutací a štolní jámy v dobývacích prostorech Petřkovice, Mariánské Hory a Svinov; J6 průzkumné a štolní jámy v k.ú. Petřkovice v dobývacích prostorech Přívoz, Petřkovice a Mariánské Hory, b) Důlní štoly v Ostravské dílčí pánvi: Š1 štoly v dobývacích prostorech Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava II a Michálkovice, Š2 štoly v dobývacích prostorech Přívoz a Petřkovice. c) Důlní jámy v Petřvaldské dílčí pánvi (PDP): JP1 důlní jámy v dobývacích prostorech Petřvald I, Poruba a Radvanice, JP2 důlní jámy v dobývacím prostoru Petřvald II. d) Důlní jámy v Karvinské dílčí pánvi (KDP): JK1A staré důlní jámy v dobývacím prostoru Karviná Doly I; JK1B staré důlní jámy v dobývacím prostoru Karviná Doly I, číslo 41 až 77; JK2A staré důlní jámy v dobývacím prostoru Doubrava; JK2B staré důlní jámy v dobývacích prostorech Lazy, Dolní Suchá, Karviná Doly II a Stonava Symbolika označování HDD podle nebezpečí výstupu CH4 Jámy plynujících dolů jsou v katalogu označovány třemi kategoriemi nebezpečí: ohrožené výstupem nebezpečné výstupem značné nebezpečí výstupu CH4; střední nebezpečí výstupu CH4; nahodilým výstupem malé nebezpečí výstupu CH4; bez nebezpečí výstupu CH Symbolika označení jam podle jejich původního účelu V tabulkách jsou používána tato označení původního účelu likvidovaných jam: těž.(t) těžní; výd.(v) výdušná; pom.(p) pomocná; v.ú. víceúčelová; nál.(a) nálezná, kut.(k) kutací; vt. vtažná; vět. větrná; vrt. vrtná; neg. negativní; pr. průzkumná; fár. fárací; b. 11

12 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 boční; sp. spojovací; děd. dědičná; vr. vrchní; spd. spodní úp. úpadní, hl. hlavní; d. denní; neu. - neutrální; skip. skipová; dopr. dopravní; odv. odvodňovací; otv. otvírací Označení kategorie HDD Používaná označení kategorií HDD podle jejich úklonu: JV jáma vertikální; JÚ jáma úklonná; HD horizontální dílo (štola); DDP důlní dílo provozované (součást činného dolu, který má svého majitele); DDO důlní dílo opuštěné (důl je mimo provoz, avšak má svého konkrétního majitele, nebo je znám jeho právní nástupce); DGP opuštěné důlní geologické nebo průzkumné dílo, které nebylo předáno těžbě a je mimo provoz. Majitelem je zpravidla stát jako původní investor akce; SDD staré (opuštěné důlní dílo, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce není znám Symbolika označování materiálu jámové výztuže Stavební materiál výztuže jámy je označován těmito zkratkami: CZ - cihelné zdivo; T tybinky; ZZJ zděné zaústění jámy; BP betonové panely; LB litý beton; TV tvárnice; OOB ocelové oblouky; TO torkret; BTV betonové tvárnice; OR ocelové rámy; OP ocelové pažnice; OV ocelové věnce; B beton Symbolika označování tvaru jámového průřezu Tvar průřezu jámy je označován zkratkami: K kruh; O obdélník; S soudek; TS trojsoudek; ČT čtverec; SG segment; ZV zvonek; PR pravoúhelník Symbolika označování způsobu likvidace jámy: Výplň jámy je označována zkratkami: H hlušina; +BP betonový poval; Z zasypání neznámým materiálem; HS hrubá struska; OH odvalová hlušina; KZ kombinované zasypání; Za zazdění; SO stavební odpad; ČJ dosud činná jáma; ZP zaplavení popílkem; ZPL zaplavení neznámým materiálem; P zasypání nezpevněným suchým popílkem; ZM zpevněný materiál (s hydraulicy účinným tmelem); ZV zasypání výpěrky; ZP+H zasypání popílkem a haldovinou. Poznámka: Pokud je v jámě vybudována zátka a je zasypán pouze prostor nad zátkou, je v legendě uvedeno: Závěr +Z což značí, že je zasypána pouze část jámy, nacházející se nad zátkou Katalog, který je uložen jak u řešitele, tak u zadavatele, představuje značně obsáhlou dokumentaci s dosud jedinečnou tématikou, vyznačující se mimořádně velkým objemem informací. Jedná se o nanejvýš potřebné dílo, které je první svého druhu pro celé území ČR. Dílo jako celek je odborně fundované a poskytuje objektivní doložené informace o této významné a rozsáhlé problematice. Opomenuta nejsou dosavadní ani potencionální nebezpečí a ekologická rizika, z titulu existence starých HDD. Závěrem lze soudit, že vypracovaná dokumentace katalogu likvidovaných HDD znamená velký přínos pro hodnocení velmi závažné problematiky ekologických zátěží posthornické krajiny. 12

13 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 S ohledem na nebezpečí ztráty potřebných údajů o likvidovaných HDD (geologické řezy, stavební dokumentace, technická dokumentace o způsobu provedení likvidace aj.) autoři této zprávy doporučují, vytvoření centrálního celostátního archivu likvidovaných HDD, do něhož by byla systematicky shromažďována veškerá dostupná dokumentace o likvidovaných dílech. (t. j. stavební, geologická a likvidační dokumentace). Deficit těchto informací o likvidovaných HDD, dojde-li v budoucnu k havárii těchto děl, značně zkomplikuje sanaci těchto havárií. Jelikož stará a opuštěná díla, jakož i novější HDD, uzavřená nekompetentním způsobem, představují akutní nebezpečí pro své okolí, považujeme za vhodné navrhnout, aby pokračovaly práce na shromažďování těchto údajů i nadále, protože každý rok zpoždění může znamenat nepředstavitelné ztráty možností, jak získat potřebné informace, protože s časem narůstá nebezpečí likvidace dosud existujících databází, nacházejících se v soukromých archivech. (Např. informace o HDD ve dvou revírech, uvedených v tomto katalogu, již byly výhradně čerpány ze soukromých zdrojů). 13

14 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ č , kapitola 3: Etapa č. 2 3.Etapa 2.: Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povolení obvodních báňských úřadů pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem včetně vybraných projektů řešící zásyp hlavních důlních děl nezpevněným materiálem. Předmětem řešení druhé etapy bylo zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených OBÚ pro likvidaci hlavního důlního díla zásypem nezpevněným materiálem včetně vybraných projektů a Technických plánů likvidace s návazností na zajištění stability likvidovaného díla a jejího okolí a a ustanovení uvedených ve vyhlášce č. 52/1997 Sb., v platném znění. Současně s řešením druhé etapy byla zpracovaná rešerše báňských předpisů států Spolková republika Německo a Polsko, řešící likvidaci hlavních důlních děl zásypem nezpevněným zásypovým materiálem 3.1. Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povoleních OBÚ pro likvidaci HDD nezpevněným zásypovým materiálem. Likvidace hlavních důlních děl je podle ustanovení 2 písm. c) Zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, hornickou činností. Organizace provádějící likvidaci je podle 32 odst. 4 Zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, povinna v souladu s ustanovením 10 odst. 6 Zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, vypracovat Plán likvidace hlavního důlního díla, který předkládá příslušnému Obvodnímu bánskému úřadu spolu s žádostí o povolení hornické činnosti. Rozsah dokumentace přiložené k Žádosti o povolení hornické činnosti, jehož součásti je Plán likvidace hlavního důlního díla, je stanoven 6 a přílohou č. 6 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění. Součásti Plánu likvidace hlavního důlního díla je Projekt technického způsobu likvidace, jehož zpracování je stanoveno 5 odst. 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, v platném znění. Likvidaci hlavního důlního díla povoluje na základě podané Žádosti o povolení hornické činnosti, podle 10 odst. 6 Zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, příslušný obvodní báňský úřad a to vydáním Rozhodnutí s uvedením opatření související s likvidaci díla. K zpracování analýzy, byly dopisem požádány Obvodní báňské úřady o poskytnutí vydaných Rozhodnutí k povolení hornické činnosti likvidace hlavních důlních děl likvidovaných nezpevněným, zásypem. Obvodními báňskými úřady bylo řešitelům zasláno 92 Rozhodnutí. Seznam zaslaných Rozhodnutí je obsahem závěrečné zprávy řešení II.etapy, která je uložena u řešitele. Z důvodů. že v zaslaných 92 Rozhodnutí Obvodních báňských úřadů k provedení likvidace hlavních důlních děl, jsou stanovena opatření související s likvidaci převzata z předložené dokumentace, bylo k provedení analýzy stanovených opatření vybraná Rozhodnutí, která povolují likvidaci 28 hlavních důlních děl. Seznam vybraných rozhodnutí je uveden v tabulce č.3.1. Seznam vybraných rozhodnutí OBÚ k provedení analýzy stanovených opatření. 14

15 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ č , kapitola 3: Etapa č. 2 K vybraným Rozhodnutím byly požádány příslušné Obvodní báňské úřady, případně organizace, které mají likvidovaná důlní díla ve své správě o poskytnutí další podkladové dokumentace související s likvidaci hlavních důlních děl, např. projekty likvidace hlavního důlního díla; Technické plány likvidace a Znalecké posudky. OBÚ Brno Kladno Liberec Most Tab. 3.1.: Seznam vybraných rozhodnutí OBÚ k provedení analýzy stanovených opatření. Název HDD Lokalita, katastrální Číslo Rozhodnutí (č.j.) Den vydání území Jáma Kukla Oslavany / Nová jáma Horní Město / Kul Pomocná jáma Zlaté Hory / Kul Těžní jáma Zlaté hory / Kul Jáma Nejedlý IV Hradečno 5503/97/469.1/Le/Vch Jáma Mayrau Vinařice 5503/97/469.1/Le/Vch Jáma Robert Vinařice 5503/97/469.1/Le/Vch Kübeck Švermov 5503/97/469.1/Le/Vch Ronna Švermov 5503/97/469.1/Le/Vch Jámy 1, 2, 3 a 13 dolu Hamr I Stráž p. Ralskem Šk/ Jáma č.4 a 5 Dolu Křížany Stráž p. Ralskem Šk/ Jáma č. 6 a 7 Dolu Lužice Stráž p.ralskem Šk/ Jáma č. 12 Brzkov Dolní Rožínka Šk/ Jáma MR2 Důl Kohinoor Mar. Radčice 2967/ Jáma LB I - Důl Kohinoor Mar. Radčice 4005/00 ing. Kouba Příbram Jáma VK 11-24/0 Bytíz 2206-II-469-Mda/Jan Ostrava Jáma Barbora Karviná Doly 7473/ /Ing.Bt/Nb Jáma Gabriela Karviná - Doly 6864/ Ing.Sk/Ml Jáma Jindřich III Karviná - Doly 2858/ Ing.Bt/Ml Jáma Nová Bělá Paskov 1298/ Ing.Te/Ml Jáma Karel Karviná 803/ Ing.Bt/Ml Jáma Jakub 1 a Jakub 2 Slezská Ostrava 2483/ Ing.Bt/Ml Pro vyhodnocení - analýzu stanovených opatření, uvedených v jednotlivých vydaných Rozhodnutí povolující hornickou činnost likvidaci hlavního důlního díla, byl proveden soupis základních údaji o likvidovaném díle, speciálně: věcný popis hlavního důlního díla, geologické poměry, hydrogeologické poměry, zpracovaná podkladová dokumentace k provedení likvidace díla, stanovená opatření k provedení likvidace v podkladové dokumentaci, 15

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Palivový kombinát Ústí, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Technická zpráva Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Předběžná studie proveditelnosti Svazek C Lokalita č. 8 Budišov Sdružení Geobariéra

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více