MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM"

Transkript

1 VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Projekt vědy a výzkumu ČBÚ č MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL NEZPEVNĚNÝM ZÁSYPO- VÝM MATERIÁLEM Závěrečná zpráva OSTRAVA,

2 Copyright FAST VŠB-TUO 2007

3 Obsah Obsah Obsah Úvod Etapa 1.: Vypracování databáze všech hlavních důlních děl v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam Úvod Údaje o HDD, sledované v katalogu Symbolika označování HDD Symbolika označování HDD podle nebezpečí výstupu CH Symbolika označení jam podle jejich původního účelu Označení kategorie HDD Symbolika označování materiálu jámové výztuže Symbolika označování tvaru jámového průřezu Symbolika označování způsobu likvidace jámy: Závěr Etapa 2.: Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povolení obvodních báňských úřadů pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem včetně vybraných projektů řešící zásyp hlavních důlních děl nezpevněným materiálem Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povoleních OBÚ pro likvidaci HDD nezpevněným zásypovým materiálem Rešerše báňských předpisů států Spolková republika Německo a Polsko, řešící likvidaci hlavních důlních děl zásypem nezpevněným zásypovým materiálem Úvod Směrnice spolkové země NR-W a Polska pro likvidaci dolů nezpevněným zásypem Komentář k německým předpisům Závěr Polská báňská legislativa řešící likvidaci jam Úvod Zásyp jam Zásypové materiály Zatížení jámy zásypovým materiálem Konstrukce izolačních hrází Závěr Etapa č.3 : Zpracování statické analýzy řešící stabilitu nezpevněné zakládky v jámách uhelných a rudných dolů, stabilitu jam vyplněných nezpevněným zásypovým materiálem v závislosti na druhu horniny, ve kterých byla jáma vyhloubena, stabilitu patrových hrázových objektů zamezujících vytečení nezpevněného, případně zvodnělého zásypového materiálu do důlních děl v okolí jámy Řešení stability nezpevněné základky Úvod Fyzikální a mechanické vlastnosti zásypového materiálu Vnitřní síly v zásypech Parametry autostabilizační zátky Sedání sloupce zásypu v jámě Ohlubňová jámová zátka Únosnost pískových a popílkových uzavíracích hrází v horizontálních dílech Orientační posouzení únosnosti zazděných proniků do jámy Řešení stability jam vyplněných nezpevněným zásypovým materiálem

4 Obsah Geotechnické poměry v okolí jámy Napjatost v horninovém masivu a stabilita výlomu Zatížení výztuže jámy a její únosnost Vliv zásypu nezpevněným materiálem na stabilitu vyztužené jámy Strukturní stabilita jámy Velikost oblasti zavalování pro porušené a zvětralé horniny můžeme stanovit ze vztahů: Velikost oblasti zavalování pro symetrické a nesymetrické porušování horninového okolí jámy: Stabilita ústí jámy Návrh doplnění vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve vztahu k obsahu projektu likvidace jámy nezpevněným materiálem Řešení stability patrových hrázových objektů zamezující vytečení nezpevněného popř. zvlídnělého materiálu do důlních děl v okolí jámy Zatížení patrových hrází Typy používaných hrází Blokové hráze Návrh rozměrů blokových (kuželových ) hrází Výpočet dle ČSN Výpočet podle vyhlášky ČBÚ 4/ Metoda konečných prvků (MKP) Další typy hrází Volba typu hráze Doporučení pro používanou metodu výpočtu Závěr Laboratorní výzkum fyzikálně-mechanických vlastností nezpevněných zásypových materiálů Přehled využívaných základkových materiálů typu I Ostravsko karvinská oblast Žacléřská oblast Rosicko oslavanská oblast Kladensko-rakovnická oblast Přehled základkových materiálů typu II. rudné revíry Zlatohorský revír Uranové doly Dolní Rožínka Základkové materiály typu III Základkové materiály typu IV Hodnocení vhodnosti a použitelnosti jednotlivých skupin základkových materiálů Skupina I Skupina hornin II. Horninový materiál pro likvidaci děl rudných dolů Skupina III Skupina IV Závěr Laboratorní výzkum agresivního prostředí kontaminovaných důlních vod na betony a zásypové materiály Úvod Vliv agresivního prostředí na kompozitní materiály Hodnocení vhodnosti a použitelnosti kompozitních materiálů Cementy třídy 32, Betony s cementovými tmely Popílko-cementové směsi Fluidní popílky Závěr Posouzení opatření k zamezení výbuchu při zasypávání plynujících jam

5 Obsah Úvod Srovnání české a německé báňské legislativy Opatření při zvýšeném nebezpečí výbuchu třaskavých směsí Návrhy na úpravu stávající legislativy Přípravná fáze projekt likvidace Rozhodovací fáze pasport likvidace v projektu likvidace Taktická opatření v průběhu zasypávání Závěr Využití štětové báze pro dodatečnou likvidaci zatopených jam podle instrukcí Velké Británie Úvod Popis a konstrukce štětové fáze Báze na nejhlubším patře jámy je tvořena: Patrová báze vyšších pater Technologie sypání Opatření na ohlubni likvidované jámy Zásady navrhování ohlubňových povalů Úvod Srovnání českých předpisů s předpisy SRN, GB a Polska Doporučení pro doplnění české vyhlášky č. 52/1997 Sb., v platném znění Metodický návod pro posuzování UOP Stanovení rozměrů UOP Nejmenší rozměry UOP Tloušťka UOP Materiál UOP Předepsané zatížení UOP Založení UOP Náležitosti UOP Vyjímky Podúrovňové UOP Konstrukce UOP Zásady navrhování UOP na ústí jam se zátkou Související právní pokyny Metodický návod pro dimenzování uzavíracích ohlubňových povalů Základní doporučení Doporučení pro případné doplnění vyhlášky ČBÚ 52/ Etapa 4: Zpracování podmínek pro použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavního důlního díla s návazností na zajištění stability jámy a jejího okolí pro hlubinné plynující a neplynující doly, hlubinné rudné a nerudné doly a dodatečnou likvidaci zatopených jam Použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavního důlního díla s návazností na zajištění stability jámy a jejího okolí pro hlubinné plynující a neplynující doly, hlubinné rudné a nerudné doly a dodatečnou likvidaci zatopených jam Rozbor mimořádných událostí, ke kterým došlo při likvidaci (nebo důsledkem nesprávně provedené likvidace) HDD Kategorizace hlavních důlních děl ústících na povrch Další kritéria ovlivňující způsob likvidace HDD nezpevněným materiálem Základková výplň HDD Kvalita horninového prostředí příslušného HDD Kvalita důlního prostředí Třída dolu podle plynodajnosti Ostatní kritéria Hrázové objekty

6 Obsah 5.2. Zvláštnosti likvidace zatopených jam nezpevněným zásypovým materiálem Zásady likvidace zatopeného HDD nezpevněným zásypovým materiálem Program pro posouzení možnosti použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci HDD Závěr Metodické pokyny pro likvidaci zatopených jam pomocí štětové báze Úvod Popis a konstrukce štětové fáze Technologie sypání Opatření na ohlubni likvidované jámy Etapa 5 : Zpracování návrhů na úpravu a doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., a přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod Projekt likvidace HDD Z hlediska požadavků na spolehlivost stability zásypu Z hlediska stability jámy likvidované nezpevněným zásypovým materiálem Projekt likvidace HDD zatopeného vodou Srovnání českých předpisů s předpisy SRN, GB a Polska pro navrhování uzavíracích ohlubňových povalů Doporučení pro doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Návrh na doplnění ve vztahu k obsahu projektu likvidace jámy nezpevněným materiálem Návrh na doplnění z hlediska hodnocení vlivu použití nesoudržného materiálu Návrh na doplnění ve vztahu konstrukce uzavíracích ohlubňových povalů Doporučení pro úpravu znění přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění

7 Úvod 1. Úvod Výzkumný projekt Českého báňského úřadu č Možnosti likvidace hlavních důlních děl nezpevněným zásypovým materiálem byl vypracován na základě smlouvy na provedení a financování veřejné zakázky, vyhlášené na řešení projektu programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu. Uvedená smlouva byla uzavřena dne 9. března 2005 mezi zástupcem poskytovatele p. prof. JUDr. Ing. Romanem Makariem, CSc., předsedou ČBÚ a zástupcem příjemce, p. prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc., rektorem VŠB-TUO. Na základě citované smlouvy bylo zadáním předmětného projektu: 1. Vypracování databáze všech hlavních důlních děl (dále jen HDD) v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam, zahrnující: charakter hornin, ve kterých byla HDD vyhloubena, vliv důlních vod a nakládání s nimi, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti z hlediska stability HDD a jejího okolí. 2. Zpracování analýzy jednotlivých opatření, stanovených v povolení OBÚ pro likvidaci HDD nezpevněným zásypovým materiálem, s uvedením, k jakému účelu HDD bylo určeno. 3. Na základě provedené analýzy bylo našim úkolem zpracovat podmínky: a) pro možnost použití nezpevněného zásypového materiálu při zajištění stability jámy a jejího okolí pro: hlubinné plynující a neplynující uhelné doly, hlubinné rudné a nerudné doly, b) dodatečnou likvidaci zatopených jam. 4. Zpracovat návrhy na úpravu a doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Původní znění smlouvy bylo později, dne , novelizováno Dodatkem č. 1. ke smlouvě projektu č , podle něhož bylo zadání projektu realizováno v etapách a termínech podle tabulky 1.1. Tab. 1.1.: Etapy a termíny řešení projektu ČBÚ č Číslo etapy Název etapy Vypracování databáze všech hlavních důlních děl v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam. Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povolení obvodních báňských úřadů pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem, včetně vybraných projektů řešících zásyp hlavních důlních děl nezpevněným materiálem. Zpracování statické analýzy řešící stabilitu nezpevněné zakládky v jámách uhelných a rudných dolů, stabilitu jam vyplněných nezpevněnou zásypovým materiálem v závislosti na druhu horniny, Období řešení zahájení řešení: červenec 2005 až březen 2006 srpen 2005 až červen 2006 září 2005 až září

8 Úvod 4 5 ve kterých byla jáma vyhloubena, stabilitu patrových hrázových objektů zamezujících vytečení nezpevněného, případně zvodnělého zásypového materiálu do důlních děl v okolí jámy. Zpracování podmínek pro použití nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavního důlního díla s návazností na zajištění stability jámy a jejího okolí pro hlubinné plynující a neplynující doly, hlubinné rudné a nerudné doly a dodatečnou likvidaci zatopených jam. Zpracování návrhů na úpravu a doplnění vyhlášky č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. červenec 2006 až prosinec 2006 říjen 2006 až březen 2007 Práce na tomto projektu nejsou výhradním dílem autorského kolektivu FAST VŠB TUO, ale výsledkem smluvní spolupráce s a.s. Eurogas, uzavřené na základě smlouvy o dílo mezi VŠB TU Ostrava jako objednatelem a Eurogas, a.s., jako zhotovitelem, ze dne Program řešeného projektu byl sestaven tak, aby výsledkem řešení byly tyto realizační výstupy: návrh na úpravu a doplnění vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, v platném znění, návrh na úpravu přílohy č.6 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění, návrh podmínek ( opatření ) pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem a dodatečné likvidace zatopených jam, zpracování metodických pokynů pro sanaci zatopených jam. 8

9 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č Etapa 1.: Vypracování databáze všech hlavních důlních děl v rozsahu 2, písm. d) vyhlášky č. 52/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, likvidovaných nezpevněným zásypovým materiálem a zatopených jam Úvod Řešení prvé etapy bylo zaměřeno na získání a následné zpracování souhrnného katalogu hlavních důlních děl ústících na povrch, nacházejících se na území ČR, která byla likvidovaná nezpevněným zásypovým materiálem, případně zatopená. Katalog obsahuje údaje, která byla možno zjistit z oficiálních i neoficiálních zdrojů a zahrnuje: charakter hornin ve kterých byla hlavní důlní díla vyhloubena, druh dobývaného nerostu a jeho vliv na důlní vody, nakládání s důlními vodami, k jakému účelu dílo bylo určeno, charakteristika hornin ve kterých bylo dílo vyhloubeno, nakládání s důlními vodami. Do katalogu byla pojata hlavní důlní díla (dále jen HDD) z těchto revírů: 1. Ostravsko-karvinský revír (OKR), v členění; 1.1 Ostravská dílčí pánev; 1.2 Petřvaldská dílčí pánev; 1.3 Karvinská dílčí pánev. 2. Rosicko-oslavanský revír; 3. Kladensko-rakovnický revír; 4. Žacléřsko-svatoňovický revír; 5. Západočeský revír; 6. Severočeský hnědouhelný revír; 7. Sokolovský hnědouhelný revír; 8. Jihomoravský lignitový revír; 9. Revíry radioaktivních surovin v oblastním členění bývalých okresů (oblastí): Česká Lípa; Havlíčkův Brod; Cheb; Jindřichův Hradec; Liberec; Písek; Příbram; Tachov; Žďár nad Sázavou. 10. Revíry polymetalických a monometalických rud, v územním členění (bývalých) okresů (oblastí): Bruntál; 9

10 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 Horní Benešov; Havlíčkův Brod; Chrudim; Jeseník; Kutná Hora; Příbram; Strakonice; Sokolov; Semily; Tachov; Teplice. 11. Dříve nejmenované ostatní nerosty, obsahující dostupné údaje z likvidovaných HDD z níže uvedených oblastí: Děčín; Chomutov; Liberec; Prostějov; Rakovník; Teplice. Do katalogu však nebyla zahrnuta stará důlní díla malých hnědouhelných a lignitových revírů (Žitavský Hrádek nad Nisou, Českobudějovicko-třeboňský, Jihočeský, Uhelná ve Slezsku, aj.), ze kterých nabylo možno získat požadované údaje o likvidovaných hlavních důlních dílech. Katalog si také neklade ani nároky na úplnost, protože mnohé databáze likvidovaných revírů již byly skartovány a jiné jsou již v soukromých, nedostupných sbírkách a získávají se jen postupně a s obtížemi. Největší deficit údajů pociťujeme zejména u revírů východo a západočeského, severočeského a sokolovsko-chebského Údaje o HDD, sledované v katalogu Původním záměrem řešitelů bylo zpracovat pro každé hlavní důlní dílo (dále HDD) samostatný katalogový list se všemi dostupnými údají o likvidovaném díle. Postupem prací jsme však zjistili, že při předpokládaném počtu cca likvidovaných HDD, nacházejících se na území ČR, by neúnosně vzrostl potřebný rozsah katalogu. Navíc, databáze likvidovaných HDD bývají natolik chudé na potřebné informace (někdy se omezující jen na souřadnice díla, a v mnoha případech nejsou známy ani souřadnice, ale jen přibližná poloha díla), takže bylo nutné se omezit na tabulkové uspořádání databáze. Zpracovaný katalog má rozsah 119 stran formátu A3 a je uložen jak u řešitele, tak u zadavatele. V rámci tabulek souhrnného katalogu bylo u každého HDD sledováno: inventární číslo díla; sídlo OBÚ, do jehož působnosti likvidované dílo přísluší; název HDD, jeho typ a důlní pole, do něhož přísluší; dobyvatelnost; souřadnice díla; parametry důlního díla (jeho délka, hloubka, tvar, profil, průřez, druh výztuže); lokalita (katastrální území); v jakých je raženo horninách (v OKD s údaji mocnosti pokryvu a délky vyhloubené části v karbonu); roku výstavby/likvidace/sanace; způsob provedení likvidace/sanace, údaje o ukládání s důlními vodami; informace o tom, zda bylo území v ústí jámy staticky zajištěno; údaje o kategorii (stupni) statického zajištění ústí; údaje o kategorii nebezpečí možného výstupu CH4 u plynujících dolů; údaj, zda je H4 odváděn; inventární číslo HDD v paralelním katalogu zpracovaném jinou organizací; údaj o zařazení do katalogu kompletů; datum vydání příslušného povolení k likvidaci ze strany OBÚ; kategorie HDD; a poznámka (např. s údajem horní úrovně karbonu, druhu zásypu a jeho horní úrovně aj.). U rudných a nerudných revírů tabulky obsahují menší počet údajů, a po údaji raženo/hloubeno v horninách se uvádějí jen údaje: způsob sanace/materiál zásypu/typ uzávěru na ohlubně; a stanovení bezpečnostních opatření/ a povolení OBÚ k provedení sanace. To proto, že dostupné zdroje další údaje neobsahují. 10

11 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 Jak však již bylo uvedeno, zdaleka se u většiny HDD nepodařilo zjistit všechny výše uvedené údaje. Katalog je však zpracován i v elektronické podobě, takže nebude činit potíže chybějící údaje doplnit, pokud se podaří zjistit další zdroje údajů Symbolika označování HDD Všeobecně jsou HDD označována: - vertikální písmenem J (jámy) a - horizontální písmenem Š (štoly). V OKR, kde se podařilo získat o důlních dílech podrobnější informace, jsou symboly J a Š blíže upřesňovány podle níže uvedené symboliky. a) Důlní jámy nacházející se v ostravské dílčí pánvi (ODP) J1 zaniklé jámy s možností výstupu důlních plynů na povrch; J2 - utlumené jámy; J3 kutací, průzkumné a štolní jámy v dobývacích prostorech Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava III a Vítkovice; J4 kutací a štolní jámy v dobývacích prostorech Heřmanice a Michálkovice; J5A kutací a štolní jámy v dobývacím prostoru Přívoz; J5B kutací a štolní jámy v dobývacích prostorech Petřkovice, Mariánské Hory a Svinov; J6 průzkumné a štolní jámy v k.ú. Petřkovice v dobývacích prostorech Přívoz, Petřkovice a Mariánské Hory, b) Důlní štoly v Ostravské dílčí pánvi: Š1 štoly v dobývacích prostorech Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava II a Michálkovice, Š2 štoly v dobývacích prostorech Přívoz a Petřkovice. c) Důlní jámy v Petřvaldské dílčí pánvi (PDP): JP1 důlní jámy v dobývacích prostorech Petřvald I, Poruba a Radvanice, JP2 důlní jámy v dobývacím prostoru Petřvald II. d) Důlní jámy v Karvinské dílčí pánvi (KDP): JK1A staré důlní jámy v dobývacím prostoru Karviná Doly I; JK1B staré důlní jámy v dobývacím prostoru Karviná Doly I, číslo 41 až 77; JK2A staré důlní jámy v dobývacím prostoru Doubrava; JK2B staré důlní jámy v dobývacích prostorech Lazy, Dolní Suchá, Karviná Doly II a Stonava Symbolika označování HDD podle nebezpečí výstupu CH4 Jámy plynujících dolů jsou v katalogu označovány třemi kategoriemi nebezpečí: ohrožené výstupem nebezpečné výstupem značné nebezpečí výstupu CH4; střední nebezpečí výstupu CH4; nahodilým výstupem malé nebezpečí výstupu CH4; bez nebezpečí výstupu CH Symbolika označení jam podle jejich původního účelu V tabulkách jsou používána tato označení původního účelu likvidovaných jam: těž.(t) těžní; výd.(v) výdušná; pom.(p) pomocná; v.ú. víceúčelová; nál.(a) nálezná, kut.(k) kutací; vt. vtažná; vět. větrná; vrt. vrtná; neg. negativní; pr. průzkumná; fár. fárací; b. 11

12 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 boční; sp. spojovací; děd. dědičná; vr. vrchní; spd. spodní úp. úpadní, hl. hlavní; d. denní; neu. - neutrální; skip. skipová; dopr. dopravní; odv. odvodňovací; otv. otvírací Označení kategorie HDD Používaná označení kategorií HDD podle jejich úklonu: JV jáma vertikální; JÚ jáma úklonná; HD horizontální dílo (štola); DDP důlní dílo provozované (součást činného dolu, který má svého majitele); DDO důlní dílo opuštěné (důl je mimo provoz, avšak má svého konkrétního majitele, nebo je znám jeho právní nástupce); DGP opuštěné důlní geologické nebo průzkumné dílo, které nebylo předáno těžbě a je mimo provoz. Majitelem je zpravidla stát jako původní investor akce; SDD staré (opuštěné důlní dílo, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce není znám Symbolika označování materiálu jámové výztuže Stavební materiál výztuže jámy je označován těmito zkratkami: CZ - cihelné zdivo; T tybinky; ZZJ zděné zaústění jámy; BP betonové panely; LB litý beton; TV tvárnice; OOB ocelové oblouky; TO torkret; BTV betonové tvárnice; OR ocelové rámy; OP ocelové pažnice; OV ocelové věnce; B beton Symbolika označování tvaru jámového průřezu Tvar průřezu jámy je označován zkratkami: K kruh; O obdélník; S soudek; TS trojsoudek; ČT čtverec; SG segment; ZV zvonek; PR pravoúhelník Symbolika označování způsobu likvidace jámy: Výplň jámy je označována zkratkami: H hlušina; +BP betonový poval; Z zasypání neznámým materiálem; HS hrubá struska; OH odvalová hlušina; KZ kombinované zasypání; Za zazdění; SO stavební odpad; ČJ dosud činná jáma; ZP zaplavení popílkem; ZPL zaplavení neznámým materiálem; P zasypání nezpevněným suchým popílkem; ZM zpevněný materiál (s hydraulicy účinným tmelem); ZV zasypání výpěrky; ZP+H zasypání popílkem a haldovinou. Poznámka: Pokud je v jámě vybudována zátka a je zasypán pouze prostor nad zátkou, je v legendě uvedeno: Závěr +Z což značí, že je zasypána pouze část jámy, nacházející se nad zátkou Katalog, který je uložen jak u řešitele, tak u zadavatele, představuje značně obsáhlou dokumentaci s dosud jedinečnou tématikou, vyznačující se mimořádně velkým objemem informací. Jedná se o nanejvýš potřebné dílo, které je první svého druhu pro celé území ČR. Dílo jako celek je odborně fundované a poskytuje objektivní doložené informace o této významné a rozsáhlé problematice. Opomenuta nejsou dosavadní ani potencionální nebezpečí a ekologická rizika, z titulu existence starých HDD. Závěrem lze soudit, že vypracovaná dokumentace katalogu likvidovaných HDD znamená velký přínos pro hodnocení velmi závažné problematiky ekologických zátěží posthornické krajiny. 12

13 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ Kapitola 2: Etapa č. 1 S ohledem na nebezpečí ztráty potřebných údajů o likvidovaných HDD (geologické řezy, stavební dokumentace, technická dokumentace o způsobu provedení likvidace aj.) autoři této zprávy doporučují, vytvoření centrálního celostátního archivu likvidovaných HDD, do něhož by byla systematicky shromažďována veškerá dostupná dokumentace o likvidovaných dílech. (t. j. stavební, geologická a likvidační dokumentace). Deficit těchto informací o likvidovaných HDD, dojde-li v budoucnu k havárii těchto děl, značně zkomplikuje sanaci těchto havárií. Jelikož stará a opuštěná díla, jakož i novější HDD, uzavřená nekompetentním způsobem, představují akutní nebezpečí pro své okolí, považujeme za vhodné navrhnout, aby pokračovaly práce na shromažďování těchto údajů i nadále, protože každý rok zpoždění může znamenat nepředstavitelné ztráty možností, jak získat potřebné informace, protože s časem narůstá nebezpečí likvidace dosud existujících databází, nacházejících se v soukromých archivech. (Např. informace o HDD ve dvou revírech, uvedených v tomto katalogu, již byly výhradně čerpány ze soukromých zdrojů). 13

14 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ č , kapitola 3: Etapa č. 2 3.Etapa 2.: Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povolení obvodních báňských úřadů pro likvidaci hlavního důlního díla nezpevněným zásypovým materiálem včetně vybraných projektů řešící zásyp hlavních důlních děl nezpevněným materiálem. Předmětem řešení druhé etapy bylo zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených OBÚ pro likvidaci hlavního důlního díla zásypem nezpevněným materiálem včetně vybraných projektů a Technických plánů likvidace s návazností na zajištění stability likvidovaného díla a jejího okolí a a ustanovení uvedených ve vyhlášce č. 52/1997 Sb., v platném znění. Současně s řešením druhé etapy byla zpracovaná rešerše báňských předpisů států Spolková republika Německo a Polsko, řešící likvidaci hlavních důlních děl zásypem nezpevněným zásypovým materiálem 3.1. Zpracování analýzy jednotlivých opatření stanovených v povoleních OBÚ pro likvidaci HDD nezpevněným zásypovým materiálem. Likvidace hlavních důlních děl je podle ustanovení 2 písm. c) Zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, hornickou činností. Organizace provádějící likvidaci je podle 32 odst. 4 Zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, povinna v souladu s ustanovením 10 odst. 6 Zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, vypracovat Plán likvidace hlavního důlního díla, který předkládá příslušnému Obvodnímu bánskému úřadu spolu s žádostí o povolení hornické činnosti. Rozsah dokumentace přiložené k Žádosti o povolení hornické činnosti, jehož součásti je Plán likvidace hlavního důlního díla, je stanoven 6 a přílohou č. 6 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění. Součásti Plánu likvidace hlavního důlního díla je Projekt technického způsobu likvidace, jehož zpracování je stanoveno 5 odst. 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, v platném znění. Likvidaci hlavního důlního díla povoluje na základě podané Žádosti o povolení hornické činnosti, podle 10 odst. 6 Zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, příslušný obvodní báňský úřad a to vydáním Rozhodnutí s uvedením opatření související s likvidaci díla. K zpracování analýzy, byly dopisem požádány Obvodní báňské úřady o poskytnutí vydaných Rozhodnutí k povolení hornické činnosti likvidace hlavních důlních děl likvidovaných nezpevněným, zásypem. Obvodními báňskými úřady bylo řešitelům zasláno 92 Rozhodnutí. Seznam zaslaných Rozhodnutí je obsahem závěrečné zprávy řešení II.etapy, která je uložena u řešitele. Z důvodů. že v zaslaných 92 Rozhodnutí Obvodních báňských úřadů k provedení likvidace hlavních důlních děl, jsou stanovena opatření související s likvidaci převzata z předložené dokumentace, bylo k provedení analýzy stanovených opatření vybraná Rozhodnutí, která povolují likvidaci 28 hlavních důlních děl. Seznam vybraných rozhodnutí je uveden v tabulce č.3.1. Seznam vybraných rozhodnutí OBÚ k provedení analýzy stanovených opatření. 14

15 Závěrečná zpráva projektu ČBÚ č , kapitola 3: Etapa č. 2 K vybraným Rozhodnutím byly požádány příslušné Obvodní báňské úřady, případně organizace, které mají likvidovaná důlní díla ve své správě o poskytnutí další podkladové dokumentace související s likvidaci hlavních důlních děl, např. projekty likvidace hlavního důlního díla; Technické plány likvidace a Znalecké posudky. OBÚ Brno Kladno Liberec Most Tab. 3.1.: Seznam vybraných rozhodnutí OBÚ k provedení analýzy stanovených opatření. Název HDD Lokalita, katastrální Číslo Rozhodnutí (č.j.) Den vydání území Jáma Kukla Oslavany / Nová jáma Horní Město / Kul Pomocná jáma Zlaté Hory / Kul Těžní jáma Zlaté hory / Kul Jáma Nejedlý IV Hradečno 5503/97/469.1/Le/Vch Jáma Mayrau Vinařice 5503/97/469.1/Le/Vch Jáma Robert Vinařice 5503/97/469.1/Le/Vch Kübeck Švermov 5503/97/469.1/Le/Vch Ronna Švermov 5503/97/469.1/Le/Vch Jámy 1, 2, 3 a 13 dolu Hamr I Stráž p. Ralskem Šk/ Jáma č.4 a 5 Dolu Křížany Stráž p. Ralskem Šk/ Jáma č. 6 a 7 Dolu Lužice Stráž p.ralskem Šk/ Jáma č. 12 Brzkov Dolní Rožínka Šk/ Jáma MR2 Důl Kohinoor Mar. Radčice 2967/ Jáma LB I - Důl Kohinoor Mar. Radčice 4005/00 ing. Kouba Příbram Jáma VK 11-24/0 Bytíz 2206-II-469-Mda/Jan Ostrava Jáma Barbora Karviná Doly 7473/ /Ing.Bt/Nb Jáma Gabriela Karviná - Doly 6864/ Ing.Sk/Ml Jáma Jindřich III Karviná - Doly 2858/ Ing.Bt/Ml Jáma Nová Bělá Paskov 1298/ Ing.Te/Ml Jáma Karel Karviná 803/ Ing.Bt/Ml Jáma Jakub 1 a Jakub 2 Slezská Ostrava 2483/ Ing.Bt/Ml Pro vyhodnocení - analýzu stanovených opatření, uvedených v jednotlivých vydaných Rozhodnutí povolující hornickou činnost likvidaci hlavního důlního díla, byl proveden soupis základních údaji o likvidovaném díle, speciálně: věcný popis hlavního důlního díla, geologické poměry, hydrogeologické poměry, zpracovaná podkladová dokumentace k provedení likvidace díla, stanovená opatření k provedení likvidace v podkladové dokumentaci, 15

Technologie zásypu hlubokých jam, zatopených důlní vodou

Technologie zásypu hlubokých jam, zatopených důlní vodou Technologie zásypu hlubokých jam, zatopených důlní vodou Petr Kříž DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Dolní Rožínka Anotace: Likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch v průběhu

Více

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003

Více

SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ

SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ Ing. Alena Orlíková technik bezpečnosti hornické krajiny

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

PROBLEMATIKA SANACE ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU

PROBLEMATIKA SANACE ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU Ing. Vladimír Vranka 1) Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. 2 Z 14 1) Diamo, s.p., o.z. GEAM, středisko RD Jeseník, 793 76 Zlaté Hory 2) Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava -

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon (odvětvová studie č. 22) Zpracováno v rámci projektu Posilování

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor.

EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor. EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor. Projekt č. 23/2003 : Využití důlní degazace pro předcházení

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

č.j. 1881/2003, 565/04, 2515/04, 092/06, 0902/06 Kód projektu: AACBU 2403

č.j. 1881/2003, 565/04, 2515/04, 092/06, 0902/06 Kód projektu: AACBU 2403 Zhodnocení výsledku řešení projektu 1.Specifikace projektu č. 24/2003 Název projektu: Řešení způsobů separátního větrání s použitím chladících zařízení s eliminací bezpečí od vystupujícího metanu Programový

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 2.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 2. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 2. STUDNY - případně zpracování projektu a technologického postupu pro činnost prováděnou hornickým způsobem, je-li hydrogeolog současně báňským projektantem (předchází

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ

Více

doc. Ing. Milan Mikoláš Ph.D., Ing. Pavla Foitová Dernerová, V 15 Ing. Kamil Ožana NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍMI ODPADY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

doc. Ing. Milan Mikoláš Ph.D., Ing. Pavla Foitová Dernerová, V 15 Ing. Kamil Ožana NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍMI ODPADY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ doc. Ing. Milan Mikoláš Ph.D., Ing. Pavla Foitová Dernerová, V 15 Ing. Kamil Ožana NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍMI ODPADY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ Anotace V minulosti byly odpady z hornické činnosti převážně ukládány

Více

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace staveb III Pavel Vysloužil, 12/2004 Výběrové řízení na zhotovitele stavby 1 / úvod předmět a cíl seminární práce 1.1/ Předmět a cíl seminární práce 1.2/ Vysvětlení pojmů z obecného hlediska 1.3/

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ

prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ Abstract The article deals with analysis of safety risks related

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002 Příloha č. 1 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na ŽP a jejich legislativní zajištění Havní řešitel: MEGA a. s. Spoluřešitel:

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald * 1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald zhotovitel: ATE CR, a.s. doba řešení: únor až srpen 2012 2. Společný přeshraniční návrh na

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba předčasně ukončený projekt ČBÚ č. 60-08 Možnosti geosekvestrace

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Projektová dokumentace - oprava barokního opevnění Prahy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Projektová dokumentace - oprava barokního opevnění Prahy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (zadávací dokumentace) na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Projektová

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Připravovaná legislativa CCS v České republice

Připravovaná legislativa CCS v České republice Připravovaná legislativa CCS v České republice JUDr. Ondřej Vícha legislativní odbor MŽP Workshop Geologické ukládání CO2 v ČR utopie nebo výzva pro budoucnost?, Praha, 13.9.2010 Právo EU - CCS směrnice

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více